Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 919 din 27 iulie 2006  privind aprobarea normelor metodologice de inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului

EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 21 septembrie 2006
Având în vedere prevederile <>art. 198 din titlul VII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice,
vãzând Referatul de aprobare al Centrului de Calcul şi Statisticã Sanitarã nr. 2.497/2006,

ministrul sãnãtãţii publice emite urmãtorul ordin:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Înregistrarea, culegerea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea spitalelor şi a celorlalte unitãţi cu paturi, necesare asigurãrii serviciilor medicale pacientului care se prezintã şi se interneazã în spital, managementului spitalului, fundamentãrii şi evaluãrii politicilor de sãnãtate, deciziilor guvernamentale, transmiterii de date statistice organismelor internaţionale, se desfãşoarã cu respectarea prezentului ordin.
ART. 2
Sistemul informaţional al spitalelor şi al celorlalte unitãţi sanitare cu paturi prevãzute de lege este unic şi obligatoriu atât pentru unitãţile din reţeaua Ministerului Sãnãtãţii Publice, cât şi pentru spitalele şi unitãţile cu paturi private.
ART. 3
Centrul de Calcul şi Statisticã Sanitarã este principala unitate de specialitate în subordinea Ministerului Sãnãtãţii Publice cu responsabilitãţi în domeniul metodologiei de înregistrare, prelucrare şi analizã a datelor din sistemul informaţional al spitalelor şi al celorlalte unitãţi sanitare cu paturi şi în constituirea sistemului statistic departamental ca parte a statisticii oficiale.
ART. 4
Noul sistem informaţional al spitalelor, prevãzut în prezentul ordin, va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, pânã la aceastã datã urmând a fi luate toate mãsurile necesare punerii în aplicare a acestuia, cu excepţia sistemului informaţional operativ prevãzut la art. 6 şi a fişelor de date generale prevãzute la art. 16. Evidenţele primare şi raportãrile unitãţilor cu paturi pentru anul 2006 sunt cele prevãzute în actele normative anterioare prezentului ordin.
ART. 5
Sistemul de evidenţe primare şi tehnico-operative al spitalelor, respectiv lista imprimatelor tipizate, precum şi metodologia de utilizare a acestora, este unic şi obligatoriu, conform broşurii "Modelar - Spitale". Broşura "Modelar - Spitale" se va aproba prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice, pânã la data de 30 noiembrie 2006. Broşura "Modelar - Spitale" existentã va fi actualizatã şi completatã conform prevederilor prezentului ordin.
ART. 6
Începând cu data publicãrii prezentului ordin intrã în vigoare sistemul informaţional operativ de monitorizare a punerii în aplicare a prevederilor titlului VII "Spitalele" din <>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii.
ART. 7
Sistemul informaţional operativ de monitorizare a punerii în aplicare a prevederilor titlului VII "Spitalele" din <>Legea nr. 95/2006 se aplicã doar la spitalele şi unitãţile sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sãnãtãţii Publice.
ART. 8
În vederea cunoaşterii şi coordonãrii procesului de implementare a prevederilor titlului VII "Spitalele" din <>Legea nr. 95/2006 , urmãtoarele informaţii vor fi transmise lunar de cãtre toate spitalele şi unitãţile sanitare cu paturi: stabilirea competenţelor fiecãrui spital şi încadrarea în unul dintre tipurile prevãzute de lege, deţinerea autorizaţiei de funcţionare, încheierea contractelor cu instituţiile de învãţãmânt superior şi de cercetare, organizarea activitãţii de educaţie medicalã şi cercetare, structura organizatoricã aprobatã prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice, acreditarea, organizarea concursului sau a licitaţiei publice, selecţionarea managerului şi încheierea contractului de management, organizarea şi intrarea în funcţiune a comitetului director, definitivarea şefilor de secţie, organizarea şi funcţionarea consiliilor etic, medical, ştiinţific, dupã caz, stabilirea standardelor clinice şi a modelelor de practicã, elaborarea proiectului de plan de achiziţii, organizarea şi funcţionarea consiliului consultativ, constituirea fondului de dezvoltare al spitalului, prezenţa datoriilor la încheierea contractului de management, mãsuri de reorganizare.
ART. 9
Informaţiile prevãzute la art. 8 se vor transmite lunar cãtre autoritãţile de sãnãtate publicã, pânã la data de 3 a fiecãrei luni, începând cu luna septembrie 2006, autoritãţile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti urmând sã transmitã Centrului de Calcul şi Statisticã Sanitarã informaţiile validate, pânã la data de 5 a fiecãrei luni, pentru fiecare spital şi celelalte unitãţi cu paturi din teritoriul arondat, inclusiv pentru unitãţile direct subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ministerului.
ART. 10
Pânã la data de 7 a fiecãrei luni Centrul de Calcul şi Statisticã Sanitarã va centraliza datele primite din teritoriu şi va înainta ministrului sãnãtãţii publice situaţia pe spitale, pe judeţe şi pe ţarã.
ART. 11
Modelul fişei de spital pentru raportarea punerii în aplicare a prevederilor titlului VII "Spitalele" din <>Legea nr. 95/2006 este cel prevãzut în anexa nr. 1.
ART. 12
Centrul de Calcul şi Statisticã Sanitarã va lua mãsurile necesare asigurãrii raportãrii şi analizei datelor prevãzute la art. 8 în sistem electronic.
ART. 13
Prevederile privind sistemul informaţional operativ menţionat mai sus înceteazã în baza unui raport semnat de ministrul sãnãtãţii publice.
ART. 14
În vederea asigurãrii coerenţei şi utilizãrii judicioase a informaţiilor transmise de spitale şi celelalte unitãţi cu paturi prevãzute de lege în cadrul sistemului informaţional unic aprobat, se interzice solicitarea de informaţii suplimentare, cu excepţia celor aprobate de ministrul sãnãtãţii publice şi a celor prevãzute de legislaţia în vigoare.

CAP. II
Organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al spitalelor

ART. 15
Sistemul informaţional al spitalelor se reorganizeazã pe tipuri de spitale şi alte unitãţi cu paturi şi este un sistem informaţional integrat, orientat cãtre pacient, care respectã şi aplicã principiile asistenţei de sãnãtate publicã, aşa cum este prevãzut de lege.
ART. 16
În vederea cunoaşterii situaţiei spitalelor pe tipuri de unitãţi, a specificului activitãţii, structurii, autorizaţiilor de funcţionare, nivelului dotãrii, acreditãrii şi a altor informaţii cu caracter general, începând cu data publicãrii prezentului ordin se constituie la nivelul Centrului de Calcul şi Statisticã Sanitarã o bazã de date cu fişele de date generale ale spitalelor şi celorlalte unitãţi cu paturi, actualizate, cu caracter permanent.
ART. 17
Fişa de date cu caracter general a spitalelor face parte din sistemul informaţional al spitalelor şi celorlalte unitãţi sanitare cu paturi, cu aplicare de la data publicãrii prezentului ordin, şi, având în vedere caracterul ei permanent, se actualizeazã ori de câte ori apare o modificare în conţinutul acesteia.
ART. 18
Obiectivul cunoaşterii unor informaţii actualizate la zi, cu caracter general şi substanţial semnificative despre spitale, este acela de a fundamenta decizii la nivel judeţean şi naţional cu caracter de urgenţã sau decizii care necesitã o analizã transversalã de moment în afara datelor ce se raporteazã lunar, trimestrial sau anual.
ART. 19
Modelul fişei sintetice de date generale ale spitalelor şi ale celorlalte unitãţi sanitare cu paturi este prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 20
Spitalele şi unitãţile sanitare cu paturi, inclusiv cele direct subordonate, cele aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sãnãtãţii Publice, au obligaţia de a completa în termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin fişa prevãzutã în anexa nr. 2 şi de a o transmite la autoritãţile de sãnãtate publicã pe teritoriul cãrora funcţioneazã, autoritãţi care, în termen de 3 zile de la primire, vor valida şi vor transmite Centrului de Calcul şi Statisticã Sanitarã fişele pentru fiecare unitate.
ART. 21
Centrul de Calcul şi Statisticã Sanitarã va lua mãsurile necesare pentru transmiterea acestor informaţii în format electronic şi pentru constituirea unei baze de date la nivel central, accesibilã atât Ministerului Sãnãtãţii Publice, cât şi autoritãţilor de sãnãtate publicã.
ART. 22
Actualizarea bazei de date privind datele generale ale spitalelor se va face ori de câte ori este nevoie, în situaţia în care apar modificãri faţã de raportarea anterioarã, utilizându-se acelaşi parcurs: de la spitalul ce actualizeazã fişa la autoritatea de sãnãtate publicã teritorialã şi apoi la Centrul de Calcul şi Statisticã Sanitarã.
ART. 23
Toate spitalele şi unitãţile sanitare cu paturi sunt obligate sã înregistreze în sistemul de evidenţe primare şi tehnico-operative, sã stocheze, sã prelucreze şi sã transmitã la termenele fixate informaţiile necesare constituirii bazelor de date la nivel judeţean, regional şi naţional, aşa cum este prevãzut în anexa nr. 3. Modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor pentru fiecare categorie este reglementatã prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice privind broşura "Modelar - Spitale".
ART. 24
Medicii şi personalul sanitar mediu angajaţi în spitale sunt obligaţi sã completeze corect şi la timp toate informaţiile prevãzute în evidenţele primare şi tehnico-operative, aceastã activitate fiind totodatã unul dintre obiectivele de monitorizare, coordonare şi control ale conducerii spitalului.
ART. 25
Prelucrarea informaţiilor din documentele primare se face cu respectarea codificãrilor prevãzute în Clasificarea internaţionalã a maladiilor, revizia a X-a, a Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii (OMS), în Clasificarea australianã a intervenţiilor din domeniul sãnãtãţii, Nomenclatorul investigaţiilor de laborator - OMS, precum şi a altor nomenclatoare, clasificãri şi codificãri stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice.
ART. 26
Toate rapoartele, situaţiile şi dãrile de seamã elaborate de spitale şi prevãzute în prezentul ordin a fi transmise la nivel central vor fi iniţial recepţionate, validate, analizate şi agregate la nivelul autoritãţilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, care au şi sarcina de a coordona, supraveghea şi controla acest proces prin structurile specializate ale acestora.
ART. 27
În vederea elaborãrii Raportului anual al situaţiei privind numãrul de spitale pe categorii, numãrul de paturi raportat la numãrul de locuitori, gradul de dotare, principalii indicatori de morbiditate şi mortalitate din spitale, situaţia acreditãrii, acoperirea cu servicii specifice în profil teritorial şi alte rapoarte şi situaţii prevãzute de lege, Centrul de Calcul şi Statisticã Sanitarã va analiza şi va valida datele transmise din teritoriu şi va înainta Ministerului Sãnãtãţii Publice, la termenele fixate, rapoartele corespunzãtoare.
ART. 28
Datele necesare întocmirii raportului anual asupra situaţiei spitalelor prevãzut la lit. a), b), d) şi e) ale <>art. 203 al titlului VII "Spitalele" din Legea nr. 95/2006 se vor extrage din sistemul informaţional anterior - pentru anul 2006 şi din sistemul informaţional prevãzut în prezentul ordin - pentru anul 2007 şi urmãtorii. Pentru lit. c) şi f), datele vor fi extrase din centralizatoare prevãzute de acte normative specifice.
ART. 29
Coordonarea activitãţilor necesare întocmirii raportului anual asupra situaţiei spitalelor revine Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calitãţii în sãnãtate din cadrul Ministerului Sãnãtãţii Publice, Centrului de Calcul şi Statisticã Sanitarã revenindu-i sarcina de a pune la dispoziţie datele specifice.
ART. 30
Datele necesare întocmirii raportului anual asupra situaţiei spitalelor vor fi înaintate nu mai târziu de data de 30 mai a fiecãrui an, pentru anul expirat.
ART. 31
Rapoartele şi situaţiile solicitate de organizaţiile internaţionale de specialitate, cum ar fi OMS, OMS - Biroul Regional pentru Europa, EUROSTAT, precum şi cele solicitate de organizaţiile şi instituţiile centrale de pe teritoriul României, elaborate de Centrul de Calcul şi Statisticã Sanitarã, vor fi iniţial prezentate spre avizare ministrului sãnãtãţii publice.

CAP. III
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 32
Informaţiile, rapoartele şi dãrile de seamã de la nivelul unitãţilor cu paturi, privind sistemul informaţional al bolilor infecţioase cu declarare nominalã sau obligatorie, Registrul naţional al medicilor, registrele naţionale ale unor boli cronice, Registrul naţional al echipamentelor medicale, anchetele permanente de deces perinatal, 0-1 an, 1-4 ani şi deces mamã, registrele naţionale de transplant, pentru care se emit acte normative specifice, fac parte integrantã din sistemul informaţional al spitalelor şi celorlalte unitãţi sanitare cu paturi şi sunt obligatorii, constituind obligaţii şi responsabilitãţi ce aparţin statisticii oficiale.
ART. 33
În vederea asigurãrii coerenţei şi reprezentativitãţii datelor, Centrul de Calcul şi Statisticã Sanitarã are obligaţia de a menţine şi de a actualiza şi propune spre aprobare, dupã caz, nomenclatorul clasificãrii internaţionale a maladiilor, conform recomandãrilor OMS, nomenclatorul procedurilor şi intervenţiilor din domeniul sãnãtãţii, nomenclatorul investigaţiilor de laborator, nomenclatorul unitãţilor sanitare cu paturi, alte nomenclatoare şi sisteme de codificare specifice domeniului sãu de activitate, totodatã fiind obligat sã conlucreze cu alte instituţii centrale şi locale subordonate Ministerului Sãnãtãţii Publice pentru utilizarea în bune condiţii în teritoriu a acestor nomenclatoare şi clasificãri.
ART. 34
Spitalele care deţin sisteme informatice specifice în funcţiune sau care vor achiziţiona şi pune în producţie asemenea sisteme ulterior au obligaţia de a lua mãsurile necesare îndeplinirii prevederilor prezentului ordin.
ART. 35
În vederea asigurãrii calitãţii datelor, analizei şi raportãrii acestora la termenele fixate, conducerea spitalelor şi cea a autoritãţilor de sãnãtate publicã au obligaţia de a asigura resursele umane, materiale şi financiare necesare, Centrului de Calcul şi Statisticã Sanitarã revenindu-i sarcina de a prezenta anual conducerii Ministerului Sãnãtãţii Publice un raport specific în acest sens.
ART. 36
Nerespectarea prezentelor prevederi constituie contravenţii conform actelor normative ce reglementeazã statistica publicã.
ART. 37
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 38
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Bucureşti, 27 iulie 2006.
Nr. 919.

ANEXA 1
Unitatea sanitarã ............
Judeţul ......................
Luna .........................

FIŞĂ
privind raportarea punerii în aplicare a prevederilor titlului VII
"Spitalele" din <>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii

┌─────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. Acţiune │Rezolvat│Nerezolvat│Observaţii│
│crt. │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. Stabilirea competenţelor │ │ │ │
│ 2. Stabilirea tipului de spital │ │ │ │
│ 3. Deţinerea autorizaţiei de funcţionare │ │ │ │
│ 4. Încheiere contracte învãţãmânt, │ │ │ │
│ cercetare │ │ │ │
│ 5. Organizarea educaţiei medicale şi a │ │ │ │
│ cercetãrii │ │ │ │
│ 6. Structura aprobatã prin ordin al │ │ │ │
│ ministrului sãnãtãţii publice │ │ │ │
│ 7. Acreditare │ │ │ │
│ 8. Concurs, selectare şi contract │ │ │ │
│ management │ │ │ │
│ 9. Intrarea în funcţiune a comitetului │ │ │ │
│ director │ │ │ │
│ 10. Definitivarea şefilor de secţie │ │ │ │
│ 11. Funcţionarea consiliului etic │ │ │ │
│ 12. Funcţionarea consiliului medical │ │ │ │
│ 13. Funcţionarea consiliului ştiinţific │ │ │ │
│ 14. Elaborarea standardelor clinice şi │ │ │ │
│ modele de practicã │ │ │ │
│ 15. Elaborarea planului de achiziţii │ │ │ │
│ 16. Funcţionarea consiliului consultativ │ │ │ │
│ 17. Constituirea fondului de dezvoltare │ │ │ │
│ 18. Prezenţa datoriilor la încheierea │ │ │ │
│ contractului de management │ │ │ │
│ 19. Mãsuri de reorganizare │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┘

NOTĂ:
Se va înscrie "DA" în coloanele "Rezolvat" sau "Nerezolvat", dupã caz.ANEXA 2
FIŞA SINTETICĂ
de date generale ale spitalelor şi ale celorlalte unitãţi sanitare cu paturi

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Tipul informaţiei Explicaţie, Date Observaţii
crt. cuantificare suplimentare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Denumirea unitãţii sanitare cod
2. Tipul unitãţii sanitare
3. Adresã, telefon, fax, e-mail
4. Manager Telefon mobil
5. Numãrul total de paturi
6. Structura organizatoricã
(aprobatã prin ordin al
ministrului sãnãtãţii publice)
7. UPU/CPU
8. Numãrul total de personal
9. Numãrul medicilor
10. Numãrul asistentelor
11. Dotare cu CT/RMN/aparaturã Data
imagisticã standard radiologie, achiziţionãrii
ecografie
12. Total buget aprobat pe anul în venituri cheltuieli
curs
13. Buget contractat cu sistemul de venituri cheltuieli
asigurãri
14. Buget de stat venituri cheltuieli
15. Buget local venituri cheltuieli
16. Situaţia datoriilor La La materiale
medicamente sanitare
17. Autorizaţie de funcţionare Nr. Data
înregistrare eliberãrii
18. Acreditare Nr. Data
înregistrare eliberãrii
19. Situaţia stocurilor la
medicamente
20. Situaţia stocurilor la
materiale sanitare
21. Situaţii speciale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
Modalitatea de completare a fişei se transmite odatã cu fişierul electronic.ANEXA 3

LISTA
informaţiilor primare obligatorii la nivelul spitalelor şi
al celorlalte unitãţi sanitare cu paturi

A. Informaţii privind fenomene demografice şi socioeconomice:
1. numãr de avorturi provocate, total, pe grupe de vârstã - trimestrial;
2. numãr de avorturi la cerere, total, pe grupe de vârstã - trimestrial;
3. numãr de avorturi incomplete, total, pe grupe de vârstã - trimestrial;
4. numãr de bolnavi internaţi cu vârsta cuprinsã între 18-24 de ani, fãrã calificare - anual;
5. numãr de bolnavi pe grupe de vârstã şi dupã gradul de şcolarizare - anual;
6. numãr de bolnavi pe grupe de vârstã şi dupã ocupaţie - anual;
7. numãr de decese intraoperatorii - anual;
8. numãr de decese postoperatorii (în primele 48 de ore) - anual;
9. numãr de decese evitabile - anual;
10. numãr de decese iatrogene - anual;
11. numãr de decese pe sexe, pe grupe de vârstã, pe medii, pe secţii de specialitate - anual.

B. Informaţii privind morbiditatea spitalizatã:
1. numãr de pacienţi externaţi pe cauze de boalã, pe grupe de vârstã, pe sexe şi medii - lunar;
2. numãr de pacienţi internaţi la finele perioadei de referinţã;
3. numãr de zile de spitalizare - lunar;
4. numãr de infecţii nosocomiale, pe secţii de specialitate şi pe boli - trimestrial;
5. numãr de infecţii postoperatorii - anual.

C. Informaţii privind resursele unitãţilor sanitare cu paturi:
1. numãr total de paturi, pe specialitãţi, acuţi şi cronici - anual;
2. numãr total de personal, pe grupe de vârstã, sexe şi medii - anual;
3. numãr de medici pe specialitãţi şi grade profesionale, pentru servicii de acuţi şi pentru cronici, pe grupe de vârstã, sexe şi medii - anual;
4. numãr de farmacişti, pe grupe de vârstã, sexe şi medii - anual;
5. numãr de asistente pe specialitãţi şi grade profesionale, pentru servicii de acuţi şi pentru cronici, pe grupe de vârstã, sexe şi medii - anual;
6. numãr de personal paramedical - anual;
7. numãr de personal muncitori, auxiliar, de servire şi din aparatul funcţional, pe grupe de vârstã, sexe şi medii - anual;
8. dotare cu CT, staţii de hemodializã, accelerator linear, litotriptor, mamograf, RMN, PET, echipament pentru radiologie - anual;
9. situaţia clãdirilor: juridic, funcţionalitate, structurã - anual;
10. cheltuielile dupã sursa de finanţare, pe tipuri de cheltuieli, pe secţii, asistenţã la domiciliu, pe tipuri de personal, pe pacient, acuţi şi cronici, pe proceduri - anual.

D. Informaţii privind activitatea unitãţilor sanitare cu paturi:
1. numãr de consultaţii şi tratamente pe specialitãţi în spital, pe medii dupã domiciliul bolnavului, pe grupe de vârstã 0-14 şi 15+ - anual;
2. numãr de investigaţii de laborator pe tipuri conform nomenclatorului în vigoare, pe grupe de vârstã, sexe şi medii - anual;
3. numãr de proceduri chirurgicale pe tipuri conform nomenclatorului în vigoare, pe grupe de vârstã, sexe şi medii - anual;
4. numãr de proceduri neinvazive pe tipuri conform nomenclatorului în vigoare, pe grupe de vârstã, sexe şi medii - anual.

E. Informaţii privind calitatea actelor medicale din unitãţile sanitare cu paturi:
1. numãr de chestionare completate cu percepţia pacienţilor - anual;
2. numãr de reclamaţii - anual;
3. numãr de zile de aşteptare pânã la internare şi pânã la intervenţie din data internãrii - anual;
4. numãr de intervenţii chirurgicale considerate neindicate - anual;
5. numãr de transfuzii - anual;
6. numãr de bolnavi reinternaţi în primele 28 de zile de la externare - anual;
7. numãr de bolnavi cu rezistenţã la antibiotice - anual;
8. numãr de autopsii - anual;
9. numãr de bolnavi internaţi care au primit servicii de educaţie sanitarã - anual;
10. numãr de însoţitori pentru bolnavi adulţi şi pentru copii - anual.

F. Informaţii necesare calculãrii indicatorilor operaţionali:
1. concordanţa diagnosticelor de internare-externare-anatomopatologice - anual;
2. durata de spitalizare pânã la punerea diagnosticului şi intervenţia chirurgicalã - anual;
3. durata medie de spitalizare pe secţii şi, în cadrul acestora, pe afecţiuni - anual;
4. utilizarea medie a paturilor, pe total şi secţii de specialitate - anual;
5. rulajul bolnavilor pe total şi secţii de specialitate - anual;
6. durata medie de staţionare în ATI - anual;
7. complicaţii: intra- şi postoperatorii, decese în 24 de ore, decese posttransfuzionale - anual;
8. starea pacienţilor la externare - anual;
9. cheltuielile pe pat, pe zi, pe bolnav, pe total şi separat pentru medicamente - anual;
10. proporţia cheltuielilor de personal medical din total cheltuieli - anual.

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice