Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 14 din 31 ianuarie 2007 (*republicată*)  pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 14 din 31 ianuarie 2007 (*republicată*) pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2014
__________
    *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 65/2014 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi pentru stabilirea altor măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 14 mai 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 27 martie 2009, iar ulterior a mai fost modificată şi completată prin:
    - Legea nr. 109/2010 privind completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 7 iunie 2010;
    - Legea nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 22 martie 2012;
    - Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică în condiţiile prezentei ordonanţe de către Ministerul Finanţelor Publice prin organele de valorificare abilitate.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare.
    (3) Bunurile prevăzute la alin. (2) vor fi distruse pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau a deţinătorului, în cazul în care acestea nu pot fi identificate. Distrugerea se va efectua în prezenţa şi cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare şi distrugere formate din reprezentanţi ai deţinătorului, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ai organului de valorificare, ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
    (4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale şi a aparaturii medicale, substanţelor toxice şi a materialelor radioactive confiscate se efectuează în condiţiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanţe.
    (5) Bunurile dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se distrug în prezenţa şi cu confirmarea comisiei de preluare şi distrugere prevăzute la alin. (3).
    (6) Convocarea comisiei de preluare şi distrugere se face de către deţinător.
    (7) În cazul bunurilor prevăzute la alin. (5), care fac obiectul prevederilor Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, cheltuielile de distrugere urmează regimul stabilit prin această lege.
    ART. 2
    În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) organe de valorificare - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi alte structuri ale Ministerului Finanţelor Publice, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului aflate pe teritoriul României, precum şi structurile de specialitate cu atribuţii în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României;
    b) deţinător de bunuri - persoana fizică sau juridică ce deţine cu sau fără titlu bunuri de natura celor prevăzute la art. 1.
    ART. 3
    (1) Bunurile confiscate sau neridicate, conform legii, în orice procedură judiciară trec în proprietatea privată a statului, în temeiul unei încheieri emise de judecătorul de cameră preliminară sau al unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care se dispune valorificarea acestora.
    (2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării şi sancţionării contravenţiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însuşi procesul-verbal de contravenţie, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau dacă a fost contestat şi contestaţia a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
    (3) Bunurile mobile aflate la organele de valorificare sau la deţinător, pentru care s-a dispus restituirea prin încheierea judecătorului de cameră preliminară sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, se restituie proprietarului sau persoanei îndreptăţite. În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării şi sancţionării contravenţiilor pe bază de proces-verbal, pentru care s-a dispus restituirea, eventualele cheltuieli de restituire sunt în sarcina organelor care au dispus măsura confiscării.
    (4) În vederea restituirii bunurilor menţionate la alin. (3), organul de valorificare sau, după caz, deţinătorul va proceda la notificarea proprietarului sau a persoanei îndreptăţite, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    (5) În situaţia în care notificarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nu s-a putut realiza, deţinătorul va proceda la notificarea prin intermediul executorului judecătoresc ori la afişarea comunicării la domiciliul sau la sediul proprietarului ori al persoanei îndreptăţite.
    (6) Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor. Atunci când proprietarul sau persoana îndreptăţită îşi are domiciliul sau sediul în altă localitate decât cea în care se află sediul deţinătorului, la solicitarea acestuia, procedura de afişare prevăzută la alin. (5) se poate realiza şi prin intermediul instituţiei corespondente de la domiciliul sau sediul proprietarului ori al persoanei îndreptăţite.
    (7) Bunurile menţionate la alin. (3) se consideră abandonate dacă proprietarul sau persoana îndreptăţită nu se prezintă pentru a le ridica în termen de 3 luni de la data la care a fost notificată de către deţinător.
    (8) Dispoziţiile alin. (4)-(7) nu se aplică în cazul în care prin dispoziţii legale se prevede un alt termen de restituire a bunurilor sau o altă procedură de notificare.
    (9) Încheierea judecătorului de cameră preliminară sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă se comunică de îndată deţinătorului, în vederea notificării proprietarului sau persoanei îndreptăţite.

    CAP. II
    Declararea şi preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului

    ART. 4
    (1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face la organele de valorificare, în termen de 10 zile de la data primirii de către deţinător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.
    (2) Bunurile devenite proprietate privată a statului se declară şi se predau organelor de valorificare după ce actul de preluare în proprietatea privată a statului, prevăzut la art. 3, a devenit executoriu, potrivit legii.
    ART. 5
    (1) Deţinătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligaţia să inventarieze bunurile respective, luând în acelaşi timp şi măsurile de securitate, de păstrare şi de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectivă organelor de valorificare.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:
    a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicală, substanţele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhivă, obiectele, veşmintele şi cărţile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, detectoarele de metale, fildeşul şi orice bunuri a căror comercializare este interzisă prin lege, care se predau organelor de specialitate ale statului competente a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;
    b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă care se depun la Banca Naţională a României în condiţiile legii;
    c) armele de foc, muniţiile, materiile explozive şi bunurile cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Poliţiei Române, Ministerului Apărării Naţionale ori, după caz, altor persoane juridice autorizate, prevăzute de legislaţia privind regimul armelor şi muniţiilor.
    (3) Bunurile prevăzute la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de către organele specializate care le-au preluat, dispunând de acestea conform atribuţiilor legale ce le revin.
    (4) Sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) se virează la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi a altor reţineri prevăzute prin legi speciale.
    (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intră sub incidenţa legislaţiei în vigoare privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispoziţia cultelor religioase.
    (6) Precursorii de droguri se valorifică de organele de valorificare numai către un operator cu substanţe clasificate, potrivit legislaţiei privind regimul juridic al precursorilor de droguri.
    (7) O copie a documentului care atestă valorificarea sau distrugerea precursorilor de droguri se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog.

    CAP. III
    Evaluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului

    ART. 6
    (1) Predarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face de către deţinători la organele de valorificare.
    (2) Bunurile vor fi predate de către deţinători organelor de valorificare, care sunt obligate să le preia în termen de 10 zile de la data primirii de către deţinător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.
    (3) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în termen de 21 de zile de la preluare.
    (4) Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 3 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi un reprezentant al deţinătorului bunurilor respective.
    (5) Cheltuielile de deplasare şi de cazare se plătesc membrilor comisiei de evaluare de către instituţia care i-a desemnat.
    (6) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2) privind condiţiile în care procesul-verbal de contravenţie devine titlu de proprietate, precum şi de la prevederile alin. (1), bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii şi plantele, se valorifică de îndată. Bunurile se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populaţie, la preţul de piaţă. Valorificarea acestor bunuri se face fără efectuarea procedurilor de evaluare.
    (7) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deţinătorului, acelaşi termen şi aceeaşi procedură de valorificare prevăzute la alin. (6) se aplică şi bunurilor al căror termen de garanţie expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunţa în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare.
    (8) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (6) şi (7), sumele obţinute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, conform prevederilor din hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, la nivelul actualizat al preţurilor, în situaţia în care în hotărâre nu se prevede suma.
    (9) Instituţiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor, pentru bunurile supuse valorificării, sunt obligate să emită avizul constatator în termenul solicitat de organul de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile, pentru care avizul constatator se va emite de îndată.
    (10) Produsele de natura celor supuse marcării potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false supuse valorificării, vor purta marcaje speciale, conform reglementărilor legale în materie.
    ART. 7
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2), bunurile mobile cu privire la care s-a dispus confiscarea pot fi valorificate în cursul procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile, în următoarele situaţii:
    a) atunci când există riscul ca, prin trecerea timpului, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului, valoarea bunurilor confiscate să se diminueze semnificativ;
    b) când măsura confiscării priveşte bunuri a căror depozitare, întreţinere sau conservare necesită cheltuieli disproporţionate în raport cu valoarea bunului.
    (2) În cursul procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile, organul care a dispus măsura confiscării poate hotărî de îndată valorificarea bunurilor confiscate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia, indiferent dacă acestea se încadrează sau nu în categoriile menţionate la alin. (1). În vederea valorificării acestor bunuri se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 6 alin. (1)-(6).
    (3) La cererea organului care a dispus măsura confiscării, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare decide asupra valorificării bunurilor mobile confiscate ce se încadrează în categoriile menţionate la alin. (1). În acest scop, instanţa de judecată fixează un termen care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate părţile. Bunurile mobile pentru care se solicită valorificarea vor fi evaluate, prin expertiză judiciară, la valoarea lor de circulaţie.
    (4) Instanţa soluţionează de urgenţă cererea privind valorificarea bunurilor mobile confiscate ce se încadrează în categoriile menţionate la alin. (1), prin încheiere irevocabilă.
    (5) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), după reţinerea cheltuielilor de valorificare, se consemnează pe numele proprietarului bunurilor, la dispoziţia organului care a dispus măsura confiscării.
    (6) Pentru valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt aplicabile dispoziţiile art. 9.
    (7) Împotriva modului de ducere la îndeplinire a încheierii de valorificare a bunurilor mobile confiscate cei interesaţi pot formula plângere la instanţa care a dat această încheiere, în termen de 10 zile de la data la care au luat cunoştinţă de actul contestat. Tot astfel, terţii vătămaţi pot formula plângere în tot cursul procedurii de valorificare, dar nu mai târziu de 10 zile de la finalizarea acestei proceduri.
    (8) Până la soluţionarea plângerii prevăzute la alin. (7), instanţa poate suspenda procedura de valorificare prin încheiere irevocabilă, numai dacă se depune o cauţiune, care nu poate depăşi cuantumul de 10% din valoarea obiectului cererii.
    (9) Instanţa soluţionează plângerea prevăzută la alin. (7) prin încheiere irevocabilă.
    (10) Neintroducerea plângerii în termenul prevăzut la alin. (7) teza a II-a nu îl împiedică pe cel de-al treilea să îşi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, în condiţiile legii.
    (11) În cazul bunurilor valorificate în condiţiile prezentului articol nu este admisibilă nicio cerere de desfiinţare a vânzării împotriva terţului care a plătit preţul, în afară de cazul în care a existat fraudă din partea acestuia.
    ART. 8
    (1) Bunurile supuse valorificării care, în perioada valorificării, au devenit necomercializabile, precum şi cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.
    (2) Comisia de distrugere este formată din 5 membri: 2 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant din partea inspectoratului judeţean de poliţie, un reprezentant al comisariatului judeţean pentru protecţia consumatorilor sau al Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi un reprezentant al agenţiei judeţene de protecţie a mediului.
    (3) Membrii comisiei de evaluare, precum şi membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 8 alin. (2) primesc o indemnizaţie fixă lunară, stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice*), care se indexează anual cu indicele de inflaţie, cu condiţia întrunirii comisiilor cel puţin o dată în cursul lunii, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
________
    *) A se vedea Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizaţiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

    (4) Cheltuielile de deplasare şi de cazare se plătesc membrilor comisiilor de distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 8 alin. (2) de către instituţia care i-a desemnat.
    ART. 9
    (1) Valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face prin bursele de mărfuri, prin magazine proprii, licitaţie publică, în regim de consignaţie sau direct de la locul unde acestea se află.
    (2) Valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se află în străinătate, se face prin licitaţie publică sau alte proceduri legale, potrivit legislaţiei aplicabile din statul pe teritoriul căruia se află.

    CAP. IV
    Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului

    ART. 10
    (1) Ministerul Finanţelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri supuse valorificării unor persoane fizice sau juridice, astfel:
    a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulanţe sanitare cu dotări aferente, ambarcaţiuni şi motoare ataşabile acestora, care vor fi repartizate de comisia interministerială, cu titlu gratuit, ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare şi evaluare, precum şi instituţiilor de cult, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România şi organizaţiilor neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ca furnizori de servicii sociale/cantine sociale şi care desfăşoară efectiv astfel de activităţi;
    b) creşelor, grădiniţelor, centrelor de plasament şi centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, şcolilor, bibliotecilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi organizaţiilor neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ca furnizori de servicii sociale/cantine sociale şi care desfăşoară efectiv astfel de activităţi, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, la propunerea organelor de valorificare, prin ordin al ministrului sau decizie a conducătorului organului de valorificare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe;
    c) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale - echipamente de comunicaţie, tehnică de calcul şi birotică, rechizite, bunuri de folosinţă îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreţinere şi reparaţii, cu respectarea procedurilor de declarare şi evaluare, prin ordin al ministrului finanţelor publice sau decizie a conducătorului organului de valorificare, după caz;
    d) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile şi imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;
    e) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului;
    f) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale - bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, cu excepţia celor deţinute de stat în cote indivize, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice, cu destinaţia de locuinţe de serviciu.
    (2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de o comisie interministerială care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a prim-ministrului, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor şi Cancelariei Primului-Ministru**).
___________
    **) Conform prevederilor art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, "denumirea «Cancelaria Primului-Ministru» se înlocuieşte în mod corespunzător cu denumirea «aparatul propriu de lucru al primului-ministru» sau, după caz, cu denumirea «Secretariatul General al Guvernului»".

    CAP. V
    Venituri şi cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului

    ART. 11
    (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi a altor reţineri prevăzute prin legi speciale în cazul organelor abilitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare.
    (2) Bunurile confiscate de organele autorităţii administraţiei publice locale se predau organelor de valorificare, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislaţiei în vigoare şi a unui comision de 20% din veniturile rămase după deducerea cheltuielilor cu valorificarea.
    (3) Comisionul de 20% se varsă la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare.
    (4) În situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenţa va fi acoperită de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.
    (5) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condiţiile prezentei ordonanţe, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora şi până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere, precum şi cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condiţiile de comercializare.
    ART. 12
    (1) Bunurile necomunitare care au intrat în proprietatea privată a statului sunt supuse prevederilor art. 867a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 privind crearea Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.
    (2) Drepturile de import se aplică asupra valorii rezultate din valorificarea acestora potrivit prezentei ordonanţe.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile distruse.
    (4) Drepturile de import privind taxele vamale, taxele agricole şi taxele antidumping se aplică şi în cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit asupra preţului stabilit de comisia de evaluare, aflat în vigoare în momentul atribuirii, şi intră în categoria cheltuielilor de valorificare prevăzute la art. 11 alin. (5).

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 13
    Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială sau, după caz, penală, potrivit legii*).
_________
    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 597/2008 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 10 iunie 2008.

    ART. 14
    (1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului**).
_________
    **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe, Ministerul Afacerilor Externe va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României, aprobate prin ordin al ministrului, avizat de Ministerul Finanţelor Publice.
    ART. 15
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:
    a) Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 3 mai 2005, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
    ART. 16
    Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.***)
_________
    ***) Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007.

    NOTĂ:
    Reproducem mai jos art. II şi III din Legea nr. 65/2014, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 65/2014:
    "Art. II. - (1) La constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte pentru care legea prevede aplicarea sancţiunii contravenţionale, complementare a confiscării bunurilor, agentul constatator poate lua măsura provizorie de indisponibilizare a bunurilor respective în vederea confiscării, întocmind în acest sens un proces-verbal de indisponibilizare.
    (2) Prin procesul-verbal de indisponibilizare încheiat conform alin. (1), agentul constatator înştiinţează persoana la care s-au găsit bunurile asupra faptului că are posibilitatea, în termen de maximum 24 de ore, să depună la agentul constatator explicaţii scrise cu privire la împrejurările constatate şi/sau să depună orice document pe care îl consideră relevant, după caz, de natură să determine revocarea măsurii provizorii prevăzute la alin. (1).
    (3) Bunurile indisponibilizate potrivit alin. (2) se depozitează într-un spaţiu stabilit de comun acord de agentul constatator cu persoana la care s-au găsit şi pe cheltuiala acesteia, persoana rămânând responsabilă de păstrarea calităţii şi integrităţii bunurilor, de luarea tuturor măsurilor pentru evitarea oricărui impact asupra calităţii mediului.
    (4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), în funcţie de faptele săvârşite şi documentele depuse, agentul constatator dispune fie revocarea măsurii prevăzute la alin. (1), fie aplicarea sancţiunii contravenţionale. Revocarea măsurii prevăzute la alin. (1) se motivează în scris şi este avizată de şefii ierarhici ai agentului constatator şi aprobată de conducătorul instituţiei din care face parte acesta.
    (5) Sunt exceptate de la aplicarea procedurii prevăzute la alin. (1) bunurile a căror provenienţă nu este dovedită de contravenient, în condiţiile legii, şi care au servit sau sunt destinate pentru activităţi comerciale ilicite, asupra cărora se dispune de îndată sancţiunea confiscării.
    Art. III. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Afacerilor Interne vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor art. II, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."

                  _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016