Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 799 din 15 decembrie 2006  pentru modificarea anexei nr. 1 la   Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 106/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006, intocmite de institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 799 din 15 decembrie 2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 106/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006, intocmite de institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2007

În temeiul prevederilor <>art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 23 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unitãţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale emite prezentul ordin.

ART. I
Anexa nr. 1 la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 106/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, întocmite de institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã în subordinea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 14 aprilie 2006, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii,
pãdurilor şi
dezvoltãrii rurale,
Dan Ştefan Motreanu

Bucureşti, 15 decembrie 2006.
Nr. 799.

ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la <>Ordinul nr. 106/2006 )


MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA Bucureşti

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006
┌─────────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ INDICATORI │Nr│ Buget an │ Propunere │ Diferenţe │
│ │rd│aprobat cf.│rectificare│ (+/-) │
│ │ │Ord. MAPDR │ an 2006 │ │
│ │ │106/ │ -mii lei- │ │
│ │ │23.02.2006 │ │ │
│ │ │ -mii lei- │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ 0│ 1 │ 2 │ 3=2-1 │
├─────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │01│ 7.267│ 9.569│ 2.302│
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02│ 7.265│ 9.566│ 2.301│
│din care │ │ │ │ │
│a) Venituri din activitatea de │ │ │ │ │
│baza*) │03│ 7.265│ 9.566│ 2.301│
│b) Venituri din alte activitãţi │ │ │ │ │
│conexe activitãţii de │ │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare │04│ 0│ 0│ 0│
│2. VENITURI FINANCIARE │05│ 2│ 3│ 1│
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │06│ 0│ 0│ 0│
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │07│ 7.223│ 9.521│ 2.298│
│1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │ │ │
│din care: │08│ 7.221│ 9.521│ 2.300│
│a) Bunuri şi servicii │09│ 1.450│ 2.822│ 1.372│
│b) Cheltuieli de personal din care: │10│ 2.724│ 3.705│ 981│
│- cheltuieli cu salariile │11│ 1.889│ 2.641│ 752│
│- contribuţii de asigurãri sociale │ │ │ │ │
│de stat │12│ 373│ 522│ 149│
│- contribuţii de asigurãri de şomaj │13│ 47│ 66│ 19│
│- contribuţii de asigurãri sociale de│ │ │ │ │
│sãnãtate │14│ 132│ 185│ 53│
│- contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │
│indemnizaţii │15│ 14│ 20│ 6│
│- contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │
│accidente de munca şi boii │ │ │ │ │
│profesionale │16│ 26│ 36│ 10│
│- alte cheltuieli de personal, din │ │ │ │ │
│care: │17│ 243│ 235│ -8│
│ - deplasãri, detaşãri │18│ 67│ 32│ -35│
│ - tichete de masã │19│ 176│ 203│ 27│
│c) Cheltuieli de exploatare privind │ │ │ │ │
│amortizarea şi provizioanele │20│ 295│ 321│ 26│
│d) Cheltuieli de protocol │21│ 1│ 29│ 28│
│e) Cheltuieli de reclamã şi │ │ │ │ │
│publicitate │22│ │ │ │
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │23│ │ │ │
│g) Cheltuieli prevãzute de art. 21 │ │ │ │ │
│(3-litera c) din <>Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │
│privind codul fiscal │24│ 5│ 6│ 1│
│h) Alte cheltuieli │25│ 2.746│ 2.638│ 108│
│2. Cheltuieli financiare, din care: │26│ 2│ 0│ -2│
│- cheltuieli privind dobânzile │27│ │ │ │
│- alte cheltuieli financiare │28│ 2│ 0│ 2│
│3. Cheltuieli extraordinare │29│ │ │ │
│III. REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │
│(profit/pierdere) │30│ 44│ 48│ 4│
│IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE │ │ │ │ │
│STABILITE POTRIVIT LEGII │31│ │ │ │
│V. IMPOZITUL PE PROFIT │32│ 7,0│ 12,1│ 5,1│
│VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) │33│ 37│ 35,9│ -1,1│
│VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE│ │ │ │ │
│DIN ANII PRECEDENŢI │34│ 0│ 0│ 0│
│VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │ │ │
│DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE│ │ │ │ │
│DIN ANII PRECEDENŢI │35│ 37,0│ 35,9│ -1,1│
│(potrivit O.G. nr.57/2002 aprobata │ │ │ │ │
│prin legea 324/2003), din care │ │ │ │ │
│a) pentru cointeresarea personalului │ │ │ │ │
│angajat în activitatea de │ │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare │36│ 7,4│ 7,2│ -0,2│
│b) pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │ │ │
│institutului, în conformitate cu │ │ │ │ │
│planul de investiţii şi dotãri ale │ │ │ │ │
│acestuia, aprobat de organul │ │ │ │ │
│administraţiei centrale coordonatoare│37│ 22,2│ 21,5│ -0,7│
│c) pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │ │ │
│curente │38│ 7,4│ 7,2│ -0,2│
│IX. SURSE DE FINANŢARE A │ │ │ │ │
│INVESTIŢIILOR din care: │39│ 196│ 689│ 493│
│1. Surse proprii │40│ 196│ 689│ 493│
│2. Alocaţii de la bugetul de stat │ │ │ │ │
│pentru investiţii │41│ │ │ │
│3. Credite bancare pentru investiţii │42│ │ │ │
│- interne │43│ │ │ │
│- externe │44│ │ │ │
│4. Alte surse │45│ │ │ │
│X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din │ │ │ │ │
│care: │46│ 196│ 689│ 493│
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în│ │ │ │ │
│curs la finele anului │47│ 196│ 689│ 493│
│2. Rambursarea de rate aferente │ │ │ │ │
│creditelor pentru investiţii │48│ │ │ │
│- interne │49│ │ │ │
│- externe │50│ │ │ │
│XI. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
│1. Venituri totale (rd.01) │51│ 7.267│ 9.569│ 2.302│
│2. Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │ │ │
│totale (rd.07) │52│ 7.223│ 9.521│ 2.298│
│3. Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52) │53│ 44│ 48│ 4│
│4. Numãr mediu de personal, total │ │ │ │ │
│institut, din care: │54│ 130│ 130│ 0│
│- numãr mediu personal de │ │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare │55│ 112│ 110│ -2│
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, │ │ │ │ │
│total institut (lei) **) │56│ 1.154│ 1.585│ 431│
│6. Câştigul mediu lunar pe personal │ │ │ │ │
│de cercetare-dezvoltare (lei) │57│ 1.405│ 1.873│ 468│
│7. Rentabilitatea (rd.53/52*100) │58│ 0,6│ 0,5│ -0,1│
│8. Productivitatea muncii pe total │ │ │ │ │
│personal mii lei/pers. (rd.02/rd.54) │59│ 56│ 74│ 18│
│9. Rata rentabilitãţii financiare rd.│ │ │ │ │
│35*100/capital propriu │60│ 111│ 108│ -3│
│10. Plãţi restante │61│ 320│ 320│ 0│
│11. Creanţe de încasat │62│ 350│ 350│ 0│
└─────────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴───────────┘


_____________
*) Veniturile prevãzute în contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii/Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, prin PNCDI, inclusiv cele din Progrannul Nucleu, încheiate panã la 1.11.2006 sunt în sunna de 8172 mii lei, iar cele din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţeazã progranne şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 595 mii lei. Veniturile din contracte cu parteneri societãţi comerciale şi cu partenei din strãinãtate sunt în valoare de 799 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat farã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturile salariale ale directorului general.

NOTA: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins şi:
- suma de 35 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 134 mii lei reprezentând drepturile bãneşti ale directorului general.

------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice