Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ  nr. 16 din 31 ianuarie 2023  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 86 din 31 ianuarie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 62, alineatele (5) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) În vederea verificării respectării de către instituţiile financiare raportoare a procedurilor de raportare şi de diligenţă fiscală prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 şi a procedurilor de conformare prevăzute în anexa nr. 1 la Acordul FATCA, precum şi pentru a monitoriza instituţiile financiare raportoare în cazul în care sunt raportate conturi nedocumentate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate efectua verificări şi controale în acest sens. Procedurile administrative şi de punere în aplicare a prezentului alineat se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
    ......................................................
(12) Instituţiile financiare raportoare care intră sub incidenţa prezentului articol, art. 291 alin. (4) şi a Acordului FATCA furnizează în termen de 45 de zile de la cererea A.N.A.F., în cadrul termenului de păstrare, prevăzut la alin. (11), informaţii şi documente referitoare la:
    a) măsurile pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligenţă fiscală şi de raportare, a procedurilor speciale de diligenţă fiscală, precum şi a procedurilor suplimentare de raportare şi de diligenţă fiscală pentru schimburile de informaţii referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi pentru conformarea cu normele prevăzute de Acordul FATCA;
    b) orice dovezi pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligenţă şi de raportare, a procedurilor speciale de diligenţă fiscală, precum şi a procedurilor suplimentare de raportare şi de diligenţă fiscală pentru schimburile de informaţii referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi pentru conformarea cu normele prevăzute de Acordul FATCA."

    2. Articolul 282 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 282
    Procedura amiabilă
    (1) În baza prevederilor convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat, când un contribuabil consideră că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante au ca rezultat o impozitare a acestuia care nu este conformă cu prevederile acelei convenţii sau acord, acel contribuabil îşi poate prezenta cazul autorităţii competente a oricăruia dintre statele contractante, dacă convenţia sau acordul respectiv prevede această posibilitate.
    (2) În cazul în care prevederile convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat nu stabilesc posibilitatea de adresare către autoritatea competentă a oricăruia dintre statele contractante, contribuabilul rezident în România poate solicita A.N.A.F. iniţierea procedurii amiabile atunci când consideră că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante au ca rezultat o impozitare a acestuia care nu este conformă cu prevederile convenţiei sau acordului respectiv.
    (3) În cazul în care prevederile convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat nu stabilesc posibilitatea de adresare către autoritatea competentă a oricăruia dintre statele contractante şi A.N.A.F. consideră că obiecţia contribuabilului nu poate fi admisă sau este nejustificată, A.N.A.F. notifică autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenţie sau un acord de evitare a dublei impuneri asupra acestui fapt sau implementează un proces de consultare bilaterală care permite autorităţii competente a celuilalt stat să îşi prezinte opiniile cu privire la obiectul procedurii amiabile.
    (4) Prevederile prezentului articol se completează cu prevederile Convenţiei privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (90/436/EEC), ale Codului de conduită revizuit pentru punerea în aplicare efectivă a Convenţiei privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (2009/C322/01), precum şi ale convenţiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.
    (5) În România, autoritatea competentă în realizarea procedurii amiabile este A.N.A.F.
    (6) A.N.A.F. realizează procedura amiabilă şi în cazul în care autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenţie sau un acord de evitare a dublei impuneri îi solicită acest lucru.
    (7) Modalitatea de derulare a procedurii amiabile se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
    (8) Prevederile alin. (1) şi (3) se aplică cererilor introduse începând cu data de la care sunt aplicabile prevederile Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017, ratificată prin Legea nr. 5/2022 sau ulterior acelei date pentru convenţiile sau acordurile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state care prevăd posibilitatea ca un contribuabil să îşi poată prezenta cazul autorităţii competente a oricăruia dintre statele contractante."

    3. La articolul 286 litera i), punctele 1 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. în sensul art. 291 alin. (1), art. 291^1, 291^3, 291^4 şi 291^5, comunicarea sistematică a informaţiilor predefinite către alt stat membru, fără cerere prealabilă, la intervale regulate prestabilite.
    În sensul art. 291 alin. (1), prin informaţii disponibile se înţeleg informaţiile din dosarele fiscale ale statului membru care comunică informaţiile respective, ce pot fi accesate în conformitate cu procedurile de colectare şi de procesare a informaţiilor din acel stat membru;
    ......................................................
3. în sensul oricăror altor dispoziţii din prezentul capitol, cu excepţia prevederilor art. 291 alin. (1) şi (4), art. 291^1, 291^3, 291^4 şi 291^5, comunicarea sistematică de informaţii predefinite furnizate în conformitate cu pct. 1 şi 2.
    În sensul art. 291 alin. (4) şi (7), art. 304 alin. (2), art. 308 alin. (2) şi (3), anexei nr. 4 şi al anexei nr. 5, orice termen scris cu iniţială majusculă are sensul atribuit conform definiţiilor corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 1. În sensul art. 308 alin. (2) şi (3), orice cuvânt scris cu iniţială majusculă are înţelesul corespunzător definiţiilor prevăzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 5. În sensul art. 291^3 şi al anexei nr. 3, orice termen scris cu iniţială majusculă are sensul atribuit conform definiţiilor corespunzătoare prevăzute în această anexă. În sensul art. 291^5 şi al anexei nr. 5, orice termen scris cu iniţială majusculă are sensul atribuit conform definiţiilor corespunzătoare prevăzute în această anexă."

    4. La articolul 286, după litera y se introduc două noi litere, lit. z) şi aa), cu următorul cuprins:
    "z) control comun înseamnă o anchetă administrativă desfăşurată de autoritatea competentă din România în comun cu una sau mai multe autorităţi competente din celelalte state membre şi care are legătură cu una sau mai multe persoane care sunt de interes comun sau complementar pentru autoritatea competentă din România sau pentru autorităţile competente din statele membre respective;
aa) încălcarea securităţii datelor înseamnă o încălcare a securităţii care conduce la distrugerea, pierderea sau modificarea informaţiilor la orice incident de acces, divulgare sau utilizare inadecvată, necorespunzătoare sau neautorizată a acestora, inclusiv, dar fără a se limita la date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, ca urmare a unor acte ilegale, neglijenţe sau accidente săvârşite cu intenţie. O încălcare a securităţii datelor poate viza confidenţialitatea, disponibilitatea şi integritatea datelor."

    5. Articolul 288 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 288
    Procedura aplicabilă schimbului de informaţii la cerere
    La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată comunică acesteia orice informaţii prevăzute la art. 284 alin. (1) pe care le deţine sau pe care le obţine în urma anchetelor administrative."

    6. După articolul 288 se introduce un nou articol, art. 288^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 288^1
    Relevanţa previzibilă
    (1) În sensul unei cereri prevăzute la art. 288, informaţiile solicitate sunt relevante în mod previzibil dacă, la momentul transmiterii cererii, autoritatea solicitantă consideră că, în conformitate cu dreptul său intern, există o posibilitate rezonabilă ca informaţiile solicitate să fie relevante pentru situaţia fiscală a unuia sau mai multor contribuabili identificaţi prin nume sau în alt mod şi să fie justificate în scopul anchetei.
    (2) În scopul demonstrării relevanţei previzibile a informaţiilor solicitate, autoritatea solicitantă furnizează autorităţii solicitate cel puţin următoarele informaţii:
    a) scopul fiscal pentru care se solicită informaţia;
    b) precizarea informaţiilor necesare pentru aplicarea normelor legale în vigoare în privinţa taxelor şi impozitelor prevăzute la art. 285.
    (3) În cazul în care o cerere prevăzută la art. 288 vizează un grup de contribuabili care nu pot fi identificaţi individual, autoritatea solicitantă furnizează autorităţii solicitate cel puţin următoarele informaţii:
    a) o descriere detaliată a grupului;
    b) o explicaţie privind legea aplicabilă şi faptele pe baza cărora există motive să se considere că contribuabilii din grup nu au respectat legea aplicabilă;
    c) o explicaţie privind modul în care informaţiile solicitate ar ajuta să se stabilească dacă contribuabilii din grup s-au conformat cerinţelor legale;
    d) dacă este cazul, faptele şi circumstanţele referitoare la implicarea unui terţ care a contribuit în mod activ la eventuala nerespectare a legii aplicabile de către contribuabilii din grup."

    7. La articolul 289, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea prevăzută la art. 288 poate conţine solicitarea motivată de efectuare a unei anchete administrative. În cazul în care autoritatea solicitată consideră că nu este necesară o anchetă administrativă, aceasta informează de îndată autoritatea solicitantă cu privire la motivele acestei decizii."

    8. La articolul 290, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 290
    (1) Autoritatea solicitată furnizează informaţiile prevăzute la art. 288 în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de trei luni de la data primirii cererii. În cazul în care autoritatea solicitată nu este în măsură să răspundă cererii în termenul stabilit, aceasta notifică autorităţii solicitante fără întârziere şi, în orice caz, dar nu mai mult de trei luni de la primirea cererii, motivele nerespectării termenului şi data la care consideră că va fi în măsură să ofere un răspuns. Acest termen nu poate depăşi şase luni de la data primirii cererii.
    În cazul în care autoritatea solicitată deţine deja informaţiile cerute, transmiterea acestora se face în termen de două luni de la data primirii cererii."

    9. La articolul 290, alineatul (5) se abrogă.
    10. La articolul 291, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 291
    (1) Autoritatea competentă din România comunică autorităţii competente a oricărui alt stat membru, prin schimb automat, toate informaţiile care sunt disponibile referitoare la rezidenţii din respectivul stat membru, cu privire la următoarele categorii specifice de venituri şi de capital, astfel cum sunt acestea înţelese în temeiul normelor legale în vigoare:
    a) venituri din muncă;
    b) remuneraţii plătite administratorilor şi altor persoane asimilate acestora;
    c) produse de asigurări de viaţă neacoperite de alte instrumente juridice ale Uniunii Europene privind schimbul de informaţii şi alte măsuri similare;
    d) pensii;
    e) proprietatea asupra bunurilor imobile şi venituri din bunuri imobile;
    f) redevenţe."

    11. La articolul 291, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru perioadele impozabile care încep la 1 ianuarie 2024 sau ulterior datei respective, autoritatea competentă din România include în informaţiile comunicate, conform alin. (1), numărul de identificare fiscală (NIF) al rezidenţilor emis de statul membru de rezidenţă.
(1^2) Autoritatea competentă din România informează anual Comisia Europeană cu privire la cel puţin două categorii de venituri şi de capital prevăzute la alin. (1), în legătură cu care comunică informaţii referitoare la rezidenţii unui alt stat membru."

    12. La articolul 291, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Înainte de 1 ianuarie 2024, autoritatea competentă din România informează Comisia Europeană cu privire la cel puţin patru categorii prevăzute la alin. (1), în legătură cu care comunică, prin schimb automat, autorităţii competente a oricărui alt stat membru informaţii referitoare la rezidenţii respectivului alt stat membru. Informaţiile respective vizează perioade impozabile care încep la 1 ianuarie 2025 sau ulterior datei respective.
(3) Autoritatea competentă din România poate indica autorităţii competente a oricărui alt stat membru faptul că nu doreşte să primească informaţii referitoare la una sau mai multe dintre categoriile de venituri şi de capital prevăzute la alin. (1). În cazul în care autoritatea competentă din România nu informează Comisia Europeană despre oricare dintre categoriile de venituri şi de capital, prevăzute la alin. (1), cu privire la care deţine informaţii disponibile, atunci România poate fi considerată drept stat care nu doreşte să primească informaţii potrivit alin. (1)."

    13. La articolul 291^1 alineatul (7), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în ceea ce priveşte informaţiile comunicate în conformitate cu alin. (1), fără întârziere, după emiterea, modificarea sau reînnoirea deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră sau a acordului prealabil privind preţul de transfer şi în termen de trei luni de la sfârşitul semestrului anului calendaristic în care s-a emis, s-a modificat sau s-a reînnoit decizia fiscală anticipată cu aplicare transfrontalieră sau acordul prealabil privind preţul de transfer;"

    14. La articolul 291^1 alineatul (8), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) un rezumat al deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră sau al acordului prealabil privind preţul de transfer, inclusiv o descriere a activităţilor comerciale sau a tranzacţiei sau seriei de tranzacţii relevante, precum şi orice alte informaţii care ar putea ajuta autoritatea competentă din alt stat membru să evalueze un posibil risc fiscal, fără a conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unor informaţii a căror divulgare ar fi contrară politicii publice;"

    15. Articolul 291^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 291^2
    Statistici privind schimburile automate
    Autoritatea competentă din România pune la dispoziţia Comisiei Europene statistici anuale cu privire la volumul schimburilor automate prevăzute la art. 291 alin. (1) şi (4) şi la art. 291^3 şi 291^5, precum şi informaţii relevante cu privire la costurile şi beneficiile administrative şi de altă natură legate de schimbul care a avut loc şi de orice potenţiale modificări, atât pentru administraţia fiscală din România, cât şi pentru terţi."

    16. După articolul 291^4 se introduce un nou articol, art. 291^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 291^5
    Domeniul de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii raportate de Operatorii de platforme
    (1) Operatorii de platforme cărora le revine obligaţia de raportare trebuie să îndeplinească procedurile de diligenţă fiscală şi de raportare prevăzute în secţiunile II şi III din anexa nr. 5.
    (2) În temeiul procedurilor de diligenţă fiscală şi de raportare prevăzute în secţiunile II şi III din anexa nr. 5, autoritatea competentă din România comunică, prin intermediul schimbului automat şi în termenul prevăzut la alin. (5), autorităţii competente a statului membru de rezidenţă al Vânzătorului raportabil, determinat în temeiul subsecţiunii D din secţiunea II a anexei nr. 5, iar în cazul în care Vânzătorul raportabil prestează servicii de închiriere de bunuri imobile, autorităţii competente a statului membru în care sunt situate bunurile imobile următoarele informaţii referitoare la fiecare Vânzător raportabil:
    a) numele, adresa sediului social, NIF-ul şi, dacă este cazul, numărul individual de identificare alocat în temeiul alin. (10) ale Operatorului de platformă care are obligaţia de raportare, precum şi denumirea comercială/denumirile comerciale a(le) Platformei/Platformelor pentru care Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare în cauză raportează informaţii;
    b) prenumele şi numele Vânzătorului raportabil care este o persoană fizică şi denumirea juridică a Vânzătorului raportabil care este o Entitate;
    c) adresa principală;
    d) orice NIF al Vânzătorului raportabil, inclusiv fiecare stat membru emitent, sau, în absenţa unui NIF, locul naşterii Vânzătorului raportabil care este o persoană fizică;
    e) numărul de înregistrare în Registrul Comerţului al Vânzătorului raportabil care este o Entitate;
    f) numărul de identificare în scopuri de TVA al Vânzătorului raportabil, dacă există;
    g) data naşterii Vânzătorului raportabil care este o persoană fizică;
    h) Numărul de identificare a contului financiar în care se plăteşte sau se creditează Contraprestaţia, în măsura în care acesta este disponibil pentru Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare şi dacă autoritatea competentă din statul membru de rezidenţă al Vânzătorului raportabil, în sensul subsecţiunii D din secţiunea II a anexei nr. 5, nu a informat autorităţile competente din toate celelalte state membre că nu intenţionează să utilizeze Numărul de identificare a contului financiar în acest scop;
    i) în cazul în care este diferit de numele Vânzătorului raportabil, pe lângă Numărul de identificare a contului financiar, numele titularului contului financiar în care se plăteşte sau se creditează Contraprestaţia, în măsura în care Operatorul de platformă căruia îi revine obligaţia de raportare cunoaşte acest nume, precum şi orice alte informaţii de identificare financiară a titularului contului respectiv disponibile pentru Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare;
    j) fiecare stat membru de rezidenţă al Vânzătorului raportabil, determinat în temeiul subsecţiunii D din secţiunea II a anexei nr. 5;
    k) Contraprestaţia totală plătită sau creditată în fiecare trimestru al Perioadei de raportare şi numărul de Activităţi relevante pentru care aceasta a fost plătită sau creditată;
    l) orice onorarii, comisioane sau taxe reţinute sau percepute de Operatorul de platforme care are obligaţia de raportare în fiecare trimestru al Perioadei de raportare.
    (3) În cazul în care Vânzătorul raportabil prestează servicii de închiriere de bunuri imobile, se comunică următoarele informaţii suplimentare:
    a) adresa fiecărui Bun imobil listat, stabilită pe baza procedurii prevăzute în subsecţiunea E din secţiunea II a anexei nr. 5 şi numărul cărţii funciare respective sau echivalentul acestuia în temeiul dreptului intern al statului membru în care se află Bunul imobil respectiv, dacă este disponibil;
    b) Contraprestaţia totală plătită sau creditată în fiecare trimestru al Perioadei de raportare şi numărul de Activităţi relevante corespunzător fiecărui Bun imobil listat;
    c) dacă este disponibil, numărul de zile pentru care a fost închiriat fiecare Bun imobil listat în timpul Perioadei de raportare şi tipul fiecărui Bun imobil listat.
    (4) În cazul în care un Operator de platformă care are obligaţia de raportare comunică informaţii incorecte sau incomplete, autoritatea competentă din România îi trimite o notificare acestuia pentru a-i furniza toate informaţiile necesare astfel încât să îşi poată îndeplini obligaţia prevăzută la alin. (2).
    (5) Comunicarea în temeiul alin. (2) se efectuează prin intermediul formularului-tip prevăzut la art. 303 alin. (5), în termen de două luni de la încheierea Perioadei de raportare aferente procedurilor de raportare aplicabile Operatorului de platformă care are obligaţia de raportare. Autoritatea competentă din România comunică primele informaţii, în temeiul alin. (2), pentru Perioadele de raportare care încep la 1 ianuarie 2023.
    (6) În cazul în care un Vânzător nu comunică informaţiile prevăzute în secţiunea II din anexa nr. 5 nici după primirea a două atenţionări transmise ulterior solicitării iniţiale din partea Operatorului de platformă care are obligaţia de raportare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 60 de zile de la solicitarea iniţială, Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare închide contul Vânzătorului şi nu îi permite acestuia să se înregistreze din nou pe platformă sau reţine plata Contraprestaţiei către Vânzător atât timp cât Vânzătorul nu comunică informaţiile solicitate.
    (7) Operatorii de platforme care au obligaţia de raportare trebuie să păstreze evidenţa măsurilor întreprinse şi orice informaţii pe care s-au bazat pentru efectuarea procedurii de diligenţă fiscală şi a procedurilor de raportare prevăzute în secţiunile II şi III din anexa nr. 5. Operatorii de platforme care au obligaţia de raportare păstrează aceste evidenţe pentru o perioadă suficient de lungă şi, în orice caz, pentru cel puţin cinci ani, dar nu mai mult de zece ani după încheierea Perioadei de Raportare la care se referă informaţiile.
    (8) În vederea verificării respectării de către Operatorii de platforme, care au obligaţia de raportare, a procedurii de diligenţă fiscală şi a procedurilor de raportare prevăzute în secţiunile II şi III din anexa nr. 5, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate efectua verificări şi controale în acest sens. Procedurile administrative şi de punere în aplicare a prezentului alineat se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
    (9) Prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se elaborează proceduri administrative de comunicare ulterioară cu Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare în situaţiile în care informaţiile raportate sunt incomplete sau incorecte.
    (10) Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare, în sensul lit. b) de la pct. 4, subsecţiunea A, secţiunea I din anexa nr. 5, trebuie să se înregistreze la autoritatea competentă din România sau din oricare alt stat membru în vederea respectării procedurilor de diligenţă fiscală şi de raportare prevăzute în secţiunile II şi III din anexa nr. 5.
    În cazul în care Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare în sensul pct. 4 lit. b) din subsecţiunea A al secţiunii I din anexa nr. 5 solicită să se înregistreze la autoritatea competentă din România, aceasta îi alocă un număr individual de identificare şi notifică acest număr autorităţilor competente din toate statele membre prin mijloace electronice.
    Un Operator de platformă care are obligaţia de raportare poate alege să se înregistreze la autoritatea competentă dintrun singur stat membru.
    (11) Autoritatea competentă din România poate să reînregistreze un Operator de platformă care are obligaţia de raportare a cărui înregistrare a fost revocată în conformitate cu alin. (15) numai dacă acesta furnizează garanţii adecvate privind angajamentul său, respectiv declaraţii pe propria răspundere şi garanţii financiare, de a respecta cerinţele de raportare din Uniunea Europeană, inclusiv orice cerinţă de raportare neîndeplinită. Procedura de aplicare a prezentului alineat se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
    (12) În cazul în care Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare alege să se înregistreze în România, conform alin. (10), comunică autorităţii competente din România următoarele informaţii:
    a) numele;
    b) adresa poştală;
    c) adresele electronice, inclusiv site-urile web;
    d) orice NIF care i s-a emis Operatorului de platformă care are obligaţia de raportare;
    e) o declaraţie cu informaţii privind identificarea Operatorului de platformă care are obligaţia de raportare în scopuri de TVA în Uniunea Europeană, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) statele membre în care Vânzătorii Raportabili sunt rezidenţi în sensul subsecţiunii D, secţiunea II.
    (13) După înregistrare, Operatorul de platformă informează autoritatea competentă din România cu privire la orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (12).
    (14) Dacă un Operator de platformă care are obligaţia de raportare nu respectă obligaţia de înregistrare sau dacă înregistrarea sa a fost revocată în conformitate cu alin. (15), autoritatea competentă din România ia măsuri efective, proporţionale şi disuasive, fără a aduce atingere art. 336 alin. (1) lit. ţ)-ff) şi alin. (2) lit. k^1)-r), pentru a asigura conformarea cu prevederile prezentului articol. Autoritatea competentă din România împreună cu toate celelalte autorităţi ale statelor membre îşi coordonează acţiunile menite să asigure conformitatea, inclusiv, în ultimă instanţă, să împiedice Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Uniunii.
    (15) Dacă un Operator de platformă care are obligaţia de raportare în sensul lit. b) de la pct. 4, subsecţiunea A, secţiunea I din anexa nr. 5, nu respectă obligaţia de raportare prevăzută în anexa nr. 5 după două atenţionări din partea autorităţii competente din România, fără a aduce atingere art. 336 alin. (1) lit. ţ)-ff) şi alin. (2) lit. k^1)-r), aceasta îi revocă înregistrarea efectuată în temeiul alin. (10). Înregistrarea se revocă cel târziu după expirarea unui termen de 90 de zile, dar nu înainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la a doua atenţionare.
    (16) În situaţia prevăzută la alin. (14) autoritatea competentă din România solicită furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice oprirea accesului la site-ul sau aplicaţia Operatorului de platformă care are obligaţia de raportare în sensul pct. 4 lit. b) din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5, până când operatorul respectiv se înregistrează în România sau într-un alt stat membru.
    (17) Furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice sunt obligaţi să oprească accesul la site-ul sau aplicaţia Operatorului de platformă care are obligaţia de raportare în sensul pct. 4 lit. b) din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5, în termen de 24 de ore de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (16).
    (18) Atunci când Operatorul de platformă pentru care se aplică măsura prevăzută la alin. (16) se înregistrează în România sau în alt stat membru, autoritatea competentă din România notifică furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice pentru a restabili accesul la site-ul sau aplicaţia Operatorului de platformă în termen de 24 de ore de la notificare.
    (19) Autoritatea competentă din România solicită Comisiei Europene să elimine din registrul central un Operator de platformă care are obligaţia de raportare în următoarele cazuri:
    a) Operatorul de platformă informează autoritatea competentă din România că nu mai desfăşoară nicio activitate în calitate de Operator de platformă;
    b) în absenţa unei notificări în temeiul lit. a), autoritatea competentă din România are motive să creadă că activitatea unui Operator de platformă a încetat;
    c) Operatorul de platformă nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 4 lit. b) din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5;
    d) autoritatea competentă din România a revocat înregistrarea în temeiul alin. (15).
    (20) Autoritatea competentă din România informează de îndată Comisia Europeană cu privire la orice Operator de platformă în sensul pct. 4 lit. b) din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5, care îşi începe activitatea de Operator de platformă fără să se înregistreze în conformitate cu prezenta subsecţiune.
    (21) În cazul în care autoritatea competentă din România consideră un Operator de Platformă Exclus, în conformitate cu pct. 3 din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5, notifică acest lucru autorităţilor competente din toate celelalte state membre, inclusiv orice modificări ulterioare.
    (22) Autoritatea competentă poate solicita, motivat, Comisiei Europene să stabilească prin intermediul unor acte de punere în aplicare dacă informaţiile care trebuie să facă obiectul schimbului automat de informaţii în temeiul unui acord între autoritatea competentă din România şi o jurisdicţie din afara Uniunii, în sensul pct. 7 din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5, sunt echivalente cu cele precizate în subsecţiunea B a secţiunii III din anexa nr. 5.
    (23) În cazul în care autoritatea competentă din România solicită măsura prevăzută la alin. (22), trimite Comisiei Europene o cerere motivată.
    (24) La solicitarea Comisiei Europene, Autoritatea competentă din România transmite informaţii suplimentare necesare pentru evaluarea cererii prevăzute la alin. (23)."

    17. Articolul 294 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 294
    Sfera de aplicare şi condiţii
    (1) În scopul realizării schimbului de informaţii prevăzut la art. 284 alin. (1), autoritatea solicitantă a unui stat membru poate cere autorităţii solicitate a unui alt stat membru ca, în conformitate cu normele procedurale prevăzute de cea din urmă, funcţionarii autorizaţi de cea dintâi:
    a) să fie prezenţi în birourile în care îşi desfăşoară activitatea autorităţile administrative ale statului membru solicitat;
    b) să fie prezenţi în timpul anchetelor administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat;
    c) să participe la anchetele administrative desfăşurate de statul membru solicitat prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, după caz.
    (2) Autoritatea solicitată răspunde la cererea prevăzută la alin. (1) în termen de 60 de zile de la primirea acesteia pentru aşi da acordul sau a-şi comunica refuzul motivat autorităţii solicitante.
    În cazul în care informaţiile solicitate sunt incluse în documente la care funcţionarii autorităţii solicitate au acces, funcţionarii autorităţii solicitante primesc copii ale acestor documente.
    (3) În cazul în care funcţionarii autorităţii solicitante sunt prezenţi în timpul anchetelor administrative sau participă la anchetele administrative prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, aceştia pot să intervieveze persoane şi să examineze evidenţe, sub rezerva normelor procedurale stabilite de autoritatea solicitată. Refuzul unei persoane care face obiectul unei anchete de a respecta măsurile de control luate de funcţionarii autorităţii solicitante este tratat de către autoritatea solicitată drept un refuz împotriva propriilor săi funcţionari.
    (4) Funcţionarii împuterniciţi de autoritatea solicitantă prezenţi în România potrivit alin. (1) trebuie să fie în măsură să prezinte în orice moment o împuternicire scrisă în care le sunt indicate identitatea şi calitatea oficială."

    18. La articolul 295, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Autoritatea competentă din România decide dacă doreşte să participe la controalele simultane şi confirmă autorităţii competente care a propus controlul simultan acordul său sau îi comunică refuzul său motivat în termen de 60 de zile de la primirea propunerii."

    19. După articolul 295 se introduce un nou articol, art. 295^1, cu următorul cuprins:
    "Controale comune
    ART. 295^1
    Controale comune
    (1) Autoritatea solicitantă dintr-unul sau mai multe state membre poate cere autorităţii solicitate din unul sau mai multe state membre să desfăşoare un control comun într-un mod coordonat, convenit în prealabil, inclusiv în ceea ce priveşte regimul lingvistic.
    (2) Autoritatea solicitată din România răspunde la cererea de efectuare a controlului comun în termen de 60 de zile de la primirea acesteia. Autoritatea solicitată din România poate respinge o cerere de efectuare a unui control comun din partea unei autorităţi solicitante dintr-un stat membru din motive justificate.
    (3) Atunci când controlul are loc pe teritoriul României, acesta se desfăşoară în conformitate cu normele legale în vigoare. În acest caz, autoritatea solicitată din România desemnează un reprezentant însărcinat cu supravegherea şi coordonarea operaţiunii de control.
    (4) Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor desemnaţi de statele membre care participă la controlul comun desfăşurat pe teritoriul României se stabilesc în conformitate cu normele legale în vigoare, fără a depăşi sfera competenţelor care le sunt conferite în temeiul legislaţiei propriului stat membru.
    (5) Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor, desemnaţi de autoritatea competentă din România, care participă la un control comun desfăşurat pe teritoriul altui stat membru sunt cele prevăzute de dreptul intern al statului membru respectiv, cu condiţia ca aceştia să nu exercite nicio competenţă care ar depăşi sfera competenţelor care le sunt conferite în temeiul normelor legale în vigoare din România.
    (6) Fără a aduce atingere alin. (1)-(5), atunci când controlul comun se desfăşoară pe teritoriul României:
    a) funcţionarii desemnaţi de alte state membre care participă la activităţile controlului comun pot intervieva persoane şi examina evidenţe împreună cu funcţionarii publici ai autorităţii solicitate din România, cu respectarea normelor legale în vigoare;
    b) probele colectate în timpul activităţilor controlului comun sunt evaluate în conformitate cu normele legale în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte admisibilitatea lor, precum şi în ceea ce priveşte eventuale proceduri privind plângeri, reexaminări sau căi de atac; şi
    c) persoana sau persoanele care fac obiectul unui control comun sau care sunt afectate de acesta beneficiază de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii ca în cazul unui control la care ar participa numai funcţionarii publici din România, inclusiv în cursul unor eventuale proceduri privind plângeri, reexaminări sau căi de atac.
    (7) Atunci când autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din unul sau mai multe state membre desfăşoară un control comun, acestea convin asupra faptelor şi circumstanţelor relevante şi ajung la un acord privind situaţia fiscală a persoanei sau a persoanelor controlate pe baza rezultatelor controlului comun. Constatările controlului comun sunt incluse într-un raport final.
    (8) Aspectele asupra cărora autorităţile competente convin sunt reflectate în raportul final şi sunt luate în considerare în cadrul instrumentelor relevante emise de autoritatea competentă din România.
    (9) Sub rezerva alin. (7) şi (8), acţiunile întreprinse în urma unui control comun, de autoritatea competentă din România sau de către funcţionarii desemnaţi să participe la controlul comun, precum şi orice alte proceduri, cum ar fi o decizie a autorităţii fiscale, o procedură privind o cale de atac sau soluţionarea aferentă, se desfăşoară conform normelor legale în vigoare.
    (10) Persoana sau persoanele supuse unui control comun sunt informate de autoritatea competentă din România cu privire la rezultatul controlului comun, primind inclusiv o copie a raportului final, în termen de 60 de zile de la data emiterii raportului final."

    20. La articolul 299, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 299
    (1) Informaţiile comunicate între Romania şi alte state membre potrivit prezentului capitol intră sub incidenţa secretului profesional şi se bucură de protecţia conferită informaţiilor de acest tip în temeiul legislaţiei din România. Astfel de informaţii pot fi utilizate pentru evaluarea, administrarea şi aplicarea legislaţiei din România referitoare la taxele şi impozitele prevăzute la art. 285, la TVA şi la alte impozite indirecte. Aceste informaţii pot fi utilizate, de asemenea, pentru stabilirea şi recuperarea altor taxe şi impozite prevăzute la art. 311 sau pentru stabilirea şi recuperarea contribuţiilor obligatorii la sistemul de securitate socială. De asemenea, acestea pot fi folosite în legătură cu procedurile judiciare şi administrative care pot implica sancţiuni, iniţiate ca urmare a încălcării legislaţiei fiscale, fără a aduce atingere normelor şi dispoziţiilor generale care reglementează drepturile făptuitorului, suspectului sau inculpatului ori contravenientului, precum şi ale martorilor în cadrul acestor proceduri."

    21. La articolul 299, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Autoritatea competentă din România poate comunica autorităţilor competente din toate celelalte state membre o listă cu scopurile pentru care se pot utiliza informaţiile şi documentele, în afară de cele prevăzute la alin. (1), în conformitate cu legislaţia din România. Autoritatea competentă din orice alt stat membru poate utiliza informaţiile transmise de autoritatea competentă din România pentru oricare dintre aceste scopuri, fără a mai fi necesară permisiunea prevăzută la alin. (2).
(2^2) Atunci când autoritatea competentă din România primeşte informaţii şi documente, aceasta le poate utiliza fără permisiunea prevăzută la alin. (2) pentru oricare dintre scopurile enumerate într-o listă comunicată de către statul membru care transmite informaţiile."

    22. La articolul 303, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Formularul-tip prevăzut la alin. (1) include cel puţin următoarele informaţii care trebuie furnizate de către autoritatea solicitantă:
    a) identitatea persoanei care face obiectul examinării sau al anchetei şi, în cazul cererilor referitoare la grupuri, astfel cum sunt prevăzute la art. 288^1 alin. (3), o descriere detaliată a grupului;
    b) scopul fiscal pentru care se solicită informaţia.
    .....................................................
(4) Informaţiile comunicate în mod spontan şi confirmarea primirii acestora, prevăzute la art. 292 şi, respectiv, la art. 293, cererile de notificări administrative prevăzute la art. 296, rezultatul utilizării informaţiilor prevăzut la art. 297 şi comunicările prevăzute la art. 299 alin. (2) şi (3) şi la art. 307 alin. (2), se transmit prin intermediul formularelor-tip adoptate de Comisia Europeană, potrivit procedurii prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(5) Schimbul automat obligatoriu de informaţii prevăzut la art. 291 şi 291^5 se efectuează utilizând un format electronic standardizat elaborat pentru facilitarea unui astfel de schimb automat de informaţii, adoptat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011."

    23. La articolul 304, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Autoritatea competentă din România are acces la interfaţa centrală securizată dezvoltată de Comisia Europeană în temeiul art. 21 alin. (7) din Directiva 2011/16/UE."

    24. La articolul 306, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Autoritatea competentă din România transmite datele statistice prevăzute în lista elaborată de Comisia Europeană potrivit art. 23 alin. (4) din Directiva 2011/16/UE."

    25. Articolul 308 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 308
    Protecţia datelor
    (1) Orice schimb de informaţii efectuat în temeiul prezentului capitol se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare. Cu toate acestea, în scopul aplicării corecte a prezentului capitol, operatorii de date din România prevăzuţi la alin. (2) restrâng domeniul de aplicare a obligaţiilor şi drepturilor prevăzute la art. 13, la art. 14 alin. (1) şi la art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. (e) din regulamentul respectiv.
    (2) Instituţiile financiare raportoare, intermediarii, Operatorii de platforme care au obligaţia de raportare şi autorităţile competente din România sunt consideraţi operatori de date atunci când, acţionând individual sau în comun, stabilesc scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679.
    (3) Prin excepţie de la alin. (1), fiecare Instituţie financiară raportoare, intermediar sau, după caz, Operator de platformă care are obligaţia de raportare trebuie să:
    a) informeze fiecare persoană vizată că informaţiile care o privesc vor fi colectate şi transferate în conformitate cu prezentul capitol; şi
    b) comunice fiecărei persoane vizate toate informaţiile pe care aceasta are dreptul să le primească de la operatorul de date, în timp util, astfel încât persoana respectivă să aibă suficient timp să îşi exercite drepturile în materie de protecţie a datelor şi, în orice caz, înainte de raportarea informaţiilor.
    (4) Fără a aduce atingere alin. (3) lit. b), Operatorii de platforme care au obligaţia de raportare trebuie să informeze Vânzătorii raportabili în legătură cu Contraprestaţia raportată.
    (5) În cazul în care în România are loc o încălcare a securităţii datelor, autoritatea competentă din România raportează fără întârziere Comisiei Europene încălcarea securităţii datelor şi eventuale măsuri de remediere ulterioare.
    (6) În cazul în care în România are loc o încălcare a securităţii datelor, autorităţile competente din România investighează, opresc şi remediază încălcarea securităţii datelor şi solicită Comisiei Europene, printr-o cerere scrisă, suspendarea accesului la platforma comună bazată pe reţeaua comună de telecomunicaţii (CCN) în sensul prezentului capitol, dacă încălcarea securităţii datelor nu poate fi oprită imediat şi în mod corespunzător. Autoritatea competentă din România raportează Comisiei Europene remedierea încălcării securităţii datelor pentru ca aceasta să îi poată restabili accesul la CCN.
    (7) Autoritatea competentă din România poate suspenda schimbul de informaţii către statul/statele membru/membre al/ale Uniunii Europene în care a avut loc încălcarea securităţii datelor, notificând în scris Comisia Europeană şi statul/statele membru/membre al/ale Uniunii Europene în cauză. O astfel de suspendare are efect imediat.
    Autoritatea competentă din România poate solicita Comisiei Europene să verifice în comun dacă încălcarea securităţii datelor a fost remediată cu succes de către statul în care a avut loc încălcarea securităţii datelor.
    (8) Autoritatea competentă din România împreună cu autorităţile competente din celelalte state membre, asistate de Comisia Europeană, convin asupra modalităţilor practice necesare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv asupra unor proceduri de gestionare a încălcărilor securităţii datelor care sunt aliniate la bunele practici recunoscute la nivel internaţional, şi, după caz, asupra unui acord comun între operatori de date, a unui acord între operatorul de date şi persoana împuternicită de operator sau a unor modele ale acestora."

    26. La articolul 336 alineatul (1), litera ţ) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ţ) raportarea cu întârziere sau raportarea incorectă ori incompletă de către instituţiile financiare raportoare a informaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (1)-(3) şi art. 291 alin. (4);"

    27. La articolul 336 alineatul (1), după litera ţ^3) se introduce o nouă literă, lit. ţ^4), cu următorul cuprins:
    "ţ^4) neraportarea de către instituţiile financiare raportoare a informaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (1)-(3) şi art. 291 alin. (4);"

    28. La articolul 336 alineatul (1), după litera x) se introduc unsprezece noi litere, lit. y), z) şi aa)-ii), cu următorul cuprins:
    "y) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea incorectă ori incompletă de către Operatorii de platformă care au obligaţia de raportare, în sensul pct. 4 lit. a) din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5, a informaţiilor prevăzute la art. 291^5;
z) neraportarea de către Operatorii de platformă care au obligaţia de raportare, în sensul pct. 4 lit. b) din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5, a informaţiilor prevăzute la art. 291^5;
aa) raportarea cu întârziere sau raportarea incorectă ori incompletă de către Operatorii de platformă care au obligaţia de raportare, în sensul pct. 4 lit. b) din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5, a informaţiilor prevăzute la art. 291^5;
bb) nerespectarea de către Operatorii de platformă care au obligaţia de raportare a procedurilor de diligenţă fiscală şi a procedurilor de raportare prevăzute în secţiunile II şi III din anexa nr. 5;
cc) nerespectarea de către Operatorii de platformă care au obligaţia de raportare, în sensul pct. 4 lit. b) din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5, a obligaţiei de înregistrare prevăzute la art. 291^5 alin. (10);
dd) nerespectarea de către Operatorii de platformă care au obligaţia de raportare a obligaţiei prevăzute la art. 291^5 alin. (6);
ee) nerespectarea de către Operatorii de platformă care au obligaţia de raportare a obligaţiei prevăzute la art. 291^5 alin. (7);
ff) nerespectarea de către Operatorii de platformă care au obligaţia de raportare, în sensul pct. 4 lit. b) din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5, a obligaţiei prevăzute la art. 291^5 alin. (13);
gg) nerespectarea de către furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice a obligaţiilor prevăzute la art. 291^5 alin. (17) şi (18);
hh) împiedicarea, prin orice mijloace, de către instituţiile financiare raportoare şi Operatorii de platforme a verificărilor şi controalelor prevăzute la art. 62 alin. (5) şi art. 291^5 alin. (8);
ii) raportarea de către instituţiile financiare raportoare a altor conturi decât cele prevăzute la subsecţiunea D a secţiunii VIII din anexa nr. 1 şi cele din Acordul FATCA."

    29. La articolul 336 alineatul (2), litera k^3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k^3) cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, în cazul săvârşirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. ţ^2), ţ^3) şi ţ^4);"

    30. La articolul 336 alineatul (2), litera k^4) se abrogă.
    31. La articolul 336 alineatul (2), după litera o) se introduc cinci noi litere, lit. p)-ş), cu următorul cuprins:
    "p) cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei în cazul săvârşirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. y), aa), bb) şi dd)-hh);
q) cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei şi revocarea înregistrării Operatorului de platformă care are obligaţia de raportare în cazul săvârşirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. z);
r) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. cc);
s) în situaţia în care, în termen de 30 de zile de la ultima sancţionare a faptei prevăzute la alin. (1) lit. cc), Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare nu se înregistrează potrivit art. 291^5 alin. (10), cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei şi oprirea accesului la site-ul sau aplicaţia acestuia;
ş) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru fiecare cont raportat, în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. ii)."

    32. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă.


    ART. II
    Cererile de iniţiere a procedurii amiabile depuse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se soluţionează în conformitate cu prevederile în vigoare la data depunerii cererii pentru iniţierea procedurii amiabile.

    ART. III
    Ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzute la art. 291^5 alin. (8), (9) şi (11) şi în cadrul secţiunii IV din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se aprobă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

    ART. IV
    Ordinul ministrului finanţelor prevăzut la pct. 3 lit. b) din subsecţiunea C a secţiunii II din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se aprobă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

    ART. V
    În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe Operatorii de platformă care au obligaţia de raportare în sensul pct. 4 lit. b) din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, trebuie să se înregistreze potrivit art. 291^5 alin. (10).

    ART. VI
    Prevederile art. I pct. 26-29 şi 31 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe.
    Prezenta ordonanţă transpune prevederile Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului din 22 martie 2021 de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 104/1 din 25 martie 2021.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Traian Laurenţiu Hristea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 31 ianuarie 2023.
    Nr. 16.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015)
    PROCEDURĂ
    de diligenţă fiscală, procedură de raportare şi alte norme pentru Operatorii de platforme
    Prezenta anexă stabileşte procedura de diligenţă fiscală, procedura de raportare şi alte norme care trebuie să fie aplicate de către Operatorii de platforme care au obligaţia de raportare pentru a permite autorităţii competente din România să comunice, prin schimb automat, informaţiile prevăzute la art. 291^5 alin. (2) şi (3).
    Prezenta anexă stabileşte, de asemenea, normele şi procedurile administrative care trebuie să fie în vigoare în România pentru a asigura atât punerea în aplicare efectivă, cât şi respectarea procedurii de diligenţă fiscală şi a procedurii de raportare prezentate în continuare.
    SECŢIUNEA I
    Definiţiile termenilor
    Următorii termeni au sensul definit în dispoziţiile următoare:
    A. Operatori de platforme care au obligaţia de raportare
    1. Platformă înseamnă orice software, inclusiv un site web sau o parte a unui site web, şi aplicaţii, inclusiv aplicaţii mobile, care sunt accesibile utilizatorilor şi care permit Vânzătorilor să fie conectaţi cu alţi utilizatori în scopul realizării unei Activităţi Relevante, în mod direct sau indirect, pentru aceşti utilizatori. Termenul include, de asemenea, orice aranjament pentru colectarea şi plata unei Contraprestaţii pentru realizarea Activităţii Relevante.
    Termenul Platformă nu include software care, fără nicio intervenţie suplimentară în cadrul realizării unei Activităţi Relevante, permite exclusiv oricare dintre următoarele:
    a) procesarea plăţilor în legătură cu Activitatea Relevantă;
    b) listarea sau promovarea de către utilizatori a unei Activităţi Relevante;
    c) redirecţionarea sau transferarea utilizatorilor către o Platformă.


    2. Operator de platformă înseamnă o Entitate care pune la dispoziţia Vânzătorilor, în temeiul unor contracte, o întreagă Platformă sau o parte a acesteia.
    3. Operator de Platformă Exclus înseamnă un Operator de platformă care a demonstrat în prealabil şi anual într-un mod convingător autorităţii competente din România, căreia Operatorul de platformă ar fi trebuit în mod normal să îi raporteze informaţii în conformitate cu normele prevăzute la pct. 1-3 ale subsecţiunii A din secţiunea III, că întregul model de afaceri al Platformei respective este de aşa natură încât nu deţine Vânzători Raportabili.
    4. Operator de platformă care are obligaţia de raportare înseamnă orice Operator de platformă, altul decât un Operator de Platformă Exclus, care se află în oricare dintre situaţiile următoare:
    a) are rezidenţă fiscală în România sau într-un alt stat membru sau, atunci când respectivul Operator de platformă nu are rezidenţă fiscală în România şi nici într-un alt stat membru, dar îndeplineşte oricare dintre condiţiile următoare:
    (i) este constituit în temeiul legislaţiei din România sau dintr-un alt stat membru;
    (ii) are sediul conducerii, inclusiv sediul conducerii efective, în România sau într-un alt stat membru;
    (iii) are un sediu permanent în România sau într-un alt stat membru şi nu este un Operator de platformă Calificat din afara Uniunii;

    b) nu are rezidenţă fiscală, nu este constituit sau administrat în România sau în oricare alt stat membru şi nici nu are sediu permanent în România sau în oricare alt stat membru, dar facilitează realizarea unei Activităţi Relevante de către Vânzători Raportabili sau a unei Activităţi Relevante care implică închirierea unui bun imobil situat în România sau într-un alt stat membru şi nu este un Operator de Platformă Calificat din afara Uniunii.

    5. Operator de Platformă Calificat din afara Uniunii înseamnă un Operator de platformă în cazul căruia toate Activităţile Relevante pe care le facilitează sunt şi Activităţi Relevante Calificate şi care are rezidenţă fiscală într-o Jurisdicţie Calificată din afara Uniunii sau, atunci când respectivul Operator de platformă nu are rezidenţă fiscală într-o Jurisdicţie Calificată din afara Uniunii, dar îndeplineşte oricare dintre condiţiile următoare:
    a) este constituit în temeiul legislaţiei unei Jurisdicţii Calificate din afara Uniunii; sau
    b) are sediul conducerii, inclusiv sediul conducerii efective, într-o Jurisdicţie Calificată din afara Uniunii.

    6. Jurisdicţie Calificată din afara Uniunii înseamnă o jurisdicţie din afara Uniunii care a încheiat un Acord Efectiv privind Stabilirea Autorităţii Competente cu autorităţile competente din toate statele membre care sunt identificate drept jurisdicţii raportabile pe o listă publicată de jurisdicţia din afara Uniunii.
    7. Acord Efectiv privind Stabilirea Autorităţii Competente înseamnă un acord între autoritatea competentă din România şi o jurisdicţie din afara Uniunii care impune schimbul automat de informaţii echivalente cu cele specificate la subsecţiunea B a secţiunii III din prezenta anexă, astfel cum este confirmat printr-un act de punere în aplicare în conformitate cu art. 291^5 alin. (22).
    8. Activitate Relevantă înseamnă o activitate realizată în schimbul unei Contraprestaţii şi constă în oricare dintre următoarele:
    a) închirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidenţiale şi comerciale, precum şi de orice alte bunuri imobile şi spaţii de parcare;
    b) un Serviciu Personal;
    c) vânzarea de Bunuri;
    d) închirierea oricărui mijloc de transport.
    Termenul Activitate Relevantă nu include o activitate realizată de un Vânzător care acţionează în calitate de angajat al Operatorului de platformă sau de o Entitate afiliată Operatorului de platformă.


    9. Activităţi Relevante Calificate înseamnă orice Activitate Relevantă care face obiectul schimbului automat în temeiul unui Acord Efectiv privind Stabilirea Autorităţii Competente.
    10. Contraprestaţie înseamnă orice formă de compensaţie, după scăderea tuturor onorariilor, comisioanelor sau taxelor reţinute sau percepute de Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare, care este plătită sau creditată în contul unui Vânzător în legătură cu Activitatea Relevantă şi a cărei valoare este cunoscută sau ar putea fi, în mod rezonabil, cunoscută de Operatorul de platformă.
    11. Serviciu Personal înseamnă un serviciu care implică o muncă pe bază de intervale de timp sau sarcini, prestată de una sau mai multe persoane care acţionează fie independent, fie în numele unei Entităţi, şi realizată la cererea unui utilizator, fie online, fie în mod fizic, offline, după ce a fost facilitată prin intermediul unei Platforme.

    B. Vânzători Raportabili
    1. Vânzător înseamnă un utilizator al unei Platforme, care poate fi o persoană fizică sau o Entitate, şi care este înregistrat pe Platformă în orice moment din Perioada de raportare şi realizează o Activitate Relevantă.
    2. Vânzător Activ înseamnă orice Vânzător care prestează o Activitate Relevantă în timpul Perioadei de raportare sau căruia i se plăteşte sau i se creditează o Contraprestaţie în legătură cu o Activitate Relevantă în timpul Perioadei de raportare.
    3. Vânzător Raportabil înseamnă orice Vânzător Activ, cu excepţia Vânzătorilor Excluşi, care este rezident în România sau într-un alt stat membru sau care a oferit spre închiriere un bun imobil situat în România sau într-un alt stat membru.
    4. Vânzător Exclus înseamnă orice Vânzător:
    a) care este o Entitate Guvernamentală;
    b) care este o Entitate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate în mod regulat pe o piaţă reglementată sau o Entitate afiliată unei Entităţi ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate în mod regulat pe o piaţă reglementată;
    c) care este o Entitate pentru care Operatorul de platformă a facilitat peste 2.000 de Activităţi Relevante prin închirierea de bunuri imobile în legătură cu un Bun Imobil Listat în cursul Perioadei de raportare; sau
    d) pentru care Operatorul de platformă a facilitat mai puţin de 30 de Activităţi Relevante prin vânzarea de Bunuri şi pentru care valoarea totală a Contraprestaţiei plătite sau creditate nu a depăşit echivalentul în lei a 2.000 de euro în cursul Perioadei de raportare.


    C. Alte definiţii
    1. Entitate înseamnă o persoană juridică sau o construcţie juridică, de exemplu o companie, un parteneriat, o fiducie sau o fundaţie. O Entitate este o Entitate afiliată a unei alte Entităţi dacă oricare dintre cele două Entităţi deţine controlul asupra celeilalte sau cele două Entităţi se află sub control comun. În acest sens, noţiunea de control include deţinerea directă sau indirectă a peste 50% din voturi şi din valoarea unei Entităţi. În cazul participaţiei indirecte, îndeplinirea cerinţei privind deţinerea a peste 50% din dreptul de proprietate asupra capitalului celeilalte Entităţi se stabileşte prin înmulţirea ratelor de participaţie pe nivelurile succesive. Se consideră că o persoană care deţine mai mult de 50% din drepturile de vot deţine 100% din drepturile de vot.
    2. Entitate Guvernamentală înseamnă Guvernul României, al unui stat membru sau al unei alte jurisdicţii, orice unitate administrativ-teritorială, subdiviziune administrativ-teritorială sau subdiviziune politică a României, a unui stat membru sau a unei alte jurisdicţii (care include un stat, o provincie, un judeţ sau o localitate) sau orice organism sau agenţie deţinut/ă integral de România sau de un stat membru sau de o altă jurisdicţie ori de una sau mai multe dintre subdiviziunile sus-menţionate (fiecare reprezentând o «Entitate Guvernamentală»).
    3. NIF înseamnă Număr de Identificare Fiscală, emis de România sau de un stat membru, sau echivalentul său funcţional dacă nu există un Număr de Identificare Fiscală.
    4. Număr TVA înseamnă numărul unic care identifică o persoană impozabilă sau o entitate juridică neimpozabilă care este înregistrată în scopuri de TVA.
    5. Adresă Principală înseamnă adresa la care se află reşedinţa principală a Vânzătorului care este o persoană fizică, respectiv adresa la care se află sediul social al Vânzătorului care este o Entitate.
    6. Perioadă de raportare înseamnă anul calendaristic pentru care se face raportarea în temeiul secţiunii III.
    7. Bun Imobil Listat înseamnă toate unităţile bunului imobil situate la aceeaşi adresă fizică, deţinute de acelaşi proprietar şi oferite spre închiriere pe o Platformă de către acelaşi Vânzător.
    8. Număr de Identificare a Contului Financiar înseamnă numărul sau referinţa unic/ă de identificare a contului bancar sau a unui alt cont de servicii de plată similar în care este plătită sau creditată Contraprestaţia, de care dispune Operatorul de platformă.
    9. Bunuri înseamnă orice bun corporal.


    SECŢIUNEA II
    Procedura de diligenţă fiscală
    În scopul identificării Vânzătorilor Raportabili se aplică procedura descrisă în continuare.
    A. Vânzători care nu fac obiectul examinării
    Pentru a determina dacă un Vânzător care este o Entitate se califică drept Vânzător Exclus în sensul descris la pct. 4 lit. a) şi b) din subsecţiunea B din secţiunea I, un Operator de platformă care are obligaţia de raportare poate utiliza informaţiile disponibile în mod public sau o confirmare din partea Vânzătorului care este o Entitate.
    Pentru a determina dacă un Vânzător se califică drept Vânzător Exclus în sensul descris la pct. 4 lit. c) şi d) din subsecţiunea B din secţiunea I, un Operator de platformă care are obligaţia de raportare poate utiliza evidenţele aflate la dispoziţia sa.

    B. Colectarea informaţiilor despre Vânzător
    1. Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare colectează toate informaţiile următoare pentru fiecare Vânzător care este o persoană fizică şi care nu este Vânzător Exclus:
    a) prenumele şi numele;
    b) Adresa Principală;
    c) orice NIF emis Vânzătorului respectiv, inclusiv fiecare stat membru emitent, şi, în absenţa unui NIF, locul naşterii Vânzătorului respectiv;
    d) numărul TVA al Vânzătorului respectiv, dacă există;
    e) data naşterii.

    2. Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare colectează toate informaţiile următoare pentru fiecare Vânzător care este o Entitate şi care nu este Vânzător Exclus:
    a) denumirea juridică;
    b) Adresa Principală;
    c) orice NIF emis Vânzătorului respectiv, inclusiv fiecare stat membru emitent;
    d) numărul TVA al Vânzătorului respectiv, dacă există;
    e) numărul de înregistrare în Registrul Comerţului;
    f) existenţa oricărui sediu permanent prin care se realizează Activităţi Relevante în România sau în oricare alt stat membru, dacă informaţia este disponibilă, indicând fiecare stat membru în care este situat un astfel de sediu permanent.

    3. Prin excepţie de la pct. 1 şi 2, Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare nu este obligat să colecteze informaţiile prevăzute la pct. 1 lit. b)-e) şi pct. 2 lit. b)-f) în cazul în care se bazează pe confirmarea directă a identităţii şi a rezidenţei Vânzătorului prin intermediul unui serviciu de identificare pus la dispoziţie de un stat membru sau de Uniunea Europeană pentru a stabili identitatea şi rezidenţa fiscală a Vânzătorului.
    4. Prin excepţie de la pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) şi e), Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare nu este obligat să colecteze NIF-ul sau, după caz, numărul de înregistrare în Registrul Comerţului în niciuna dintre situaţiile următoare:
    a) statul membru de rezidenţă al Vânzătorului nu îi emite acestuia un NIF sau un număr de înregistrare în Registrul Comerţului;
    b) statul membru de rezidenţă al Vânzătorului nu impune colectarea NIF-ului emis Vânzătorului.


    C. Verificarea informaţiilor despre Vânzător
    1. Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare stabileşte dacă informaţiile colectate în temeiul subsecţiunii A, al pct. 2 lit. a)-e) din subsecţiunea B şi al subsecţiunii E sunt corecte, utilizând toate informaţiile şi documentele de care dispune în evidenţele sale, precum şi orice interfaţă electronică pusă la dispoziţie gratuit de un stat membru sau de Uniunea Europeană pentru a verifica valabilitatea NIF-ului şi/sau a numărului TVA.
    2. Prin excepţie de la pct. 1, în vederea îndeplinirii procedurii de diligenţă fiscală în temeiul pct. 2 din subsecţiunea F, Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare poate stabili dacă informaţiile colectate în temeiul subsecţiunii A, al pct. 1 şi pct. 2 lit. a)-e) din subsecţiunea B şi în temeiul subsecţiunii E sunt corecte, utilizând informaţiile şi documentele de care dispune în evidenţele sale electronice.
    3. În aplicarea pct. 3 lit. b) de la subsecţiunea F şi prin excepţie de la pct. 1 şi 2 din subsecţiunea C, în cazurile în care Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare are motive să considere că oricare dintre informaţiile descrise la subsecţiunile B sau E pot fi inexacte în temeiul informaţiilor furnizate de către autoritatea competentă din România sau de către autoritatea competentă a unui stat membru într-o cerere privind un anumit Vânzător, Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare solicită Vânzătorului să corecteze informaţiile despre care s-a constatat că sunt incorecte şi să furnizeze documente justificative, date sau informaţii, provenite dintr-o sursă independentă, cum ar fi:
    a) un document de identificare valabil, emis de o autoritate publică din România sau din alt stat membru;
    b) un certificat de rezidenţă fiscală, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor.


    D. Determinarea statului/lor membru/e al/ale Uniunii Europene de rezidenţă al/e Vânzătorului în sensul art. 291^5 din lege şi al prezentei anexe
    1. Un Operator de platformă care are obligaţia de raportare consideră că un Vânzător este rezident în România sau într-un stat membru dacă Adresa Principală a Vânzătorului se află în România sau în statul membru respectiv.
    2. În cazul în care Adresa principală a Vânzătorului se află într-un alt stat membru, un Operator de platformă care are obligaţia de raportare consideră că Vânzătorul este rezident şi în România în cazul în care NIF-ul i-a fost emis în România în conformitate cu normele legale în vigoare.
    Un Operator de platformă care are obligaţia de raportare consideră că Vânzătorul are rezidenţa şi în statul membru de emitere a NIF-ului dacă statul emitent este diferit de statul membru în care se află Adresa Principală a Vânzătorului.

    3. În cazul în care Vânzătorul a furnizat informaţii cu privire la existenţa unui sediu permanent în România sau într-un alt stat membru, în conformitate cu pct. 2 lit. f) de la subsecţiunea B, un Operator de platformă care are obligaţia de raportare consideră că un Vânzător este rezident şi în România sau în statul membru respectiv, astfel cum a precizat Vânzătorul.
    4. Prin excepţie de la pct. 1 D, un Operator de platformă care are obligaţia de raportare consideră că un Vânzător este rezident în fiecare stat membru confirmat de un serviciu de identificare electronică pus la dispoziţie de un stat membru sau de Uniunea Europeană în temeiul pct. 3 din subsecţiunea B.

    E. Colectarea informaţiilor privind bunul imobil închiriat
    1. Dacă un Vânzător desfăşoară o Activitate Relevantă care implică închirierea de bunuri imobile situate în România sau întrun alt stat membru, Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare colectează adresa fiecărui Bun Imobil Listat şi, dacă a fost emis, numărul cărţii funciare respective sau echivalentul acestuia prevăzut de normele legale în vigoare din România sau de dreptul intern al statului membru în care se află.
    2. Dacă un Operator de platformă care are obligaţia de raportare a facilitat peste 2.000 de Activităţi Relevante prin închirierea unui Bun Imobil Listat pentru acelaşi Vânzător care este o Entitate, Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare colectează documente justificative, date sau informaţii conform cărora Bunul Imobil Listat este deţinut de acelaşi proprietar.

    F. Termenele de finalizare şi de valabilitate ale procedurii de diligenţă fiscală
    1. Un Operator de platformă care are obligaţia de raportare finalizează procedura de diligenţă fiscală prevăzută la subsecţiunile A-E până la data de 31 decembrie a Perioadei de Raportare.
    2. Prin excepţie de la pct. 1 din subsecţiunea F, pentru Vânzătorii care sunt înregistraţi deja pe Platformă la 1 ianuarie 2023 sau de la data la care o Entitate devine Operator de platformă care are obligaţia de raportare, procedura de diligenţă fiscală prevăzută la subsecţiunile A-E trebuie să fie finalizată până la data de 31 decembrie a celei de a doua Perioade de Raportare de către Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare.
    3. Prin excepţie de la pct. 1, un Operator de platformă care are obligaţia de raportare poate utiliza procedura de diligenţă fiscală efectuată în legătură cu Perioadele de Raportare anterioare dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) informaţiile despre Vânzător solicitate la pct. 1 şi 2 din subsecţiunea B au fost fie colectate şi verificate, fie confirmate în ultimele 36 de luni; şi
    b) Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare nu are motive să considere că informaţiile colectate în temeiul subsecţiunilor A, B şi E sunt sau au devenit incorecte sau nu mai sunt de încredere.


    G. Aplicarea procedurii de diligenţă fiscală numai Vânzătorilor Activi
    Un Operator de platformă care are obligaţia de raportare poate alege să efectueze procedura de diligenţă fiscală în temeiul subsecţiunilor A-F numai în ceea ce priveşte Vânzătorii Activi.

    H. Îndeplinirea procedurii de diligenţă fiscală de către terţi
    1. Un Operator de platformă care are obligaţia de raportare poate încredinţa unui prestator de servicii terţ îndeplinirea procedurii de diligenţă fiscală prevăzute în prezenta secţiune, însă aceste obligaţii rămân în responsabilitatea Operatorului de platformă care are obligaţia de raportare.
    2. Dacă un Operator de platformă efectuează procedura de diligenţă fiscală pentru un Operator de platformă care are obligaţia de raportare în ceea ce priveşte aceeaşi Platformă în temeiul pct. 1, Operatorul de platformă în cauză efectuează procedura de diligenţă fiscală în temeiul normelor prevăzute în prezenta secţiune. Obligaţiile privind procedura de diligenţă fiscală rămân în responsabilitatea Operatorului de platformă care are obligaţia de raportare.

    SECŢIUNEA III
    Proceduri de raportare
    A. Calendarul şi modalitatea de raportare
    1. Un Operator de platformă care are obligaţia de raportare în temeiul pct. 4 lit. a) din subsecţiunea A a secţiunii I raportează autorităţii competente din România informaţiile prevăzute la subsecţiunea B în ceea ce priveşte Perioada de Raportare. Informaţiile prevăzute la subsecţiunea B trebuie raportate cel târziu până la data de 31 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care Vânzătorul este identificat ca Vânzător Raportabil.
    Dacă există mai mulţi Operatori de platforme care au obligaţia de raportare, oricare dintre respectivii Operatori de platforme care au obligaţia de raportare este exonerat de obligaţia de a raporta informaţiile către autoritatea competentă din România dacă deţine dovezi, în conformitate cu normele legale în vigoare, că aceleaşi informaţii au fost raportate de un alt Operator de platformă care are obligaţia de raportare.

    2. Dacă un Operator de platformă care are obligaţia de raportare în temeiul pct. 4 lit. a) din subsecţiunea A a secţiunii I îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la această dispoziţie în mai multe state membre, atunci alege unul dintre respectivele state membre în care să îndeplinească procedurile de raportare stabilite în prezenta secţiune. Acest Operator de platformă care are obligaţia de raportare raportează informaţiile prevăzute la subsecţiunea B, în ceea ce priveşte Perioada de Raportare, autorităţii competente din statul membru ales, astfel cum este determinat acesta în conformitate cu secţiunea IV, până la data de 31 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care Vânzătorul este identificat ca Vânzător Raportabil. Dacă există mai mulţi Operatori de platforme care au obligaţia de raportare, oricare dintre respectivii Operatori de platforme care au obligaţia de raportare este exonerat de obligaţia de a raporta informaţiile către autoritatea competentă din România dacă deţine dovezi, în conformitate cu normele legale în vigoare, că aceleaşi informaţii au fost raportate de un alt Operator de platformă care are obligaţia de raportare într-un alt stat membru.
    3. Un Operator de platformă care are obligaţia de raportare în temeiul pct. 4 lit. b) din subsecţiunea A a secţiunii I raportează informaţiile prevăzute la subsecţiunea B în ceea ce priveşte Perioada de Raportare autorităţii competente din România, atunci când România este statul de înregistrare, conform art. 291^5 alin. (10), până la data de 31 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care Vânzătorul este identificat ca Vânzător Raportabil.
    4. Prin excepţie de la pct. 3, un Operator de platformă care are obligaţia de raportare în temeiul pct. 4 lit. b) din subsecţiunea A a secţiunii I nu este obligat să furnizeze informaţiile prevăzute la subsecţiunea B în ceea ce priveşte Activităţile Relevante Calificate, care fac obiectul unui Acord Efectiv privind Stabilirea Autorităţii Competente care prevede deja schimbul automat de informaţii echivalente cu România cu privire la Vânzătorii Raportabili rezidenţi în România.
    5. Un Operator de platformă care are obligaţia de raportare comunică, de asemenea, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 din subsecţiunea B Vânzătorului Raportabil vizat de respectivele informaţii, cel târziu până la data de 31 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care Vânzătorul este identificat ca Vânzător Raportabil.
    6. Informaţiile privind Contraprestaţia plătită sau creditată într-o monedă fiduciară se raportează în moneda în care s-a plătit sau creditat Contraprestaţia în cauză. În cazul în care Contraprestaţia a fost plătită sau creditată în altă formă decât în monedă fiduciară, Contraprestaţia în cauză este raportată în echivalentul în lei, convertită sau echivalată după o metodă determinată în mod consecvent de Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare.
    7. Informaţiile despre Contraprestaţie şi alte sume se raportează în ceea ce priveşte trimestrul din Perioada de Raportare în care a fost plătită sau creditată Contraprestaţia.

    B. Informaţiile care urmează a fi raportate
    Fiecare Operator de platformă care are obligaţia de raportare raportează autorităţii competente din România următoarele informaţii:
    1. Numele, adresa sediului social, NIF-ul şi, dacă este cazul, numărul individual de identificare alocat în temeiul art. 291^5 alin. (10) ale Operatorului de platformă care are obligaţia de raportare, precum şi denumirea comercială/denumirile comerciale a/le Platformei/Platformelor pentru care Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare raportează informaţiile.
    2. Pentru fiecare Vânzător Raportabil care a realizat Activitatea Relevantă, alta decât închirierea de bunuri imobile:
    a) informaţiile care trebuie colectate în temeiul subsecţiunii B din secţiunea II;
    b) Numărul de identificare a Contului Financiar, în măsura în care Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare dispune de această informaţie şi dacă autoritatea competentă din România sau din statul membru în care Vânzătorul Raportabil este rezident în sensul subsecţiunii D din secţiunea II nu a notificat în mod public faptul că nu intenţionează să utilizeze Numărul de Identificare a Contului Financiar în acest scop;
    c) în cazul în care este diferit de numele Vânzătorului Raportabil, pe lângă Numărul de Identificare a Contului Financiar, numele titularului contului financiar în care se plăteşte sau se creditează Contraprestaţia, în măsura în care Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare cunoaşte acest nume, precum şi orice alte informaţii de identificare financiară a titularului contului respectiv disponibile pentru Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare;
    d) fiecare stat membru în care Vânzătorul Raportabil are rezidenţă, inclusiv rezidenţa fiscală din România, dacă este cazul, în scopul prevăzut de art. 291^5 şi al prezentei anexe, astfel cum este determinat în temeiul subsecţiunii D din secţiunea II;
    e) Contraprestaţia totală plătită sau creditată în fiecare trimestru al Perioadei de Raportare şi numărul de Activităţi Relevante pentru care aceasta a fost plătită sau creditată;
    f) orice onorarii, comisioane sau taxe reţinute sau percepute de Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare în fiecare trimestru al Perioadei de Raportare.

    3. Pentru fiecare Vânzător Raportabil care a desfăşurat o Activitate relevantă care implică închirierea de bunuri imobile:
    a) informaţiile care trebuie colectate în temeiul subsecţiunii B a secţiunii II;
    b) Numărul de Identificare a Contului Financiar, în măsura în care Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare dispune de această informaţie şi dacă autoritatea competentă din România sau din statul membru în care Vânzătorul Raportabil îşi are rezidenţa în sensul subsecţiunii D din secţiunea II nu a notificat în mod public faptul că nu intenţionează să utilizeze Numărul de Identificare a Contului Financiar în acest scop;
    c) în cazul în care este diferit de numele Vânzătorului Raportabil, pe lângă Numărul de Identificare a Contului Financiar, numele titularului contului financiar în care se plăteşte sau se creditează Contraprestaţia, în măsura în care Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare cunoaşte acest nume, precum şi orice alte informaţii de identificare financiară a titularului contului respectiv disponibile pentru Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare;
    d) fiecare stat membru în care Vânzătorul Raportabil are rezidenţă, inclusiv rezidenţa fiscală din România, dacă este cazul, în scopul prevăzut de art. 291^5 şi al prezentei anexe, astfel cum este determinat în temeiul subsecţiunii D din secţiunea II;
    e) adresa fiecărui Bun Imobil Listat, stabilită pe baza procedurii prevăzute în subsecţiunea E din secţiunea II, şi numărul cărţii funciare respective sau echivalentul acestuia în temeiul normelor legale în vigoare sau în temeiul dreptului intern al statului membru în care se află Bunul Imobil Respectiv, dacă este disponibil;
    f) Contraprestaţia totală plătită sau creditată în fiecare trimestru al Perioadei de Raportare şi numărul de activităţi relevante corespunzător fiecărui Bun Imobil Listat;
    g) orice onorarii, comisioane sau taxe reţinute sau percepute de Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare în fiecare trimestru al Perioadei de Raportare;
    h) dacă este disponibil, numărul de zile pentru care a fost închiriat fiecare Bun Imobil Listat în timpul Perioadei de Raportare şi tipul fiecărui Bun Imobil Listat.    SECŢIUNEA IV
    Punerea în aplicare efectivă
    Procedura administrativă de alegere a unui singur stat membru în care să se raporteze informaţiile
    În cazul în care un Operator de platformă care are obligaţia de raportare în sensul pct. 4 lit. a) din subsecţiunea A a secţiunii I îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la această dispoziţie şi în România şi în alte state membre, atunci Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare poate alege să efectueze fie în România, fie în alt stat membru procedurile de raportare prevăzute la secţiunea III.
    Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare informează autoritatea competentă din România şi toate autorităţile competente din celelalte state membre în legătură cu alegerea sa.
    Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabileşte procedura administrativă prin care Operatorul de platformă care are obligaţia de raportare poate alege să efectueze în România procedurile de raportare prevăzute la secţiunea III.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016