Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 17 din 31 ianuarie 2023  privind modificarea şi completarea Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 17 din 31 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 85 din 31 ianuarie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 12 iulie 2022, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Înainte de articolul 1 se introduce sintagma „CAPITOLUL I - Dispoziţii generale“.
    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Băncile de dezvoltare sunt instituţii de credit care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale legislaţiei europene şi naţionale din domeniul ajutorului de stat, inclusiv în ceea ce priveşte mecanismul de prevenire a fenomenului de excludere a instituţiilor financiare private, ale legislaţiei europene privind administrarea de instrumente financiare din fonduri europene şi acordarea de finanţări în cadrul fondurilor şi iniţiativelor de investiţii la nivelul Uniunii Europene, ale legislaţiei din domeniul finanţelor publice.
    (2) Băncile de dezvoltare sunt persoane juridice române constituite ca societăţi pe acţiuni administrate în sistem dualist, în baza actului constitutiv întocmit potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condiţiile privind constituirea, organizarea şi funcţionarea fiecărei bănci de dezvoltare."

    3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Banca Naţională a României este autoritatea competentă cu supravegherea prudenţială a activităţii băncilor de dezvoltare derulate în nume şi pe cont propriu şi nu este ţinută responsabilă de îndeplinirea obiectivelor băncilor de dezvoltare."

    4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Banca Naţională a României stabileşte prin regulamente regulile aplicabile activităţii desfăşurate de băncile de dezvoltare în nume şi pe cont propriu, pe baza principiilor de prudenţă aplicabile instituţiilor de credit conform legislaţiei specifice, cu luarea în considerare a specificului activităţii băncii de dezvoltare.
(2^2) În scopul realizării supravegherii prudenţiale a băncilor de dezvoltare, dispoziţiile art. 43 şi 44 se aplică şi auditorilor financiari ai băncii de dezvoltare."

    5. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.
    6. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Banca Naţională a României nu este ţinută responsabilă în ceea ce priveşte respectarea de către băncile de dezvoltare a legislaţiei în materie de ajutor de stat, inclusiv în ceea ce priveşte mecanismul de prevenire a fenomenului de excludere (crowding-out) a instituţiilor financiare private, a legislaţiei europene privind administrarea de instrumente financiare din fonduri europene şi acordarea de finanţări în cadrul fondurilor şi iniţiativelor de investiţii la nivelul Uniunii Europene, a legislaţiei din domeniul finanţelor publice."

    7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) O bancă de dezvoltare începe să funcţioneze, din punct de vedere administrativ, de la data înmatriculării în registrul comerţului şi poate derula efectiv activităţile specifice, prevăzute în actul constitutiv, de la data intrării în vigoare a directivei europene prin care aceasta este exceptată de la aplicarea Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE şi după emiterea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene în materie de ajutor de stat.
    (2) Băncile de dezvoltare au sediul social şi, după caz, sediul real pe teritoriul României.
    (3) Denumirea unei bănci de dezvoltare este în limba română."

    8. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2 alin. (2) sunt detaliate tipurile de activităţi de dezvoltare desfăşurate în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului, iar pentru activităţile în numele şi contul statului sunt menţionate legislaţia aplicabilă, mecanismul şi autoritatea de supraveghere."

    9. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    10. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) garanţii;"

    11. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    12. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Capitalul social al fiecărei bănci de dezvoltare necesar desfăşurării activităţii se asigură din bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legile bugetare anuale, şi/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului.
    (2) În vederea capitalizării băncilor de dezvoltare, statul român, prin Ministerul Finanţelor, poate acorda unei bănci de dezvoltare finanţări din surse prevăzute la alin. (1) şi prin instrumente ce îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, cu respectarea legislaţiei din domeniul ajutorului de stat.
    (3) Guvernul aprobă prin hotărâre sumele pentru constituirea sau majorarea capitalului social, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul de stat, precum şi condiţiile de finanţare prin instrumentele de tipul celor prevăzute la alin. (2). Majorarea capitalului social se aprobă cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea legislaţiei în materie de ajutor de stat.
    (4) Reducerea capitalului social se efectuează cu respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă în prealabil de Banca Naţională a României potrivit reglementărilor emise de aceasta.
    (5) Cheltuielile cu taxele, tarifele şi alte cheltuieli necesare înfiinţării fiecărei bănci de dezvoltare, precum şi cheltuielile cu chiria aferentă spaţiului destinat sediului social al fiecărei bănci de dezvoltare, până la înmatricularea în registrul comerţului, se suportă din bugetul Ministerului Finanţelor şi se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2 alin. (2), cu respectarea legislaţiei în materie de ajutor de stat.
    (6) Statul român, prin Ministerul Finanţelor, se obligă să asigure din bugetul de stat şi/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului, cu respectarea legislaţiei din domeniul ajutorului de stat, sumele necesare majorării de capital social al fiecărei bănci de dezvoltare, ca urmare a solicitării Băncii Naţionale a României pe parcursul procesului de supraveghere, precum şi pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii fiecărei bănci de dezvoltare şi pentru respectarea cerinţelor prudenţiale."

    13. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    14. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea alin. (1), prin memorandum de înţelegere încheiat între banca de dezvoltare şi reprezentantul acţionarului unic se stabilesc:
    a) mecanismul de garantare şi de plată a obligaţiilor băncilor de dezvoltare;
    b) modalitatea de alocare a sumei de plată a garanţiei, astfel încât întotdeauna sumele garantate în perioadele anterioare şi pentru care banca de dezvoltare are obligaţii restante să fie acoperite, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor plătite."

    15. La articolul 10, alineatele (1) şi (3) se abrogă.
    16. La articolul 10, alineatele (2) şi (2^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Procedura de numire a membrilor organelor statutare ale fiecărei bănci de dezvoltare se stabileşte prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2 alin. (2).
(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 153^6 alin. (5) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele consiliului de supraveghere al băncii de dezvoltare este numit de adunarea generală ordinară a acţionarilor dintre membrii consiliului de supraveghere."

    17. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Primii membri ai organelor statutare se numesc de către acţionar prin actul constitutiv."

    18. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care băncile de dezvoltare au lichidităţi disponibile, acestea sunt folosite fără a aduce atingere cerinţelor prudenţiale prevăzute de cadrul de reglementare aplicabil băncilor de dezvoltare emis de Banca Naţională a României. Băncile de dezvoltare pot plasa lichidităţile disponibile în titluri de stat, precum şi în alte instrumente ale pieţei monetare şi instrumente financiare, în condiţiile legii."

    19. După articolul 12 se introduc două noi capitole, capitolul II, alcătuit din articolele 13-84, şi capitolul III, alcătuit din articolele 85 şi 86, cu următorul cuprins:
    "    CAP. II
    Cadrul prudenţial şi regimul sancţionatoriu aplicabil băncilor de dezvoltare
    SECŢIUNEA 1
    Cerinţe pentru desfăşurarea activităţii
    ART. 13
    Băncile de dezvoltare pot utiliza în activitatea proprie denumirea de „bancă“ sau derivate ale acestei denumiri.
    ART. 14
    Termenii şi expresiile folosite în cuprinsul prezentei legi au semnificaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 15
    (1) La constituirea unei bănci de dezvoltare, capitalul social iniţial subscris trebuie să fie mai mare decât nivelul cerinţei de fonduri proprii, stabilite potrivit reglementărilor Băncii Naţionale a României, estimate pentru primii trei ani de activitate.
    (2) Aporturile la capitalul social al unei bănci de dezvoltare trebuie vărsate integral în numerar, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natură nefiind permise.
    (3) La constituirea unei bănci de dezvoltare, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis pe numele băncii de dezvoltare la o instituţie de credit.
    (4) Prin derogare de la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul capitalului social minim vărsat la constituirea unei bănci de dezvoltare este reprezentat de nivelul cerinţei de fonduri proprii estimate pentru primul an de activitate plus pierderea aferentă primului an de activitate. Diferenţa de capital social subscris se varsă în două tranşe anuale în termen de cel mult doi ani de la data înmatriculării băncii în registrul comerţului.
    ART. 16
    (1) De la data intrării în vigoare a directivei europene prin care o bancă de dezvoltare este exceptată de la aplicarea Directivei 2013/36/UE, spaţiul destinat sediului social şi, după caz, sediului real al unei bănci de dezvoltare nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe şi trebuie să corespundă ca suprafaţă, condiţii de securitate şi dotări activităţilor propuse a fi desfăşurate.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător sucursalelor şi altor sedii secundare ale băncilor de dezvoltare înfiinţate pe teritoriul României.
    ART. 17
    (1) Băncile de dezvoltare pot desfăşura activităţile prevăzute în actul constitutiv, în limita obiectului de activitate aprobat de Guvern şi cu respectarea prevederilor legislaţiei europene şi naţionale din domeniul ajutorului de stat:
    a) atragere de depozite prevăzute la art. 5 alin. (6) şi de alte fonduri rambursabile de la investitori calificaţi;
    b) acordare de credite beneficiarilor eligibili prevăzuţi la art. 6;
    c) servicii de plată aşa cum sunt definite la art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative;
    d) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
    e) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
    1. instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;
    2. valută;
    3. contracte futures şi options financiare;
    4. instrumente având la bază cursul de schimb şi rata dobânzii;
    5. titluri de valoare şi alte instrumente financiare transferabile;
    f) participare la emisiunea de titluri de valoare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;
    g) servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă;
    h) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
    i) custodie şi administrare de instrumente financiare;
    j) intermediere pe piaţa interbancară;
    k) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;
    l) dobândirea de participaţii la capitalul beneficiarilor eligibili prevăzuţi la art. 6;
    m) activităţi derulate în numele şi contul statului;
    n) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar şi obiectivelor băncii de dezvoltare, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activităţi, dacă este cazul.
    (2) Sfera activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. e)-i) acoperă serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute în secţiunile A şi B din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la secţiunea C din anexa nr. 1 la aceeaşi lege, şi se încadrează în excepţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) se interpretează şi se aplică astfel încât activităţile enumerate la alin. (1) să acopere orice operaţiuni, tranzacţii, produse şi servicii care se înscriu în sfera acestor activităţi sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activităţi.
    ART. 18
    (1) Băncile de dezvoltare pot desfăşura şi alte activităţi după cum urmează:
    a) operaţiuni nefinanciare în mandat sau de comision;
    b) operaţiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile şi/sau imobile aflate în proprietatea acestora, dar neafectate desfăşurării activităţilor financiare;
    c) prestarea de servicii clientelei proprii care, deşi nu sunt conexe activităţii desfăşurate, reprezintă o prelungire a operaţiunilor bancare;
    d) furnizarea de servicii de consultanţă şi de asistenţă tehnică.
    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) trebuie să se circumscrie obiectivelor unei bănci de dezvoltare, cu menţinerea bunei reputaţii a acesteia.
    ART. 19
    Pe lângă operaţiunile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b), băncile de dezvoltare se pot angaja în operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile numai dacă:
    a) operaţiunile sunt necesare desfăşurării în condiţii adecvate a activităţilor băncii de dezvoltare şi în măsura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop;
    b) operaţiunile au ca obiect bunuri mobile şi imobile destinate perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor, organizării unor spaţii de odihnă şi recreare sau asigurării de locuinţe pentru salariaţi şi familiile acestora;
    c) operaţiunile au ca obiect bunuri mobile şi imobile dobândite în urma executării creanţelor, cu respectarea, în privinţa operaţiunilor de închiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor art. 18 alin. (2).
    ART. 20
    (1) Băncile de dezvoltare nu pot desfăşura alte activităţi în afara celor permise potrivit prezentei legi.
    (2) Băncile de dezvoltare nu se pot angaja în operaţiuni cum ar fi:
    a) gajarea propriilor acţiuni pe contul datoriilor băncii;
    b) acordarea de credite garantate cu acţiuni, alte titluri de capital sau cu obligaţiuni emise de banca de dezvoltare.
    ART. 21
    (1) Fiecare bancă de dezvoltare trebuie să dispună de un cadru formal de administrare a activităţii riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative şi contabile riguroase şi politici şi practici de remunerare care să promoveze şi să fie în concordanţă cu o administrare sănătoasă şi eficace a riscurilor.
    (2) Cadrul de administrare, procesele şi mecanismele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie cuprinzătoare şi adaptate la natura, amploarea şi complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri şi activităţilor desfăşurate de banca de dezvoltare. Principiile, criteriile tehnice şi alte cerinţe care trebuie avute în vedere se stabilesc prin reglementările emise de către Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi. Mecanismele de control intern trebuie să asigure cel puţin organizarea funcţiilor de administrare a riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern.
    (3) În sensul alin. (1), sunt avute în vedere riscuri precum: riscul de credit şi al contrapartidei, riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul de piaţă, riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare, riscul operaţional, riscul de lichiditate, riscul efectului de levier excesiv şi riscul acordării unor ajutoare de stat ilegale.
    (4) Banca Naţională a României stabileşte, prin reglementările emise în aplicarea prezentei legi, cerinţele privind politica de remunerare a unei bănci de dezvoltare. SECŢIUNEA a 2-a
    Cerinţe prudenţiale şi secretul profesional
    ART. 22
    Băncile de dezvoltare trebuie să îşi organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, cu cerinţele legii şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia.
    ART. 23
    Fiecare bancă de dezvoltare are obligaţia de a deschide un cont curent la Banca Naţională a României, înainte de începerea activităţii, conform reglementărilor emise de aceasta.
    ART. 24
    (1) Consiliul de supraveghere şi directoratul băncii de dezvoltare au competenţele şi atribuţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă societăţilor şi sunt responsabile de aducerea la îndeplinire a tuturor cerinţelor prevăzute de prezenta lege şi de reglementările emise în aplicarea acesteia.
    (2) Deciziile în legătură cu activităţile derulate de băncile de dezvoltare în numele şi pe contul statului nu pot fi delegate către consiliul de supraveghere al băncii de dezvoltare.
    (3) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1), consiliul de supraveghere este responsabil pentru asigurarea unei supravegheri eficiente a activităţii membrilor directoratului băncii de dezvoltare.
    (4) Directoratul este format din cel puţin 3 membri, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor.
    ART. 25
    (1) Fiecare dintre membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului unei bănci de dezvoltare, precum şi persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activităţile de administrare şi control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune banca de dezvoltare unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputaţie, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase. Componenţa organelor de conducere ale băncii de dezvoltare trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experienţe profesionale adecvate.
    (2) Responsabilităţile de conducere şi/sau administrare pot fi exercitate numai de persoane fizice.
    (3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie evaluată şi aprobată de Banca Naţională a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor, potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României în acest sens.
    (4) Membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate pentru a fi în măsură să înţeleagă activităţile desfăşurate de banca de dezvoltare, inclusiv principalele riscuri ale acestora, şi să se pronunţe în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competenţelor lor.
    (5) Fiecare membru al consiliului de supraveghere şi al directoratului unei bănci de dezvoltare trebuie să îşi exercite responsabilităţile cu onestitate, integritate şi pe baza unei gândiri independente pentru a putea evalua şi pune în discuţie în mod eficient deciziile luate de către membrii directoratului, atunci când este necesar, şi pentru a controla şi monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.
    (6) Persoanele desemnate în calitate de membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului trebuie să exercite efectiv responsabilităţile de administrare şi/sau de conducere ce le revin.
    (7) Băncile de dezvoltare trebuie să aloce suficiente resurse pentru iniţierea şi pregătirea membrilor consiliului de supraveghere şi ai directoratului, la nivel individual şi colectiv, în condiţiile stabilite prin reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi.
    (8) Băncile de dezvoltare şi comitetele lor de nominalizare iau în considerare o gamă largă de aptitudini şi competenţe atunci când recrutează membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului. În acest sens, băncile de dezvoltare şi comitetele de nominalizare trebuie să stabilească şi să implementeze o politică privind promovarea diversităţii în cadrul organului de conducere, potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României.
    (9) Fiecare bancă de dezvoltare are obligaţia de a evalua şi/sau reevalua persoanele prevăzute la alin. (1), la nivel individual şi, dacă este cazul, colectiv, în condiţiile stabilite prin reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi şi prin politicile interne ale băncii de dezvoltare.
    (10) Atunci când, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar unic al băncii de dezvoltare, nominalizează membrii consiliului de supraveghere în vederea numirii de către adunarea generală a acţionarilor, acesta are în vedere respectarea cerinţelor prevăzute de prezentul articol, de art. 27 şi 28 şi a celor detaliate în reglementările în domeniu emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi.
    ART. 26
    (1) Mandatul primilor membri ai consiliului de supraveghere şi ai primilor membri ai directoratului nu poate depăşi 2 ani şi nu poate fi reînnoit.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 25 alin. (3):
    a) primii membri ai consiliului de supraveghere şi ai directoratului sunt evaluaţi de Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar unic al băncii de dezvoltare, potrivit criteriilor prevăzute la art. 25, 27 şi 28. Evaluarea de către Banca Naţională a României a primilor membri ai consiliului de supraveghere şi ai directoratului se realizează în cadrul procesului de supraveghere prudenţială;
    b) primele persoane care asigură conducerea structurilor care privesc activităţile de administrare şi control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune banca de dezvoltare unor riscuri semnificative sunt evaluate de banca de dezvoltare, potrivit criteriilor prevăzute la art. 25, şi îşi încep exercitarea responsabilităţilor în condiţiile stabilite prin contractul de muncă. Evaluarea de către Banca Naţională a României a acestora se realizează fie la împlinirea unui termen de 2 ani calculat de la începerea exercitării responsabilităţilor, fie anterior, în cadrul procesului de supraveghere prudenţială.
    ART. 27
    (1) Membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului trebuie să aloce timp suficient pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
    (2) În aplicarea alin. (1), numărul mandatelor pe care o persoană le poate deţine în acelaşi timp se apreciază în funcţie de circumstanţele individuale, precum şi de natura, extinderea şi complexitatea activităţii băncii de dezvoltare.
    (3) Cu excepţia cazului în care reprezintă statul, persoanele prevăzute la alin. (1), atunci când cumulează mai multe mandate, nu se pot afla în mai mult de una dintre următoarele situaţii:
    a) exercită un mandat într-o funcţie executivă, concomitent cu două mandate în funcţii neexecutive;
    b) exercită concomitent patru mandate în funcţii neexecutive.
    (4) În scopul aplicării alin. (3) se consideră ca fiind un singur mandat:
    a) mandatele în funcţii executive sau neexecutive deţinute concomitent în cadrul aceluiaşi grup de entităţi;
    b) mandatele în funcţii executive sau neexecutive deţinute concomitent în cadrul entităţilor care sunt membre într-un sistem instituţional de protecţie care constă într-un acord contractual sau statutar de stabilire a responsabilităţilor care protejează entităţile respective şi le asigură lichiditatea şi solvabilitatea pentru a evita falimentul, dacă este cazul;
    c) mandatele în funcţii executive sau neexecutive deţinute concomitent în cadrul entităţilor în care banca de dezvoltare are o deţinere calificată.
    (5) Mandatele deţinute în organizaţii sau entităţi care nu urmăresc, în mod predominant, obiective comerciale nu se încadrează în prevederile alin. (3).
    (6) Banca Naţională a României poate aproba deţinerea unui mandat suplimentar într-o funcţie neexecutivă de către persoanele prevăzute la alin. (1), luând în considerare complexitatea atribuţiilor conferite de toate mandatele deţinute.
    ART. 28
    (1) Băncile de dezvoltare trebuie să înfiinţeze un comitet de administrare a riscurilor, un comitet de nominalizare şi un comitet de remunerare, cu atribuţii consultative pentru consiliul de supraveghere.
    (2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comitetelor prevăzute la alin. (1), precum şi cerinţele privind membrii acestora sunt stabilite în reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi.
    (3) Toate băncile de dezvoltare trebuie să aibă membri independenţi în componenţa consiliului de supraveghere. Cerinţele cu privire la numărul şi criteriile de independenţă ale membrilor respectivi se stabilesc prin reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi.
    ART. 29
    Banca Naţională a României are autoritatea de a evalua toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia, integritatea morală şi de experienţa persoanelor prevăzute la art. 25 şi de a decide dacă, atât la nivel individual, cât şi la nivel colectiv, cerinţele prevăzute sunt îndeplinite.
    ART. 30
    Dispoziţiile art. 110-116, art. 117^2 alin. (2), art. 119^1, art. 120 şi art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
    ART. 31
    În scopul asigurării stabilităţii şi siguranţei activităţii desfăşurate şi/sau a îndeplinirii obligaţiilor asumate, băncile de dezvoltare trebuie să menţină un nivel adecvat al fondurilor proprii în măsura şi în condiţiile prevăzute prin reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi.
    ART. 32
    (1) Băncile de dezvoltare trebuie să dispună de fonduri proprii care să acopere, pe lângă cerinţele minime de fonduri proprii prevăzute la art. 31, amortizoarele de capital impuse de Banca Naţională a României, la recomandarea structurii interinstituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional.
    (2) În sensul alin. (1), băncile de dezvoltare dispun de fonduri proprii pentru îndeplinirea cerinţelor privind amortizoarele de capital, în măsura şi în condiţiile prevăzute de reglementările emise în acest scop în aplicarea prezentei legi.
    ART. 33
    (1) În situaţia în care băncile de dezvoltare nu deţin un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea cu cerinţa prevăzută la art. 32, se aplică restricţiile asupra distribuirilor prevăzute la alin. (3) şi (4).
    (2) În sensul alin. (1), băncile de dezvoltare calculează suma maxim distribuibilă, în conformitate cu reglementările emise de către Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi.
    (3) Anterior calculului sumei maxim distribuibile aferente cerinţelor privind amortizoarele de capital, este interzisă băncilor de dezvoltare iniţierea oricăreia dintre următoarele acţiuni:
    a) efectuarea de distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază;
    b) crearea de obligaţii de a plăti o remuneraţie variabilă sau beneficii discreţionare de tipul pensiilor sau plata unei remuneraţii variabile, în condiţiile în care banca de dezvoltare şi-a asumat obligaţia de plată într-un moment în care nu îndeplinea cerinţele privind amortizoarele de capital;
    c) efectuarea unor plăţi aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar.
    (4) Ulterior calculului sumei maxim distribuibile, băncile de dezvoltare care nu îndeplinesc sau nu depăşesc cerinţa prevăzută la art. 32, nu efectuează distribuiri prin niciuna dintre acţiunile prevăzute la alin. (3) peste suma maxim distribuibilă.
    ART. 34
    Băncile de dezvoltare care îndeplinesc cerinţele privind amortizoarele de capital nu efectuează distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază dacă aceste distribuiri conduc la diminuarea fondurilor proprii de nivel 1 de bază la un nivel care ar compromite îndeplinirea respectivelor cerinţe privind amortizoarele de capital.
    ART. 35
    În sensul art. 33 alin. (3) şi, respectiv, art. 34, distribuirile aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază sunt definite în reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi.
    ART. 36
    În cazul băncilor de dezvoltare, aplicarea dispoziţiilor art. 67 alin. (3) şi ale art. 103^1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu respectarea prevederilor art. 33-35.
    ART. 37
    Fac obiectul restricţiilor prevăzute de art. 33 şi 34 doar plăţile care conduc la o reducere a fondurilor proprii de nivel 1 de bază sau la o reducere a profiturilor, în măsura în care suspendarea unei plăţi sau neefectuarea plăţii nu constituie un eveniment de nerambursare.
    ART. 38
    Băncile de dezvoltare nu pot dobândi deţineri calificate în alte entităţi decât beneficiarii eligibili prevăzuţi la art. 6.
    ART. 39
    (1) Fiecare bancă de dezvoltare trebuie să dispună de strategii şi procese interne formalizate, solide, eficiente şi complete de evaluare şi menţinere în permanenţă a nivelului, structurii şi distribuţiei capitalului, care, din perspectiva băncii de dezvoltare, sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusă, într-un mod corespunzător naturii şi nivelului acestor riscuri. În acest sens, banca de dezvoltare trebuie să aibă în vedere, pe lângă riscurile prevăzute în reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi, orice alte riscuri aferente activităţii desfăşurate, precum şi cele datorate unor factori externi acesteia.
    (2) Procesele şi strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie supuse unor revizuiri interne regulate de către băncile de dezvoltare, astfel încât să se asigure că ele rămân în permanenţă cuprinzătoare şi proporţionale în raport cu natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de băncile de dezvoltare.
    ART. 40
    Băncile de dezvoltare sunt responsabile pentru procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc propriu.
    ART. 41
    Banca Naţională a României poate stabili prin reglementări şi alte cerinţe de natură prudenţială aplicabile băncilor de dezvoltare. Aceste cerinţe pot viza, fără a fi limitative, următoarele:
    a) operaţiunile băncilor de dezvoltare cu persoane afiliate acestora;
    b) externalizarea activităţilor băncilor de dezvoltare;
    c) ajustările prudenţiale de valoare.
    ART. 42
    Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către băncile de dezvoltare se realizează în condiţiile prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României.
    ART. 43
    Dispoziţiile art. 152, art. 152^1, art. 155 alin. (2) şi (3) şi art. 156-158 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
    ART. 44
    (1) Persoanele propuse în calitate de auditori financiari ai băncilor de dezvoltare trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de legislaţia în domeniu şi să nu se afle în vreo situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare.
    (2) Persoanele propuse în calitate de auditori financiari trebuie să aibă experienţă relevantă în domeniul auditării situaţiilor financiare ale instituţiilor de credit.
    (3) În cazul auditorilor financiari, persoane juridice, cel puţin auditorul financiar, persoană fizică, care coordonează echipa ce va realiza auditul financiar al băncii de dezvoltare, trebuie să îndeplinească cerinţa prevăzută la alin. (2).
    (4) Auditorii financiari care auditează situaţiile financiare ale băncilor de dezvoltare trebuie să fie aprobaţi de Banca Naţională a României, cu excepţia primului auditor financiar, care este numit prin actul constitutiv aprobat prin hotărârea Guvernului.
    ART. 45
    În scopul asigurării transparenţei şi disciplinei de piaţă, băncile de dezvoltare vor respecta obligaţiile de publicare a informaţiilor, stabilite prin reglementări emise de Banca Naţională a României.
    ART. 46
    Băncile de dezvoltare care menţin un website trebuie să explice prin intermediul acestuia modul în care se conformează cu cerinţele referitoare la cadrul de administrare a activităţii şi remunerare, precum şi cu cerinţele de publicare prevăzute de prezenta lege şi de reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia. SECŢIUNEA a 3-a
    Fuziunea, divizarea şi lichidarea
    ART. 47
    Fuziunea sau divizarea băncilor de dezvoltare se efectuează potrivit dispoziţiilor prezentei legi, ale titlului VI capitolului II din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României.
    ART. 48
    (1) Fuziunea se poate realiza:
    a) între două sau mai multe bănci de dezvoltare;
    b) între bănci de dezvoltare şi alte instituţii de credit prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) între bănci de dezvoltare şi firme de investiţii;
    d) între bănci de dezvoltare şi instituţii financiare.
    (2) Operaţiunile de fuziune şi de divizare sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României potrivit reglementărilor emise de aceasta.
    (3) Fuziunea sau divizarea pot fi înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului numai după obţinerea aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a României.
    (4) În cadrul procesului de aprobare prealabilă, Banca Naţională a României analizează documentele prezentate, precum şi toate celelalte informaţii disponibile pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerinţele prezentei legi şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia.
    ART. 49
    (1) Banca Naţională a României respinge o cerere de aprobare prealabilă a unei fuziuni sau divizări dacă nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia, comunicând titularului cererii hotărârea în termen de 15 zile calendaristice de la emitere, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.
    (2) Banca Naţională a României revocă hotărârea privind aprobarea prealabilă a fuziunii sau a divizării în cazul în care, din analiza documentelor şi informaţiilor prezentate ulterior emiterii hotărârii aprobării prealabile în condiţiile stabilite prin reglementările în domeniu, aceasta constată că nu mai sunt îndeplinite cerinţele prezentei legi şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, care au stat la baza acordării aprobării prealabile. În acest caz, Banca Naţională a României comunică titularului cererii revocarea hotărârii privind aprobarea prealabilă în termen de 15 zile calendaristice de la emiterea hotărârii de revocare, împreună cu motivele care au stat la baza revocării.
    ART. 50
    Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător oricărei operaţiuni care presupune un transfer semnificativ de active şi/sau pasive de la, respectiv către o bancă de dezvoltare, indiferent de modalitatea în care se realizează o astfel de operaţiune.
    ART. 51
    Lichidarea băncilor de dezvoltare se stabileşte prin lege. SECŢIUNEA a 4-a
    Supravegherea prudenţială, schimbul de informaţii şi cerinţe de publicare pentru Banca Naţională a României
    ART. 52
    (1) În exercitarea competenţelor sale prevăzute de lege, Banca Naţională a României colectează şi procesează orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării băncilor de dezvoltare la cerinţele prudenţiale prevăzute în prezenta lege şi de reglementările emise în aplicarea acesteia şi pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerinţe.
    (2) În îndeplinirea funcţiilor cu privire la supravegherea prudenţială, investigaţiile şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege şi de reglementările emise în aplicarea acesteia Băncii Naţionale a României îi sunt conferite competenţele necesare şi acţionează în mod independent.
    ART. 53
    Băncile de dezvoltare sunt obligate să raporteze Băncii Naţionale a României datele şi informaţiile necesare pentru evaluarea respectării dispoziţiilor cuprinse în prezenta lege şi în reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi, potrivit respectivelor reglementări.
    ART. 54
    (1) Banca Naţională a României asigură verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de fiecare bancă de dezvoltare, pentru respectarea dispoziţiilor prezentei legi şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia, şi realizează propria evaluare a următoarelor riscuri:
    a) riscurile la care banca de dezvoltare este sau poate fi expusă;
    b) riscurile identificate prin simulări de criză, cu luarea în considerare a naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor băncii de dezvoltare.
    (2) Pe baza verificării şi evaluării efectuate, Banca Naţională a României determină în ce măsură cadrul de administrare, strategiile, procesele şi mecanismele implementate de o bancă de dezvoltare, fondurile proprii deţinute şi lichiditatea acesteia asigură o administrare prudentă şi o acoperire adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc al băncii de dezvoltare.
    (3) Banca Naţională a României stabileşte frecvenţa şi gradul de detaliere a verificărilor şi evaluărilor, cu luarea în considerare a principiului proporţionalităţii, respectiv având în vedere mărimea, importanţa sistemică, natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de fiecare bancă de dezvoltare. Verificările şi evaluările se realizează cel puţin o dată pe an pentru băncile de dezvoltare în privinţa cărora s-a stabilit un program de supraveghere prudenţială, potrivit prevederilor art. 56.
    (4) Banca Naţională a României realizează simulări de criză în privinţa băncilor de dezvoltare pe care le supraveghează, când le consideră adecvate, dar cel puţin anual, în vederea efectuării verificării şi evaluării prevăzute la alin. (1)-(3).
    (5) Atunci când în urma acţiunilor de verificare prevăzute la alin. (1) Banca Naţională a României suspectează sau are motive întemeiate să suspecteze săvârşirea sau tentativa de săvârşire a unor fapte de spălare a banilor sau finanţare a terorismului sau atunci când constată existenţa unui risc potenţial crescut privind săvârşirea acestora, informează fără întârziere autoritatea responsabilă cu supravegherea acestora în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Banca Naţională a României dispune măsuri şi/sau aplică măsuri sancţionatorii potrivit prezentei legi.
    ART. 55
    (1) Banca Naţională a României monitorizează evoluţiile înregistrate în legătură cu profilurile de risc de lichiditate, cum ar fi cele privind caracteristicile şi volumul aferente unui produs, administrarea riscului, politicile de finanţare şi concentrările finanţării.
    (2) Banca Naţională a României adoptă măsuri eficace în cazul în care evoluţiile menţionate la alin. (1) pot conduce la instabilitatea băncii de dezvoltare la nivel individual sau la instabilitate sistemică.
    (3) Dispoziţiile art. 167-170 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
    ART. 56
    (1) Banca Naţională a României stabileşte, cel puţin o dată pe an, un program de supraveghere prudenţială în privinţa băncilor de dezvoltare. Elementele de conţinut ale unui program de supraveghere prudenţială şi categoriile de bănci de dezvoltare avute în vedere se stabilesc prin reglementări emise în aplicarea prezentei legi.
    (2) Atunci când consideră necesar, potrivit art. 54, Banca Naţională a României ia, în special, următoarele măsuri specifice:
    a) o creştere a numărului sau a frecvenţei verificărilor la faţa locului vizând banca de dezvoltare;
    b) o prezenţă permanentă a reprezentanţilor Băncii Naţionale a României în cadrul băncii de dezvoltare;
    c) raportări suplimentare sau mai frecvente din partea băncii de dezvoltare;
    d) evaluări suplimentare sau mai frecvente ale planurilor operaţionale, strategice sau de afaceri ale băncii de dezvoltare;
    e) controale tematice de monitorizare a riscurilor specifice cu probabilitate mai mare de materializare.
    ART. 57
    (1) Băncile de dezvoltare sunt obligate să permită personalului Băncii Naţionale a României şi altor persoane împuternicite să efectueze verificarea să le examineze evidenţele, conturile şi operaţiunile şi să furnizeze toate documentele şi informaţiile legate de desfăşurarea activităţii, după cum sunt solicitate de către aceştia.
    (2) Băncile de dezvoltare furnizează Băncii Naţionale a României orice informaţie necesară pentru evaluarea conformării lor la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta lege şi de reglementările emise în aplicarea acesteia. Mecanismele de control intern şi procedurile contabile şi administrative ale băncilor de dezvoltare trebuie să permită verificarea în orice moment a conformării la cerinţele prudenţiale.
    ART. 58
    (1) Membrii consiliului de administraţie, salariaţii Băncii Naţionale a României, precum şi auditorii financiari sau experţii numiţi de Banca Naţională a României pentru efectuarea de verificări la sediul băncilor de dezvoltare sunt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricărei informaţii confidenţiale de care iau cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor. Membrii consiliului de administraţie şi salariaţii Băncii Naţionale a României sunt obligaţi să păstreze secretul profesional şi după încetarea activităţii în cadrul băncii.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot divulga informaţii confidenţiale niciunei persoane sau autorităţi, cu excepţia furnizării acestor informaţii în formă sumară sau agregată, astfel încât banca de dezvoltare să nu poată fi identificată.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu aduc în niciun fel atingere prevederilor legislaţiei penale potrivit cărora se poate impune divulgarea de informaţii confidenţiale în anumite situaţii.
    ART. 59
    Banca Naţională a României poate utiliza informaţiile primite potrivit art. 58 doar în exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere a băncilor de dezvoltare şi numai în următoarele situaţii:
    a) facilitarea verificării condiţiilor de desfăşurare a activităţii băncilor de dezvoltare, în special cu privire la lichiditate, solvabilitate, expuneri mari, proceduri administrative şi contabile şi mecanisme de control intern;
    b) aplicarea de sancţiuni;
    c) contestarea actelor emise de Banca Naţională a României;
    d) în cadrul unor proceduri judiciare iniţiate în baza prevederilor art. 82 alin. (2) sau a prevederilor altor legi aplicabile băncilor de dezvoltare.
    ART. 60
    (1) Banca Naţională a României poate să schimbe informaţii cu:
    a) autorităţile responsabile cu supravegherea băncii de dezvoltare pentru activităţile desfăşurate în numele şi contul statului, a instituţiilor de credit, a altor organizaţii financiare, a societăţilor de asigurare şi a pieţelor financiare din România;
    b) auditorii financiari din România;
    c) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România.
    (2) Banca Naţională a României poate încheia acorduri de colaborare referitoare la schimbul de informaţii cu autorităţi ori organisme, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în condiţiile în care informaţiile furnizate sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional cel puţin echivalente celor prevăzute la art. 58. Schimbul de informaţii trebuie să fie circumscris scopului îndeplinirii atribuţiilor de supraveghere ale autorităţilor sau organismelor menţionate.
    (3) Informaţiile primite de Banca Naţională a României de la autorităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu vor fi furnizate decât cu acordul expres al respectivelor autorităţi şi, dacă este cazul, doar pentru scopurile pentru care acordul a fost obţinut.
    ART. 61
    (1) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere a băncilor de dezvoltare, Banca Naţională a României poate transmite următoarelor autorităţi şi entităţi informaţii destinate îndeplinirii atribuţiilor acestora:
    a) băncilor centrale aparţinând Sistemului European al Băncilor Centrale şi alte organisme cu funcţii similare, în calitate de autorităţi monetare, dacă aceste informaţii sunt relevante pentru exercitarea atribuţiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare şi furnizarea de lichidităţi, supravegherea sistemelor de plăţi, a sistemelor de compensare şi decontare şi menţinerea stabilităţii sistemului financiar;
    b) dacă este cazul, altor autorităţi publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plăţi;
    c) Comitetului European pentru Risc Sistemic, Autorităţii Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (AEAPO), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, precum şi Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (AEVMP), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, dacă informaţiile sunt relevante pentru exercitarea atribuţiilor lor statutare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic, Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 sau de Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.
    (2) Banca Naţională a României poate primi informaţii de la autorităţile prevăzute la alin. (1), în măsura în care îi sunt necesare în situaţiile prevăzute la art. 59.
    (3) Informaţiile primite potrivit prevederilor alin. (2) sunt supuse cerinţelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 58.
    (4) Banca Naţională a României furnizează informaţii potrivit prevederilor alin. (1) numai dacă informaţiile primite de respectivele autorităţi sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 58.
    ART. 62
    (1) Banca Naţională a României poate furniza anumite informaţii referitoare la supravegherea prudenţială a băncilor de dezvoltare comisiilor de anchetă ale Parlamentului României, Curţii de Conturi a României, precum şi altor entităţi din România cu competenţe de anchetă, în următoarele condiţii:
    a) aceste entităţi au un mandat legal special de investigare sau examinare a activităţii Băncii Naţionale a României de supraveghere şi reglementare prudenţială a băncilor de dezvoltare;
    b) informaţiile sunt necesare strict pentru îndeplinirea mandatului prevăzut la lit. a);
    c) persoanele care au acces la informaţii sunt supuse unor cerinţe referitoare la păstrarea secretului profesional cel puţin echivalente celor prevăzute la art. 58;
    d) dacă informaţiile provin de la alte autorităţi, acestea nu pot fi divulgate decât cu acordul expres al autorităţilor respective şi doar în scopurile pentru care acordul a fost obţinut.
    (2) În măsura în care furnizarea de informaţii potrivit alin. (1) implică prelucrarea de date cu caracter personal, trebuie respectate prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi legislaţia naţională aplicabilă domeniului protecţiei datelor.
    ART. 63
    (1) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor art. 58 şi 59, Banca Naţională a României poate transmite, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2)-(4), anumite informaţii următoarelor organisme internaţionale:
    a) Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale, pentru scopurile evaluărilor din cadrul Programului de evaluare a sectorului financiar sau, după caz, altui demers similar;
    b) Băncii Reglementelor Internaţionale, pentru scopurile studiilor cantitative de impact;
    c) Consiliului de Stabilitate Financiară, pentru scopuri de supraveghere.
    (2) Informaţiile confidenţiale pot fi furnizate de către Banca Naţională a României doar la solicitarea expresă primită în scris din partea organismului relevant şi în condiţiile în care sunt îndeplinite cel puţin următoarele condiţii:
    a) solicitarea este pe deplin justificată în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale organismului solicitant ce îi revin conform competenţelor legale;
    b) solicitarea este suficient de clară în ceea ce priveşte natura, domeniul de aplicare şi formatul informaţiilor solicitate, precum şi în privinţa mijloacelor de divulgare sau transmitere a acestora;
    c) informaţiile solicitate sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale organismului solicitant conform competenţelor legale;
    d) informaţiile sunt transmise ori divulgate doar persoanelor direct implicate în îndeplinirea atribuţiilor specifice;
    e) persoanele care au acces la informaţii sunt supuse cerinţelor referitoare la secretul profesional cel puţin echivalente celor prevăzute la art. 58.
    (3) În cazul în care solicitarea prevăzută la alin. (2) este transmisă de oricare dintre organismele prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României poate furniza informaţii doar în formă agregată sau în mod anonimizat şi poate transmite alte informaţii doar la sediul acesteia.
    (4) În măsura în care furnizarea de informaţii implică prelucrarea de date cu caracter personal, orice prelucrare de date cu caracter personal efectuată de organismul solicitant trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
    ART. 64
    (1) Banca Naţională a României poate să furnizeze informaţiile prevăzute la art. 58-60 caselor de compensare sau altor structuri similare constituite în conformitate cu prevederile legii în vederea asigurării serviciilor de compensare şi decontare pentru orice piaţă din România, dacă consideră că este necesar să comunice aceste informaţii în scopul asigurării funcţionării corespunzătoare a respectivelor structuri, având în vedere riscurile ca participanţii pe piaţă să nu-şi îndeplinească obligaţiile de plată.
    (2) Informaţiile primite potrivit prevederilor alin. (1) sunt supuse cerinţelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 58.
    ART. 65
    Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de entităţile implicate în aplicarea prezentei legi se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.
    ART. 66
    (1) Banca Naţională a României trebuie să facă publice:
    a) textul legilor şi reglementărilor adoptate în domeniul reglementării prudenţiale a băncilor de dezvoltare şi al instrucţiunilor şi precizărilor emise în aplicarea acestora;
    b) criteriile generale şi metodologiile utilizate pentru analizarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de băncile de dezvoltare în vederea respectării dispoziţiilor prezentei legi şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia şi pentru evaluarea riscurilor la care băncile de dezvoltare sunt sau pot fi expuse.
    (2) Informaţiile se publică şi sunt accesibile pe pagina de Internet a Băncii Naţionale a României şi se actualizează periodic. SECŢIUNEA a 5-a
    Măsuri, sancţiuni şi alte măsuri sancţionatoare
    ART. 67
    (1) În exercitarea funcţiilor sale, Banca Naţională a României este competentă să dispună, faţă de o bancă de dezvoltare sau faţă de persoanele responsabile, care încalcă dispoziţiile prezentei legi, ale reglementărilor sau ale altor acte emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la condiţiile de desfăşurare a activităţii, măsuri potrivit prevederilor art. 68 şi/sau să aplice sancţiuni şi măsuri sancţionatoare, potrivit prevederilor art. 76.
    (2) Banca Naţională a României îşi exercită competenţele de supraveghere şi de aplicare a măsurilor, sancţiunilor şi măsurilor sancţionatoare, potrivit prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia, în oricare din următoarele modalităţi:
    a) în mod direct;
    b) în colaborare cu alte autorităţi;
    c) prin sesizarea autorităţilor judiciare competente.
    (3) Sancţiunile şi măsurile sancţionatoare aplicate potrivit art. 76 trebuie să fie eficace şi proporţionale cu faptele şi deficienţele constatate şi să fie de natură a avea un efect descurajant.
    (4) La stabilirea tipului sancţiunii sau a măsurii sancţionatoare şi a cuantumului amenzii, Banca Naţională a României are în vedere toate circumstanţele reale şi personale relevante ale săvârşirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:
    a) gravitatea şi durata faptei;
    b) gradul de vinovăţie a persoanei fizice sau juridice responsabile;
    c) soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum rezultă, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile;
    d) importanţa profiturilor realizate sau a pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în beneficiul acesteia, în măsura în care acestea pot fi determinate;
    e) prejudiciile cauzate terţilor, în măsura în care pot fi determinate;
    f) gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Naţională a României;
    g) încălcările săvârşite anterior de persoana fizică sau juridică responsabilă;
    h) orice consecinţe potenţial sistemice ale faptei săvârşite.
    (5) Banca Naţională a României are competenţa de a colecta toate informaţiile necesare şi de a efectua toate cercetările necesare în exercitarea funcţiilor sale.
    (6) Fără a se aduce atingere prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia, competenţa prevăzută la alin. (5) include:
    a) competenţa de a solicita furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Băncii Naţionale a României, inclusiv a informaţiilor care trebuie furnizate, în scopuri de supraveghere şi în scopuri statistice, la intervale regulate şi în formatele specificate;
    b) competenţa de a efectua toate cercetările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Băncii Naţionale a României, în legătură cu orice persoană fizică sau juridică prevăzută la alin. (7), având domiciliul sau sediul social în România;
    c) competenţa de a efectua toate inspecţiile necesare la sediile persoanelor juridice menţionate la alin. (7).
    (7) În sensul prevederilor alin. (6) lit. a) sunt supuse obligaţiei de furnizare a informaţiilor:
    a) băncile de dezvoltare;
    b) persoanele fizice care aparţin entităţilor menţionate la lit. a);
    c) terţele persoane către care entităţile menţionate la lit. a) au externalizat anumite funcţii operaţionale sau activităţi.
    (8) Competenţa prevăzută la alin. (6) lit. b) include dreptul:
    a) de a solicita prezentarea de documente;
    b) de a examina evidenţele şi registrele persoanelor menţionate la alin. (7) şi de a ridica fotocopii sau extrase ale acestor evidenţe şi registre;
    c) de a obţine explicaţii scrise sau verbale de la oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (7) sau de la reprezentanţii ori personalul acestora;
    d) de a intervieva orice altă persoană, cu consimţământul acesteia, în scopul colectării de informaţii referitoare la obiectul unei cercetări.
    ART. 68
    (1) Banca Naţională a României dispune unei bănci de dezvoltare să întreprindă, într-un stadiu incipient, demersurile necesare pentru a remedia deficienţele în cazul în care aceasta se află în următoarele situaţii:
    a) banca de dezvoltare nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta lege şi în reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora;
    b) Banca Naţională a României dispune de indicii că în următoarele 12 luni este probabil ca banca de dezvoltare să nu se conformeze prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor Băncii Naţionale a României emise în aplicarea acestora.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), competenţele Băncii Naţionale a României le includ pe cele menţionate la alin. (3) şi la art. 69.
    (3) În scopul aplicării dispoziţiilor art. 54 şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora, Banca Naţională a României poate să dispună, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri:
    a) să oblige banca de dezvoltare să dispună de fonduri proprii suplimentare la un nivel mai mare decât cel al cerinţelor de fonduri proprii prevăzute în reglementările emise de Banca Naţională a României, în condiţiile stabilite la art. 70-72;
    b) să solicite băncii de dezvoltare îmbunătăţirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate în vederea respectării dispoziţiilor art. 21 şi 39;
    c) să solicite băncii de dezvoltare să aplice o politică specifică de provizionare sau un tratament specific al activelor din perspectiva cerinţelor de fonduri proprii;
    d) să restricţioneze sau să limiteze activitatea, operaţiunile ori reţeaua băncii de dezvoltare, sau să solicite încetarea activităţilor care implică riscuri excesive la adresa solidităţii băncii de dezvoltare;
    e) să solicite băncii de dezvoltare reducerea riscurilor inerente activităţilor, produselor şi/sau sistemelor acesteia, inclusiv ale activităţilor externalizate;
    f) să dispună băncii de dezvoltare limitarea componentei variabile a remuneraţiei la un procentaj din veniturile totale nete, dacă nivelul acesteia nu este în concordanţă cu menţinerea unei baze de capital sănătoase;
    g) să dispună băncii de dezvoltare să utilizeze profiturile nete pentru întărirea fondurilor proprii;
    h) să dispună băncii de dezvoltare înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor băncii de dezvoltare;
    i) să limiteze sau să interzică distribuirea de către banca de dezvoltare a profitului din elemente distribuibile, definite în reglementările emise de Banca Naţională a României, către acţionarii sau membrii acesteia, şi/ori plata de dobândă către deţinătorii de instrumente de capital de nivel 1 suplimentar, dacă interdicţia nu reprezintă caz de nerambursare pentru banca de dezvoltare;
    j) să impună cerinţe de raportare suplimentare sau cu o frecvenţă sporită, inclusiv de raportare a fondurilor proprii, lichidităţii şi a efectului de levier;
    k) să impună cerinţe de lichiditate specifice, inclusiv restricţii în ceea ce priveşte neconcordanţele între scadenţele activelor şi datoriilor băncilor de dezvoltare;
    l) să dispună băncii de dezvoltare publicarea de informaţii suplimentare.
    (4) În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (3) lit. j), Banca Naţională a României poate impune băncilor de dezvoltare cerinţe de raportare suplimentare sau cu o frecvenţă sporită numai dacă cerinţele respective sunt adecvate şi proporţionale în raport cu scopul în care informaţiile sunt solicitate, iar respectivele informaţii nu sunt redundante.
    (5) În scopul aplicării dispoziţiilor prezentului articol, ale art. 54 şi 56 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora se consideră redundante orice informaţii suplimentare care pot fi solicitate de la băncile de dezvoltare în cazul în care aceleaşi informaţii sau informaţii în mod substanţial similare au fost deja raportate în alt mod Băncii Naţionale a României sau pot fi produse de către aceasta.
    (6) Banca Naţională a României nu solicită băncilor de dezvoltare să raporteze informaţii suplimentare în cazul în care aceasta a primit anterior informaţiile respective într-un alt format sau la un alt nivel de granularitate, care să îi permită să producă informaţii de aceeaşi calitate şi autenticitate ca cele produse pe baza informaţiilor suplimentare raportate în alt mod.
    (7) În scopul determinării nivelului corespunzător al cerinţelor de lichiditate pe baza verificării şi evaluării realizate potrivit art. 54 şi 56, precum şi potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora, Banca Naţională a României evaluează dacă impunerea vreunei cerinţe specifice de lichiditate este necesară pentru a acoperi riscurile de lichiditate la care banca de dezvoltare este sau ar putea fi expusă, luând în considerare următoarele:
    a) modelul de afaceri al băncii de dezvoltare;
    b) cadrul de administrare, procesele şi mecanismele băncii de dezvoltare, prevăzute la art. 21, art. 24-27 şi 53-55, precum şi în reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora;
    c) rezultatul verificării şi evaluării realizate potrivit art. 54;
    (8) Fără a aduce atingere prevederilor art. 75 şi 76, Banca Naţională a României analizează necesitatea aplicării unor sancţiuni sau a altor măsuri, inclusiv a unor cerinţe prudenţiale, al căror nivel este corelat în general cu diferenţa dintre poziţia lichidităţii curente a unei bănci de dezvoltare şi oricare cerinţe de lichiditate şi finanţare stabilă definite la nivel naţional.
    (9) Adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (3) este supusă dispoziţiilor privind schimbul de informaţii şi secretul profesional, potrivit prezentei legi.
    ART. 69
    Dispoziţiile art. 68 nu aduc atingere prerogativelor Băncii Naţionale a României de a aplica sancţiunile şi/sau măsurile sancţionatoare prevăzute la art. 76.
    ART. 70
    (1) În scopul aplicării dispoziţiilor art. 68 alin. (3) lit. a), Banca Naţională a României impune cerinţa de fonduri proprii suplimentare în cazul în care, pe baza verificărilor efectuate potrivit art. 54 alin. (1)-(3) şi (5), stabileşte că banca de dezvoltare se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este expusă la riscuri sau la elemente de risc care fie nu sunt acoperite, fie nu sunt acoperite în mod suficient, astfel cum se specifică în reglementările Băncii Naţionale a României emise potrivit art. 71, de cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 31;
    b) nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 21 şi 39 sau cele prevăzute în reglementările emise de Banca Naţională a României şi este puţin probabil ca alte măsuri de supraveghere să fie suficiente pentru a garanta că respectivele cerinţe pot fi îndeplinite într-un termen adecvat;
    c) ajustările evaluărilor prevăzute în reglementările emise de Banca Naţională a României sunt considerate insuficiente pentru a permite băncii de dezvoltare să îşi vândă sau să îşi acopere poziţiile într-un termen scurt fără a suporta pierderi semnificative în condiţii normale de piaţă;
    d) nu reuşeşte în mod repetat să atingă sau să menţină un nivel adecvat de fonduri proprii suplimentare pentru a se conforma orientărilor comunicate potrivit art. 73 alin. (4);
    e) alte situaţii specifice băncii de dezvoltare, despre care Banca Naţională a României consideră că ridică probleme semnificative în materie de supraveghere.
    (2) Banca Naţională a României impune cerinţa de fonduri proprii suplimentare prevăzută la art. 68 alin. (3) lit. a) numai pentru acoperirea riscurilor specifice la care este expusă fiecare bancă de dezvoltare în parte ca urmare a activităţii sale, inclusiv a celor care reflectă impactul anumitor evoluţii economice sau ale pieţei asupra profilului de risc specific al unei bănci de dezvoltare.
    ART. 71
    În scopurile art. 70, Banca Naţională a României stabileşte prin reglementări modalitatea de identificare a situaţiilor în care riscurile sau elementele de risc nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite suficient de fonduri proprii, ţinând seama de profilul de risc al fiecărei bănci de dezvoltare în parte, modalitatea de stabilire a nivelului fondurilor proprii suplimentare, condiţiile legate de structura fondurilor proprii care acoperă cerinţa de fonduri proprii suplimentare, precum şi restricţiile cu privire la destinaţia fondurilor proprii utilizate pentru îndeplinirea cerinţei de fonduri proprii suplimentare.
    ART. 72
    Banca Naţională a României justifică în scris în mod corespunzător fiecărei bănci de dezvoltare decizia de a impune o cerinţă de fonduri proprii suplimentare în temeiul art. 68 alin. (3) lit. a), cel puţin prin descrierea clară a evaluării complete a elementelor prevăzute la art. 70 şi în reglementările emise în aplicarea dispoziţiilor art. 71. Respectiva justificare include, în cazul prevăzut la art. 70 alin. (1) lit. d), o expunere explicită a motivelor pentru care impunerea de orientări privind fondurile proprii suplimentare nu mai este considerată suficientă.
    ART. 73
    (1) În temeiul strategiilor şi procedurilor prevăzute la art. 39, băncile de dezvoltare îşi stabilesc capitalul lor intern la un nivel adecvat al fondurilor proprii, care este suficient pentru a acoperi toate riscurile la care este expusă banca de dezvoltare şi pentru a asigura faptul că fondurile proprii ale acesteia pot absorbi pierderile potenţiale care decurg din scenariile de criză, inclusiv pierderile potenţiale identificate în cadrul simulărilor de criză derulate în scopuri de supraveghere prevăzute la art. 54 alin. (4).
    (2) Banca Naţională a României verifică periodic nivelul capitalului intern stabilit de fiecare bancă de dezvoltare potrivit alin. (1) în cadrul verificărilor şi evaluărilor efectuate potrivit art. 54 alin. (1)-(3) şi (5), inclusiv cu rezultatele simulărilor de criză prevăzute la art. 54 alin. (4).
    (3) În temeiul verificării prevăzute la alin. (2), Banca Naţională a României stabileşte, pentru fiecare bancă de dezvoltare, nivelul global al fondurilor proprii pe care îl consideră adecvat.
    (4) Banca Naţională a României comunică băncilor de dezvoltare orientările privind fondurile proprii suplimentare.
    (5) Orientările privind fondurile proprii suplimentare indică excedentul de fonduri proprii faţă de cuantumul relevant al fondurilor proprii solicitat în temeiul art. 68 alin. (3) lit. a) şi al art. 32, care este necesar pentru a se ajunge la nivelul global al fondurilor proprii considerat adecvat de către Banca Naţională a României în temeiul alin. (2) şi (3).
    (6) Orientările privind fondurile proprii suplimentare comunicate de Banca Naţională a României sunt specifice fiecărei bănci de dezvoltare. Orientările privind fondurile proprii suplimentare pot acoperi riscurile abordate de cerinţa de fonduri proprii suplimentare impusă în temeiul art. 68 alin. (3) lit. a) numai în măsura în care acestea acoperă aspecte legate de riscurile respective care nu sunt deja acoperite de cerinţa respectivă.
    (7) Banca Naţională a României stabileşte prin reglementări restricţiile legate de destinaţia fondurilor proprii utilizate pentru conformarea cu orientările privind fondurile proprii suplimentare.
    (8) Neconformarea cu orientările prevăzute la alin. (4) nu declanşează restricţiile prevăzute la art. 33-36 în cazul în care băncile de dezvoltare îndeplinesc cerinţele de fonduri proprii relevante prevăzute în art. 31, cerinţa de fonduri proprii suplimentare relevantă prevăzută la art. 68 alin. (3) lit. a) şi, după caz, cerinţele privind amortizoarele de capital prevăzute la art. 32 alin. (2).
    ART. 74
    (1) Băncile de dezvoltare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta instrucţiunile şi/sau precizările emise de Banca Naţională a României potrivit art. 86 alin. (2).
    (2) În situaţia în care băncile de dezvoltare nu asigură implementarea corespunzătoare a instrucţiunilor şi/sau precizărilor emise de Banca Naţională a României potrivit art. 86 alin. (2), Banca Naţională a României poate face recomandări băncilor de dezvoltare, în vederea adoptării de măsuri de către aceasta pentru implementarea corespunzătoare a instrucţiunilor şi/sau precizărilor Băncii Naţionale a României, şi/sau poate dispune măsurile prevăzute la art. 68 alin. (3), fără a se limita la acestea.
    ART. 75
    Banca Naţională a României are competenţa aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 76 alin. (1) şi măsurilor sancţionatoare prevăzute la art. 76 alin. (2) în toate cazurile în care constată că o bancă de dezvoltare şi/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1) ori persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor băncii de dezvoltare se fac vinovate de următoarele fapte, fără a se limita la acestea:
    a) banca de dezvoltare nu dispune de cadrul de administrare a activităţii, solicitat de Banca Naţională a României, potrivit prevederilor art. 21;
    b) banca de dezvoltare nu raportează sau raportează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a României, cu privire la cerinţele de fonduri proprii, cu încălcarea prevederilor reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi;
    c) banca de dezvoltare nu raportează sau raportează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a României, cu privire la o expunere mare, cu încălcarea prevederilor reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi;
    d) banca de dezvoltare nu raportează sau raportează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a României, cu privire la lichiditate, cu încălcarea prevederilor reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi;
    e) banca de dezvoltare nu raportează sau raportează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a României, cu privire la indicatorul efectului de levier, cu încălcarea prevederilor reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi;
    f) banca de dezvoltare nu deţine active lichide potrivit prevederilor reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi, iar fapta are caracter repetat sau continuu;
    g) banca de dezvoltare înregistrează o expunere care depăşeşte limitele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi;
    h) banca de dezvoltare nu publică informaţii sau furnizează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a României, cu încălcarea prevederilor reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi;
    i) banca de dezvoltare efectuează plăţi către deţinătorii de instrumente incluse în fondurile proprii, cu încălcarea prevederilor relevante în materie sau în cazurile în care reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi interzic efectuarea unor astfel de plăţi;
    j) banca de dezvoltare permite uneia sau mai multor persoane care încalcă prevederile art. 25 să devină ori să rămână membri ai organului de conducere;
    k) orice încălcări ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei legi;
    l) nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Naţională a României.
    ART. 76
    (1) Sancţiunile care pot fi aplicate de Banca Naţională a României potrivit prezentei legi sunt:
    a) avertisment scris;
    b) avertisment public prin care se indică persoana fizică, banca de dezvoltare responsabilă şi fapta săvârşită;
    c) amendă aplicabilă băncii de dezvoltare, până la 10% din valoarea totală netă a cifrei de afaceri realizate în exerciţiul financiar precedent, care include venitul brut constând din dobânzile de încasat şi alte venituri similare, venituri din acţiuni şi alte titluri cu randament variabil sau fix, precum şi comisioanele ori taxele de încasat aşa cum sunt prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României;
    d) amendă aplicabilă persoanei fizice până la suma de 22.179.000 lei;
    e) retragerea aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 25 alin. (1);
    f) amendă până la de două ori valoarea beneficiului obţinut prin săvârşirea faptei, dacă acesta poate fi determinat.
    (2) Măsurile sancţionatoare care pot fi aplicate de Banca Naţională a României potrivit prezentei legi sunt:
    a) ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice şi de abţinere de la repetarea acesteia;
    b) interzicerea temporară a exercitării unor funcţii într-o bancă de dezvoltare de către persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1) sau de către persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor băncii de dezvoltare, responsabile de săvârşirea faptei.
    (3) Măsurile sancţionatoare prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de sancţiuni sau independent de acestea.
    (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d)-f) şi măsurile sancţionatoare prevăzute la alin. (2) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, dacă aceasta nu s-ar fi produs în cazul în care persoanele respective şi-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilităţile care decurg din îndatoririle funcţiei lor stabilite conform legislaţiei aplicabile societăţilor, reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi şi cadrului intern de administrare, ori, după caz, persoanelor în privinţa cărora Banca Naţională a României constată că acestea nu mai corespund cerinţelor prevăzute la art. 25-28.
    ART. 77
    Banca Naţională a României aplică sancţiunile şi măsurile sancţionatoare prevăzute la art. 76 în cazurile în care constată că o bancă de dezvoltare şi/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1) sau persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor băncii de dezvoltare se fac vinovate de următoarele fapte:
    a) efectuarea de operaţiuni fictive şi fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a poziţiei financiare sau expunerii băncii de dezvoltare;
    b) periclitarea credibilităţii şi/sau viabilităţii băncii de dezvoltare prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor.
    ART. 78
    În scopul remedierii unei situaţii de deteriorare semnificativă a indicatorilor prudenţiali şi de performanţă financiară ai unei bănci de dezvoltare sau al prevenirii apariţiei unei deteriorări semnificative previzibile a acestora, de natură să pericliteze în perspectivă apropiată capacitatea băncii de dezvoltare de a respecta cerinţele prudenţiale, Banca Naţională a României este abilitată să adopte următoarele măsuri:
    a) să solicite acţionarului unic să susţină financiar banca de dezvoltare prin majorarea capitalului social;
    b) să solicite acţionarului unic să susţină financiar banca de dezvoltare, prin acordarea de împrumuturi eligibile pentru a fi incluse în calculul fondurilor proprii conform reglementărilor în materie emise de Banca Naţională a României şi/sau convertirea în acţiuni a unor astfel de împrumuturi;
    c) să interzică repartizarea totală sau parţială a profitului pe alte destinaţii decât cele prevăzute de lege ca fiind obligatorii, până când Banca Naţională a României constată remedierea situaţiei financiare a băncii de dezvoltare.
    ART. 79
    (1) Constatarea faptelor descrise în prezenta lege care constituie încălcări ale disciplinei bancare se face de către personalul Băncii Naţionale a României, împuternicit în acest sens, pe baza raportărilor făcute de băncile de dezvoltare, potrivit legii sau la solicitarea expresă a Băncii Naţionale a României ori în cursul verificărilor desfăşurate la sediile acestora.
    (2) Actele cu privire la o bancă de dezvoltare prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancţiuni şi măsuri sancţionatoare potrivit prezentei legi se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, cu excepţia retragerii aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 25 alin. (1), a cărei aplicare este de competenţa Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.
    (3) În cazul aplicării sancţiunii şi/sau măsurii sancţionatoare actul trebuie să cuprindă cel puţin elementele de identificare a persoanei vinovate, descrierea faptei şi a circumstanţelor acesteia, temeiul de drept al aplicării sancţiunii administrative şi/sau măsurii sancţionatoare şi sancţiunea administrativă şi/sau măsura sancţionatoare aplicată.
    (4) În cazul dispunerii de măsuri, actul trebuie să cuprindă cel puţin elementele de identificare a băncii de dezvoltare căreia i se dispun măsuri, prevederile legale pe care banca de dezvoltare nu le respectă sau în legătură cu care există indicii că nu vor fi respectate în următoarele 12 luni şi alte circumstanţe care pot prezenta relevanţă în contextul dispunerii unor măsuri, temeiul de drept al dispunerii de măsuri, precum şi măsurile dispuse.
    ART. 80
    (1) Aplicarea sancţiunilor şi măsurilor sancţionatoare prevăzute la art. 76 se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei.
    (2) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.
    (3) Aplicarea sancţiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.
    (4) Banca Naţională a României publică, de îndată, pe website-ul său oficial, sancţiunile aplicate potrivit prevederilor art. 76 alin. (1) care nu au fost contestate în condiţiile art. 82 şi pe cele în privinţa cărora contestaţiile au fost respinse în mod definitiv, precum şi informaţii privind tipul şi natura încălcării săvârşite şi identitatea persoanei fizice sau juridice sancţionate, după ce aceasta a fost informată cu privire la aplicarea sancţiunii.
    (5) Banca Naţională a României publică sancţiunile fără a indica identitatea entităţilor implicate, în oricare dintre următoarele circumstanţe:
    a) în situaţia în care sancţiunea este aplicată unei persoane fizice şi, în urma unei evaluări anterioare obligatorii, se dovedeşte că publicarea datelor cu caracter personal este disproporţionată în raport cu fapta sancţionată;
    b) în situaţia în care publicarea ar pune în pericol stabilitatea pieţelor financiare sau o cercetare penală în curs de desfăşurare;
    c) în situaţia în care publicarea ar cauza un prejudiciu disproporţionat persoanelor implicate.
    (6) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (5) pot înceta într-un termen rezonabil, Banca Naţională a României poate amâna publicarea sancţiunilor până la încetarea circumstanţelor.
    ART. 81
    (1) Banca Naţională a României stabileşte mecanisme eficiente şi credibile pentru încurajarea raportării încălcărilor, inclusiv a celor potenţiale, ale prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora.
    (2) Mecanismele prevăzute la alin. (1) includ cel puţin:
    a) proceduri specifice pentru primirea raportărilor privind încălcările, inclusiv cele potenţiale, şi pentru urmărirea acestora;
    b) protecţia corespunzătoare pentru angajaţii băncilor de dezvoltare care raportează încălcările din cadrul băncilor de dezvoltare, cel puţin împotriva represaliilor, discriminării sau a oricărui alt tip de tratament inechitabil, aplicate ca urmare a raportării;
    c) protecţia datelor cu caracter personal atât în privinţa persoanelor care raportează încălcarea, cât şi a celor pretins vinovate de respectiva încălcare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, precum şi legislaţia naţională aplicabilă domeniului protecţiei datelor;
    d) prevederi clare în scopul garantării confidenţialităţii pentru persoana care raportează încălcările din cadrul băncii de dezvoltare, cu excepţia cazului în care dezvăluirea are loc în contextul unor anchete suplimentare sau al unor proceduri judiciare ulterioare.
    (3) Băncile de dezvoltare trebuie să dispună de proceduri adecvate pentru raportarea internă de către angajaţi a încălcărilor prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora, prin intermediul unui canal specific independent. SECŢIUNEA a 6-a
    Căi de contestare
    ART. 82
    (1) Actele adoptate de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor prezentei legi şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia, cu privire la o bancă de dezvoltare, inclusiv cele cu privire la persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1), la persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor băncilor de dezvoltare, cu privire la auditorul financiar al băncii de dezvoltare, pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.
    (2) Hotărârea consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la comunicare.
    (3) Banca Naţională a României este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.
    (4) În cazul contestării în instanţă a actelor Băncii Naţionale a României, instanţa judecătorească se pronunţă asupra legalităţii acestor acte.
    ART. 83
    Dispoziţiile art. 82 se aplică în mod corespunzător şi în cazul refuzului nejustificat al Băncii Naţionale a României de a se pronunţa, în termenele legale, cu privire la o cerere de aprobare care cuprinde toate datele şi informaţiile cerute potrivit prevederilor legale în vigoare.
    ART. 84
    Până la adoptarea unei hotărâri de către consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, potrivit art. 82 alin. (1), sau până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa judecătorească, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, executarea actelor emise de Banca Naţională a României nu se suspendă.
    CAP. III
    Alte dispoziţii aplicabile băncilor de dezvoltare şi dispoziţii finale
    ART. 85
    (1) Băncile de dezvoltare pot fi membre şi pot avea acces la sistemele de plăţi şi la sistemele de compensare şi decontare, cu condiţia să îndeplinească criteriile privind calitatea de membru şi criteriile de participare la respectivele sisteme.
    (2) Băncile de dezvoltare au acces la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi la facilităţile permanente oferite de aceasta, cu condiţia să îndeplinească criteriile de eligibilitate stabilite de banca centrală.
    ART. 86
    (1) Banca Naţională a României emite reglementări în aplicarea prezentei legi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de internet a Băncii Naţionale a României.
    (2) În scopul aplicării unitare a dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de Banca Naţională a României, aceasta din urmă poate emite instrucţiuni şi precizări, care se comunică băncilor de dezvoltare şi se publică pe pagina web a Băncii Naţionale a României.
    (3) La elaborarea reglementărilor, instrucţiunilor şi precizărilor, Banca Naţională a României urmăreşte implementarea celor mai bune practici internaţionale în domeniul supravegherii prudenţiale."    ART. II
    Dispoziţiile Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi băncilor de dezvoltare aflate în curs de constituire la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 31 ianuarie 2023.
    Nr. 17.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016