Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2023  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 87 din 31 ianuarie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), după litera g^3) se introduc două noi litere, lit. g^4) şi g^5), cu următorul cuprins:
    "g^4) planuri naţionale de dezvoltare a îngrijirilor medicale - planuri de implementare a strategiei naţionale de sănătate care au ca scop creşterea accesibilităţii la servicii medicale, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
g^5) proiect-pilot - un proiect experimental, limitat în timp şi spaţiu, prin intermediul căruia este testată aplicarea unor modele, tehnici, tehnologii, concepte, metode, instrumente ori strategii inovative în domeniul medical, cum ar fi intervenţii de sănătate publică, proceduri medicale, terapii medicale avansate, soluţii organizaţionale, managementul serviciilor de sănătate, administrare sanitară, mecanisme de contractare şi plată a serviciilor de sănătate, registre electronice, programe informatice, servicii de telemedicină, cu scopul principal de a verifica fezabilitatea proiectului la scară largă şi identificarea unor soluţii care să răspundă priorităţilor naţionale indicate în Strategia naţională de sănătate."

    2. La articolul 16 alineatul (1), după litera l) se introduc două noi litere, lit. m) şi n), cu următorul cuprins:
    "m) aprobă, prin ordin al ministrului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă.
n) organizează, coordonează, implementează şi monitorizează derularea de proiecte-pilot în colaborare cu autorităţile publice centrale sau locale, instituţiile şi unităţile sanitare care asigură asistenţa de sănătate publică, precum şi cu alţi parteneri, inclusiv organizaţii neguvernamentale, în vederea eficientizării şi creşterii calităţii serviciilor furnizate în domeniul sănătăţii publice în condiţiile aprobate prin hotărâre a Guvernului."

    3. La articolul 58, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Medicamentele imunologice şi contraceptivele hormonale prevăzute la alin. (9) se achiziţionează conform prevederilor alin. (6), iar contravaloarea acestora se suportă din bugetul alocat pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică, la nivelul preţului de achiziţie, care nu poate depăşi preţul cu ridicata, cu TVA, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii."

    4. La articolul 220, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă, la propunerea CNAS, pe măsura încasării, influenţele ce decurg din sumele provenite din protocoale încheiate de aceasta cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora, precum şi din sumele provenite din angajamentele obligatorii asumate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă, potrivit deciziilor Comisiei Europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat, în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea echilibrului bugetar."

    5. La articolul 229, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se elaborează de CNAS în urma negocierii cu Colegiul Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, Colegiul Farmaciştilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, denumit în continuare OBBC, precum şi în urma consultării cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizează de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 iunie a anului în care urmează să se aprobe un nou contract-cadru. Data intrării în vigoare a contractului-cadru se stabileşte în cuprinsul hotărârii Guvernului prin care acesta se aprobă şi corespunde cu începutul unui nou trimestru calendaristic.
    .....................................................
(4) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, în urma negocierii cu CMR, CFR, CMSR, OAMGMAMR, OBBC, precum şi cu consultarea organizaţiilor patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, până la data de 30 iunie a anului pentru care se aprobă noile norme metodologice. Normele metodologice intră în vigoare odată cu hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2) şi sunt valabile pe toată perioada de aplicabilitate a acesteia."

    6. Articolul 235 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 235
    În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii şi al păstrării sănătăţii, asiguraţii beneficiază, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia, prin intermediul furnizorilor de servicii cu care casele de asigurări de sănătate se află în relaţii contractuale, de informare şi consiliere cu privire la principalii factori de risc pentru sănătate, precum şi la mijloacele de prevenire a îmbolnăvirilor, în cadrul serviciilor de evaluare periodică a stării de sănătate, inclusiv în ceea ce priveşte depistarea factorilor de risc în cadrul serviciilor de depistare precoce a afecţiunilor cronice."

    7. La articolul 238, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Asiguraţii primesc asistenţă medicală de specialitate în spitale autorizate şi acreditate sau înscrise în procesul de acreditare.
    ....................................................
(4) Asistenţa medicală de recuperare se acordă pentru o perioadă de timp şi după un ritm stabilite de medicul curant în unităţi sanitare autorizate şi evaluate sau, după caz, acreditate sau înscrise în procesul de acreditare.
(5) Servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, inclusiv îngrijiri paliative la domiciliu, se acordă de furnizori autorizaţi şi acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare."

    8. La articolul 242, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alin. (3)-(7), cu următorul cuprins:
    "(3) În listă se pot include şi medicamente imunologice definite la art. 699 pct. 5 lit. a) subpct. (i), altele decât cele prevăzute la art. 58 alin. (9) sau care se administrează altor segmente populaţionale decât cele prevăzute la art. 58 alin. (9).
(4) Medicamentele prevăzute la alin. (3) nu fac obiectul prevederilor art. 243 alin. (1) şi (2). Includerea sau excluderea medicamentelor prevăzute la alin. (3) în/din lista prevăzută la alin. (1) se realizează la propunerea Comitetului Naţional de Vaccinologie, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
(5) Contravaloarea medicamentelor prevăzute la alin. (3) eliberate asiguraţilor pe bază de prescripţie medicală se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar costul administrării acestora exprimat prin tarif în lei per serviciu medical se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii alocat programelor naţionale de sănătate publică.
(6) Nivelul de compensare al medicamentelor prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1).
(7) Segmentele populaţionale care beneficiază de medicamentele imunologice prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii."

    9. La articolul 245, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 245
    (1) Asiguraţii au dreptul să primească unele servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, inclusiv îngrijiri paliative la domiciliu, acordate de un furnizor autorizat şi acreditat sau înscris în procesul de acreditare, în condiţiile legii."

    10. La articolul 248 alineatul (1), după litera ţ) se introduce o nouă literă, lit. u), cu următorul cuprins:
    "u) transplantul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, cu excepţia cazurilor prevăzute în contractul-cadru şi în normele de aplicare ale acestuia, precum şi a tratamentului în ambulatoriu al stării posttransplant pentru bolnavii transplantaţi, asigurat în cadrul programelor naţionale de sănătate curative."

    11. La articolul 253, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Procesul de evaluare cuprinde cabinetele de medicină de familie, cabinetele medicale dentare şi cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, laboratoarele de analize medicale şi de anatomie patologică, furnizorii de dispozitive medicale care realizează doar activitate de comercializare, unităţile farmaceutice - farmacii şi oficine de circuit deschis, precum şi alte persoane fizice sau juridice autorizate în acest sens de Ministerul Sănătăţii."

    12. La articolul 263, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 263
    (1) Asistenţa medicală şi îngrijirile medicale la domiciliul asiguratului se contractează de casele de asigurări de sănătate cu furnizori autorizaţi şi evaluaţi sau, după caz, acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare, în condiţiile legii."

    13. Articolul 264 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 264
    Consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi transportul sanitar neasistat, asigurate de furnizori privaţi, se acordă prin unităţi medicale specializate autorizate şi acreditate sau înscrise în procesul de acreditare."

    14. La articolul 337, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Furnizorii de servicii conexe actului medical, care desfăşoară activitate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărârile de Guvern prevăzute la art. 51 alin. (4) şi art. 229 alin. (2), au obligaţia utilizării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate în procesul de acordare a serviciilor conexe actului medical decontate din fond, fiind aplicabile în mod corespunzător şi dispoziţiile alin. (3) şi (4), precum şi cele ale art. 223."

    15. La articolul 346^6 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) modulul «Sumar de urgenţă», care cuprinde:
    - alergii şi intoleranţe diagnosticate;
    – proteze şi alte dispozitive medicale interne;
    – transplant;
    – fistulă arterio-venoasă;
    – informaţii aferente ultimelor 6 luni referitoare la diagnostice, proceduri, investigaţii şi tratamente, precum şi informaţii referitoare la medicaţia eliberată;
    – grup sanguin şi factor Rh;"    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2), după litera d^1) se introduce o nouă literă, lit. d^2), cu următorul cuprins:
    "d^2) persoanele asigurate au realizat, în temeiul legislaţiei unui stat cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituţia competentă la care acestea au fost asigurate anterior."

    2. La articolul 10 alineatul (4), litera c^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c^1) veniturile asigurate în România în luna/lunile anterioară/ anterioare lunii în care s-a eliberat certificatul de concediu medical sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate/asigurare în România, pentru situaţiile în care se utilizează perioadele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d^1) şi d^2), astfel: veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B; veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare înscris în contractul de asigurare, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2); veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare fără plata unei contribuţii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C."

    3. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia în care a fost instituită măsura de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase potrivit art. 7 din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. La articolul 30^1, alineatul (5) se abrogă.
    5. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situaţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator la care este îndeplinit stagiul minim de asigurare de 6 luni. Baza de calcul pentru fiecare indemnizaţie o constituie numai venitul obţinut pe fiecare loc de realizare.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru persoanele asigurate care sunt cadre didactice şi îşi desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori pentru completarea normei didactice, perioadele de stagiu de asigurare realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical se utilizează de către toţi angajatorii, iar indemnizaţiile se calculează şi se plătesc de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizaţie o constituie numai venitul obţinut pe fiecare loc de realizare.
    (3) Modul de determinare a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) este prevăzut în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

    6. La articolul 41, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:
    "e) pacientul cu afecţiuni oncologice a decedat, beneficiarul fiind în acest caz asiguratul care îl îngrijeşte."

    7. La articolul 47, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Constituie contravenţie desfăşurarea de către persoanele asigurate care se află în două sau mai multe situaţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B de activităţi în baza cărora se obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul fiscal, în perioada în care beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezentant legal este persoana juridică română sau, după caz, dezmembrământul fără personalitate juridică al societăţii care are administraţia centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state aparţinând Spaţiului Economic European, denumite în continuare state membre, împuternicită de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă care nu este persoană juridică română pentru a duce la îndeplinire obligaţiile legale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."

    2. La articolul 3^7 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) lista «medicamentelor de tip I, tip II şi tip III» se aprobă trimestrial prin ordin al ministrului sănătăţii, până la data de 15 inclusiv a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţia. Încadrarea medicamentelor în categoriile prevăzute la lit. a)-c) se realizează de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România."

    3. Articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă, care nu sunt persoane juridice române, au obligaţia ca în termen de 15 zile de la emiterea deciziei de includere condiţionată în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin hotărâre a Guvernului, să desemneze un reprezentant legal, persoană juridică română sau, după caz, dezmembrământul din România fără personalitate juridică al societăţii care are administraţia centrală ori sediul principal în alte state membre, care să negocieze şi să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, să declare şi să plătească contribuţiile prevăzute la art. 12."    ART. IV
    Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate ca şi asiguraţii români, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. V
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Sănătăţii organizează un proiect-pilot în localităţi aflate în zone izolate sau greu accesibile ori în localităţi fără acces la servicii de asistenţă medicală primară şi unde atragerea personalului medical se face cu dificultate pentru o perioadă de 24 de luni, în vederea testării şi evaluării impactului unor mecanisme de plată a personalului prevăzut la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările şi completările ulterioare, implicat în acordarea asistenţei medicale comunitare.
    (2) Organizarea, coordonarea, implementarea şi monitorizarea proiectului-pilot prevăzut la alin. (1) se realizează potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă.“

    ART. VI
    Dispoziţiile art. 33 şi ale art. 47 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta ordonanţă, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe.

    ART. VII
    În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe, Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

    ART. VIII
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. IX
    Obiectivele de investiţii finanţate conform Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent ţintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare şi Rezilienţă al României se aprobă prin hotărâre a Guvernului.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan
                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 31 ianuarie 2023.
    Nr. 21.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016