Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2024  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 92 din 31 ianuarie 2024
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII.7 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ
    privind stabilirea unor măsuri de protecţie şi gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în Lista patrimoniului mondial, a acelora incluse în Lista indicativă a României pentru Lista patrimoniului mondial, precum şi a zonelor de protecţie ale acestora"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă reglementează măsurile speciale de protecţie şi gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural care fac parte din Lista patrimoniului mondial, denumită în continuare LPM, şi din Lista indicativă a României pentru Lista patrimoniului mondial, denumită în continuare LI, precum şi a zonelor de protecţie ale acestora.
    (2) Măsurile speciale de protecţie şi gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural se instituie în aplicarea Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la data de 16 noiembrie 1972, acceptată de România prin Decretul nr. 187/1990, denumită în continuare Convenţia, a Ghidului operaţional de implementare a Convenţiei, denumit în continuare Ghidul operaţional, şi a altor documente emise de UNESCO, subsecvente acestuia."

    3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) În sensul prezentei ordonanţe, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) bunuri de patrimoniu cultural care fac parte din LPM şi LI - bunurile de patrimoniul cultural definite la art. 1 din Convenţie, indicate în documentele transmise Comitetului Patrimoniului Mondial, bunuri stabilite conform prevederilor din Ghidul operaţional, ce cuprind toate acele componente materiale sau imateriale care exprimă valoarea universală excepţională;
    b) cadru de protecţie şi gestiune - plan de management multianual dedicat bunurilor culturale seriale, elaborat conform prevederilor Convenţiei şi documentelor subsecvente acesteia, al cărui rol este de a asigura abordarea unitară a tuturor componentelor. Acesta se declină prin programele de gestiune şi protecţie dedicate fiecărei componente sau grupuri de componente;
    c) program de protecţie şi gestiune - plan de management multianual elaborat conform prevederilor Convenţiei şi documentelor subsecvente acesteia, a cărui implementare se realizează prin planuri anuale de protecţie şi gestiune;
    d) cadru de interpretare - plan de prezentare şi punere în valoare a bunurilor de patrimoniu cultural dedicat bunurilor culturale seriale, al cărui rol este de a asigura abordarea unitară a tuturor componentelor. Acesta se declină prin planuri de interpretare dedicate fiecărei componente sau grupuri de componente;
    e) plan de interpretare - plan de prezentare şi punere în valoare a bunurilor de patrimoniu cultural, prin prisma valorii universale excepţionale stabilite conform prevederilor Convenţiei, ce au rolul de a oferi vizitatorilor experienţe reale, atractive, diferenţiate şi emoţionale. Planul de interpretare poate fi aprobat individual sau parte a programului de protecţie şi gestiune;
    f) valoare universală excepţională - semnificaţia culturală care, prin calitatea excepţională, transcende graniţele naţionale pentru a deveni de importanţă comună pentru generaţiile prezente şi viitoare ale umanităţii. Valoarea universală excepţională se consideră existentă, în cazul bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM, respectiv potenţială, în cazul bunurilor înscrise în LI.
    (2) Înscrierea în LPM şi LI se poate face ca bun individual sau ca bun serial.
    (3) Bunul serial include două sau mai multe componente relaţionate prin legături clar definite.
    (4) Bunul serial poate fi situat:
    a) pe teritoriul unui singur stat parte a Convenţiei, fiind un bun serial naţional;
    b) pe teritoriul mai multor state părţi ale Convenţiei, care nu au obligatoriu graniţe comune, şi care este propus cu acordul tuturor acestor state, fiind un bun serial transnaţional.
    (5) În sensul prezentei ordonanţe, prin zone de protecţie ale bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LMP şi LI se înţelege, după caz:
    a) zone de protecţie indicate în documentaţiile transmise la Comitetul Patrimoniului Mondial, stabilite conform prevederilor din Ghidul operaţional;
    b) zone de protecţie stabilite conform prevederilor art. 9 şi 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. II
    Protejarea bunurilor de patrimoniu cultural care fac parte din LPM şi LI
"

    5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Pentru bunurile de patrimoniu cultural care fac parte din LPM sau LI se instituie măsuri speciale de protecţie şi gestiune, prin care să fie asigurată menţinerea valorii universale excepţionale, existente sau potenţiale.
    (2) Prin măsurile speciale de protecţie şi gestiune prevăzute la alin. (1) se înţelege măsurile de ordin ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, interpretarea, conservarea şi punerea în siguranţă, consolidarea şi restaurarea, monitorizarea, precum şi punerea în valoare.
    (3) Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a bunurilor de patrimoniu cultural care fac parte din LPM sau LI reprezintă obiectiv de interes naţional; în condiţiile legii, pentru protejarea acestora se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică."

    6. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Măsurile necesare pentru realizarea unui sistem unitar de protecţie şi gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM şi LI, precum şi a zonelor de protecţie ale acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.
    (2) Pentru bunurile de patrimoniu cultural înscrise în LPM şi zonele lor de protecţie se constituie comitete de organizare UNESCO, denumite în continuare COU, din care fac parte reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în ceea ce priveşte respectivele bunuri, ai proprietarilor, ai comunităţilor locale şi specialişti şi experţi în domeniu.
    (3) În cazul bunului serial se constituie un singur COU pentru toate componentele de pe teritoriul României."

    7. Articolul 4^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi componenţa formală a COU se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.
    (2) Componenţa nominală a COU este stabilită conform hotărârii prevăzute la alin. (1), pe baza nominalizărilor primite din partea entităţilor prevăzute în aceasta. Convocarea COU se face de către persoana nominalizată de către Ministerul Culturii în COU, care conduce lucrările COU."

    8. După articolul 4^1 se introduce un nou articol, art. 4^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^2
    Pentru bunurile seriale, Ministerul Culturii poate constitui comisii consultative de specialitate, cu rol ştiinţific, a căror organizare se aprobă prin ordin al ministrului."

    9. La articolul 6, alineatele (1)-(5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Activităţile şi lucrările prevăzute la art. 4, realizate cu privire la bunurile de patrimoniu cultural înscrise în LPM, precum şi în zonele lor de protecţie, se realizează în conformitate cu programele de protecţie şi gestiune şi planurile anuale de protecţie şi gestiune.
    (2) Pentru fiecare bun de patrimoniu cultural înscris individual în LPM şi pentru fiecare bun serial înscris în LPM se elaborează de către Institutul Naţional al Patrimoniului programul de protecţie şi gestiune, respectiv cadrul şi programele de gestiune şi protecţie pentru perioade de minimum 5 ani şi maximum 10 ani, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cu consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi, în cazul siturilor arheologice, a Comisiei Naţionale de Arheologie şi, după caz, a comisiilor prevăzute la art. 4^2.
    (3) Pentru bunurile înscrise în LI, pentru care nu s-a depus dosarul complet, elaborarea şi aprobarea cadrului şi a programelor de protecţie şi gestiune se fac potrivit prevederilor alin. (2) şi sunt facultative.
    (4) Pentru fiecare bun de patrimoniu cultural înscris individual în LPM şi pentru fiecare bun serial înscris în LPM se elaborează de către consiliile judeţene, cu sprijinul Institutului Naţional al Patrimoniului şi în baza programelor de protecţie şi gestiune, atunci când acestea există, planurile anuale de protecţie şi gestiune, care se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, cu consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi, în cazul siturilor arheologice, a Comisiei Naţionale de Arheologie şi, după caz, a comisiilor prevăzute la art. 4^2.
    (5) Pentru bunurile înscrise în LI, pentru care nu s-a depus dosarul complet, elaborarea şi aprobarea planurilor anuale de protecţie şi gestiune se fac potrivit prevederilor alin. (4) şi sunt facultative.
    ..................................................................................................
    (7) Bunurile de patrimoniu cultural înscrise în LPM sunt marcate, prin grija primarului localităţii, cu siglele prevăzute de reglementările UNESCO şi panouri cu informaţii relevante, textele urmând a fi redactate în limba română, cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi, după caz, în limba unei minorităţi naţionale, potrivit prevederilor art. 195 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare."

    10. La articolul 7, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Iniţierea elaborării sau actualizării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru zonele care cuprind bunuri de patrimoniu cultural înscrise în LPM şi LI şi zonele lor de protecţie, prin includerea limitelor bunurilor înscrise în LPM sau LI, a limitelor zonelor acestora de protecţie, precum şi prin adaptarea prevederilor şi reglementărilor la necesitatea de menţinere a valorii universale excepţionale, se realizează în termen de 12 luni de la înscrierea în LPM, de la nominalizarea pentru LPM, respectiv de la includerea acestora în LI, precum şi de câte ori este necesar.
    ..................................................................................................
    (4) Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum şi cele care privesc intervenţiile asupra bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM şi LI, asupra imobilelor din zonele lor de protecţie şi asupra acestor zone sunt avizate, în condiţiile legii, de Ministerul Culturii şi, în cazul documentaţiilor de amenajarea teritoriului, de urbanism, de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; avizele emise sunt comunicate Institutului Naţional al Patrimoniului, de către emitent, în vederea realizării raportărilor, în conformitate cu reglementările Convenţiei UNESCO pentru protejarea patrimoniului mondial natural şi cultural."

    11. La articolul 9, după litera j) se introduc două noi litere, lit. k) şi l), cu următorul cuprins:
    "k) transmit Punctului Focal Naţional pentru Convenţia patrimoniului mondial din cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului şi COU date, informaţii şi înscrisuri privind intervenţii ale căror consecinţe pot afecta bunurile înscrise în LPM şi LI înainte de aprobarea acestora, în vederea formulării unui punct de vedere;
l) transmit Punctului Focal Naţional pentru Convenţia patrimoniului mondial din cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului situaţii cu constatările şi măsurile dispuse cu privire la intervenţiile realizate asupra bunurilor înscrise în LPM, LI şi în zonele lor de protecţie fără avize, acorduri, autorizaţii de construire sau desfiinţare, precum şi fără respectarea acestora."

    12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Măsurile speciale de protecţie a bunurilor înscrise în LPM se aplică şi bunurilor înscrise în LI de la momentul în care România depune la Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO dosarul pentru nominalizarea acestora pentru LPM."

    13. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Institutul Naţional al Patrimoniului comunică autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii datele de identificare a bunurilor înscrise în LPM.
    (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii comunică oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial competent decizia de înscriere în LPM a Comitetului Patrimoniului Mondial în vederea notării calităţii imobilului în cartea funciară."

    14. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Metodologia de monitorizare a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în Lista patrimoniului mondial şi metodologia de elaborare a cadrelor de protecţie şi gestiune, a programelor de protecţie şi gestiune şi a planurilor anuale de protecţie şi gestiune se aprobă prin ordin al ministrului culturii."

    15. Anexa se abrogă.
    16. În cuprinsul ordonanţei, sintagmele „monument istoric“ şi „Lista patrimoniului mondial“ se înlocuiesc cu sintagmele „bun de patrimoniu cultural“, respectiv „LPM“.


    ART. II
    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 857/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a componenţei comitetelor de organizare UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 26 august 2021, sintagma „regulament-cadru“ se înlocuieşte cu sintagma „regulament de organizare şi funcţionare“.

    ART. III
    Comitetele de organizare UNESCO numite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 857/2021, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, îşi continuă activitatea până la finalizarea mandatului, nefiind necesară constituirea unor noi comitete.

    ART. IV
    Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi zonele lor de protecţie elaborate conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările şi completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe, rămân supuse dispoziţiilor legale în vigoare la data aprobării acestora.

    ART. V
    (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe se modifică şi se completează Hotărârea Guvernului nr. 857/2021.
    (2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe se aprobă ordinul prevăzut la art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă.
    (3) La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 30 aprilie 2004.

    ART. VI
    Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul culturii,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Luminiţa-Teodora Odobescu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Adrian-Ioan Veştea

    Bucureşti, 31 ianuarie 2024.
    Nr. 21.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016