Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.111 din 11 noiembrie 2008  pentru aprobarea Normelor de aparare impotriva incendiilor in Ministerul Apararii    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. M.111 din 11 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de aparare impotriva incendiilor in Ministerul Apararii

EMITENT: MINISTERUL APARARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 20 decembrie 2008


Pentru aplicarea prevederilor art. 18 lit. b) şi ale <>art. 47 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor,
având în vedere Avizul nr. 7 din 10 octombrie 2008 al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã,
în temeiul prevederilor <>art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apãrãrii,

ministrul apãrãrii emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Normele de apãrare împotriva incendiilor în Ministerul Apãrãrii, prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
__________
*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzãri şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 2
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului de stat, ministrul apãrãrii naţionale, nr. M. 136/1998**) pentru aprobarea "Cz-5, Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu maşini, instalaţii, utilaje, aparaturã, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru unitãţile militare din Ministerul Apãrãrii Naţionale", modificat prin Ordinul ministrului apãrãrii naţionale nr. M. 44/2003**).
__________
**) Ordinele ministrului apãrãrii naţionale nr. M. 136/1998 şi nr. M. 44/2003 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementãri din sectorul de apãrare a ţãrii şi securitate naţionalã.

ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apãrãrii,
Teodor Viorel Meleşcanu

Bucureşti, 11 noiembrie 2008.
Nr. M.111.

ANEXA
Norme de apãrare împotriva incendiilor în Ministerul Apãrãrii

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezentele Norme de apãrare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme, stabilesc principiile, criteriile de performanţã, cerinţele şi condiţiile tehnice privind securitatea la incendiu pentru construcţii, instalaţii şi alte amenajãri, forţele care pot interveni în caz de incendiu, precum şi normele, regulile, recomandãrile şi mãsurile ce trebuie avute în vedere în scopul apãrãrii împotriva incendiilor.
(2) Prezentele norme se aplicã în cadrul structurilor centrale, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, direcţiilor, comandamentelor, instituţiilor militare de învãţãmânt, şcolilor de aplicaţie, unitãţilor şi formaţiunilor militare.
ART. 2
Instituţiile militare de învãţãmânt şi şcolile de aplicaţie vor completa prezentele norme de apãrare împotriva incendiilor în pãrţile ce le privesc, cu cele specifice unitãţilor cu profil de învãţãmânt şi educaţie, cu avizul Direcţiei domenii şi infrastructuri.
ART. 3
Prezentele norme se coreleazã cu normele generale de apãrare împotriva incendiilor şi celelalte prevederi în domeniu, existente pe plan naţional, cu reglementãrile din actele normative specifice ale Ministrului Apãrãrii şi cuprind reglementãri privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor, referitoare la:
a) proiectarea, construirea, exploatarea, întreţinerea şi repararea construcţiilor, spaţiilor şi instalaţiilor tehnologice;
b) depozitarea, transportul şi manipularea materialelor şi a substanţelor cu pericol de incendiu şi explozie;
c) executarea lucrãrilor de construcţii-montaj pentru realizarea de noi investiţii, modernizãri, schimbãri de destinaţie şi transformãri;
d) echiparea şi dotarea unitãţilor cu maşini, instalaţii, utilaje, aparaturã, echipament de protecţie, substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi la operaţiunile de întreţinere şi exploatare a acestora;
e) instruirea personalului în scopul apãrãrii împotriva incendiilor;
f) avizarea şi autorizarea clãdirilor, spaţiilor şi instalaţiilor tehnologice privind apãrarea împotriva incendiilor;
g) constituirea în unitãţile militare a structurilor cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
h) acte de autoritate, documente specifice, responsabilitãţi.
ART. 4
Atunci când prezentele norme nu conţin prevederi pentru obiective, spaţii, locuri de muncã sau activitãţi specifice, unitãţile militare aplicã normele emise de ministere şi celelalte organe ale administraţie publice centrale de specialitate cu competenţã în domeniu, cu avizul Direcţiei domenii şi infrastructuri, prin biroul specializat.
ART. 5
Îndrumarea şi controlul activitãţii de apãrare împotriva incendiilor în Ministerul Apãrãrii se executã prin Direcţia domenii şi infrastructuri, care are constituit în cadrul sãu un birou încadrat cu personal tehnic, special instruit şi atestat, pentru îndeplinirea acestor atribuţii, precum şi coordonarea, avizarea dotãrii cu maşini, instalaţii, utilaje, aparaturã, echipament de protecţie şi substanţe chimice, privind apãrarea împotriva incendiilor în unitãţile Ministerului Apãrãrii.
ART. 6
Rãspunderea pentru luarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor şi de dotare cu maşini, instalaţii, utilaje, aparaturã, echipament de protecţie şi substanţe chimice revine comandanţilor/şefilor unitãţilor militare, pentru construcţiile, instalaţiile şi bunurile pe care le deţin sub orice titlu.
ART. 7
Întregul personal este obligat sã cunoascã şi sã respecte cu stricteţe regulile şi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, sã fie în mãsurã sã punã în funcţiune şi sã mânuiascã materialele şi mijloacele de stingere a incendiilor din dotare şi sã participe la salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale aflate în pericol.
ART. 8
Comandanţii/şefii unitãţilor militare sunt obligaţi sã asigure instruirea întregului personal pe linia apãrãrii împotriva incendiilor, sã verifice şi sã se convingã cã regulile şi mãsurile necesare de protecţie au fost transmise şi înţelese corect, iar în cazul în care acestea nu se respectã, sã dispunã aplicarea sancţiunilor prevãzute de actele normative în vigoare.
ART. 9
Beneficiarii de investiţii şi comisiile de recepţie vor verifica la punerea în funcţiune a obiectivelor prevãzute în documentaţiile de execuţie, echiparea şi funcţionarea la parametrii proiectaţi a instalaţiilor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
ART. 10
(1) Personalul Ministerului Apãrãrii care desfãşoarã activitãţi permanente sau temporare în alte unitãţi trebuie sã cunoascã şi sã respecte regulile şi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, stabilite pentru categoriile respective de obiective.
(2) Persoanele care nu fac parte din structura ministerului şi executã diferite activitãţi permanente sau temporare în unitãţi aparţinând Ministerului Apãrãrii vor fi instruite privind cunoaşterea şi respectarea mãsurilor specifice de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în prezentele norme.
ART. 11
La structurile centrale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, direcţii, comandamente, instituţii militare de învãţãmânt, şcoli de aplicaţie, unitãţi şi formaţiuni militare, apãrarea împotriva incendiilor se organizeazã, coordoneazã, conduce şi controleazã prin cadre tehnice atestate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor şi formaţiuni proprii de intervenţie, prevãzute în statele de organizare sau prin cumul de responsabilitãţi, în funcţie de natura/nivelul riscurilor de incendiu, mãrimea cazãrmii şi natura activitãţilor desfãşurate.
ART. 12
Încãlcarea prezentelor norme de apãrare împotriva incendiilor atrage rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã, materialã, civilã sau penalã, dupã caz.
ART. 13
(1) În cuprinsul prezentelor norme, înţelesul unor expresii este urmãtorul:
a) cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor este persoana instruitã şi atestatã, numitã în funcţia prevãzutã distinct în statul de organizare al unitãţii;
b) cazarma reprezintã totalitatea construcţiilor, instalaţiilor şi terenurile aferente pentru cazarea şi desfãşurarea activitãţilor unitãţilor, formaţiunilor şi instituţiilor militare şi cuprinde construcţii şi terenuri destinate conducerii, pregãtirii pentru luptã, învãţãmântului, odihnei, hrãnirii, echipãrii, asistenţei medicale, activitãţilor culturale şi sportive, gospodãreşti, depozitãrii, parcãrii, întreţinerii tehnicii, instalaţiile de încãlzire, preparat apã caldã, abur, alimentare cu apã caldã şi rece, instalaţii electrice, de comunicaţii, precum şi alte necesitãţi;
c) evaluatorii de risc de incendiu sunt persoane fizice şi/sau juridice, atestate şi autorizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã, denumit în continuare I.G.S.U., care desfãşoarã activitãţi de examinare a sistemelor constructive în vederea identificãrii, evaluãrii şi controlului riscurilor de incendiu;
d) formaţiunea proprie de intervenţie este subunitatea constituitã, pregãtitã şi instruitã, conform standardelor ocupaţionale, pentru prevenirea incendiilor prin executarea de controale şi serviciul de rond, stingerea şi limitarea efectelor incendiilor produse în zona de competenţã, salvarea, evacuarea şi acordarea primului ajutor persoanelor afectate de incendii sau explozii şi evacuarea bunurilor materiale;
e) instrucţiunile proprii de apãrare împotriva incendiilor sunt reglementãrile interne elaborate de conducãtorii locurilor de muncã, verificate de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor şi aprobate de comandantul/şeful unitãţii;
f) prevenirea incendiilor reprezintã totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagãrii incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor, de asigurare a securitãţii echipelor de intervenţie;
g) responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiului este persoana numitã prin cumul de funcţii sã desfãşoare aceastã activitate;
h) serviciul de rond reprezintã activitatea desfãşuratã de personalul de serviciu/formaţiunea proprie de intervenţie şi constã în verificarea periodicã, într-un interval de 24 de ore, a tuturor spaţiilor aflate în zona de responsabilitate.
i) stingerea incendiilor reprezintã totalitatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice.
(2) În <>Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor sunt definiţi urmãtorii termeni şi expresii:
a) la art. 1 alin. (1) - apãrarea împotriva incendiilor;
b) la art. 1 alin. (2), lit. a) - autorizaţia de securitate la incendiu, în cadrul Ministerului Apãrãrii structura abilitatã sã emitã autorizaţia este Direcţia domenii şi infrastructuri;
c) la art. 1 alin. (2), lit. b) - aviz de securitate la incendiu, în cadrul Ministerului Apãrãrii structura abilitatã sã emitã avizul este Direcţia domenii şi infrastructuri;
d) la art. 1 alin. (2), lit. c) - cauzã a incendiului;
e) la art. 1 alin. (2), lit. e) - mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor;
f) la art. 1 alin. (2), lit. g) - organizare a intervenţiei în caz de incendiu;
g) la art. 1 alin. (2), lit. h) - pericol iminent de incendiu;
h) la art. 1 alin. (2), lit. j) - plan de analizã şi acoperire a riscurilor;
i) la art. 1 alin. (2), lit. o) - scenariu de securitate la incendiu.

CAP. II
Obligaţii privind apãrarea împotriva incendiilor în Ministerul Apãrãrii

SECŢIUNEA 1
Structuri centrale ale Ministerului Apãrãrii

ART. 14
Structurile centrale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, direcţiile şi comandamentele au urmãtoarele obligaţii:
a) organizeazã, îndrumã, conduc şi controleazã prin cadrele tehnice atestate, organizarea apãrãrii împotriva incendiilor în unitãţile subordonate;
b) elaboreazã, conform legislaţiei, strategii şi planuri referitoare la apãrarea împotriva incendiilor în obiectivele şi zonele de administrare sau dispunere a unitãţilor subordonate în limitele de competenţã stabilite;
c) propun includerea în bugetul alocat a fondurilor necesare realizãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor constând în dotãri cu materiale, instalaţii şi mijloace tehnice, încadrarea, instruirea şi pregãtirea continuã a cadrelor tehnice şi a servanţilor pompieri;
d) propun proiecte de modificare/completare a normelor de apãrare împotriva incendiilor, de dotare cu maşini, instalaţii, utilaje, aparate, echipamente de protecţie şi substanţe de stingere, în funcţie de particularitãţile activitãţilor desfãşurate de unitãţile din subordine şi le înainteazã Direcţiei domenii şi infrastructuri pentru verificarea şi realizarea procedurilor, pentru avizarea lor de I.G.S.U;
e) numesc delegaţi în comisiile de cercetare a împrejurãrilor şi cauzelor care au provocat incendii în unitãţile subordonate;
f) asigurã asistenţa de specialitate unitãţilor subordonate pentru întocmirea documentaţiilor specifice, identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu şi stabilirea necesarului de mijloace de stins incendii conform normelor de dotare;
g) înainteazã Direcţiei domenii şi infrastructuri semestrial, informãri privind desfãşurarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor în structurile subordonate, în scopul întocmirii raportului anual de evaluare a nivelului de apãrare împotriva incendiilor, conform anexei nr. 1.

SECŢIUNEA a 2 - a
Direcţia domenii şi infrastructuri

ART. 15
Direcţia domenii şi infrastructuri are urmãtoarele obligaţii:
a) propune, elaboreazã şi, dupã caz, emite potrivit competenţelor, reglementãri tehnice de specialitate cu avizul I.G.S.U., privind mãsuri de realizare şi îndeplinire a cerinţei esenţiale privind securitatea la incendiu, mãsuri de apãrare împotriva incendiilor la construcţii, amenajãri şi instalaţii tehnologice, sistemul de norme pentru mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor, aplicarea legislaţiei naţionale specifice apãrãrii împotriva incendiilor în Ministerul Apãrãrii;
b) elaboreazã şi supune spre analizã ministrului apãrãrii raportul anual de evaluare a nivelului de apãrare împotriva incendiilor;
c) elaboreazã concepţia generalã de dotare a armatei cu mijloace tehnice de stins incendii;
d) stabileşte pe baza metodologiei I.G.S.U., metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului militar;
e) organizeazã şi gestioneazã baza de date privitoare la riscurile de incendiu, caracteristicile substanţelor şi materialelor utilizate, metode adecvate de intervenţie şi protecţie, cadrele tehnice atestate, incendiile produse în armatã;
f) informeazã periodic unitãţile militare şi eşaloanele superioare ale acestora cu privire la nivelul de risc pe obiective, natura şi efectele incendiilor produse şi alte date referitoare la activitatea de apãrare împotriva incendiilor;
g) stabileşte împreunã cu I.G.S.U. temele şi activitãţile practic-aplicative incluse în programa de pregãtire a servanţilor pompieri şi a cadrelor tehnice cu atribuţii în apãrarea împotriva incendiilor;
h) prezintã anual, ministrului apãrãrii, rapoarte referitoare la starea, concluziile şi propunerile privind organizarea apãrãrii împotriva incendiilor, conform anexei nr. 1;
i) urmãreşte, modul de implementare a planurilor de intervenţie, întocmite în comun de unitãţile militare şi formaţiunile zonale ale I.G.S.U.;
j) numeşte delegaţii care participã în comisiile de cercetare a împrejurãrilor care au provocat incendii în armatã;
k) avizeazã propunerile de numire a cadrelor tehnice cu atribuţii de control din cadrul structurilor centrale ale ministerului, diviziilor şi unitãţilor care administreazã patrimoniul imobiliar al Ministerului Apãrãrii;
l) avizeazã transferurile de autospeciale între structurile armatei;
m) întocmeşte în colaborare cu unitãţile din structura proprie care asigurã pregãtirea servanţilor pompieri şi a cadrelor tehnice, programele de formare profesionalã;
n) emite avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, în conformitate cu prevederile capitolului V din prezentele norme;
o) controleazã activitatea de apãrare împotriva incendiilor prin personalul atestat, care, în baza legitimaţiilor semnate de ministrul apãrãrii, are acces în toate unitãţile militare şi în toate spaţiile din cazãrmile şi domeniile militare.

SECŢIUNEA a 3 - a
Serviciile/secţiile/birourile de domenii şi infrastructuri din categoriile de forţe, direcţii centrale şi comandamente

ART. 16
Serviciile, secţiile, birourile de domenii şi infrastructuri din categoriile de forţe, direcţii centrale şi comandamente au urmãtoarele obligaţii:
a) propun în documentaţiile de fundamentare a necesitãţii şi oportunitãţii realizãrii lucrãrilor de investiţii intervenţii, modernizãri şi transformãri de schimbare a destinaţiei la clãdiri, spaţii şi instalaţii tehnologice, mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, pentru obiectivele ce urmeazã a fi introduse în programele de modernizare a infrastructurii Ministerului Apãrãrii;
b) verificã dacã proiectantul şi constructorul au prevãzut şi executat mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, solicitã şi dispun dupã caz, completarea, refacerea sau îmbunãtãţirea acestora conform reglementãrilor în vigoare;
c) asigurã, dupã caz, distribuţia mijloacelor tehnice de stins incendii achiziţionate de structurile cu atribuţii, conform normelor de dotare şi necesitãţilor unitãţilor din subordine.

SECŢIUNEA a 4 - a
Centrele de domenii şi infrastructuri şi celelalte unitãţi care administreazã fondul imobiliar al armatei

ART. 17
(1) Centrele de domenii şi infrastructuri şi celelalte unitãţi care administreazã şi asigurã mentenanţa clãdirilor, spaţiilor şi instalaţiilor tehnologice din Ministerul Apãrãrii au urmãtoarele atribuţii:
a) verificã prin personalul tehnic de specialitate atestat, respectarea normelor de apãrare împotriva incendiilor la exploatarea clãdirilor şi instalaţiilor tehnologice;
b) asigurã prin personal autorizat verificarea instalaţiilor sub presiune şi, dupã caz, a celor de paratrãsnet şi prize de pãmânt;
c) întocmesc referatele pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor de securitate la incendiu şi înainteazã documentaţiile pentru verificare biroului PSI din Direcţia domenii şi infrastructuri;
d) constatã şi aplicã sancţiunile contravenţionale persoanelor care se fac vinovate de încãlcarea normelor de apãrare împotriva incendiilor;
e) exercitã controlul pe baza legitimaţiilor aprobate de ministrul apãrãrii sau, dupã caz, de şeful structurii, în zona de competenţã a unitãţii respective;
f) ţin evidenţa tuturor utilajelor de stins incendiul din dotarea cazãrmilor, pe care le administreazã pe tipuri, ani de fabricaţie, puneri în funcţiune;
g) înainteazã Direcţiei domenii şi infrastructuri de douã ori pe an, informãri cu privire la controalele executate.
(2) La execuţia lucrãrilor de întreţineri, modernizãri, transformãri, precum şi în cazul schimbãrilor de destinaţie ale spaţiilor, personalul tehnic atestat din unitãţile menţionate la alineatul (1) este obligat sã verifice respectarea:
a) prevederilor legale pentru avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu;
b) îndeplinirii cerinţei esenţiale "securitatea la incendiu";
c) limitãrii propagãrii incendiilor la construcţiile învecinate;
d) mãsurilor privind evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie;
e) realizãrii stabilitãţii la foc a construcţiei;
f) limitãrii izbucnirii, propagãrii şi dezvoltãrii incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu.

SECŢIUNEA a 5 - a
Comandanţii/şefii unitãţilor militare

ART. 18
Comandanţii/şefii unitãţilor militare organizeazã, conduc, controleazã şi rãspund pentru activitatea de apãrare împotriva incendiilor la clãdirile, spaţiile şi instalaţiile tehnologice pe care le deţin cu orice titlu şi au urmãtoarele obligaţii principale:
a) stabilesc prin ordin de zi pe unitate, conform art. 35 şi 36 din prezentele norme, responsabilitãţile şi modul de organizare a activitãţii de apãrare împotriva incendiilor din unitate, le actualizeazã când apar modificãri şi le aduc la cunoştinţã personalului unitãţii şi utilizatorilor în pãrţile ce-i privesc;
b) asigurã identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu din unitate, corelarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor, elaborarea scenariilor de securitate la incendiu pe baza metodologiei prevãzutã în anexa nr. 2, pentru construcţiile şi amenajãrile existente în perimetrul cazãrmii, iar complementar dispune întocmirea formularului pentru evaluarea riscului şi managementul protecţiei la foc, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3;
c) solicitã şi obţin avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, în conformitate cu prevederile capitolului V din prezentele norme şi asigurã respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberãrii acestora, iar, în cazul anulãrii avizelor sau autorizaţiilor dispun imediat sistarea lucrãrilor de construcţii sau oprirea funcţionãrii ori utilizãrii construcţiilor/amenajãrilor respective;
d) permit executarea controalelor pe linia apãrãrii împotriva incendiilor de cãtre cadrele tehnice cu atribuţii în acest sens şi prezintã documentele şi informaţiile solicitate;
e) dispun întocmirea, actualizarea şi transmiterea cãtre biroul specializat din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri a listei cu substanţele şi materialele periculoase utilizate în unitate, în vederea constituirii bazei de date, cu menţiuni privind proprietãţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le reprezintã pentru sãnãtate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare şi instituie mãsuri specifice de apãrare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea acestora;
f) aprobã instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor şi stabilesc atribuţiunile ce revin persoanelor la locul de muncã;
g) numesc componenţa, atribuţiunile şi responsabilitãţile formaţiunii proprii de intervenţie, asigurã pregãtirea şi antrenarea acestora;
h) dispun întocmirea planurilor de apãrare împotriva incendiilor, a celor de intervenţie şi de cooperare, asigurã condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment prin asigurarea personalului de intervenţie şi a mijloacelor tehnice corespunzãtoare;
i) organizeazã în colaborare cu formaţiunile Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã Judeţene, denumite în continuare I.S.U.J., din zona de dispunere a unitãţii, exerciţii de recunoaştere, instruire şi aplicaţii tactice, pe baza planului de intervenţie;
j) executã periodic exerciţii şi aplicaţii practice de intervenţie şi stabilesc mãsuri de înlãturare a deficienţelor constatate;
k) asigurã verificarea, întreţinerea, repararea mijloacelor tehnice de stins incendii, precum şi executarea lucrãrilor de termoprotecţii, ignifugãri şi montaj de instalaţii cu rol de alarmare, avertizare, semnalizare, limitare şi stingere a incendiilor, numai de cãtre firme atestate de Centrul Naţional de Protecţie Civilã şi Securitate la Incendiu din cadrul I.G.S.U.;
l) verificã personal, respectarea normelor şi instrucţiunilor proprii de apãrare împotriva incendiilor, în toate spaţiile şi de cãtre tot personalul unitãţii;
m) stabilesc rãspunderile ce revin în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, utilizatorilor care folosesc temporar, prin antreprizã şi închiriere, cedarea dreptului de folosinţã şi altele, a bunurilor imobile din perimetrul unitãţii;
n) aplicã sancţiuni contravenţionale persoanelor vinovate de încãlcarea normelor de apãrare împotriva incendiilor, constatate în urma executãrii controalelor proprii sau urmare a propunerilor fãcute de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor sau de şefii sectoarelor de activitate din unitate;
o) raporteazã imediat, prin notã telefonicã, eşalonului superior şi Direcţiei domenii şi infrastructuri, despre incendiile şi exploziile care au avut loc în unitate, consecinţele acestora şi mãsurile luate, potrivit Instrucţiunilor privind gestionarea evenimentelor în Armata României şi înainteazã în termen de 15 zile lucrãtoare de la producerea incendiului sau exploziei, raport de cercetare privind cauzele, împrejurãrile şi mãsurile luate;
p) conduc şi asigurã acţiunea de stingere a incendiului în cazarmã pânã la sosirea formaţiunii profesioniste I.S.U.J. şi pun la dispoziţia acesteia mijloacele tehnice, materialele şi instalaţiile prevãzute în planurile de intervenţie încheiate;
q) organizeazã, atunci când îndeplinesc atribuţiile comandantului de garnizoanã sau cazarmã în care sunt dislocate mai multe unitãţi militare, cooperarea de intervenţie la incendii între unitãţi;
r) analizeazã trimestrial activitatea de apãrarea împotriva incendiilor din unitatea pe care o comandã şi înainteazã semestrial eşalonului superior/unitãţii militare care administreazã cazarma, informãri privind desfãşurarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor în unitate, conform frecvenţei prevãzutã în anexa nr. 1;
s) propun în documentaţiile de fundamentare pentru investiţii şi intervenţii la clãdiri şi instalaţii tehnologice, funcţie de nivelul de risc de incendiu şi de importanţa clãdirilor şi instalaţilor, dotarea cu instalaţii de detecţie, semnalizare, avertizare, limitare şi stingerea incendiilor;
ş) asigurã condiţiile de aplicare în domeniul de competenţã, a prevederilor "Planului de analizã şi acoperire a riscurilor" la nivelul autoritãţii administrativ-teritoriale, în care este dislocatã unitatea;
t) dispun, potrivit competenţelor, achiziţia de materiale şi mijloace tehnice de stins incendiul;
ţ) permit alimentarea cu apã a autospecialelor de intervenţie în situaţie de urgenţã.

SECŢIUNEA a 6 - a
Şefii logisticii din unitãţile militare

ART. 19
Şefii logisticii din unitãţile militare au urmãtoarele obligaţii:
a) asigurã condiţiile pentru achiziţia, întreţinerea şi exploatarea mijloacelor tehnice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor şi asigurã achiziţia de materiale şi tipizate specifice activitãţii de apãrare împotriva incendiilor;
b) participã în comisiile pentru cercetarea împrejurãrilor şi cauzelor care au provocat incendii, stabilind pagubele şi persoanele rãspunzãtoare;
c) executã sau participã la exerciţiile de alarmare, evacuare, intervenţie efectuate cu întregul personal şi cu formaţiunea proprie de intervenţie;
d) verificã periodic respectarea normelor de apãrare împotriva incendiilor, constatã contravenţii şi fac propuneri comandantului de aplicare a sancţiunilor contravenţionale, persoanelor care se fac vinovate de încãlcarea prezentelor norme.

SECŢIUNEA a 7 - a
Cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor

ART. 20
(1) Responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se numeşte prin ordin de zi pe unitate, de cãtre comandantul/şeful unitãţii militare.
(2) Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se numeşte în funcţia prevãzutã în statul de organizare a unitãţii, în conformitate cu competenţele în vigoare, de numire în funcţie a personalului Ministerului Apãrãrii.
ART. 21
(1) În cazarma în care sunt dislocate mai multe unitãţi militare, comandantul/şeful fiecãrei unitãţi militare numeşte prin ordin de zi pe unitate responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor sau, dupã caz, în funcţia prevãzutã în statul de organizare a unitãţii, cadrul tehnic.
(2) Activitatea acestora va fi coordonatã de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, subordonat comandantului cazãrmii.
ART. 22
Când unitatea militarã este dislocatã în douã sau mai multe cazãrmi, comandantul/şeful unitãţii numeşte prin ordin de zi pe unitate, pentru fiecare cazarmã, responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, care se subordoneazã cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, titular în funcţia prevãzutã în statul de organizare.
ART. 23
(1) Detaşarea, trimiterea în misiuni sau numirea pentru executarea altor activitãţi zilnice a cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor este interzisã.
(2) În situaţia în care cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor absenteazã din unitate din diverse motive, comandantul/şeful unitãţii numeşte un înlocuitor instruit în domeniu.
ART. 24
(1) Cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se subordoneazã nemijlocit comandantului/şefului unitãţii.
(2) La structurile centrale, activitatea cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor va fi coordonatã de un locţiitor numit de comandantul/şeful structurii respective.
(3) Cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor are urmãtoarele obligaţii:
a) întocmeşte, gestioneazã şi actualizeazã documentele specifice activitãţii de apãrare împotriva incendiilor, prevãzute la art. 59;
b) executã instructajul introductiv general, instructajul la recalificarea profesionalã, instructajul pentru lucrãri periculoase şi, dupã caz, instructajul pentru personalul din afara unitãţii;
c) întocmeşte şi supune aprobãrii comandantului documentaţiile specifice pentru realizarea instructajelor şi informãrilor în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
d) emite "Permisul de lucru cu foc" pentru lucrãrile cu foc deschis sau care pot declanşa incendii ori explozii, ce urmeazã a se executa în locurile cu risc de incendiu;
e) urmãreşte îndeplinirea, la termen şi în totalitate, a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor stabilite prin planul de apãrare, ordine, dispoziţii, planuri de mãsuri sau în urma constatãrilor fãcute cu ocazia controalelor proprii sau a celor executate de cadrele tehnice atestate, cu atribuţii de control;
f) identificã şi evalueazã, dacã este autorizat în ocupaţia "evaluator de risc de incendiu", pe baza Metodologiei aprobatã cu <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 210/27.05.2007 şi anexei nr. 3, riscurile de incendiu la clãdirile, spaţiile şi instalaţiile tehnologice din cazarmã, solicitând la nevoie sprijinul specialiştilor de la eşaloanele superioare;
g) întocmeşte cu sprijinul administratorului cazãrmii şi al şefilor sectoarelor de activitate, documentaţia pentru avizarea/autorizarea unitãţii privind securitatea la incendiu şi înainteazã cererile pentru eliberarea acestora, structurii militare teritoriale care administreazã cazarma;
h) acordã asistenţã de specialitate şefilor sectoarelor de activitate pentru elaborarea instrucţiunilor proprii de apãrare împotriva incendiilor la locul de muncã, întocmirii planurilor de evacuare a persoanelor şi materialelor, organizãrii împotriva incendiilor, documentaţiilor pentru efectuarea instructajelor la locul de muncã, periodic şi pe schimb şi pentru pregãtirea/antrenarea persoanelor care alarmeazã şi asigurã prima intervenţie pentru evacuarea/salvarea persoanelor şi bunurilor materiale, limitarea şi stingerea incendiilor la locul de muncã;
i) întocmeşte necesarul de dotare al unitãţii cu mijloace tehnice de stins incendii, substanţe pe baza normelor prevãzute în anexele cu nr. 4-15 şi recomandãrilor prevãzute în anexele cu nr. 16-19;
j) prezintã comandantului unitãţii, constatãrile şi propunerile sale privind înlãturarea neregulilor sau, dupã caz, sancţionarea persoanelor vinovate de producerea lor;
k) instruieşte la ordin, personalul destinat serviciului de zi pe unitate, în cunoaşterea planului de apãrare împotriva incendiilor şi verificã gradul de pregãtire a acestuia;
l) ia mãsuri de înlãturare imediatã a stãrilor de pericol şi a cauzelor de incendiu constatate şi raporteazã operativ comandantului unitãţii situaţiile respective;
m) interzice folosirea instalaţiilor defecte ce ar putea provoca incendii şi a focului deschis fãrã emiterea permisului de lucru cu foc;
n) urmãreşte menţinerea în permanentã stare de funcţionare a tuturor mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, surselor de apã şi mijloacelor de semnalizare a incendiilor;
o) verificã cu regularitate, respectarea de cãtre personalul unitãţii a normelor şi a instrucţiunilor proprii de apãrare împotriva incendiilor pentru clãdirile, spaţiile şi instalaţiile tehnologice şi locurile de muncã din unitate;
p) urmãreşte asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, prevãzute în planul de apãrare împotriva incendiilor şi prezintã periodic comandantului/şefului unitãţii, informãri privind gradul de completare şi starea de operativitate a acestora;
q) controleazã modul de aplicare a normelor de apãrare împotriva incendiilor;
r) face propuneri de asigurare a fondurilor necesare organizãrii activitãţii de apãrare împotriva incendiilor, dotãrii cu mijloace tehnice, echipamente de protecţie specifice şi ţine evidenţa fondurilor alocate pentru aceasta;
s) prezintã trimestrial comandantului/şefului unitãţii, rapoarte privind evaluarea capacitãţii de apãrare împotriva incendiilor;
ş) asigurã pregãtirea fizicã şi teoreticã pentru personalul ce încadreazã formaţiunea proprie de prevenire şi stingere a incendiilor, în conformitate cu graficul instruirii;
t) coordoneazã acţiunea formaţiunii proprii de intervenţie pânã la sosirea comandantului/şefului unitãţii, respectiv şefului serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţã.
ART. 25
Cadrele tehnice din structurile centrale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armã/similare, diviziile şi unitãţile care administreazã patrimoniul imobiliar au, în plus, urmãtoarele obligaţii:
a) exercitã controlul activitãţii de apãrare împotriva incendiilor în zona de responsabilitate;
b) întocmesc şi transmit biroului specializat din Direcţia domenii şi infrastructuri, de douã ori pe an, pânã la 15 iulie/respectiv 30 ianuarie, informãri al cãror conţinut este menţionat la art. 172;
c) asigurã asistenţa de specialitate unitãţilor subordonate pentru constituirea şi pregãtirea formaţiunilor proprii de intervenţie, întocmirea planurilor de apãrare împotriva incendiilor, dotarea conform prezentelor norme, cu mijloace tehnice de stins incendii, întocmirea documentaţiilor/referatelor pentru emiterea avizelor/autorizaţiilor privind securitatea la incendiu;
d) prezintã semestrial comandantului/şefului unitãţii rapoarte privind activitatea de apãrare împotriva incendiilor în unitãţile subordonate;
e) ţin evidenţa utilajelor şi materialelor de stins incendiul din dotarea unitãţilor subordonate, pe tipuri, ani de fabricaţie, date de punere în funcţiune şi prezintã comandantului propuneri de redistribuire a celor disponibile;
f) participã la cercetarea împrejurãrilor şi cauzelor care au provocat incendii în unitãţile subordonate;
g) îndrumã şi coordoneazã activitatea cadrelor tehnice/responsabililor cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor din unitãţile subordonate;
h) înainteazã ierarhic rapoarte de asigurare cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor, necesare potrivit normelor unitãţilor subordonate;
i) obţin calificarea de "evaluator de risc de incendiu" şi asigurã identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, pentru cazãrmile care nu au personal atestat.

SECŢIUNEA a 8 - a
Ofiţerul de serviciu pe unitate

ART. 26
Ofiţerul de serviciu pe unitate are urmãtoarele obligaţii privind apãrarea împotriva incendiilor:
a) sã conducã acţiunea formaţiunii proprii de intervenţie pânã la sosirea cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, comandantului unitãţii şi/sau detaşamentului I.S.U.J.;
b) sã cunoascã şi sã fie în mãsurã sã punã în practicã planul de apãrare împotriva incendiilor;
c) sã controleze funcţionarea sistemelor şi instalaţiilor de avertizare şi alarmare împotriva incendiilor;
d) sã verifice prezenţa şi pregãtirea pompierului de serviciu şi a personalului care încadreazã formaţiunea proprie de intervenţie;
e) sã controleze dupã terminarea programului spaţiile unitãţii, în vederea depistãrii eventualelor nereguli, cauze potenţiale şi pericole ce pot determina producerea unor incendii;
f) sã consemneze în procesul-verbal de predare-primire a serviciului de zi pe unitate, deficienţele privind apãrarea împotriva incendiilor care nu au fost remediate pe loc.

SECŢIUNEA a 9-a
Şefii sectoarelor de activitate, compartimente şi comandanţii de subunitãţi

ART. 27
Şefii de compartimente, sectoare de activitate, secţii, birouri, ateliere, depozite, magazii şi comandanţii de subunitãţi au, pentru activitãţile pe care le coordoneazã şi pentru bunurile, clãdirile, spaţiile, instalaţiile tehnologice pe care le utilizeazã şi/sau gestioneazã, urmãtoarele obligaţii:
a) întocmesc, supun verificãrii şi aprobãrii instrucţiuni proprii de apãrare împotriva incendiilor pentru locurile de muncã din zona de responsabilitate, urmãresc însuşirea şi verificã respectarea acestora de cãtre personalul din subordine;
b) întocmesc şi asigurã aplicarea planurilor de protecţie împotriva incendiilor compuse din: organizarea activitãţii de stingere a incendiilor la locul de muncã, planul de evacuare a persoanelor, planul de depozitare şi de evacuare a materialelor combustibile/periculoase, planul de intervenţie detaliat la locul de muncã;
c) verificã toate spaţiile la terminarea programului de lucru şi dispun înlãturarea cauzelor ce pot provoca incendii;
d) asigurã instruirea periodicã, pe schimb, la locul de muncã, la intervalele de timp stabilite prin ordin de zi, privind apãrarea împotriva incendiilor, pentru personalul din subordine şi verificã însuşirea instructajului, iar dupã caz, executã instructajul persoanelor din afara unitãţii, care îşi desfãşoarã activitatea temporar în zona sa de responsabilitate;
e) elaboreazã documentaţia pentru instructaje;
f) organizeazã în colaborare cu cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie în zona de responsabilitate;
g) urmãresc nivelul de asigurare şi solicitã dotarea conform prezentelor norme cu mijloace tehnice de stins incendii a locurilor de muncã din subordine;
h) asigurã mãsurile specifice în caz de lucru cu foc deschis;
i) fac propuneri comandantului/şefului unitãţii pentru sancţionarea personalului din subordine, în cazul nerespectãrii normelor şi instrucţiunilor proprii de apãrare împotriva incendiilor;
j) participã la întocmirea documentaţiei pentru avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu, pentru zonele pe care utilizeazã.

SECŢIUNEA a 10 - a
Administratorul cazãrmii

ART. 28
Administratorul cazãrmii are urmãtoarele obligaţii:
a) sã întocmeascã şi sã actualizeze, permanent, documentele menţionate la art. 60;
b) sã participe la întocmirea planului de apãrare împotriva incendiilor şi sã punã la dispoziţia cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor datele tehnice necesare întocmirii scenariilor de securitate la incendiu, identificãrii şi evaluãrii riscurilor de incendiu, existentul şi starea de operativitate a mijloacelor tehnice de stins incendii pe care le gestioneazã;
c) sã asigure, prin personalul de execuţie din subordine, înlãturarea imediatã a defecţiunilor cu risc de incendiu şi, în funcţie de competenţã, a celor constatate la instalaţiile speciale de localizare, alarmare, avertizare şi stingere a incendiilor din dotarea spaţiilor şi instalaţiilor tehnologice;
d) sã urmãreascã, în calitate de reprezentant al beneficiarului, realizarea integralã şi de calitate de cãtre constructor, a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor prevãzute în documentaţiile tehnicoeconomice, sã propunã completarea sau refacerea unor lucrãri specifice şi sã raporteze despre aceasta structurii tehnice de administrare;
e) sã asigure funcţionarea permanentã a surselor de apã folosite la stingerea incendiilor, accesul liber la acestea, rezerva de apã, operativitatea instalaţilor de prevenire şi stingere a incendiilor din dotarea construcţiilor/instalaţiilor tehnologice din cazarmã;
f) sã verifice vizual, instalaţia de paratrãsnet din cazarmã, lunar şi dupã fiecare furtunã, iar, în caz de deficienţe, sã ia mãsuri de remediere şi sã solicite structurii tehnice care administreazã cazarma, prezenţa persoanelor autorizate pentru efectuarea mãsurãtorilor rezistenţei de dispersie;
g) sã întocmeascã, afişeze şi sã aducã la cunoştinţa personalului, instrucţiunile proprii de apãrare împotriva incendiilor la locurile de muncã, pe care le are în responsabilitate;
h) sã completeze cãrţile tehnice ale construcţiilor din cazarmã cu schemele şi instrucţiunile de funcţionare la parametrii proiectaţi, ale dispozitivelor şi instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi sã verifice întreţinerea şi exploatarea acestora;
i) sã asigure executarea controlului stãrii de funcţionare a mijloacelor tehnice de stins incendii, conform prevederilor cuprinse în reglementãrile tehnice, normele specifice de apãrare împotriva incendiilor, instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanţi şi/sau producãtori şi pe baza Nomenclatorului prevãzut în anexa nr. 20;
j) sã verifice periodic respectarea normelor de apãrare împotriva incendiilor la construcţiile, instalaţiile tehnologice şi amenajãrile din cazarmã, sã constate contravenţiile şi sã facã propuneri comandantului, de aplicare a sancţiunilor contravenţionale, persoanelor care se fac vinovate de încãlcarea prezentelor norme.
ART. 29
Administratorii cazãrmilor nu pot fi numiţi cadre tehnice sau responsabili cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.

SECŢIUNEA a 11 - a
Personalul unitãţilor militare

ART. 30
Personalul unitãţilor militare este obligat:
a) sã respecte regulile şi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţã sub orice formã, de comandatul/şeful unitãţii sau de persoanele desemnate de cãtre acesta;
b) sã utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele potrivit instrucţiunilor tehnice şi a normelor proprii de apãrare împotriva incendiilor la locul de muncã;
c) sã nu efectueze manevre nepermise sau modificãri neautorizate la sistemele şi instalaţiile de apãrare împotriva incendiilor;
d) sã raporteze imediat dupã constatare şefului sectorului de activitate, orice încãlcare a normelor de apãrare împotriva incendiilor sau a oricãrei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizatã la sistemele şi instalaţiile de apãrare împotriva incendiilor;
e) sã colaboreze cu cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, în vederea realizãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor;
f) sã acţioneze în conformitate cu prevederile din planul de apãrare împotriva incendiilor la locul de muncã, în cazul apariţiei oricãrui pericol iminent de incendiu;
g) sã furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţã, referitoare la producerea incendiilor.

SECŢIUNEA a 12 - a
Locatarii locuinţelor de serviciu şi intervenţie din administrarea Ministerului Apãrãrii

ART. 31
(1) Locatarii din locuinţele de serviciu şi de intervenţie, precum şi din alte spaţii administrate de Ministerul Apãrãrii au, în calitate de utilizatori, urmãtoarele obligaţii:
a) sã cunoascã şi sã respecte mãsurile de apãrare împotriva incendiilor stabilite de comandantul/şeful unitãţii care administreazã imobilul;
b) sã întreţinã şi sã foloseascã, în scopul pentru care au fost realizate, dotãrile pentru apãrarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator sau aflate în dotarea imobilului;
c) sã nu efectueze modificãri neautorizate la configuraţia şi instalaţiile imobilului;
d) sã informeze imediat, orice defecţiune tehnicã sau altã situaţie, care constituie pericol de incendiu;
e) sã menţinã libere şi în bunã stare cãile de acces şi de evacuare din imobil;
f) sã nu utilizeze aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupãtoare, dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau improvizaţii;
g) sã nu suprasolicite instalaţia electricã prin folosirea simultanã a mai multor consumatori;
h) sã nu foloseascã siguranţe necalibrate;
i) sã nu utilizeze butelii de gaze lichefiate în apropierea surselor de cãldurã, sub acţiunea directã a razelor solare, fãrã regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate sau cu racorduri deteriorate sau neomologate;
j) sã nu lase copiii nesupravegheaţi şi sã nu-i încuie/blocheze în locuinţã cu lumânãri aprinse, sobe, plite sau aparate electrice aflate în funcţiune.
(2) Obligaţiile locatarilor se afişeazã în loc vizibil.
(3) În fiecare camerã de locuit se amplaseazã instrucţiuni de urmat, în caz de incendiu.
ART. 32
Obligaţiile prevãzute la art. 31 revin, dupã caz şi persoanelor cazate în hotelurile, cãminele militare, centrele de recuperare, cabanele sau bazele sportive.

SECŢIUNEA a 13 - a
Proiectanţii şi executanţii de construcţii, amenajãri, echipamente, utilaje şi instalaţii

ART. 33
(1) Proiectanţii de construcţii/amenajãri, echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi:
a) sã elaboreze scenarii de securitate la incendiu, pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajãri şi sã evalueze riscurile de incendiu, în conformitate cu criteriile şi metodologia emisã de I.G.S.U.;
b) sã cuprindã în documentaţiile pe care le întocmesc, mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor, ce conţin obiectele proiectate;
c) sã prevadã în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementãrilor specifice, mijloacele tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor şi, dupã caz, în funcţie de importanţa spaţiilor şi a echipamentelor din dotare, instalaţiile omologate, pentru detectarea, semnalizarea, alarmarea şi stingerea automatã a incendiilor;
d) sã includã în proiecte şi sã predea beneficiarilor, schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor şi instalaţiilor de apãrare împotriva incendiilor pe care le-au prevãzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producãtori;
e) sã asigure asistenţa tehnicã necesarã realizãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor cuprinse în documentaţii, pânã la punerea în funcţiune.
(2) La întocmirea documentaţiilor în stadiul de "studiu de fezabilitate" şi proiect tehnic, proiectanţii trebuie sã asigure:
a) îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu";
b) realizarea stabilitãţii la foc a construcţiei;
c) limitarea izbucnirii, propagãrii şi dezvoltãrii incendiului, în interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu;
d) respectarea normativelor şi reglementãrilor tehnice privind realizarea construcţiilor şi a instalaţiilor aferente acestora, precum şi a Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate cu <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/28.02.2007 ;
e) limitarea propagãrii incendiului la construcţiile învecinate;
f) evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie.
ART. 34
Executanţii lucrãrilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi:
a) sã realizeze integral şi la timp, mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte;
b) sã asigure luarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor pe timpul executãrii lucrãrilor, precum şi pe timpul organizãrii de şantier;
c) sã asigure funcţionarea mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor, prevãzute în documentaţiile de execuţie, la parametrii proiectaţi, înainte de punerea în funcţiune a lucrãrilor de construcţii.

CAP. III
Organizarea apãrãrii împotriva incendiilor

SECŢIUNEA 1
Conţinutul organizãrii activitãţii

ART. 35
Organizarea apãrãrii împotriva incendiilor şi rãspunderea privind luarea mãsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în unitãţile militare revin comandanţilor/şefilor de la toate eşaloanele, în scopul evacuãrii, salvãrii şi protecţiei persoanelor afectate, protejãrii bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor şi/sau exploziilor.
ART. 36
Organizarea apãrãrii împotriva incendiilor în unitãţile Ministerului Apãrãrii se asigurã prin:
a) dotarea, conform normelor, cu mijloace tehnice de stins incendii şi asigurarea funcţionãrii acestora la parametrii proiectaţi;
b) întocmirea "Planului de apãrare împotriva incendiilor";
c) planificarea şi executarea controalelor proprii periodice, în scopul depistãrii, cunoaşterii şi înlãturãrii oricãror stãri de pericol, care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;
d) analizarea trimestrialã a capacitãţii de apãrare împotriva incendiilor;
e) organizarea apãrãrii împotriva incendiilor la locurile de muncã;
f) îndeplinirea criteriilor şi cerinţelor pentru avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu;
g) emiterea de ordine şi dispoziţii ale comandantului/şefului unitãţii, prin care se stabilesc atribuţiile şi rãspunderile personalului din subordine, în pãrţile ce-i revin, pe linia apãrãrii împotriva incendiilor;
h) elaborarea, aprobarea şi transmiterea documentelor şi evidenţelor specifice privind apãrarea împotriva incendiilor;
i) asigurarea pregãtirii, instruirii şi antrenãrii personalului, pentru cunoaşterea şi aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
j) realizarea unui sistem operativ de observare, anunţare şi alarmare, în cazul producerii unui incendiu;
k) reglementarea raporturilor privind apãrarea împotriva incendiilor, în relaţiile generate de contracte/convenţii şi altele;
l) asigurarea formularelor tipizate;
m) reglementarea fumatului şi folosirii focului deschis.

SECŢIUNEA a 2 - a
Atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor în unitãţile Ministerului Apãrãrii

ART. 37
În unitãţile Ministerului Apãrãii au atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor şi formaţiunea proprie de intervenţie.
ART. 38
Cadrul tehnic se numeşte în funcţiile prevãzute în statele de organizare ale unitãţilor de la nivel de batalion independent în sus, precum şi în statele de organizare ale unitãţilor care au ca domenii de funcţionare urmãtoarele:
a) depozite de armament şi muniţii de categoria I şi a II-a;
b) depozite de carburanţi-lubrifianţi cu capacitate de depozitare > 10.000 tone;
c) depozite pentru materiale combustibile cu suprafaţã desfãşuratã > 1.500 mp;
d) cazare cu peste 200 locuri;
e) sãli de festivitãţi cu peste 200 locuri;
f) îngrijire a sãnãtãţii cu peste 100 paturi;
g) muzee şi cercuri militare, amenajate în clãdiri încadrate în categorii de importanţã excepţionalã şi deosebitã;
h) complexe sportive;
i) depozite de medicamente şi produse sanitar-veterinare.
ART. 39
Pentru unitãţile constituite de la nivel de eşalon batalion independent-exclusiv în jos, în cele în care nu se desfãşoarã activitãţile prevãzute la art. 38, precum şi în unitãţile dispuse în cazãrmile în care activitatea privind apãrarea împotriva incendiilor este de competenţa comandantului obiectivului militar, cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor poate fi numit şi prin cumul de funcţii.
ART. 40
Pentru cazãrmile de nivel inferior batalionului independent, cadrele tehnice/responsabilii cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor din eşalonul superior/unitatea militarã care administreazã patrimoniul imobiliar asigurã asistenţa de specialitate, în ce a ce priveşte:
a) elaborarea scenariilor de securitate la incendiu pentru construcţiile şi spaţiile existente;
b) identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu specifice unitãţii;
c) stabilirea necesarului de mijloace tehnice de stins incendii, conform normelor de dotare;
d) întocmirea documentaţiilor pentru instructaje, instrucţiuni proprii, planul de apãrare împotriva incendiilor, ordine şi dispoziţii emise de comandantul/şeful unitãţii militare respective.
ART. 41
(1) Cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor va fi atestat pe baza standardelor ocupaţionale reglementate de legislaţia în vigoare, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 129/31.08.2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Atestarea cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se dobândeşte în urma obţinerii Certificãrii absolvirii unui curs de perfecţionare în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, susţinut la un furnizor de formare profesionalã civil sau, dupã caz, în unitãţi militare acreditate de Centrul Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor.
ART. 42
(1) Formaţiunea proprie de intervenţie este constituitã din personal atestat în ocupaţia "servant pompier" şi încadratã distinct în statul de organizare al unitãţii, cu respectarea competenţelor în vigoare de numire în funcţii, a personalului din Ministerul Apãrãrii.
(2) Numãrul membrilor formaţiunii asigurã permanenţa serviciului de pompieri.
(3) În funcţie de dotarea cu utilaje, formaţiunea proprie de intervenţie se încadreazã cu cel puţin trei membri: şef grupã-mecanic, un servant şi un pompier de serviciu, pentru situaţia în care unitatea este dotatã cu motopompã sau patru membri: şef grupã-şofer, doi servanţi şi un pompier de serviciu, dacã unitatea este dotatã cu autospecialã.
(4) Nivelul minim al competenţelor şi al pregãtirii fizice pentru servanţii pompieri din formaţiunile proprii de intervenţie în unitãţile Ministerului Apãrãrii este stabilit prin standardele ocupaţionale republicane şi a celor specifice domeniului militar.
(5) Nivelurile minime de competenţã şi pregãtirea servanţilor pompieri pentru acţiunile specifice operaţiilor militare, în scopul salvãrii persoanelor afectate şi limitãrii pagubelor se va realiza în conformitate cu "Instrucţiunile privind asigurarea protecţiei la foc, a personalului şi bunurilor, pregãtirii pompierilor şi conducerea intervenţiei pe timpul operaţiilor militare".
ART. 43
(1) Formaţiunea proprie de intervenţie se constituie în funcţie de specificul obiectivului, nivelul de risc de incendiu/explozie, natura proceselor tehnologice, suprafaţa, raionul de dispunere, distanţa faţã de sediile formaţiunilor profesioniste I.S.U.J. şi dotarea cu mijloace tehnice de stins incendiul, pe baza concluziilor rezultate din scenariile de securitate la incendiu.
(2) În cazarma în care sunt dislocate mai multe unitãţi militare, comandantul obiectivului militar asigurã formaţiunea de intervenţie.
ART. 44
Formaţiunea proprie de intervenţie are competenţe în perimetrul unitãţii/cazãrmii şi, dupã caz, în alte cazãrmi sau spaţii, în funcţie de solicitãrile formaţiunilor I.S.U.J., autoritãţilor locale şi/sau în conformitate cu planurile de cooperare pentru stingerea şi limitarea efectelor produse de incendii şi/sau explozii.
ART. 45
Formaţiunea proprie de intervenţie este pregãtitã şi coordonatã de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor şi asigurã intervenţia pentru:
a) limitarea şi stingerea incendiilor;
b) evacuarea/salvarea şi acordarea primului ajutor persoanelor afectate de incendiu;
c) oprirea alimentãrii cu energie şi/sau fluide combustibile;
d) evacuarea materialelor şi substanţelor periculoase, inflamabile sau explozibile.
ART. 46
(1) Prevenirea incendiilor se asigurã prin controlul de rond efectuat de pompierul de serviciu sau de formaţiunea proprie de intervenţie, atunci când aceasta are mai mult de doi membri, atât în timpul, cât şi în afara programului de lucru.
(2) Situaţiile cu potenţial de incendiu se raporteazã de îndatã cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, iar în lipsa acestuia, ofiţerului de serviciu pe unitate.
(3) Neregulile constatate cu ocazia controlului de rond executat de pompierul de serviciu/formaţiunea de intervenţie se consemneazã în "Registrul de rond", conform modelului prevãzut în anexa nr. 21.
(4) Dacã are în dotare autospeciale şi/sau motopompe, formaţiunea proprie de intervenţie asigurã reparaţiile şi întreţinerile necesare în atelierele, garajele/remizele destinate acestui scop, reparaţiile la partea specialã realizându-se numai de firme autorizate.
ART. 47
Pregãtirea de bazã a membrilor formaţiuni proprii de intervenţie pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se face în cadru organizat, în unitãţi specializate, în conformitate cu programele de formare profesionalã specifice.
ART. 48
(1) Conducerea intervenţiei formaţiunii proprii se asigurã de comandantul/şeful unitãţii în timpul programului şi de ofiţerul de serviciu în afara programului, sâmbãta, duminica şi în timpul sãrbãtorilor legale.
(2) La sosirea serviciilor de urgenţã profesioniste, conducerea intervenţiei se asigurã de şeful acestora.
ART. 49
Spaţiul destinat formaţiunii proprii se doteazã cu mijloace de comunicaţii şi alarmare şi se amplaseazã astfel încât, timpul operativ de intervenţie sã corespundã baremelor stabilite în planurile de intervenţie şi timpilor de rãspuns.
ART. 50
(1) Unitãţile militare în care funcţioneazã aerodromuri, porturi maritime şi fluviale aplicã reglementãri specifice, standarde N.A.T.O., precum şi criterii şi recomandãri elaborate de organisme naţionale şi internaţionale de profil.
(2) Constituirea, încadrarea şi dotarea formaţiunilor proprii de intervenţie în unitãţile menţionate la alineatul (1) se aprobã de şefii categoriilor de forţe ale armatei/similare respective.
ART. 51
La încadrarea în serviciu, precum şi anual, personalul formaţiunii proprii de intervenţie este supus controlului medical.
ART. 52
Personalul angajat trebuie sã aibã calificarea şi aptitudinile necesare conform standardelor ocupaţionale republicane şi a celor specifice privind nivelurile minime de competenţã.
ART. 53
(1) Echiparea şi dotarea formaţiunii proprii de intervenţie trebuie sã asigure:
a) acoperirea riscurilor potenţiale din punct de vedere al prevenirii şi intervenţiei;
b) executarea oportunã a intervenţiilor;
c) corelarea performanţelor mijloacelor tehnice de stins incendii cu natura şi gradul de periculozitate şi forma de manifestare a incendiilor;
d) pregãtirea şi antrenarea personalului.
(2) Echipamentul de intervenţie şi dotarea echipajelor cu autospeciale sunt prevãzute în anexele cu nr. 13 şi 22.
(3) În funcţie de nivelul riscului, periculozitate, densitatea sarcinii termice, costumele trebuie sã aibã caracteristici de protecţie superioare.
(4) Numãrul persoanelor din formaţiunea proprie de intervenţie echipate conform anexei nr. 14 va fi stabilit la nivelul fiecãrei unitãţi militare, funcţie de efectivul formaţiunii, dotarea cu autospeciale, motopompe şi de nivelul riscului de incendiu.
ART. 54
Criteriile specifice care stau la baza dotãrii cu mijloace tehnice, echipament şi materiale a formaţiunilor proprii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor sunt prevãzute în anexa nr. 23.
ART. 55
(1) Formaţiunea proprie de intervenţie funcţioneazã în conformitate cu "Regulamentul de organizare şi funcţionare a formaţiunii proprii de intervenţie din U.M.........", întocmit de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.
(2) Structura regulamentului este prevãzutã în anexa nr. 24.
ART. 56
(1) Documentele de organizare, desfãşurare şi conducere a activitãţii formaţiunii proprii de intervenţie se întocmesc de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor şi se aprobã de comandantul/şeful unitãţii.
(2) În cazarma în care sunt dislocate mai multe unitãţi militare, comandantul cazãrmii/obiectivului militar trimite unitãţilor militare dislocate, în extras, documentele de organizare, desfãşurare şi conducere a activitãţii formaţiunii proprii de intervenţie.
(3) Documentele sunt specificate în anexa nr. 25.
ART. 57
Persoanele care încadreazã formaţiunea proprie de intervenţie trebuie asigurate la o societate de asigurãri pentru caz de boalã profesionalã, accident sau deces, produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiunilor ce îi revin pe timpul intervenţiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor sau altor misiuni specifice.

SECŢIUNEA a 3 - a
Documente specifice privind apãrarea împotriva incendiilor

ART. 58
Ordinul de zi emis de comandantul/şeful unitãţii privind apãrarea împotriva incendiilor se referã la:
a) modul de organizare şi responsabilitãţile privind apãrarea împotriva incendiilor;
b) numirea responsabilului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
c) constituirea formaţiunii proprii de intervenţie;
d) organizarea instruirii personalului, respectiv cine executã, la ce intervale de timp, cine verificã/aprobã tematicile de instructaj;
e) mãsurile speciale de apãrare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase şi pentru sezonul rece;
f) mãsurile proprii de apãrare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice unitãţii;
g) reglementarea focului deschis şi a fumatului;
h) rãspunderile ce le revin în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, utilizatorilor care folosesc temporar, prin antreprizã, închiriere, cedarea dreptului de folosinţã şi altele, a bunurilor imobile din patrimoniul unitãţii;
i) sistarea lucrãrilor de construcţii/oprirea funcţionãrii sau utilizãrii construcţiilor/amenajãrilor în cazul anulãrii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu.
ART. 59
(1) Cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor întocmeşte şi gestioneazã urmãtoarele documente:
a) registrul cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
b) lista cu substanţele periculoase gestionate de unitate pe locuri de depozitare;
c) dosarul cu exemplarul nr. 2 al instrucţiunilor proprii de apãrare împotriva incendiilor, pentru toate locurile de muncã din unitate;
d) scenariile de securitate la incendiu pentru clãdirile şi instalaţiile tehnologice din unitate;
e) fişele de identificare şi analizã a riscurilor de incendiu;
f) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii lor;
g) registrul cu evidenţa permiselor de lucru cu foc;
h) certificatele de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele de apãrare împotriva incendiilor;
i) copii dupã atestatele operatorilor economici care au efectuat/efectueazã proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de detectare, semnalizare/stingere a incendiilor;
j) copii dupã atestatele firmelor care au executat/executã lucrãri de ignifugãri, termoprotecţii, întreţineri şi reparaţii la mijloacele tehnice de stins incendii;
k) regulamentul de organizare şi funcţionare a formaţiunii proprii de intervenţie.
(2) Registrul cadrului tehnic/responsabilului cuprinde:
a) planul de activitãţi anual, trimestrial şi lunar în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
b) datele persoanelor din compunerea formaţiunii proprii de intervenţie şi responsabilitãţile acestora în cadrul formaţiunii;
c) evidenţa cu necesarul, existentul, deficitul şi starea de operativitate a mijloacelor tehnice de stins incendii din dotare;
d) situaţia cu mijloacele şi materialele de prevenire şi stingere a incendiilor, repartizate pe sectoare, panou central, panouri secundare, clãdiri şi altele;
e) planificarea şi evidenţa exerciţiilor de evacuare a persoanelor;
f) planificarea şi evidenţa exerciţiilor de intervenţie executate de formaţiunea proprie de intervenţie, operaţiunile pe care le executã aceasta când acţioneazã cu utilajele şi materialele de la panoul central/secundar şi când acţioneazã cu hidranţii interiori şi exteriori;
g) planificarea şi evidenţa exerciţiilor de intervenţie executate de formaţiunile profesioniste ale I.S.U. şi de formaţiunile de intervenţie pe baza planurilor de cooperare cu alte unitãţi militare;
h) tematica instruirii formaţiunii proprii de intervenţie la incendii;
i) tematica instruirii echipajelor autospecialelor şi motopompelor de stins incendii;
j) graficul instruirii formaţiunii proprii şi a echipajelor;
k) graficul sãptãmânal pentru verificarea operativitãţii mijloacelor şi instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
ART. 60
Documente gestionate de administratorul cazãrmii:
a) evidenţa curãţãrii coşurilor de fum;
b) documentaţiile tehnice pentru execuţia lucrãrilor de ignifugãri şi termoprotecţii;
c) evidenţa mãsurãtorilor la instalaţiile de paratrãsnet, prin îndosarierea proceselor-verbale întocmite în urma verificãrilor;
d) registrul de control al instalaţiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 26.
ART. 61
Documente gestionate de conducãtorii locurilor de muncã:
a) fişele individuale de instructaj pentru personalul din subordine;
b) documentaţiile pentru instruirea personalului din subordine;
c) instrucţiunile proprii de apãrare împotriva incendiilor la locurile de muncã -exemplarul afişat;
d) formularele tipãrite şi afişate, reprezentând organizarea apãrãrii împotriva incendiilor la locurile de muncã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 27.
ART. 62
(1) Documentele aflate la ofiţerul de serviciu pe unitate sunt:
a) sinopticul activitãţilor desfãşurate de personalul din serviciul de zi, în caz de incendiu;
b) planul de analizã şi acoperire a riscurilor al unitãţii administrativ-teritoriale/oraş/comunã, dacã unitatea are responsabilitãţi în acest sens;
c) planul de apãrare împotriva incendiilor.
(2) Planul de apãrare împotriva incendiilor conţine:
a) fişa operativã de stingere a incendiilor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 28;
b) planul de intervenţie întocmit în colaborare cu reprezentanţii formaţiunii zonale I.S.U.J., conform modelului prevãzut în anexa nr. 29;
c) planul de cooperare întocmit cu alte unitãţi/formaţiuni din zona de dispunere a unitãţii, conform modelului prevãzut în anexa nr. 30;
d) planurile de evacuare a persoanelor şi materialelor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 31.

SECŢIUNEA a 4 - a
Organizarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor la locul de muncã

ART. 63
(1) Organizarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor la locul de muncã se realizeazã în conformitate cu prevederile capitolului II, secţiunea a 4-a din Normele generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate cu <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 .
ART. 64
(1) Planurile de intervenţie se întocmesc pentru asigurarea desfãşurãrii în condiţii de operativitate şi eficienţã a operaţiunilor de intervenţie în caz de incendii, în douã exemplare, un exemplar se pãstreazã la documentele ofiţerului de serviciu pe unitate, iar celãlalt, la documentele operative, în plic sigilat, la formaţiunea localã I.S.U.J.
(2) Planurile de intervenţie se aprobã de comandantul/şeful unitãţii militare şi şeful formaţiunii I.S.U. din zona de dispunere a unitãţii şi se avizeazã de comandantul/şeful eşalonului superior.
(3) Planurile de intervenţie se clasificã în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în funcţie de tipul şi particularitãţile obiectivului militar.
(4) Accesul la planul de intervenţie de la I.S.U.J. se face în urmãtoarele situaţii:
a) înaintea intervenţiei;
b) pentru efectuarea exerciţiilor de recunoaştere şi antrenament;
c) în cazul desfãşurãrii şedinţelor de pregãtire a personalului.
ART. 65
Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizeazã ori de câte de ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale.
ART. 66
(1) Instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor se elaboreazã pentru toate locurile de muncã din unitate.
(2) Instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor cuprind:
a) prevederile specifice de apãrare împotriva incendiilor din reglementãrile în vigoare;
b) obligaţiile personalului în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
c) regulile şi mãsurile specifice de apãrare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice, precum şi pentru reparaţii, revizii, întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;
d) evidenţierea elementelor care determinã riscul de incendiu sau de explozie;
e) prezentarea pericolelor care pot apãrea în caz de incendiu, cum sunt intoxicãrile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea şi altele, precum şi mãsurile de prevenire a acestora.
(3) Instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor se elaboreazã de şeful sectorului de activitate, se verificã de cadrul tehnic sau de persoana desemnatã sã îndeplineascã atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor şi se aprobã de comandantul/şeful unitãţii.
(4) Instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor se afişeazã în întregime sau în sintezã, în funcţie de volumul lor şi de condiţiile de la locul de muncã respectiv.
(5) Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apãrare împotriva incendiilor se pãstreazã la cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii de apãrare împotriva incendiilor.
ART. 67
Personalul de la locurile de muncã pentru care s-au întocmit instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor are obligaţia sã le studieze, sã le însuşeascã şi sã le aplice.

CAP. IV
Instruirea personalului

SECŢIUNEA 1
Generalitãţi

ART. 68
Comandanţii/şefii unitãţilor militare şi formaţiunilor militare au obligaţia sã organizeze şi sã execute instruirea în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor pe baza prevederilor prezentelor norme.
ART. 69
Instruirea personalului în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare, în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative, generate de incendii în unitãţile şi formaţiunile militare.
ART. 70
Instruirea personalului în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se realizeazã prin instructaje, prin participarea la cursuri de formare profesionalã pentru evaluatori de risc de incendiu, cadre tehnice/responsabili în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor şi servanţi pompieri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de specificul activitãţilor şi nivelul de risc de incendiu din fiecare unitate şi formaţiune militarã.
ART. 71
Instruirea personalului în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor trebuie sã aibã un caracter permanent şi susţinut.
ART. 72
Instruirea personalului în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se face la angajare şi periodic, realizându-se prin urmãtoarele categorii de instructaje:
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul specific locului de muncã;
c) instructajul periodic;
d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;
e) instructaj special pentru lucrãri - activitãţi periculoase;
f) instructajul la recalificarea profesionalã;
g) instructajul pentru personalul din afara instituţiei.
ART. 73
Instruirea personalului în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se executã complementar cu instructajul în domeniul protecţiei civile: ponderea instructajului va fi de 2/3 pentru instructajul în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor şi 1/3 pentru instructajul în domeniul protecţiei civile.
ART. 74
Consemnarea instructajului periodic în fişele individuale de instructaj se face diferenţiat pentru protecţia civilã şi prevenirea şi stingerea incendiilor.
ART. 75
Tematica pentru instructajul introductiv general şi pentru instructajul specific locului de muncã cuprinde prevederi din domeniul apãrãrii împotriva incendiilor şi protecţia civilã, astfel încât instructajul sã se efectueze în proporţiile prevãzute la art. 73.

SECŢIUNEA a 2 - a
Instructajul introductiv general

ART. 76
Instructajul introductiv general vizeazã dobândirea de cunoştinţe cu privire la:
a) conţinutul actelor normative care reglementeazã activitatea de apãrare împotriva incendiilor, precum şi actelor normative specifice domeniului militar;
b) modul de organizare a activitãţii de apãrare împotriva incendiilor la nivelul unitãţii/formaţiunii militare;
c) mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din dotarea construcţiilor, instalaţiilor, amenajãrilor şi modul de utilizare a acestora;
d) formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
e) modul de acţiune în cazul observãrii unui incendiu;
f) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea, stingerea incendiilor şi înlãturarea urmãrilor acestora.
ART. 77
Instructajul introductiv general se efectueazã de cadrul tehnic atestat/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii incendiilor.
ART. 78
(1) Instructajul introductiv general se asigurã pentru urmãtoarele categorii de persoane:
a) nou-angajaţilor în muncã, indiferent de forma sau durata contractului de muncã;
b) salariaţilor transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivã;
c) lucrãtorilor sezonieri, temporari sau zilieri;
d) cursanţilor, studenţilor şi elevilor aflaţi în practicã de specialitate.
(2) Instructajul introductiv general se desfãşoarã cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane.
ART. 79
Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin ordin de zi pe unitate, în funcţie de specificul activitãţii desfãşurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu şi/sau explozie şi de nivelul de pregãtire a participanţilor, dar nu poate fi mai micã de 5 ore pentru apãrarea împotriva incendiilor.
ART. 80
Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileşte un nivel minim de cunoştinţe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general, persoanele instruite sunt verificate pe bazã de teste asupra cunoştinţelor acumulate.
ART. 81
Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncã.

SECŢIUNEA a 3 - a
Instructajul specific locului de muncã

ART. 82
Instructajul specific locului de muncã se executã individual, dupã instructajul introductiv general, de cãtre şeful locului de muncã respectiv.
ART. 83
Instructajul specific locului de muncã se efectueazã şi în urmãtoarele cazuri:
a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de muncã;
b) când s-au adus modificãri procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
c) la reluarea activitãţii dupã producerea unui incendiu sau explozii.
ART. 84
Efectuarea instructajului specific locului de muncã urmãreşte sã asigure participanţilor cunoştinţe referitoare la:
a) caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de muncã;
b) cauzele potenţiale de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncã şi mãsurile de prevenire a acestora;
c) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;
d) descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţã ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncã, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;
e) concepţia de intervenţie în cazul producerii unui incendiu şi/sau explozie şi conţinutul documentelor operative de rãspuns.
ART. 85
Durata instructajului specific locului de muncã pentru apãrarea împotriva incendiilor se stabileşte în funcţie de complexitatea activitãţii desfãşurate şi nu poate fi mai micã de 5 ore.
ART. 86
Problemele cu caracter teoretic prezentate în timpul instructajului specific locului de muncã sunt urmate, în mod obligatoriu, de demonstraţii practice.
ART. 87
Admiterea definitivã la lucru a persoanelor instruite se face numai dupã verificarea acestora, pe bazã de teste, cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare.

SECŢIUNEA a 4 - a
Instructajul periodic

ART. 88
Instructajul periodic se executã cu toate categoriile de salariaţi, pe o duratã de cel puţin douã ore pentru instructajul specific apãrãrii împotriva incendiilor şi are ca scop împrospãtarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul la locul de muncã.
ART. 89
Instructajul periodic se executã pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire aprobate de şeful/comandantul unitãţii/formaţiunii militare.
ART. 90
Tematica orientativã anualã de instruire adaptatã fiecãrei categorii de personal cuprinde:
a) actele normative care reglementeazã apãrarea împotriva incendiilor;
b) obligaţiile generale şi specifice ce revin fiecãrei categorii de personal pentru apãrarea împotriva incendiilor;
c) condiţiile care determinã ori favorizeazã producerea accidentelor/avariilor tehnologice, riscurile potenţiale de incendiu şi/sau explozie specifice, normele, regulile şi mãsurile de prevenire a acestora;
d) descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare al instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor şi avariilor tehnologice;
e) modul de acţiune al salariaţilor în cadrul serviciilor de urgenţã şi în sprijinul acestora, pentru realizarea intervenţiei operative, limitarea şi înlãturarea urmãrilor incendiilor şi/sau exploziilor.
ART. 91
Tematica orientativã se adapteazã şi se completeazã pe parcursul anului, dacã este cazul, de cãtre cei care executã instruirea, cu concluziile şi învãţãmintele rezultate din:
a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor stabilite;
b) natura, frecvenţa şi amploarea incendiilor şi exploziilor produse în zona de dispunere a unitãţii sau în sectoare de activitate similare;
c) modificãri ale legislaţiei specifice.
ART. 92
În O.Z.U. şi în graficul anual de instruire se menţioneazã periodicitatea instructajelor şi se precizeazã zilele în care acestea se executã eşalonat, pe locurile de muncã şi categoriile de personal.
ART. 93
Intervalul de timp între douã instructaje periodice se stabileşte de comandantul/şeful unitãţii, în funcţie de specificul condiţiilor de muncã din unitate.
ART. 94
Pe timpul desfãşurãrii instructajului periodic se pune accent pe demonstraţiile practice, personalul fiind angrenat în executarea unor operaţiuni specifice.
ART. 95
Verificarea persoanelor instruite privind cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate în timpul instructajului se face prin sondaj, insistându-se de fiecare datã pentru clarificarea problemelor şi deficienţelor constatate.
ART. 96
Anual se efectueazã o verificare de fond pe bazã de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a fãcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fişa individualã de instructaj.
ART. 97
Instructajul periodic se face de cãtre persoanele desemnate de comandanţii/şefii unitãţilor şi formaţiunilor militare.

SECŢIUNEA a 5 - a
Instructajul pe schimb

ART. 98
Instructajul pe schimb se executã la intrarea în schimbul de lucru, cu salariaţii care desfãşoarã activitãţi în locuri de muncã cu risc major de incendii şi explozii.
ART. 99
Instructajul pe schimb se efectueazã, de regulã, pentru atenţionarea personalului din tura de serviciu asupra principalelor reguli şi mãsuri de prevenire a incendiilor şi exploziilor, pe baza identificãrii tipurilor de risc existente şi ţinând cont de constatãrile anterioare, precum şi de operaţiunile sau lucrãrile care se executã pe timpul schimbului respectiv.
ART. 100
Instructajul pe schimb se efectueazã de conducãtorul locului de muncã, efectuarea instructajului consemnându-se sub semnãturã, în registrul de predare-primire a schimbului.

SECŢIUNEA a 6 - a
Instructajul special pentru lucrãri periculoase

ART. 101
Instructajul special pentru lucrãri periculoase se executã înainte de începerea unor lucrãri în timpul cãrora pot apãrea situaţii generatoare de incendiu, din cauza manifestãrii unor surse specifice de aprindere sau a creãrii unor condiţii de microclimat cu potenţial exploziv.
ART. 102
Lucrãrile care fac obiectul unui astfel de instructaj se referã, în principal, la:
a) executarea unor operaţiuni de manevrã ori de comandã a unor instalaţii sau utilaje tehnologice de importanţã ori intervenţia asupra acestora, a cãror operare greşitã poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare sau explozii;
b) lucrãri de reparaţii sau de întreţinere, distrugerea unor deşeuri sau reziduuri periculoase pentru viaţa oamenilor sau pentru mediu;
c) prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase;
d) lucrãri de sudare;
e) lucrãri de tãiere sau lipire cu flacãrã;
f) lucrãri ce pot provoca scântei mecanice;
g) lucrãri care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurtcircuite;
h) lucrãri de topire a bitumului sau asfaltului;
i) lucrãri de curãţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;
j) lucrãri la care se utilizeazã foc deschis cum ar fi dezgheţãri, decongelãri, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor şi altele;
k) punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintã risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;
l) aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţã vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive;
m) curãţarea interioarã a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate, produse combustibile;
n) depozitarea, manipularea, transportul şi casarea de substanţe/materiale periculoase;
o) spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii.
ART. 103
(1) Instructajul special pentru lucrãri periculoase se efectueazã astfel:
a) de cãtre conducãtorul formaţiei de lucru, în ceea ce priveşte tehnologia de execuţie;
b) de cãtre conducãtorul locului de muncã, în ceea ce priveşte condiţiile tehnologice.
(2) Persoanelor care urmeazã sã execute lucrãrile prevãzute la articolul anterior li se elibereazã autorizaţie de lucru.
(3) Efectuarea instructajului special pentru lucrãrile periculoase se consemneazã, dupã caz, în autorizaţia de execuţie a lucrãrii, registrul de turã sau în fişele individuale.

SECŢIUNEA a 7-a
Instructajul la recalificarea profesionalã

ART. 104
Instructajul la recalificarea profesionalã se desfãşoarã cu toate categoriile de personal care au parcurs un astfel de curs de formare profesionalã, definit conform legislaţiei specifice.
ART. 105
La stabilirea problematicii pentru instructajul la recalificarea profesionalã, a duratei necesare şi a modului de verificare a însuşirii cunoştinţelor se au în vedere urmãtoarele:
a) în cazul persoanelor care îşi vor desfãşura activitatea în acelaşi loc de muncã în care au lucrat şi înainte de conversia profesionalã, şeful locului de muncã va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de muncã, pe care le apreciazã cã sunt necesare, ca urmare a noilor sarcini de muncã pe care le vor îndeplini;
b) în cazul persoanelor care îşi vor desfãşura activitatea în alt loc de muncã din cadrul aceleiaşi unitãţi în care au fost angajate şi înainte de recalificarea profesionalã, inclusiv pentru cele recrutate din rândul şomerilor dupã formarea profesionalã, se va executa instructajul specific locului de muncã;
c) în cazul persoanelor care îşi vor desfãşura activitatea în cadrul altei unitãţi, acestea se considerã nou angajate şi vor parcurge instructajul introductiv general şi instructajul la locul de muncã.

SECŢIUNEA a 8 - a
Instructajul pentru personalul din afara unitãţii

ART. 106
Instructajul pentru personalul din afara unitãţii se desfãşoarã cu persoanele care executã temporar activitãţi în incinta instituţiei unde sunt prezenţi factori de risc potenţial, generatori de incendii şi/sau explozii, dupã cum urmeazã:
a) personalul societãţilor comerciale de construcţii montaj şi instalaţii;
b) personalul societãţilor comerciale de reparaţii, revizii interioare şi service;
c) personalul care efectueazã transport de materiale periculoase;
d) personalul de pazã aparţinând societãţilor comerciale şi/sau firmelor specializate;
e) vizitatori în grup de minimum cinci persoane.
ART. 107
Locurile din incinta unitãţii pentru care se executã instructajul pentru personalul menţionat la art. 106 se stabilesc de comandantul unitãţii şi se consemneazã în ordinul de zi al unitãţii.
ART. 108
Instructajul pentru personalul din afara unitãţii, care se aflã pentru o duratã determinatã în incinta acesteia, în scopul îndeplinirii unor activitãţi solicitate de conducerea unitãţii se efectueazã, dupã caz, de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor sau de şeful locului de muncã respectiv.
ART. 109
Problematica instructajului constã în:
a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 106 lit. a) şi b);
b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncã pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 106 lit. c) şi d);
c) prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevãzute la art. 106 lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar, maximum 15 minute, asupra principalelor reguli de prevenire pe care trebuie sã le respecte şi sunt atenţionate asupra pericolelor existente în anumite locuri de pe traseul parcurs în incinta unitãţii.
ART. 110
Consemnarea efectuãrii instructajului pentru personalul din afara unitãţii se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conţine problematica prezentatã şi tabele cu numele, prenumele şi semnãtura persoanelor instruite.

SECŢIUNEA a 9 - a
Înregistrarea şi confirmarea instructajului

ART. 111
Instruirea în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se certificã prin înscrisuri realizate, dupã caz, în fişa individualã de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţã, în registrul de predare-primire a schimbului sau în procesele-verbale de instruire.
ART. 112
Fişele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prevãzut în anexa nr. 32.
ART. 113
Dupã efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj, înscrisul efectuându-se cu pastã sau cernealã.
ART. 114
Dupã completare, fişa individualã de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţã se semneazã de persoana instruitã şi de cãtre persoanele care au efectuat şi verificat instructajul.
ART. 115
Prin semnãturã, persoana instruitã demonstreazã participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmã, pe baza examinãrii persoanei instruite, cã aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.
ART. 116
Conducãtorii locurilor de muncã rãspund de pãstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţã.
ART. 117
Instructajul periodic se consemneazã separat pentru apãrarea împotriva incendiilor şi protecţia civilã.

SECŢIUNEA a 10 - a
Organizarea activitãţii de instruire

ART. 118
Organizarea activitãţii de instruire a personalului angajat se face avându-se în vedere urmãtoarele:
a) responsabilitatea comandantului/şefului unitãţii privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative, normele, regulile şi mãsurile specifice unitãţii, care reglementeazã activitatea de apãrare împotriva incendiilor;
b) respectarea principiului responsabilitãţii comandantului/şefului unitãţii privind verificarea însuşirii de cãtre personalul din subordine a obligaţiilor ce îi revin, în cazul producerii incendiilor şi/sau exploziilor;
c) asigurarea mãsurilor tehnice şi organizatorice, necesare pentru instruirea eficientã a personalului în domeniul incendiilor şi/sau exploziilor.
ART. 119
Sistemul de mãsuri tehnice şi organizatorice vizeazã în principal:
a) desemnarea personalului care executã instructajele şi verificã însuşirea cunoştinţelor;
b) stabilirea categoriilor de instructaje şi de personal, a duratei instructajelor, în funcţie de specificul activitãţii unitãţii şi de periodicitatea instructajelor;
c) întocmirea sau procurarea documentelor şi materialelor pentru planificarea, organizarea, desfãşurarea şi verificarea instructajelor;
d) asigurarea resurselor materiale şi documentare necesare pentru realizarea activitãţii.
ART. 120
Instruirea salariaţilor în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se realizeazã de cãtre persoane care îndeplinesc cumulativ, urmãtoarele condiţii:
a) sunt bine pregãtite profesional;
b) cunosc problematica specificã apãrãrii împotriva incendiilor;
c) posedã calitãţi psiho - pedagogice şi atestatele prevãzute de lege.
ART. 121
(1) Pot fi desemnate sã execute instructaje în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor urmãtoarele categorii de personal:
a) persoanele cu atribuţii de conducere în cadrul unitãţii, sectorului de activitate ori şefii locurilor de muncã, în care este prevãzut un asemenea instructaj;
b) cadrele tehnice/responsabilii cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
c) şefii formaţiunilor proprii de intervenţie.
(2) Persoanele prevãzute la alineatul (1) efectueazã şi verificãrile privind însuşirea cunoştinţelor de cãtre persoanele instruite.
ART. 122
(1) În activitatea de instruire în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se pot utiliza urmãtoarele mijloace:
a) vizuale: afişe, broşuri, pliante, fotomontaje, panouri, inscripţii şi indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii şi altele;
b) audiovizuale: filme de scurt metraj, înregistrãri video şi altele;
c) auditive: instructaje, conferinţe, expuneri, consultaţii, dezbateri, concursuri şi altele;
d) practic-aplicative: exerciţii, aplicaţii, demonstraţii şi antrenamente executate la locul de muncã sau în poligoane amenajate.
(2) La alegerea mijloacelor se are în vedere asigurarea caracterului intensiv al activitãţii de instruire.
ART. 123
Instructajele în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se fac pe bazã de materiale scrise - proceduri, întocmite de persoanele desemnate şi aprobate de comandantul/şeful unitãţii.
ART. 124
Baza materialã şi documentarã necesarã în vederea desfãşurãrii şi verificãrii instructajelor cuprinde:
a) legislaţia specificã în vigoare;
b) manuale şi cursuri de specialitate;
c) standarde;
d) cãrţi, broşuri, cataloage, pliante, reviste;
e) filme, diapozitive;
f) afişe, panouri grafice, fotomontaje;
g) machete, mostre de diapozitive şi instalaţii;
h) teste de verificare.
ART. 125
Comandanţii/şefii unitãţilor şi formaţiunilor militare asigurã pãstrarea tuturor documentelor care sã certifice organizarea şi desfãşurarea instruirii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.
ART. 126
Fondurile necesare constituirii bazei informative pentru instruirea persoanelor în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se alocã potrivit dispoziţiilor legale.

SECŢIUNEA a 11 - a
Cerinţe privind materialele necesare pentru instruirea în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor

ART. 127
(1) Cerinţele generale privind materialele necesare pentru instruirea în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor sunt:
a) conţinutul materialelor va fi în concordanţã cu bazele teoretice ale activitãţii de apãrare împotriva incendiilor, corelate cu legislaţia specificã în vigoare;
b) realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne;
c) conţinutul şi realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregãtire al persoanelor cãrora li se adreseazã.
(2) Cerinţele specifice pentru cursuri şi manuale sunt:
a) sã fie elaborate în baza unei documentaţii bibliografice actualizate;
b) sã foloseascã terminologia specificã domeniului apãrãrii împotriva incendiilor;
c) sã fie redactate clar, concis, fãrã formulãri şablon;
d) cunoştinţele sã fie expuse în mod sistematic, într-o ordine logicã;
e) gradul de abstractizare sã fie în concordanţã cu nivelul de pregãtire a persoanelor cãrora li se adreseazã;
f) structura materialelor sã asigure o alternativã şi un raport optim între cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice corespunzãtoare nivelului de pregãtire a personalului cãruia îi sunt adresate;
g) sã cuprindã ilustraţii şi desene, ideograme şi tabele.
(3) Cerinţele specifice pentru afişe sunt:
a) grafica sã fie simplã, accentuându-se elementele principale ale temei;
b) textul sã fie concis şi vizibil de la 4-5 m distanţã.
(4) Cerinţele specifice pentru filme sunt:
a) scenariul sã asigure perceperea corectã şi clarã a mesajului;
b) imaginea şi sunetul sã fie clarã şi sugestivã;
c) formele de prezentare sã reprezinte filmãri reale şi animaţie;
d) durata sã fie de 10-20 minute.
(5) Cerinţele specifice pentru testele de verificare sunt:
a) sã cuprindã un numãr suficient de întrebãri-problemã din materialul de instruire utilizat;
b) întrebãrile sã fie formulate într-o formã clarã şi concisã, astfel încât sã permitã un rãspuns scurt, care sã necesite cât mai puţin timp pentru scris;
c) sã fie însoţite de sistemul de notare, grile de verificare şi instrucţiuni de completare.

SECŢIUNEA a 12 - a
Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu

ART. 128
(1) Exerciţiile privind modul de intervenţie în caz de incendiu constituie formele de bazã prin care se verificã stadiul şi capacitatea de acţiune a personalului de la locul de muncã.
(2) Exerciţiile şi aplicaţiile vizeazã modul în care se executã:
a) alarmarea;
b) evacuarea;
c) stingerea incendiului.
(3) Periodicitatea executãrii exerciţiilor/antrenamentelor privind modul de intervenţie în caz de incendiu, precum şi încadrarea acestora în timpul programului, în afara orelor de program sau în zilele nelucrãtoare este stabilitã de comandantul unitãţii, în funcţie de specificul obiectivului şi de rezultatele obţinute la exerciţiile anterioare.
ART. 129
Exerciţiile de intervenţie se efectueazã astfel:
a) planificat, pe bazã de grafic, astfel încât la acestea sã participe eşalonat tot personalul unitãţii;
b) inopinat, cu întregul personal sau cu personalul sectoarelor de activitate din unitate, de cãtre comandantul/şeful unitãţii, persoanele desemnate de acesta, precum şi de cadrele tehnice cu atribuţii de control din eşaloanele superioare sau din unitatea care administreazã cazarma;
c) planificat, pe bazã de grafic, cu formaţiunea proprie pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
d) planificat, pe bazã de grafic, cu detaşamentul I.S.U.J. din zona de dislocare a unitãţii.
ART. 130
Evidenţa aplicaţiilor efectuate se consemneazã în registrul cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii de apãrare împotriva incendiilor.
ART. 131
Fiecare exerciţiu de intervenţie se finalizeazã printr-un raport care sã cuprindã cel puţin urmãtoarele referiri:
a) obiectivele şi scopul exerciţiului;
b) menţiuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în practicã a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncã, în caz de incendiu;
c) îndeplinirea baremelor de timp stabilite şi a timpilor operativi de intervenţie;
d) menţiuni privind alarmarea/alertarea personalului;
e) aprecieri privind funcţionarea mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor;
f) desfãşurarea activitãţii de salvare şi evacuare a persoanelor şi materialelor;
g) propuneri pentru îmbunãtãţirea activitãţii respective.

CAP. V
Avizarea şi autorizarea privind securitatea la incendiu a obiectivelor aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii

SECŢIUNEA 1
Emiterea avizelor de securitate la incendiu

ART. 132
Obţinerea avizelor de securitate la incendiu este obligatorie pentru toate proiectele de investiţii, intervenţii, recompartimentãri minore, pentru schimbãri de destinaţie şi ignifugãri, în faza de "studiu de fezabilitate" şi "proiect tehnic", în cazãrmile din administrarea Ministerului Apãrãrii.
ART. 133
Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise de biroul specializat din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri dupã verificarea de conformitate cu prevederile tehnice în vigoare, a mãsurilor adoptate în documentaţiile tehnice pentru lucrãrile de construcţii, în scopul îndeplinirii cerinţei esenţiale "securitate la incendiu".
ART. 134
Avizele de securitate la incendii se emit în urmãtoarele situaţii:
a) când sunt solicitate prin certificate de urbanism pentru categoriile de construcţii, amenajãri şi instalaţii ce se executã în cazãrmile Ministerului Apãrãrii, pentru care autorizaţia de construire se emite de cãtre Direcţia domenii şi infrastructuri;
b) pentru lucrãrile de schimbare a destinaţiei, ce presupun recompartimentãri minore la construcţii şi amenajãri existente, care nu necesitã autorizaţii de construcţie, când, în urma executãrii lucrãrilor, construcţiile şi amenajãrile respective se încadreazã în categoriile aprobate potrivit legii, pentru care este necesarã avizarea privind securitatea la incendiu, prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 1739/2006 ;
c) pentru schimbarea destinaţiei spaţiilor din construcţiile existente;
d) pentru faza "studiu de fezabilitate", iar dupã realizarea proiectului tehnic se emite aviz definitiv.
ART. 135
Pentru categoriile de construcţii, amenajãri şi instalaţii ce se executã la obiectivele amplasate în afara cazãrmilor, lucrãri cuprinse în planul de investiţii ale Ministerului Apãrãri, avizele de securitate la incendiu se emit de I.S.U.J., în conformitate cu Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilã, aprobate cu <>Ordinului ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1435/2006 .
ART. 136
Avizele de securitate la incendii se solicitã în scris, de cãtre:
a) autorii documentaţiilor tehnico-economice de execuţie pentru proiectele de investiţii şi intervenţii la clãdiri, pentru care se emit autorizaţii de construire;
b) structurile tehnice de administrare a imobilelor, la solicitarea comandantului cazãrmii, pentru lucrãrile de schimbãri de destinaţie ce presupun recompartimentãri minore, lucrãri de ignifugare la elementele construcţiilor existente şi pentru schimbarea destinaţiei spaţiilor construite.
ART. 137
(1) Comandantul cazãrmii înainteazã cererea de emitere a avizului de securitate la incendiu şi documentaţia prevãzutã la art. 139, alineatele (3) şi (5), structurii tehnice care administreazã spaţiile respective.
(2) Comandantul/şeful structurii tehnice care administreazã cazarma înainteazã Direcţiei domenii şi infrastructuri documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor.
ART. 138
Avizele de securitate la incendii se solicitã Direcţiei domenii şi infrastructuri, în urmãtoarele situaţii:
a) pentru lucrãrile de construcţii, amenajãri şi instalaţii ce se executã în cazãrmile Ministerului Apãrãrii, pentru care autorizaţiile de construire se emit de cãtre Direcţia domenii şi infrastructuri;
b) pentru lucrãrile de schimbãri de destinaţie, recompartimentãri, care nu necesitã autorizaţii de construcţie, atunci când, în urma execuţiei lucrãrilor, construcţiile şi amenajãrile respective se încadreazã în categoriile supuse avizãrii/autorizãrii de prevenire şi stingere a incendiilor;
c) pentru lucrãri de ignifugare la construcţii existente.
ART. 139
(1) Documentele necesare obţinerii avizelor solicitate în scopul emiterii autorizaţiei de construire pentru construcţiile, amenajãrile şi instalaţiile ce se executã în cazãrmile Ministerului Apãrãrii, pentru care autorizaţia de construire se emite de Direcţia domenii şi infrastructuri sunt:
a) cerere tip, douã exemplare;
b) certificat de urbanism, un exemplar în copie;
c) documentaţia tehnicã, cuprinzând memoriul tehnic pe specialitãţi, scenariul de securitate la incendiu, piesele desenate din care rezultã mãsurile de securitate la incendiu incluse, toate într-un exemplar;
d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu", douã exemplare;
e) opis cu documentele depuse, douã exemplare.
(2) La emiterea avizului se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare şi se reţine câte un exemplar din cerere, referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu", scenariul de securitate la incendiu, opisul cu documentele depuse şi referatul cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea avizului.
(3) Documentele necesare obţinerii avizelor solicitate în vederea schimbãrilor de destinaţii ce presupun recompartimentãri minore şi pentru schimbarea destinaţiei spaţiilor din clãdirile existente sunt:
a) cerere tip, douã exemplare;
b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor, un exemplar în copie;
c) raportul de expertizã tehnicã pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" privind schimbarea destinaţiei sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei, douã exemplare, ambele în original;
d) scenariul de securitate la incendiu, un exemplar;
e) documentaţie cuprinzând relevee la situaţia existentã şi planuri cu situaţia propusã ale construcţiei, planuri pentru fiecare nivel, faţade secţiuni şi, dupã caz, scheme ale instalaţiilor electrice, gaze combustibile, încãlzire, ventilare şi cu rol de securitate la incendiu, un exemplar;
f) opis cu documentele depuse, douã exemplare.
(4) La emiterea avizului se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare şi se reţine câte un exemplar din cerere, aviz, raportul de expertizã tehnicã/avizul proiectantului iniţial, opisul cu documentele depuse şi referatul cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea avizului.
(5) Documentele necesare obţinerii avizelor solicitate în vederea executãrii lucrãrilor de ignifugare la elementele construcţiilor existente sunt:
a) cerere tip, douã exemplare;
b) documentaţie cuprinzând relevee secţiuni, detalii de execuţie ale elementelor construcţiei care urmeazã a se ignifuga;
c) memoriu tehnic privind tehnologia de aplicare, tipul şi caracteristicile materialelor ce se vor utiliza;
d) agremente tehnice pentru materiale şi procedurile de aplicare, emise de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii;
e) opis cu documentele depuse, douã exemplare.
(6) La emiterea avizului se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare şi se reţine câte un exemplar din cerere, documentaţie, memoriu tehnic, opisul cu documentele depuse şi referatul cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea avizului.
(7) Documentele necesare obţinerii avizelor solicitate în faza "studiu de fezabilitate" sunt:
a) cerere tip, douã exemplare;
b) plan de situaţie la scara 1/500 sau 1/1000, douã exemplare;
c) memoriu tehnic privind asigurarea apei pentru stingerea incendiilor la obiectivul proiectat, realizarea stabilitãţii la foc a construcţiei şi limitarea propagãrii incendiilor, douã exemplare.
ART. 140
Dupã finalizarea lucrãrilor, solicitantul va înainta Direcţiei domenii şi infrastructuri, un exemplar din procesul-verbal de recepţie a lucrãrii şi copie dupã certificatul de agrementare al executantului pentru execuţia de lucrãri de ignifugare.
ART. 141
(1) Termenul legal de emitere a avizelor este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.
(2) Dacã documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevãzute în prezenta metodologie, lipsurile constatate se comunicã solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la înregistrarea cererii.
(3) Restituirea documentaţiei spre completare se face prin adresã scrisã, în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la înregistrarea cererii.
(4) Documentele depuse pentru avizare se soluţioneazã de cãtre persoanele atestate, care, în urma verificãrii conţinutului acestora întocmesc pentru fiecare situaţie un referat cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea sau respingerea motivatã a eliberãrii avizului.
(5) Referatele se verificã de şeful biroului P.S.I. şi se aprobã de cãtre locţiitorul şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri, odatã cu emiterea avizului.
ART. 142
(1) Nu se emit avize de securitate la incendiu în urmãtoarele situaţii:
a) atunci când se constatã la verificarea documentelor depuse neîndeplinirea cerinţelor prevãzute de reglementãrile tehnice în vigoare şi prezentele norme;
b) dacã obiectivele respective nu se încadreazã în categoriile stabilite de prevederile legale specifice.
(2) Respingerea emiterii avizelor se comunicã în scris solicitanţilor, împreunã cu motivele respingerii în termen de cel mult 15 zile lucrãtoare de la înregistrarea documentaţiei complete.
(3) Avizele eliberate se redacteazã în douã exemplare.
(4) Avizele de securitate la incendiu se anuleazã în situaţia în care, în urma verificãrilor efectuate, se constatã cã documentaţiile tehnice nu mai corespund condiţiilor pentru care au fost avizate.
(5) Secţiile cu atribuţii în achiziţia de servicii şi lucrãri din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri, Centrele de domenii şi infrastructuri şi celelalte structuri tehnice care administreazã patrimoniul imobiliar al Ministerului Apãrãrii sunt obligate sã cuprindã în caietele de sarcini, prevederi referitoare la structura care emite avizele de securitate la incendiu, documentaţiile necesare şi termenele de întocmire şi înaintare.

SECŢIUNEA a 2 - a
Emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu

ART. 143
Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele emise în baza legii, de biroul specializat din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri, prin care se certificã, în urma verificãrii documentelor şi pe teren, realizarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, prevãzute în legislaţia specificã şi în documentaţiile tehnice de execuţie a lucrãrilor de construcţii pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu".
ART. 144
Pentru lucrãrile cuprinse în planul de investiţii al Ministerului Apãrãrii amplasate în afara cazãrmilor, autorizaţia de securitate la incendiu se emite de I.S.U.J., în conformitate cu Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilã, aprobate cu <>Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1435/2006 .
ART. 145
Eliberarea autorizaţiilor de securitate la incendiu se face pentru toate cazãrmile neautorizate, pentru obiectivele nou construite, modernizate, transformate sau recompartimentate şi constituie parte a autorizãrii de funcţionare a unitãţii militare.
ART. 146
Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit în urmãtoarele situaţii:
a) dupã recepţia la terminarea lucrãrilor;
b) la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajãrilor noi;
c) pentru cazãrmile neautorizate.
ART. 147
Autorizaţiile de securitate le incendiu se solicitã de unitãţile beneficiare prin:
a) unitãţile care administreazã fondul imobiliar al Ministerului Apãrãrii, dupã recepţia la terminarea lucrãrilor de investiţii şi intervenţii sau la darea în exploatare a construcţiilor şi amenajãrilor.
b) unitãţile care administreazã fondul imobiliar al Ministerului Apãrãrii, pentru lucrãrile de schimbare de destinaţii ce presupun recompartimentãri minore, pentru cazãrmile neautorizate şi pentru schimbãri de destinaţii la spaţiile existente.
ART. 148
(1) Comandantul cazãrmii înainteazã cererea de emitere a autorizaţiei de securitate la incendiu şi documentaţia prevãzutã la art. 149, unitãţii militare care administreazã spaţiile respective, mai puţin referatul întocmit de cadrul tehnic, atestat.
(2) Comandantul/şeful unitãţii militare care administreazã cazarma înainteazã Direcţiei domenii şi infrastructuri documentaţiile necesare pentru emiterea autorizaţiilor, împreunã cu referatul întocmit de cadrul tehnic atestat cu atribuţii de control, privind concluziile şi propunerile pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu.
ART. 149
(1) Documentele necesare emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru recepţia la terminarea lucrãrilor şi la darea în exploatare a construcţiilor sau a amenajãrilor noi sunt:
a) cerere tip, douã exemplare;
b) autorizaţia de construire, un exemplar în copie;
c) avizul de securitate la incendiu emis pentru lucrãrile de construcţii, amenajãri şi instalaţii executate în cazãrmi, pentru care autorizaţia de construire a fost emisã de cãtre Direcţia domenii şi infrastructuri;
d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnicã, detalii de execuţie, agremente tehnice, certificate de conformitate ale produselor cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect şi altele, în care sã fie incluse mãsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu", un exemplar;
e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu", construcţii şi instalaţii, douã exemplare;
f) referatul întocmit de cadrul tehnic atestat din unitatea care administreazã cazarma, privind concluziile şi propunerile pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, douã exemplare;
g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, douã exemplare;
h) opisul cu documentele depuse, douã exemplare.
(2) La emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare şi se reţine un exemplar din cerere, opisul cu documentele depuse, autorizaţia de securitate la incendiu, procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, referatul cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea/respingerea autorizaţiei şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu".
ART. 150
(1) Documentele necesare emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru schimbãrile de destinaţie ce presupun recompartimentãri minore la construcţii şi amenajãri, schimbãri de destinaţie la spaţiilor existente, care nu necesitã autorizaţie de construire, la recepţia lucrãrilor sau la darea în exploatare sunt:
a) cerere tip, douã exemplare;
b) avizul de securitate la incendiu, în original;
c) raportul de expertizã tehnicã pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu" privind schimbarea destinaţiei sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei, douã exemplare în original;
d) scenariul de securitate la incendiu douã exemplare, în original;
e) planul de situaţie, un exemplar;
f) documentaţie cuprinzând relevee la situaţia existentã şi planuri cu situaţia propusã ale construcţiei, planuri pentru fiecare nivel, faţade, secţiuni şi, dupã caz, scheme ale instalaţiilor electrice, de gaze combustibile, încãlzire, ventilare şi de securitate la incendiu cu rol de detecţie, semnalizare şi stingere, un exemplar;
g) referatul întocmit de cadrul tehnic atestat din unitatea care administreazã cazarma, privind concluziile şi propunerile pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, douã exemplare;
h) opisul cu documentele depuse, douã exemplare.
(2) La emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare şi se reţine câte un exemplar din: cerere, autorizaţia de securitate la incendiu, procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, referatul cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea/respingerea autorizaţiei, raportul de expertizã sau avizul proiectantului iniţial, scenariul de securitate la incendiu şi opisul cu documentele depuse.
ART. 151
(1) Pentru schimbãri de destinaţie ce presupun modernizãri şi recompartimentãri la construcţii care nu necesitã autorizaţii de construire, deşi construcţiile şi amenajãrile respective se încadreazã în categoriile celor aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajãri care se supun avizãrii şi/sau autorizãrii privind securitatea la incendiu, autorizaţiile se emit pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere tip, douã exemplare;
b) certificatul de urbanism, un exemplar în copie;
c) autorizaţia de construire, dacã a fost emisã, un exemplar;
d) raportul de expertizã tehnicã pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu", douã exemplare, în original;
e) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piese desenate, ştampilate de cãtre expert, douã exemplare;
f) planul de situaţie, douã exemplare;
g) referatul întocmit de cadrul tehnic atestat din unitatea care administreazã cazarma, privind concluziile şi propunerile pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, douã exemplare;
h) opisul cu documentele depuse, douã exemplare.
(2) La emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare şi se reţine un exemplar din cerere, autorizaţia de securitate la incendiu, raportul de expertizã tehnicã pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu", scenariul de securitate la incendiu, piese desenate ştampilate de cãtre expert, planul de situaţie şi opisul cu documentele depuse.
ART. 152
(1) Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere tip, douã exemplare;
b) autorizaţia de construire şi documentaţia care a stat la baza emiterii acesteia, dupã caz, un exemplar în copie;
c) documentaţie cuprinzând relevee la situaţia existentã şi planuri cu situaţia propusã ale construcţiei, planuri pentru fiecare nivel, faţade, secţiuni şi dupã caz, scheme ale instalaţiilor electrice, de gaze combustibile, încãlzire, ventilare şi de securitate la incendiu cu rol de detecţie, semnalizare şi stingere, un exemplar;
d) raportul de expertizã tehnicã pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu", douã exemplare în original;
e) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piese desenate, ştampilate de cãtre expert, douã exemplare în original;
f) planul de situaţie, un exemplar;
g) referatul întocmit de cadrul tehnic atestat din structura tehnicã care administreazã cazarma, privind concluziile şi propunerile pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, douã exemplare;
h) opisul cu documentele depuse, douã exemplare.
(2) La emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare şi se reţine un exemplar din cerere, autorizaţia de securitate la incendiu, referatul cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea/respingerea autorizaţiei, raportul de expertizã tehnicã pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu", scenariul de securitate la incendiu, piese desenate ştampilate de cãtre expert şi opisul cu documentele depuse.
ART. 153
(1) Pentru cazãrmile neautorizate, documentele necesare obţinerii autorizaţiei sunt:
a) cerere tip, douã exemplare;
b) certificatul de urbanism, un exemplar în copie;
c) dovada titlului asupra terenului şi construcţiilor, conform dosarului juridic al cazãrmii, aflat la centrul de domenii şi infrastructuri, avizat şi confirmat de secţia patrimoniu a Direcţiei domenii şi infrastructuri, un exemplar în copie;
d) raportul de expertizã tehnicã pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu", întocmit pentru construcţiile şi amenajãrile ce se supun prevederilor legale privind avizarea/autorizarea la incendiu, douã exemplare în original;
e) documentaţia cuprinzând scenariile de securitate la incendiu şi piesele desenate, ştampilate de cãtre expert, douã exemplare, întocmitã pentru construcţiile şi amenajãrile care se supun prevederilor legale privind avizarea/autorizarea la incendiu;
f) planul de situaţie, douã exemplare;
g) referatul întocmit de cadrul tehnic atestat din unitatea care administreazã cazarma, privind concluziile şi propunerile pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, douã exemplare;
h) opisul cu documentele depuse, douã exemplare.
(2) La emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare şi se reţine un exemplar din cerere, autorizaţia de securitate la incendiu, raportul de expertizã tehnicã pentru cerinţa esenţialã "securitate la incendiu", scenariul de securitate la incendiu, piese desenate ştampilate de cãtre expert, planul de situaţie, referatul întocmit de cadrul tehnic atestat, privind concluziile şi propunerile privind emiterea autorizaţiei şi opisul cu documentele depuse.
ART. 154
Autorizaţiile de securitate la incendiu se anuleazã, dacã pe durata exploatãrii construcţiilor sau amenajãrilor se constatã nerespectarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor cuprinse în documentaţii ori încãlcarea gravã a reglementãrilor specifice, în ceea ce priveşte:
a) limitarea propagãrii incendiilor la vecinãtãţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu;
b) protecţia şi evacuarea sigurã a utilizatorilor;
c) siguranţa pompierilor sau a altor forţe care intervin la stingerea incendiilor ori în alte situaţii de risc;
d) asigurarea posibilitãţilor eficiente de alimentare cu apã în caz de incendii şi, dupã caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevãzute.
ART. 155
(1) Anularea autorizaţiilor de securitate la incendiu se face de cãtre personalul biroului P.S.I. din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiat în urma controalelor specifice, precum şi la propunerile cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor din unitatea care administreazã cazarma, transmise prin raport Direcţiei domenii şi infrastructuri.
(2) Beneficiarul avizului sau autorizaţiei anulate comunicã în scris, în termen de 5 zile lucrãtoare, pe cale ierarhicã eşaloanelor superioare, data şi motivul anulãrii.
ART. 156
(1) Valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu este de 3 ani.
(2) Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei, comandanţii unitãţilor militare solicitã conducerii unitãţii care administreazã cazarma, prezenţa cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, în vederea verificãrii cerinţelor pentru care cazarma a fost autorizatã şi întocmirii referatului.
(3) Documentele pe baza cãrora se aprobã prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de prevenire şi stingere a incendiilor/securitate la incendiu sunt:
a) cerere formulatã de comandantul cazãrmii cãtre şeful/comandantul unitãţii care administreazã cazarma, douã exemplare;
b) referatul întocmit de cadrul tehnic atestat din unitatea care administreazã cazarma, privind concluziile şi propunerile pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei, douã exemplare;
c) copie dupã ultima autorizaţie emisã;
d) opisul cu documentele depuse, douã exemplare.
ART. 157
Formularele pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendii se întocmesc conform modelului prevãzut în anexa nr. 33.
ART. 158
Nerespectarea cerinţelor privind emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu se sancţioneazã conform prevederilor legale.

CAP. VI
Controlul activitãţii de apãrare împotriva incendiilor

SECŢIUNEA 1
Desfãşurarea activitãţii de control executate de cadrele tehnice atestate din structurile centrale, comandamente şi unitãţi de administrare a patrimoniului imobiliar

ART. 159
La nivelul Ministerului Apãrãrii, controlul respectãrii normelor de apãrare împotriva incendiilor în locaţiile structurilor centrale şi la unitãţile şi formaţiunile subordonate se exercitã de cãtre:
a) cadrele tehnice atestate din cadrul biroului specializat din Direcţia domenii şi infrastructuri;
b) cadrele tehnice atestate din cadrul categoriilor de forţe ale armatei/similare, direcţii centrale, comandamente de armã şi divizii;
c) inginerii-şefi şi cadrele tehnice atestate din cadrul compartimentelor de apãrare împotriva incendiilor din structurile tehnice care administreazã patrimoniul imobiliar al Ministerului Apãrãrii.
ART. 160
Competenţele de control se exercitã de cãtre:
a) cadrele tehnice atestate din biroul specializat din Direcţia domenii şi infrastructuri, în toate cazãrmile din administrarea Ministerului Apãrãrii;
b) cadrele tehnice atestate din categoriile de forţe ale armatei/similare şi divizii, în cazãrmile din administrarea categoriilor de forţe respective;
c) cadrele tehnice atestate din direcţiile centrale şi comandamentele de armã/similare, la sediul şi la unitãţile şi formaţiunile subordonate;
d) cadrele tehnice atestate din Centrele de domenii şi infrastructuri, în cazãrmile din zona de administrare a centrului respectiv;
e) cadrele tehnice atestate din celelalte structuri tehnice care administreazã patrimoniul imobiliar, în cazãrmile categoriilor de forţe ale armatei/structurilor centrale, din zona de competenţã.
ART. 161
(1) Personalul cu atribuţii de control menţionat la art. 159 îşi face cunoscutã calitatea prin actul de identitate, ordinul de serviciu şi legitimaţia de control.
(2) Legitimaţiile de control se întocmesc conform modelelor prevãzute în anexa nr. 34.
(3) Legitimaţiile de control sunt semnate de cãtre:
a) ministrul apãrãrii, pentru cadrele tehnice atestate din biroul specializat din Direcţia domenii şi infrastructuri şi pentru cadrele tehnice atestate din centrele de domenii şi infrastructuri;
b) şefii categoriilor de forţe ale armatei/direcţiilor centrale şi comandanţii comandamentelor de armã, pentru cadrele tehnice din subordine şi din structurile şi unitãţile subordonate.
ART. 162
(1) Controlul se executã la ordin şi potrivit planificãrilor anuale, trimestriale şi lunare, aprobate de şefii structurilor/unitãţilor din care fac parte cadrele tehnice cu atribuţii de control.
(2) Un exemplar din planul anual de control se înainteazã spre ştiinţã biroului specializat din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri, pânã la data de 15 decembrie pentru anul urmãtor.
ART. 163
(1) Frecvenţa controalelor se determinã în funcţie de nivelul de risc de incendiu şi de particularitãţile activitãţilor ce se desfãşoarã în unitãţile militare din zona de competenţã.
(2) Semestrial, cadrele tehnice cu atribuţii de control nominalizate la art. 160, lit. b), c), d), e) executã un control de verificare privind respectarea normelor de apãrare împotriva incendiilor la structurile/unitãţile direct subordonate/aflate în administrare, al cãror obiect de activitate este depozitarea muniţiilor, materialelor explozive, carburanţilor-lubrifianţilor ori în care se desfãşoarã activitãţi/procese tehnologice cu grad ridicat de pericol de incendiu şi/sau explozie.
(3) Cadrele tehnice atestate din Direcţia domenii şi infrastructuri controleazã, cu prioritate, cazãrmile cu grad ridicat de risc de incendiu şi/sau explozii, precum şi lucrãrile finalizate de investiţii, intervenţii, recompartimentãri, în vederea emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu, în baza planului aprobat de cãtre şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri.
ART. 164
(1) Cazãrmile cu destinaţie de locuinţe de serviciu şi intervenţie, cãminele militare, centrele de recuperare, cabanele, bazele sportive se controleazã anual, atât din punct de vedere al respectãrii normelor de apãrare împotriva incendiilor, cât şi din punct de vedere al respectãrii regulilor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor electrice, de gaze naturale, încãlzire şi preparare a apei calde menajere, a aparatelor consumatoare de combustibili, precum şi modul de depozitarea/utilizare a materialelor cu grad ridicat de pericol de incendiu.
(2) Controlul în cazãrmile menţionate la alineatul (1) se executã de echipe formate din cadrele tehnice numite de comandantul garnizoanei, cadrele tehnice cu atribuţii de control şi administratorul cazãrmii.
ART. 165
Controlul se executã pe baza "procedurilor de control", întocmite de cadrele tehnice şi aprobate de cãtre şefii structurilor din care fac parte cadrele tehnice cu atribuţii de control.
ART. 166
(1) Obiectivele controlului sunt constituite, în principal, din verificãri ale urmãtoarelor aspecte:
a) organizarea alarmãrii;
b) instruirea personalului;
c) exercitarea controlului intern;
d) constituirea şi existenţa formaţiunii proprii de intervenţie;
e) existenţa planurilor şi realizarea exerciţiilor de alarmare;
f) afişarea instrucţiunilor specifice;
g) reglementarea obligaţiilor ce revin conducerii unitãţii, cadrului tehnic/ responsabilului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
h) ordinea interioarã în cazarmã;
i) respectarea condiţiilor pentru care s-a emis autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor/securitate la incendiu;
j) documentele specifice de apãrare împotriva incendiilor;
k) reglementarea modului de întreţinere, verificare şi reparare a mijloacelor tehnice de stins incendiu;
l) existenţa şi funcţionalitatea sistemelor de alarmare/avertizare şi detectare a incendiilor;
m) asigurarea şi amplasarea mijloacelor tehnice de stins incendii din dotarea spaţiilor şi clãdirilor;
n) asigurarea rezervelor de apã, funcţionarea instalaţiei de stins incendii, reţelelor interioare şi exterioare de hidranţi;
o) modul de exploatare şi funcţionare a instalaţiilor electrice interioare şi exterioare;
p) starea instalaţiilor de protecţie primarã şi secundarã pentru descãrcãri electrostatice.
(2) Ordinea interioarã în cazarmã cuprinde:
a) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
b) depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile;
c) lucrãri premergãtoare şi mãsuri specifice pentru sezonul rece, perioade caniculare şi secetoase;
d) asigurarea cãilor de acces, evacuare şi intervenţie.
(3) Documentele specifice de apãrare împotriva incendiilor sunt:
a) planul de apãrare;
b) permise de lucru cu foc;
c) documentaţia de autorizare;
d) documentaţii pentru instruirea personalului;
e) evidenţa curãţirii coşurilor de fum, lucrãrilor de ignifugãri şi termoprotecţii;
f) instrucţiuni de apãrare împotriva incendiilor şi atribuţiile personalului la locurile de muncã;
g) dispoziţii ale comandantului/şefului unitãţii privind apãrarea împotriva incendiilor.
ART. 167
Pregãtirea activitãţii de control cuprinde:
a) studierea reglementãrilor specifice în domeniu;
b) studierea documentelor de control întocmite anterior;
c) studierea dosarului tehnic al cazãrmii;
d) stabilirea procedurilor de control şi tipizatele necesare.
ART. 168
Fiecare control se înregistreazã în registrul unic de control al unitãţii verificate.
ART. 169
(1) Controlul se finalizeazã prin întocmirea unui act de control, în douã exemplare, care se înregistreazã, semneazã şi ştampileazã la unitatea controlatã, respectiv la unitatea din care face parte cadrul tehnic cu atribuţii de control.
(2) Modelul de proces-verbal de control este prevãzut în anexa nr. 35.
(3) Modelul de proces-verbal de control pentru verificarea obiectivelor de investiţii în vederea respectãrii cerinţelor pentru care s-a emis avizul de securitate la incendiu este prevãzut în anexa nr. 36.
ART. 170
Valorificarea controlului de prevenire se realizeazã prin urmãtoarele modalitãţi principale:
a) înlãturarea sau reducerea pericolelor şi consecinţelor posibile ale manifestãrii acestora;
b) analizarea cu conducerea unitãţii controlate, pe baza documentului de control, a activitãţii de apãrare împotriva incendiilor;
c) informarea în scris a conducerii unitãţii sau, dupã caz, a eşalonului superior, asupra unor situaţii deosebite constatate cu ocazia controlului;
d) constatarea contravenţiilor prevãzute de actele normative în vigoare şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale persoanelor vinovate de sãvârşirea acestora;
e) propunerea, cãtre persoanele în drept, în condiţiile legii, a sistãrii unor activitãţi, lucrãri de construcţii şi oprirea funcţionãrii/utilizãrii acestora;
f) stabilirea de restricţii sau interzicerea unor operaţii sau lucrãri;
g) raportarea ierarhicã operativã a situaţiilor deosebite;
h) transpunerea concluziilor în acţiuni de informare preventivã, precum şi propuneri de modificare a unor reglementãri.
ART. 171
(1) Constatarea contravenţiilor la legislaţia naţionalã specificã în vigoare se face de comandanţii/şefii unitãţilor militare, înlocuitorii de drept ai acestora, locţiitorii comandanţilor, şeful logisticii, cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor din unitate, administratorul cazãrmii, inginerii şefi ai unitãţilor de administrare a patrimoniului imobiliar, şefii secţiilor/birourilor domenii şi infrastructuri din cadrul categoriilor de forţe ale armatei/structuri centrale şi cadrele tehnice cu atribuţii de control.
(2) Aplicarea contravenţiilor se face de cãtre comandanţii/şefii unitãţilor militare, înlocuitorii de drept ai acestora, locţiitorii comandanţilor şi cadrele tehnice cu atribuţii de control.
(3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face ţinând cont de prevederile <>Legii nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor şi a <>Hotãrârii Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.
ART. 172
(1) Semestrial pânã la 15 iulie, respectiv 30 ianuarie, cadrele tehnice/responsabilii cu atribuţii de control din cadrul structurilor centrale, categoriilor de forţe ale armatei/similare, comandamentelor de armã, diviziilor, centrelor de domenii şi infrastructuri şi structurilor tehnice care administreazã patrimoniul imobiliar al Ministerului Apãrãrii înainteazã, individual, la Direcţia domenii şi infrastructuri, informãri referitoare la:
a) cazãrmile controlate;
b) modul de organizare privind instruirea personalului;
c) organizarea activitãţii de apãrare a incendiilor la locurile de muncã;
d) constituirea, organizarea, dotarea şi instruirea formaţiunilor proprii de intervenţie din unitãţi;
e) dotarea spaţiilor cu mijloacele tehnice de stins incendii şi starea de operativitate a acestora;
f) exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de protecţie împotriva descãrcãrilor electrostatice;
g) exploatarea centralelor termice;
h) menţinerea condiţiilor iniţiale pentru care s-a emis autorizaţia P.S.I./de securitate la incendiu;
i) asigurarea rezervelor de apã şi funcţionarea reţelelor de hidranţi interiori şi exteriori;
j) ordinea interioarã: reglementarea focului deschis şi a fumatului, depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile, mãsuri specifice pentru perioadele secetoase, caniculare şi pentru sezonul rece, asigurarea cãilor de acces, evacuare şi intervenţie;
k) situaţia utilizãrii fondurilor alocate pentru activitatea de apãrare împotriva incendiilor;
l) aspecte şi/sau propuneri ce se considerã a fi raportate;
m) existenţa cadrelor tehnice atestate/personalul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor în unitãţile din administrare.
(2) Informarea privind activitatea desfãşuratã în semestrul al-II-lea va avea anexatã situaţia cu necesarul, existentul şi deficitul mijloacelor tehnice de stins incendii.

SECŢIUNEA a 2 - a
Controlul propriu al respectãrii normelor, dispoziţiilor şi mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor

ART. 173
(1) Controlul propriu se efectueazã de cãtre:
a) conducerea unitãţii militare;
b) cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, desemnat de comandantul unitãţii;
c) personalul din componenţa formaţiunilor proprii de intervenţie;
d) şefii sectoarelor de activitate, zilnic sau pe schimb şi obligatoriu la terminarea programului de lucru.
(2) Controlul efectuat de persoanele nominalizate la alineatul (1) lit. a) şi b) se face pe baza graficului anual, trimestrial, lunar, zilnic şi se finalizeazã prin documente scrise, în care se consemneazã:
a) construcţiile, instalaţiile, spaţiile şi amenajãrile care au fost cuprinse în control;
b) constatãrile rezultate din teren;
c) dispoziţii, propuneri de mãsuri şi acţiuni de înlãturare a deficienţelor şi de îmbunãtãţire a activitãţii.
(3) Trimestrial, persoanele nominalizate la alineatul (1) lit. a) şi b) efectueazã control de verificare privind respectarea obligaţiilor contractuale în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice, care desfãşoarã activitãţi în incinta unitãţii, spaţii concesionate sau închiriate şi altele asemenea.
(4) Constatãrile, mãsurile şi deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoştinţã prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.
ART. 174
În baza concluziilor rezultate din controalele exercitate de cadrele tehnice cu atribuţii de control menţionate la art. 159 sau din controalele proprii, comandantul/şeful unitãţii militare este obligat sã ia mãsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate privind apãrarea împotriva incendiilor.
ART. 175
(1) Activitatea de apãrare împotriva incendiilor desfãşuratã în unitãţile militare se analizeazã trimestrial, în cadrul şedinţelor de lucru ale comandantului/şefului unitãţii, cu prilejul finalizãrii controalelor şi dupã producerea unor incendii.
(2) Analiza prevãzutã la alineatul (1) se desfãşoarã pe bazã de raport de analizã/informare întocmit de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.
(3) Raportul de analizã/informare conţine urmãtoarele:
a) implementarea noilor prevederi legale;
b) stadiul îndeplinirii mãsurilor stabilite;
c) deficienţe care se manifestã în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
d) concluzii din activitatea de instruire a personalului;
e) relaţiile cu terţii privind apãrarea împotriva incendiilor;
f) asigurarea dotãrii, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor;
g) eficienţa activitãţii desfãşurate de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniu, serviciul propriu pentru situaţii de urgenţã şi a conducãtorilor locurilor de muncã privind apãrarea împotriva incendiilor;
h) propuneri şi mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii.
(4) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneazã într-un proces-verbal, deciziile luate se aprobã de comandantul unitãţii şi se aduc la cunoştinţã persoanelor interesate.
ART. 176
(1) Personalul formaţiunii proprii de intervenţie executã serviciul de rond, problemele urmãrite şi verificate fiind stabilite în "Regulamentul de organizare şi funcţionare a formaţiunii proprii de intervenţie".
(2) Verificarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor se face, potrivit competenţelor, în conformitate cu nomenclatorul prevãzut în anexa nr. 20.
(3) Constatãrile rezultate sunt consemnate în "Registrul cu constatãrile din serviciul de rond".
ART. 177
(1) Când în sectorul de competenţã se executã lucrãri cu foc deschis, de reparaţii sau punere în funcţiune a unor instalaţii, formaţiunea proprie de intervenţie organizeazã supravegherea spaţiilor respective.
(2) Supravegherea se executã din dispoziţia cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, care stabileşte personalul şi mãsurile necesare, în vederea preîntâmpinãrii unor situaţii generatoare de incendii şi/sau explozii.
(3) Cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor stabileşte, în funcţie de risc, locul şi durata supravegherii, personalul şi tehnica de intervenţie, necesare preîntâmpinãrii unor incendii sau explozii.
(4) La încheierea activitãţii de supraveghere, personalul desemnat sã execute supravegherea raporteazã cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor despre finalizarea acesteia.

SECŢIUNEA a 3 - a
Cercetarea, raportarea, stabilirea rãspunderilor şi evidenţa incendiilor în Ministerul Apãrãrii

ART. 178
Începuturile de incendii, avarii, explozii şi a altor accidente tehnice provocate prin incendiere, produse la obiectivele militare aparţinând patrimoniului armatei se raporteazã de cãtre comandanţi/şefi, potrivit regulilor stabilite în Instrucţiunile privind gestionarea evenimentelor în Armata României.
ART. 179
Unitatea militarã la care s-a produs un început de incendiu raporteazã ierarhic eşalonului superior şi la Direcţia domenii şi infrastructuri.
ART. 180
(1) Cercetarea împrejurãrilor şi cauzelor care au provocat începutul de incendiu sau incendiul se face de cãtre o comisie condusã de comandantul unitãţii militare/unul din locţiitorii acestuia sau de comisii numite de eşaloanele superioare.
(2) În funcţie de mãrimea, urmãrile incendiului sau alte situaţii, cercetarea se face de comisii în care Direcţia domenii şi infrastructuri numeşte un delegat atestat din Biroul specializat sau din Centrele de domenii şi infrastructuri subordonate care, pe lângã specialiştii I.S.U.J. şi reprezentantul parchetului militar din zona de competenţã cerceteazã cauza, stabileşte amprenta, urma, fenomenul şi sursa incendiului.
(3) Comisia numitã pentru efectuarea cercetãrilor îşi stabileşte programul de lucru ce revine membrilor sãi şi termenul de încheiere al cercetãrilor, precum şi termenul de întocmire al actului de constatare.
ART. 181
Actul de constatare cuprinde date referitoare la:
a) ziua, luna, anul şi localitatea în care se întocmeşte actul;
b) gradul, numele, prenumele şi funcţia pentru fiecare membru al comisiei de cercetare;
c) indicativul unitãţii, numãrul cazãrmii, categoria de forţe ale armatei din care face parte;
d) gradul, numele şi prenumele comandantului unitãţii şi ale şefului compartimentului în care s-a produs incendiul;
e) numele administratorului, ordinul de zi pe unitate, prin care se stabilesc responsabilitãţile şi modul de organizare a activitãţii de apãrare împotriva incendiilor, ordinul de zi pe unitate de numire a ofiţerului de serviciu şi comandantului pazei din ziua producerii incendiului;
f) data şi ora izbucnirii incendiului, localizãrii şi lichidãrii acestuia;
g) cine, cum şi când a observat incendiul;
h) caracteristicile constructive ale obiectivului incendiat şi ale procesului tehnologic şi, dacã este cazul, mãsurile şi dotãrile existente cu sisteme de protecţie împotriva incendiilor;
i) caracteristicile incendiului: modul de manifestare şi dezvoltare, suprafaţa incendiatã, direcţiile de propagare, forma incendiului şi altele;
j) victimele omeneşti cu datele lor personale;
k) consecinţele incendiului asupra desfãşurãrii activitãţilor din unitate sau proceselor tehnologice, dacã este cazul;
l) persoanele care se fac vinovate de producerea sau propagarea incendiului, rãspunderile ce le revin şi propunerile de sancţionare a acestora şi de recuperare a pagubelor;
m) mãsurile luate de comisie pe timpul desfãşurãrii cercetãrii pentru preîntâmpinarea unor pericole iminente şi reluarea activitãţii normale;
n) propunerile de mãsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea unor astfel de evenimente.
ART. 182
La actul de constatare se anexeazã:
a) planul de situaţii al cazãrmii, marcându-se cu culoarea roşie obiectul incendiat;
b) planul orizontal şi secţiuni ale clãdirii incendiate, cu detalii asupra punctului unde s-a declanşat incendiul;
c) declaraţii certificate de preşedintelui comisiei de cercetare, ale martorilor şi a altor persoane cu privire la izbucnirea incendiului;
d) un exemplar din procesul-verbal de intervenţie întocmit de I.S.U.J.;
e) copie de pe actul de constatare încheiat la ultimul control cu tematicã de apãrare împotriva incendiilor, executat de eşaloanele superioare sau de cãtre unitate;
f) hotãrârea parchetului militar.
ART. 183
În cel mult 15 zile lucrãtoare de la data producerii incendiului, cele 3 exemplare ale dosarului întocmit cu toate aceste documente se înainteazã ierarhic:
a) structurii care, potrivit dispoziţiilor în vigoare are dreptul de a imputa paguba în sarcina celor vinovaţi sau de a aproba scãderea acesteia;
b) ministrului apãrãrii, spre informare, de cãtre persoana/structura abilitatã a categoriei de forţe ale armatei/similare sau a direcţiei centrale, în funcţie de valoarea pagubei;
c) biroului specializat din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri, în vederea completãrii evidenţei bãncii de date, analizã şi informare.

CAP. VII
Norme şi reglementãri tehnice de apãrare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajãrilor

SECŢIUNEA 1
Mãsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajãrilor

ART. 184
Pe timpul exploatãrii instalaţiilor electrice, de gaze, apã, încãlzire, ventilare, climatizare, canalizare şi altele asemãnãtoare, aferente instalaţiilor tehnologice şi construcţiilor se interzic:
a) neasigurarea supravegherii, conform instrucţiunilor de funcţionare;
b) funcţionarea fãrã sistemele, aparatele şi echipamentele necesare, conform instrucţiunilor de funcţionare pentru controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranţa în funcţionarea şi înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
c) întreţinerea necorespunzãtoare a elementelor prevãzute pentru izolare termicã sau electricã ori pentru separare;
d) depãşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzãtoare a acestora;
e) executarea lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificãri, de cãtre personal neautorizat.
ART. 185
(1) Materialele şi substanţele care prezintã pericol de autoaprindere se pãstreazã în condiţiile adecvate naturii lor, bine ventilate şi luându-se mãsuri de control de preîntâmpinare a fenomenului de autoîncãlzire.
(2) La depozitarea/utilizarea materialelor şi substanţelor combustibile se urmãreşte sã nu se depãşeascã densitatea sarcinii termice stabilite prin documentaţiile de proiectare şi execuţie.
ART. 186
Mãsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea cãilor de evacuare, la executarea lucrãrilor cu foc deschis în perioadele caniculare sau secetoase şi înainte de începerea sezonului rece sunt prevãzute în capitolul IV din Normele generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate cu <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 .
ART. 187
(1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în fiecare unitate şi formaţiune militarã şi se face prin ordinul de zi al comandantului/şefului unitãţii militare.
(2) În ordinul care reglementeazã fumatul se menţioneazã:
a) locurile cu pericol de incendiu/explozie, în care este interzis fumatul ori, dupã caz, accesul cu ţigãri, chibrituri sau brichete;
b) locurile amenajate pentru fumat;
c) persoanele desemnate sã rãspundã de supravegherea respectãrii reglementãrii, pe locuri şi sectoare de activitate;
d) alte date şi informaţii necesare sã fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
(3) Locurile în care este permis fumatul se marcheazã cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".
(4) Locurile de fumat amenajate în exteriorul clãdirilor sunt amplasate la o distanţã mai mare de 40 m faţã de locurile în care existã pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili şi altele, la 10 m faţã de locurile în care existã materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat şi bitum şi 50 m faţã de culturile de cereale pãioase în perioada coacerii şi recoltãrii sau de zonele împãdurite.
(5) Locurile stabilite pentru fumat se prevãd cu:
a) scrumiere sau vase cu apã, nisip sau pãmânt;
b) instrucţiuni afişate, cuprinzând mãsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor.
(6) În incinta clãdirilor fumatul este permis numai în spaţii/camere special amenajate şi dotate în care sunt realizate urmãtoarele cerinţe:
a) sunt construite astfel încât sã deserveascã fumatul şi sã nu permitã pãtrunderea aerului viciat în alte spaţii;
b) sunt ventilate, dotate cu scrumierã şi stingãtoare;
c) pardoseala şi materialele din inventarul încãperii sunt incombustibile;
d) sunt marcate la loc vizibil cu unul din urmãtoarele indicatoare: "Spaţiu pentru fumãtori", "Loc de fumat", "Camerã pentru fumat", astfel încât orice persoanã sã fie avizatã cã numai în acel spaţiu se poate fuma.
(7) Este interzisã depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile cum sunt: hârtia, cartonul, textile şi altele asemenea.
(8) Este interzisã golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care existã materiale combustibile.
(9) Este interzis a se arunca la întâmplare resturi de ţigãri sau chibrituri aprinse.
(10) Se interzice amenajarea locurilor de fumat în clãdiri construite din materiale combustibile.

SECŢIUNEA a 2 - a
Colectarea deşeurilor combustibile şi a ambalajelor

ART. 188
(1) Deşeurile şi reziduurile, scurgerile şi depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndepãrteazã ritmic, prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecãrui schimb de lucru şi se depun în locuri special destinate depozitãrii sau distrugerii lor.
(2) Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe, câlţi, bumbac, rumeguş, care conţin astfel de produse se colecteazã în cutii sau în vase metalice ori cu cãptuşealã metalicã interioarã, prevãzute cu capac, amplasate în locuri fãrã risc de incendiu şi marcate.
(3) Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile care se reutilizeazã se depoziteazã, cu asigurarea distanţelor de siguranţã faţã de clãdiri, instalaţii, culturi agricole, suprafeţe împãdurite şi alte materiale combustibile, în funcţie de natura şi de proprietãţile fizico-chimice ale acestora.
(4) Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile care nu se reutilizeazã, se distrug conform reglementãrilor specifice.
(5) Depozitarea deşeurilor se face în containere şi spaţii etichetate, în funcţie de tipul, caracteristicile fizico-chimice şi natura substanţelor de stingere, utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri, în caz de incendiu.

SECŢIUNEA a 3 - a
Staţii de conexiune şi transformare

ART. 189
Staţiile şi posturile de transformare se îngrãdesc şi se încuie, iar accesul se permite numai persoanelor autorizate.
ART. 190
(1) În incinta staţiei se pãstreazã curãţenie deplinã.
(2) Se interzice depozitarea de materiale combustibile sau alte materiale care nu deservesc, în mod direct, instalaţiile de transformare.
ART. 191
Se interzice menţinerea în funcţiune a întrerupãtoarelor şi transformatoarelor de curent ale cãror caracteristici nu mai corespund, deoarece pot intra în regim de scurtcircuit, ca urmare a dezvoltãrii sistemului energetic.
ART. 192
Se interzice încãrcarea transformatoarelor de putere peste limitele prescrise în instrucţiunile furnizorului.
ART. 193
(1) Se interzice folosirea dispozitivelor de acţionare a întrerupãtoarelor de putere peste limitele prescrise în instrucţiunile furnizorului.
(2) Dispozitivele de acţionare a întrerupãtoarelor se amplaseazã numai în exteriorul echipamentelor şi tablourilor şi se verificã periodic, pentru a nu rãmâne blocate pe poziţia "închis".
ART. 194
În exploatare se urmãreşte ca protecţiile la suprasarcinã şi scurtcircuit sã fie alese şi reglate, astfel încât sã nu depãşeascã limitele de încãrcare ale circuitelor pe care le protejeazã.
ART. 195
Se interzice întreruperea circuitelor secundare a transformatoarelor de curent când instalaţiile funcţioneazã.
ART. 196
Înfãşurãrile secundare ale transformatoarelor de tensiune se protejeazã împotriva scurtcircuitelor prin siguranţe sau întrerupãtoare automate.
ART. 197
Cuvele transformatoarelor de tensiune se etanşeazã astfel încât acestea sã nu depãşeascã temperatura de 60°C, indiferent de natura agentului folosit pentru rãcirea acestora şi sã fie legate la pãmânt.
ART. 198
În caz de incendiu, transformatorul se scoate de sub tensiune, utilizându-se pentru stingere spuma, pulberile stingãtoare sau apa pulverizatã.

SECŢIUNEA a 4 - a
Instalaţii şi echipamente electrice

ART. 199
(1) Tablourile electrice se amplaseazã în zone uşor accesibile personalului de specialitate, în locuri ferite de pericolul deteriorãrilor mecanice, evitându-se blocarea accesului la acestea cu diferite materiale.
(2) Tablourile electrice se prevãd cu întrerupãtor general, a cãrui manetã se scoate în exterior.
ART. 200
(1) Tablourile generale de distribuţie ale posturilor de transformare se amplaseazã în încãperi speciale sau împrejmuiri cu plasã de sârmã, închise cu cheia în permanenţã, accesul la acestea fiind permis numai personalului autorizat.
(2) Celelalte tablouri de distribuţie, comandã şi automatizare pot fi amplasate în încãperi de lucru.
ART. 201
Tablourile electrice de distribuţie, releele, contactoarele, reostatele de pornire şi altele asemenea trebuie prevãzute cu carcase de protecţie, accesul la acestea fiind permis numai personalului autorizat.
ART. 202
La tablouri se folosesc numai siguranţe calibrate sau dimensionate, conform normelor în vigoare.
ART. 203
Se interzice înlocuirea fuzibilelor arse cu fir de liţã, staniol şi altele asemenea.
ART. 204
Traseele cablurilor electrice se aleg, astfel încât, sã se asigure protecţia împotriva deteriorãrilor mecanice, vibraţiilor, supraîncãlzirii sau altor suprasolicitãri.
ART. 205
La pozarea cablurilor şi conductorilor se respectã distanţele de siguranţã faţã de conductele termice şi utilajele cu temperaturi ridicate, pentru a se asigura protecţia cablurilor împotriva efectului termic din exterior.
ART. 206
Montarea cablurilor prin tuneluri sau canale pe porţiuni unde s-ar putea revãrsa substanţe incandescente sau care au acţiune distrugãtoare asupra învelişurilor cablurilor este interzisã.
ART. 207
Se interzice montarea cablurilor în canale ori tuneluri împreunã cu alte conducte de gaze sau fluide inflamabile.
ART. 208
Intrãrile şi ieşirile cablurilor din dulapuri, staţii electrice, canale, tuneluri, precum şi la trecerile acestora prin elemente de construcţie se obtureazã etanş, cu material incombustibil, rezistent la foc.
ART. 209
Montarea cablurilor, siguranţelor, clemelor, conductelor sau tablourilor electrice direct pe elemente de construcţie combustibile se admite numai cu luarea urmãtoarelor mãsuri:
a) pe suport de tencuialã cu o grosime minimã de 2 cm;
b) pe console incombustibile la distanţã de minim 3 cm faţã de elementul combustibil.
ART. 210
La montarea conductoarelor aeriene se iau urmãtoarele mãsuri:
a) se utilizeazã izolatoare fixate pe suporturi incombustibile amplasate la distanţele prevãzute în Normativul privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori, cu tensiuni pânã la 1000V, I-7/2002;
b) nu se vor folosi ca suporţi arborii;
c) se iau mãsuri pentru prevenirea cãderii conductelor pe construcţii, instalaţii, materiale combustibile, substanţe inflamabile sau a contactului cu acestea;
d) nu se pozeazã în podurile clãdirilor şi în construcţii din materiale combustibile;
e) se izoleazã corespunzãtor la trecerea prin planşee şi pereţi combustibili.
ART. 211
(1) Cuplarea conductoarelor din cupru sau oţel se face numai prin rãsucire şi matisare, cositorire sau cu cleme corespunzãtoare secţiunii conductorilor ce se leagã.
(2) Contactul conductoarelor din aluminiu se realizeazã prin cleme speciale, iar cele cu secţiuni mai mari de 10 mm, prin sudurã.
ART. 212
Instalaţiile electrice de iluminat şi forţã ce funcţioneazã în zone cu pericol de explozie au tipul de protecţie şi grupa corespunzãtoare, conform reglementãrilor tehnice specifice.
ART. 213
Se interzice folosirea aparatelor, echipamentelor şi utilajelor electrice în urmãtoarele condiţii:
a) fãrã asigurarea gradului de protecţie necesar în raport cu mediul în care se utilizeazã, conform Normativului privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni pânã la 1000V, I-7/2002 şi Normativului pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie, indicativ N.P.099-04;
b) cu protecţia menţionatã la litera a), deterioratã;
c) cu lagãre şi carcase având temperatura mai mare decât cea admisã;
d) fãrã protecţiile, izolãrile de protecţie sau separãrile, legãturile la pãmânt şi la nul, necesare conform Normativului I-7;
e) amplasate necorespunzãtor faţã de materiale combustibile, substanţe inflamabile şi recipiente cu gaze tehnice comprimate ori neizolate faţã de acestea, astfel încât sã se înlãture posibilitatea aprinderii lor;
f) cu cordoanele sau cablurile de legãturã uzate sau deteriorate;
g) nesupravegheate.
ART. 214
Racordarea de noi consumatori la instalaţiile existente se face în limita puterilor prevãzute prin proiect, fãrã supraîncãrcarea reţelei electrice.
ART. 215
(1) Folosirea instalaţiilor electrice provizorii nu este admisã, cu excepţia alimentãrii cu energie electricã, în cazul executãrii unor reparaţii urgente pe perioade de timp limitate.
(2) Instalaţiile electrice improvizate sunt interzise.
ART. 216
Se asigurã funcţionarea corectã şi permanentã a instalaţiilor de iluminat de siguranţã, evacuare, veghe, pazã şi pentru marcarea hidranţilor, conform normativelor de specialitate.
ART. 217
În încãperile care, dupã terminarea lucrului nu se controleazã dar se închid, întregul utilaj electric se scoate de sub tensiune, iar în încãperile care nu se închid dupã terminarea lucrului va rãmâne sub tensiune numai iluminatul de veghe.
ART. 218
(1) Corpurile de iluminat se fixeazã de plafon cu cârlige sau de perete prin console şi nu se suspendã de conductoarele de alimentare.
(2) Folosirea abajururilor din hârtie sau din alte materiale combustibile la corpurilor de iluminat este interzisã.
ART. 219
Agãţarea de întrerupãtoare, conductoare, lãmpi sau de alţi consumatori a echipamentelor sau a diferitelor obiecte ori introducerea acestora în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice şi altele asemãnãtoare este interzisã.
ART. 220
Întreruperea şi restabilirea circuitelor electrice se realizeazã numai prin intermediul întrerupãtoarelor, neadmiţându-se contactul capetelor de conductoare.
ART. 221
Întrerupãtoarele cu ulei trebuie sã aibã cantitatea necesarã de ulei şi indicatoare pentru marcarea acestuia.
ART. 222
Pentru conectarea-deconectarea receptoarelor mobile se prevãd pe circuitul fix, înaintea prizei sau pe carcasa acestora, întrerupãtoare sau conectoare.
ART. 223
Aparatele electrice portative se folosesc numai cu fişe şi conductori izolaţi din cauciuc sau PVC, în bunã stare şi supravegheate pe tot timpul cât sunt sub tensiune, iar dupã folosire, se deconecteazã de la reţea.
ART. 224
Folosirea întrerupãtoarelor, comutatoarelor, prizelor, dozelor şi altele asemãnãtoare, în stare defectã sau cu capace sparte, incomplete este interzisã.
ART. 225
Capetele de conductoare electrice se izoleazã în cazul demontãrii parţiale a unei instalaţii.
ART. 226
Amplasarea şi utilizarea receptoarelor electronice se face în conformitate cu prescripţiile furnizorului şi celelalte reglementãri specifice în vigoare, pentru evitarea pericolului de incendiu şi explozie.
ART. 227
Clemele siguranţelor lamelare nu se fixeazã pe lemn, carton sau alte materiale combustibile.
ART. 228
Reostatele de pornire sau de reglare a turaţiei diferitelor maşini electrice se protejeazã cu carcase metalice, prevãzute cu orificii de rãcire, care se curãţã de praf şi scame, cel puţin o datã pe sãptãmânã.
ART. 229
Alimentarea electromotoarelor se face de regulã, pe circuite separate şi se admite legarea la acelaşi circuit a mai multor motoare numai atunci când, puterea totalã nu depãşeşte 10 kw.
ART. 230
Revizia, repararea sau înlocuirea diverselor elemente ale instalaţiilor electrice de iluminat, forţã sau curenţi slabi în medii explozive se face numai dupã întreruperea curentului electric.
ART. 231
(1) La efectuarea unor schimbãri de destinaţie sau a unor modificãri a tehnologiei de lucru se au în vedere noile condiţii de mediu.
(2) Se interzice funcţionarea maşinilor, echipamentelor şi aparatelor care nu mai corespund condiţiilor impuse de mediul în care se lucreazã.
ART. 232
Protecţia constructivã a utilajelor şi echipamentelor electrice se asigurã obligatoriu, pe toatã durata funcţionãrii, în funcţie de tipul acestora, atât timp cât se menţin condiţiile care au determinat alegerea lor.
ART. 233
(1) Inelele, colectoarele şi periile se verificã periodic, pentru a se înlãtura, din timp, pericolul producerii scânteilor.
(2) Toate echipamentele, utilajele, aparatele şi instrumentele electrice se prevãd cu plãcuţe de inscripţionare, pe care se menţioneazã caracteristicile şi schema conexiunii.
ART. 234
(1) Folosirea motoarelor şi aparatelor electrice cu carcasele şi capacele demontate sau în condiţii în care nu se asigurã buna lor rãcire, nu este admisã.
(2) Temperatura lagãrelor, a aerului la intrare, precum şi a carcaselor se controleazã periodic, pentru ca aceasta sã nu depãşeascã limita admisã prin normativele în vigoare.

SECŢIUNEA a 5 - a
Staţii pentru încãrcat acumulatori

ART. 235
Camerele staţiilor pentru încãrcat acumulatori se ventileazã permanent, printr-un sistem independent, pentru evitarea acumulãrii concentraţiilor inflamabile şi explozive de hidrogen.
ART. 236
Instalaţiile electrice din staţiile de încãrcat acumulatori se exploateazã respectând condiţiile tehnice ale echipamentului şi de mediu.
ART. 237
În camerele de acumulatori nu se depoziteazã damigene cu acizi, acestea pãstrându-se în încãperi separate şi amenajate în acest scop.
ART. 238
Încãlzirea camerelor de acumulatori se face prin radiatoare cu ţevi cu apã, abur de joasã presiune sau aer cald.
ART. 239
(1) Legãturile la bornele acumulatorilor, în vederea încãrcãrii se realizeazã numai prin intermediul cleştilor de fixare.
(2) Se interzice realizarea de legãturi improvizate.
ART. 240
În timpul încãrcãrii acumulatorilor se interzice utilizarea în încãpere a mijloacelor de transport de tip electrocar, moto/electrostivuitor, fumatul sau folosirea focului deschis.
ART. 241
Trecerea conductorilor şi a barelor prin pereţii camerei de acumulatori spre camera tabloului electric trebuie sã fie etanşã.
ART. 242
Uşile camerelor de acumulatori se inscripţioneazã cu indicatoare asupra pericolului de explozie şi incendiu, precum şi de interzicere a fumatului şi folosirii focului deschis.
ART. 243
La intrarea în camera acumulatorilor, personalul de deservire este obligat sã utilizeze echipament de protecţie, mãnuşi, cizme de cauciuc, ochelari de protecţie şi şorţ din cauciuc cu pieptar.

SECŢIUNEA a 6 - a
Instalaţii de încãlzire centralã

ART. 244
(1) La instalaţiile de încãlzire centralã din clãdirile şi încãperile cu pericol de explozie sau incendiu, agentul termic se alege în funcţie de temperatura de aprindere a substanţelor inflamabile din încãperile respective.
(2) Conductele şi corpurile de încãlzire vor avea temperatura exterioarã cu 10°C sub limitele care ar putea provoca aprinderea substanţelor cu care vin în contact.
ART. 245
În spaţiile cu degajãri de praf combustibil sau cu mediu de gaze combustibile, conductele şi radiatoarele vor fi netede şi menţinute în permanentã stare de curãţenie, înlãturându-se periodic, orice depuneri de pe acestea şi din jurul lor.
ART. 246
Se interzice depunerea sau pãstrarea pe radiatoare şi conducte termice a vaselor cu lichide inflamabile, materialelor combustibile, îmbrãcãmintei îmbibate cu vopsea, ulei şi altele.
ART. 247
(1) Punerea în funcţiune a instalaţiilor de încãlzire se face numai dupã realizarea izolãrii conductelor faţã de elementele de construcţie combustibile.
(2) La izolarea conductelor de încãlzire se utilizeazã numai materiale incombustibile.
ART. 248
(1) La trecerea conductelor instalaţiilor de încãlzire prin pereţi sau planşee executate din materiale combustibile, acestea sunt introduse în tuburi/manşoane de protecţie şi izolate cu materiale termoizolatoare.
(2) Izolarea termicã se realizeazã, astfel încât, la orice regim de funcţionare a instalaţiilor, sã nu fie posibilã aprinderea materialelor combustibile.
ART. 249
Se interzice trecerea conductelor pentru încãlzire prin canale sau spaţii închise în care pot apãrea vapori sau gaze inflamabile, precum şi prin spaţiile în care nu este admisã prezenţe umiditãţii.
ART. 250
Toate conductele şi armãturile instalaţiilor de încãlzire centralã se vopsesc şi se marcheazã în culori standardizate.
ART. 251
Nu se permite amplasarea surselor care emanã gaze sau prafuri combustibile ori executarea de lucrãri cu foc deschis, în aproprierea prizelor de aer ale instalaţiilor de încãlzire.
ART. 252
Se interzice depozitarea lichidelor inflamabile, a materialelor combustibile şi recipientelor cu gaze sub presiune în jurul bateriilor de încãlzire sau aerotermelor.
ART. 253
Între corpurile/elementele de încãlzire sau conductele neizolate ale instalaţiilor de încãlzire şi materiale combustibile învecinate se asigurã urmãtoarele distanţe minime:
a) 35 cm pentru agent termic cu temperatura mai mare de 150°C;
b) 10 cm pentru agent cu temperatura între 95°C şi 150°C;
c) 5 cm între conductele de retur, pentru instalaţiile prevãzute la literele a) şi b), faţã de pardoseala combustibilã;
d) minim 5 cm pentru agent cu temperatura sub 95°C.
ART. 254
În încãperile cu substanţe inflamabile sau explozive se asigurã distanţe de siguranţã între corpurile şi conductele de încãlzire, astfel încât, sã nu se poatã produce aprinderea ori iniţierea exploziei unor substanţe în contact cu suprafeţe calde.
ART. 255
Se interzice instalarea în sala cazanelor a maşinilor, uneltelor, aparatelor, materialelor, precum şi executarea de lucrãri care nu sunt în legãturã cu exploatarea, deservirea sau repararea cazanelor ori a sãlii cazanelor.
ART. 256
La utilizarea cazanelor de încãlzire centralã alimentate cu combustibil lichid, solid sau gazos se respectã urmãtoarele mãsuri:
a) înaintea aprinderii combustibilului se ventileazã camera de ardere a cazanului şi se verificã dacã nu sunt scãpãri de combustibil;
b) dupã controlul tirajului se deschide admisia combustibilului, pe principiul "gaz pe flacãrã";
c) se interzice suprlimentarea cu combustibil ori folosirea altor combustibili, în afarã de cei prevãzuţi în cartea tehnicã a cazanului;
d) exploatarea cazanului, aprinderea şi stingerea focului se face numai de cãtre personal instruit şi autorizat în acest scop;
e) rezervoarele, conductele şi pompele instalaţiilor de alimentare cu combustibil lichid sunt perfect etanşe;
f) pentru colectarea eventualelor scurgeri de lichid combustibil, sub injectoare se monteazã tãvi din tablã umplute cu nisip;
g) fluidizarea combustibilului din rezervoare se realizeazã numai cu apã caldã sau abur, fiind interzisã utilizarea focului deschis;
h) la cazanele alimentate cu gaze naturale se controleazã periodic etanşeitatea conductelor cu apã şi sãpun.
ART. 257
Exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane pentru încãlzire centralã se face numai de cãtre personal calificat şi instruit în ceea ce priveşte prescripţiile tehnice de exploatare a cazanelor şi normele de apãrare împotriva incendiilor.
ART. 258
(1) Aparatele pentru supravegherea temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau agentul termic şi supapele de siguranţã se menţin în perfectã stare de funcţionare.
(2) Verificarea acestora se face zilnic, la intrarea în fiecare schimb.
ART. 259
La cazanele alimentate cu combustibil lichid se respectã urmãtoarele reguli:
a) etanşeizarea tuturor punctelor de pe traseul de alimentare şi evitarea scurgerilor locale care se pot aprinde datoritã rãbufnirilor, întoarcerii flãcãrii în momentul aprinderii sau contactului cu suprafeţe fierbinţi;
b) prevederea în faţa focarelor, sub injectoare, a tãvilor metalice umplute cu nisip, pentru colectarea scurgerilor provenite din instalaţie;
c) menţinerea în perfectã stare a izolaţiei conductelor de combustibil şi cazanului, în vederea evitãrii îmbibãrii cu combustibil scurs;
d) degajarea spaţiului din jurul arzãtoarelor şi evitarea pozãrii conductelor, în special a celor cu temperaturã ridicatã din apropierea acestora;
e) fluidizarea combustibilului din rezervoare, numai cu abur sau apã caldã, interzicându-se utilizarea focului deschis;
f) prevederea rezervoarele pentru consum zilnic cu conducte de preaplin, conducte de aerisire cu traseu spre exterior şi indicatoare de nivel, care sã nu fie realizate din sticlã.
ART. 260
La centralele termice care folosesc combustibil gazos se respectã, obligatoriu, urmãtoarele reguli:
a) se pun în funcţiune numai dupã verificarea arzãtoarelor şi controlul presiunii în conducte;
b) în cazul opririi cazanelor, dupã stingerea tuturor arzãtoarelor, conducta de alimentare a cazanului trebuie deconectatã, iar focarul, canalele de aer şi gaze arse se aerisesc;
c) circuitul de alimentare a arzãtoarelor se prevede cu un sistem sigur de protecţie, care sã întrerupã rapid debitul de gaze, atunci când presiunea scade accidental sub limita la care flacãra este stabilã sau în cazul când flacãra de control se stinge;
d) controlul etanşeitãţii instalaţiei de gaze se face zilnic cu apã şi sãpun, nefiind permisã utilizarea flãcãrii deschise.
ART. 261
Oprirea funcţionãrii cazanelor este obligatorie, în urmãtoarele cazuri:
a) la creşterea sau scãderea nivelului apei în afara limitelor admise, fãrã posibilitatea controlului readucerii la nivelul normal;
b) la defectarea unor aparate de mãsurã şi control sau a dispozitivelor de siguranţã;
c) la spargerea unor ţevi în interiorul cazanului;
d) la detectarea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum.
ART. 262
Oprirea funcţionãrii cazanelor se face respectând ordinea de închidere a circuitelor, începând cu robinetele de alimentare cu combustibil, apoi cu cel de alimentare a aerului, iar la sfârşit, circuitul de abur.
ART. 263
Pentru siguranţa închiderii, circuitul de alimentare al fiecãrui arzãtor se prevede cu douã ventile montate în serie, dintre care unul cu acţionare manualã, poziţiile "închis" şi "deschis" fiind marcate vizibil.
ART. 264
La apariţia unei neetanşeitãţi sau ruperea unei conducte de gaze în sala cazanelor se închide vana sau robinetul de pe conducta principalã din exteriorul clãdirii, iar sala respectivã se aeriseşte.
ART. 265
Pentru înlãturarea defecţiunilor care ar putea crea pericol de incendiu sau explozie, fiecare cazan trebuie revizuit şi reparat, cel puţin o datã pe an.
ART. 266
Instalaţiile de cazane pot fi pãrãsite de personalul de supraveghere, numai dupã închiderea circuitelor de alimentare cu combustibil şi dupã ce presiunea a scãzut la zero.

SECŢIUNEA a 7 - a
Instalaţii de încãlzire localã

ART. 267
Construcţia, amplasarea şi exploatarea mijloacelor de încãlzire localã, sobe, cazane de spãlãtorie, maşini şi aparate de gãtit şi altele se realizeazã conform standardelor în vigoare şi instrucţiunilor producãtorului.
ART. 268
La exploatarea sobelor cu sau fãrã acumulare de cãldurã, a maşinilor şi aparatelor de gãtit se respectã urmãtoarele reguli:
a) distanţa dintre focare/cenuşare şi materialele sau elementele de construcţie combustibile trebuie sã fie de minim 1,25 metri, iar faţã de cele greu combustibile de 1 m;
b) în încãperile în care sunt amplasate sobe se interzice depozitarea combustibilului în cantitãţi mai mari decât necesarul pentru 24 ore;
c) distanţa între sobele fãrã acumulare de cãldurã şi materialele combustibile trebuie sã fie de minim 1 metru, iar între sobele cu acumulare de cãldurã şi materiale combustibile de minim 0,5 metri;
d) sobele, maşinile şi aparatele de gãtit a cãror protecţie termicã a fost asiguratã de producãtor şi acceptatã la omologarea acestora pot fi amplasate la distanţe mai reduse decât cele menţionate anterior, dacã se menţioneazã acest lucru în instrucţiunile de folosire şi cu luarea mãsurilor de prevenire a incendiilor;
e) se interzice depozitarea materialelor combustibile deasupra sobelor;
f) în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilã se protejeazã cu o bucatã de tablã metalicã, având dimensiunile de 0,7x 0,5 metri;
g) înaintea utilizãrii, sobele, maşinile, aparatele de încãlzit, coşurile de fum şi altele trebuie verificate amãnunţit, reparate, curãţate şi date în exploatare în perfectã stare de funcţionare;
h) se interzice utilizarea sobelor şi a maşinilor de încãlzit fãrã uşiţe de focare, cu cenuşare defecte sau izolate necorespunzãtor faţã de elementele de construcţie sau materiale combustibile;
i) în timpul funcţionãrii sobei, uşiţele focarului şi ale cenuşarului se menţin închise;
j) la aprinderea focului în sobe nu se utilizeazã lichide inflamabile;
k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropierea a acestora;
l) se interzice folosirea lemnelor mai lungi decât vatra sobei, a combustibililor lichizi ori a cãrbunilor cu o putere caloricã mai mare decât cea stabilitã;
m) se numesc persoane care rãspund de aprinderea şi stingerea focului;
n) cenuşa se evacueazã periodic într-un loc stabilit, amenajat în acest scop, fãrã pericol de incendiu şi numai dupã stingerea resturilor de jar;
o) la sobele, maşinile şi aparatele supraîncãlzite se opreşte imediat alimentarea cu combustibil;
p) curãţarea fiecãrui coş de fum se face odatã pe lunã în perioada de încãlzire, la blocurile alimentare, bãi şi brutãrii, de douã ori pe lunã, la coşurile de fum unde se consumã gaze, curãţarea se face de douã ori pe an, evidenţa curãţãrii coşurilor ţinându-se într-un registru al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 38.
ART. 269
(1) La utilizarea sobelor fãrã acumulare de cãldurã, distanţa dintre sobele sau burlanele metalice neizolate termic şi materialele combustibile învecinate trebuie sã fie de minimum 1 metru, iar faţã de cele greu combustibile de minimum 0,7 m.
(2) La sobele cu înãlţimea picioarelor de cel puţin 0,25 m, pardoseala combustibilã de sub acestea se protejeazã prin:
a) stratul izolator din cãrãmidã plinã, având grosimea de 6 cm, cu mortar de argilã;
b) douã straturi de pâslã îmbibatã cu soluţie de argilã;
c) strat de materiale incombustibile.
(3) Postamentul izolator trebuie sã depãşeascã perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa focarului cu 50 cm.
(4) La sobele fãrã picioare sau cu picioarele sub 25 cm, pardoseala combustibilã de sub acestea se protejeazã astfel:
a) printr-un postament din douã rânduri de material incombustibil şi unul din tablã;
b) prin patru rânduri de cãrãmidã aşezate pe lat, folosind mortar de argilã, din care ultimele douã rânduri pot fi executate cu goluri sau înlocuite cu un start de nisip de aceeaşi grosime;
c) prin materiale incombustibile şi termoizolatoare, având aceeaşi capacitate de protecţie la foc.
ART. 270
La utilizarea sobelor cu acumulare de cãldurã se iau în plus urmãtoarele mãsuri:
a) protejarea tavanelor combustibile prin tencuire sau acoperire cu douã straturi de pâslã îmbibate în soluţie de argilã, acoperite cu tablã, pe o porţiune care sã depãşeascã conturul perimetrului sobei cu minim 15 cm;
b) pereţii din materiale combustibile se izoleazã, în dreptul sobelor cu materiale incombustibile care sã depãşeascã marginile acesteia cu minim 0,5 m, pe întregul contur ori prin altã soluţie tehnicã ce va asigura izolarea termicã echivalentã.
ART. 271
Pentru instalaţiile şi mijloacele de încãlzire cu gaze combustibile se respectã prevederile Normelor tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale N.T.D.E.-01/2004, precum şi urmãtoarele mãsuri:
a) verificarea şi întreţinerea în bunã stare de funcţionare a conductelor, robinetelor, arzãtoarelor, înlãturându-se orice posibilitate de producere a scãpãrilor de gaze;
b) în cazul când se constatã prezenţa gazelor în încãpere, înaintea aprinderii focului se aeriseşte încãperea, se depisteazã şi se înlãturã defectele care au provocat scãpãrile de gaze;
c) aprinderea şi stingerea focului se executã numai de cãtre personal instruit în acest scop, iar la fiecare aparat consumator de gaze se afişeazã o etichetã pe care se menţioneazã ora aprinderii şi stingerii focului şi persoana desemnatã sã efectueze aceste operaţiuni;
d) înaintea aprinderii arzãtorului de gaz, robinetul este închis;
e) aprinderea focului se face prin utilizarea unei torţe/aprinzãtor, pe principiul "gaz pe flacãrã";
f) se interzice aprinderea arzãtorului de gaze cu materiale sau deşeuri combustibile;
g) atât la aprinderea cât şi la stingerea focului, gazele se deschid, respectiv închid, mai întâi de la robinetul principal, apoi de la cel al arzãtorului;
h) persoana desemnatã cu aprinderea şi stingerea focului verificã periodic dacã tirajul este bun;
i) când este prea puternic, reglarea tirajului se face de cãtre firma distribuitoare sau de cãtre un instalator autorizat, improvizaţiile fiind interzise;
j) nu se admite folosirea aparatelor cu consum de gaze defecte sau neetanşe sau cu altã soluţie neinflamabilã, interzicându-se utilizarea în acest scop a focului deschis.
ART. 272
Se interzice efectuarea lucrãrilor de instalaţii-montaj şi reparaţii-revizii sau modificãri la instalaţii de cãtre persoane neautorizate.
ART. 273
La utilizarea aparatelor de gãtit cu gaze combustibile, pe lângã prevederile articolelor anterioare se respectã urmãtoarele mãsuri:
a) aparatele se amplaseazã astfel încât flãcãrile de la arzãtoare sã nu fie stinse de curenţi de aer, iar materialele combustibile din apropiere sã nu poatã fi aprinse;
b) duzele arzãtoare sunt de tipul şi dimensiunea cerutã prin prospect sau instrucţiunile de folosire, în raport de natura gazelor ce se utilizeazã, naturale sau petroliere;
c) debitul de gaz la arzãtoare se regleazã astfel încât flãcãrile sã se stingã numai în poziţia "închis" sau "0" a butoanelor de reglaj al debitului;
d) exploatarea se face conform instrucţiunilor fabricantului.
ART. 274
În cazul utilizãrii buteliilor de gaze combustibile lichefiate se interzice:
a) folosirea buteliilor defecte, improvizate sau neomologate;
b) amplasarea buteliilor lângã surse de cãldurã;
c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie prin agitarea sau încãlzirea acesteia;
d) racordarea buteliei direct la mijloacele de utilizare fãrã a se folosi reductorul de presiune;
e) utilizarea furtunului de racordare fixat fãrã coliere, uzat sau cu defecţiuni;
f) folosirea furtunului din mase plastice;
g) utilizarea de scule care produc scântei mecanice la manevrarea robinetelor sau racordurilor.
ART. 275
La utilizarea lãmpilor, reşourilor, maşinilor, aparatelor de gãtit şi sobelor de combustibili lichizi se interzice:
a) alimentarea cu combustibil pe timpul funcţionãrii sau folosirea altor combustibili decât cei stabiliţi de producãtor;
b) umplerea rezervorului de combustibil peste capacitatea admisã;
c) utilizarea acestora în poziţie înclinatã sau în apropierea materialelor combustibile;
d) punerea în funcţiune când în încãpere existã vapori inflamabili;
e) pãstrarea lichidelor combustibile în aceeaşi încãpere cu aparatul sau soba;
f) nerespectarea instrucţiunilor de folosire ale producãtorului.

SECŢIUNEA a 8 - a
Instalaţii de protecţie contra trãsnetului

ART. 276
La proiectarea, executarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de paratrãsnet se respectã prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trãsnetului a construcţiilor indicativ I.20.
ART. 277
Stâlpii-catarg, tijele de captare, conductoarele de captare şi de coborâre, piesele de separaţie, prizele de pãmânt şi zonele de siguranţã se realizeazã din materialele şi la dimensiunile prevãzute în proiect.
ART. 278
În scopul prevenirii incendiilor la instalaţiile de protecţie contra trãsnetului se iau mãsuri de eliminare a urmãtoarelor defecţiuni:
a) suduri executate necorespunzãtor între elementele metalice ale instalaţiei;
b) conductoare de captare sau coborâre, deformate sau întrerupte;
c) lipsa sau deteriorarea suporţilor de susţinere;
d) piese de separaţie oxidate sau neîntrerupte;
e) nelegarea la pãmânt a pãrţilor metalice ale clãdirilor;
f) nelegarea la pãmânt a liniilor de cale feratã ce trec la distanţe de 2 metri faţã de clãdiri şi a armãturii cablurilor la prizele de pãmânt secundare;
g) depãşirea cu peste 20% a rezistenţei de dispersie a prizelor de pãmânt faţã de valorile prevãzute în documentaţia de execuţie;
h) nerespectarea zonei de siguranţã pe verticalã şi orizontalã, a fiecãrui obiect, prevãzutã în proiect sau stabilitã de specialişti;
i) folosirea de stâlpi şi tije de captare cu dimensiuni mai mici decât cele prevãzute în documentaţia de execuţie;
j) montarea direct pe suporţi sau elemente de construcţie combustibile a instalaţiei de paratrãsnet.
ART. 279
(1) Se verificã o datã pe an, de cãtre personal autorizat, valoarea rezistenţei de dispersie a prizelor de pãmânt, legãturile şi continuitatea conductoarelor, existenţa şi fixarea suporţilor de susţinere, legãturile tuturor pãrţilor metalice ale clãdirii la conductoarele de captare, starea tehnicã a stâlpilor şi tijelor de captare, menţinerea zonelor de siguranţã prescrise.
(2) Pãrţile instalaţiei care pot fi deteriorate accidental se verificã la intervale de 2-3 luni.
(3) Excepţie de la termenul de verificare sunt construcţiile în care sunt depozitate materiale periculoase, verificãrile la acestea executându-se la interval de 6 luni.
ART. 280
În urma verificãrilor efectuate se încheie acte de constatare, în care se menţioneazã rezultatele obţinute la mãsurãtori, precum şi lucrãrile necesare menţinerii în bunã stare a instalaţiilor.

SECŢIUNEA a 9 - a
Instalaţii de ventilaţie şi transport pneumatic

ART. 281
La exploatarea instalaţiilor de ventilaţie şi celor de transport pneumatic se iau mãsuri pentru:
a) înlãturarea posibilitãţii de formare a amestecurilor explozive, prin menţinerea unei exhaustãri continue şi a vitezei constante de circulaţie a fluidului în conducte;
b) suprimarea şi izolarea diferitelor instalaţii care pot degaja cãldurã sau produce scântei pe porţiuni amplasate în medii cu degajãri de praf, vapori, gaze combustibile sau inflamabile;
c) întreţinerea, verificarea şi curãţarea periodicã a canalelor tubulaturii, ventilatoarelor, filtrelor, cicloanelor de: reziduuri, depuneri de praf, scame şi alte materiale combustibile şi asigurarea etanşeitãţii acestora;
d) limitarea posibilitãţii de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilaţie prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor şi obturatoarelor manuale sau automate;
e) asigurarea unei izolãri termice corespunzãtoare a canalelor prin care circulã fluide calde faţã de materialele sau elementele combustibile ale clãdirilor;
f) evitarea posibilitãţii ca scânteile de la coşurile de fum ale instalaţiilor de încãlzire sã provoace aprinderea vaporilor inflamabili exhaustaţi, prin conductele din apropiere sau a prafului şi deşeurilor combustibile, depuse în incinta şi pe acoperişurile clãdirilor.
ART. 282
La instalaţiile de ventilaţie şi de transport pneumatic prin care se vehiculeazã substanţe combustibile sau inflamabile nu se executã lucrãri cu foc deschis, decât dupã curãţarea şi spãlarea acestora de depunerile existente şi numai pe baza permisului de lucru cu foc.

SECŢIUNEA a 10 - a
Clãdiri sociale, culturale, administrative şi sanitare

ART. 283
(1) În spaţiile destinate activitãţilor social-culturale şi administrative nu se pãstreazã lichide combustibile în cantitãţi ce depãşesc 25 litri sau strictul necesar pentru o singurã zi de lucru.
(2) Lichidele se pãstreazã în recipiente adecvate, ermetic închise şi etichetate, cu conţinutul înscris, iar cantitãţile mai mari de 25 de litri se depoziteazã în încãperi special amenajate şi separate de restul construcţiei, conform prevederilor normativelor de proiectare.
ART. 284
Materialele de tipul covoarelor, mochetelor, preşurilor şi altele, aplicate pe pardoselile încãperilor şi pe cãile de evacuare din clãdiri se fixeazã astfel încât, pe timpul evacuãrii persoanelor, acestea sã nu constituie obstacole în deplasare.
ART. 285
Prepararea hranei, servitul mesei, spãlarea, uscarea şi cãlcarea îmbrãcãmintei se face în încãperi special amenajate.
ART. 286
Se interzice fumatul în sãlile de spectacole/cluburi, în saloanele de bolnavi, sãli de clasã, în anexele care prezintã pericol de incendiu şi/sau explozie şi în toate clãdirile din unitate, cu excepţia spaţiilor amenajate pentru fumat din incinta acestora.
ART. 287
Nu se admite utilizarea reşourilor, radiatoarelor electrice şi a fiarelor de cãlcat în încãperile de cazare în comun.
ART. 288
(1) Paturile se dispun în dormitoare, saloane de bolnavi sau alte spaţii de cazare, astfel încât, pe mijlocul încãperilor şi pe lângã pereţii unde se gãsesc uşi sã rãmânã culoare de 1-1,5 m lãţime, pentru a se asigura evacuarea rapidã a persoanelor, în caz de incendiu.
(2) În corturi, paturile se aşeazã faţã de sobele de încãlzire la distanţa minimã de 0,50 m.
ART. 289
(1) La amplasarea mobilierului în cantine şi sãli de mese se asigurã culoare de trecere pentru evacuarea rapidã a persoanelor, în caz de incendiu.
(2) Lãţimea liberã a trecerilor pentru accesul la culoarele de evacuare se asigurã de cel puţin 0,60 m, la care se adaugã dimensiunile scaunelor.
ART. 290
Pentru asigurarea evacuãrii persoanelor din sãlile de întruniri, spectacole, dormitoare, saloane de bolnavi, cantine sau alte încãperi cu aglomerãri de persoane se respectã urmãtoarele reguli:
a) întocmirea planurilor de evacuare pentru fiecare spaţiu şi afişarea lor pe traseele comune de circulaţie;
b) menţinerea descuiatã a uşilor de pe toate traseele de evacuare, acestea trebuind sã se deschidã la simpla apãsare pe mâner;
c) asigurarea funcţionãrii în permanenţã a iluminatului de siguranţã;
d) desemnarea responsabililor care asigurã organizarea, supravegherea persoanelor pe timpul evacuãrii, precum şi pentru evacuarea bunurilor materiale;
e) pentru clãdirile destinate persoanelor care nu se pot evacua singure sau care necesitã o supraveghere deosebitã, se prevãd mãsuri suplimentare de evacuare, în funcţie de specificul acestora.
ART. 291
Pentru scene se respectã urmãtoarele condiţii:
a) în casa scenei se introduc numai decorurile necesare spectacolului din ziua respectivã;
b) sub scenã nu se depoziteazã materiale combustibile sau cu pericol de explozie;
c) trecerile şi culoarele din scenã pentru intrãri şi ieşiri trebuie sã fie permanent libere;
d) fumatul şi focul deschis se admit în sectorul scenei, numai în mãsura în care acestea sunt absolut necesare desfãşurãrii spectacolului, luându-se mãsuri de supraveghere şi de control, iar în anexele scenei este interzis focul deschis, fumatul, precum şi depozitarea lichidelor combustibile;
e) proiectoarele se prevãd cu geamuri şi plase de protecţie şi se amplaseazã la cel puţin 1m distanţã faţã de cortine, draperii sau alte materiale combustibile.
ART. 292
La unitãţile sanitare se iau urmãtoarele mãsuri suplimentare:
a) pentru transportul recipientelor/buteliilor sub presiune se utilizeazã cãrucioare speciale, prevãzute cu roţi din cauciuc şi placate pe porţiunea de contact dintre butelie şi cãrucior;
b) este obligatoriu sã se controleze periodic etanşeitatea recipientelor care conţin substanţe inflamabile;
c) în cazul când se constatã o deficienţã, recipientul se scoate din încãpere, luându-se mãsurile necesare pentru a nu se produce incendiu sau explozie;
d) pe furtunurile prin care trec gaze inflamabile se folosesc numai ramificaţii metalice fixate de stative, cele din sticlã nefiind admise;
e) se interzice lãsarea în funcţiune a instalaţiilor şi aparatelor care utilizeazã oxigen sau sunt destinate anesteziei, fãrã supraveghere;
f) staţiile centrale de oxigen şi aer comprimat se amplaseazã înafara clãdirii spitalului, la distanţe stabilite prin norme faţã de sãlile şi saloanele de bolnavi, iar deservirea acestora se face numai de personal calificat;
g) unitãţile sanitare care nu au staţii centrale se doteazã cu cãrucioare speciale pentru transportul buteliilor de oxigen;
h) închiderea sau deschiderea buteliilor de oxigen sau care conţin alte gaze, se executã numai de personal instruit;
i) în saloanele de bolnavi şi sãlile de operaţie, buteliile se acoperã cu huse de pânzã albã sau albastrã;
j) în incinta unitãţilor sanitare, fumatul este strict interzis;
k) se verificã lunar, prin laboratoarele de specialitate, starea de funcţionare a reductoarelor de presiune.

SECŢIUNEA a 11 - a
Laboratoare

ART. 293
În laboratoare este obligatorie executarea lucrãrilor, analizelor, încercãrilor şi altele, specifice profilului fiecãrui laborator, numai de cãtre personalul instruit în acest scop.
ART. 294
(1) Instalaţiile sau aparatele care funcţioneazã la presiuni şi temperaturi înalte sau cu substanţe explozive se amplaseazã în încãperi separate, special amenajate pentru astfel de lucrãri şi se prevãd cu aparaturã de mãsurã şi control.
(2) Recipientele care conţin reactivi sau substanţe inflamabile se protejeazã împotriva cãderii în caz de seism.
ART. 295
Se interzice folosirea aparaturii de laborator confecţionatã din materiale care reacţioneazã în contact cu substanţele reactive folosite, dând naştere la produşi explozivi.
ART. 296
În încãperile unde se efectueazã lucrãri cu degajare de gaze explozive sau inflamabile, toate aparatele electrice sunt de tip antiexploziv.
ART. 297
Laboratoarele în care se utilizeazã substanţe combustibile, inflamabile sau toxice se prevãd cu instalaţii de ventilaţie adecvate, care se menţin în perfectã stare de funcţionare.
ART. 298
Instalaţiile destinate unor lucrãri cu substanţe inflamabile sunt perfect etanşe, chiar dacã se lucreazã sub nişã.
ART. 299
Înainte de începerea lucrului, în laboratoarele unde se folosesc substanţe inflamabile sau se aflã instalaţii de gaze, se pune în funcţiune sistemul de ventilaţie pentru evacuarea eventualelor concentraţii periculoase de vapori şi gaze din atmosfera acestor încãperi.
ART. 300
(1) La intrarea în laboratoare, înainte de aprinderea luminii se verificã dacã atmosfera din încãperi nu este încãrcatã cu gaze sau vapori inflamabili.
(2) În cazul prezenţei gazelor sau vaporilor, lucrul începe numai dupã aerisirea spaţiilor respective.
ART. 301
Înainte de începerea lucrului cu produse inflamabile, la nişe se pune în funcţiune instalaţia de ventilaţie.
ART. 302
(1) Circuitele de alimentare cu gaze a becurilor sau a altor instalaţii trebuie sã fie în perfectã stare de funcţionare.
(2) Etanşeitatea conductelor de gaze şi a robinetelor se controleazã periodic de specialişti, remediindu-se defecţiunile constatate înainte de începerea lucrului.
(3) Este interzisã verificarea etanşeitãţii cu flacãrã deschisã.
ART. 303
(1) Buteliile de gaze comprimate se amplaseazã la distanţe de minim 2 m faţã de calorifere sau de alte surse de cãldurã din încãpere, marcate vizibil şi fixate cu brãţãri metalice pe pereţi, mese sau pardosealã, pentru a se preveni rãsturnarea lor din poziţia verticalã.
(2) Buteliile de rezervã se pãstreazã în locuri special amenajate, în afara încãperilor folosite pentru utilitãţi tehnologice.
ART. 304
(1) Utilizarea buteliilor cu oxigen se face astfel încât, sã se evite sub orice formã, contactul ventilelor sau a manometrelor cu grãsimi.
(2) Manipularea buteliilor cu mâinile sau echipamentele de lucru pãtate cu asemenea substanţe prezintã pericol de explozie şi este strict interzisã.
ART. 305
(1) Becurile cu gaz, lãmpile cu spirt şi alte aparate de încãlzire se amplaseazã numai pe mese din materiale incombustibile, având o bunã stabilitate.
(2) În jurul acestor surse, pe o razã de minimum 1m nu se depoziteazã lichide sau materiale combustibile.
ART. 306
(1) În încãperile de lucru se introduc numai cantitãţile de materiale şi substanţe necesare lucrãrilor zilnice, care se pãstreazã în vase închise şi ferite de surse de foc.
(2) Se evitã pãstrarea în acelaşi loc a substanţelor care prin amestec pot da naştere la reacţii violente sau care pot forma amestecuri explozive.
ART. 307
Vasele în care se pãstreazã reactivi sunt etichetate cu indicarea substanţei pe care o deţin.
ART. 308
(1) Pentru efectuarea lucrãrilor care prezintã pericol de incendiu sau explozie se foloseşte numai sticlãrie termoizolantã, care se verificã înainte de utilizare şi care nu prezintã crãpãturi, bule de aer sau alte defecte.
(2) Încãlzirea vaselor de sticlã se face în bãi cu apã, ulei sau nisip, precum şi pe site metalice, acoperite cu materiale termoizolante.
ART. 309
La operaţiile de distilare a lichidelor inflamabile şi a acizilor, instalaţia se aşeazã pe tãvi metalice, pentru prevenirea împrãştierii conţinutului, în cazul spargerii acesteia.
ART. 310
În timpul operaţiunii de distilare se asigurã, în mod continuu, apa necesarã pentru rãcirea refrigeratorului.
ART. 311
Deversarea resturilor de lichide combustibile în instalaţia de canalizare este interzisã, pentru a nu se forma amestecuri periculoase, generatoare de incendiu sau explozie.
ART. 312
În laboratoare se interzice lãsarea instalaţiilor şi aparatelor în funcţiune, fãrã supraveghere.
ART. 313
În caz de incendiu, înainte de începerea acţiunii de stingere se scot de sub tensiune toate instalaţiile şi aparatele existente.
ART. 314
Pentru stingerea incendiilor de gaze inflamabile se folosesc dioxidul de carbon sau pulberile stingãtoare.
ART. 315
Stingerea incendiilor de lichide combustibile se realizeazã cu spumã, dioxid de carbon sau pulberi stingãtoare.
ART. 316
În cazul în care, în laboratoare se lucreazã cu metale alcaline sau catalizatori organometalici, pulberi de aluminiu, zinc şi altele asemenea se interzice utilizarea spumei sau a apei pentru stingerea incendiului, recomandându-se folosirea instalaţiilor de stingere cu dioxid de carbon, pulberi sau stingãtoare speciale.

SECŢIUNEA a 12 - a
Tipografii, ateliere de multiplicat, laboratoare foto

ART. 317
(1) În locurile de muncã unde se folosesc materiale combustibile şi substanţe inflamabile, cantitãţile aprovizionate nu depãşesc pe cele strict necesare unei zile de lucru, iar pãstrarea lor se face în spaţii special amenajate, ferite de surse de cãldurã.
(2) Stivuirea hârtiilor pentru tipãrit se face la distanţã de minimum:
a) 1,00 m faţã de sobele metalice;
b) 0,50 m faţã de sobele din cãrãmidã;
c) 0,35 m faţã de conductele sau corpurile de încãlzit izolate termic.
ART. 318
În atelierele foto-film, unde se lucreazã cu colodiu, pe timpul operaţiunilor se înlãturã orice sursã de foc deschis sau de scântei.
ART. 319
La atelierele tipar probã, unde pentru ştergerea valţurilor se folosesc produse petroliere, ambalajele în care se pãstreazã aceste produse sunt din metal, acoperite şi inscripţionate "INFLAMABIL", iar cantitatea introdusã în atelier nu este mai mare decât cea folositã în timpul unui schimb de lucru, pe baza normelor de consum.
ART. 320
În timp ce se executã lucrãri de spãlare a plãcilor de tipar cu substanţe inflamabile sau operaţiuni de amestec din care pot rezulta vapori şi gaze inflamabile sau explozibile este obligatorie folosirea instalaţiei de exhaustare.
ART. 321
Este interzis a se deversa lichide combustibile în canalele de scurgere, pentru evitarea formãrii amestecurilor explozive.
ART. 322
(1) Toate locurile de muncã se doteazã cu lãzi metalice cu capac, în care se colecteazã deşeurile de bumbac, hârtie, lavete, cârpe îmbibate în ulei şi altele.
(2) Acestea se evacueazã cel puţin o datã pe zi şi se depoziteazã în locuri special amenajate.
ART. 323
Instalaţiile electrice de la mesele de lucru confecţionate din material combustibil, cu sistem de iluminare dedesubt se executã conform Normativului I-7/2002 şi numai de cãtre personal calificat, iar proiectoarele utilizate la operaţiunile de fotografiere, se amplaseazã la distanţa de 1 m faţã de perdele, draperii sau de alte elemente combustibile.
ART. 324
În atelierele de şlefuit, iluminatul se asigurã numai cu lãmpi etanşe la praf, iar folosirea focului deschis, fumatul şi introducerea corpurilor incandescente sunt strict interzise.
ART. 325
În atelierele de gravare, unde se lucreazã într-o atmosferã nocivã de acid azotic, se iau urmãtoarele mãsuri:
a) operaţiile de lucru se desfãşoarã numai cu ventilaţia în funcţiune, deoarece atmosfera nocivã de acid azotic corodeazã instalaţia electricã;
b) pentru curãţirea plãcilor de zinc cu produse petroliere se scoate din magazie numai cantitatea necesarã pentru o zi de lucru;
c) rumeguşul utilizat în procesul de lucru, care prezintã pericol de autoaprindere, se introduce în atelier în cantitãţi cât mai mici, însã, nu mai mult decât necesarul pentru o zi de lucru, iar la terminarea programului se evacueazã din secţii;
d) se interzice depozitarea acidului azotic lângã instalaţiile electrice la nivelul solului, deoarece prin eventuala scurgere, acesta corodeazã conductorii electrici;
e) vasele în care se ţine asfaltul sau şerlacul necesar tratãrii înainte de ardere a plãcilor de zinc, se prevãd cu capace şi se amplaseazã la distanţã faţã de sursele de cãldurã.
ART. 326
(1) La atelierele de maşini plane şi rotative pentru editarea cãrţilor, retuşãrile cu eter sau alte substanţe volatile se fac numai sub directa supraveghere a maiştrilor, care au obligaţia, sã amenajeze, în acest scop, locuri de muncã speciale, situate cât mai departe de maşinile de producţie.
(2) Este strict interzisã înlocuirea benzinei cu alţi solvenţi.
ART. 327
În atelierele de fãlţuit, pregãtire coli şi broşat scoarţe se impun urmãtoarele mãsuri:
a) depozitarea semifabricatelor se face la distanţã de maşinile şi utilajele de producţie;
b) eliminarea ştraifurilor de la maşinile de tãiat şi transportul lor în locurile de balotare se fac îndatã ce acestea se produc;
c) evitarea aşezãrii materialelor în interiorul distanţelor de protecţie faţã de reşouri, rezistenţe electrice de încãlzire, reostate, cazane de încãlzit ulei şi altele;
d) respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor de folosire şi deservire a generatoarelor de înaltã frecvenţã şi a maşinilor de uscat blocuri de carte;
e) reşourile electrice folosite la încãlzirea cleiului şi a fiarelor de cãlcat se instaleazã pe suporţi incombustibili.
ART. 328
(1) La atelierele de lãcuit celofan, materialele inflamabile folosite se pãstreazã în afara atelierelor, în locuri special amenajate.
(2) Operaţiile de lãcuit se executã numai cu instalaţia de ventilaţie în funcţiune pentru evitarea formãrii concentraţiilor periculoase de vapori şi gaze inflamabile.
ART. 329
La prepararea cernelurilor se iau urmãtoarele mãsuri:
a) operaţiile de diluare a cernelurilor cu toluen, benzinã, spirt şi alte asemenea produse se realizeazã în încãperi special amenajate în acest scop, ferite de surse de foc, scântei şi temperaturi ridicate;
b) în locurile unde se preparã cernelurile, se introduc cantitãţile de solvenţi necesare unui schimb de lucru;
c) vasele care conţin cerneluri sau diluanţi se eticheteazã şi se pãstreazã în permanenţã închise ermetic;
d) se asigurã funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei de ventilaţie pentru evacuarea vaporilor ce se degajã;
e) în încãperile de preparare a vopselelor este interzis sã se depoziteze alte materiale care nu intrã în procesul de fabricaţie.

SECŢIUNEA a 13 - a
Sãli calculatoare şi echipamente electronice de comunicaţii

ART. 330
Spaţiile în care se amplaseazã calculatoarele şi echipamentele electronice de comunicaţii se amenajeazã conform normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.
ART. 331
Elementele de protecţie ale golurilor se executatã cu acelaşi grad de rezistenţã la foc ca şi elementele de compartimentare.
ART. 332
Se interzice depãşirea sarcinii termice de 420MJ/mp în spaţiile de sub sãlile în care se amplaseazã calculatoarele şi echipamentele electronice de comunicaţii.
ART. 333
Se interzice depozitarea materialelor cu pericol de explozie, incendiu sau de coroziune, în spaţiile laterale sau învecinate sãlilor cu echipamente de comunicaţii.

SECŢIUNEA a 14 - a
Depozite şi magazii de materiale

1. Depozite de materiale generale
ART. 334
Organizarea şi amenajarea depozitelor şi a magaziilor se fac, de regulã, la nivelele inferioare ale clãdirilor, în conformitate cu prevederile normativelor, instrucţiunilor şi prescripţiilor tehnice specifice, care reglementeazã activitatea de depozitare şi manipulare a diferitelor categorii de materiale.
ART. 335
Depozitarea materialelor şi a substanţelor solide, lichide şi gazoase se face în raport de natura, forma, dimensiunea, modul de ambalare şi proprietãţile fizico-chimice ale acestora, precum şi de compatibilitatea la utilizarea substanţelor de stingere.
ART. 336
Materialele cu forme geometrice sau dimensiuni similare ori asemãnãtoare, precum şi cele ambalate se depoziteazã în stive, grupe de stive şi sectoare, cu respectarea distanţelor de siguranţã între ele faţã de vecinãtãţi şi a cantitãţilor maxime admise.
ART. 337
Mãrfurile, materialele şi ambalajele depozitate în interiorul spaţiilor de depozitare sau pe suprafeţele de teren aferente se organizeazã pe stive, grupe, secţii sau sectoare, în aşa fel încât, sã se asigure spaţiile de siguranţã între stivele de mãrfuri, pentru accesul maşinilor şi utilajelor de intervenţie, în caz de incendiu.
ART. 338
Culoarele de acces între stivele de mãrfuri din interiorul încãperilor de depozitare se delimiteazã şi se marcheazã cu benzi de vopsea de nuanţã deschisã.
ART. 339
Atât în interiorul spaţiilor de depozitare, cât şi pe suprafeţele de teren folosite pentru depozitarea mãrfurilor şi ambalajelor se pãstreazã în permanenţã ordinea şi curãţenia.
ART. 340
Toate deşeurile provenite din ambalaje se adunã imediat şi se evacueazã în locuri amplasate şi amenajate conform normelor în vigoare.
ART. 341
Ferestrele depozitelor de mãrfuri şi materiale situate la parter, demisol sau subsol se asigurã cu gratii de fier şi plasã de sârmã rezistentã, pentru împiedicarea pãtrunderii în interior a resturilor de ţigãri sau chibrituri aruncate din neglijenţã sau cu intenţie.
ART. 342
Maşinile, utilajele şi aparatele electrice sau mecanice folosite în depozite pentru transportul, descãrcarea, încãrcarea sau preambalarea mãrfurilor se verificã cel puţin o datã pe trimestru, conform normelor prescrise în cãrţile tehnice respective.
ART. 343
În depozite se interzice:
a) lãsarea deschisã a depozitului în lipsa personalului de deservire al acestuia, precum şi accesul persoanelor strãine;
b) pãstrarea materialelor şi lichidelor inflamabile destinate curãţeniei;
c) folosirea reşourilor şi radiatoarelor electrice, precum şi a lãmpilor electrice defecte sau neasigurate cu globuri de sticlã şi grãtare de protecţie;
d) fumatul şi utilizarea focului deschis;
e) compartimentarea spaţiilor de depozitarea prin despãrţituri improvizate din ambalaje sau materiale combustibile.
ART. 344
La depozitarea materialelor şi a substanţelor solide sau lichide se va avea în vedere:
a) respectarea mãsurilor de siguranţã privind înãlţimea de depozitare şi lãţimea culoarelor, astfel încât, sã se permitã accesul pentru evacuare şi stingere în caz de incendiu sau explozie;
b) amplasarea stivelor de materiale sã nu blocheze accesul la tablourile electrice, uşi, hidranţii de incendiu, alte mijloace de stingere a incendiilor;
c) respectarea distanţelor de protecţie faţã de instalaţiile, utilajele şi mijloacele de încãlzire, capetele sprinkler, drencer, de pulverizare a apei, avertizoare şi detectoare de incendiu, corpuri de iluminat;
d) sã nu se foloseascã spaţiile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile sau explozibile pentru amenajarea de birouri sau pentru executarea de lucrãri de finisare, încercare şi reparare a produselor sau ambalajelor pentru livrarea lichidelor combustibile, aceste lucrãri fiind permise numai în situaţiile în care se respectã prevederile actelor normative de proiectare şi exploatare în vigoare;
e) rafturile şi alte materiale ajutãtoare depozitãrii sã se realizeze, de regulã, din materiale incombustibile, iar cele din lemn sã se ignifugheze;
f) spaţiile în care se depoziteazã substanţe lichide volatile se ventileazã, în scopul evitãrii formãrii amestecurilor explozive;
g) magaziile pentru lacuri, vopsele şi alte substanţe chimice inflamabile se amenajeazã în compartimente separate şi se stabilesc mãsuri suplimentare de protecţie la incendii;
h) teritoriul depozitelor se menţine curat, înlãturându-se deşeurile de textile, hârtie, inclusiv vegetaţia uscatã de pe terenul din jur;
i) la intrarea în incinta depozitelor şi magaziilor se afişeazã inscripţii de avertizare asupra pericolului de incendiu;
j) interzicerea fumatului în spaţiile de depozitare- pentru fumat se amenajeazã locuri speciale;
k) personalul de deservire a mijloacelor de manipulare şi transport a materialelor şi substanţelor combustibile/explozive, precum şi cel de însoţire a acestora trebuie sã cunoascã şi sã respecte normele, mãsurile şi regulile de apãrare împotriva incendiilor pentru produsele transportate;
l) asigurarea iluminatului natural sau de tip antiex la depozitele de materiale inflamabile cu pericol de explozie;
m) interzicerea improvizaţiilor la instalaţiile electrice şi a focului deschis;
n) la terminarea programului de lucru, în depozite şi magazii, instalaţiile electrice se deconecteazã.
ART. 345
La depozite şi magazii, în funcţie de specificul acestora se stabilesc mãsuri suplimentare de prevenire a incendiilor şi de înlãturare a cauzelor ce pot favoriza declanşarea de incendii.
ART. 346
Pentru fiecare material sau substanţã depozitatã se stabilesc şi se asigurã agenţii stingãtori necesari.

2. Depozite de carte şi arhive
ART. 347
Spaţiile de depozitare a arhivelor, precum şi fondul special al bibliotecilor se amenajeazã în încãperi sau construcţii rezistente la foc, uşile din dotarea spaţiilor respective având aceleaşi caracteristici.
ART. 348
Amplasarea depozitelor de arhivã şi a bibliotecilor se face, de regulã, la nivelele inferioare ale construcţiilor, exceptând subsolurile şi demisolurile.
ART. 349
Se interzice amenajarea depozitelor, bibliotecilor sau a arhivelor în urmãtoarelor situaţii:
a) în apropierea magaziilor cu substanţe combustibile explozive;
b) în mansardele sau podurile clãdirilor;
c) în construcţii provizorii sau în cele executate din materiale combustibile.
ART. 350
Prin spaţiile depozitelor, bibliotecilor şi arhivelor se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile, coşurilor şi canalelor de fum.
ART. 351
Rafturile, fişierele, dulapurile, rastelele, poliţele utilizate în depozite se confecţioneazã din materiale incombustibile sau ignifugate.
ART. 352
Amplasarea rafturilor, fişierelor, rastelelor, dulapurilor şi lãzilor se face astfel încât, în caz de incendiu, sã se asigure accesul în orice punct al depozitului, pentru stingerea şi evacuarea materialelor.
ART. 353
Cutiile folosite pentru protecţia materialului documentar, sub formã de film se confecţioneazã din metal.
ART. 354
Instalaţiile electrice ale depozitelor de arhivã, care deţin peste 100 m liniari de raft material arhivistic trebuie sã fie astfel executate, încât sã poatã fi deconectate din afara depozitului.
ART. 355
Corpurile de iluminat electric cu incandescenţã trebuie sã fie prevãzute cu globuri de protecţie şi sã fie amplasate la distanţã de cel puţin 50 cm faţã de materialele combustibile.
ART. 356
Pentru stingerea incendiilor în spaţiile pentru arhive şi biblioteci se folosesc cu prioritate gazele inerte şi pulberile stingãtoare.

3. Depozite de lichide combustibile
ART. 357
La depozitele de lichide combustibile din clasele de periculozitate I şi II se iau mãsuri de protecţie împotriva radiaţiilor solare, respectiv rezervoarele supraterane se vopsesc în culori ce reflectã radiaţiile.
ART. 358
Rastelele metalice pe care se depoziteazã butoaiele sau bidoanele se leagã la centura de împãmântare, iar autospecialele şi vagoanele cisternã, pe timpul încãrcãrii sau descãrcãrii, precum şi conductele prin care se face transportul sau traversarea produselor, se prevãd cu dispozitive de captare şi de scurgere a electricitãţii statice.
ART. 359
La fiecare depozit se întocmeşte schema amplasãrii rezervoarelor, pozarea conductelor, locul ventilelor de manevrare şi a mijloacelor de stingere a incendiilor.
ART. 360
Se interzice circulaţia persoanelor pe rezervoare, podeţe, pardoseala caselor de pompe, cu încãlţãminte prevãzutã cu accesorii metalice, ce pot provoca scântei capabile sã iniţieze aprinderea amestecurilor explozive.
ART. 361
Pentru lucrul cu foc deschis la rezervoarele de depozitare a produselor combustibile se respectã urmãtoarele mãsuri:
a) întocmirea permisului de lucru cu foc şi avizarea acestuia;
b) golirea completã a rezervorului de produse şi reziduuri;
c) spãlarea, suflarea cu gaze inerte sau aburirea;
d) închiderea şi blindarea tuturor robinetelor de pe conductele de legãturã ale rezervorului;
e) demontarea conductelor de legãturã;
f) deschiderea gurilor de vizitare;
g) aerisirea rezervorului;
h) luarea de probe de vapori din interior, pentru analizã;
i) începerea lucrului, numai dupã confirmarea analizelor.
ART. 362
Se interzice montarea pe mantalele rezervoarelor a robinetelor de luat probe sau a sticlelor de nivel neomologate.
ART. 363
Se interzice lãsarea deschisã a orificiilor pentru luarea probelor de mãsurare a nivelului.
ART. 364
Curãţirea rezervoarelor de reziduuri se face conform unui grafic, cu distrugerea reziduurilor şi se interzice colectarea acestora în bazine/gropi deschise, improvizate, pe teritoriul depozitului.
ART. 365
Se interzice folosirea ambalajelor din material plastic pentru pãstrarea, manipularea sau transportarea lichidelor combustibile.
ART. 366
Evacuarea apelor care conţin lichide combustibile se face prin canalizare separatã, faţã de cea menajerã care este prevãzutã cu închideri hidraulice şi separatoare.
ART. 367
În locurile unde existã emanaţii sau concentraţii mari de vapori şi gaze inflamabile este interzisã folosirea îmbrãcãmintei confecţionate din fire sintetice, utilizarea pieptenilor din material plastic, purtarea încãlţãmintei cu blacheuri sau potcoave, care pot produce scântei prin lovire ori frecare, capabile sã producã aprinderea amestecurilor explozive.
ART. 368
Se interzice lucrul cu foc deschis la o distanţã mai micã de 50 m faţã de orice clãdire, instalaţie, rezervor sau faţã de perimetrul depozitelor de lichide combustibile.
ART. 369
La depozitarea vopselelor, lacurilor şi a altor substanţe inflamabile se respectã şi instrucţiunile furnizorului.
ART. 370
Vopselele şi lacurile pe bazã de nitrocelulozã se depoziteazã separat faţã de lacurile poliesterice, iar diluanţii în compartimente separate.
ART. 371
Lacurile poliesterice, grundul activ, întãritorul şi acceleratorul se pãstreazã la întuneric şi la o temperaturã redusã a mediului ambiant, iar întãritorul, grundul activ şi acceleratorul de poliesteri se depoziteazã separat.
ART. 372
Bidoanele sau butoaiele cu lac poliesteric se consumã în ordinea intrãrii lor în depozit.
ART. 373
Lagãrele şi piesele în mişcare ale pompelor pentru vehicularea produselor combustibile trebuie în permanenţã unse, pentru evitarea supraîncãlzirilor.
ART. 374
Dezgheţarea armãturilor, ventilelor, legãturilor, pompelor se face numai cu apã caldã sau cu condens şi se interzice folosirea în acest scop a focului deschis.
ART. 375
Operaţiile de reparaţii, revizii, întreţineri ce necesitã folosirea focului deschis se efectueazã numai dupã oprirea instalaţiei şi numai de personal calificat.
ART. 376
(1) Lucrãrile cu foc deschis la conductele pentru produsele petroliere montate în canale încep numai dupã golirea, înlãturarea gazelor rãmase în interior, spãlarea, suflarea cu gaze inerte şi blindarea lor.
(2) Complementar, faţã de mãsurile menţionate la alin. (1) se au în vedere urmãtoarele:
a) curãţirea canalului pe distanţã de minim 10 m de la locul de unde se executã lucrãrile cu foc;
b) protejarea conductelor vecine prin panouri sau prelate;
c) golirea şi spãlarea conductelor vecine care conţin lichide inflamabile.
ART. 377
La instalaţiile de pompare acţionate manual se iau urmãtoarele mãsuri:
a) armãturile şi conductele sã fie etanşe, nu se admit furtunuri flexibile cu fisuri, îmbãtrânite sau fãrã inserţie metalicã;
b) încãrcãtoarele de alimentare a autocisternelor şi a ambalajelor cu lichide combustibile sã fie prevãzute cu prelungitoare confecţionate din metale, care nu produc scântei la lovire şi care sã ajungã pânã la 3 m de fundul recipientelor;
c) autovehiculele pentru transportul lichidelor combustibile, la încãrcare-descãrcare sã aibã asiguratã împãmântarea, pentru scurgerea electricitãţii statice;
d) sã se asigure stabilitatea vaselor pe tot timpul operaţiei de încãrcare-descãrcare şi sã se utilizeze numai scule care nu produc scântei prin lovire sau frecare.
ART. 378
Recipienţii se manipuleazã, astfel încât, sã nu se producã loviri, scântei ori deversarea lichidului.
ART. 379
În cazul alimentãrii directe din rezervoare subterane sau semiîngropate, vehiculele nu se apropie la o distanţã mai micã de 10 m faţã de acestea.
ART. 380
Etanşeitatea instalaţiilor, utilajelor, recipientelor se controleazã şi se asigurã permanent.
ART. 381
Este interzisã folosirea faclelor, felinarelor sau a altor asemenea mijloace, pentru iluminarea depozitelor, rampelor şi staţiilor încãrcare-descãrcare.
ART. 382
Digurile şi pragurile de retenţie a produselor petroliere combustibile trebuie sã fie incombustibile, etanşe şi sã asigure reţinerea întregii cantitãţi de lichide, ce pot fi deversate în caz de incendii sau avarii.
ART. 383
Rezervoarele, instalaţiile şi alte recipiente şi dispozitive se prevãd cu sisteme vizibile de control al nivelului lichidelor ce le conţin, iar la rezervoare este obligatorie montarea opritoarelor de flãcãri şi a supapelor de respiraţie, conform normativelor de specialitate.
ART. 384
Platformele betonate ale depozitelor, rampelor şi a altor spaţii de depozitare a produselor petroliere se prevãd cu posibilitãţi de spãlare, iar platformele nebetonate se curãţã de reziduuri ori de câte ori este necesar, astfel încât, sã fie în permanenţã curate.
ART. 385
Circulaţia locomotivelor pe rampele de cale feratã, precum şi circulaţia autovehiculelor ce au motoare cu ardere internã este interzisã în timpul operaţiunilor de încãrcare-descãrcare a produselor combustibile lichide.
ART. 386
La încãrcarea-descãrcarea lichidelor combustibile pe rampele de cale feratã se iau urmãtoarele mãsuri:
a) mobilizarea vagoanelor cisternã folosind saboţi care nu produc scântei prin lovire sau frecare;
b) legarea la pãmânt a vagoanelor cisternã, rezervoarelor, ambalajelor, conductelor de umplere/golire şi a şinelor de cale feratã;
c) asigurarea continuitãţii electrice între cisterne, conducte şi rezervoare;
d) verificarea şi etanşeizarea cisternei, înainte şi dupã umplere;
e) coborârea furtunului/tubului de umplere pânã la cel mult 0,30 m de fundul cisternei;
f) încãrcarea cisternei, fãrã a se depãşi capacitatea maximã admisã;
g) înlãturarea eventualelor scurgeri de produse;
h) folosirea sculelor care nu produc scântei prin lovire sau frecare.

4. Depozite de muniţie şi armament
ART. 387
Pe teritoriul depozitelor de muniţie şi pe o razã de 300 m în jurul acestora se interzice folosirea focului deschis.
ART. 388
În jurul fiecãrei magazii, pe o distanţã de 20 m se îndepãrteazã buruienile, iarba şi frunzele uscate.
ART. 389
În magaziile pentru muniţie este permisã executarea numai a acelor lucrãri care sunt în legãturã cu manevrarea şi depozitarea ambalajelor cu muniţie.
ART. 390
Se interzice pãstrarea în magaziile cu muniţie a loturilor a cãror pulbere nu este analizatã sau care au termenul de analizare depãşit.
ART. 391
De douã ori pe an, o comisie numitã prin ordin de zi pe unitate controleazã teritoriul depozitului, pentru stabilirea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor.
ART. 392
În magaziile cu muniţie nu este admis iluminatul electric, la efectuarea oricãror lucrãri pe timp de noapte, magaziile putându-se ilumina cu ajutorul lãmpilor electrice portative de tip antiex sau cu farurile autovehiculelor, situate la o distanţã de minim 1,5 m.
ART. 393
Toate magaziile pentru muniţie se prevãd cu instalaţii de paratrãsnet.
ART. 394
Ferestrele magaziilor au geamurile mate sau acoperite cu vopsea albã, pentru protejarea împotriva razelor solare.
ART. 395
Explozivii şi muniţia nu trebuie sã rãmânã nici un moment sub acţiunea directã a razelor solare.
ART. 396
Magaziile cu muniţie se asigurã cu mijloace şi materiale pentru stingerea incendiilor, conform normelor, acestea amplasându-se în locuri uşor accesibile şi vizibile, la 5-10 m de magazie.
ART. 397
Fiecare magazie cu muniţie se prevede cu un mijloc acustic de alarmare, în caz de incendiu.
ART. 398
Se interzice circulaţia persoanelor, în mod izolat, pe teritoriul depozitului.
ART. 399
La terminarea lucrului, înaintea închiderii magaziei, gestionarul controleazã şi ia mãsurile necesare de înlãturare a tuturor cauzelor ce pot provoca incendiu, dupã care raporteazã ofiţerului de serviciu.

SECŢIUNEA a 15 - a
Ateliere de prelucrare a lemnului

ART. 400
Se interzice executarea, modificarea sau repararea instalaţiilor de încãlzire electrice, în timpul lucrului, în atelierul respectiv sau când instalaţia de exhaustare nu funcţioneazã.
ART. 401
(1) Încãlzirea atelierelor de prelucrare a lemnului se face, de regulã, cu instalaţii de încãlzire centralã funcţionând cu apã supraîncãlzitã, abur sau aer cald, respectându-se Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încãlzire centralã I-13/1994.
(2) La atelierele mici cu suprafeţe de maxim 400 mp se pot utiliza sobe obişnuite cu acumulare de cãldurã, având uşile de acces la focar în afara încãperilor de lucru, cu respectarea indicaţiilor normativului anterior menţionat.
ART. 402
Se interzice utilizarea sobelor fãrã acumulare de cãldurã sau a radiatoarelor electrice, indiferent de tipul lor.
ART. 403
Pãrţile metalice ale utilajelor din ateliere trebuie sã fie prevãzute cu legãturi la pãmânt executate şi verificate conform normativelor în vigoare.
ART. 404
Utilajele şi dispozitivele de ascuţit care produc scântei şi sistemele de încãlzire a cleiului se amplaseazã în încãperi care nu prezintã pericol de incendiu, separat de cele pentru prelucrarea lemnului.
ART. 405
În ateliere se introduce material lemnos numai în cantitatea necesarã unei zile de lucru, stivuit ordonat, lãsându-se libere cãile de acces şi de evacuare.
ART. 406
La terminarea activitãţii, deşeurile de lemn, colectate în lãzi special destinate se evacueazã în locurile stabilite, în afara atelierului.
ART. 407
În atelierele de prelucrare a lemnului, fumatul este cu desãvârşire interzis, de asemenea sunt interzise manevrarea şi depozitarea lichidelor combustibile şi a substanţelor inflamabile sau explozive.
ART. 408
Materialul lemnos supus prelucrãrii se controleazã pentru înlãturarea eventualelor particule metalice, care în contact cu scule de lucru pot provoca scântei.

SECŢIUNEA a 16 - a
Ateliere de tapiţerie, croitorie şi cizmãrie

ART. 409
Utilajele acţionate electric, prizele, ştecherele şi fişele de conectare trebuie întreţinute în bunã stare de funcţionare, pentru evitarea scurtcircuitelor.
ART. 410
Dupã terminarea programului de lucru sau când funcţionarea maşinilor este întreruptã pe o perioadã mai mare, utilajele electrice se scot de sub tensiune.
ART. 411
Toate deşeurile de materiale rezultate din procesul de producţie se colecteazã în coşuri sau cutii şi se evacueazã din atelier la terminarea programului, depozitându-se în locurile amenajate.
ART. 412
Operaţiile de curãţire a materialelor cu neofalinã, benzinã şi alte substanţe asemãnãtoare se fac în încãperi separate, ferite de orice sursã de foc, cu ventilaţie naturalã sau mecanicã, doar la lumina zilei.
ART. 413
Pentru atelierele de tapiţerie, unde se lucreazã cu prenadez sau alte substanţe inflamabile sunt obligatorii urmãtoarele reguli:
a) bidoanele cu soluţie se desfac numai cu unelte neferoase;
b) soluţia adezivã pentru o operaţiune de ungere se pãstreazã pe bancurile de lucru în vase mici închise etanş, cu suprafaţa redusã de evaporare;
c) în atelierele sau la locurile se muncã se introduc numai cantitãţile de soluţie necesare unei zile de muncã, iar soluţia neconsumatã se evacueazã în afara atelierului sau se returneazã la depozitul unitãţii.
ART. 414
Personalul care îndeplineşte diverse munci în atelierele unde se folosesc soluţii inflamabile trebuie sã poarte încãlţãminte fãrã accesorii metalice, iar îmbrãcãmintea de protecţie trebuie sã fie menţinutã curatã.
ART. 415
Se interzice în aceste spaţii fumatul şi introducerea de chibrituri, brichete sau a altor surse care pot produce incendii ori explozii.
ART. 416
Pe bidoane cu soluţie de prenadez se aplicã etichete vizibile cu inscripţia "inflamabil".
ART. 417
În atelierele de croitorie se respectã urmãtoarele mãsuri suplimentare:
a) în timpul lucrului, maşinile electrice de cãlcat se aşeazã pe suporţi izolaţi, iar dupã folosire, se deconecteazã de la reţea;
b) la utilizarea maşinilor de cusut electrice se protejeazã cablurile de alimentare împotriva deteriorãrilor mecanice, ce pot produce electrocutãri sau scurtcircuite;
c) operaţiile de curãţire cu neofalinã se efectueazã în încãperi separate sau în aer liber, în nici un caz în atelier.

SECŢIUNEA a 17 - a
Ateliere de acoperiri metalice, chimice şi electrochimice

ART. 418
Atelierele de acoperiri metalice se amplaseazã în clãdiri sau încãperi rezistente la foc, având pardoseli incombustibile.
ART. 419
Şlefuirea şi polizarea mecanicã a metalelor se face în încãperi separate de cele pentru acoperiri metalice.
ART. 420
Atelierele pentru acoperiri metalice se prevãd cu instalaţii pentru ventilaţia naturalã sau mecanicã, iar în cazul defectãrii acestora, lucrul se suspendã pânã la remedierea defecţiunilor.
ART. 421
Este interzisã utilizarea solvenţilor organici inflamabili pentru degresare, cu excepţia situaţiilor când se folosesc cantitãţi reduse, 1-2 litri pe schimb şi nu se justificã folosirea tricloretilenei sau percloretilenei, iar în cazurile când se depãşesc cantitãţile respective, degresarea sa face cu detergenţi sau tripercloretilenã.
ART. 422
Nu se admite depozitarea în ateliere a substanţelor chimice necesare procesului tehnologic, cantitãţile necesare consumului zilnic pãstrându-se în încãperi speciale, în condiţii de evitare a eventualelor reacţii chimice dintre diferitele substanţe prezente.
ART. 423
La depozitarea, transportarea şi manipularea substanţelor chimice care prezintã pericol de incendiu se respectã urmãtoarele reguli:
a) substanţele lichide se pãstreazã în ambalajele originale;
b) damigenele se amplaseazã în locuri separate, bine aerisite, unde nu se pãstreazã alte materiale combustibile, se aşeazã în coşuri împletite, în cutii din lemn sau coşuri metalice, iar pentru amortizare, se folosesc paie, talaş sau vatã de sticlã şi se astupã ermetic;
c) operaţiunile de transvazare din care rezultã cantitãţi mari de gaze sau vapori inflamabili ori toxici se executã numai sub nişe sau sub un puternic curent lateral de aer;
d) damigenele cu acizi sau sãruri chimice în stare lichidã se eticheteazã, indicându-se conţinutul, denumirea chimicã uzualã, densitatea şi concentraţia;
e) conductele de alimentare şi robinetele trebuie întreţinute în bunã stare de funcţionare;
f) la pregãtirea soluţiilor, acizii se toarnã în apã, în jet subţire, amestecând continuu şi rãcind soluţia;
g) se interzice turnarea apei în acid;
h) amestecarea acidului sulfuric şi a acidului azotic se face prin turnarea acidului sulfuric peste cel azotic, amestecând continuu şi rãcind soluţia, astfel ca temperatura sã nu depãşeascã 350C.
ART. 424
Acidul sulfuric concentrat necesar corecţiilor se introduce în ateliere numai în cantitãţile necesare unei singure operaţiuni.
ART. 425
Manevrarea substanţelor cu pericol de incendiu de tip sodiu, potasiu, fosfor, peroxid de sodiu şi alte substanţe necesare obţinerii unor sãruri sau pentru efectuarea reacţiilor de oxidoreducere se face cu respectarea regulamentului de lucru.
ART. 426
Se interzice deversarea concentraţiilor periculoase la canalizare.
ART. 427
Prepararea soluţiilor şi a electroliţilor, precum şi a soluţiilor din bãile galvanice se realizeazã cu respectarea indicaţiilor de lucru şi numai de cãtre personal instruit cu privire la pericolele de incendiu ce apar la manevrarea acizilor concentraţi, a substanţelor oxidante şi a substanţelor cu tendinţã de autoaprindere.
ART. 428
Se interzice lucrul când instalaţia de evacuare a hidrogenului degajat în timpul unor procese chimice sau electrochimice nu funcţioneazã la parametrii normali, astfel încât, concentraţia de hidrogen în atmosfera aerului sã se situeze sub limita minimã de explozie de 4%.
ART. 429
În cazul utilizãrii flãcãrii deschise pentru încãlzirea soluţiilor de lucru, aprinderea focului se face numai dupã 10 minute de la pornirea instalaţiei de exhaustare, iar oprirea instalaţiei se face numai dupã stingerea flãcãrii.
ART. 430
Procesele chimice sau electrochimice bazate pe electroliţi puternic oxidanţi de tipul acidului percloric se executã în încãperi separate, cu ziduri rezistente la foc şi explozie.
ART. 431
Se interzice folosirea sculelor cu cozi din lemn sau materiale plastice, pentru introducerea sau scoaterea pieselor din bãile de metal topit, cu acizi concentraţi sau cu electroliţi puternic oxidanţi.
ART. 432
Depozitarea substanţelor cianurice se face în încãperi separate, sigilate şi ventilate, în care nu se pãstreazã alte materiale.
ART. 433
Se interzice plasarea unor obiecte combustibile în imediata apropiere a bãilor galvanice încãlzite cu flacãrã deschisã, cu energie electricã sau cu aburi, dacã nu sunt izolate termic.
ART. 434
În cazul bãilor cu metal topit, cu radiaţie termicã puternicã prin suprafaţa liberã, mijlocul de transport se protejeazã împotriva supraîncãlzirii sau stropirii cu metal topit.
ART. 435
Piesele se introduc în baie lent şi numai dacã sunt uscate şi curãţate de impuritãţi.

SECŢIUNEA a 18 - a
Vopsitorii

ART. 436
Operaţiunile de degresare, preparare a vopselelor, grunduire sau vopsire, care presupun utilizarea unei cantitãţi mai mare de 10 litri substanţe inflamabile pe schimb, se executã numai în secţii special amenajate, având standuri, cabine sau platformã de lucru prevãzute cu filtre pentru reţinerea particulelor de vopsea, cu instalaţii de evacuare a aerului viciat, precum şi cu mijloace de stingere a incendiilor.
ART. 437
Utilajele sau încãperile pentru vopsire se asigurã cu sisteme pentru evacuarea aerului viciat şi introducerea aerului proaspãt, care se pun în funcţiune cu 5 minute înaintea începerii lucrului şi se menţin în stare de funcţionare încã 5 minute dupã terminarea lucrului.
ART. 438
Se interzice lucrul în cabinele sau platformele de vopsire în condiţiile în care instalaţiile de exhaustare, filtrele, perdelele de apã şi celelalte instalaţii auxiliare nu funcţioneazã sau sunt defecte.
ART. 439
Conductele de evacuare a vaporilor de solvenţã sau aerosoli de vopsea se curãţã periodic, pentru evitarea acumulãrii de material combustibil, periodicitatea operaţiilor de curãţire stabilindu-se în funcţie de depunerile constatate, pe baza verificãrilor efectuate, cel puţin o datã pe trimestru.
ART. 440
Pentru rãzuirea şi curãţirea crustei de vopsea depusã în conductele de aspiraţie, pe instalaţii, utilaje sau elemente de construcţii se folosesc scule care nu produc scântei prin lovire.
ART. 441
Se verificã zilnic buna funcţionare a sistemelor de interblocare între pistoalele de vopsire sau pompele de injectare a solventului inflamabil şi ventilaţia de evacuare a aerului viciat, interzicându-se lucrul la cabine ori utilaje, dacã acest interblocaj nu funcţioneazã.
ART. 442
Se interzice fumatul în toate compartimentele în care prezenţa materialelor inflamabile, chiar în concentraţii nepericuloase poate crea pericol de incendiu, precum şi efectuarea de activitãţi cu foc deschis sau generatoare de scântei.
ART. 443
(1) Intervenţiile cu foc deschis pentru întreţinere-montaj la utilaje, accesorii, instalaţii electrice, termotehnice, hidrotehnice sunt permise numai dupã evacuarea din zonã a solvenţilor, vopselelor, grundurilor, aerisirea de vapori inflamabili şi curãţirea depunerilor de grund sau vopsea de pe utilaje, instalaţii şi construcţii, care s-ar putea aprinde prin contactul cu diferite surse de cãldurã.
(2) Intervenţia respectivã se face în prezenţa mijloacelor necesare stingerii unui eventual început de incendiu.
ART. 444 - În compartimentele de degresare, grunduire, vopsire şi lãcuire este interzisã pãstrarea unor cantitãţi de materiale inflamabile mai mari decât necesarul pentru un schimb de lucru.
ART. 445
Toate materialele pentru vopsire se pãstreazã în recipiente metalice cu închidere etanşã, în zone ferite de raze solare, surse de cãldurã şi scântei, conform indicaţiilor firmelor producãtoare.
ART. 446
În cazul schimbãrii materialelor de vopsire, toate instalaţiile şi utilajele pentru pregãtire, grunduire, vopsire şi uscare a suprafeţelor se curãţã şi se spalã de depunerile anterioare.
ART. 447
Revizia şi prepararea standurilor, cabinelor şi a platformelor de vopsire, precum şi a instalaţiilor aferente se executã numai de personal calificat, instruit în prealabil în acest scop şi numai când sunt oprite, golite şi curãţate de resturile de vopsea.
ART. 448
(1) Pentru instalaţii şi procedee speciale de vopsire se utilizeazã instrucţiunile elaborate pe baza prescripţiilor proiectantului şi executantului instalaţiei.
(2) Prescripţiile tehnice trebuie afişate, cunoscute şi respectate.
ART. 449
La prepararea emailului de aluminiu, praful de aluminiu se manevreazã cu atenţie, pentru a nu se degaja în atmosferã.
ART. 450
Praful de aluminiu aprins nu se stinge cu apã, se foloseşte pulbere stingãtoare sau dioxid de carbon.
ART. 451
(1) Materialele folosite la lãcuire se depoziteazã în încãperi separate, rezistente la foc, luându-se mãsuri de prevenire a incendiilor.
(2) Întãritorul şi grundul activ se pãstreazã separat de lacurile poliesterice.
ART. 452
Materialele pentru lãcuire trebuie ferite de acţiunea directã a razelor solare, iar gemurile ferestrelor de la încãperile în care se depoziteazã acestea se vopsesc în alb.
ART. 453
Materialele pentru lãcuire se pãstreazã în vase metalice închise etanş, iar dupã golire, acestea se evacueazã imediat din atelier, se spalã şi se depoziteazã în locurile destinate acestui scop.
ART. 454
Prepararea soluţiilor pentru lãcuire se efectueazã în încãperi separate de restul atelierelor, cu acces direct exterior.
ART. 455
(1) Degresarea suprafeţelor metalice cu solvenţi inflamabili, prin imersie sau cu jeturi este admisã numai în interiorul unor utilaje, tunele sau camere de degresare.
(2) Ventilaţia de evacuare a vaporilor de solvenţi trebuie sã asigure o presiune mai scãzutã decât în halã.
ART. 456
(1) Degresarea manualã cu lavete îmbibate cu solvenţi inflamabili se admite numai în hale ventilate, în condiţii în care este exclusã formarea amestecurilor explozive.
(2) În aceste cazuri, solventul se pãstreazã în atelier, în bidoane închise etanş.
(3) Lavetele îmbibate cu solvenţi se colecteazã dupã utilizare, în cutii de tablã şi se evacueazã, odatã pe schimb, la locul special amenajat pentru ardere.
ART. 457
Locurile de muncã pentru degresarea cu solvenţi inflamabili se prevãd cu stingãtoare cu dioxid de carbon.
ART. 458
(1) Pregãtirea vopselelor prin diluare cu solvenţi volatili inflamabili, în compartimentul de grunduire sau vopsire este interzisã.
(2) Operaţia se executã în staţia de preparat vopsele sau, în lipsa ei, în încãperea specialã, bine ventilatã, cu ieşire direct spre exterior.
ART. 459
(1) Vopselele se pãstreazã în bidoane metalice, închise ermetic, ce se aprovizioneazã în cantitãţi limitate, în cazul staţiilor de preparare sau în cantitãţi de maximum 250 kg, în cazul pãstrãrii în încãperi amenajate special.
(2) Deschiderea capacelor metalice, în special ale vaselor ce conţin vopsele pe bazã de nitrocelulozã se face cu scule care nu produc scântei prin lovire.
ART. 460
Se interzice depozitarea, prepararea sau manevrarea altor substanţe în afara celor strict necesare proceselor tehnologice zilnice, în ateliere de vopsitorie, staţii şi încãperi de preparare a vopselelor.
ART. 461
Agitatoarele pentru preparare şi pompele pentru transportul vopselelor în staţiile de preparare trebuie sã fie de tip antiex.
ART. 462
Intrarea mijloacelor de transport acţionate electric şi neprotejate antiex în spaţiile şi încãperile de preparare a vopselelor este strict interzisã.
ART. 463
Este interzis accesul cu brichete, chibrituri sau alte surse de foc deschis, în încãperi de preparare a vopselelor sau alte spaţii de lucru unde sunt prezente materiale volatile sau inflamabile.
ART. 464
Vopsirea prin pensulare se face în locuri special amenajate sau în secţii cu alt specific, cu condiţia ca în zona respectivã sã nu existe surse de aprindere a solvenţilor inflamabili, iar ventilaţia generalã sã fie suficientã pentru a menţine concentraţia vaporilor sub limita inferioarã de explozie.
ART. 465
(1) Vopsirea prin imersie se realizeazã în bãi metalice prevãzute cu sistem de exhaustare a vaporilor de solvent.
(2) Bãile de vopsire se prevãd cu capace şi sisteme de golire rapidã, în cazul când au capacitate peste 2 mc şi trebuie sã aibã indicatoare de nivel pentru stabilirea nivelului maxim de umplere admis, ţinând cont şi de volumele pieselor ce se imerseazã, fiind interzisã umplerea bãilor peste nivelul indicat.
ART. 466
Când bãile nu funcţioneazã, acestea se acoperã cu ajutorul capacelor, iar când acestea au volume de peste 2 mc, conţinutul se evacueazã în rezervorul pentru golire rapidã.
ART. 467
Încãperile şi utilajele în care se executã operaţiile de pulverizare, se prevãd cu sisteme de ventilaţie corespunzãtoare, care se pun în funcţiune cu 5 minute înaintea începerii vopsirii şi funcţioneazã încã 5 minute dupã terminarea activitãţii.
ART. 468
Vopsirea prin pulverizare, în afara utilajelor specifice este admisã numai dacã se executã ocazional, cu un consum de material mai mic de 10 litri pe schimb şi 20 grame pe orã şi metru cub de încãpere.
ART. 469
(1) Pulverizarea vopselelor se poate face cu aer comprimat, azot, dioxid de carbon sau prin presiune hidraulicã, interzicându-se categoric folosirea oxigenului sau a gazelor combustibile.
(2) Aerul comprimat trebuie sã fie trecut prin filtre speciale.
ART. 470
(1) La fiecare 100 de ore de funcţionare a utilajului de vopsire se controleazã elementul filtrant, care se înlocuieşte imediat ce se constatã îmbâcsirea lui.
(2) Se interzice schimbarea materialului de filtre, faţã de cel prevãzut prin proiect sau cartea tehnicã a maşinii.
ART. 471
Instalaţia fixã de pulverizare trebuie sã fie legatã electric la împãmântare.
ART. 472
(1) Încãperile pentru pulverizarea lacurilor pe bazã de nitrocelulozã se prevãd cu instalaţie de ventilaţie separatã de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice.
(2) Camerele în care se executã operaţiile de lãcuire trebuie sã fie prevãzute cu filtre umede sau alte sisteme de filtrare.
ART. 473
La schimbarea soluţiei de lãcuire, toate instalaţiile şi utilajele trebuie sã fie în prealabil curãţate de depunerile anterioare.
ART. 474
Materialul lemnos în curs de lãcuire se stivuieşte în mod ordonat pe cãrucioare, palete, platforme şi altele asemenea.
ART. 475
În cazul vopsirii în câmp electrostatic se respectã cu stricteţe parametrii tehnologici stabiliţi de proiectant şi furnizorul instalaţiei, utilizându-se numai instalaţii omologate şi în perfectã stare de funcţionare.
ART. 476
(1) În atelierele de grunduire şi vopsire în care se lucreazã discontinuu, cu cantitãţi de grunduri şi vopsele care nu necesitã staţii de preparat vopsele, se executã în fiecare zi, la terminarea activitãţii, urmãtoarele operaţii:
a) utilajele de preparare a materialelor de vopsire se golesc complet şi apoi se spalã cu solvenţi, reziduurile astfel obţinute colectându-se în recipiente pentru distrugerea reziduurilor inflamabile;
b) instalaţiile şi utilajele de degresare, grunduire, vopsire, uscare, precum şi elementele de construcţie ale atelierului se curãţã de orice depuneri de materiale inflamabile sau combustibile, prin raşchetare cu scule ce nu produc scântei, apoi prin spãlare cu lavete îmbibate cu solvenţi;
c) sculele de raşchetare se curãţã, se depoziteazã în cutii metalice, iar lavetele se colecteazã în recipiente metalice şi se distrug prin ardere.
(2) În timpul operaţiunilor de curãţare, instalaţia de exhaustare trebuie sã funcţioneze permanent.
ART. 477
(1) Uscarea naturalã a pieselor în incinta atelierului se poate face numai în spaţii ventilate, care asigurã menţinerea concentraţiei de vapori de solvenţi sub limita inferioarã de explozie.
(2) Se admite uscare naturalã, fãrã precauţii speciale, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) cantitatea de solvent din vopsea sã nu depãşeascã 10 litri pe schimb şi 20 grame pe orã şi metru cub de încãpere, în încãperea unde se lucreazã;
b) în jurul pieselor supuse uscãrii, pe o razã de 6 m sã nu existe surse de scântei sau de flacãrã deschisã;
c) în zona respectivã nu existã alte materiale inflamabile.
ART. 478
Uscarea artificialã a pieselor vopsite se face în cuptoare-camerã sau cuptoare-tunel, prevãzute cu instalaţii de exhaustare a solvenţilor, dispozitive pentru reglarea automatã a temperaturii şi sisteme de intercondiţionare a funcţionãrii instalaţiilor de încãlzire şi a transportoarelor, cu instalaţiile de evacuare a vaporilor de solvenţi.
ART. 479
Cuptoarele de uscare încãlzite cu gaze trebuie sã fie echipate cu instalaţii automate de supraveghere a aprinderii şi de control al arderii, care sã întrerupã alimentarea cu gaz a arzãtoarelor, în cazul unor defecţiuni la agregatele ce asigurã condiţii normale de funcţionare ale cuptorului ori sã nu permitã aprinderea gazelor, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile necesare de protecţie.
ART. 480
La uscarea produselor sau pieselor în cuptor se urmãreşte respectarea strictã a proceselor tehnologice specifice elaborate în acest scop.
ART. 481
Pentru sistemele de uscare care folosesc radiaţii infraroşii, concentraţia de solvenţi trebuie menţinutã sub limita de aprindere cu cel puţin 50%.
ART. 482
În cazul folosirii aburului sau a apei supraîncãlzite, pentru înlãturarea pericolului de explozie, concentraţia de solvenţi se menţine sub limita de aprindere cu cel puţin 20%, în funcţie de temperatura de uscare.
ART. 483
Pãrţile interioare ale tunelului şi conductele de evacuare a aerului se menţin în stare de perfectã curãţenie.
ART. 484
Semestrial, se verificã depunerile de solvent din interiorul panourilor izolante, în vederea depistãrii posibilitãţilor de impregnare cu condens de solvent, a materialului poros izolant şi pentru prevenirea autoaprinderii.
ART. 485
Se urmãreşte permanent funcţionarea corectã a filtrelor de aer proaspãt, care se curãţã şi se verificã sistematic.
ART. 486
Stingãtoarele, prelatele şi alte mijloace iniţiale de intervenţie, utilizate pentru stingerea incendiilor la instalaţiile de uscare se amplaseazã în locuri accesibile.
ART. 487
Dispozitivele şi aparatele de siguranţã, reglaj, mãsurã şi control se controleazã periodic privind buna funcţionare, orice defecţiune în funcţionare fiind imediat înlãturatã.

SECŢIUNEA a 19 - a
Garaje, remize, platforme de parcare

ART. 488
La clãdirile şi construcţiile destinate garãrii autovehiculelor se respectã capacitatea de garare stabilitã prin proiect, în funcţie de gradul de rezistenţã la foc al construcţiei şi de tipul autovehiculelor garate.
ART. 489
(1) Autovehiculele se gareazã numai în spaţiile destinate acestui scop, astfel încât, sã se asigure evacuarea rapidã în caz de incendiu.
(2) Pe pardosealã se marcheazã spaţiile destinate fiecãrui autovehicul.
ART. 490
(1) Pentru evacuarea rapidã a autovehiculelor în caz de incendiu, la fiecare garaj se întocmeşte şi afişeazã planul de evacuare, cu indicarea precisã a operaţiunilor de efectuat şi cu stabilirea utilajelor ce se folosesc în acest sens.
(2) Un rând din cheile de contact ale autovehiculelor se pãstreazã la personalul de serviciu pe parcul auto.
ART. 491
(1) Parcarea autovehiculelor se face pe direcţia de evacuare, conform planului de evacuare, asigurându-se culoare şi spaţii necesare intervenţiei şi evacuãrii rapide.
(2) Zilnic se stabileşte un şofer şi o maşinã de serviciu corespunzãtoare pentru tractarea şi evacuarea autovehiculelor defecte.
(3) Se interzice parcarea pe cãile de acces şi de evacuare.
ART. 492
Garajele trebuie sã fie prevãzute cu sisteme de ventilaţie mecanicã sau naturalã.
ART. 493
În garaje, remize şi platforme de parcare se interzice fumatul şi folosirea focului deschis sub orice formã.
ART. 494
Încãlzirea cu sobe a garajelor, atunci când este permisã, se face numai cu alimentarea acestora din exterior, cu asigurarea evacuãrii gazelor în condiţii de siguranţã.
ART. 495
În cazul producerii unor scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi, lichide şi alte substanţe inflamabile, petele se acoperã imediat cu nisip, care, dupã îmbibare, se evacueazã în locuri fãrã pericol de incendiu.
ART. 496
Materialele textile utilizate la operaţiunile de întreţinere sau cele îmbibate cu produse inflamabile se colecteazã în cutii metalice, prevãzute cu capace şi se evacueazã în afara încãperilor.
ART. 497
Se interzice amenajarea de magazii, birouri sau dormitoare în incinta garajelor, remizelor sau spaţiilor de parcare, precum şi repararea şi întreţinerea autovehiculelor în interiorul garajelor sau pe platforme de parcare cu multe autovehicule.
ART. 498
Înaintea plecãrii în cursã se verificã toate autovehiculele din punct de vedere al apãrãrii împotriva incendiilor, luându-se mãsuri imediate de remediere pe loc a eventualelor deficienţe, iar utilajele folosite se verificã din acelaşi punct de vedere înaintea începerii lucrului.
ART. 499
Se interzice alimentarea carburatorului cu benzinã folosind mijloace improvizate.
ART. 500
Buteliile cu gaze lichefiate sub presiune nu se transportã în interiorul autoturismelor sau în cabinele autocamioanelor.
ART. 501
La încãrcarea şi descãrcarea autocisternelor cu lichide combustibile se asigurã legarea acestora la pãmânt, iar, pentru lichidele combustibile de tipul toluen, benzinã, motorinã şi altele asemenea, se asigurã scurgerea electricitãţii statice şi pe timpul deplasãrii.
ART. 502
Autocisternele care transportã lichide combustibile trebuie sã fie dotate cu ladã cu nisip şi douã stingãtoare presurizate, cu pulberea în stare corespunzãtoare.
ART. 503
Se interzice folosirea flãcãrii deschise pe timp friguros pentru pornirea sau dezgheţarea conductelor autovehiculelor.

SECŢIUNEA a 20 - a
Ateliere pentru repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi tehnicii de luptã

ART. 504
În atelierele de întreţinere se introduc numai autovehiculele şi utilajele corespunzãtoare posturilor de lucru, prevãzute prin documentaţia tehnicã, cu respectarea urmãtoarelor reguli:
a) sã existe spaţii minime între autovehiculele şi utilajele impuse de procesul şi fluxul tehnologic;
b) sã se asigure evacuarea rapidã a autovehiculelor şi utilajelor, în caz de început de incendiu;
c) sã se goleascã combustibilul din rezervoare şi sã se deconecteze legãturile electrice la autovehiculele ce se introduc în ateliere.
ART. 505
(1) Degresarea, curãţarea şi spãlarea pieselor se face în bãi special amenajate, folosindu-se de regulã soluţii neinflamabile.
(2) Spãlarea cu soluţii inflamabile se executã numai în încãperi separate şi amenajate corespunzãtor, vasele utilizate trebuie sã aibã capace, încãperile sã fie prevãzute cu sisteme de ventilaţie, iar instalaţiile electrice trebuie sã fie de tip antiex şi se interzice utilizarea focului deschis şi a fumatului în aceste încãperi.
ART. 506
Pardoseala atelierului şi a canalelor pentru revizii şi reparaţii se amenajeazã, astfel încât, sã se poatã asigura colectarea scurgerilor de carburanţi şi lubrifianţi.
ART. 507
Se interzice depozitarea recipientelor cu carbid, vopsele, diluanţi şi alte materiale combustibile în atelierele de întreţinere şi reparare a autovehiculelor şi tehnicii de luptã.
ART. 508
(1) Lucrãrile de sudurã la autovehicule şi utilajele introduse în reparaţie se executã, numai dupã înlãturarea scurgerilor de lichide combustibile, curãţarea pieselor şi a zonelor de lucru.
(2) Sudarea rezervorului de combustibil se face dupã forjarea acestuia cu aburi şi spãlarea cu apã caldã.
ART. 509
Sunt interzise lucrãrile de sudurã fãrã sã se asigure în prealabil urmãtoarele mãsuri:
a) curãţarea scurgerilor de lichide combustibile, degresarea pieselor şi a zonelor de lucru;
b) protejarea rezervorului şi a pãrţilor combustibile;
c) golirea şi curãţarea instalaţiilor hidraulice cu ulei sau alte lichide combustibile.
ART. 510
La motoarele aflate în rodaj, instalaţiile de alimentare cu carburanţi trebuie sã fie etanşe, legãtura între conductele de alimentare şi motor trebuie sã fie elasticã, iar ţevile de eşapament se izoleazã faţã de materialele şi substanţele combustibile şi se scot în afara încãperilor.
ART. 511
Lãmpile electrice portative trebuie sã funcţioneze la tensiuni reduse de maximum 24 V, se prevãd cu glob şi armãturã de protecţie, iar cablurile acestora trebuie sã aibã izolaţia în bunã stare.
ART. 512
Deşeurile combustibile provenite de la autovehiculele şi utilajele în reparaţie se colecteazã în vase acoperite şi se evacueazã din atelier, pentru a fi valorificate sau distruse în locuri special amenajate.
ART. 513
Lãmpile de benzinã sau alte surse de foc deschis pentru procesul tehnologic se folosesc numai în locuri special amenajate.
ART. 514
Toate utilajele din ateliere trebuie sã aibã carcasele legate la centura de împãmântare şi sã fie exploatate astfel încât sã se previnã producerea de frecãri anormale sau scântei.
ART. 515
În caz de început de incendiu se acţioneazã astfel:
a) se intervine cu spumã, pulberi, gaze inerte sau apã, în funcţie de materialele care ard;
b) se evacueazã autovehiculele şi alte materiale combustibile, conform planului stabilit în acest sens sau se protejeazã cu prelate udate permanent, bunurile materiale ce nu pot fi evacuate;
c) se rãcesc cu apã autovehiculele, elementele de construcţie şi materialele din apropierea focarelor, cu luarea mãsurilor de protecţie a materialelor învecinate;
d) se protejeazã personalul de intervenţie împotriva temperaturii, fumului şi a gazelor.

SECŢIUNEA a 21 - a
Ateliere de vulcanizare

ART. 516
(1) Atelierele de vulcanizare trebuie sã aibã asiguratã o ventilaţie corespunzãtoare.
(2) Spaţiile în care se lucreazã cu solvenţi, ce emanã vapori inflamabili, se prevãd cu instalaţii de ventilaţie tip antiex.
ART. 517
Pentru încãlzirea atelierelor de vulcanizare se utilizeazã ca agenţi termici apa caldã sau aburul de joasã presiune, cazanele fiind montate în încãperi separate faţã de cele de lucru.
ART. 518
Instalaţiile electrice de iluminat şi forţã trebuie sã fie de tip "etanşe la praf" sau "antiex", în raport cu pericolul prezentat de mediul din încãperile respective, iar tablourile de distribuţie a energiei electrice, se amplaseazã în exteriorul atelierelor de vulcanizare.
ART. 519
Materialele necesare procesului tehnologic se aduc în atelier, numai în cantitãţile necesare unui singur schimb, depozitarea camerelor sau a anvelopelor în ateliere, fiind interzisã.

SECŢIUNEA a 22 - a
Ateliere pentru sudarea şi tãierea metalelor

ART. 520
Pardoseala atelierelor de sudurã se realizeazã din materiale incombustibile/conductibilitate termicã redusã.
ART. 521
Generatorul cu acetilenã şi tubul de oxigen se amplaseazã în boxe incombustibile separate, cu posibilitãţi de aerisire, având în pereţi şi acoperiş goluri cu rol de decomprimare, în caz de explozie.
ART. 522
Generatoarele transportabile de acetilenã se instaleazã în aer liber, ferite de acţiunea razelor solare sau a surselor de foc deschis trebuie sã aibã placã e timbru, iar încãrcãtura de carbid nu trebuie sã depãşeascã cantitatea prevãzutã în cartea tehnicã.
ART. 523
Pe timpul lucrului, distanţa între generatorul de acetilenã şi butelia de oxigen va fi minim 5 metri, iar faţã de flacãra oxiacetilenicã de minim 10 metri.
ART. 524
Se interzice prezenţa în atelierele de sudurã a recipientelor sau vaselor ce conţin substanţe inflamabile.
ART. 525
(1) Se interzice agãţarea arzãtoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen, reductoarele de presiune sau de generatorul de acetilenã.
(2) În cazul întreruperii lucrului pe o perioadã mai mare se evacueazã carbidul din generator.
ART. 526
(1) La trecerea furtunurilor sau a cablurilor pentru sudurã prin pereţi se folosesc tuburi izolatoare.
(2) La sudura electricã se asigurã legãturi corecte la sursa de energie şi la instalaţia de împãmântare.
(3) Materialele combustibile se protejeazã împotriva arcului electric şi scânteilor de metal topit.
ART. 527
Se interzice executarea simultanã a lucrãrilor de sudurã electricã şi a celor de sudurã oxiacetilenicã, în acelaşi spaţiu.
ART. 528
Locurile de amplasare a generatoarelor de acetilenã şi a buteliilor cu oxigen se marcheazã cu indicatoare de securitate executate, conform STAS 297/2-68.
ART. 529
Evacuarea şlamului din generatoarele de acetilenã se face în locuri special amenajate, amplasate în zone care nu prezintã pericol de incendiu.
ART. 530
Se interzice depozitarea butoaielor de carbid la un loc cu buteliile de oxigen.
ART. 531
Pe uşa depozitului/staţiei de acetilenã se monteazã un panou de avertizare având urmãtorul text: "Depozit de carbid, stropirea cu apã este interzisã!" şi "Fumatul interzis! Pericol de incendiu!".
ART. 532
(1) Stingerea incendiilor se realizeazã folosind pulberi uscate.
(2) Se interzice utilizarea apei sau spumei pentru stingerea carbidului ori a generatoarelor de curent sau transformatoarelor pentru sudurã electricã.

SECŢIUNEA a 23 - a
Staţii de compresoare

ART. 533
Uşile şi ferestrele staţiei de compresoare trebuie sã se deschidã spre exterior, pentru a permite evacuarea rapidã în caz de incendiu.
ART. 534
(1) Aparatele de mãsurã şi control trebuie amplasate şi iluminate, astfel încât, sã permitã supravegherea lor fãrã dificultãţi.
(2) Parametrii care indicã presiunea şi temperatura limitã se marcheazã vizibil.
ART. 535
Prizele de aer proaspãt ale compresoarelor se feresc de surse de prafuri combustibile sau vapori inflamabili.
ART. 536
Se asigurã întreţinerea corectã a compresoarelor şi, îndeosebi, a instalaţiilor de ungere.
ART. 537
(1) Ungerea compresoarelor se face numai cu uleiuri ce au vâscozitatea şi punctul de aprindere bine stabilite, în cantitãţile prevãzute de proiectant sau constructor.
(2) Trebuie sã se evite un consum exagerat de ulei, care se poate aprinde în cazul supraîncãlzirii aerului la ieşirea din compresor.
(3) Trebuie sã se asigure rãcirea continuã a aerului comprimat şi buna funcţionare a supapelor, în special cele de refulare.
ART. 538
(1) Curãţirea şi verificarea conductelor şi rezervoarelor de aer comprimat se face conform instrucţiunilor furnizorului.
(2) Se interzice cu desãvârşire curãţirea pãrţilor interioare ale ţevilor şi rezervoarelor, cu benzinã sau produse similare, care pot provoca explozii la pornirea instalaţiei.
ART. 539
Pentru evitarea producerii de scântei electrostatice se asigurã legarea la pãmânt a tuturor pãrţilor metalice ale instalaţiilor.
ART. 540
Se interzice pozarea conductelor pentru aer comprimat în vecinãtatea focurilor deschise sau lângã surse care radiazã cãldurã.
ART. 541
Temperatura aerului comprimat la ieşirea din staţie trebuie sã fie de maximum 600C.

SECŢIUNEA a 24 - a
Staţii pentru alimentarea autovehiculelor cu carburanţi şi lubrifianţi

ART. 542
Pompele de alimentare şi rezervoarele de combustibil trebuie sã aibã legãtura la pãmânt, iar conductele de aerisire sã fie prevãzute cu opritoare de flãcãri.
ART. 543
Racordurile pentru transvazarea combustibilului din autocisterne în rezervoare trebuie sã aibã asiguratã continuitatea electricã şi sã fie prevãzut cu prize de împãmântare şi sisteme etanşe de îmbinare.
ART. 544
Mãsurarea nivelului şi luarea probelor din rezervoare se face numai cu dispozitive confecţionate din materiale neferoase, de regulã în timpul zilei, iar noaptea, iluminatul se asigurã cu mijloace de tip antiex.
ART. 545
În timpul descãrcãrii cisternelor în rezervoare sau alimentãrii cu carburanţi a autovehiculelor, motoarele acestora se opresc din funcţionare.
ART. 546
Este interzis sã se efectueze lucrãri de verificare, întreţinere şi reparaţii la rezervoare, electropompe, conducte sau la instalaţiile electrice, în timpul transvazãrii lichidelor combustibile.
ART. 547
Butoaiele folosite pentru pãstrarea uleiurilor şi a unsorilor se pãstreazã pe rastele şi se menţin în perfectã stare de curãţenie.
ART. 548
(1) Revãrsãrile de lichide combustibile se colecteazã şi se îndepãrteazã imediat din depozite, în locuri special amenajate.
(2) Pentru absorbţia scurgerilor se foloseşte nisipul uscat, fiind interzisã utilizarea rumeguşului.
ART. 549
Este interzisã transportarea lichidelor combustibile în gãleţi sau alte tipuri de vase confecţionate din mase plastice, în scopul alimentãrii autovehiculelor sau transvazãrii.
ART. 550
La stingerea incendiilor se folosesc gaze inerte, spumã şi abur.

SECŢIUNEA a 25 - a
Armarea şi repararea navelor marinei militare

ART. 551
La introducerea navelor în reparaţii, personalul care le însoţeşte şi care executã lucrãri trebuie sã fie instruit cu privire la respectarea normelor de apãrare împotriva incendiilor.
ART. 552
Înainte de urcarea navei pe doc, acesta trebuie sã fie descãrcatã, urmãrindu-se în mod deosebit, înlãturarea tuturor produselor inflamabile şi cu pericol de explozie.
ART. 553
Tancurile petroliere şi navele care au transport produse cu pericol de incendiu sau explozive se admit în şantier, numai dupã efectuarea operaţiunilor de degazare.
ART. 554
Pe fiecare navã se organizeazã pichete de pompieri, care sunt dotate cu materiale de stins incendiu, de cãtre echipajul de la bord sau de cãtre unitatea reparatoare.
ART. 555
(1) Navele în construcţie sau reparaţie, cheiurile, docurile şi calele trebuie menţinute în perfectã stare de curãţenie.
(2) La încetarea lucrului se evacueazã toate materialele care prezintã pericol de incendiu sau nu sunt necesare.
ART. 556
Uşile şi cãile de acces spre acestea trebuie sã fie libere, astfel încât, sã poatã fi închise, în caz de incendiu.
ART. 557
Executarea lucrãrilor de sudurã sau cu foc deschis se face în condiţiile prevãzute în prezentele norme.
ART. 558
(1) Buteliile care servesc la alimentarea aparatelor de tãiere cu flacãrã sau de sudurã se amplaseazã în exteriorul încãperii, respectându-se normele de tehnicã a securitãţii muncii.
(2) Urcarea generatorului de acetilenã pe navã se admite numai în cazuri excepţionale, când nu sunt alte posibilitãţi şi când condiţiile de lucru impun acesta, cu aprobarea comandantului navei.
ART. 559
În cazurile în care se executã lucrãri de sudurã sau tãiere cu flacãrã oxiacetilenicã la panourile despãrţitoare de punţi, precum şi la compartimente cu plãci de plutã, se iau mãsuri de supraveghere a încãperilor învecinate, pentru a nu se produce incendiu.
ART. 560
În cazul executãrii unor operaţii de vopsire cu lacuri şi vopsele se interzic cu desãvârşire fumatul şi executarea de lucrãri cu flacãrã deschisã la bordul navei.

SECŢIUNEA a 26 - a
Poligoane şi terenuri pentru aplicaţii

ART. 561
Pe timpul executãrii tragerilor, comandantul dispozitivului trebuie sã ia toate mãsurile pentru supravegherea, alarmarea şi intervenţia operativã optimã, în caz de incendii, produse la vegetaţie sau pãduri.
ART. 562
Poligoanele trebuie sã fie asigurate cu rezerve de apã de stins incendii, motopompe, autospeciale şi mijloace tehnice de stins incendii, în funcţie de natura şi nivelul riscurilor de incendiu identificate.

SECŢIUNEA a 27 - a
Norme de apãrare împotriva incendiilor la aerodroame

1. Hangare
ART. 563
În hangare se interzice:
a) preîncãlzirea, pornirea şi încercarea motoarelor de aeronave sau a altor utilaje;
b) încãlzirea acumulatorilor electrici şi pãstrarea acestora pe avion sau hangar;
c) executarea lipiturilor de orice fel;
d) folosirea focului deschis cu flacãrã sau de altã naturã produs prin scântei;
e) folosirea lãmpilor portative electrice care nu au cuplaje ermetice, cordoanele de alimentare în perfectã stare şi lãmpi cu glob şi protecţie din sârmã;
f) alimentarea cu combustibil sau lubrifianţi a aeronavelor sau altor utilaje;
g) pãstrarea/depozitarea acizilor, lichidelor inflamabile, lacurilor, vopselelor, precum şi pãstrarea necorespunzãtoare a lavetelor şi huselor îmbibate cu unsori, uleiuri şi alte substanţe asemãnãtoare;
h) existenţa instalaţiilor electrice defecte sau lãsarea acestora sub tensiune dupã program;
i) fumatul.
ART. 564
Avioanele, elicopterele şi planoarele se dispun în hangare, astfel încât, sã se asigure introducerea şi scoaterea liberã şi uşoarã a acestora, avându-se în vedere ca intervalele minime dintre avioane, mãsurate între punctele cele mai apropiate, sã fie de cel puţin 1 m pentru avioane bimotoare, de 4 m pentru avioanele cu mai mult de 2 motoare, de 2 m între circumferinţele descrise de elicele portabile sau între circumferinţele unui elicopter şi cel mai apropriat punct al elicopterului vecin, pentru elicopterele pânã la 7 tone greutate şi de 3 m în cazul elicopterelor peste 7 tone greutate.
ART. 565
La introducerea în hangar a avioanelor şi elicopterelor pentru lucrãri normate sau accidentale se respectã normele privind apãrarea împotriva incendiilor, prevãzute de firma producãtoare.
ART. 566
Trebuie evitatã împrãştierea lichidelor inflamabile pe pardoseala hangarului, prin utilizarea de tãvi colectoare, iar în cazul în care se produc astfel de scurgeri, lichidele trebuie înlãturate de urgenţã de pe pardosealã, prin ştergerea cu lavete sau spãlarea cu detergenţi, dupã care acestea se îndepãrteazã din hangar, în locuri special amenajate.
ART. 567
(1) Încãlzirea hangarelor şi anexelor respective se face numai cu instalaţia executatã prin construcţie.
(2) Nu se admit improvizaţii, uşile hangarelor trebuie sã fie permanent libere, deschiderea lor fãcându-se cu uşurinţã.
(3) Depozitarea huselor şi a pieselor de avioane în hangare, în cantitãţi mai mari decât strictul necesar de lucru este interzisã.
(4) Decaparea, vopsirea şi emailarea avioanelor, a cãror situaţie impune a se efectua în hangare trebuie sã se facã la ore separate de restul lucrãrilor normate sau accidentale, luându-se mãsuri corespunzãtoare de prevenire a incendiilor şi aerisirea optimã a acestora.
ART. 568
Se interzice introducerea şi pãstrarea în hangar a cisternelor încãrcate cu carburanţi, având acces numai utilajele destinate tractãrii aeronavelor pentru efectuarea acestor operaţiuni, cu maximã prudenţã.

2. Instalaţii pentru protecţia navigaţiei aeriene
ART. 569
Aparatura protecţiei aeriene este instalatã în construcţii deservite local de personal de specialitate sau comandate de la distanţã, alimentarea cu energie electricã efectuându-se de la reţeaua electricã publicã, iar în cazul întreruperii acesteia, de la grupurile electrogene proprii.
ART. 570
În fiecare încãpere, atât pentru echipamentul electric, cât şi pentru grupul electrogen se menţine o curãţenie perfectã, depozitarea combustibililor, lubrifianţilor, precum şi a oricãror materiale inflamabile fiind interzisã.
ART. 571
(1) În construcţiile unde sunt montate grupuri electrogene, pentru asigurarea funcţionãrii aparaturii speciale se admite numai combustibilul din rezervorul pentru consumul zilnic.
(2) Trebuie evitate scurgerile de combustibil sau de lubrifianţi, iar în cazul când se produc incidental, acestea se curãţã imediat.
(3) Nu se admit aparate de încãlzit cu rezistenţe electrice deschise.
(4) Conductele de evacuare a gazelor arse trebuie sã fie perfect etanşe, evitându-se trecerea lor pe lângã materiale combustibile.
ART. 572
(1) Conductorii electrici şi tuburile de protecţie dintre generatori se verificã periodic, pentru menţinerea rezistenţei de izolaţie admisibile.
(2) Automatele de protecţie şi contactele acestora se menţin în perfectã stare de funcţionare.
ART. 573
(1) Instalaţiile moderne de mare precizie pentru protecţia navigaţiei aeriene se doteazã numai cu echipamentul de prevenire şi stingere a incendiilor recomandat de furnizor, pentru ca masele metalice suplimentare sã nu influenţeze semnalele ce se transmit aeronavelor şi agentul chimic folosit la stingere sã afecteze aparatura.
(2) Instalaţia automatã pentru stingerea incendiului nu este recomandatã.
(3) Încãperile respective se doteazã, în toate cazurile, cu stingãtoare portative cu bioxid de carbon.

3. Avioane la sol
ART. 574
(1) La alimentarea avionului cu carburanţi de cãtre autoalimentator se interzice fumatul şi folosirea focului deschis, pe o razã de cel puţin 50 m, de la locul alimentãrii.
(2) În timpul alimentãrii, atât alimentatorul, cât şi avionul trebuie sã aibã motoarele oprite, cu excepţia motoarelor pentru acţionarea pompelor.
ART. 575
(1) În timpul alimentãrii cu carburanţi, avioanele şi alimentatoarele trebuie sã aibã legãtura asiguratã la împãmântare, pentru scurgerea electricitãţii statice.
(2) Toate avioanele şi autovehiculele existente pe aerodrom se leagã obligatoriu la pãmânt pe tot timpul staţionãrii lor.
(3) Se interzice alimentarea avioanelor care au sistemul de alimentare defect.
ART. 576
(1) În timpul alimentãrii cu combustibil şi lubrifianţi trebuie sã se asigure toate condiţiile necesare pentru a nu se produce scurgeri din rezervoare pe platforme sau pe avioane.
(2) Eventualele scurgeri de combustibili şi lubrifianţi rezultate la alimentare se îndepãrteazã imediat cu ajutorul nisipului, al lavetelor de bumbac sau a altor mijloace de spãlare.
ART. 577
(1) Alimentarea cu combustibil a avioanelor se face numai în prezenţa unei maşini de stins incendiul sau a cel puţin douã stingãtoare mobile cu bioxid de carbon sau spumã.
(2) Maşinile de transvazare a oxigenului se exploateazã conform instrucţiunilor şi indicaţiilor care însoţesc agregatele respective.
(3) Se controleazã în permanenţã starea racordurilor şi a ventilelor, precum şi existenţa lubrifiantului în pompã, evitându-se supraîncãlzirea acestora.
ART. 578
Se respectã indicaţiile privind manipularea, transportul şi utilizarea recipientelor de oxigen, în scopul evitãrii producerii exploziilor.
ART. 579
Utilizarea grupurilor electrogene mobile de pe aerodrom, a bateriilor de acumulatoare, electroalimentatoare de diferite tipuri se face conform instrucţiunilor date de furnizori.
ART. 580
(1) Cablurile şi cuplele de alimentare se menţin în perfectã stare tehnicã şi de curãţenie pentru evitarea scurtcircuitãrilor.
(2) Se va urmãri ca ventilaţia bateriilor de la acumulatoare sã fie asiguratã şi sã nu depãşeascã timpii admişi pentru regim forţat.
ART. 581
La pompele de combustibil se controleazã permanent presgarniturile pentru a nu se produce încãlziri locale şi se urmãreşte evitarea scurgerilor de combustibili la îmbinãri.
ART. 582
Se evitã aglomerarea de avioane într-un spaţiu restrâns, ţinându-se seama de distanţele regulamentare de parcare a acestora.
ART. 583
(1) Autovehiculele de alimentare a aeronavelor, a cãror instalaţii prezintã scurgeri de carburanţi sau nu au dispozitiv de parascântei la ţeava de eşapament, le este interzis sã efectueze alimentarea.
(2) În cazul constatãrii unor avarii pe timpul funcţionãrii, autoalimentatorul se îndepãrteazã la o distanţã corespunzãtoare de aeronavã, dupã care se procedeazã la remedierea lor.
ART. 584
Parcul de avioane se doteazã cu mijloacele tehnice de stingere a incendiilor prevãzute în normã.
ART. 585
(1) Locul de staţionare a avioanelor se pãstreazã curat şi se îndepãrteazã iarba uscatã şi gunoaiele.
(2) Lavetele, bumbacul sau cârpele folosite se colecteazã zilnic, evacuându-se în locurile stabilite.
ART. 586
Pentru evitarea izbucnirii incendiilor la locul de staţionare a avioanelor se interzice:
a) pornirea motoarelor fãrã existenţa mijloacelor de stingere a incendiului la locul de staţionare a avionului respectiv;
b) funcţionarea mijloacelor de preîncãlzire fãrã a fi supravegheate;
c) aruncarea combustibililor şi lubrifianţilor în afara locurilor destinate pentru colectarea acestora;
d) utilizarea focului deschis la o distanţã mai micã de 50 m faţã de avion.
ART. 587
Pe platformele de îmbarcare-debarcare şi pe cele pentru staţionare fumatul este interzis.
ART. 588
La avioanele şi elicopterele utilitare care transportã amestecuri toxice pentru prãfuire sau stropire din aeronavã, în afarã de prevederile instrucţiunilor de exploatare, se respectã suplimentar urmãtoarele reguli:
a) bidoanele cu substanţe chimie se manipuleazã cu atenţie, în aşa fel încât, sã nu se verse din conţinut;
b) pe timpul încãrcãrii substanţelor chimice, motorul aeronavei trebuie oprit;
c) operaţiunile de manipulare şi încãrcare se orienteazã în funcţie de vânt, astfel încât, eventualele pierderi de substanţe chimice sã nu cadã asupra persoanelor sau aeronavei.

4. Hale de montaj şi reparaţii
ART. 589
Decaparea şi spãlarea pieselor cu lichide combustibile se face în cutii din material neferos, prevãzute cu capace şi amplasate în spaţii special amenajate.
ART. 590
Este interzis ca în halele de montaj sã se porneascã motoarele de avion ori vopsirea acestora.
ART. 591
Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor inflamabile necesare proceselor de producţie, pentru acestea se amenajeazã încãperi distincte, iar pentru nevoile zilnice, se asigurã cantitãţi necesare de lucru pentru un schimb.
ART. 592
Nu se lucreazã la instalaţia de oxigen a avioanelor concomitent cu alte lucrãri sau reparaţii.
ART. 593
Staţionarea avioanelor sau utilajelor de zbor în halele de montaj, reparaţii şi vopsitorii se face numai pe roţi.
ART. 594
Se interzice introducerea avioanelor sau altor aparate de zbor în reparaţii cu carburanţi în rezervoare ori cu instalaţii electrice conectate.
ART. 595
În halele de montaj şi reparaţii avioane sau elicoptere este strict interzis fumatul şi folosirea focului deschis.

5. Standuri de probã pentru motoare
ART. 596
Alimentarea cu combustibil a standurilor de probã se face numai prin conducte etanşe.
ART. 597
Înainte de pornirea motoarelor se controleazã starea şi etanşeitatea tuturor conductelor şi robinetelor de alimentare cu carburanţi, atât pentru motoare, cât şi pentru standuri.
ART. 598
Defecţiunile semnalate se remediazã imediat, înainte de pornirea motoarelor.
ART. 599
Încãperile pentru standurile de probã se prevãd cu instalaţii de ventilaţie şi evacuare a vaporilor şi gazelor combustibile şi nu se admite alimentarea motoarelor din standurile de probã cu combustibili din bidoane sau alte recipiente transportabile neregulamentari.
ART. 600
Cu 15 minute înainte de verificarea şi punerea în funcţiune a standurilor de probã se pun în funcţiune instalaţiile de ventilaţie/exhaustoare sau alte instalaţii, care trebuie sã funcţioneze pe tot timpul probelor şi a rodajului la motoare.
ART. 601
Lãmpile portative trebuie sã fie de tip antiexploziv cu becuri bine fixate, iar manipularea vaselor sau a cãminelor de benzinã lângã motorul în funcţiune sau gata de pornire este interzisã.
ART. 602
(1) Şpriţuirea motorului se face numai cu seringa şi în timpul cât motorul este rece şi nu funcţioneazã.
(2) Este interzis a se lãsa motorul în funcţiune fãrã supraveghere.
ART. 603
(1) Pe timpul funcţionãrii motorului se interzice reglajul debitului de benzinã şi ulei, verificarea funcţionãrii agregatelor, eliminarea scurgerii de benzinã şi uleiuri.
(2) Se interzice depozitarea tuburilor de oxigen, a carbidului sub orice formã, a substanţelor chimice, acizi, benzinã, motorinã, etc. atât la funcţionare cât şi dupã terminarea procesului tehnologic de reparaţie.
ART. 604
În caz de incendiu se organizeazã evacuarea bunurilor materiale concomitent cu stingerea incendiului folosindu-se toate mijloacele şi instalaţiile de stingere din dotare, precum şi cooperarea planificatã.

6. Aerogãri de pasageri şi mãrfuri
ART. 605
Toate spaţiile construite şi amenajate din incinta aerogãrilor se doteazã cu instalaţii şi mijloace tehnice de stins incendii, conform normativelor specifice.
ART. 606
În sãlile de aşteptare se interzice fumatul şi introducerea obiectelor care împiedicã evacuarea în caz de incendiu, fumatul fiind permis numai în spaţii special amenajate.
ART. 607
Pentru asigurarea evacuãrii rapide a persoanelor din salã în caz de început de incendiu se iau urmãtoarele mãsuri :
a) deschiderea uşilor cu uşurinţã;
b) pe timp de noapte sã funcţioneze iluminatul de siguranţã;
c) instruirea personalului pentru utilajelor de primã intervenţie, precum şi pentru îndrumarea pasagerilor spre uşile de evacuare.
ART. 608
Dupã terminarea programului de lucru, în mod obligatoriu, personalul de serviciu controleazã toate spaţiile, pentru a nu exista premise de început de incendiu.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 609
Redistribuirea autospecialelor de stins incendii se va face numai cu avizul prealabil al Direcţiei domenii şi infrastructuri.
ART. 610
Comandanţii/şefii unitãţilor şi formaţiunilor militare dislocate în locuri izolate, la care accesul este dificil trebuie sã asigure:
a) constituirea formaţiunii proprii de intervenţie;
b) asigurarea rezervelor de apã şi substanţelor pentru stingere;
c) asigurarea materialelor şi mijloacelor tehnice de stins incendii, în corelare cu nivelul de risc şi timpii operativi de intervenţie şi stingere.
ART. 611
(1) Dotãrile cu maşini, utilaje, instalaţii, aparate, echipamente de protecţie, materiale şi substanţe chimice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor, prevãzute în prezentele norme au caracter minimal.
(2) În funcţie de nivelul de risc de incendiu şi a consecinţelor probabile, comandanţii/şefii asigurã dotarea suplimentarã faţã de prevederile prezentelor norme.
ART. 612
Tipurile şi numãrul de stingãtoare cu care se doteazã construcţiile şi spaţiile se stabilesc conform prezentelor norme.
ART. 613
Dotarea unitãţilor cu autospeciale şi motopompe de stins incendiul se face pe baza prevederilor prezentelor norme, asigurându-se numãrul minim de servanţi-pompieri, pentru fiecare tip de utilaj.
ART. 614
Scoaterea din funcţiune a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor, fãrã luarea unor mãsuri alternative de apãrare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari funcţionãrii acestora în condiţii de eficienţã este strict interzisã.
ART. 615
Proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de stins incendii se va face numai de persoane atestate de I.G.S.U.
ART. 616
În perioadele de oprire a funcţionãrii sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, pentru executarea lucrãrilor de întreţinere şi reparare sau în caz de oprire accidentalã se asigurã mãsuri tehnice şi organizatorice alternative, pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum şi de acţiune în caz de necesitate.
ART. 617
Comandanţii/şefii asigurã spaţii pentru adãpostirea şi întreţinerea autospecialelor şi motopompelor de stins incendiul.
ART. 618
În situaţia în care în aceeaşi cazarmã sunt dislocate structuri militare cu subordonare diferitã, atribuţiile privind organizarea apãrãrii împotriva incendiilor stabilite pentru comandantul cazãrmii revin comandantului obiectivului militar.
ART. 619
În cazul predãrii în folosinţã parţialã/totalã, contracost sau cu titlu gratuit, a imobilelor/cazãrmilor din administrarea Ministerului Apãrãrii, cãtre forţe NATO, UE sau partenere, unitatea predãtoare înscrie mãsurile specifice privind apãrarea împotriva incendiilor în protocolul/procesul-verbal de predare-primire.
ART. 620
Prezentele norme se revizuiesc periodic sau ori de câte ori este nevoie, în concordanţã cu modificãrile/completãrile legislaţiei naţionale şi a celei N.A.T.O.
ART. 621
În aplicarea prezentelor norme, şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri poate emite dispoziţii şi precizãri.
ART. 622
Anexele cu nr. 1 - 40 fac parte integrantã din prezentele norme.

Prezentele norme implementeazã, la nivelul Ministerului Apãrãrii, urmãtoarele acorduri de standardizare N.AT.O.:
a) STANAG 3861, ediţia a 5 - a, în totalitate - "Servicii de pompieri şi salvare pe heliport - categorii de identificare";
b) STANAG 3863, ediţia a 2 - a, în totalitate - "Protecţia minimã la foc pentru operaţiuni la sol ale aeronavelor";
c) STANAG 7049, ediţia a 3 - a, în totalitate - "Echipamentul individual de protecţie. Cerinţe pentru operaţiuni de pompieri şi de urgenţã";
d) STANAG 7182, ediţia 1, în totalitate - "Operaţii în dislocare. Evaluarea şi managementul riscului la foc".
Detalii privind modul de implementare sunt prevãzute în anexa nr. 39.


ANEXA 1
la Norme


TABEL
CU DOCUMENTELE PERIODICE CARE SE ELABOREAZĂ ÎN CONFORMITATE
CU PREZENTELE NORME ŞI TRASEELE PE CARE ACESTEA LE PARCURG
┌────┬──────────────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea lucrãrii │ Baza │ Frecvenţa │ Detalii privind traseele parcurse │
│crt.│ │ legalã │ şi data ├────────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────┤
│ │ │ │ înaintãrii │Unitãţi │Centrele │Structurile│ │ │
│ │ │ │ │militare│de domenii │centrale, │Direcţia│ │
│ │ │ │ │ │şi infra- │statele │domenii │Ministrul│
│ │ │ │ │ │structuri/ │majore ale │şi in- │apãrãrii │
│ │ │ │ │ │structuri │categorii- │frastruc│ │
│ │ │ │ │ │tehnice │lor de │ turi │ │
│ │ │ │ │ │care admi- │forţe ale │ │ │
│ │ │ │ │ │nistreazã │armatei, │ │ │
│ │ │ │ │ │patrimoniul│comanda- │ │ │
│ │ │ │ │ │imobiliar │mente, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │divizii/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │similar │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Informare privind │ │anual │ │ │ │ │ │
│ │desfãşurarea activi- │art. 15,│pânã la 15 │ │ │ │ E │ D │
│ │tãţii de apãrare │al. (8) │aprilie │ │ │ │ │ │
│ │împotriva incendiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în anul........... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 2 │Informare privind │ │semestrial │ │ │ │ │ │
│ │desfãşurarea activi- │art. 14,│pânã la 15 │ │ │ │ │ │
│ │tãţii de apãrare │lit. g, │iulie, │ │ E/S │ E/S │ S │ │
│ │împotriva incendiilor │art. 17,│respectiv │ │ │ │ │ │
│ │în semestrul...... │al. (8) │30 ianuarie │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 3 │Informare privind │ │semestrial │ │ │ │ │ │
│ │desfãşurarea activi- │art. 18,│pânã la 15 │ │ │ │ │ │
│ │tãţii de apãrare │lit. s) │iunie, │ │ │ S/D │ │ │
│ │împotriva incendiilor │ │respectiv │ │ │ │ │ │
│ │în semestrul...... │ │15 decembrie│ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴────────┴────────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────┘LEGENDĂ:
E - elaborare
D - decizie
S - sintetizare


ANEXA 2
la Norme

Procedura de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

CAP. I
Obiect şi domeniu de aplicare

1. Prezenta procedurã stabileşte principiile, criteriile şi nivelurile de performanţã, precum şi condiţiile tehnice necesare elaborãrii scenariilor de securitate la incendiu.
2. Scenariul de securitate la incendiu estimeazã condiţiile tehnice asigurate, conform reglementãrilor în vigoare şi activitãţile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitatea la incendiu".
3. Prevederile prezentei proceduri se aplicã pentru analizarea şi evaluarea interdependenţei nivelurilor de performanţã, cu mãsurile tehnico-organizatorice, condiţiile de asigurare a intervenţiei şi mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor.

CAP. II
Elaborarea scenariului de incendiu

4. Scenariul de securitate la incendiu se elaboreazã pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajãri stabilite prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajãri care se supun avizãrii şi/sau autorizãrii privind securitatea la incendiu.
5. La solicitarea beneficiarului de folosinţã, în scopul evaluãrii riscului de incendiu sau pentru stabilirea unor mãsuri pentru optimizarea protecţiei la incendiu se pot elabora scenarii de securitate la incendiu pentru construcţii, amenajãri şi instalaţii, care nu se încadreazã în categoriile prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 1739/2006 .
6. (1) Pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajãri, stabilite prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1739/2006 , scenariile de securitate la incendiu se elaboreazã de cãtre proiectanţi.
(2) Pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajãri care nu se încadreazã în cerinţele <>Hotãrârii Guvernului nr. 1739/2006 , scenariile de securitate la incendiu pot fi elaborate şi de persoanele care îndeplinesc condiţiile legale de competenţã (evaluator de risc de incendiu -atestat).
7. (1) Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului construcţiei, instalaţiei sau amenajãrii, care sintetizeazã regulile şi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor stabilite prin documentaţiile tehnice de proiectare/execuţie elaborate.
(2) Mãsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie sã se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.
8. Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se pãstreazã de cãtre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori), pe toatã durata de existenţã a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a altor amenajãri.
9. (1) Scenariile de securitate la incendiu se actualizeazã, atunci când intervin modificãri ale proiectului sau destinaţiei construcţiei.
(2) Scenariile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea, atunci când nu mai corespund situaţiei pentru care au fost întocmite.

CAP. III
Structura scenariului de securitate la incendiu

1. Caracteristicile construcţiei sau ale amenajãrii
1.1. Datele de identificare
A. Se înscriu datele necesare identificãrii construcţiei/amenajãrii, respectiv denumire, beneficiar, adresã, telefon, fax şi altele.
B. Se fac referiri privind programul de lucru al obiectivului, domeniul de activitate, în funcţie de situaţia în care se elaboreazã scenariul de siguranţã la incendiu.
1.2. Destinaţia
Se menţioneazã funcţiunile principale, secundare şi conexe ale construcţiei/amenajãrii, potrivit situaţiei în care s-a întocmit scenariul de siguranţã la incendiu.
1.3. Categoria şi clasa de importanţã
A. Se precizeazã categoria de importanţã a construcţiei, stabilitã conform Regulamentului aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi în conformitate cu metodologia specificã, elaboratã prin legislaţia în vigoare din domeniu.
B. Se precizeazã clasa de importanţã a construcţiei potrivit reglementãrilor tehnice, corelatã cu categoria de importanţã stabilitã de proiectant.
1.4. Particularitãţi specifice construcţiei/amenajãrii
A. Se prezintã principalele caracteristici ale construcţiei/amenajãrii privind:
a) tipul clãdirii (administrativã - înaltã, foarte înaltã, cu sãli aglomerate; de producţie sau depozitare - monobloc; blindatã; cu funcţiuni mixte şi altele), precum şi regimul de înãlţime şi volumul construcţiei ori ale compartimentelor ce pot fi incendiate;
b) aria construitã şi desfãşuratã, cu principalele destinaţii ale încãperilor şi ale spaţiilor aferente construcţiei;
c) numãrul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora;
d) precizãri referitoare la numãrul maxim de utilizatori, respectiv persoane, animale şi altele;
e) prezenţa permanentã a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
f) capacitãţi de depozitare sau adãpostire;
g) caracteristicile proceselor tehnologice şi cantitãţile de substanţe periculoase, potrivit clasificãrii din <>Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitãţilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
h) numãrul cãilor de evacuare şi, dupã caz, a refugiilor.
B. Precizãri privind instalaţiile utilitare aferente clãdirii sau amenajãrii: de încãlzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze şi altele.

2. Riscul de incendiu
A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc se fac potrivit reglementãrilor tehnice specifice, luându-se în consideraţie:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de reacţie la foc şi periculozitate ale materialelor şi substanţelor utilizate;
c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurãrile preliminate care pot favoriza aprinderea şi, dupã caz, timpul de aprindere şi de dezvoltare liberã a incendiului.
B. Nivelurile riscului (categoriile de pericol) de incendiu se stabilesc pe fiecare încãpere, spaţiu, zonã, compartiment potrivit reglementãrilor tehnice şi se precizeazã în scenariul de siguranţã la foc întocmit doar pentru clãdirea în ansamblu, instalaţia tehnologicã ori compartimentul de incendiu.
C. Se analizeazã, dupã caz, posibilitatea reducerii riscului de incendiu, potrivit reglementãrilor tehnice şi condiţiilor funcţionale.

3. Nivelurile criteriile de performanţã privind securitatea la incendiu
3.1. Rezistenţa la foc
Pentru cuantificarea nivelurilor de performanţã privind rezistenţa la foc se precizeazã:
a) rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie, în special a celor portante sau cu rol de compartimentare, stabilitã potrivit criteriilor din reglementãrile tehnice;
b) gradul de rezistenţã la foc pentru construcţie/instalaţie sau compartimentul de incendiu;
c) compartimentarea antifoc şi elementele de protecţie a golurilor din pereţii şi planşeele antifoc;
d) mãsurile suplimentare de protecţie la foc stabilite, dupã caz, justificate tehnic.
3.2. Preîntâmpinarea propagãrii incendiilor
Privind asigurarea preîntâmpinãrii propagãrii incendiilor la vecinãtãţi şi în interiorul construcţiilor/compartimentelor de incendiu se vor preciza:
a) distanţele de siguranţã asigurate conform reglementãrilor tehnice sau mãsurile compensatorii realizate, atunci când aceste distanţe nu pot fi respectate;
b) mãsurile constructive (pereţii, planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum şi posibilitatea de întrerupere a continuitãţii golurilor din elementele de construcţii) pentru limitarea propagãrii incendiului în interiorul compartimentului de incendiu, pe faţade şi acoperiş;
c) timpul de propagare a incendiilor la construcţiile vecine;
d) sistemele de evacuare a fumului şi, dupã caz, a gazelor fierbinţi.
3.3. Comportarea la foc
A. În funcţie de contribuţia la foc a zonelor cu potenţiale calorice mari (niveluri de risc mare, foarte mare sau cu pericol de explozie) se precizeazã rezistenţa la foc a elementelor de compartimentare, necesare pentru asigurarea siguranţei utilizatorilor pe timpul evacuãrii şi intervenţiei, în caz de incendiu.
B. Eventuale mãsuri recomandate pe timpul intervenţiei în caz de incendiu, pentru a nu afecta comportarea la foc.
3.4. Stabilitatea la foc
A. Se estimeazã potrivit prevederilor normelor generale, de regulã, post-factum, în funcţie de:
a) gradul de rezistenţã la foc al construcţiei sau al compartimentului de incendiu;
b) comportarea la foc şi rezistenţa la foc a principalelor elemente de rezistenţã ale construcţiei sau ale instalaţiei tehnologice;
c) timpii operativi de intervenţie, dupã caz;
d) timpul de incendiere totalã.
B. Dupã producerea unui incendiu se apreciazã şi consemneazã calificativele privind stabilitatea la foc.
3.5. Cãi de acces, evacuare şi intervenţie
A. Se precizeazã caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale cãilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform cerinţelor reglementãrilor tehnice şi regulamentului general de urbanism, referitoare la:
a) dimensiuni (gabarite);
b) trasee;
c) realizare şi marcare.
B. Pentru cãile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizeazã:
a) alcãtuirea constructivã a cãilor de evacuare şi protecţia golurilor din pereţii ce le delimiteazã;
b) tipul scãrilor, forma şi modul de dispunere a treptelor (interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte, cu rampe curbe, cu trepte balansate şi altele asemãnãtoare);
c) geometria cãilor de evacuare (gabarite - lãţimi, înãlţimi, pante şi altele asemãnãtoare);
d) lungimile cãilor de evacuare (timpi de evacuare);
e) numãrul fluxurilor de evacuare;
f) existenţa iluminatului de siguranţã, tipul şi sursa de alimentare cu energie electricã de rezervã;
g) marcarea cãilor de evacuare.
C. Pentru scãrile de salvare şi ascensoarele de intervenţie în caz de incendiu se înscriu :
a) tipul, numãrul şi caracteristicile acestora;
b) modul de amplasare şi posibilitãţile de acces, sursa de alimentare cu energie electricã de rezervã;
c) timpul de siguranţã a cãilor de evacuare şi, dupã caz, a refugiilor şi ascensoarelor de intervenţie;
d) timpul de supravieţuire.
D. Dupã caz, se fac precizãri privind evacuarea pe timpul intervenţiei.

4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor
A. Se precizeazã nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale privind apãrarea împotriva incendiilor, a normelor specifice de apãrare împotriva incendiilor, precum şi a reglementãrilor tehnice specifice.
B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu se specificã:
a) tipul şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;
b) timpul de alarmare prevãzut;
c) zonele protejate/de detectare la incendiu.
C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specificã:
a) tipul şi parametrii funcţionali (stingere cu apã, gaze, aerosoli, spumã, pulberi, acţionare automatã, manualã, precum şi alte debite, presiuni, rezerve, surse de alimentare şi altele asemãnãtoare);
b) timpul normat de funcţionare;
c) zonele, încãperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apãrare împotriva incendiilor.
D. Pentru stingãtoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace iniţiale de intervenţie se specificã:
a) tipul şi caracteristicile produselor de stingere asigurate;
b) numãrul şi modul de amplasare, funcţie de parametrii specifici/cantitatea de material (suprafaţã, destinaţie, clase de incendii şi altele asemãnãtoare), dupã caz.

5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu
În funcţie de categoria de importanţã a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construcţiei sau amenajãrii se specificã:
a) sursele de alimentare cu apã, substanţele de stingere şi rezervele asigurate;
b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electricã, gaze şi, dupã caz, alte utilitãţi;
c) asigurarea serviciului de pompieri (atunci când este obligatoriu), specificând categoria serviciului, dotarea cu mijloace de intervenţie şi salvare (autospeciale, nave şi trenuri P.S.I., motopompe, ambulanţe, autosanitare şi altele asemãnãtoare;
d) zonele, încãperile, spaţiile în care se gãsesc materiale şi substanţe deosebite şi pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale (se precizeazã inclusiv cantitãţile respective şi starea în care se aflã), precum şi tipul echipamentului de protecţie.
6. Concluzii şi mãsuri tehnico-organizatorice
A. Se stabilesc condiţii şi mãsuri necesare a fi luate potrivit reglementãrilor tehnice în funcţie de situaţia analizatã.
B. Se apreciazã modul de încadrare a construcţiei sau amenajãrii în nivelurile de performanţã prevãzute de reglementãrile tehnice şi, dupã caz, se propune îmbunãtãţirea parametrilor şi nivelelor de performanţã pentru siguranţa la foc.
C. Se precizeazã condiţiile sau recomandãrile ce trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare privind apãrarea împotriva incendiilor, aferente construcţiei ori amenajãrii respective.


ANEXA 3
la Norme

Set de întrebãri pentru evaluarea riscului şi managementul protecţiei la foc

Evaluarea şi managementul riscului la foc în timpul operaţiilor militare non-ofensive are ca scop obţinerea unui nivel satisfãcãtor de sãnãtate şi siguranţã pentru personal.
Structurile responsabile vor parcurge grila de întrebãri din prezenta anexã şi trebuie sã reducã orice risc identificat pânã la un nivel acceptabil. Rãspunsul la toate aceste întrebãri trebuie sã fie DA sau NU. Dacã rãspunsul la oricare din întrebãri este NU, cadrul tehnic/responsabilul trebuie sã revizuiascã planul de apãrare împotriva incendiilor. Odatã terminatã, grila cu rãspunsuri trebuie pãstratã la un loc cu alte evaluãri ale riscului la incendiu şi îndosariatã pânã la urmãtoarea evaluare.
Evaluatorii de risc de incendiu trebuie sã aibã nivelul de pregãtire şi competenţe conform standardelor ocupaţionale republicane.

Notã: Lista de control este valabilã doar pe timpul operaţiunile militare. Probabilitatea pierderilor capacitãţilor militare cauzatã de incendii, explozii sau acte teroriste pe timpul Operaţiunilor NATO trebuie sã fie redusã.
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ Domeniu/Întrebãri │ Rãspuns │
│crt.│ │ DA/NU │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│ Mãsuri de securitate la incendiu │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┤
│ 1 │Este operaţional un sistem de control al cantitãţii de substanţe inflamabile │ │ │
│ │sau materiale combustibile? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 2 │Sunt stocate în siguranţã substanţele inflamabile şi materialele │ │ │
│ │combustibile? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 3 │Aparatura de încãlzire este montatã la distanţa de siguranţã faţã de orice │ │ │
│ │material combustibil şi este supravegheatã corespunzãtor? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 4 │Toatã aparatura electricã este prevãzutã cu elemente de siguranţã corect │ │ │
│ │dimensionate? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 5 │Toate dispozitivele de protecţie sunt potrivite pentru scopul folosirii? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 6 │Lungimea cablurilor flexibile este dimensionatã corespunzãtor necesitãţilor │ │ │
│ │de utilizare? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 7 │Cablurile pozate pe pardosealã sunt protejate împotriva deteriorãrilor │ │ │
│ │mecanice? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 8 │Decoraţiunile interioare sunt adecvate din punct de vedere al securitãţii │ │ │
│ │la incendiu? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 9 │Locurile de muncã sunt libere de materiale/deşeuri nefolositoare şi │ │ │
│ │combustibile care pot lua foc sau se pot autoaprinde? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 10 │Sunt amenajate spaţii pentru colectarea deşeurilor şi depozitarea │ │ │
│ │materialelor inflamabile? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 11 │Au fost luate mãsurile de reducere a riscului privind incendierea │ │ │
│ │intenţionatã? │ DA │ NU │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┤
│ Mãsuri de evacuare │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┤
│ 12 │Sunt suficiente cãi de evacuare pentru personal? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 13 │Ieşirile conduc cãtre un loc protejat? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 14 │Cãile de evacuare sunt libere? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 15 │Uşile antifoc interioare sunt marcate corespunzãtor prin inscripţionãri, │ │ │
│ │acestea se închid automat, simultan cu declanşarea alarmei de incendiu? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 16 │Inscripţionãrile de siguranţã la incendiu, ieşirile de incendiu sunt vizibile│ │ │
│ │cu uşurinţã? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 17 │Dispozitivele instalate pe uşile de incendiu sunt funcţionale? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 18 │Ieşirile sunt marcate, acolo unde este necesar şi toate cãile de evacuare │ │ │
│ │sunt iluminate adecvat? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 19 │Unde existã, uşile folosite pentru evacuare se deschid în direcţia de │ │ │
│ │deplasare? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 20 │Uşile pentru evacuare pot fi folosite la nevoie şi se deschid imediat fãrã a │ │ │
│ │fi necesarã utilizarea de chei sau dispozitive speciale? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 21 │Pardoselile pentru cãile de evacuare sunt astfel realizate încât sã previnã │ │ │
│ │alunecarea şi împiedicarea? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 22 │Conductele de ventilare şi serviciu sunt suficient protejate pentru │ │ │
│ │prevenirea extinderii/propagãrii focului, fumului sau cãldurii? │ DA │ NU │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┤
│ Iluminatul │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┤
│ 23 │Iluminatul de evacuare de urgenţã este funcţional? │ DA │ NU │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┤
│ Mijloace de apãrare împotriva incendiului │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┤
│ 24 │Spaţiile sunt prevãzute cu echipamente de protecţie şi stingere conform │ │ │
│ │normelor de dotare? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 25 │Stingãtoarele mobile de incendiu şi pãturile ignifuge sunt poziţionate corect│ │ │
│ │şi disponibile pentru uzul imediat? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 26 │Stingãtoarele de incendiu mobile şi furtunurile flexibile au fost verificate │ │ │
│ │la termenele scadente? │ DA │ NU │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┤
│ Sistem de alarmare │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┤
│ 27 │Sistemul de alarmare în caz de incendiu este funcţional şi numãrul de telefon│ │ │
│ │al celei mai apropiate formaţiuni proprie/profesionistã este afişat vizibil │ │ │
│ │lângã toate posturile telefonice? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 28 │Alarma poate fi datã fãrã ca persoana sã fie pusã în pericol de incendiu? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 29 │Punctele telefonice de alarmare în caz de incendiu sunt neobstrucţionate, │ │ │
│ │vizibile şi marcate corespunzãtor? │ DA │ NU │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┤
│ Întreţinere şi testare │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┤
│ 30 │Existã proceduri pentru verificarea tuturor traseelor de evacuare, a │ │ │
│ │echipamentelor de intervenţii la incendiu, sistemelor de alarmã în caz de │ │ │
│ │incendiu, anunţurilor de incendiu, iluminatului de siguranţã etc.? │ DA │ NU │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┤
│ Instrucţiuni în caz de incendiu │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┤
│ 31 │Existã proceduri pentru instruirea eficientã a personalului? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 32 │Este desemnat personalul cu pregãtire de specialitate şi înlocuitorii │ │ │
│ │acestuia pentru coordonarea antrenamentelor şi procedurilor de evacuare? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 33 │Personalul are cunoştinţe despre acţiunile ce se desfãşoarã în caz de │ │ │
│ │incendiu şi a identificat locurile de adunare? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 34 │S-au stabilit proceduri pentru efectuarea apelului (prezenţei)? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 35 │Ofiţerii coordonatori sunt suficient de pregãtiţi pentru a informa pompierii │ │ │
│ │la sosirea acestora? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 36 │Ofiţerii specialişti sunt disponibili pentru a asigura consultanţã pompie- │ │ │
│ │rilor asupra riscurilor din interiorul perimetrului? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 37 │Instrucţiunile pentru incendiu sunt afişate vizibil în toate locurile? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 38 │În zonele cu destinaţie de dormitor sau facilitãţi medicale, personalul │ │ │
│ │antrenat pentru asistarea evacuãrii persoanelor cu handicap sau a pacienţilor│ │ │
│ │cu dizabilitãţi este suficient? │ DA │ NU │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┤
│ Întreţinerea şi curãţenia │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┤
│ 39 │Sunt asigurate la faţa locului condiţii optime pentru verificarea cu │ │ │
│ │regularitate a menţinerii curãţeniei? │ DA │ NU │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┤
│ Planuri de rezervã │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┤
│ 40 │Riscurile prioritare şi bunurile critice sunt înregistrate şi metodele de │ │ │
│ │protecţie sau evacuare sunt cunoscute şi înţelese? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 41 │Existã personal nominalizat care îndeplineşte responsabilitãţi pentru │ │ │
│ │protecţia şi evacuarea bunurilor? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 42 │A fost antrenat personalul cu responsabilitãţi specifice? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 43 │Sunt asigurate mãsurile de restabilire rapidã a capacitãţii pentru │ │ │
│ │continuarea operaţiunilor? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 44 │Existã o listã a personalului cu responsabilitãţi în conducerea/organizarea/ │ │ │
│ │desfãşurarea intervenţiei pentru a fi alarmat? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 45 │Planul de intervenţie este întocmit în colaborare cu serviciile │ │ │
│ │profesioniste? │ DA │ NU │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┤
│ Planul de securitate şi sãnãtate în muncã │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┤
│ 46 │Planul de securitate şi sãnãtate în muncã conţine toate informaţiile │ │ │
│ │necesare? │ DA │ NU │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 47 │Personalul delegat cu responsabilitãţi cunoaşte sarcinile care îi revin? │ DA │ NU │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┤
│ Consideraţii generale │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┤
│ 48 │La înlocuirea persoanelor cu responsabilitãţi în domeniul situaţiilor de │ │ │
│ │urgenţã, înlocuitorii au cunoştinţã de toate problemele referitoare la │ │ │
│ │mãsurile de siguranţã? │ DA │ NU │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘
ANEXA 4
la Norme

Normã privind înzestrarea formaţiunilor proprii de intervenţie
cu utilaje şi mijloace de apãrare împotriva incendiilor
┌────┬─────────────────────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│Nr. │Denumirea utilajelor │U/M │*1)│*2)│*3)│*4)│*5)│*6)│*7)│ *8) │ │ * │ * │ * │ * │ * │ * │
│crt.│ şi mijloacelor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤*9)│10)│11)│12)│13)│14)│15)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8.1│8.2│8.3│8.4│8.5│8.6│8.7│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 1 │Autotun de stins │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ 2 │ │ 1 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiu (A.T.I.) │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 2 │Autopompã cisternã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de alimentare cu apã │buc │ │ 1 │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ │ │
│ │şi tun (A.P.C.A.A.T.)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 3 │Autospecialã de stins│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiu cu pulbere │buc │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │
│ │(praf) şi azot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(A.S.P.A.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 4 │Autospecialã de stins│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiu cu apã, │buc │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ │ │ │ │ │
│ │spumã, pulbere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dioxid de carbon 4S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 5 │Motopompã de stins │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiu │buc │ 2 │ 1 │ 2 │ │ │ │ │ 2 │ 1 │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
├────┼─────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 6 │Stingãtoare mobile cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pulbere, presurizate,│buc │ 8 │ 12│ 12│ 12│ 20│ 10│ 10│ 17│ 25│ 32│ 40│ 42│ 50│ 60│ 5 │ 10│ 10│ 15│ 15│ 10│ 13│
│ │P50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 7 │Stingãtoare mobile cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dioxid de carbon, G20│buc │ │ │ │ │ 10│ 5 │ 5 │ 10│ 15│ 20│ 25│ 30│ 35│ 40│ 20│ 10│ 5 │ 0 │ 10│ 5 │ 3 │
├────┼─────────────────────┼────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│ 8 │Instalaţie fixã sau │com-│ Se prevãd la întocmirea studiilor de fezabilitate/notelor de fundamentare/ │
│ │semifixã de stingere │plet│ proiectelor tehnice de proiectanţi/utilizatorii spaţiilor respective. │
│ │a incendiilor cu │ │ │
│ │inergen │ │ │
├────┼─────────────────────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Instalaţie de │com-│ Se prevãd la întocmirea studiilor de fezabilitate/notelor de fundamentare/ │
│ │detecţie, siguranţã │plet│ proiectelor tehnice de proiectanţi/utilizatorii spaţiilor respective. │
│ │şi semnalizare a │ │ │
│ │incendiului tip │ │ │
├────┼─────────────────────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Autoscarã mecanicã │com-│ Se asigurã în funcţie de particularitãţi şi riscurile generate de situaţiile │
│ │cu nacelã │plet│ de urgenţã. │
└────┴─────────────────────┴────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘LEGENDĂ:
*1) Unitate tip companie independentã
*2) Unitate tip batalion independent/similar
*3) Unitate tip regiment
*4) Unitate tip brigadã, divizie, comandament /similar
*5) Unitate tip bazã aerianã
*6) Aerodrom-piste
*7) Baze de reparat tehnicã
*8) Depozite de armament, muniţii, explozivi şi materiale pirotehnice
*8.1) Pânã la 100 de vagoane
*8.2) Între 101-500 vagoane
*8.3) Între 501-800 vagoane
*8.4) Peste 800 vagoane
*8.5) Cu teritoriu tehnic
*8.6) Cu douã teritorii tehnice
*8.7) Cu trei teritorii tehnice
*9) Depozit materiale tehnice diverse
*10) Depozit C.L. diverse
*11) Depozit materiale intendenţã diverse
*12) Depozit tip arhivã
*13) Depozit materiale sanitare central
*14) Unitãţi tip învãţãmânt, şcoli de aplicaţii, academii
*15) Tabere, poligoane, cabane, spaţii de recuperare

Notã:
1) Necesarul de autospeciale, utilaje şi mijloace - materiale de prevenire a incendiilor se determinã anual şi se reactualizeazã ori de câte ori intervin modificãri în structura şi dotarea unitãţilor pentru fiecare obiectiv, suprafaţã construitã şi dispunere a unitãţii, de cãtre cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.
2) Comandamentele, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi direcţiile centrale vor face propuneri şi reactualizãri la statele de organizare şi normele de dotare ori de câte ori intervin modificãri la suprafaţa construitã ocupatã de unitãţile din subordine.
3) În cazul când, din motive temeinic fundamentate, nu sunt posibilitãţi de dotare a unitãţilor conform normei, comandanţii unitãţilor vor interveni pentru asigurarea altor mijloace tehnice şi materiale, cu performanţe egale sau superioare faţã de cele prevãzute în norme.
4) Stingãtoarele presurizate permanent, indiferent de tipul lor vor fi agrementate tehnic şi avizate ISO şi OMCAS.
5) Numãrul, tipul şi caracteristicile autospecialelor de stins incendii se stabilesc în funcţie de nivelul, natura şi consecinţele riscului incendiului şi particularitãţile obiectivului militar: zonã de dislocare, distanţã faţã de formaţiuni care pot interveni în sprijin, timpii operativi de intervenţie şi altele.


ANEXA 5
la Norme

Normã privind necesarul şi rezerva de substanţe chimice pentru
utilajele şi instalaţiile de stingere a incendiilor


┌───┬─────────────────────┬───────────┬──────┬──────┬────────────────────┬─────┐
│Nr │Denumirea utilajelor │ Agentul │Unita-│Canti-│ │Ob- │
│crt│ │ stingãtor │tea de│ tate │ Din care: │ser- │
│ │ │ folosit │mãsurã│ │ │vaţii│
├───┼─────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┤
│ 1.│Autotun de stins │ │ │ │ │ │
│ │incendiu (A.T.I.) │ pulbere │ kg │ 900 │ 300 kg în rezervor │ │
├───┼─────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┤
│ 2.│Autopompã cisternã │Spumã de │ │ │ │ │
│ │de alimentare cu │medie sau │ │ │ │ │
│ │apã şi tun │joasã │ │ │ │ │
│ │(A.P.C.A.A.T.) │înfoiere │ l │ 3000 │ 1000 l în rezervor │ │
├───┼─────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┤
│ 3.│Autospecialã de stins│ Pulbere │ kg │15000 │ 5000 l în rezervor │ │
│ │incendiu cu pulbere ├───────────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┤
│ │(praf) şi azot │Azot (agent│ │ │17 butelii a 40 l │ │
│ │(A.S.P.A.) │de vehicu- │ mc │ 115 │fiecare la presiunea│ │
│ │ │lare) │ │ │de 130-150 kg/f │ │
│ │ │ │ │ │cmp pe autospecialã │ │
├───┼─────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┤
│ 4.│Autospecialã de stins│Spumã de │ │ │ │ │
│ │incendiu cu apã, │medie sau │ │ │ │ │
│ │spumã, pulbere şi │joasã │ │ │ │ │
│ │dioxid de carbon 4S │înfoiere │ l │ 3000 │ 1000 l. în rezervor│ │
│ │ ├───────────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Pulbere │ kg │ 1200 │ 400 kg în rezervor │ │
│ │ ├───────────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Azot (agent│ │ │2 butelii a 40 l │ │
│ │ │de vehicu- │ mc │ 14 │fiecare la presiunea│ │
│ │ │lare) │ │ │de 130-150 kg/f │ │
│ │ │ │ │ │cmp pe autospecialã │ │
├───┼─────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┤
│ 5.│Instalaţie fixã sau │ │ │ │ │ │
│ │semifixã de stingere │Substanţã │ │ │Se stabileşte în │ │
│ │a incendiilor cu │stingãtoare│kg (l)│ │raport de capacita- │ │
│ │sisteme de detecţie │ │ │ │tea depozitelor │ │
│ │şi semnalizare │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────────┴───────────┴──────┴──────┴────────────────────┴─────┘Notã: Substanţele stingãtoare aprovizionate trebuie sã fie certificate potrivit legii, rãspunderea privind depozitarea şi deprecierile survenite, revenind unitãţilor utilizatoare.


ANEXA 6
la Norme

Normã privind dotarea cu utilaje şi materiale de prevenire
şi stingere a incendiilor, la categoriile de construcţii,
instalaţii tehnologice şi alte amenajãri în spaţiile aferente
cazãrmilor şi domeniilor militare
┌────┬─────────────────────┬──────┬───────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐
│Nr. │Denumirea clãdirilor │Unita-│ a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│ construcţiilor şi │tea de├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ b)│ c)│ d)│ e)│ f)│ g)│ h)│ i)│ j)│ k)│ l)│OBS.│
│ │ spaţiilor │mãsurã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a.1│a.2│a.3│a.4│a.5│a.6│a.7│a.8│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│ 17│ 18│ 19│ 20│ 21│ 22 │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 1 │Atelier pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea metalului│200 mp│ │ │ │ 2 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 2 │Autovehicule │De au-│ │ 1*│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Con-│
│ │autovehicul │tove- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │form│
│ │ │hicul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lot │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bord│
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 3 │Atelier confecţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metalice, fierãrie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi forjã │200 mp│ │ │ │ 2 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 4 │Atelier de sudurã │200 mp│ │ │ │ 2 │ 2 │ │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 5 │Atelier de vopsitorie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi acoperiri │100 mp│ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 6 │Atelier de prelucrare│Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a lemnului │încã- │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ 1 │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 7 │Atelier ce lucreazã │Pt. un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu substanţe │ate- │ │ │ │ 3 │ 2 │ │ │ │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │
│ │explozibile │lier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 8 │Ateliere/spaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru demontarea │100 mp│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montarea motoarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 9 │Atelier de picturã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │foto, croitorie şi │100 mp│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte activitãţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 10 │Amenajãri diverse │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │încã- │ │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 11 │Bibliotecã, sãli │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru lecturã, │încã- │ │ │ 1 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garderobe, cluburi, │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajãri spaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distraţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 12 │Blocuri alimentare cu│Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anexe şi spaţii │încã- │ │ │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente, brutãrii │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 13 │Baracamente cu excep-│De │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţia celor în care se │baracã│ │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │ 1 │ │ 1 │ │ │ │ │
│ │pãstreazã muniţii sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │explozibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 14 │Bordeie (şoproane) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajãri în care se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pãstreazã lichide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inflamabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ a │Pânã la 45°C │Pt. un│ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │bordei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ b │Peste la 45°C │Pt. un│ │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │bordei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 15 │Buncãre, spaţii │Pt. un│ │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │speciale │buncãr│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 16 │Casã de pompe │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │încã- │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 17 │Compresoare de aer │Pt.1-3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi gaze │compre│ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │soare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 18 │Centrale, puncte │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice, calorifere, │încã- │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ventilatoare, insta- │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laţii tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 19 │Clãdiri în construc- │400 mp│ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ 1 │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 20 │Clãdiri administrative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ a │Sistem cu coridor: │La 200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- sãli de spital; │mp din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- sanatorii; │lungi-│ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- birouri; │mea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- dormitoare; │cori- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- sãli de clasã; │doru- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- cãmine, creşe; │lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- sãli de mese; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- cabinete medicale; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- sala calculatoare; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- alte spaţii. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ b │Sistem fãrã coridor │200 mp│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ c │Spaţii pentru trata- │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mente, cu folosirea │încã- │ │ │ 1 │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţiei electrice│pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de înaltã tensiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 21 │Centrale telefonice │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu spaţiile aferente │încã- │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 22 │Cinematografe cu │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţiile aferente │încã- │ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 23 │Caravane cinemato- │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │În │
│ │grafice │maşinã│ │ 1*│ 1 │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lotul
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bord│
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 24 │Clãdiri (spaţii) ale │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │formaţiunilor proprii│încã- │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de intervenţie │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 25 │Coteţe, cocini, graj-│200 mp│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ 1*│ │ 1*│ │ │ │ │ │ │ │ │Pt.o│
│ │duri şi saivane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │clã-│
│ │pentru animale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dire│
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 26 │Celulã de alarmã │200 mp│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 27 │Centre (spaţii) │Pt. un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emisie │centru│ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │emisie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 28 │Cercuri militare, │Pt. un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cãmine, popote care │obiec-│ 1 │ │ │ 3 │ 1 │ │ │ │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ │ │ │
│ │au curţi │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 29 │Corp de pazã izolat │Pt. un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu spaţii aferente │corp │ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ │ │ │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ 1 │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pazã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 30 │Centre de calcul cu │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţiile aferente │clã- │ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ │ │ │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │ 1 │ │ │ │
│ │ │dire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 31 │Depozitare (încãperi)│Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │substanţe chimice, │încã- │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medicamente şi alte │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produse inflamabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 32 │Depozit (spaţii) de │100 mp│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 33 │Depozit (spaţii) de │200 mp│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │butelii cu gaze │ │ │ │ 1 │ 3 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comprimate lichefiate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 34 │Depozit lemne │500 mp│ │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 35 │Depozit cãrbuni │500 mp│ │ │ 2 │ │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 36 │Depozit de fân şi │25 ml │ │ │ 2 │ 1 │ │ │ │ │ 2 │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ 2 │ 2 │ │
│ │paie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 37 │Dane fluviale şi │50 ml │ 1 │ │ │ 4 │ 2 │ │ │ │ 2 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maritime │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 38 │Garaje auto pentru │100 mp│ 2 │ │ │ 2 │ │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 39 │Garaje auto pentru │100 mp│ 2 │ │ │ 2 │ │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autoturismele struc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │turilor centrale ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │M.Ap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 40 │Grup de rezervoare │La un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │supraterane cu capa- │grup │ 1 │ │ │ 4 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │citãţi de 100-500 mc │de re-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru depozitarea │zer- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │carburanţilor speci- │voare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ali de aviaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 41 │Grup de rezervoare │La un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semiîngropate, cu │grup │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacitãţi de 100-500│de re-│ 1 │ │ │ 4 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mc pentru depozitarea│zer- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │carburanţilor speci- │voare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ali de aviaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 42 │Grup electrogen R.L. │Pt. un│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu spaţiile anexe │grup │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 43 │Hangar cu anexe şi │Pt. un│ 2 │ │ 2 │ 4 │ 2 │ │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţiile aferente │hangar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 44 │Încãperi ce folosesc │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţie de încãl- │încã- │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zire a apei şi │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │uleiurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 45 │Încãperi pentru │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparat instalaţii, │încã- │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │motoare, dispozitive │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electrice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 46 │Încãperi pentru depo-│200 mp│ │ │ 1 │ 3 │ 2 │ │ │ │ 1 │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zitare hârtie, iutã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │câlţi, bumbac, mate- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │riale fibroase, echi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pamente de subzis- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tenţã, materiale uşor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inflamabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 47 │Încãperi destinate │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arhivelor, documente-│încã- │ │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lor clasificate, │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aparate de multipli- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cat, dactilografiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 48 │Laborator de probe │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru substanţe │încã- │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │explozibile, infla- │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mabile şi uşor infla-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mabile, diferite şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 49 │Muzee, galerii de │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │artã, picturã, │încã- │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │exponate -unicat şi │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 50 │Magazii cu muniţii, │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │praf de puşcã, explo-│maga- │ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ │ │ │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ 1 │ │ │ │
│ │zivi şi armament │zie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 51 │Platforme deschise │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru parcarea auto-│plat- │ │ │ 2 │ 3 │ 1 │ │ │ │ 2 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vehiculelor şi teh- │formã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nicã de luptã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drumuri, piste. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Platforme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 52 │a) pentru o platformã│Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu grupe de butoaie │plat- │ 2 │ │ 2 │ 4 │ 2 │ │ │ │ 4 │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu lichide inflama- │formã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bile cu capacitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de depozitare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │300 mc; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │b) pentru o platformã│Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu grupe de butoaie │plat- │ 4 │ │ 4 │ 8 │ 4 │ │ │ │ 6 │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu lichide inflama- │formã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bile cu capacitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de depozitare între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │300-600 mc; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │c) pentru o platformã│Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu grupe de butoaie │plat- │ 6 │ │ 6 │ 12│ 6 │ │ │ │ 8 │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu lichide inflama- │formã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bile cu capacitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de depozitare peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │600 mc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 53 │Punct de conducere │Pt. un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zbor │punct │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │condu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 54 │Punct de comandã │Pt. un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │balizaj │punct │ │ 1 │ │ 1 │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de co-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mandã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Punct control │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 55 ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │a) acces în unitate │Pt. un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │punct │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acces │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │b) acces parcuri │Pt. un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │punct │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acces │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │c) acces sectoare │Pt. un│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnice │punct │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 56 │Parc avioane şi │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aeroporturi │esca- │ 3 │ │ 2 │ 4 │ 2 │ │ │ 2 │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │drilã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 57 │Remize pentru adãpos-│200 mp│ │ │ │ 6 │ 4 │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tirea tehnicii din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înzestrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Rezervoare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 58 │depozitarea produse- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lor petroliere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │a) supraterane sub │La fi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │500 mc │ecare │ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rezer-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │b) supraterane peste │La fi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │500 mc │ecare │ │ │ 2 │ 4 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rezer-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │c) semiîngropat sub │La 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │500 mc │rezer-│ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │voare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │d) semiîngropat peste│La 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │500 mc │rezer-│ │ │ 2 │ 4 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │voare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │e) îngropat sub 500 │La 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mc │rezer-│ │ │ 2 │ 4 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │voare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │f) îngropat peste │La 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │500 mc │rezer-│ │ │ 3 │ 6 │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │voare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 59 │Rampã CF şi dane │50 ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru încãrcarea şi │rampã │ │ │ 1 │ 4 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descãrcarea produse- │sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lor petroliere │danã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 60 │Rampã CF şi dane │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru încãrcarea şi │rampã │ │ │ 2 │ 6 │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descãrcarea muniţiei │sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │danã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 61 │Rampã CF, dane şi │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajãri pentru │rampã │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încãrcarea şi descãr-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │carea produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │petroliere în auto- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cisterne sau butoaie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 62 │Sãli de spectacole, │200 mp│ │ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aule amfiteatre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Staţie pentru distri-│Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 63 │buirea benzinei │staţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │a) cu capacitatea de │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitare pânã la │staţie│ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │150 mc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │b) cu capacitate de │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitare între │staţie│ │ │ 2 │ 4 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │150-300 mc şi peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 64 │Staţie de oxigen │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │staţie│ │ │ 1 │ 3 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 65 │Staţie de acetilenã │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │staţie│ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 66 │Substaţii şi puncte │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de transformare │insta-│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │laţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 67 │Sala cazanelor cu │Pt. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combustibil lichid, │cazane│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solid şi gazos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 68 │Sãli cu staţii radio,│Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telegrafie şi radio- │încã- │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amplificatoare │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 69 │Spaţii destinate │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţiilor de │încã- │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încãrcat acumulatori │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 70 │Spaţii adãpostire │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grup electrogen │încã- │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 71 │Staţii pompare │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produse petroliere │staţie│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 72 │Staţie îndepãrtatã- │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apropiatã S.T.A.R. │staţie│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 73 │Şanţuri special │50 ml │ │ │ 2 │ 2 │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adãpostirea butoa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ielor cu benzinã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 74 │Tipografii şi edituri│200 mp│ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │militare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 75 │Uzinã electricã │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprie │încã- │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 76 │Uscãtorii │Pt. o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │încã- │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘
LEGENDĂ:
a) Stingãtoare
a.1 Cu pulbere, presurizate permanent, P50
a.2 Cu pulbere, presurizate permanent, P2-P3
a.3 Cu pulbere, presurizate permanent, P6
a.4 Cu pulbere, presurizate permanent, P9
a.5 Cu pulbere, presurizate permanent, P12
a.6 Cu spumã, presurizate permanent, S3
a.7 Cu spumã, presurizate permanent, S6
a.8 Cu dioxid de carbon, G5 kg
b) Butoi (ladã) pentru nisip sau apã
c) Lopeţi cu cozi
d) Gãleţi
e) Cazmale cu cozi
f) Cãngi cu cozi
g) Rãngi de oţel
h) Scarã din aluminiu
i) Târnãcoape cu cozi
j) Topoare mari
k) Furci cu cozi
l) Mãturi nuiele cu coadã de 3m

Notã:
1) Stingãtoarele mobile presurizate permanent pentru dotarea autovehiculelor, prevãzute în prezenta normã, se aprovizioneazã, încarcã, reîncarcã (dupã folosire) şi se înlocuiesc sau se completeazã prin grija structurii care asigurã tehnica auto; panourile secundare se instaleazã, de regulã, acolo unde comandantul şi cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor a unitãţii considerã necesar ca mãsurã de primã intervenţie; pentru toate categoriile de clãdiri menţionate în prezentele norme sau alte tipuri de amenajãri, materialele de prevenire şi stingere a incendiilor se instaleazã la 1 - 1,50 m înãlţime faţã de sol sau trotuar. Pentru holuri, coridoare, foaiere şi altele asemãnãtoare, stingãtoarele se amplaseazã pentru intervenţia rapidã în locurile stabilite prin planul de apãrare împotriva incendiilor.
2) Tipul şi caracteristicile stingãtoarelor se stabilesc în funcţie de nivelul, natura şi consecinţele riscului incendiului, particularitãţile obiectivului militar -zonã de dislocare, distanţã faţã de formaţiuni care pot interveni în sprijin, timpii operativi de intervenţie.
3) Tipurile de stingãtoare, altele decât cele regãsite în tabelul alãturat (P20, P10, G3, G6, G10, G21) se utilizeazã pânã la îndeplinirea duratei de serviciu, dupã care se înlocuiesc cu cele omologate SR/CE, astfel încât capacitatea de stingere sã nu fie diminuatã.


ANEXA 7
la Norme

Norma privind dotarea cu
materiale de prevenire şi stingere a incendiilor la navele militare


┌────┬────────────────────────────┬─────┬───────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ │ Nave de rangul│ Nave auxiliare │
│crt.│ Denumirea materialelor │ U/M ├────┬─────┬────┼─────┬────────┬──────┤
│ │ │ │ II │ III │ IV │mari │mijlocii│ mici │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 1 │Cãngi cu coadã │ buc │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 2 │Costum de protecţie pãtrun- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dere normalã │ buc │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 3 │Furtun cauciucat tip C-2" │ ml │ 400│ 300 │ 80 │ 300 │ 40 │ 40 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 4 │Gãleţi din tablã zincatã sau│ │ │ │ │ │ │ │
│ │P.V.C. │ buc │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 5 │Lopeţi cu coadã │ buc │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 6 │Lãzi pentru nisip │ buc │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 7 │Panou central de intervenţie│ buc │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 8 │Rãngi P.S.I. │ buc │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 9 │Stingãtoare portative cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pulbere presurizate perma- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nent, P6 │ buc │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 10 │Stingãtoare portative cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pulbere presurizate perma- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nent, P9 │ buc │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 11 │Topor târnãcop │ buc │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 12 │Ajutaj FOGFIGHTER 300 l/min │ buc │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────┤
│ 13 │Ajutaj HANDFIGHTER 150 l/min│ buc │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
└────┴────────────────────────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────┴──────┘Notã:
- Materialele prevãzute în aceastã normã se aprovizioneazã de cãtre serviciul logistic al Statului Major al Forţelor Navale şi se amplaseazã conform ordinului comandantului navei.


ANEXA 8
la Norme

Norma privind dotarea cu materiale de
prevenire şi stingere a incendiilor din panourile
centrale ale unitãţilor militare


┌────┬────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────┬────────────┐
│Nr. │ │ │ Unitatea │ Canti- │ Observaţii │
│crt.│ Denumirea materialelor │ U/M │ de calcul │ tatea │ │
├────┴────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────┴────────────┤
│ A. Panou pentru fiecare 5000 mp suprafaţã construitã pentru o cazarmã a │
│ Statului Major al Forţelor Terestre │
├────┬────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────┬────────────┤
│ 1 │Stingãtoare mobile cu pulbere, │ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, P50 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 2 │Stingãtoare portative cu pulbere│ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, P9 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 3 │Stingãtoare portative cu pulbere│ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, P6 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 4 │Stingãtoare portative cu spumã │ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, S9 │ buc │ de panou │ 4 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 5 │Stingãtoare portative cu dioxid │ │ │ │ │
│ │de carbon, G5 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 6 │Ajutaj FOGHFIGHTER 300 l/min │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 7 │Aparat de respirat │ buc │ de panou │ 1 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 8 │Cazmale cu cozi │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 9 │Lopeţi cu cozi │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 10 │Topoare mari │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 11 │Târnãcoape cu cozi │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 12 │Gãleţi din P.V.C. │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 13 │Rãngi din fier │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 14 │Sursã de iluminat │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 15 │Cange cu coadã │ buc │ de panou │ 1 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 16 │Scarã din aluminiu │ buc │ de panou │ 1 │ │
├────┴────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────┴────────────┤
│ B. Panou pentru fiecare 5000 mp suprafaţã construitã pentru o cazarmã a │
│ Statului Major al Forţelor Aeriene │
├────┬────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────┬────────────┤
│ 1 │Stingãtoare mobile cu pulbere, │ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, P50 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 2 │Stingãtoare portative cu pulbere│ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, P9 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 3 │Stingãtoare portative cu pulbere│ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, P6 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 4 │Stingãtoare portative cu spumã │ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, S9 │ buc │ de panou │ 4 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 5 │Stingãtoare mobile cu dioxid de │ │ │ │ │
│ │carbon, G5 │ buc │ de panou │ 4 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 6 │Ajutaj FOGHFIGHTER 300 l/min │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 7 │Aparat de respirat │ buc │ de panou │ 1 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 8 │Cazmale cu cozi │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 9 │Lopeţi cu cozi │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 10 │Topoare mari │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 11 │Târnãcoape cu cozi │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 12 │Gãleţi din P.V.C. │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 13 │Rãngi din fier │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 14 │Sursã de iluminat │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 15 │Cange cu coadã │ buc │ de panou │ 1 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 16 │Scarã din aluminiu │ buc │ de panou │ 1 │ │
├────┴────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────┴────────────┤
│ Notã: │
│ Comandantul unitãţii, împreunã cu cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii │
│ în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor va îmbunãtãţi dotarea necesarã │
│ prevenirii incendiilor, conform normelor legislative, funcţie de mãrimea │
│ aerodromului, hangare, spaţii de parcare aeronave şi suprafaţa de stins. │
│ Materialele prevãzute în aceastã normã se aprovizioneazã de cãtre serviciul │
│ logistic al Statului Major al Forţelor Aeriene. │
├────┬────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────┬────────────┤
│Nr. │ │ │ Unitatea │ Canti- │ │
│crt.│ Denumirea materialelor │ U/M │ de calcul │ tatea │ Observaţii │
├────┴────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────┴────────────┤
│ C. Panou pentru fiecare 5000 mp suprafaţã construitã pentru o cazarmã a │
│ Statului Major al Forţelor Navale │
├────┬────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────┬────────────┤
│ 1 │Stingãtoare mobile cu pulbere, │ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, P50 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 2 │Stingãtoare portative cu pulbere│ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, P9 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 3 │Stingãtoare portative cu pulbere│ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, P6 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 4 │Stingãtoare portative cu spumã │ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, S9 │ buc │ de panou │ 4 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 5 │Stingãtoare mobile cu dioxid de │ │ │ │ │
│ │carbon, G5 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 6 │Aparat de respirat │ buc │ de panou │ 1 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 7 │Cazmale cu cozi │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 8 │Lopeţi cu cozi │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 9 │Topoare mari │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 10 │Târnãcoape cu cozi │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 11 │Gãleţi din P.V.C. │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 12 │Rãngi din fier │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 13 │Sursã de iluminat │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 14 │Cange cu coadã │ buc │ de panou │ 1 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 15 │Scarã din aluminiu │ buc │ de panou │ 1 │ │
├────┴────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────┴────────────┤
│ D. Panou central pentru nave militare │
├────┬────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────┬────────────┤
│ 1 │Stingãtoare portative cu pulbere│ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, P9 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 2 │Stingãtoare portative cu pulbere│ │ │ │ │
│ │presurizate permanent, P6 │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 3 │Cange cu coadã │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 4 │Gãleţi din P.V.C. │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 5 │Lopeţi cu cozi │ buc │ de panou │ 2 │ │
├────┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ 6 │Rãngi din fier │ buc │ de panou │ 2 │ │
└────┴────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────┴────────────┘
ANEXA 9
la Norme

Normã privind dotarea hidranţilor de incendiu

1) Hidranţi interiori


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Denumirea accesoriilor │ U.M.│ Cantitatea │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ 1 │Furtun tip C (0 - 50 mm) sau, dupã caz tip B │ │ │
│ │(0 - 75 mm) cu racorduri de asamblare si garnituri de │ │ │
│ │etanşare. │ ml │ Max. 20 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ 2 │Ţeava de refulare de mânã simplã sau cu robinet tip C │ │ │
│ │sau, dupã caz B, conform standardelor în vigoare sau │ │ │
│ │cu ajutaje de pulverizare, acolo unde s-au stabilit │ │ │
│ │astfel. │ buc │ 1 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘Notã:
Se recomandã ca furtunul hidranţilor de pe scenele sãlilor de spectacole sã nu depãşeascã lungimea de 10,00 m.

2) Hidranţi exteriori


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Denumirea accesoriilor │ U.M.│ Cantitatea │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ 1 │Chei pentru racorduri A, B, C │ buc │ 2 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ 2 │Feşi pentru furtun tip B │ buc │ 1 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ 3 │Ţevi de refulare tip B │ buc │ 2 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ 4 │Hidranţi portativi tip B cu 2 robinete │ - │ 1 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ 5 │Chei pentru hidranţi şi mufe │ buc │ 1 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ 6 │Furtun de refulare cauciucat tip B (0 - 75 mm) cu │ │ │
│ │racorduri şi garnituri pentru asamblare şi etanşare, │ │ │
│ │în role de câte 20 ml. │ ml │ * │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘-------
* În funcţie de ipotezele de stingere.


ANEXA 10
la Norme


Normã privind rezerva de apã necesarã intervenţiei
la incendii cu utilajele din înzestrare
┌────┬─────────────────┬────────┬─────────┬────────┬────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ Tipul ţevii de refulare şi │ │ │
│ │ │ Timpul │ │ │ diametrul ajutajului în mm.│ │ Cantitatea │
│ │ │teoretic│ │ Nr. ├──────────┬──────────┬──────┤ │ de apã │
│Nr. │ Denumirea │ de │Presiunea│liniilor│ Ajutaj │ Ajutaj │Ţeavã │ Ql/ │ necesarâ │
│crt.│ utilajelor │stingere│ de lucru│ de │Fogfighter│Fogfighter│ tun │ min │ (mc) │
│ │ │ (ore) │ (Atm) │ furtun │ 450 l/min│ 300 l/min│ apã │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ajutaj│ │ │
├────┼─────────────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────┴────────────┤
│ │Autotun de stins │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1 │incendiu │ * │ 10 │ 2 │ 2 │ - │ 30 mm│ │
│ │(A.T.I.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┤ Conform calcului │
│ │Autopompã │ │ │ │ │ │ │ necesarului de │
│ │cisternã de │ │ │ │ │ │ │ apã │
│ 2 │alimentare cu │ * │ 10 │ 2 │ 2 │ - │ 30 mm│ │
│ │apã şi tun │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(A.P.C.A.A.T.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────────────┤
│ │Autospecialã de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stins incendiu │ │ │ │ │ │ │ │
│ 3 │cu apã, spumã, │ * │ 10 │ 2 │ 2 │ - │ 30 mm│ │
│ │pulbere şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dioxid de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │carbon (4S) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────────────┤
│ 4 │Motopompã de │ * │ 10 │ 2 │ - │ 2 │ - │ │
│ │stins incendiu │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────────────┘Notã: Rezerva de apã pentru stingerea incendiilor, în special la depozitarea muniţiilor şi explozivilor, se calculeazã pentru fiecare 100 vagoane muniţie, dar nu mai puţin de 50 mc.

Aloc.Tn.Is


T = ────────────── + Dt.(min),
qt.n

unde:
Aloc. - suprafaţa incendiatã în momentul localizãrii (mp)
Is - intensitatea necesarã de refulare a substanţelor de stingere (Is./mp)
Tn - timpul normat pentru stingerea incendiului (min)
qt - debitul unei ţevi de refulare (l./s.)
n - numãrul de ţevi de refulare
Dt - timpul pentru lucrãri ulterioare (min)
* Cantitatea de apã necesarã pentru o operaţie de stingere (se considerã cã spuma se obţine din 92% aer, 6% apã şi 2% spumant)

100 - c
Q(a)=600q(s)x ─────────── (l) c - reprezintã 6% apã;
100

Cantitatea de apã pentru stingere [Q(a)] se determinã astfel:
Q(a) = 600 q(a) + q(r) (l)
Cantitatea de soluţie spumantã pentru o operaţie de stingere în 600 secunde:
Q(s) = q(s)T(r) = 600 q(s)(i),
unde:
q(s) - debitul de soluţie spumantã (l/s);
q(a) - debitul de apã pentru stingere (l/s);
q(r) - debitul de apã pentru rãcire (l/s);
T(r) - timpul de funcţionare (min).


ANEXA 11
la Norme
Normã privind dotarea autospecialelor şi utilajelor de stins incendiu
cu accesorii şi materiale destinate prevenirii şi stingerii incendiilor

┌────┬───────────────────────────────────┬─────┬────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ │ │ Necesar pentru: │ Obs. │
│crt.│ Denumirea accesoriilor │ U/M ├─────┬──────┬────┬────┬─────────┼─────────┤
│ │ │ │ ATI │APCAAT│ 4S │ASPA│Motopompã│ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │Ajutaj reglabil tip B │ buc │ 2 │ - │ 2 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 2 │Ajutaj pulverizator cu diametrul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de 14 mm cu deflector │ buc │ 2 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 3 │Ajutaj tun cu diametrul de 30 mm │ buc │ 1 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 4 │Ajutaj tun cu diametrul de 36 mm │ buc │ 1 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 5 │Ajutaj tun cu diametrul de 40 mm │ buc │ 1 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 6 │Ajutaj tun cu diametrul de 45 mm │ buc │ 1 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 7 │Amestecãtor de linie │ buc │ 1 │ - │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 8 │Bidon pentru ulei de 5 litri │ buc │ 1 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 9 │Bobinã cablu proiector P.S.I. │ buc │ 1 │ - │ 1 │ 1 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 10 │Cartuş filtrant contra oxidului │ buc │ 6 │ - │ 4 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 11 │Cartuş filtrant polivalent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(eficient şi la fum) │ buc │ 6 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 12 │Cange cu coadã │ buc │ 1 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 13 │Cazma cu coadã │ buc │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 14 │Chei cofret │ buc │ 1 │ - │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 15 │Chei hidrant cu mufã │ buc │ 1 │ 1 │ 1 │ - │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 16 │Chei racord ABC │ buc │ 2 │ 4 │ 4 │ 2 │ 4 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 17 │Cizme cauciuc lungi │ buc │ 1 │ - │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 18 │Coardã salvare │ buc │ 1 │ - │ 2 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 19 │Colector BBA │ buc │ 1 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 20 │Cordiţã de salvare │ buc │ 1 │ - │ 2 │ 2 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 21 │Cordiţã de legat furtunuri │ buc │ 2 │ 2 │ 2 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 22 │Cordiţã de susţinere sorb │ buc │ 2 │ 2 │ 2 │ - │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 23 │Coş sorb │ buc │ 2 │ 2 │ 2 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 24 │Cot pentru furtun │ buc │ 2 │ - │ 2 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 25 │Distribuitor BCBC │ buc │ 1 │ 2 │ 2 │ - │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 26 │Faşã furtun B │ buc │ 4 │ 4 │ 4 │ - │ 4 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 27 │Faşã furtun C │ buc │ 4 │ 4 │ 4 │ - │ 4 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 28 │Fluiere │ buc │ 2 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 29 │Furtun refulare cauciucat tip B-3" │ ml │ 200 │ 300 │ 120│ - │ 60 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 30 │Furtun refulare cauciucat tip C-2" │ ml │ 80 │ 80 │ 80│ 160│ 80 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 31 │Gãleatã pânzã │ buc │ 1 │ 1 │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 32 │Geantã pentru chei şi feşe │ buc │ 2 │ - │ 1 │ - │ 2 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 33 │Hidrant portativ tip A cu ventile │ buc │ 1 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 34 │Hidrant portativ tip B cu ventile │ buc │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 35 │Lopatã cu coadã │ buc │ 1 │ - │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 36 │Mufã cheie hidrant │ buc │ 1 │ - │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 37 │Prelatã ignifugatã sau │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aluminizatã (2x2m) │ buc │ 2 │ - │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 38 │Proiector P.S.I. cu prizã, cablu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi ştecher │ buc │ 1 │ - │ 1 │ 1 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 39 │Punţi trecere peste furtun │ buc │ 2 │ - │ 2 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 40 │Racord refulare tip B cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garnituri │ buc │ 20 │ - │ 12│ - │ 2 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 41 │Racord refulare tip C cu garnituri │ buc │ 8 │ - │ 8 │ 16 │ 2 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 42 │Rangã de oţel │ buc │ 1 │ - │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 43 │Reducţie racord A-B │ buc │ 1 │ - │ - │ - │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 44 │Reducţie B-C │ buc │ 2 │ 2 │ 2 │ - │ 2 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 45 │Sac protecţie corzi │ buc │ 3 │ - │ 5 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 46 │Sac protecţie prelatã │ buc │ 2 │ - │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 47 │Sorb cu sitã tip A │ buc │ 2 │ 2 │ 2 │ - │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 48 │Stingãtoare portative cu pulbere │ │ │ │ │ │ │ │
│ │presurizate permanent P5 │ buc │ 2 │ 2 │ 2 │ 5 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 49 │Scarã din aluminiu │ buc │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 50 │Toc piele toporaş P.S.I. │ buc │ 2 │ - │ 1 │ 4 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 51 │Toc piele topor │ buc │ 1 │ - │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 52 │Topor-târnãcop │ buc │ 1 │ 1 │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 53 │Toporaş P.S.I. │ buc │ 2 │ - │ 1 │ 4 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 54 │Trepied proiector P.S.I. │ buc │ 1 │ - │ 1 │ 1 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 55 │Trusã sanitarã auto │ buc │ 1 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 56 │Trusã aspiraţie tip A de 2,25 m │ buc │ 8 │ 4 │ 4 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 57 │Ţeavã generatoare de spumã de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │10.000 l/min │ buc │ 3 │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 58 │Ţeavã refulare tip B cu ajutaj │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglabil │ buc │ 3 │ 3 │ 2 │ - │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 59 │Ţeavã refulare tip C cu ajutaj │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglabil │ buc │ 3 │ 2 │ 4 │ - │ 2 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 60 │Ajutaj FOGFIGHTER 450 l/min │ buc │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 61 │Ejector pentru apã │ buc │ - │ 2 │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 62 │Hidrant portativ tip C cu douã │ │ │ │ │ │ │ │
│ │robinete │ buc │ - │ 1 │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 63 │Ţeavã generatoare de spumã │ │ │ │ │ │ │ │
│ │5000 l/min │ buc │ - │ 2 │ 2 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 64 │Pârghie de acţionare manualã tun │ buc │ - │ 1 │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 65 │Ştuţ de refulare apã cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diametrul de 30, respectiv │ buc │ - │ 2 │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 66 │Garnituri racord tip A │ buc │ - │ 12 │ - │ - │ 2 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 67 │Garnituri racord tip B │ buc │ - │ 12 │ - │ - │ 2 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 68 │Garnituri tip C │ buc │ - │ 2 │ - │ - │ 4 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 69 │Cap deversor pentru spumã │ buc │ - │ - │ 2 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 70 │Cartuş filtrant polivalent │ buc │ - │ - │ 4 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 71 │Cizme de cauciuc scurte │ buc │ - │ 1 │ 4 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 72 │Cui susţinere │ buc │ - │ - │ 2 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 73 │Trusã electricã │ buc │ - │ - │ 1 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 74 │Ţeavã generatoare spumã │ │ │ │ │ │ │ │
│ │30.000 l/min │ buc │ - │ - │ 2 │ - │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 75 │Girofar │ buc │ - │ - │ - │ 2 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 76 │Ţeavã (pistol) pentru praf │ buc │ - │ - │ - │ 8 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 77 │Stingãtoare portative cu dioxid │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de carbon, tip G6 │ buc │ - │ - │ - │ 4 │ - │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 78 │Garnituri pentru pompã vid │ buc │ - │ - │ - │ - │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 79 │Palele pentru pompã vid │ buc │ - │ - │ - │ - │ 1 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 80 │Tub absorbţie tip A de 1,52 m │ buc │ - │ - │ - │ - │ 4 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 81 │Ajutaj FOGFIGHTER 300 l/min │ buc │ - │ - │ - │ - │ 2 │ │
└────┴───────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴────┴────┴─────────┴─────────┘1. A.T.I. - Autotun de stins incendiu;
2. A.P.C.A.A.T. - Autopompã cisternã de alimentare cu apã şi tun;
3. 4S - Autospecialã de stins incendiu cu apã, spumã, pulbere şi dioxid de
carbon;
4. A.S.P.A. - Autospecialã de stins incendiu cu pulbere (praf şi azot).

Notã:
- Membrii formaţiunii de intervenţie ce încadreazã autospecialele vor fi dotaţi cu echipamentul prevãzut în anexa nr. 13.
- Unitãţile şi formaţiunile care au în înzestrare autopompã cisternã de alimentare cu apã şi tun (A.P.C.A.A.T) şi motopompe pentru stingerea incendiilor (M.P.) se vor dota suplimentar faţã de inventarul completului cu:
a) pentru autopompã cisternã de alimentare cu apã şi tun:
- 100 ml furtun cauciucat tip B cu racorduri;
- 80 ml furtun cauciucat tip C cu racorduri;
b) pentru motopompã (pentru o singurã motopompã):
- 120 ml furtun cauciucat tip B cu racorduri.
- Aceste cantitãţi de furtun se pãstreazã la formaţiunea proprie de intervenţie fiind considerate stoc şi vor fi folosite numai în caz de incendiu.
- Pentru instrucţie se folosesc furtunuri al cãror termen de duratã a fost îndeplinit. Se recomandã ca aceste furtunuri sã fie vopsite în culoare roşie, pentru a se deosebi de furtunul din completul maşinii.
- Pulberile utilizate în prezentele "NORME" sunt destinate preîntâmpinãrii riscurilor care pot surveni într-un incendiu; clasificare pe clase de incendii, aceeaşi cu cea folositã în standardele: SR EN 3-7+A1:2007 şi SR EN 1866-1:2008.


ANEXA 12
la NormeNormã pentru executarea reviziilor medii, reparaţiilor medii şi capitale
la utilajele destinate prevenirii şi stingerii incendiilor


┌────────────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ Numãrul de │ Numãrul de ore de │ │
│Categoria reparaţiei│ revizii şi │ funcţionare │ Observaţii │
│ │ reparaţii │ (echivalent) │ │
├────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ Revizii medii │ 7 │ 25.000 km/echivalent│Dupã fiecare 50 ore │
├────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤de funcţionare la │
│ Revizii medii │ 4 │ 57.000 km/echivalent│motopompele de stins │
├────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤incendiu se executã │
│ Revizii capitale │ 2 │ 100.000 km/echivalent│o reparaţie medie │
└────────────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘
ANEXA 13
la Norme
Normã privind echipamentul individual al
membrilor formaţiunii proprii de intervenţie

┌────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumire material │ Caracteristici minime: │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Cascã şi protecţie pentru │O cascã echipatã cu protecţie pentru faţã │
│ │faţã │pentru a proteja capul şi faţa pompierului de │
│ │ │particule solide şi lichide │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Guler de protecţie │Un strat protector pentru a preveni pãtrunde- │
│ │ │rea cãldurii în zona gâtului │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Pelerinã de protecţie, │Aceste elemente ale îmbrãcãmintei de protecţie│
│ │pantaloni şi mãnuşi │sunt destinate protecţiei pompierului de │
│ │ │cãldura radiatã şi convectatã. │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Mãnuşi de protecţie │Protecţia mâinilor este asiguratã, pentru │
│ │ │prevenirea rãnirilor prin tãiere, arsurã │
│ │ │şi înţepare │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Bocanci de protecţie sau │Protecţia picioarelor este asiguratã pentru a │
│ │cizme │preveni traumele şi rãnirile datorate cãldurii│
│ │ │sau obiectelor ascuţite │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Ochelari de protecţie │Pot fi parte a cãştii de protecţie sau separat│
│ │ │de aceasta. Ochelarii de protecţie sau │
│ │ │protecţia pentru faţã sunt destinate │
│ │ │protecţiei pompierului la acţiunea particule- │
│ │ │lor solide sau lichide │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Cascã protecţie auz │Acest dispozitiv limiteazã accidentele │
│ │ │induse de zgomot când situaţiile cu zgomote │
│ │ │de intensitate mare nu pot fi evitate │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Aparaturã individualã de │Aceasta asigurã protecţia pompierului în │
│ │respirat │medii contaminate. │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Centurã de siguranţã │Asigurã protecţia pompierului pentru │
│ │ │intervenţia la înãlţime │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Echipamente de protecţie │Asigurã protecţia pentru intervenţia la │
│ │electroizolante (mãnuşi, │instalaţiile electrice sub tensiune │
│ │cizme, mâner MPR şi │ │
│ │altele.) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │Echipament de protecţie │Asigurã suplimentar protecţia pompierului în │
│ │CRBN │mediul chimic, radiologic, biologic şi nuclear│
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘Notã:
1) Pompierii trebuie antrenaţi pentru a menţine echipamentul în stare operaţionalã şi pentru a-l utiliza împreunã cu accesoriile acestuia.
2) Pentru acţiunea în medii cu risc biologic, radiologic şi nuclear, pompierii trebuie echipaţi cu echipament de protecţie corespunzãtor aceste medii.
3) Pentru operaţiuni NATO, pompierii români, vor avea asigurat echipament de protecţie individual specializat, potrivit pentru a fi folosit la intervenţii în scopul salvãrii persoanelor, bunurilor şi limitãrii efectelor incendiilor şi exploziilor.
4) Componenţa formaţiunii şi numãrul membrilor echipaţi pentru asigurarea intervenţiei, precum şi caracteristicile echipamentului se vor stabili în funcţie de nivelul de risc şi particularitãţile acţiunii. 5) Pompierul de serviciu - va avea asigurat echipamentul complet, specificat în prezenta normã.


ANEXA 14
la Norme

Normã privind cantitãţile şi debitele minime de agenţi de stingere la heliporturi

Tabelul nr.1


Cantitãţi şi debite minime de agent de stingere
┌─────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ AFFF sau FFFP folosit │ Fluoroproteinã sau │ │
│ │ de 5.5 ori │ spumã fluoroproteicã │ Spumã proteicã │
│ Categoria ├────────┬──────────────┼────────┬──────────────┼────────┬──────────────┤
│heliportului │ Apã │ Debit │ Apã │ Debit │ Apã │ Debit │
│ │[litri] │[litri/minut] │[litri] │[litri/minut] │[litri] │[litri/minut] │
├─────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│ H-1 │ 1508 │ 225 │ 1647 │ 250 │ 1696 │ 275 │
├─────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│ H-2 │ 1983 │ 425 │ 2295 │ 550 │ 2404 │ 625 │
├─────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│ H-3 │ 2597 │ 750 │ 3132 │ 1000 │ 3319 │ 1100 │
└─────────────┴────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴────────┴──────────────┘
Tabelul nr. 2
Categoria heliportului dupã lungimea şi lãţimea
de gabarit a elicopterului

┌─────────────┬────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│ Categoria │ Lungimea │ Lãţimea fuselajului │ Suprafaţa criticã │
│heliportului │ elicopterului │ [m] │ practicã (PCA) │
│ │ [m] │ │ [mp] │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ H-1 │ 0...15,2 │ 0...1,53 │ 34,8 │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ H-2 │ 15,2...24,4 │ 1,53...2,13 │ 78,0 │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ H-3 │ 24,2...36,6 │ 2,13...2,43 │ 133,8 │
└─────────────┴────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘CALCULUL CANTITĂŢII TOTALE DE APĂ

1. Cantitãţile de agent de stingere din tabelul nr. 1 au fost calculate folosind formule cunoscute. Totalul cantitãţilor este bazat pe:
* cantitatea (Q1) folositã pentru a obţine un minut de control a suprafeţei critice practice;
* cantitatea (Q2) necesarã pentru controlul focului dupã primul minut sau pentru stingerea lui ori pentru amândouã;
* cantitatea (Q3) necesarã pentru controlul focului în interior şi operaţiuni de salvare.
Cantitatea totalã este suma cantitãţilor enunţate.
2. Termenii folosiţi au urmãtoarele valori:
a. AFFF=5,5 [l/min]/mp;
b. Fluoroproteinã sau FFFP=7,5 [l/min]/mp;
c. Spumã proteicã=8,2 [l/min]/mp.
3. Cantitatea totalã de apã: Qt=Q1+Q2+Q3,
unde:
a. Q1=PCA x AR x 1 [min];
b. Q2=100% x Q1;
c. Q3= 225 [l] x 5 [min].

Notã:
1) Lungimea totalã a elicopterului = dimensiunea maximã cu rotoarele în funcţiune.
2) Lãţimea fuselajului = lãţimea fuselajului fãrã trenul de aterizare mãsuratã în exteriorul cabinei.
3) Suprafaţa criticã practicã (PCA) = 1/2 din lungimea totalã x de trei ori lãţimea fuselajului.
4) Categoria heliportului pentru un anume elicopter este bazatã pe lungimea totalã a elicopterului sau pe lãţimea fuselajului. Dacã dupã selectarea categoriei corespunzãtoare lungimii totale a elicopterului lãţimea totalã este mai mare valorile maxime din Tabelul nr. 2, atunci categoria heliportului este cea imediat urmãtoare mai mare.
5) Pentru a asigura debitele şi debitele şi cantitãţile indicate în tabelul nr. 1 este necesar ca heliportul sã fie dotat cu cel puţin o autospecialã de stins incendiu.
6) AFFF = stingãtor mobil cu spumã.


ANEXA 15
la NormeNormã privind cerinţele minime de protecţie la foc/depresurizare pentru avioane
în timpul operaţiunilor la sol, refacerea
capacitãţii de zbor şi de luptã şi operaţiuni de
realimentare cu motorul pornit

┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Tip │ Asigurare │
│crt.│ operaţiune/avion ├───────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │ │ autospeciale │ amplasare │ stingãtoare │ amplasare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Refacere capacitate │Minim o │Imediat în │ │ │
│ 1 │de zbor şi de luptã │autospecialã cu│afara zonei │ │ │
│ │şi realimentare cu │echipaj de │sigure a │ │ │
│ │motorul pornit │pompieri sau │serviciilor │ │ │
│ │ │personal │de alimentare │ │ │
│ │ │antrenat │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Exerciţii de │Minim o │Imediat în │2 stingãtoare │de fiecare │
│ │instruire sau │autospecialã │afara zonei │mobile de 80 BC│parte a │
│ 2 │exerciţii desfãşurate│cu echipaj de │sigure a │ │avionului │
│ │prin simularea │pompieri sau │serviciilor │ │ │
│ │operaţiunilor de │personal │de alimentare │ │ │
│ │înarmare/alimentare │antrenat │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Avioane situate în │ │ │ │ │
│ │afara hangarelor │ │ │ │ │
│ │sau adãposturilor │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │a) avioane de │ │ │Un stingãtor │Stingãtorul │
│ │mãrime micã │ │ │mobil cu o cla-│mobil pe roţi │
│ │(categoriile 1 - 5) │ │ │sificare de 80 │va fi plasat în│
│ │ │ │ │BC la 3 │faţã pe centrul│
│ │ │ │ │avioane; │avionului │
│ │ │ │ │ │astfel încât │
│ │ │ │ │ │distanţa de │
│ │ │ │ │ │deplasare a │
│ │ │ │ │ │utilizatorului │
│ │ │ │ │ │sã fie minimã │
│ 3 ├─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │b) avioane de │ │ │Un stingãtor │Stingãtorul │
│ │mãrime medie │ │ │mobil cu o │mobil pe roţi │
│ │(categoriile 6 - 7) │ │ │clasificare de │va fi plasat în│
│ │ │ │ │80 BC la 2 │faţa şi între │
│ │ │ │ │avioane. │cele douã │
│ │ │ │ │ │avioane astfel │
│ │ │ │ │ │încât distanţa │
│ │ │ │ │ │de deplasare a │
│ │ │ │ │ │utilizatorului │
│ │ │ │ │ │sã fie minimã │
│ ├─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │c) avioane de │ │ │Douã stingãtoa-│Stingãtoarele │
│ │mãrime mare │ │ │re mobile pe │mobile pe roţi │
│ │(categoriile 8 - 9) │ │ │roţi cu o cla- │vor fi plasate │
│ │ │ │ │sificare de 80 │pe fiecare par-│
│ │ │ │ │BC la un avion.│te a avionului.│
│ │ │ │ │ │Când se întâm- │
│ │ │ │ │ │plã operaţiuni │
│ │ │ │ │ │de întreţinere,│
│ │ │ │ │ │unul dintre │
│ │ │ │ │ │stingãtoare va │
│ │ │ │ │ │fi poziţionat │
│ │ │ │ │ │în aria de │
│ │ │ │ │ │mentenanţã. │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Avion de alertare │ │ │Un stingãtor │Stingãtorul │
│ │ │ │ │mobil pe roţi │mobil pe roţi │
│ │ │ │ │cu o clasifica-│va fi poziţio- │
│ │ │ │ │re de 80 BC │nat în faţa │
│ 4 │ │ │ │ │avionului │
│ │ │ │ │ │astfel încât │
│ │ │ │ │ │distanţa de │
│ │ │ │ │ │deplasare a │
│ │ │ │ │ │utilizatorului │
│ │ │ │ │ │sã fie minimã │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Avioanele aflate │ │ │ │ │
│ │pentru operaţiuni la │ │ │ │ │
│ │sol în afara │ │ │ │ │
│ │hangarelor sau │ │ │ │ │
│ │adãposturilor │ │ │ │ │
│ │protejate. │ │ │ │ │
│ 5 ├─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │a) nici un │ │ │Un stingãtor │în zona sigurã │
│ │echipament │ │ │mobil cu o │a serviciilor │
│ │conectat la curent │ │ │clasificare │de alimentare │
│ │operabil │ │ │80 BC. │(FSSZ) │
│ │ │ │ │Avioanele de │ │
│ │ │ │ │mari dimensiuni│ │
│ │ │ │ │necesitã 2 │ │
│ │ │ │ │stingãtoare │ │
│ │ │ │ │mobile │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │b) echipament │ │ │Un stingãtor │în zona sigurã │
│ │conectat la curent │ │ │mobil cu o │a serviciilor │
│ │operabil │ │ │clasificare │de alimentare │
│ │ │ │ │80 BC │(FSSZ) │
│ │ │ │ │Avioanele de │ │
│ │ │ │ │mari dimensiuni│ │
│ │ │ │ │necesitã 2 │ │
│ │ │ │ │stingãtoare │ │
│ │ │ │ │mobile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │MICTA şi │O autospecialã │Şeful │Douã stingãtoa-│De fiecare │
│ │operaţiuni de │cu echipaj de │formaţiunii │re mobile cu o │parte a │
│ 6 │alimentare cu │pompieri │proprii de │clasificare 80 │avionului │
│ │motorul cald │ │intervenţie │BC │ │
│ │ │ │decide poziţia│ │ │
│ │ │ │autospecialei │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Servicii concurente │O autospecialã │La avion │Un stingãtor │în aria de │
│ │de alimentare a │cu echipaj de │ │mobil cu o │servicii de │
│ │avioanelor cu/fãrã │pompieri capail│ │clasificare 80 │alimentare │
│ │pasageri │sã raspundã │ │BC │ │
│ │ │în mai puţin de│ │Avioanele de │ │
│ │ │douã minute de │ │mari dimensiuni│ │
│ │ │la alarmare, │ │necesitã 2 │ │
│ │ │când este │ │stingãtoare │ │
│ │ │implicat │ │mobile │ │
│ 7 │ │numai un avion,│ │ │ │
│ │ │când sunt │ │ │ │
│ │ │alimentate mai │ │ │ │
│ │ │multe avioane, │ │ │ │
│ │ │poziţia │ │ │ │
│ │ │autospecialei │ │ │ │
│ │ │se va determina│ │ │ │
│ │ │de şeful │ │ │ │
│ │ │formaţiunii │ │ │ │
│ │ │proprii. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Servicii concurente │ │ │Un stingãtor │La fiecare │
│ │de evacuare │ │ │mobil cu o │conectare la │
│ 8 │medicalã a zborurilor│ │ │clasificare de │punctul singu- │
│ │cu pasageri/pacienţi │ │ │80 BC │lar de reali- │
│ │la bord │ │ │ │mentare (SPR) │
│ │ │ │ │ │folositã │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Avioane rapide de │O autospecialã │dacã spaţiul │Un stingãtor │La fiecare │
│ │golire sau umplere │cu echipaj de │de separare │mobil cu o │conectare la │
│ │ │pompieri │dintre aripi │clasificare de │punctul │
│ 9 │ │ │este mai mic │80 BC │singular de │
│ │ │ │de 15 m, în │ │realimentare │
│ │ │ │imediata │ │(SPR) folositã │
│ │ │ │apropriere │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Operaţiuni cu │ │ │Un stingãtor │La o distanţã │
│ │oxigen lichid şi │ │ │mobil cu o │de pânã la 15 m│
│ 10 │gazos │ │ │clasificare de │de locul │
│ │ │ │ │80 BC │desfãşurãrii │
│ │ │ │ │acţiunii │ │
└────┴─────────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┘Notã:
1) Bazele aeriene asigurã agenţii de stingere, autospecialele şi formaţiunile antrenate pentru intervenţii în caz de incidente, în timpul operaţiunilor la sol, ICT şi operaţiunilor de realimentare cu motorul pornit, conform prezentei norme, precum şi reglementãrilor specifice aviaţiei militare.
2) Personalul din hangare, adãposturi protejate şi rampe de parcare desemnat pentru operaţiunile la sol ale avioanelor şi locaţiile ICT este capabil sã suplineascã prezenţa formaţiunii proprii de intervenţie şi are acces la echipamente de protecţie la foc şi la mijloace tehnice de stins incendii. Acest personal este instruit periodic, în scopul utilizãrii stingãtoarelor mobile pentru intervenţia la aeronave.
3) Echipamentul de stingere a incendiilor din dotarea avionului şi din zona de dispunere a acestuia în timpul operaţiunilor la sol, ICT şi operaţiunilor de alimentare cu motorul cald trebuie sã asigure rapiditatea şi eficienţa stingerii tuturor claselor de focuri, materiale inflamabile şi combustibili lichizi.
4) La autospeciale se asigurã o rezervã de minim 25% de agent stingãtor. De asemenea, se asigurã şi rezerva de stingãtoare mobile.
5) Se asigurã un sistem operativ de alarmare a formaţiunii proprii de intervenţie.
6) În cazul operaţiunilor la sol executate la avioane aflate în hangare şi adãposturi protejate se asigurã numãrul minim de stingãtoare, prevãzut în prezenta normã.


ANEXA 16
la NormeDomeniul şi eficienţa produselor de stingerea a incendiilor

┌───────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │ │ Focare de: │ │
│ │ ├───────────────┬────────────┬───────────┤ │
│ │ │ Lichide │ │ │ │
│ │ Materiale │ combustibile │ │ │ │
│Produse de │solide a cãror │sau materiale │ Gaze │ Metale │ Observaţii │
│ stingere │ ardere │solide care se │combustibile│piroforice │ │
│ │ formeazã jar │ topesc uşor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│ Apã │ Eficient (E) │ Eficienţã │ Eficienţã │Interzisã │Cu aditivi se poate folosi şi │
│ │ │ limitatã │ limitatã │utilizarea │în spaţiile în care temperatura │
│ │ │ (EL) │ (EL) │ │coboarã pânã la -15°C │
├───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Este interzisã utilizarea în cazul│
│ │ │ │ │ │echipamentelor electrice sub │
│ Spumã │ EL │ E │ EL │ Nu se │tensiune (pericol de │
│ │ │ │ │ recomandã │electrocutare). Pentru alcooli │
│ │ │ │ │ │se utilizeazã spume mecanice │
│ │ │ │ │ │speciale. │
├───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ Eficienţã │ Eficienţã │ │ Eficienţã │Are eficienţã limitatã pentru │
│ Dioxid de │numai în spaţii│numai în spaţii│ │ limitatã │echipamente electrice │
│ carbon │ închise │ închise │ │ (EL) │ │
├───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Pentru fiecare metal piroforic se │
│ Pulbere │ EL │ E │ EL │ E* │se utilizeazã un anumit tip de │
│ │ │ │ │ │pulbere │
├───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│Haloni sau │ EL │ E │ EL │ EL │Eficient pentru echipamente │
│înlocuitori│ │ │ │ │electrice şi electronice │
├───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│Generatori │ E │ E │ E │ EL │Eficient pentru echipamente │
│de aerosoli│ │ │ │ │electrice şi electronice │
└───────────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴───────────┴──────────────────────────────────┘
ANEXA 17
la Norme
Compatibilitatea substanţelor de stingere cu clasele de incendiu

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Clasa de incendiu │
│ ├──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────────────────┤
│ Substanţe de stingere │ A │ B │ C │ D │ Implicând instalaţii │
│ │ │ │ │ │ electrice sub tensiune │
├────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│Apã (jet compact) │ + │ - │ - │ - - │ - - │
├────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│Apã (jet pulverizat) │ + │ +/- │ - │ - - │ - - │
├────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│Apã îmbunãtãţitã │ + │ +/- │ - │ - - │ - - │
├────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│Spumã │ + │ + │ - │ - - │ - - │
├────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│Pulberi ABC │ + │ + │ + │ - - │ + │
├────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│Pulberi BC │ - │ + │ + │ - - │ + │
├────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│Pulberi speciale D │ - │ - │ - │ + │ - │
├────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│Abur │ + │ + │ - │ - - │ + │
├────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│Gaze inerte │ +/- │ + │ + │ - - │ + │
├────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│Înlocuitori de haloni │ + │ + │ + │ - - │ + │
├────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│Aerosoli │ + │ + │ + │ - - │ + │
└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────────────────┘+ Eficienţã
+/- Eficienţã parţialã
- Ineficienţã
- - Utilizare interzisã

Notã:
1. Clasele de incendiu:
A - incendii de materiale solide;
B - incendii de lichide combustibile sau materiale solide care se topesc uşor;
C - incendii de gaze combustibile;
D - incendii de metale combustibile.
2. La aplicarea simultanã sau succesivã a unor substanţe de stingere diferite, utilizatorii vor avea în vedere informaţiile furnizate de producãtori, referitoare la eventualele incompatibilitãţi, care pot afecta inacceptabil eficienţa de stingere.


ANEXA 18
la Norme

Clasificarea şi identificarea stingãtoarelor

┌────┬────────────┬──────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │Stingãtor cu│ Capacitate │ Temperatura la care se │ Observaţii │
│crt.│ │ │ poate pãstra │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ T(min)- +5,0,-5,-10,-15,- │Pentru stingãtoarele pe │
│ │ │ 2,3,6,9,20,25, │ 20,-25,-30°C sau mai │bazã de apã fãrã nici o │
│ 1 │ Apã │ 45,50,90,100, │ coborâte │protecţie contra │
│ │ │ 135,150 Kg │ T(max) - +60°C sau mai │îngheţului T(min)=+5°C │
│ │ │ │ mult │ │
│ │ │ │ T(min)- -20, -30°C sau mai│ │
│ │ │ 2,3,6,9,20,25, │ coborâte │ │
│ 2 │ Spumã │ 45,50,90,100, │ T(max) - +60°C sau mai │ │
│ │ │ 135,150 Kg │ mult │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ T(min)- -20, -30°C sau mai│ │
│ 3 │ Dioxid de │ 2,5,10,20,30,50 │ coborâte │ │
│ │ carbon │ kg │ T(max) - +60°C sau mai │ │
│ │ │ │ mult │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ T(min)- -20, -30°C sau mai│ │
│ │ │ 1,2,3,4,6,9,12, │ coborâte │ │
│ 4 │ Pulbere │ 25,50,100,150 kg │ T(max) - +60°C sau mai │ │
│ │ │ │ mult │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ T(min)- -20, -30°C sau mai│ │
│ 5 │ Haloni/sau │ │ coborâte │ │
│ │înlocuitori │ 1,2,4,6 │ T(max) - +60°C sau mai │ │
│ │ │ │ mult │ │
└────┴────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────┘Notã:
1. În aceastã categorie nu sunt incluse stingãtoarele cu pulberi speciale pentru metale piroforice. Stingãtoarele nu se reîncarcã decât cu pulberea (pulberile) omologate sau avizate. Stingãtoarele cu haloni sau înlocuitori realizate în ţarã sau importate se pot utiliza doar pe mãsura certificãrii acestora de cãtre organisme recunoscute.
2. Produsele de stingere cu generatori de aerosoli provin din import şi pot fi utilizate numai dupã certificarea produselor, potrivit legii.
3. Stingãtoarele portative îndeplinesc cerinţele stabilite în Directiva nr. 97/23/EEC şi SR EN 3-7+A1:2007, iar stingãtoarele mobile îndeplinesc cerinţele stabilite în SR EN 1866-1:2008.


ANEXA 19
la Norme


Recomandãri privind rezerva de mijloace tehnice de stins incendiu

În principiu, rezerva de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor se asigurã în limitele de mai jos, astfel:
a) 15 - 20% din cantitatea necesarã pentru fiecare tip de furtun, dar nu mai puţin de 2 role a câte 20 m;
b) 10 - 15% pentru fiecare accesoriu din dotarea hidranţilor interiori şi exteriori de incendiu;
c) 10% din fiecare tip de stingãtor;
d) 15% din cantitatea stabilitã de pulbere, spumant sau alte produse de stingere din dotare;
e) 100% din numãrul de recipiente pentru fiecare instalaţie de stingere cu gaze inerte;
f) 10 - 25% din totalul capetelor sprinkler, drencer sau de pulverizare, dar nu mai puţin de 25 bucãţi din fiecare;
g) 10 - 25% din totalul detectoarelor sau butoanelor de semnalizare, dar nu mai puţin de 15 bucãţi din fiecare;
h) un recipient încãrcat şi douã cartuşe filtrante pentru fiecare aparat de protecţie a respiraţiei;
i) un cartuş filtrant pentru fiecare mascã contra fumului şi gazelor fierbinţi;
j) 50% din totalul blindelor montate pe conductele de spumare ale instalaţiilor fixe sau semifixe de stingere a incendiilor, la rezervoare de produse petroliere;
k) cantitãţile de mijloace tehnice specifice care se pun în mod gratuit la dispoziţie unitãţilor de pompieri militari în caz de incendiu, în conformitate cu <>Legea nr. 307/2006 ;
l) piese de rezervã cuprinse în listele din documentaţiile tehnice ale autospecialelor, navelor, trenurilor P.S.I. şi ale altora asemenea.
Rezervele menţionate la lit. c), e), f) şi g) nu se constituie în situaţiile în care verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor respective se fac de persoane juridice, atestate potrivit legii, care au obligaţia contractualã de a face înlocuirea operativã a componentelor şi a elementelor acestora.


ANEXA 20
la Norme


NOMENCLATORUL
verificãrilor ce se executã la mijloacele tehnice de prevenire
şi stingere a incendiilor

┌───&