Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009  pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife in domeniul protectiei mediului    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife in domeniul protectiei mediului

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 22 iulie 2009
┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │ Scopul lucrãrii sau │ Tipul lucrãrii sau al serviciului │ │ │
│crt.│ al serviciului │ care se presteazã │Cuantumul│ Precizãri suplimentare │
│ │ │ │tarifului│ │
│ │ │ │ care se │ │
│ │ │ │încaseazã│ │
│ │ │ │ fãrã TVA│ │
│ │ │ │ (lei) │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 1.│Parcurgerea procedurii de│Evaluarea iniţialã a solicitãrii │ 100│ │
│ │evaluare a impactului ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │asupra mediului pentru │Etapa de încadrare a proiectului în │ │Pentru proiectele pentru care este │
│ │anumite proiecte publice │procedura de evaluare a impactului asupra │ │obligatorie efectuarea raportului │
│ │şi private(diverse etape)│mediului │ 400│la studiul de evaluare a impactului│
│ │sau revizuirea/actuali- │ │ │asupra mediului nu se tarifeazã │
│ │zarea acordului de mediu │ │ │aceastã etapã. │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │Etapa de definire a domeniului evaluãrii şi │ │ │
│ │ │de realizare a raportului evaluãrii │ │ │
│ │ │impactului asupra mediului │ 1.000│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │Etapa de analizã a calitãţii raportului │ │ │
│ │ │evaluãrii impactului asupra mediului │ 2.000│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │Revizuirea/actualizarea acordului de mediu │ 500│ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2.│Parcurgerea procedurii de│Evaluarea documentaţiei în vederea │ │ │
│ │emitere a autorizaţiei de│emiterii autorizaţiei de mediu │ 500│ │
│ │mediu ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │Analiza bilanţului de mediu │ 1.000│Se aplicã şi pentru analiza │
│ │ │ │ │bilanţului de mediu pentru stabi- │
│ │ │ │ │lirea obligaţiilor de mediu. │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │Finalizarea programului pentru conformare, │ │ │
│ │ │dupã caz │ 1.000│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │Revizuirea autorizaţiei de mediu │ 250│ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3.│Parcurgerea procedurii de│Încadrare │ 500│ │
│ │emitere a avizului de ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │mediu pentru planuri şi │Analiza calitãţii raportului: │ │ │
│ │programe (diverse etape) ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │- planuri/programe locale │ 500│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │- planuri/programe judeţene │ 1.500│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │- planuri/programe regionale │ 2.000│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │- planuri/programe naţionale │ 2.500│ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 4.│Parcurgerea procedurii de│Analiza preliminarã a documentaţiei, │ │ │
│ │emitere a autorizaţiei │realizatã de cãtre autoritãţile publice │ │ │
│ │integrate de mediu sau │pentru protecţia mediului │ 1.000│ │
│ │revizuirea/actualizarea ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │acesteia (diverse etape) │Analiza propriu-zisã a documentaţiei de │ │ │
│ │ │susţinere a solicitãrii autorizaţiei │ │ │
│ │ │integrate de mediu │ 5.000│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │Revizuirea/actualizarea autorizaţiei │ │ │
│ │ │integrate de mediu │ 2.500│ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 5.│Parcurgerea procedurii în│Analiza documentaţiei depuse şi │ │ │
│ │vederea emiterii │verificarea în teren │ 150│ │
│ │permisului de aplicare în│ │ │ │
│ │agriculturã a nãmolului │ │ │ │
│ │de la epurarea apelor │ │ │ │
│ │uzate │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────┤
│ 6.│Parcurgerea procedurii de│ Procedura de autorizare │
│ │autorizare a utilizãrii ├─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┤
│ │în condiţii de izolare a │Evaluarea dosarului │ 7.000│ │
│ │microorganismelor modifi-├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │cate genetic/parcurgerea │Emiterea autorizaţiei │ 10.000│ │
│ │procedurii de revizuire a├─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────┤
│ │autorizaţiei de utilizare│ Procedura de revizuire a autorizaţiei │
│ │în condiţii de izolare a ├─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┤
│ │microorganismelor │Evaluarea dosarului de notificare │ 4.000│ │
│ │modificate genetic ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │- pentru o singurã │Emiterea autorizaţiei │ 6.000│ │
│ │incintã │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 7.│Parcurgerea procedurii în│Analiza documentaţiei şi emiterea │ │ │
│ │vederea aprobãrii │acordului de import │ 15.000│ │
│ │importului pentru micro- │ │ │ │
│ │organisme modificate │ │ │ │
│ │genetic utilizate în │ │ │ │
│ │condiţii de izolare │ │ │ │
│ │- un singur micro- │ │ │ │
│ │organism modificat │ │ │ │
│ │genetic │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────┤
│ 8.│Parcurgerea procedurii de│ Procedura de autorizare │
│ │autorizare a introducerii├─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┤
│ │deliberate în mediu a │Analiza dosarului de notificare │ 2.000│ │
│ │unui organism modificat ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │genetic/Parcurgerea │Emiterea autorizaţiei │ 4.000 │ │
│ │procedurii de revizuire ├─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────┤
│ │a autorizaţiei de │ Procedura simplificatã de autorizare │
│ │introducere deliberatã în├─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┤
│ │mediu a organismelor │Analiza dosarului de notificare │ 2.000│ │
│ │modificate genetic ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │- un singur organism │Emiterea autorizaţiei │ 6.000│ │
│ │modificat genetic şi o ├─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────┤
│ │singurã locaţie │ Procedura de revizuire a autorizaţiei │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │Analiza dosarului de notificare │ 2.000│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │Emiterea autorizaţiei │ 4.000│ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 9.│Parcurgerea procedurii de│Analiza dosarului de notificare │ 7.000│ │
│ │autorizare a introducerii├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │pe piaţã a unui organism │Elaborarea raportului de evaluare │ 85.000│ │
│ │modificat genetic/ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Parcurgerea procedurii │Emiterea autorizaţiei │ 30.000│ │
│ │pentru reînnoirea autori-│ │ │ │
│ │zaţiei privind intro- │ │ │ │
│ │ducerea pe piaţã a unui │ │ │ │
│ │organism modificat │ │ │ │
│ │genetic │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 10.│Parcurgerea procedurii │Analiza documentaţiei şi emiterea │ │ │
│ │pentru aprobarea │acordului de import │ 15.000 │ │
│ │importului organismelor │ │ │ │
│ │modificate genetic, în │ │ │ │
│ │alte scopuri decât │ │ │ │
│ │introducerea pe piaţã │ │ │ │
│ │- un singur organism │ │ │ │
│ │modificat genetic │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 11.│Aprobarea planurilor de │Analiza, verificarea în teren şi aprobarea │ │ │
│ │eliminare a echipamen- │planului de eliminare │ 300│ │
│ │telor şi materialelor cu │ │ │ │
│ │conţinut de PCB/PCT │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 12.│Înregistrarea producãto- │Analiza documentaţiei şi emiterea │ │ │
│ │rilor de echipamente │formularului de înscriere în registrul de │ │ │
│ │electrice şi electronice │punere pe piaţã a echipamentelor electrice │ │ │
│ │ │şi electronice │ 500│ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 13.│Emiterea, revizuirea şi │Analiza documentaţiei şi eliberarea licenţei │ │Se aplicã pentru deşeuri de │
│ │vizarea anualã a licenţei│de operare │ 7.500│ambalaje, vehicule scoase din uz │
│ │de operare pentru ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┤şi deşeuri din echipamente │
│ │operatorii economici în │Analiza documentaţiei şi revizuirea licenţei │ │electrice şi electronice. │
│ │scopul preluãrii │de operare │ 2.000│ │
│ │responsabilitãţii privind├─────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │
│ │realizarea obiectivelor │Analiza documentaţiei şi acordarea vizei │ │ │
│ │anuale de valorificare, │anuale │ 2.000│ │
│ │reutilizare şi reciclare,│ │ │ │
│ │dupã caz, a deşeurilor │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 14.│Parcurgerea procedurii de│Procedura de aprobare pentru transportul │ │ │
│ │aprobare pentru │intern de deşeuri periculoase │ 200│ │
│ │transportul deşeurilor ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │Procedura de aprobare pentru importul │ │ │
│ │ │deşeurilor periculoase destinate │ │ │
│ │ │valorificãrii │ 1.500│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │Procedura de aprobare pentru importul │ │ │
│ │ │sau tranzitul de deşeuri nepericuloase │ 100│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │Procedura de aprobare pentru exportul │ │ │
│ │ │sau tranzitul de deşeuri periculoase │ 500│ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 15.│Parcurgerea procedurii de│Analiza documentaţiei pentru: │ │ │
│ │autorizare a produselor ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │biocide │- evaluarea comportãrii în mediu a │ │ │
│ │ │substanţelor active │ 1.000│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │- evaluarea profilului ecotoxicologic al │ │ │
│ │ │substanţelor active │ 1.100│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │- evaluarea comportãrii în mediu a │ │ │
│ │ │produselor biocide │ 1.000│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │- evaluarea profilului ecotoxicologic al │ │ │
│ │ │produselor biocide │ 1.100│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │- evaluarea comportãrii în mediu în cazul │ │ │
│ │ │extinderii domeniului de utilizare a unui │ │ │
│ │ │produs biocid │ 1.000│ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │- evaluarea documentaţiei tehnice pentru │ │ │
│ │ │produse biocide de risc scãzut │ 500│ │
└────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────┘SECŢIUNEA a 2-a
Tarife pentru analize de laborator efectuate de autoritãţile pentru protecţia mediului, defalcate pe indicatori*)
___________
*) Lucrãrile sau serviciile cuprinse în secţiunea a 2-a se pot organiza şi desfãşura numai la solicitarea operatorilor economici interesaţi şi numai în baza unui/unei contract/convenţii sau a altei înţelegeri oficiale între operatorul economic şi agenţia de protecţie a mediului.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Analize de laborator │
├────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┤
│Nr. │ │Cuantumul tarifului│ Precizãri suplimentare │
│crt.│ Indicatorul analizat │care se încaseazã, │ │
│ │ │ fãrã TVA (lei) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 1. │NH(3) - valoare medie zilnicã │ 230 │Se aplicã pentru poluanţi gazoşi │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤(imisii) - recoltare şi analizã │
│ 2. │NH(3) - valoare medie scurtã duratã │ │chimicã │
│ │(30 minute) │ 50 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 3. │SO(2) - valoare medie zilnicã │ 210 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 4. │SO(2) - valoare medie orarã │ 45 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 5. │NO(2) - valoare medie orarã │ 57 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 6. │H(2)S - valoare medie zilnicã │ 240 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 7. │H(2)S - medie scurtã duratã (30 minute) │ 60 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 8. │CO - valoare maximã zilnicã a mediilor │ │ │
│ │de 8 ore │ 150 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 9. │O(3) - valoare medie orarã │ 100 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 10.│O(3) - valoare maximã zilnicã a mediilor │ │ │
│ │de 8 ore │ 170 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 11.│Cl(2) - valoare medie zilnicã │ 80 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 12.│Cl(2) - medie scurtã duratã (30 minute) │ 60 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 13.│Pulberi în suspensie-fracţiunea PM(10) │ │ │
│ │- metoda gravimetricã, valoare medie │ │ │
│ │zilnicã │ 160 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 14.│Pulberi în suspensie-fracţiunea PM(2,5) │ │ │
│ │- metoda gravimetricã, valoare medie │ │ │
│ │zilnicã │ 160 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 15.│Analizã metale din pulberi (Pb, Cd, Cr, │ │ │
│ │Mn, Fe, Hg etc.) │ 120 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 16.│Pulberi sedimentabile - valoare medie │ │ │
│ │lunarã │ 40 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 17.│Pulberi totale în suspensie - medie │ │ │
│ │scurtã duratã (30 minute) │ 44 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 18.│Hidrocarburi totale - metoda │ │ │
│ │cromatograficã │ 250 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 19.│Aerosoli de H(2)SO(4) - valoare medie │ │ │
│ │zilnicã │ 80 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 20.│HCl - valoare medie zilnicã │ 72 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 21.│HF - valoare medie zilnicã │ 72 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 22.│C(6)H(5)-OH - valoare medie zilnicã │ 72 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 23.│HCHO - valoare medie zilnicã │ 57 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 24.│Analizã la coş cu diametrul < 0,3 m │ │Se aplicã pentru poluanţi gazoşi │
│ │[H(2)S, HCl, HF] mãsurãtoare momentanã │ 150 │(emisii) în atmosferã - recoltare│
│ │ │ │şi analizã chimicã. │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 25.│SO(2)- valoare medie zilnicã │ 100 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 26.│NO(x) - valoare medie zilnicã │ 100 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 27.│CO - valoare medie zilnicã │ 100 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 28.│CO(2) - valoare medie zilnicã │ 100 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 29.│Pulberi totale - valoare medie zilnicã │ 280 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 30.│COV - mãsurãtoare pe component │ 50 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 31.│Analizã emisii la coş cu diametrul │ │ │
│ │< 0,3 m [O(2), CO, CO(2), NO(x), SO(x), │ │ │
│ │temperatura şi viteza gazelor] │ │ │
│ │mãsurãtoare momentanã │ 200 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 32.│Analizã emisii la coş cu diametrul │ │ │
│ │> 0,3 m [O(2), CO, CO(2), NO(x), SO(x), │ │ │
│ │temperatura] mãsurãtoare momentanã │ 250 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 33.│Compuşi organici volatili - metoda │ │ │
│ │cromatograficã(9 componenţi) hidrocarburi│ │ │
│ │C3-C(e), benzen, toluen, xilen │ 200 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 34.│Analizã la coş cu diametrul │ │ │
│ │> 0,3 m [H(2)S, HCl, HF] mãsurãtoare │ │ │
│ │momentanã │ 190 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 35.│Analizã la coş cu diametrul < 0,35 m │ │ │
│ │(pulberi totale) mãsurãtoare momentanã │ 280 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 36.│Analizã la coş cu diametrul > 0,35 m │ │ │
│ │(pulberi totale) mãsurãtoare momentanã │ 320 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 37.│Metale din pulberi (As, Cd, Cr, Co, Cu, │ │ │
│ │Mn, Ni, Pb, Sb, Hg) │ 150 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 38.│Micropoluanţi organici: PAH - metoda │ │ │
│ │cromatograficã │ 300 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 39.│Micropoluanţi organici: PCDD/PCDF - │ │ │
│ │metoda cromatograficã │ 300 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 40.│Nivel de zgomot │ 150 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 41.│PH │ 10 │Se aplicã pentru determinãri ale │
│ │ │ │indicatorilor de calitate a apei.│
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 42.│Clor liber │ 10 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 43.│Alcalinitate/Aciditate │ 15 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 44.│Duritate │ 25 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 45.│Conductivitate │ 13 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 46.│Temperaturã │ 8 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 47.│Materii totale în suspensie MTS │ 30 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 48.│Consum biochimic de oxigen CBO(5)-analiza│ │ │
│ │chimicã │ 75 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 49.│Consum biochimic de oxigen CBO(5)- metoda│ │ │
│ │instrumentalã │ 120 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 50.│Consum chimic de oxigen CCO-Mn │ 25 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 51.│Consum chimic de oxigen CCOCr │ 90 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 52.│Amoniu │ 45 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 53.│Azotaţi │ 40 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 54.│Azotiţi │ 25 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 55.│Azot total │ 60 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 56.│Fosfaţi │ 40 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 57.│Fosfor total │ 55 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 58.│Sulfaţi - metoda gravimetricã │ 50 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 59.│Sulfaţi - metoda turbidimetricã │ 40 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 60.│Sulfuri - metoda titrimetricã │ 20 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 61.│Sulfuri - metoda spectrofotometricã │ 65 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 62.│Cianuri totale │ 89 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 63.│Cloruri │ 25 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 64.│Fenoli - analiza chimicã │ 98 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 65.│Fenoli - metoda gazcromatrograficã │ 350 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 66.│Clorfenoli - metoda gazcromatrograficã │ 300 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 67.│Produse petroliere │ 98 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 68.│Substanţe extractibile cu solvenţi │ │ │
│ │organici │ 82 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 69.│Substanţe extractibile - metoda │ │ │
│ │spectroscopicã IR │ 315 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 70.│Substanţe extractibile - metoda │ │ │
│ │gazcromatograficã │ 300 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 71.│Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe │ │ │
│ │etc.) - metoda SAA flacãrã │ 60 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 72.│Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, │ │ │
│ │Fe etc.) - metoda SAA flacãrã │ 90 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 73.│Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, │ │ │
│ │Fe etc.) - metoda SAA cuptor grafit │ 90 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 74.│Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, │ │ │
│ │Fe etc.) - metoda SAA cuptor grafit │ 95 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 75.│Metale alcaline/alcalino-pãmântoase (Na, │ │ │
│ │K, Ca, Mg) │ 45 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 76.│Pesticide organoclorurate - metoda │ │ │
│ │gazcromatograficã │ 250 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 77.│Reziduu fix │ 30 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 78.│Detergenţi │ 80 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 79.│Oxigen dizolvat │ 35 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 80.│Ca - metoda complexonometricã │ 15,50 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 81.│Mg - metoda complexonometricã │ 15,50 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 82.│ + │ │ │
│ │Cr(6) - metoda spectrofotometricã │ 40 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 83.│Fluoruri │ 40 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 84.│Pesticide organofosforice - metoda │ │ │
│ │gazcromatograficã │ 250 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 85.│PAH-uri - metoda cromatograficã │ 250 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 86.│Compuşi bifenil policloruraţi PCB │ 300 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 87.│Analizã bacteriologicã (coliformi totali,│ │ │
│ │coliformi fecali, streptococi totali) │ 120 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 88.│Analizã biologicã (fitoplancton, │ │ │
│ │zooplancton etc.) │ 360 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 89.│PH │ 14 │Se aplicã pentru analize de sol, │
│ │ │ │deşeuri, sedimente. │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 90.│Conductivitate │ 10 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 91.│Metale grele (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - │ │ │
│ │metoda SAA │ 127 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 92.│Metale grele (Hg) - metoda SAA cu sistem │ │ │
│ │generator de hidruri │ 145 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 93.│Produs petrolier - metoda gravimetricã │ 95 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 94.│Produs petrolier - metoda │ │ │
│ │gazcromatograficã │ 350 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 95.│Substanţe extractibile cu solvenţi │ │ │
│ │organici │ 70 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 96.│Substanţe extractibile - metoda │ │ │
│ │spectroscopicã IR │ 400 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 97.│Azot total │ 80 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 98.│Fosfor total │ 70 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ 99.│Cloruri │ 30 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Sulfaţi │ 70 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Carbonaţi │ 15 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Carbon organic │ 32 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Humus │ 22 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Umiditate │ 20 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Substanţe extractibile şi produse │ │ │
│ │petroliere (analizã IR) │ 315 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Metale grele din vegetaţie (Pb, Cd, Cr, │ │ │
│ │Mn, Fe etc.) - metoda SAA │ 127 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Pesticide organoclorurate - metoda │ │ │
│ │gazcromatograficã │ 300 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Pesticide organofosforice - metoda │ │ │
│ │gazcromatograficã │ 300 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│PAH-uri - metoda cromatograficã │ 300 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Compuşi bifenil policloruraţi PCB │ 300 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Analizã bacteriologicã (coliformi totali,│ │ │
│ │coliformi fecali, streptococi totali) │ 120 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Analizã biologicã (fitobentos, zoobentos │ │ │
│ │etc.) │ 450 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
�.│Determinãri radionuclizi gama naturali │ 532 │Se aplicã pentru analize de │
│ │ │ │radioactivitate a mediului. │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinãri radionuclizi gama artificiali│ 532 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinãri radionuclizi alfa naturali │ 538 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinãri radionuclizi alfa artificiali│ 560 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinãri beta globale │ 60 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinãri alfa globale │ 60 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinãri tritiu │ 350 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinãri 14 C │ 400 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinãri 90 Sr │ 300 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Estimãri dozã │ 330 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinare radon │ 165 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinare thoron │ 165 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinãri dozã cu staţii automate │ 165 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinare doza gama în aer (valoare │ │ │
│ │medie pe 1 minut) cu staţii automate │ 0,15 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinare doza gama în aer (valoare │ │ │
│ │medie pe 1 orã) cu staţii automate │ 8 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinare doza gama în aer (valoare │ │ │
│ │medie pe 24 ore) cu staţii automate │ 165 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinare doza gama în apã (valoare │ │ │
│ │medie pe 10 minute) cu staţii automate │ 1,25 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
�.│Determinare doza gama în apã (valoare │ │ │
│ │medie pe 24 ore) cu staţii automate │ 180 │ │
└────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────┘1. În structura tarifelor nu sunt prevãzute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare probe. Beneficiarul analizei asigurã transportul pentru prelevare probe sau contravaloarea transportului, preţul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevãrii probei pentru analizã, conform normativului în vigoare, în funcţie de tipul autovehiculului.
2. În cazul în care transportul în vederea prelevãrii/mãsurãtorii se efectueazã cu autolaboratorul din dotarea autoritãţilor pentru protecţia mediului, beneficiarul analizei asigurã contravaloarea transportului, preţul combustibilului decontându-se la la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevãrii probei pentru analizã, conform normativului în vigoare, în funcţie de tipul autovehiculului.
3. În cazul în care efectuarea prelevãrii/mãsurãtorii implicã şi alte costuri, acestea vor fi suportate de cãtre beneficiari şi vor fi stabilite prin contracte de prestãri servicii încheiate între autoritãţile pentru protecţia mediului şi beneficiari.ANEXA 2


───────
(Anexa nr. 11 la procedurã )
───────────────────────────


TARIFELE
care se încaseazã de agenţiile pentru protecţia mediului şi
Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii"

┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Analiza solicitãrilor şi a documentaţiilor │ Tarifele, în lei, │
│ care privesc: │ care se plãtesc de: │
│ ├──────────┬──────────┤
│ │persoane │ persoane │
│ │ fizice │ juridice │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│(1) activitãţile de recoltare/capturare şi/sau achizi- │ │ │
│ ţionare şi/sau comercializare a unor plante şi │ │ │
│ animale din flora şi fauna sãlbaticã în stare vie, │ │ │
│ proaspãtã sau semiprelucratã, a unor flori de minã, │ │ │
│ fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi │ │ │
│ nevertebrate │ 50 │ 250 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│(2) verificarea stocurilor şi încheierea documentelor │ │ │
│ referitoare la stocuri │ 50 │ 150 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│(3) activitãţile de vânãtoare │ │ 200*) │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘


_________
*) Se plãtesc numai de gestionarii fondurilor de vânãtoare.ANEXA 3


───────
(Anexa nr. 12 la procedurã )
───────────────────────────


TARIFELE
care se încaseazã de cãtre autoritatea publicã centralã pentru
protecţia mediului

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│A. Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de export/ │ Tariful │
│ certificatului de origine pentru flori de minã, fosile │ │
│ de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate, │ │
│ precum şi pentru specii de florã şi faunã sãlbaticã │ │
│ non-CITES, în funcţie de tipul resurselor care se exportã │ │
│ sau se pun pe piaţa internã comunitarã: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│a) ciuperci comestibile în stare proaspãtã sau semiprelucratã │ 0,030 lei/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│b) plante din flora sãlbaticã, medicinale, alimentare, │ │
│ aromatice, tanante, colorante, sub formã întreagã sau pãrţi│ │
│ din acestea (rãdãcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, │ │
│ coji, flori, frunze, seminţe şi muguri), în stare vie, │ │
│ proaspãtã sau semiprelucratã │ 0,015 lei/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│c) plante din flora sãlbaticã - stuf (sub formã întreagã sau │ │
│ pãrţi din acestea) │ 0,0030 lei/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│d) seminţe de specii forestiere şi alte specii de florã │ │
│ sãlbaticã (resurse genetice) │ 0,200 lei/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│e) fructe din flora sãlbaticã, în stare proaspãtã sau │ │
│ semiprelucratã │ 0,015 lei/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│f) melci în stare vie │ 1 leu/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│g) carne de melc decochiliatã congelatã │ 0,10 lei/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│h) cochilii de melc │ 0,025 lei/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│i) scoici, broaşte şi raci, în stare vie │ 1 leu/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│j) scoici, broaşte şi raci, în stare semiprelucratã │ 0,25 lei/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│k) alte organisme acvatice (viermi, crustacee şi altele) │ 0,50 lei/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│l) iepuri şi alte mamifere sãlbatice mici, în stare vie │ │
│ (resursã geneticã) 󧓒 lei/exemplar│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│m) iepuri şi alte mamifere sãlbatice mici sacrificate prin │ │
│ diverse metode, conform legii │ 0,10 lei/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│n) mamifere sãlbatice mari vii (resursã geneticã) 󧓺 lei/exemplar│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│o) mamifere sãlbatice mari, împuşcate │ 0,10 lei/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│p) pãsãri vii din fauna sãlbaticã (resursã geneticã) 󧓡 lei/exemplar│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│q) pãsãri din fauna sãlbaticã, împuşcate │ 0,20 lei/kg│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│r) flori de minã 󧓡 lei/exemplar│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│s) fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi │ │
│ nevertebrate 󧓜 lei/exemplar│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│B. Analiza documentaţiei şi emiterea autorizaţiei speciale 󧓡 lei/autori- │
│ pentru comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în │zaţie, │
│ scopul comercializãrii speciilor de pãsãri din anexa 5E a │respectiv acord│
│ Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 , respectiv │de import │
│ a acordului pentru importul plantelor şi animalelor din │ │
│ flora şi fauna sãlbaticã în stare vie │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
ANEXA 4


───────
(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 255/2007 )
─────────────────────────────────────

TARIFELE
pentru eliberarea permiselor de import, export şi a certificatelor de
reexport, precum şi a certificatelor prevãzute la art. 8, 9 şi 10 din
Regulamentul (CE) nr. 338/97 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea tarifului │Persoane │Persoane │
│ │fizice │juridice │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
𗈕. Analiza documentaţiei şi eliberarea permisului de │ │ │
│import sau export ori a certificatului de reexport │ 80 lei │ 100 lei │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┴─────────┤
𗈖. Analiza documentaţiei şi eliberarea certificatului │ │
│pentru bunuri personale/certificatului pentru expoziţii │ │
│itinerante/certificatului pentru utilizare în interiorul │ │
│Comunitãţii Europene │ 80 lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ANEXA 5


────────
(Anexa nr. 5 la regulament )
────────────────────────────

TARIFE
pentru acreditarea/extinderea domeniului de acreditare/reînnoirea
acreditãrii ca verificator de mediu

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┐
│Scopul lucrãrii sau al │ Tipul lucrãrii sau al │ Cuantumul în lei │
│ serviciului care se presteazã│ serviciului care se │al tarifelor care se│
│ │ presteazã │ încaseazã*) │
│ │ ├─────────┬──────────┤
│ │ │Persoane │ Persoane │
│ │ │juridice │ fizice │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│Acreditarea/extinderea 𗈕. Verificarea şi analiza │ │ │
│domeniului de acreditare/ │preliminarã a documentelor│ │ │
│reînnoirea acreditãrii ca │depuse │ 1.400│ 200│
│verificator de mediu ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 𗈖. Analiza detaliatã a │ │ │
│ │documentelor depuse │ 3.000│ 500│
│ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 𗈗. Susţinerea interviului │ 2.000│ 300│
│ ├──────────────────────────┼─────────┴──────────┤
│ 𗈘. Supravegherea activitã-│ │
│ │ţii verificatorului de │ │
│ │mediu │ 500 │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┘


__________
*) a) Tariful pentru îndeplinirea atribuţiilor de secretariat tehnic al Comisiei de acreditare şi tariful pentru supravegherea activitãţii verificatorului de mediu se achitã la depunerea documentelor în contul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
b) Dacã solicitantul a trecut de analiza preliminarã efectuatã de Secretariatul tehnic, tariful pentru analiza documentelor în cadrul Comisiei de acreditare şi pentru susţinerea interviului se achitã în contul autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului înainte de începerea etapei de precalificare.


___________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice