Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 20 din 31 ianuarie 2023  privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 20 din 31 ianuarie 2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 86 din 31 ianuarie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă creează în principal cadrul juridic necesar punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011, publicat în Jurnalul Oficial a Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 169 din 25 iunie 2019, denumit în continuare Regulament.
    (2) Prezenta ordonanţă se aplică produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulament.
    (3) Dispoziţiile prezentului act normativ se aplică numai în măsura în care nu există dispoziţii specifice cu acelaşi obiectiv în legislaţia de armonizare a Uniunii, care reglementează în mod mai detaliat aspectele specifice legate de supravegherea pieţei şi asigurarea aplicării legislaţiei.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoritate competentă - astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare;
    b) consumator - astfel cum este definit la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) declaraţie CE de conformitate - potrivit prevederilor art. R 10 din anexa l la Decizia nr. 768/2008 CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465 CEE a Consiliului;
    d) declaraţie de performanţă - potrivit prevederilor art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
    e) documentaţie tehnică - document întocmit de producători care conţine informaţii destinate să demonstreze conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile.


    ART. 3
    (1) Activităţile de supraveghere a pieţei se realizează de către autorităţile desemnate conform art. 10 din Regulament în actele normative naţionale de transpunere sau punere în aplicare, după caz, a legislaţiei de armonizare a Uniunii Europene ca autorităţi de supraveghere.
    (2) Autorităţile de supraveghere a pieţei sunt structuri ale administraţiei publice centrale, serviciile publice deconcentrate sau instituţii publice, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru anumite domenii.
    (3) Nu pot fi autorităţi de supraveghere a pieţei entităţile prevăzute la alin. (1) în cadrul cărora funcţionează, pentru produsele din domeniul de competenţă al respectivelor autorităţi, organisme de evaluare a conformităţii notificate Comisiei Europene.

    ART. 4
    (1) Se desemnează Autoritatea Vamală Română ca autoritate responsabilă cu controlul produselor care intră pe piaţa Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut la art. 25 alin. (1) din Regulament.
    (2) Se desemnează Ministerul Economiei ca autoritate naţională pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului. În cadrul Ministerul Economiei funcţionează Biroul unic de legătură, prevăzut la art. 10 alin. (3) din Regulament.
    (3) În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Regulament, Ministerul Economiei desemnează un reprezentant în Reţeaua prevăzută la art. 29 din Regulament.
    (4) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (5) din Regulament, autorităţilor de supraveghere a pieţei şi Biroului unic de legătură li se asigură resursele bugetare şi de altă natură necesare desfăşurării activităţii.

    ART. 5
    (1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (4) şi art. 13 din Regulament, Ministerul Economiei coordonează elaborarea Strategiei naţionale în domeniul supravegherii pieţei.
    (2) Autorităţile de supraveghere a pieţei au obligaţia să elaboreze strategiile sectoriale de supraveghere a pieţei şi să le transmită Biroului unic de legătură, în termen de maximum 60 de zile de la solicitarea acestuia. Formatul strategiilor sectoriale este comunicat autorităţilor de supraveghere a pieţei de către Biroul unic de legătură.
    (3) Strategia naţională prevăzută la alin. (1) se elaborează pentru o perioadă de patru ani. Prima strategie naţională se elaborează de către Ministerul Economiei până la data de 31 decembrie 2023.
    (4) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) din prezenta ordonanţă şi ale art. 10 alin. (4) din Regulament, în coordonarea Ministerului Economiei se organizează un grup de lucru, alcătuit din experţi, reprezentanţi ai autorităţilor de supraveghere a pieţei şi ai Autorităţii Vamale Române, care se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar. Concluziile dezbaterilor grupului de lucru sunt prezentate conducerii fiecărei autorităţi din componenţa acestuia.
    (5) Autorităţile de supraveghere a pieţei au obligaţia de a actualiza permanent sistemul de informaţii şi comunicare al Comisiei Europene prevăzut la art. 34 din Regulament cu informaţiile rezultate ca urmare a exercitării competenţelor conferite şi a îndeplinirii sarcinilor care le revin prin Regulament, precum şi de a răspunde solicitărilor Ministerului Economiei, în calitatea sa de autoritate naţională pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului şi celor ale Biroului unic de legătură, în termenul precizat de către reprezentanţii acestuia, şi de a informa ori de câte ori este cazul cu privire la modificările survenite în activitatea acestor autorităţi.

    ART. 6
    În aplicarea prevederilor art. 20 din Regulament, autorităţile de supraveghere a pieţei transmit informările către Comisia Europeană prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în calitate de punct naţional de contact pentru Sistemul de schimb rapid de informaţii, denumit în continuare RAPEX.

    ART. 7
    (1) Autorităţile de supraveghere a pieţei nominalizate conform art. 3 alin. (1) sunt responsabile de aplicarea prevederilor art. 9, 11, 12, 14-20, 22-24, art. 25 alin. (5), art. 26 alin. (3) şi (4), art. 28, art. 30 alin. (2), art. 34 alin. (4) şi (5) şi art. 35 alin. (9) din Regulament.
    (2) Autoritatea Vamală Română este responsabilă pentru aplicarea prevederilor art. 25 alin. (2)-(4), art. 26 alin. (1) şi (2), art. 27 şi 28 din Regulament.
    (3) Autoritatea competentă pentru supravegherea pieţei privind conformitatea produselor cu cerinţe generale de securitate, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, desemnată ca punct naţional de contact pentru sistemul rapid de alertă RAPEX potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, precum şi celelalte autorităţi de supraveghere potrivit competenţelor au obligaţia de a lua măsuri pentru interzicerea introducerii pe piaţă a produselor care prezintă un risc grav, sunt neconforme sau periculoase şi de a solicita autorităţii vamale, potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Regulament, să nu permită punerea în liberă circulaţie a acestora.
    (4) Autorităţile de supraveghere a pieţei introduc imediat aceste informaţii în sistemul de informaţii şi comunicare prevăzut la art. 34 din Regulament.

    ART. 8
    (1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Regulament autorităţile de supraveghere a pieţei pot solicita operatorilor economici traducerea în limba română a documentaţiei tehnice a produsului introdus sau pus la dispoziţie pe piaţă. În această situaţie, respectivele autorităţi trebuie să definească clar acea parte a documentaţiei care se impune a fi tradusă şi să permită realizarea traducerii acesteia într-un timp rezonabil, luând în considerare proporţionalitatea cererii.
    (2) Cerinţa privind traducerea în limba română se poate aplica şi declaraţiei de conformitate sau declaraţiei de performanţă, dacă traducerea în limba română a acestei documentaţii nu este prevăzută de legislaţia de armonizare a Uniunii Europene sau de actul normativ de transpunere a legislaţiei de armonizare a Uniunii Europene, aplicabil, după caz, produsului.
    (3) Neprezentarea declaraţiei de conformitate sau a declaraţiei de performanţă, respectiv a documentaţiei tehnice constituie premisă de neconformitate a produsului cu cerinţele stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei de armonizare a Uniunii Europene, după caz.
    (4) Documentaţia tehnică se păstrează în format fizic sau digital, cu condiţia să fie disponibilă pentru perioada şi în condiţiile prevăzute de legislaţia de armonizare a Uniunii Europene sau de actele normative de punere în aplicare a legislaţiei de armonizare a Uniunii Europene, aplicabile produsului.
    (5) Autorităţile de supraveghere a pieţei pot cere organismelor de evaluare a conformităţii notificate informaţii relevante pentru scopul supravegherii pieţei.

    ART. 9
    În aplicarea prevederilor art. 25-28 din Regulament, autorităţile de supraveghere a pieţei încheie acorduri de colaborare cu Autoritatea Vamală Română prin care se asigură schimbul de informaţii cu scopul de a evita introducerea pe piaţă a produselor neconforme, respectiv de a detecta astfel de produse anterior punerii lor în liberă circulaţie.

    ART. 10
    Autorităţile de supraveghere a pieţei pot face publice, cu luarea în considerare a prevederilor art. 17 din Regulament, informaţiile referitoare la deciziile/măsurile luate cu privire la produsele neconforme şi care pun în pericol sănătatea şi siguranţa utilizatorilor finali.

    ART. 11
    În aplicarea art. 15 din Regulament, autorităţile de supraveghere a pieţei recuperează de la operatorii economici controlaţi, în situaţia constatării neconformităţilor, costurile aferente activităţii efectuate.

    ART. 12
    (1) Constituie contravenţii, în măsura în care încălcarea următoarelor prevederi nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
    a) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) şi b) din Regulament cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
    b) nerespectarea de către operatorii economici, în cazul produselor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Regulament, a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Regulament în termen de maximum 24 de ore de la constatarea riscului cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;
    c) nerespectarea de către operatorii economici, în cazul produselor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Regulament, a prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulament cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) teza a doua din Regulament cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    e) nerespectarea de către operatorii economici şi furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale a prevederilor art. 7 din Regulament cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
    f) împiedicarea de către operatorii economici, sub orice formă, a autorităţilor de supraveghere a pieţei de a-şi exercita competenţele prevăzute la art. 14 alin. (4) lit. a)-e) din Regulament cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
    g) nerespectarea de către operatorii economici a solicitării prevăzute la art. 14 alin. (4) lit. k) pct. (i) din Regulament, formulată de către autorităţile de supraveghere a pieţei cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
    h) nerespectarea de către furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale a solicitării prevăzută la art. 14 alin. (4) lit. k) pct. (ii) din Regulament, formulată de către autorităţile de supraveghere a pieţei cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
    i) nerespectarea, de către operatorul economic, a obligaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) şi (5) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor de supraveghere a pieţei nominalizate în actele normative naţionale de transpunere sau punere în aplicare, după caz, a legislaţiei de armonizare a Uniunii Europene.

    ART. 13
    (1) În aplicarea alin. (2) al art. 16 din Regulament, autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei solicită de îndată operatorului economic să ia măsuri corective, inclusiv cele prevăzute la alin. (3) al art. 16 din Regulament pentru a stopa neconformitatea sau a elimina riscul într-un termen pe care-l precizează.
    (2) Neîndeplinirea măsurilor corective dispuse conform alin. (3) în termenul stabilit de către autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei se sancţionează cu amendă cominatorie de 2.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.

    ART. 14
    Contravenţiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    (1) În aplicarea prevederilor art. 41 din Regulament, orice modificare a sancţiunilor aferente nerespectării Regulamentului şi a legislaţiei de armonizare prevăzută în anexa II la Regulament se notifică Comisiei Europene de către autorităţile de supraveghere a pieţei în termen de maximum 30 de zile de la modificare, cu obligaţia informării Biroului unic de legătură.
    (2) Sumele provenite din amenzile aplicate de către autorităţile de supraveghere a pieţei se fac venit integral la bugetul de stat.

    ART. 16
    În aplicarea art. 8 alin. (2) din Regulament, punctele de informare despre produs prevăzute în art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008 furnizează operatorilor economici, la solicitarea acestora, informaţii cu privire la transpunerea şi punerea în aplicare a legislaţiei de armonizare a Uniunii Europene aplicabilă produselor.

    ART. 17
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, autorităţile de supraveghere a pieţei iau măsurile necesare pentru alinierea propriilor proceduri privind activitatea de supraveghere a pieţei la prevederile Regulamentului şi pentru elaborarea procedurilor prevăzute la art. 11 alin. (7) din Regulament.

    ART. 18
    Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezenta ordonanţă stabileşte unele măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, în legătură cu evaluarea conformităţii produselor."

    2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Termenul «acreditare», precum şi expresiile «specificaţie tehnică» şi «standard armonizat», precum şi expresiile «evaluare a conformităţii», «organism naţional de acreditare» şi «organism de evaluare a conformităţii» au semnificaţiile prevăzute la art. 2 pct. 8-13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93."

    3. Articolele 9-11 şi 13 se abrogă.
    4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Ministerul Economiei coordonează domeniul infrastructurii calităţii, potrivit cerinţelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008."    ART. 19
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 30 mai 2011, se abrogă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Traian Laurenţiu Hristea,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 31 ianuarie 2023.
    Nr. 20.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016