Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 11 din 31 ianuarie 2022  pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru modificarea unor termene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 11 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 97 din 31 ianuarie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 şi 4 şi pct. XII din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) autorităţilor şi instituţiilor publice în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege;"

    2. La articolul 11 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) instituţiilor de interes public definite potrivit actelor normative de organizare şi funcţionare, care sunt învestite să îndeplinească un serviciu de interes public, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege; "

    3. La articolul 11, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În scopul aplicării prevederilor alin. (3) lit. a), a^1) şi c), autorităţile publice, instituţiile publice, instituţiile de interes public şi autorităţile judiciare pot încheia protocol privind schimbul de informaţii cu organul fiscal deţinător al informaţiei, ce se transmite prin sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor/A.N.A.F., denumit PatrimVen."

    4. La articolul 47, alineatele (16) şi (16^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(16) În cazul actelor administrative fiscale emise de către organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., cu avizul Autorităţii pentru Digitalizarea României. Actele administrative fiscale emise de organul fiscal central care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(16^1) În scopul comunicării actelor administrative prevăzute la alin. (16), organul fiscal central poate să înregistreze din oficiu contribuabilii/plătitorii în sistemul de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Procedura de înregistrare din oficiu se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."

    5. La articolul 52, alineatele (12), (21) şi (22) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(12) Termenul pentru soluţionarea cererii de emitere a unui acord de preţ în avans este de 12 luni în cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau multilateral, după caz. Termenul pentru soluţionarea cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate este de până la 6 luni. Dispoziţiile art. 77 sunt aplicabile în mod corespunzător.
    ......................................................................
(21) Soluţia fiscală individuală anticipată, precum şi respingerea cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor. Acordul de preţ în avans, precum şi respingerea cererii de emitere a acordului de preţ în avans se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(22) Prin ordin al ministrului finanţelor se stabileşte procedura privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate. Prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se stabileşte procedura privind emiterea acordului de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea acordului de preţ în avans şi a cererii de modificare, extindere sau revizuire a acordului de preţ în avans."

    6. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    Furnizarea periodică de informaţii
    (1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.
    (2) Contribuabilul/Plătitorul care pune la dispoziţie o interfaţă electronică prin care se facilitează tranzacţiile comerciale online este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informaţii referitoare la tranzacţiile desfăşurate prin intermediul acesteia.
    (3) Furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere.
    (4) Natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul declaraţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."

    7. La articolul 70^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se aprobă:
    a) procedura de înrolare, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen;
    b) condiţiile de furnizare a informaţiilor, modelul-cadru al protocolului de colaborare, procedura privind schimbul de informaţii între A.N.A.F. şi persoanele juridice de drept privat semnatare, precum şi modalităţile de acces în sistemele informatice dedicate."

    8. La articolul 79, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul cererilor, înscrisurilor sau documentelor transmise de către contribuabil/plătitor organului fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de transmitere a cererilor, înscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. cu avizul Autorităţii pentru Digitalizarea României."

    9. La articolul 80 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), se identifică prin intermediul furnizorilor de servicii publice de autentificare electronică autorizaţi potrivit legii sau prin diverse dispozitive, cum ar fi certificat calificat, credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de liste de coduri de autentificare de unică folosinţă, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., cu avizul Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cazul identificării acestor persoane în relaţia cu organul fiscal central sau, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor şi cu avizul Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cazul identificării acestor persoane în relaţia cu organul fiscal local. În aceste cazuri, cererile, înscrisurile sau documentele se consideră semnate dacă sunt îndeplinite toate condiţiile din ordinele prevăzute la art. 79 alin. (4) şi (5)."

    10. La articolul 101, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului/ plătitorului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor decide organul fiscal central potrivit competenţelor aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."

    11. La articolul 101, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)-(4^4), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Entităţile înregistrate în registrul comerţului, pentru care există înscrise menţiuni privind inactivitatea temporară, nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului.
(4^2) Celelalte entităţi, altele decât cele prevăzute la alin. (4^1), nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea activităţii la organismele care le-au autorizat, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind suspendarea activităţii în registrul contribuabililor.
(4^3) Aplicarea prevederilor alin. (4^1) şi (4^2) încetează la data reluării activităţii sau la împlinirea unui termen de 3 ani de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară sau a menţiunii privind suspendarea activităţii în registrul contribuabililor.
(4^4) Obligaţiile de declarare, aferente activităţii desfăşurate anterior înregistrării inactivităţii temporare/suspendării, se menţin."

    12. La articolul 119, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale în cazul creanţelor administrate de organul fiscal central poate fi stabilită prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. şi în sarcina altor organe fiscale care nu au competenţă potrivit cap. I al titlului III."

    13. La articolul 148, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 119 şi 120 sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul verificării documentare efectuate de către organele de inspecţie fiscală.
(4) Prevederile art. 138 alin. (2) şi dispoziţiile legale prevăzute în ordinul preşedintelui A.N.A.F. emis în temeiul art. 138 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul verificării documentare efectuate de către organele fiscale competente să exercite verificarea situaţiei fiscale personale."

    14. La articolul 153 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., în cazul evidenţei creanţelor fiscale organizate de organul fiscal central;"

    15. La articolul 170^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 170^1
    (1) În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaraţie de regularizare/cerere de restituire, după restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor plătite sau după aprobarea situaţiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite neplătite, până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea. Pentru diferenţele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 167 sau 168, după caz."

    16. La articolul 186 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii. Debitorul care se află în procedura insolvenţei şi doreşte eşalonarea la plată poate solicita această înlesnire la plată cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată să iasă din procedura insolvenţei;"

    17. La articolul 186 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    18. La articolul 194 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 şi 26, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii, cu excepţia situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea la plată potrivit art. 195;"

    19. La articolul 195, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 195
    (1) Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de eşalonare la plată poate fi modificată la cererea debitorului prin includerea în eşalonare a următoarelor obligaţii fiscale cuprinse în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent:
    a) obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată, prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) şi n);
    b) obligaţiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii eşalonării, prevăzute la art. 200 alin. (2).
    ..................................................................................................
    (3) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) sau n), după caz, ori până la împlinirea termenului prevăzut la art. 200 alin. (2) şi se soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată sau decizie de respingere, după caz."

    20. La articolul 236, alineatele (3) şi (13)-(15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi în valută, instituţiile de credit sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb afişat de acestea pentru ziua respectivă.
    ..................................................................................................
(13) În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării instituţiei de credit, potrivit alin. (12), sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate în limita sumei necesare pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit, astfel cum aceasta rezultă din adresa de înfiinţare a popririi. Instituţiile de credit au obligaţia să plătească sumele indisponibilizate în contul indicat de organul de executare silită în termen de 3 zile lucrătoare de la indisponibilizare.
(14) Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, instituţiile de credit nu procedează la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor şi nu acceptă alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, cu excepţia:
    a) sumelor necesare plăţii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, reţinute la sursă, dacă, potrivit declaraţiei pe propria răspundere a debitorului sau reprezentantului său legal, rezultă că debitorul nu deţine alte disponibilităţi băneşti;
    b) sumelor necesare plăţii accizelor de către antrepozitarii autorizaţi. În acest caz, debitorul prezintă instituţiei de credit odată cu dispoziţia de plată şi copia certificată, conform cu originalul, a autorizaţiei de antrepozitar;
    c) sumelor necesare plăţii accizelor, în numele antrepozitarilor autorizaţi, de către cumpărătorii de produse energetice;
    d) sumelor necesare plăţii obligaţiilor fiscale de care depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii. În acest caz, debitorul va prezenta instituţiei de credit odată cu dispoziţia de plată şi copia certificată, conform cu originalul, a documentului prin care s-a aprobat înlesnirea la plată.
(15) Pe perioada popririi asigurătorii, instituţiile de credit acceptă plăţi din conturile debitorilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la alin. (14), precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a înfiinţat poprirea."    ART. II
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 25 alineatul (4), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
    1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
    2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
    În cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (4^1)."

    2. La articolul 41, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu următorul cuprins:
    "(17^1) Contribuabilii care aplică şi prevederile art. 40^3 au obligaţia de a calcula, declara şi plăti, trimestrial, impozitul pe profit stabilit potrivit art. 40^3, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Plata acestui impozit se efectuează într-un cont de venituri distinct."

    3. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), pentru impozitul pe profit stabilit potrivit art. 40^3, contribuabilii nu au obligaţia declarării acestuia prin declaraţia anuală de impozit pe profit."

    4. La articolul 45, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
    "(11) Prin excepţie de la termenul prevăzut la art. 42^9 alin. (4), în cazul în care cel puţin unul din membrii grupului fiscal intră sub incidenţa prevederilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative, pe perioada aplicării prevederilor respective, persoana juridică responsabilă este obligată să depună declaraţia anuală consolidată până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz. În această situaţie, pentru grupul fiscal care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit trimestrial, comunicarea către persoana juridică responsabilă a rezultatului fiscal pentru trimestrul IV de către membrii grupului fiscal se efectuează până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz.
(12) Persoanele juridice prevăzute la art. 41 alin. (16) şi (17) care intră sub incidenţa prevederilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 nu aplică prevederile art. I alin. (13) lit. a) ale acestei ordonanţe şi au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate."

    5. La articolul 56, alineatul (1^2) se abrogă.
    6. La articolul 56, alineatul (1^3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^3) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1^1), incluzând, după caz, şi beneficiarii sumelor reportate din trimestrele anterioare. Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."

    7. La articolul 68^2, alineatul (3) se modifică şi va avea cuprins:
    "(3) Plata anticipată se efectuează prin reţinerea la sursă a impozitului de către CEC Bank - S.A. pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, la fiecare plată."

    8. La articolul 113, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) valoarea tranzacţiei sub plafonul prevăzut la art. 111 alin. (1);"

    9. La articolul 336 punctul 4, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) structurile de specialitate din cadrul Autorităţii Vamale Române, denumite în continuare autoritate vamală centrală sau teritorială, după caz;"

    10. La articolul 342, alineatele (3), (4), (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care în ultimele 12 luni are loc scăderea preţurilor de consum, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 2014-septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie.
(4) Nivelul în lei al accizelor, obţinut după efectuarea actualizării prevăzute la alin. (1), se rotunjeşte la nivel de două zecimale, prin reducere, atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5, şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.
    ..................................................................................................
(9) Pentru motorină se poate aplica un nivel redus al accizelor atunci când este utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:
    a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
    b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepţia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective («Directivă-cadru»).
(10) Nivelul redus al accizelor prevăzut la alin. (9) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi nu poate fi mai mic decât nivelul minim prevăzut în Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii. Reducerea nivelului accizelor se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul redus al accizelor către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

    11. Articolul 359 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 359
    Reguli generale
    (1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se realizează de structurile de specialitate din cadrul Autorităţii Vamale Române.
    (2) Competenţele privind structurile de specialitate prevăzute la alin. (1), procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor la propunerea preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    12. La articolul 402, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) În cazul deplasării intracomunitare a produselor energetice în regim suspensiv de accize, pe cale maritimă sau pe căi navigabile interioare, către un destinatar care nu este cunoscut cu siguranţă în momentul în care expeditorul înaintează proiectul de document administrativ electronic prevăzut la alin. (2), autoritatea competentă poate autoriza ca expeditorul să nu includă în documentul în cauză datele privind destinatarul, în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    13. La articolul 403, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Autoritatea competentă a expeditorului poate permite, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române, ca expeditorul să divizeze o deplasare de produse energetice în regim suspensiv de accize cu condiţia să nu se modifice cantitatea totală de produse accizabile."

    14. La articolul 404, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Modalităţile de confirmare a faptului că produsele accizabile au ajuns la destinaţie şi de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de către destinatarii menţionaţi la art. 395 alin. (1) sunt prevăzute prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române.
    ..................................................................................................
(5) În cazul în care locul de expediţie şi cel de destinaţie se află în România, primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize se confirmă expeditorului potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    15. La articolul 406 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să informeze autoritatea competentă a expeditorului înainte de începerea deplasării, prin procedura stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    16. La articolul 409, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Situaţiile în care sistemul informatizat este considerat indisponibil în România, precum şi normele şi procedurile care trebuie urmate în aceste situaţii sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    17. La articolul 410, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 410
    (1) Monitorizarea deplasărilor produselor accizabile în regim suspensiv de accize, care se desfăşoară integral pe teritoriul României, se realizează potrivit procedurilor aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române, stabilite pe baza prevederilor art. 402-408."

    18. La articolul 432, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 432
    (1) Toţi operatorii economici cu produse accizabile sunt obligaţi să accepte orice control ce permite autorităţii competente prevăzute prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Autorităţii Vamale Române să se asigure de corectitudinea operaţiunilor cu produse accizabile."

    19. Articolul 434 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 434
    Procedura de import pentru produse energetice
    Efectuarea formalităţilor vamale de import aferente benzinelor şi motorinelor se face prin birourile vamale la frontieră stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    20. La articolul 435, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice, tutun prelucrat şi produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili - sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea competentă potrivit prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române.
(4) Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili - sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea competentă potrivit prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    21. La articolul 435 alineatul (9), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) operatorii economici care doresc să comercializeze tutun brut sau tutun parţial prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import, din achiziţii intracomunitare proprii sau din producţia internă proprie pot desfăşura această activitate numai în baza unei autorizaţii eliberate în acest scop de către autoritatea competentă potrivit prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române;"

    22. La articolul 439 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) produse din tutun încălzit care, prin încălzire, emit un aerosol ce poate fi inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de tutun, cu încadrarea tarifară NC 2404 11 00;
b) lichidele cu conţinut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic de tip «Ţigaretă electronică», cu încadrarea tarifară NC 2404 12 00."

    23. La articolul 439, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În înţelesul prezentului capitol, codul NC reprezintă poziţia tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar, aşa cum este prevăzută/prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, în vigoare de la 1 ianuarie 2022. Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată se realizează corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în prezentul capitol şi noile coduri din nomenclatura adoptată în temeiul art. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun."

    24. La articolul 442, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Nivelul accizelor prevăzut în anexa nr. 2 se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 2014-septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor, de regulă până la data de 20 octombrie, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a fiecărui an."

    25. La articolul 442, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Nivelul în lei al accizelor, obţinut după efectuarea actualizării prevăzute la alin. (2), se rotunjeşte la nivel de două zecimale, prin reducere, atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5, şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5."

    26. La articolul 449 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) nerespectarea prevederilor art. 356 alin. (2), art. 357 şi art. 358 alin. (5);"

    27. La articolul 450, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 450
    (1) Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit art. 449 se fac de organele competente din cadrul Ministerului Finanţelor, prin Autoritatea Vamală Română şi unităţile sale subordonate sau prin A.N.A.F. şi unităţile sale subordonate, conform competenţelor, cu excepţia sancţiunilor privind suspendarea sau revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat ori importator autorizat, care se dispune de autoritatea competentă, la propunerea organului de control."    ART. III
    (1) Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, pentru anul 2022, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2022, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu diferenţa dintre numărul de 365 de zile calendaristice şi numărul de 180 de zile calendaristice.

    ART. IV
    Până la data de 31 decembrie 2022, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. V
    Ministerul Finanţelor preia, de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, activitatea de emitere a soluţiilor fiscale individuale anticipate, precum şi posturile corespunzătoare.

    ART. VI
    Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. II intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor pct. 11-21 care intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I şi a prevederilor pct. 26 care intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. VII
    Solicitările pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prevederilor art. II pct. 11 se soluţionează de către Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pentru operatorii economici mari contribuabili, conform procedurilor aplicabile la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe.

    ART. VIII
    Dispoziţiile art. I pct. 4, pct. 7 cu privire la ordinul prevăzut la art. 70^1 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 8, 9 şi 14 intră în vigoare la 1 martie 2022.

    ART. IX
    Cererile de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se soluţionează de către Ministerul Finanţelor.

    ART. X
    Ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzute la art. I pct. 4, 7-9 şi 14 se emit în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

    ART. XI
    La articolul III din Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 17 iulie 2019, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se abrogă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu

    Bucureşti, 31 ianuarie 2022.
    Nr. 11.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016