Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 16 din 15 iulie 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 şi 8 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 22, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Profitul investit în echipamente tehnologice, active utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele reprezentând retehnologizare, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit. Activele corporale, cu excepţia activelor utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Activele utilizate în activitatea producţie, procesare şi activele reprezentând retehnologizare sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.
    ..............................................................................
(4) În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 47 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 52, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul trimestrului respectiv investit în activele prevăzute la alin. (1), puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit."

    2. La articolul 24 alineatul (1) litera a), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. este constituită ca o «societate pe acţiuni», «societate în comandită pe acţiuni», «societate cu răspundere limitată», «societate în nume colectiv», «societate în comandită simplă» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenţa legislaţiei române;"

    3. La articolul 43, alineatele (2)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazul în care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplică pentru dividendele distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, dacă în ultima zi a anului fiscal respectiv, calendaristic sau modificat, după caz, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b).
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă, la data plăţii dividendelor, fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) persoana juridică beneficiară a dividendelor:
    (i) deţine minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice române care plăteşte dividendele, pe o perioadă de un an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv;
    (ii) este constituită ca o «societate pe acţiuni», «societate în comandită pe acţiuni», «societate cu răspundere limitată», «societate în nume colectiv», «societate în comandită simplă» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenţa legislaţiei române;
    (iii) plăteşte, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit;
    b) persoana juridică care plăteşte dividendele:
    (i) este constituită ca o «societate pe acţiuni», «societate în comandită pe acţiuni», «societate cu răspundere limitată», «societate în nume colectiv», «societate în comandită simplă» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenţa legislaţiei române;
    (ii) plăteşte, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit.
(5) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi dividendelor distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative."

    4. La articolul 47 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;"

    5. La articolul 47 alineatul (1), după litera e) se introduc trei noi litere, lit. f)-h), cu următorul cuprins:
    "f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
g) are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);
h) are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul articol."

    6. La articolul 47, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - «Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare», 5520 - «Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată», 5530 - «Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere», 5590 - «Alte servicii de cazare», 5610 - «Restaurante», 5621 - «Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente», 5629 - «Alte servicii de alimentaţie n.c.a.», 5630 - «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor» pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu, fără să aplice prevederile art. 52."

    7. La articolul 47 alineatul (3), după litera e) se introduc patru noi litere, lit. f)-i), cu următorul cuprins:
    "f) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
g) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
h) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
i) persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale."

    8. La articolul 47, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), în cazul în care oricare dintre asociaţii/acţionarii persoanei juridice române deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor şi nu au codurile CAEN prevăzute la alin. (2), aceştia trebuie să stabilească cele trei persoane juridice române care aplică prevederile prezentului titlu, pentru restul persoanelor juridice urmând să fie aplicabile prevederile titlului II."

    9. La articolul 48, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opţional.
(2) Persoanele juridice române, cu excepţia celor de la art. 47 alin. (2), pot opta să aplice impozitul reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1) şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023, potrivit prevederilor prezentului titlu."

    10. La articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Microîntreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit în cursul anului fiscal, opţiunea putând fi exercitată începând cu anul fiscal următor, cu excepţiile prevăzute la art. 52. Opţiunea se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."

    11. La articolul 48, alineatele (3) şi (3^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d) şi h) sunt îndeplinite la data înregistrării în registrul comerţului, iar cea de la lit. g) în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.

    (3^1) În sensul prezentului titlu, în cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile şi situaţia este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. În caz contrar sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 52 alin. (2)."

    12. La articolul 48, alineatele (7) şi (8) se abrogă.
    13. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1%."

    14. La articolul 51, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
    15. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului
    (1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice prevederile prezentului titlu.
    (2) În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g), aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiţie.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru o microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g) se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.
    (4) Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi dintre cele prevăzute de art. 47 alin. (3) lit. f)-i) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.
    (5) Limitele fiscale prevăzute la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.
    (6) Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează în prevederile alin. (1), (2), (4) şi (7) se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.
    (7) În situaţia în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociaţii/acţionarii unei microîntreprinderi deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microîntreprinderi, asociaţii/acţionarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care ies de sub incidenţa prezentului titlu şi care urmează să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care se înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia referitoare la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre asociaţi/acţionari deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită. Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi este definitivă pentru anul fiscal curent."

    16. La articolul 53 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins:
    "o) dividendele primite de la o filială a microîntreprinderii, persoană juridică situată într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în măsura în care atât microîntreprinderea, cât şi filiala îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24; dispoziţiile prezentei litere prevalează faţă de cele ale lit. m)."

    17. La articolul 53 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care îşi încetează existenţa, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului; în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 52, această diferenţă reprezintă elemente similare veniturilor în primul trimestru pentru care datorează impozit pe profit; în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, diferenţa respectivă nu reprezintă elemente similare veniturilor în acest prim trimestru;"

    18. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor
    Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) şi f) şi la art. 52 alin. (1) se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53."

    19. La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoanele juridice române comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor."

    20. La articolul 55, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Microîntreprinderile care, în anul 2023, devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 47 alin. (1) comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023."

    21. La articolul 56 alineatul (1^4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situaţiile prevăzute la art. 52; microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative privind beneficiarii sponsorizărilor;"

    22. La articolul 56, după alineatul (1^7) se introduc trei noi alineate, alin. (1^8)-(1^10), cu următorul cuprins:
    "(1^8) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări/ cheltuieli conform alin. (2^2) şi pun în funcţiune aparate de marcat electronice fiscale scad aceste sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în următoarea ordine:
    a) sumele aferente sponsorizărilor efectuate conform alin. (1^1), alin. (1^5), cheltuieli efectuate conform alin. (2^2), precum şi sumele reportate, după caz;
    b) costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit alin. (1^6), şi sumele reportate, după caz.
(1^9) Reducerea de impozit, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative, se aplică la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor după scăderea sumelor menţionate la alin. (1^8).
(1^10) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^4) lit. a), pe perioada aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020, declaraţia informativă prevăzută la alin. (1^3) se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor."

    23. La articolul 60, punctul 4 se abrogă.
    24. La articolul 60, partea dispozitivă a punctului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), pentru activitatea desfăşurată în România, în baza contractului individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:"

    25. La articolul 60 punctul 5, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii cuprinde numai veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde atât veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, cât şi în afara României. Prin activitatea desfăşurată pe teritoriul României se înţelege activitatea desfăşurată efectiv în România în scopul realizării de produse şi prestări de servicii;"

    26. La articolul 60 punctul 5, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile prevăzute la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la registrul comerţului/înregistraţi fiscal în cursul anului, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor prevăzute la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;
    ................................................................................................
    c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale;"

    27. La articolul 60, partea dispozitivă a punctului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), pentru activitatea desfăşurată în România, în baza contractului individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:"

    28. La articolul 60 punctul 7, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile prevăzute la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la registrul comerţului/înregistraţi fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenţi la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiţi/înregistraţi în perioada cuprinsă între începutul anului şi data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Pentru angajatorii existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract, comandă sau alte documente specifice sectorului agricol şi industriei alimentare şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;
c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice.
    Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale;"

    29. La articolul 62, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, potrivit legii;"

    30. La articolul 69, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Contribuabilii, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal. Această categorie de contribuabili are obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului."

    31. La articolul 76 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate;"

    32. La articolul 76 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, lit. k^1), cu următorul cuprins:
    "k^1) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. k), pentru partea care depăşeşte limitele prevăzute la alin. (4^1) lit. a);"

    33. La articolul 76 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) veniturile prevăzute la alin. (4^1) lit. d)-g), pentru partea care depăşeşte limitele prevăzute la alin. (4^1);"

    34. La articolul 76 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un preţ mai mic decât preţul pieţei, altele decât cele care se încadrează în limitele prevăzute la alin. (4^1) lit. b) şi c);"

    35. La articolul 76 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.
    Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, cu excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.
    În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei:
    (i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
    (ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
    (iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie."

    36. La articolul 76 alineatul (4), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k), precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;"

    37. La articolul 76 alineatul (4), literele ş), t), v) şi w) se abrogă.
    38. La articolul 76 alineatul (4), litera y) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "y) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau vaccinarea pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul împiedicării răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea acestora şi cea publică."

    39. La articolul 76, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înţelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat:
    a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. k), în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
    b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situaţii decât cea prevăzută la alin. (4) lit. c), astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislaţia în vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înţelege hrana preparată în unităţi proprii sau achiziţionată de la unităţi specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaţilor proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată/lună/persoană, în următoarele condiţii:
    (i) angajatul, soţul/soţia acestuia nu deţin o locuinţă în proprietate personală sau în folosinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
    (ii) spaţiul de cazare/de locuit se află în unităţile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat în acest scop de la o terţă persoană, de către angajator;
    (iii) contractul de închiriere dintre angajator şi terţă persoană este încheiat în condiţiile legii;
    (iv) plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soţi, în cazul în care ambii soţi desfăşoară activitate în aceeaşi localitate, la acelaşi angajator sau la angajatori diferiţi, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a acestuia.
    La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară, în vigoare în luna pentru care se acordă avantajele.
    Verificarea îndeplinirii condiţiilor se efectuează pe baza documentelor justificative şi constituie responsabilitatea angajatorului;
    d) contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;
    e) contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
    f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;
    g) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Sumele sunt acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.
(4^2) Ordinea în care veniturile prevăzute la alin. (4^1) se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabileşte de angajator."

    40. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 77
    Deducere personală
    (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (2^1) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.
    (2) Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază şi deducerea personală suplimentară şi se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat.
    (3) Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară.
    (4) Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de până la nivelul prevăzut la alin. (3) inclusiv, deducerile personale de bază se stabilesc potrivit următorului tabel:

┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │Persoane aflate în întreţinere │
│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │fără │1 pers. │2 pers. │3 pers. │4 şi │
│ │ │ │ │ │peste │
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Procent │Procent │Procent │Procent │Procent │
│Venit brut lunar │din │din │din │din │din │
│ │salariul│salariul│salariul│salariul│salariul│
│ │minim │minim │minim │minim │minim │
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│de la.... la... │ │ │ │ │ │
├────────┬────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1 │salariul│20,00% │25,00% │30,00% │35,00% │45,00% │
│ │minim │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │19,50% │24,50% │29,50% │34,50% │44,50% │
│1 leu │50 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │19,00% │24,00% │29,00% │34,00% │44,00% │
│51 lei │100 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │18,50% │23,50% │28,50% │33,50% │43,50% │
│101 lei │150 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │18,00% │23,00% │28,00% │33,00% │43,00% │
│151 lei │200 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │17,50% │22,50% │27,50% │32,50% │42,50% │
│201 lei │250 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │17,00% │22,00% │27,00% │32,00% │42,00% │
│251 lei │300 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │16,50% │21,50% │26,50% │31,50% │41,50% │
│301 lei │350 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │16,00% │21,00% │26,00% │31,00% │41,00% │
│351 lei │400 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │15,50% │20,50% │25,50% │30,50% │40,50% │
│401 lei │450 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │15,00% │20,00% │25,00% │30,00% │40,00% │
│451 lei │500 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │14,50% │19,50% │24,50% │29,50% │39,50% │
│501 lei │550 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │14,00% │19,00% │24,00% │29,00% │39,00% │
│551 lei │600 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │13,50% │18,50% │23,50% │28,50% │38,50% │
│601 lei │650 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │13,00% │18,00% │23,00% │28,00% │38,00% │
│651 lei │700 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │12,50% │17,50% │22,50% │27,50% │37,50% │
│701 lei │750 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │12,00% │17,00% │22,00% │27,00% │37,00% │
│751 lei │800 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │11,50% │16,50% │21,50% │26,50% │36,50% │
│801 lei │850 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │11,00% │16,00% │21,00% │26,00% │36,00% │
│851 lei │900 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │10,50% │15,50% │20,50% │25,50% │35,50% │
│901 lei │950 lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │10,00% │15,00% │20,00% │25,00% │35,00% │
│951 lei │1.000 │ │ │ │ │ │
│ │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim │minim + │9,50% │14,50% │19,50% │24,50% │34,50% │
│+1001 │1.050 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │9,00% │14,00% │19,00% │24,00% │34,00% │
│1.051 │1.100 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │8,50% │13,50% │18,50% │23,50% │33,50% │
│1.101 │1.150 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │8,00% │13,00% │18,00% │23,00% │33,00% │
│1.151 │1.200 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │7,50% │12,50% │17,50% │22,50% │32,50% │
│1.201 │1.250 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │7,00% │12.00% │17,00% │22,00% │32,00% │
│1.251 │1.300 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │6,50% │11,50% │16,50% │21,50% │31,50% │
│1.301 │1.350 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │6,00% │11,00% │16,00% │21,00% │31,00% │
│1.351 │1.400 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │5,50% │10,50% │15,50% │20,50% │30,50% │
│1.401 │1.450 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │5,00% │10,00% │15,00% │20,00% │30,00% │
│1.451 │1.500 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │4,50% │9,50% │14,50% │19,50% │29,50% │
│1.501 │1.550 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │4,00% │9,00% │14,00% │19,00% │29,00% │
│1.551 │1.600 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │3,50% │8,50% │13,50% │18,50% │28,50% │
│1.601 │1.650 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │3,00% │8,00% │13,00% │18,00% │28,00% │
│1.651 │1.700 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │2,50% │7,50% │12,50% │17,50% │27,50% │
│1.701 │1.750 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │2,00% │7.00% │12,00% │17,00% │27,00% │
│1.751 │1.800 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │1,50% │6,50% │11,50% │16,50% │26,50% │
│1.801 │1.850 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │1,00% │6,00% │11,00% │16,00% │26,00% │
│1.851 │1.900 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │0,50% │5,50% │10,50% │15,50% │25,50% │
│1.901 │1.950 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│salariul│salariul│ │ │ │ │ │
│minim + │minim + │0,00% │5,00% │10,00% │15,00% │25,00% │
│1.951 │2.000 │ │ │ │ │ │
│lei │lei │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


    Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste nivelul prevăzut la alin. (3) nu se acordă deducerea personală de bază.
    (5) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie fiecărui contribuabil în întreţinerea căruia/cărora se află aceştia.
    (7) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi.
    (8) Suma reprezentând deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.
    (9) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m^2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m^2 în zonele montane.
    (10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
    a) 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3);
    b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
    (11) Prin părinte, în sensul alin. (10) lit. b), se înţelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) În cazul în care copilul este întreţinut de ambii părinţi, deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) se acordă unuia dintre părinţi prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învăţământ şi a unei declaraţii pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.
    (13) În situaţia în care părintele desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (12), părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligaţia să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.
    (14) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii."

    41. La articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează servicii medicale furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 alin. (5);"

    42. La articolul 81, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Declararea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor se face potrivit prevederilor ordinului comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzut la art. 147 alin. (17)."

    43. La articolul 84, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât veniturile din arendă şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, venitul brut reprezintă venitul impozabil."

    44. La articolul 97 alineatul (7), prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impozitează cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul fiind final. (...)"

    45. La articolul 110, alineatele (2) şi (2^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reţinere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Tranşe de │Impozit │
│venit brut │- lei - │
│- lei - │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│până la │ │
│10.000 │3% │
│inclusiv │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│peste │300 + 20% pentru ceea ce│
│10.000-66.750│depăşeşte suma de 10.000│
│inclusiv │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │11.650 + 40% pentru ceea│
│peste 66.750 │ce depăşeşte suma de │
│ │66.750 │
└─────────────┴────────────────────────┘


    ................................................................................
(2^2) Impozitul datorat în cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului prevăzut la alin. (2) asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 11.650 lei."

    46. La articolul 111, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacţiei prin aplicarea următoarelor cote:
    a) 3% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
    b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deţinute o perioadă mai mare de 3 ani."

    47. La articolul 113, litera b^1) se abrogă.
    48. Denumirea marginală a articolului 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Stabilirea venitului anual impozabil"

    49. La articolul 118, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. c) şi f), contribuabilul stabileşte venitul anual impozabil sau venitul net anual impozabil, după caz, pe fiecare sursă din categoriile de venituri respective, prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate."

    50. La articolul 120, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.
(6^2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (6^1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

    51. La articolul 120^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 120 au obligaţia estimării venitului anual impozabil/venitului net anual, după caz, pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului."

    52. La articolul 120^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendă şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, cota de 10% se aplică asupra venitului anual impozabil estimat."

    53. La articolul 123, alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat venituri din arendă, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care determinarea venitului net anual se efectuează prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, se stabileşte prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
    .................................................................................................
(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul anual impozabil/venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului."

    54. La articolul 125, alineatul (1) litera c) şi alineatul (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) asocierilor fără personalitate juridică, în cazul în care membrii asociaţi realizează venituri stabilite potrivit art. 69.
    În cazul asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, sunt aplicabile prevederile alin. (7)-(9).
    .................................................................................................
(7) Obligaţia înregistrării veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţilor desfăşurate în cadrul asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, revine persoanei juridice."

    55. La articolul 125, alineatul (8^1) se abrogă.
    56. La articolul 130, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (2^1) datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate."

    57. La articolul 133, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alin. (23), cu următorul cuprins:
    "(23) În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora."

    58. La articolul 135^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care, prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative, se utilizează, în acelaşi an, mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, diferenţiat în funcţie de studii, de vechime sau alte criterii prevăzute de lege, în aplicarea prevederilor art. 145, 146, 148, 151, 157^1, 170, 174 şi 180, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară, dacă prin lege nu se prevede altfel."

    59. La articolul 138^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028."

    60. La articolul 138^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară şi se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7, cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028."

    61. La articolul 139 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate;"

    62. La articolul 139 alineatul (1), după litera ş) se introduce o nouă literă, lit. t), cu următorul cuprins:
    "t) veniturile prevăzute la art. 142 lit. aa^1), pentru partea care depăşeşte limitele prevăzute la respectiva dispoziţie."

    63. La articolul 140, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatorii care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice în baza contractelor individuale de muncă. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv."

    64. La articolul 142, literele b) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.
    Nu se cuprind în baza de calcul al contribuţiei nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, cu excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.
    În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuţiei în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie dintre cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei:
    (i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
    (ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
    (iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.
    .......................................................................................
g) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, în limita plafonului stabilit la art. 76 alin. (2) lit. k), precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;"

    65. La articolul 142, litera s) punctele 2 şi 6 şi literele v) şi w) se abrogă.
    66. La articolul 142, litera x) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "x) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau vaccinarea pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul împiedicării răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea acestora şi cea publică;"

    67. La articolul 142, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera aa^1), cu următorul cuprins:
    "aa^1) venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat:
    1. prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la art. 139 alin. (1) lit. j), în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
    2. contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situaţii decât cea prevăzută la lit. s) pct. 4, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislaţia în vigoare. La stabilirea plafonului lunar care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu se ia în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înţelege hrana preparată în unităţi proprii sau achiziţionată de la unităţi specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    3. cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaţilor proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată/persoană, acordate în condiţiile prevăzute la art. 76 alin. (4^1) lit. c);
    4. contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;
    5. contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
    6. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;
    7. sumele acordate în condiţiile prevăzute la art. 76 alin. (4^1) lit. g) angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă, pentru partea care depăşeşte plafonul lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.
    Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 1-7 în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabileşte de angajator."

    68. La articolul 146, după alineatul (5^5) se introduc patru noi alineate, alin. (5^6)-(5^9), cu următorul cuprins:
    "(5^6) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) şi (2), art. 138^2 alin. (1) sau art. 138^3 alin. (1), după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
(5^7) Prevederile alin. (5^6) nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:
    a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;
    b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
    c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
    d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
    e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.
(5^8) În aplicarea prevederilor alin. (5^7), angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (5^7) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. (5^7) lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
(5^9) În cazul în care contribuţia de asigurări sociale calculată potrivit alin. (5) este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită potrivit alin. (5^6), diferenţa se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit."

    69. La articolul 146, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea conform prevederilor alin. (5), (5^6)-(5^8) şi (7), după caz. Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile."

    70. La articolul 147, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(17) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzute la alin. (1) sunt reglementate prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu consultarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi cu avizul Ministerului Finanţelor, al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Sănătăţii."

    71. Articolul 148 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 148
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1)
    (1) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale la o bază de calcul stabilită potrivit alin. (4), dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.
    (2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară sau de cel puţin 24 de salarii minime brute pe ţară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, se efectuează prin cumularea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente determinate potrivit art. 68 şi 69, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă potrivit art. 68^1, precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală determinate potrivit art. 72 şi 73, care se estimează a se realiza în anul curent.
    (3) Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul de cel puţin 12 salarii prevăzut la alin. (2) pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul curent în condiţiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară.
    (4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:
    a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
    b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară;"

    72. La articolul 151, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cu excepţia celor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă de către plătitorul de venit, depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, până la termenul de 25 mai inclusiv al anului următor celui pentru care se stabileşte contribuţia datorată, dacă realizează venituri peste plafoanele prevăzute la art. 148 alin. (2), după caz.
(3^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (3^1), în situaţia în care venitul realizat se încadrează în acelaşi plafon cu venitul estimat, contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale."

    73. La articolul 151, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze la o bază de calcul stabilită potrivit art. 148 alin. (4), să reţină, să plătească contribuţia de asigurări sociale şi să depună declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1). Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părţi se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei prin reţinere la sursă, precum şi venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în contract. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale sunt cei prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art. 68^1 alin. (2).
(6) În situaţia în care veniturile prevăzute la alin. (5) sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, contribuabilul desemnează prin contractul încheiat între părţi plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară şi care are obligaţia să calculeze la o bază de calcul stabilită potrivit art. 148 alin. (4), să reţină şi să plătească contribuţia şi stabileşte venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs. Plătitorul de venit desemnat depune declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în contract. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale sunt prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art. 68^1 alin. (2)."

    74. La articolul 151, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care s-au aplicat prevederile alin. (6), contribuţia reţinută de către plătitorul de venit fiind aferentă unei baze de calcul mai mici decât nivelul a 24 de salarii minime brute pe ţară, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat realizat este cel puţin egal cu 24 de salarii minime brute pe ţară, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (3^1), în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale aferente unei baze de calcul egale cu venitul ales care nu poate fi mic decât nivelul a 24 de salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia. În acest caz, contribuţia reţinută de către plătitorul de venit este luată în calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale datorate de către respectivii contribuabili.
(6^2) În situaţia prevăzută la alin. (6^1), plătitorii de venituri eliberează la solicitarea contribuabililor care au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, o informare cu privire la nivelul contribuţiei de asigurări sociale reţinute la sursă."

    75. La articolul 151, alineatele (17) şi (19^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(17) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 120, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale la o bază de calcul stabilită potrivit art. 148 alin. (4) şi au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 122 până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale. În declaraţie se completează venitul ales, care trebuie să fie cel puţin egal cu nivelul a 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, după caz.
    .......................................................................................
(19^1) În situaţia în care persoanele fizice prevăzute la alin. (3^1) nu depun declaraţia prevăzută la art. 122, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale stabilită de organul fiscal din oficiu o reprezintă valoarea a 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, după caz, în vigoare la termenul legal de depunere a declaraţiei din anul pentru care se datorează contribuţia."

    76. La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), r) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenţii, studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a), b) şi f), pentru aceste venituri datorează contribuţie, conform regulilor specifice prezentului titlu;
b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a), b) şi f), pentru aceste venituri datorează contribuţie, conform regulilor specifice prezentului titlu;
    ...................................................................................
    r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv;
    s) persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi din industria alimentară şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv."

    77. La articolul 155, alineatul (1) litera d) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
    .....................................................................................
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60 pct. 1-3."

    78. La articolul 157 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi de Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate;"

    79. La articolul 157 alineatul (1), după litera ţ) se introduce o nouă literă, lit. u), cu următorul cuprins:
    "u) veniturile prevăzute la art. 142 lit. aa^1), pentru partea care depăşeşte limitele prevăzute la respectiva dispoziţie;"

    80. La articolul 168, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Prevederile art. 146 alin. (5^6)-(5^9) şi ale art. 154 alin. (1) lit. r) şi s) se aplică în mod corespunzător."

    81. Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 170
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)
    (1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit alin. (4), dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.
    (2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), după cum urmează:
    a) venitul net/brut sau norma de venit din activităţi independente, stabilite potrivit art. 68, 68^1 şi 69, după caz;
    b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevăzute la art. 72 şi 72^1, precum şi venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat potrivit prevederilor art. 73;
    c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) şi (9);
    d) venitul brut, venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, stabilite potrivit art. 84-87;
    e) venitul şi/sau câştigul net din investiţii, stabilit conform art. 94-97. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018;
    f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, stabilite potrivit art. 104-106;
    g) venitul brut şi/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.
    (3) La încadrarea în plafonul prevăzut la alin. (2) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile, prevăzute la art. 93 şi 105.
    (4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) o reprezintă:
    a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;
    b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
    c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară."

    82. La articolul 174, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), cu excepţia celor pentru care plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2) stabilesc şi declară contribuţia, depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, până la termenul de 25 mai inclusiv al anului următor celui pentru care se stabileşte contribuţia datorată, dacă realizează venituri peste plafoanele prevăzute la art. 170 alin. (2), după caz.
(3^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (3^1), în situaţia în care venitul realizat se încadrează în acelaşi plafon cu venitul estimat, contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate."

    83. La articolul 174, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze la o bază de calcul stabilită potrivit art. 170 alin. (4), să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să depună declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1). Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părţi se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei prin reţinere la sursă, în anul în curs. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei anuale datorate. Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, sunt cei prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art. 68^1 alin. (2).
(6) În situaţia în care veniturile prevăzute la alin. (5) sunt realizate din mai multe surse şi/sau categorii de venituri, iar veniturile nete, brute sau impozabile, după caz, estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, contribuabilul desemnează, prin contractul încheiat între părţi, plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară şi care are obligaţia să calculeze la o bază de calcul stabilită potrivit art. 170 alin. (4), să reţină, să plătească şi să declare contribuţia pentru anul în curs. Plătitorul de venit desemnat depune declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei datorate."

    84. La articolul 174, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care s-au aplicat prevederile alin. (6), contribuţia reţinută de către plătitorul de venit fiind aferentă unei baze de calcul mai mici decât nivelul a 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat realizat este cel puţin egal cu 12, respectiv 24 de salarii minime brute pe ţară, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (3^1), în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente unei baze de calcul egale cu nivelul a 12, respectiv 24 de salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia. În acest caz, contribuţia reţinută de către plătitorul de venit este luată în calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către respectivii contribuabili.
(6^2) În situaţia prevăzută la alin. (6^1), plătitorii de venituri eliberează la solicitarea contribuabililor care au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, o informare cu privire la nivelul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reţinute la sursă."

    85. La articolul 174, alineatele (7), (7^1), (10), (10^1), (15), (17), (18) şi (18^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, al venitului brut în baza contractelor de activitate sportivă, al venitului impozabil din arendă sau al venitului net din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă, estimat a se realiza pe fiecare sursă şi/sau categorie de venit, este sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, dar nivelul venitului cumulat este cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară. În această situaţie, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (3) la termenele şi în condiţiile stabilite.
(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul persoanelor fizice care realizează de la mai mulţi plătitori venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice, sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, dar cumulate aceste venituri se situează peste nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, şi au depus la organul fiscal declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, iar în cursul anului încheie cu un plătitor de venit un contract a cărui valoare este peste plafonul de 6 salarii minime brute pe ţară, nu se aplică reţinerea la sursă a contribuţiei. În această situaţie se aplică sistemul de impozitare prin autoimpunere, iar stabilirea contribuţiei se face prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
    ...............................................................................
(10) Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să realizeze venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b)-h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, pentru care impozitul se reţine la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent, este cel puţin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, sunt obligate să depună declaraţia prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe ţară garantat în plată este cel în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.
(10^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) sau c), care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi încep în cursul anului fiscal să realizeze venituri din cele prevăzute la art. 155 lit. b)-h), depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122, dacă veniturile realizate sunt cel puţin egale cu nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară. În acest caz, contribuţia datorată potrivit art. 180 alin. (2) pentru anul în care au fost realizate veniturile este luată în calcul la stabilirea contribuţiei anuale calculate potrivit alin. (1).
    ...............................................................................
(15) Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile şi nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) îşi pot modifica contribuţia datorată prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (3), oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122.
    ...............................................................................
(17) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri mai mic decât nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 6 salarii minime pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit art. 170 alin. (4) şi au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 122, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (1) realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat şi nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1), acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe ţară şi depun declaraţia prevăzută la art. 122, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(18^1) Prevederile alin. (18) se aplică şi în cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (1) au estimat venituri cumulate cel puţin egale cu 6 salarii minime brute pe ţară, iar până la termenul prevăzut pentru depunerea declaraţiei de la art. 122 au procedat la corectarea declaraţiei iniţiale prin depunerea unei declaraţii rectificative, ca urmare a realizării de venituri sub plafon."

    86. La articolul 180 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b)-h), sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120;"

    87. La articolul 220^4 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate;"

    88. La articolul 220^4 la alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul cuprins:
    "n) veniturile prevăzute la art. 142 lit. aa^1), pentru partea care depăşeşte limitele prevăzute la respectiva dispoziţie;"

    89. La articolul 224 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) 8% pentru veniturile din dividende prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. a);"

    90. La articolul 229 alineatul (1) litera c) punctul 1, subpunctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) este rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene şi are una dintre formele de organizare prevăzute în anexa nr. 1 la titlul II sau la art. 43 alin. (4) lit. a) pct. (ii);"

    91. La articolul 229 alineatul (1) litera c) punctul 3, subpunctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) are una dintre formele de organizare prevăzute la art. 43 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau în anexa nr. 1 la titlul II şi, în temeiul unei convenţii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se consideră că este rezidentă în scopul impunerii în afara Uniunii Europene;"

    92. La articolul 229 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) dobânzile plătite către fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite în legislaţia statului membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Spaţiului Economic European, cu condiţia existenţei unui instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii;"

    93. La articolul 291 alineatul (2), literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;
    ..............................................................................
    h) livrarea de îngrăşăminte şi pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, altele decât cele prevăzute la lit. l), seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;"

    94. La articolul 291 alineatul (2), după litera i) se introduc trei noi litere, lit. j)-l), cu următorul cuprins:
    "j) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
k) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99;
l) livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;"

    95. La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;"

    96. La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 5 se abrogă.
    97. La articolul 291 alineatul (3), literele d) şi e) se abrogă.
    98. La articolul 291, alineatul (3^1) se abrogă.
    99. La articolul 291, după alineatul (3^2) se introduc trei noi alineate, alin. (3^3)-(3^5), cu următorul cuprins:
    "(3^3) Prevederile alin. (2) lit. l) se aplică până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv.
(3^4) Prevederile alin. (3) lit. m) şi n) se aplică până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv.
(3^5) Se organizează «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», în format electronic, pe baza informaţiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2023. Procedura privind organizarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Notarii publici au obligaţia:
    a) să verifice îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţia unei singure locuinţe a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei astfel de locuinţe şi, în situaţia în care constată că nu este îndeplinită această condiţie, să le autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA;
    b) să completeze «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3;
    c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei locuinţe prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 menţiuni cu privire la respectarea obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi, după caz, la lit. b);
    d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 cota de TVA aplicată, indiferent dacă TVA se aplică la preţ sau este inclusă în preţ."

    100. La articolul 342, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la alin. (1) pentru ţigarete, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, ţigări şi ţigări de foi şi alte tutunuri de fumat, nivelul accizelor se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an şi este cel prevăzut în anexa nr. 1."

    101. La articolul 343, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum. Acest procent legal se aplică după cum urmează:
    a) 13% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv;
    b) 12% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024 inclusiv;
    c) 11% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025 inclusiv;
    d) 10% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, începând cu 1 aprilie 2025.
(5) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete se determină anual, pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie. În perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv, acciza specifică pentru ţigarete este de 459,386 lei/1.000 ţigarete.
(6) Acciza datorată determinată potrivit alin. (2) nu poate fi mai mică decât nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1."

    102. La articolul 442, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Nivelul accizelor aplicabil de la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru produsele prevăzute la art. 439, este nivelul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu."

    103. La articolul 442, alineatele (2), (3) şi (3^1) se abrogă.
    104. Anexa nr. 1 de la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.
    105. Anexa nr. 2 de la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.
    106. La articolul 453, litera d) se abrogă.
    107. Articolul 457 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 457
    Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale
    (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
    (2) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
    (3) În situaţia în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti."

    108. Articolul 458 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 458
    Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale
    (1) Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
    (2) Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii.
    (3) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
    (4) În situaţia în care valoarea din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,5% asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal local, la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti."

    109. Articolul 459 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 459
    Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială
    (1) Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădirii.
    (2) În cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, însoţită de documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în evidenţa fiscală a unităţii administrativ-teritoriale. Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafeţele nerezidenţiale.
    (3) În situaţia în care contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafaţa folosită în scop nerezidenţial potrivit alin. (2), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidenţele organului fiscal local."

    110. Articolul 460 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 460
    Reguli privind calculul impozitului/taxei pe clădiri
    (1) Pentru determinarea valorii clădirii şi a terenului acoperit de aceasta pentru anul de referinţă se vor utiliza valorile cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, aferente anului anterior celui de referinţă.
    (2) În cazul în care în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, valoarea este exprimată în euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate exprimate în metri pătraţi, cu valoarea pe metru pătrat cuprinsă în aceste studii.
    În cazul în care valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă.
    (3) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.
    (4) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
    (5) În situaţia în care Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România nu conţin informaţii despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale, se vor aplica următoarele reguli:
    a) în cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
    b) în cazul unei clădiri nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,5% asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
    (6) Organele fiscale locale vor efectua reîncadrarea clădirilor care cuprind atât suprafeţe rezidenţiale, cât şi suprafeţe nerezidenţiale, în categoria clădirilor rezidenţiale sau nerezidenţiale, în baza informaţiilor pe care le deţin şi a situaţiei existente la 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă.
    (7) Organele fiscale locale întocmesc şi transmit contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de acestea, precum şi impozitul aferent acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
    (8) În situaţia în care contribuabilii nu răspund organului fiscal local în termen de 30 de zile de la primirea comunicării, se consideră acceptare tacită a datelor înscrise în comunicare.
    (9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor."

    111. La articolul 461, alineatul (8) se abrogă.
    112. La articolul 465, partea dispozitivă a alineatelor (2) şi (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
    .................................................................................
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare categoriei de folosinţă prevăzută în tabelul următor şi cu coeficientul de corecţie corespunzător zonei şi rangului localităţii:"

    113. La articolul 465, după alineatul (7^1) se introduce un nou alineat, alin. (7^2), cu următorul cuprins:
    "(7^2) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (7), coeficientul de corecţie corespunzător zonei şi rangului localităţii este prevăzut în tabelul următor:

┌───────────┬─────────────────────────────┐
│Zona în │ │
│cadrul │Rangul localităţii │
│localităţii│ │
├───────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │0 │I │II │III │IV │V │
├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│A │2,60│2,50│2,40│2,30│1,10│1,05│
├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│B │2,50│2,40│2,30│2,20│1,05│1,00│
├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│C │2,40│2,30│2,20│2,10│1,00│0,95│
├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│D │2,30│2,20│2,10│2,00│0,95│0,90│
└───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

"

    114. La articolul 489, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate majora impozitele şi taxele locale, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b)."

    115. La articolul 489, alineatul (2) se abrogă.
    116. La articolul 491, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu excepţia impozitului/taxei pe clădiri care se actualizează anual în baza valorilor clădirilor şi terenurilor acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România."

    117. După articolul 495^2 se introduce un nou articol, art. 495^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 495^3
    Pentru anul 2023, consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti."


    ART. II
    (1) Ordinul ministrului finanţelor prevăzut la art. I pct. 1 se emite în termen de 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe.
    (2) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzut la art. I pct. 50, se emite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
    (3) Ordinul comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzut la art. I pct. 70, se emite în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe. Pentru veniturile aferente lunii iulie 2022 sunt aplicabile prevederile ordinului comun al ministrului finanţelor, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii, în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe.
    (4) Ordinul ministrului finanţelor prevăzut la art. I pct. 68 se emite în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe.
    (5) Ordinele prevăzute la art. I pct. 93 şi 94 se emit în termen de 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.
    (6) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. I pct. 99 se emite în termen de 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

    ART. III
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, în anul 2023, cota redusă de TVA de 5% se aplică şi pentru:
    a) livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea de astfel de locuinţe;
    b) livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 600.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

    (2) Persoana fizică poate achiziţiona, începând cu 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă cu cota redusă de 5%, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. a).
    (3) Cota redusă de TVA de 5% pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    (4) În „Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023“ se înscriu şi informaţiile din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (1) lit. b), autentificate în anul 2023. Notarii publici au obligaţia:
    a) să verifice îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţia unei singure locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea „Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023“, înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei astfel de locuinţe şi, în situaţia în care constată că nu este îndeplinită această condiţie, să le autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA;
    b) să completeze „Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023“ la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (1) lit. b);
    c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei astfel de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5% menţiuni cu privire la respectarea obligaţiilor prevăzute lalit. a) şi, după caz, la lit. b);
    d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru locuinţele prevăzute la alin. (1) lit. b) cota de TVA aplicată, indiferent dacă TVA se aplică la preţ sau este inclusă în preţ.


    ART. IV
    (1) Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 10-18 din anexa nr. 1 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din această anexă, actualizat cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2021, faţă de perioada octombrie 2014-septembrie 2015, respectiv cu 114,27%.
    (2) Prin derogare de la art. 342 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1-5 din anexa nr. 1 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din această anexă nu se actualizează cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2021, faţă de perioada octombrie 2014-septembrie 2015.
    (3) Prin derogare de la art. 342 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 10-12 din anexa nr. 1 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul prevăzut în coloana nr. 4 din această anexă nu se actualizează cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2022, faţă de perioada octombrie 2014-septembrie 2015.
    (4) În situaţia în care, în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023 inclusiv, nivelul accizelor pentru produsele prevăzute la nr. crt. 10-12, în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mic decât nivelul minim prevăzut în tabelul A din anexa I la Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii, al cărui echivalent în lei se stabileşte utilizând cursul de schimb leu/euro publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în prima zi lucrătoare din luna octombrie a anului 2022, se aplică nivelul minim prevăzut de directivă.
    (5) Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. 6-9 din anexa nr. 1 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din această anexă.
    (6) Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv, pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din această anexă.

    ART. V
    (1) În vederea acordării dreptului de utilizare a Studiilor de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Ministerul Finanţelor şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România vor încheia un protocol în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, se vor publica şi pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

    ART. VI
    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub incidenţa prevederilor Legii nr. 170/2016, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2022, pot opta, prin excepţie de la prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor, potrivit titlului III din Codul fiscal, sau pentru plata impozitului pe profit, potrivit titlului II din Codul fiscal.

    ART. VII
    La articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (3) şi (3^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, aşa cum acestea sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului alineat, se înţelege operaţiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3^1) Obligaţia de acceptare de către persoanele juridice prevăzute la alin. (3) a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, se naşte începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depăşit pragul de 10.000 euro. Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi a anului precedent."


    ART. VIII
    Prevederile art. I pct. 6 şi 10 din Legea nr. 135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.

    ART. IX
    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023, cu următoarele excepţii:
    a) prevederile pct. 3 referitor la modificarea art. 43 alin. (2) şi (5), pct. 44, 89 şi 92 se aplică veniturilor din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023;
    b) prevederile pct. 2 şi 3 referitor la modificarea art. 43 alin. (3) şi (4), pct. 25, pct. 26 referitor la prevederile art. 60 pct. 5 lit. b), pct. 28 referitor la prevederile art. 60 pct. 7 lit. b), pct. 29, 38, 42, 56, 66, 70, 72, pct. 76 referitor la prevederile art. 154 alin. (1) lit. a) şi b), pct. 82, 90 şi 91 intră în vigoare în 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe;
    c) prevederile pct. 45 se aplică veniturilor plătite începând cu 1 august 2022;
    d) prevederile pct. 24, 27, 31-37, 39-41, 59-65, 67, 76 referitor la prevederile art. 154 alin. (1) lit. r) şi s), pct. 78, 79, 87 şi 88 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023;
    e) prevederile pct. 30, 43, 48, 49, 51-53, 71, 73-75, 81, 83-86 se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023;
    f) prevederile pct. 50 se aplică începând cu contractele de închiriere încheiate începând cu 1 ianuarie 2023;
    g) prevederile pct. 26 referitor la prevederile art. 60 pct. 5 lit. c), pct. 28 referitor la prevederile art. 60 pct. 7 lit. c), pct. 54, 55, 58, 68, 69 şi 80 se aplică veniturilor aferente lunii august 2022;
    h) prevederile pct. 100-105 intră în vigoare la data de 1 august 2022;
    i) prevederile pct. 106-117 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023.


    ART. X
    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile articolului III intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

    ART. XI
    Prevederile articolului VII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

    ART. XII
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p, Viceprim-ministru,
                    ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Constantin-Gabriel Bunduc,
                    secretar de stat
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Florin-Sergiu Dobrescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Aurel-George Mohan,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Iulian Fota,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 15 iulie 2022.
    Nr. 16.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la titlul VIII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

┌────┬─────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │Denumirea │ │Acciza (lei/U.M.) │
│Nr │produsului │ │ │
│crt.│sau a grupei │U.M. ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │de produse │ │2022 │2023 │2024 │2025 │2026 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Alcool şi băuturi alcoolice │
├────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │Bere, din │ │3,96 │3,96 │3,96 │3,96 │3,96 │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │1.1. Bere │ │ │ │ │ │ │
│ │produsă de │hl/1 │ │ │ │ │ │
│1 │producătorii │grad │ │ │ │ │ │
│ │independenţi │Plato │ │ │ │ │ │
│ │a căror │ │2,18 │2,18 │2,18 │2,18 │2,18 │
│ │producţie │ │ │ │ │ │ │
│ │anuală nu │ │ │ │ │ │ │
│ │depăşeşte 200│ │ │ │ │ │ │
│ │mii hl │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Vinuri │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │2.1. Vinuri │hl de │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │
│2 │liniştite │produs │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │2.2. Vinuri │ │56,86 │56,86 │56,86 │56,86 │56,86 │
│ │spumoase │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Băuturi │ │ │ │ │ │ │
│ │fermentate, │ │ │ │ │ │ │
│ │altele decât │ │ │ │ │ │ │
│ │bere şi │ │ │ │ │ │ │
│ │vinuri │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │3.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │liniştite, │ │476,21 │476,21 │476,21 │476,21 │476,21 │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │3.1.1. cidru │ │ │ │ │ │ │
│ │de mere şi de│ │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │pere │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │3.1.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │hidromel │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinut prin │hl de │ │ │ │ │ │
│3 │fermentarea │produs │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │unei soluţii │ │ │ │ │ │ │
│ │de miere în │ │ │ │ │ │ │
│ │apă │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │3.1.3. │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinute din │ │ │ │ │ │ │
│ │fructe de │ │ │ │ │ │ │
│ │pădure, fără │ │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │alte adaosuri│ │ │ │ │ │ │
│ │de arome sau │ │ │ │ │ │ │
│ │alcool │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │3.2. spumoase│ │56,86 │56,86 │56,86 │56,86 │56,86 │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │3.2.1. cidru │ │ │ │ │ │ │
│ │de mere şi de│ │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │pere │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│4 │Produse │hl de │476,21 │476,21 │476,21 │476,21 │476,21 │
│ │intermediare │produs │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Alcool │ │ │ │ │ │ │
│ │etilic, din │ │3.968,38│3.968,38│3.968,38│3.968,38│3.968,38│
│ │care: │hl de │ │ │ │ │ │
│5 ├─────────────┤alcool ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │5.1. Alcool │pur │ │ │ │ │ │
│ │etilic produs│ │1.984,19│1.984,19│1.984,19│1.984,19│1.984,19│
│ │de micile │ │ │ │ │ │ │
│ │distilerii │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Tutun prelucrat │
├────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│6 │Ţigarete │1.000 │594,97 │625,97 │656,97 │687,97 │718,97 │
│ │ │ţigarete│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│7 │Ţigări şi │1.000 │346,50 │550 │578 │606 │634 │
│ │ţigări de foi│bucăţi │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Tutun de │ │ │ │ │ │ │
│ │fumat fin │ │ │ │ │ │ │
│8 │tăiat, │kg │548,61 │550 │578 │606 │634 │
│ │destinat │ │ │ │ │ │ │
│ │rulării în │ │ │ │ │ │ │
│ │ţigarete │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│9 │Alte tutunuri│kg │548,61 │550 │578 │606 │634 │
│ │de fumat │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Produse energetice │
├────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ │tonă │2.530,17│2.530,17│2.530,17│2.530,17│2.530,17│
│10 │Benzină cu ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │plumb │1.000 │1.948,23│1.948,23│1.948,23│1.948,23│1.948,23│
│ │ │litri │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │tonă │2.151,13│2.151,13│2.151,13│2.151,13│2.151,13│
│11 │Benzină fără ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │plumb │1.000 │1.656,36│1.656,36│1.656,36│1.656,36│1.656,36│
│ │ │litri │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │tonă │1.796,53│1.796,53│1.796,53│1.796,53│1.796,53│
│12 │Motorină ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │1.000 │1.518,04│1.518,04│1.518,04│1.518,04│1.518,04│
│ │ │litri │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Păcură │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │13.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizată în │ │71,07 │71,07 │71,07 │71,07 │71,07 │
│ │scop │ │ │ │ │ │ │
│13 │comercial │tonă │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │13.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizată în │ │71,07 │71,07 │71,07 │71,07 │71,07 │
│ │scop │ │ │ │ │ │ │
│ │necomercial │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Gaz petrolier│ │ │ │ │ │ │
│ │lichefiat │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │14.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizat │ │ │ │ │ │ │
│ │drept │ │607,70 │607,70 │607,70 │607,70 │607,70 │
│ │combustibil │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru motor │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│14 │14.2. │tonă │ │ │ │ │ │
│ │utilizat │ │ │ │ │ │ │
│ │drept │ │537,76 │537,76 │537,76 │537,76 │537,76 │
│ │combustibil │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │încălzire │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │14.3. │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizat în │ │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │
│ │consum │ │ │ │ │ │ │
│ │casnic*) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Gaz natural │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │15.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizat │ │ │ │ │ │ │
│ │drept │ │12,32 │12,32 │12,32 │12,32 │12,32 │
│ │combustibil │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru motor │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │15.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizat │ │ │ │ │ │ │
│15 │drept │GJ │ │ │ │ │ │
│ │combustibil │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │încălzire │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │15.2.1. în │ │ │ │ │ │ │
│ │scop │ │0,81 │0,81 │0,81 │0,81 │0,81 │
│ │comercial │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │15.2.2. în │ │ │ │ │ │ │
│ │scop │ │1,52 │1,52 │1,52 │1,52 │1,52 │
│ │necomercial │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Petrol │ │ │ │ │ │ │
│ │lampant │ │ │ │ │ │ │
│ │(kerosen)**) │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │16.1. │tonă │2.640,92│2.640,92│2.640,92│2.640,92│2.640,92│
│ │utilizat │ │ │ │ │ │ │
│ │drept ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │combustibil │1.000 │ │ │ │ │ │
│16 │pentru motor │litri │2.112,73│2.112,73│2.112,73│2.112,73│2.112,73│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │16.2. │tonă │2.226,35│2.226,35│2.226,35│2.226,35│2.226,35│
│ │utilizat │ │ │ │ │ │ │
│ │drept ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │combustibil │1.000 │ │ │ │ │ │
│ │pentru │litri │1.781,07│1.781,07│1.781,07│1.781,07│1.781,07│
│ │încălzire │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Cărbune şi │ │ │ │ │ │ │
│ │cocs │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │17.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizate în │ │0,71 │0,71 │0,71 │0,71 │0,71 │
│17 │scopuri │GJ │ │ │ │ │ │
│ │comerciale │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │17.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizate în │ │1,42 │1,42 │1,42 │1,42 │1,42 │
│ │scopuri │ │ │ │ │ │ │
│ │necomerciale │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Electricitate│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │18.1. │ │ │ │ │ │ │
│ │Electricitate│ │ │ │ │ │ │
│ │utilizată în │ │2,37 │2,37 │2,37 │2,37 │2,37 │
│ │scop │ │ │ │ │ │ │
│18 │comercial │Mwh │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │18.2. │ │ │ │ │ │ │
│ │Electricitate│ │ │ │ │ │ │
│ │utilizată în │ │4,74 │4,74 │4,74 │4,74 │4,74 │
│ │scop │ │ │ │ │ │ │
│ │necomercial │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


     *) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.
    **) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la titlul VIII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

┌────┬──────────┬────┬────────────────────────────────────────┐
│Nr │Denumirea │ │Acciza (lei/U.M.) │
│crt.│produsului│U.M.├──────┬──────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ │ │2022 │2023 │2024 │2025 │2026 │
├────┼──────────┼────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────┼────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Lichid │ │ │ │ │ │ │
│1 │care │ml │0,64 │0,72 │0,81 │0,91 │1,03 │
│ │conţine │ │ │ │ │ │ │
│ │nicotină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Tutunul │ │ │ │ │ │ │
│ │conţinut │ │ │ │ │ │ │
│2 │în produse│kg │594,97│834,63│1.094,93│1.146,62│1.198,28│
│ │din tutun │ │ │ │ │ │ │
│ │încălzit │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016