Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 19 din 30 august 2021  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 19 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 834 din 31 august 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Până la încetarea stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de funcţionari publici sau personal contractual care îndeplinesc cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului şi în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, şi criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice. Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii se face prin ordin al ministrului sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la iniţiativa angajatorului. Numirea în cadrul unităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcţii, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la iniţiativa conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare."

    2. După articolul 21^1 se introduc două noi articole, articolele 21^2 şi 21^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 21^2
    (1) Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare beneficiază de o alocaţie de hrană, în valoare totală de 100 lei, sub forma tichetelor de masă pe suport hârtie, care au caracteristicile fizice şi valorice prevăzute de cap. II - Tichete de masă din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare. Tichetele de masă vor putea fi emise fără datele personale ale beneficiarilor, acestea urmând să fie completate la momentul distribuirii acestora.
    (2) Cheltuielile aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii de la titlul 20 - Bunuri şi servicii.
    (3) Alocaţia de hrană, sub forma tichetelor de masă, acordată potrivit prevederilor alin. (1), reprezintă venit neimpozabil pentru persoanele fizice, conform art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Tichetele de masă se achiziţionează de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi se distribuie centrelor de vaccinare, cabinetelor medicilor de familie, ambulatoriilor de specialitate, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
    ART. 21^3
    (1) Se aprobă organizarea Loteriei de vaccinare, ca măsură pentru încurajarea vaccinării.
    (2) Loteria de vaccinare constă în acordarea de premii în bani persoanelor cu schemă completă de vaccinare.
    (3) Premiile în bani acordate potrivit prezentului articol se supun regimului fiscal aferent veniturilor din premii reglementat la cap. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc din titlul IV - Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului stabileşte fondul anual de premiere pentru Loteria de vaccinare, precum şi repartizarea acestuia.
    (5) Extragerile sunt organizate de către Compania Naţională «Loteria Română» - S.A. şi sunt efectuate în prezenţa Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac parte câte un reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, al Ministerului Sănătăţii, respectiv al Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A., cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (6) Rezultatul extragerilor se consemnează într-un proces-verbal care se transmite Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerului Sănătăţii, în prima zi lucrătoare după data extragerii.
    (7) Costurile aferente organizării şi desfăşurării extragerilor sunt suportate de către Compania Naţională «Loteria Română» - S.A.
    (8) Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul.
    (9) Plata câştigurilor se face de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, prin Compania Naţională «Loteria Română» - S.A., în maximum 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.
    (10) Pentru anul 2021, prima extragere are loc în luna octombrie.
    (11) În anul 2021, suma necesară pentru asigurarea fondului de premiere pentru Loteria de vaccinare se asigură prin virări de credite angajament şi credite bugetare, cu încadrarea în bugetul aprobat al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Plăţile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (11) se asigură de la capitolul 80.01 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, de la o poziţie distinctă de transferuri din cadrul titlului 55 Alte transferuri.
    (13) Persoanele cu schemă completă de vaccinare, după emiterea certificatului de vaccinare pe baza numelui, prenumelui şi CNP-ului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, se pot înscrie pentru participarea la Loteria de vaccinare pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro. Condiţiile privind înscrierea pe site-ul de vaccinare sunt stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Înscrierea persoanelor reprezintă acceptul acestora pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016. Datele cu caracter personal sunt prelucrate şi utilizate de către Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională «Loteria Română» - S.A. şi stocate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în scopul înscrierii persoanelor cu schemă completă de vaccinare, a extragerii, validării şi acordării premiilor, numai pe durata necesară aplicării prevederilor prezentei ordonanţe.
    (14) În vederea îndeplinirii scopului menţionat la alin. (13), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale dezvoltă pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro funcţionalitatea de înscriere a participanţilor în cadrul Loteriei de vaccinare, în baza cerinţelor stabilite conform ordinului comun prevăzut la alin. (13)."

    3. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Până la încetarea stării de alertă, în instituţiile şi autorităţile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante şi temporar vacante, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) şi (2), a posturilor şi funcţiilor vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia, a posturilor şi funcţiilor vacante din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate, a posturilor şi funcţiilor vacante din unităţile sanitare publice aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a posturilor de predare vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a posturilor şi funcţiilor vacante din instituţiile de învăţământ superior, institutele de cercetare, Academia Română şi academiile de ramură."    ART. II
    Dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, nu se aplică concursurilor organizate în temeiul articolului unic al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/2021, şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

    ART. III
    (1) Dispoziţiile art. 21^2 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, se aplică persoanelor cu schema completă de vaccinare după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.
    (2) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Sănătăţii va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor art. 21^2 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă. Normele metodologice se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului elaborează ordinul comun prin care se aprobă modul de organizare a Loteriei de vaccinare, structura premiilor, precum şi procedura de acordare a premiilor în bani. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Ordinul prevăzut la art. 21^3 alin. (13) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, se elaborează în termen de 30 zile şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 iunie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatelor, prin scanarea codului QR de pe certificat."

    2. La articolul 1 alineatul (7), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Pentru validarea identităţii titularului de certificat, prin SIICDC, în funcţie de tipul de certificat solicitat, sunt utilizate următoarele seturi de date: [...]."

    3. La articolul 1 alineatul (12), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) certificatele de testare, 48 de ore pentru testul antigen rapid şi 72 de ore pentru testul de amplificare a acidului nucleic;"

    4. La articolul 2 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) furnizează autorităţilor administraţiei publice locale ghiduri de utilizare a portalului şi asistenţa tehnică necesară eliberării certificatelor în format letric."

    5. La articolul 4 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) verificarea documentelor de vaccinare, cu modelul de adeverinţă de vaccinare din statul respectiv, obţinute de cetăţenii români şi membrii de familie ai acestora într-un stat terţ, doar în situaţia în care persoanelor în cauză li s-a administrat schema completă de vaccinare pe teritoriul unui stat terţ;"

    6. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Instituţia sau instituţiile sesizate conform prevederilor alin. (4) lit. c) soluţionează cererile în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la înştiinţare, pentru certificatele de vaccinare sau de vindecare, respectiv cel mult 24 de ore pentru certificatul de testare pentru testul antigen rapid şi testul de amplificare a acidului nucleic."

    7. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:
    "ART. 6
    Certificatele digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 pot fi utilizate pe teritoriul României pentru atestarea vaccinării, testării sau vindecării titularilor."    ART. V
    După articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, se introduce un nou articol, art. 5, cu următorul cuprins:
    "ART. 5
    Măştile de protecţie rămase nedistribuite de la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv autorităţilor publice locale, pot fi repartizate cu titlu gratuit inspectoratelor şcolare judeţene, pe bază de proces-verbal de predare-primire, conform solicitărilor făcute de către aceste instituţii, în vederea distribuirii lor către elevii din ciclul primar, gimnazial şi liceal."


    ART. VI
    Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul sănătăţii,
                    Ioana Mihăilă
                    Ministrul finanţelor,
                    Dan Vîlceanu
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan

    Bucureşti, 30 august 2021.
    Nr. 19.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016