Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 941 din 22 decembrie 2011 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concentrarile economice, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 941 din 22 decembrie 2011  privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concentrarile economice, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 941 din 22 decembrie 2011 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concentrarile economice, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012

    În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (1), precum şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Consiliului Concurenţei emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    În urma adoptãrii în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concentrãrile economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmãri punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Preşedintele Consiliului Concurenţei,
                       Bogdan Marius Chiriţoiu

    Bucureşti, 22 decembrie 2011.
    Nr. 941.


    ANEXĂ

                               REGULAMENT
            pentru modificarea şi completarea Regulamentului
          privind concentrãrile economice, pus în aplicare prin
        Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010

    În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Consiliul Concurenţei adoptã prezentul regulament.

    ART. I
    Regulamentul privind concentrãrile economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 şi 553 bis din 5 august 2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 2, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Noţiunea de «concentrare economicã» include acele operaţiuni care au ca rezultat modificãri de duratã ale controlului întreprinderilor şi, prin urmare, în structura pieţei, cuprinzând şi operaţiunile care conduc la crearea de societãţi în comun care îndeplinesc în mod durabil toate funcţiile unei entitãţi economice autonome. Prin «întreprindere», în sensul legii, se înţelege orice operator economic angajat într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţã datã, independent de statutul sãu juridic şi de modul de finanţare, astfel cum este definitã în jurisprudenţa Uniunii Europene."

    2. La articolul 4 alineatul (8), partea introductivã se modificã şi va avea cuprins:
    "(8) Cifrele de afaceri sunt înlocuite:".

    3. La articolul 4, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmãtorul cuprins:
    "(9) În situaţiile în care, faţã de elementele specifice ale unei operaţiuni de concentrare economicã, nu rezultã cu certitudine dacã aceasta este supusã sau nu obligaţiei de notificare, pãrţile vor notifica operaţiunea Consiliului Concurenţei, în vederea emiterii unei adrese/decizii, în termenele prevãzute la art. 46 alin. (1), (2) şi (4) din lege."

    4. La articolul 12, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Cu toate acestea, în anumite cazuri, Consiliul Concurenţei poate iniţia revenirea la procedura completã de analizã a unei concentrãri economice ca urmare a furnizãrii informaţiilor prevãzute de formularul complet de notificare din anexa nr. I. În mod similar, Consiliul Concurenţei poate decide cã o concentrare economicã pentru care a fost depus un formular de notificare în formã completã sã fie analizatã potrivit regulilor procedurii simplificate."

    5. La articolul 13, partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Consiliul Concurenţei va aplica procedura simplificatã în principal urmãtoarelor categorii de concentrãri economice:".

    6. La articolul 19, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În mãsura în care crearea unei societãţi în comun, reprezentând o concentrare economicã potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din lege, are ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurenţial al întreprinderilor rãmase independente, o astfel de coordonare este evaluatã în conformitate cu criteriile prevãzute la art. 5 alin. (1)-(3) din lege, precum şi cu cele menţionate la art. 101 alin. (1) şi (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pentru a se stabili dacã operaţiunea este sau nu compatibilã cu un mediu concurenţial normal."

    7. La articolul 28, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Informaţiile colectate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) şi (2), art. 35^1 şi 36 din lege pot fi folosite doar pentru scopul aplicãrii legislaţiei în domeniul concurenţei. Consiliul Concurenţei va putea sesiza şi alte instituţii sau autoritãţi publice în condiţiile în care sunt descoperite aspecte care ţin de competenţa acestora, cum este cazul identificãrii unor posibile încãlcãri ale legislaţiei în domeniul fiscal. Comunicarea va privi doar acele informaţii care privesc posibila încãlcare a unor norme legale şi va avea în vedere respectarea caracterului confidenţial al informaţiilor aflate în posesia Consiliului Concurenţei."

    8. La articolul 29, alineatele (4), (5), (7) şi (9) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(4) În realizarea investigaţiilor privind concentrãrile economice, Consiliul Concurenţei poate sã ia declaraţii de la orice persoanã fizicã sau de la reprezentantul legal al persoanei juridice care consimte sã dea astfel de declaraţii. Persoanele fizice ale cãror declaraţii pot fi primite sunt, printre alţii, angajaţi ai persoanei juridice sau colaboratori ai acesteia. Prin «reprezentant legal» se înţelege administratorul, directorul şi orice altã persoanã cu atribuţii de conducere şi reprezentare în cadrul persoanei juridice.
    (5) Cu excepţia situaţiei prevãzute la art. 42 alin. (1) din lege, în orice procedurã de investigaţie având ca obiect o operaţiune de concentrare economicã sau, dupã caz, încãlcarea dispoziţiilor art. 15 din lege, Consiliul Concurenţei acordã întreprinderilor participante ocazia de a-şi exprima în scris observaţiile cu privire la conţinutul raportului de investigaţie. În observaţiile scrise, destinatarii raportului de investigaţie pot solicita în mod expres organizarea de audieri de cãtre Consiliul Concurenţei. Atunci când apreciazã cã este util pentru stabilirea adevãrului în cauza investigatã, Consiliul Concurenţei poate organiza audieri şi în lipsa unei solicitãri din partea destinatarilor raportului de investigaţie. Data pânã la care trebuie trimise observaţiile, respectiv data audierii, dupã caz, sunt fixate de preşedintele Consiliului Concurenţei.
    .......................................................................
    (7) O copie a raportului va fi transmisã spre luare la cunoştinţã persoanelor supuse investigaţiei, acordând acestora un termen de minimum 30 de zile în care sã îşi formuleze observaţiile. Persoanelor a cãror audiere a fost admisã potrivit prevederilor alin. (6) li se va trimite copia raportului numai la cerere şi dacã preşedintele Consiliului Concurenţei apreciazã cã este util în interesul investigaţiei.
    .......................................................................
    (9) În situaţia în care, în urma declanşãrii unei investigaţii din oficiu privind încãlcarea art. 15 din lege, se constatã cã aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încãlcarea legii care sã justifice impunerea de mãsuri sau sancţiuni de cãtre Consiliul Concurenţei, acesta, prin ordin al preşedintelui, va putea închide investigaţia şi va informa de îndatã pãrţile implicate. În situaţia în care investigaţia a fost declanşatã ca urmare a unei plângeri şi se constatã cã aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încãlcarea legii care sã justifice impunerea de mãsuri sau sancţiuni de cãtre Consiliul Concurenţei, închiderea investigaţiei se va face prin decizia Plenului Consiliului Concurenţei, în urma audierii pãrţilor implicate, dacã autorul plângerii solicitã acest lucru."

    9. Dupã articolul 29 se introduce o nouã secţiune, secţiunea V, cuprinzând articolul 29^1, cu urmãtorul cuprins:
    "SECŢIUNEA V
    Concentrãrile economice susceptibile sã prezinte riscuri pentru siguranţa naţionalã
    ARTICOLUL 29^1
    Procedura privind concentrãrile economice susceptibile sã prezinte riscuri pentru siguranţa naţionalã
    (1) În situaţiile în care o operaţiune de preluare a controlului asupra unor întreprinderi sau a unor active prezintã riscuri pentru siguranţa naţionalã, Guvernul, la propunerea Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii, va emite o hotãrâre prin care aceasta sã fie interzisã, cu respectarea competenţei Comisiei Europene în acest domeniu. Prin «operaţiune de preluare a controlului asupra unor întreprinderi sau a unor active», în înţelesul art. 46 alin. (9) din lege, se înţelege dobândirea de cãtre o persoanã a posibilitãţii exercitãrii unei influenţe determinante, pe baza drepturilor, contractelor sau oricãror altor metode, separat ori în asociere şi cu luarea în considerare a circumstanţelor de fapt şi de drept în cauzã, asupra unor întreprinderi sau a unor active de interes din punctul de vedere al siguranţei naţionale, care pot funcţiona şi care au o utilitate economicã de sine stãtãtoare. Analiza prevãzutã de art. 46 alin. (9) din lege va avea loc indiferent dacã operaţiunea de preluare a controlului reprezintã în acelaşi timp şi o operaţiune de concentrare economicã, în înţelesul art. 10-15 din lege.
    (2) Ori de câte ori înregistreazã o notificare a unei concentrãri economice, Consiliul Concurenţei va comunica Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii sau entitãţii desemnate de acesta, printr-o infrastructurã de date secretizate, numãrul de înregistrare a operaţiunii şi informaţii de bazã privind tranzacţia: modul de realizare (achiziţie, fuziune etc.), pãrţile la concentrare şi datele de identificare ale acestora, domeniul de activitate al pãrţilor la concentrare şi obiectul tranzacţiei (întreprinderi sau active).
    (3) În termen de 30 de zile de la data acestei comunicãri, Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii va informa Consiliul Concurenţei în cazul în care considerã cã o operaţiune de concentrare economicã este susceptibilã sã fie analizatã şi din punctul de vedere al siguranţei naţionale. Consiliul Concurenţei va informa de îndatã pãrţile notificatoare cu privire la faptul cã operaţiunea notificatã este în atenţia Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii.
    (4) Din momentul în care întreprinderile iau cunoştinţã de faptul cã operaţiunea de concentrare economicã urmeazã a fi analizatã şi din punctul de vedere al siguranţei naţionale, acestea vor comunica direct Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii orice informaţii şi documente necesare în vederea efectuãrii analizei, cu asigurarea confidenţialitãţii acestora.
    (5) Analiza efectuatã de cãtre Consiliul Concurenţei din perspectiva regulilor de concurenţã se desfãşoarã în paralel cu analiza efectuatã de Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii din punctul de vedere al siguranţei naţionale, iar Consiliul Concurenţei va putea emite o decizie cu privire la operaţiunea în cauzã, chiar şi înainte de finalizarea analizei cu privire la siguranţa naţionalã.
    (6) Analiza în ceea ce priveşte riscurile pentru siguranţa naţionalã va fi efectuatã în termen de cel mult 45 de zile de la data comunicãrii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare de cãtre pãrţile la concentrare. Rezultatul analizei va fi comunicat în termen de 5 zile pãrţilor la concentrare, precum şi Guvernului, în situaţia în care Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii propune emiterea unei hotãrâri a Guvernului prin care operaţiunea sã fie interzisã.
    (7) În situaţia realizãrii unei concentrãri economice în una dintre modalitãţile prevãzute de art. 10 alin. (1) şi (2) din lege, dar care nu depãşeşte pragurile prevãzute de art. 14 din lege, partea sau pãrţile care dobândesc controlul vor trimite direct Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii o informare care va conţine datele prevãzute la alin. (2) din prezentul articol, în vederea analizãrii tranzacţiei din punctul de vedere al siguranţei naţionale. Prevederile alin. (4) şi (6) din prezentul articol rãmân aplicabile."

    10. La articolul 30 alineatul (1), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã, potrivit art. 50 din lege, cu amendã de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totalã din anul financiar anterior sancţionãrii urmãtoarele fapte, sãvârşite cu intenţie sau din neglijenţã de întreprinderi ori asociaţii de întreprinderi:".

    11. La articolul 30, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã, potrivit art. 50^1 alin. (1) din lege, cu amendã de la 1.000 lei la 20.000 lei faptele autoritãţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, constând în:
    a) furnizarea cu intenţie ori din neglijenţã de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b) din lege;
    b) furnizarea cu intenţie ori din neglijenţã de informaţii inexacte sau care induc în eroare, ca rãspuns la o solicitare efectuatã potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din lege."

    12. La articolul 30 alineatul (3), partea introductivã şi litera c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În materia concentrãrilor economice, constituie contravenţii şi se sancţioneazã, potrivit art. 51 din lege, cu amendã de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totalã realizatã în anul financiar anterior sancţionãrii urmãtoarele fapte, sãvârşite cu intenţie sau din neglijenţã de întreprinderi ori asociaţii de întreprinderi:
    .....................................................................
    c) punerea în practicã a unei operaţiuni de concentrare economicã declarate incompatibilã printr-o decizie a Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a) din lege;".

    13. La articolul 30, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) În conformitate cu dispoziţiile art. 51^1 alin. (2) din lege, în cazul întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi nou-înfiinţate care nu a înregistrat cifrã de afaceri în anul anterior sancţionãrii, aceasta va fi sancţionatã cu:
    a) amendã de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul contravenţiilor prevãzute la art. 50 din lege;
    b) amendã de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, în cazul contravenţiilor prevãzute la art. 51 alin. (1) lit. b)-e) din lege."

    14. La articolul 31, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Potrivit art. 50^1 alin. (2) din lege, în cazul în care, cu intenţie sau din neglijenţã, fapta instituţiei ori a autoritãţii administraţiei publice centrale sau locale de nefurnizare a informaţiilor solicitate persistã dupã termenul stabilit de cãtre Consiliul Concurenţei, acesta va putea aplica conducãtorului instituţiei ori autoritãţii administraţiei publice centrale sau locale o amendã cominatorie de pânã la 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere."

    15. La articolul 33 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul contravenţiilor prevãzute la art. 51 alin. (1) lit. b)-e) din lege, dacã, dupã primirea raportului de investigaţie şi exercitarea dreptului de acces la dosar, în condiţiile art. 44, sau în cadrul audierilor, întreprinderea recunoaşte, în mod expres, sãvârşirea faptei anticoncurenţiale şi, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la înlãturarea cauzelor încãlcãrii, aceasta va fi reţinutã ca circumstanţã atenuantã specialã sub forma colaborãrii în cadrul procedurii administrative şi va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 30% din nivelul de bazã determinat potrivit instrucţiunilor adoptate de Consiliul Concurenţei, inclusiv atunci când acesta este stabilit la minimul prevãzut de lege. Pentru ca reducerea sã fie acordatã este necesar ca recunoaşterea sã fie directã şi neechivocã."

    16. La articolul 36, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executãrii deciziei atacate. În cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu condiţia plãţii unei cauţiuni, conform regulilor aplicabile creanţelor bugetare, în baza prevederilor art. 47^1 alin. (2) din lege."

    17. La articolul 36, alineatul (4) se abrogã.

    18. La articolul 38, dupã alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu urmãtorul cuprins:
    "(7) În cazul unei concentrãri economice notificabile atât în România la Consiliul Concurenţei, cât şi în cel puţin un alt stat membru al Uniunii Europene (concentrare economicã «multijurisdicţionalã»), pãrţilor la concentrare li se recomandã sã acorde Consiliului Concurenţei permisiunea de a transmite informaţii confidenţiale cu privire la operaţiunea în cauzã autoritãţilor de concurenţã din statele membre implicate în evaluarea aceleiaşi concentrãri economice.
    (8) În acest sens, pãrţile la concentrare pot furniza Consiliului Concurenţei Formularul privind transmiterea de informaţii confidenţiale*1), prevãzut în anexa nr. III, inclusiv în faza prealabilã notificãrii respectivei concentrãri economice, dacã este cazul. Acest formular poate fi adaptat la circumstanţele specifice ale cazului, dar este esenţial sã permitã schimbul efectiv de informaţii confidenţiale dintre Consiliul Concurenţei şi autoritãţile de concurenţã comunitare implicate în evaluarea aceleiaşi concentrãri economice.
-----------
    *1) Anexã la documentul "Best Practices on Cooperation between EU National Competition Authorities in Merger Review", adoptat de cãtre Comisia Europeanã în cadrul Reţelei Europene de Concurenţã (ECN).

    (9) Dacã pãrţile la concentrare au furnizat Consiliului Concurenţei Formularul privind transmiterea de informaţii confidenţiale, Consiliul Concurenţei va putea transmite*2) autoritãţilor de concurenţã din statele membre implicate în evaluarea aceleiaşi concentrãri economice informaţiile confidenţiale în cauzã, fãrã o notificare prealabilã a pãrţilor la concentrare.
-----------
    *2) Prin punctul de contact al Reţelei Europene de Concurenţã.

    (10) Informaţiile confidenţiale cu privire la care pãrţile au furnizat Formularul privind transmiterea de informaţii confidenţiale nu vor putea fi utilizate de Consiliul Concurenţei în niciun alt scop decât cel al evaluãrii concentrãrii economice relevante."

    19. Articolul 40 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Anexele nr. I-III fac parte integrantã din prezentul regulament."

    20. Dupã anexa nr. II se introduce o nouã anexã, anexa nr. III, al cãrei cuprins este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament.

    ART. II
    Orice procedurã întreprinsã de Consiliul Concurenţei în materia concentrãrilor economice având ca obiect o investigaţie deschisã anterior datei de 14 iulie 2011 sau o notificare cu privire la care nu a fost emisã o decizie pânã la aceastã datã va fi îndeplinitã cu respectarea condiţiilor şi cerinţelor prevãzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cele din prezentul regulament.
    ART. III
    Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ANEXĂ
    la regulament
    (Anexa nr. III la Regulamentul nr. 385/2010)

         FORMULAR PRIVIND TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CONFIDENŢIALE
                     Referitor la: cazul înregistrat
                 cu nr. ..... la Consiliul Concurenţei

    În numele întreprinderii A, confirm cã întreprinderea A, sub rezerva condiţiilor şi a limitãrilor prevãzute în prezentul formular, este de acord sã renunţe la beneficiul confidenţialitãţii conferit de art. 62 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (în continuare "obligaţia de confidenţialitate"), care împiedicã Consiliul Concurenţei sã divulge cãtre [autoritatea de concurenţã X] informaţii confidenţiale obţinute de la întreprinderea A în legãturã cu concentrarea economicã propusã cu întreprinderea B. Mai exact, întreprinderea A este de acord ca autoritatea de concurenţã din România sã transmitã cãtre [autoritatea de concurenţã X] orice documente, declaraţii, date şi informaţii furnizate de întreprinderea A, precum şi propriile analize interne ale Consiliului Concurenţei, care conţin sau se referã la materiale furnizate de întreprinderea A, care altfel ar fi interzisã în baza obligaţiei de confidenţialitate*1).
---------
    *1) Acest formular este destinat pentru acele situaţii în care se are în vedere o renunţare la beneficiul confidenţialitãţii prevãzut de art. 62 din Legea nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire la oricare şi la toate documentele şi informaţiile furnizate cãtre Consiliul Concurenţei. Pot fi situaţii în care o astfel de renunţare largã nu se doreşte. În aceste cazuri, pãrţile pot opta pentru o renunţare limitatã ca scop, astfel încât sã permitã autoritãţilor de concurenţã sã discute cu privire la posibilele remedii pe care pãrţile le au în vedere ori pentru a discuta probleme specifice, cum ar fi definirea pieţei produsului sau barierele la intrarea pe piaţã.

    Aceastã renunţare la beneficiul confidenţialitãţii conferit de art. 62 din Legea nr. 21/1996, republicatã cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se acordã numai în ceea ce priveşte divulgarea informaţiilor confidenţiale cãtre [autoritatea de concurenţã X] şi numai cu condiţia ca [autoritatea de concurenţã X] sã le trateze ca informaţii confidenţiale pe care le obţine de la Consiliul Concurenţei, în conformitate cu termenii din scrisoarea anexatã de la [autoritatea de concurenţã X]*2). Acest acord nu constituie o renunţare de cãtre întreprinderea A la drepturile sale în temeiul obligaţiei de confidenţialitate cu privire la protecţia acordatã întreprinderii A împotriva dezvãluirilor directe sau indirecte cãtre orice terţe pãrţi, altele decât [autoritatea de concurenţã X].
---------
    *2) [Autoritatea de concurenţã X] ar trebui sã furnizeze o scrisoare în care sã descrie standardul de protecţie a informaţiilor confidenţiale aplicabil de cãtre aceasta. (În unele cazuri, poate fi suficient pentru pãrţi şi Consiliul Concurenţei dacã aceastã scrisoare este direcţionatã cãtre persoana de contact a reprezentanţilor pãrţilor, cu o confirmare scrisã cã [autoritatea de concurenţã X] este de acord cu termenii din acea scrisoare.)

    Întreprinderea A furnizeazã acest formular privind transmiterea de informaţii confidenţiale, cu condiţia şi înţelegând faptul cã, în ceea ce priveşte informaţiile pe care Consiliul Concurenţei le obţine de la întreprinderea A şi le furnizeazã cãtre [autoritatea de concurenţã X] în temeiul acestui formular, Consiliul Concurenţei va continua sã protejeze confidenţialitatea acestor informaţii faţã de alte pãrţi, în conformitate cu obligaţia de confidenţialitate.
    O copie a acestui formular este transmisã cãtre [persoana de contact din autoritatea de concurenţã X].

    Locul şi data:
    ...................
    Semnãtura:
    ...................
    Numele şi funcţia:
    ...................
    În numele:
    ...................

                               ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016