Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 789 din 7 octombrie 2011 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind desfasurarea audierilor in cadrul Consiliului Concurentei si adoptarea deciziilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 789 din 7 octombrie 2011  pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind desfasurarea audierilor in cadrul Consiliului Concurentei si adoptarea deciziilor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 789 din 7 octombrie 2011 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind desfasurarea audierilor in cadrul Consiliului Concurentei si adoptarea deciziilor

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011

    În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), ale art. 27 alin. (1), precum şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Consiliului Concurenţei emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    În urma adoptãrii în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul privind desfãşurarea audierilor în cadrul Consiliului Concurenţei şi adoptarea deciziilor, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmãri punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

               Preşedintele Consiliului Concurenţei,
                      Bogdan Marius Chiriţoiu

    Bucureşti, 7 octombrie 2011.
    Nr. 789.


    ANEXĂ

                               REGULAMENT
               privind desfãşurarea audierilor în cadrul
            Consiliului Concurenţei şi adoptarea deciziilor

    În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Consiliul Concurenţei adoptã prezentul regulament.

    Introducere
    Regulamentul are ca obiect reglementarea procedurii de desfãşurare a audierilor în cadrul Consiliului Concurenţei, conform Legii concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Procedura audierilor cuprinde 3 etape, şi anume:
    A. etapa premergãtoare;
    B. şedinţa de audiere propriu-zisã;
    C. deliberarea, adoptarea şi comunicarea deciziilor.
    A. Etapa premergãtoare reprezintã etapa în care se deruleazã activitãţile de pregãtire a desfãşurãrii şedinţei de audieri.
    ART. 1
    (1) Preşedintele Consiliului Concurenţei, dupã primirea raportului de investigaţie, decide dacã este necesarã organizarea de audieri pentru dezbaterea acestuia. Dacã nu este decisã organizarea de audieri, se va solicita pãrţilor implicate, odatã cu trimiterea raportului de investigaţie, ca, în termen de cel mult douã sãptãmâni de la primirea raportului, sã comunice dacã doresc ca raportul sã fie dezbãtut în cadrul unei audieri. Dacã pãrţile opteazã pentru organizarea de audieri, preşedintele Consiliului Concurenţei va fixa data la care acestea vor avea loc.
    (2) Secretarul de şedinţã transmite pãrţilor pentru fiecare caz data şedinţei de audieri fixatã de cãtre preşedintele Consiliului Concurenţei pentru cazul lor.
    (3) Odatã cu fixarea datei audierii, preşedintele va hotãrî, împreunã cu membrii Plenului Consiliului Concurenţei, dacã audierea se va face de cãtre toţi membrii plenului sau de cãtre o comisie formatã din 3 membri ai acestuia, conform art. 20 alin. (4^1) din Legea nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (denumitã în continuare lege).
    (4) În baza hotãrârii Plenului Consiliului Concurenţei, prin ordin semnat de preşedinte, se va stabili totodatã şi componenţa comisiei care va participa la audiere şi la adoptarea deciziei în cazul respectiv.
    ART. 2
    (1) Preşedintele Consiliului Concurenţei propune desemnarea unui secretar de şedinţã cu atribuţii permanente.
    (2) Secretarul de şedinţã redacteazã ordinea de zi şi mapa şedinţei de audieri, pe baza documentelor primite de la raportor.
    (3) Secretarul de şedinţã verificã, cu o sãptãmânã înainte de ziua fixatã pentru audiere, existenţa la dosar a formalitãţilor privind îndeplinirea procedurii de convocare, potrivit demersurilor realizate de raportor.
    (4) În cazul în care dovada de comunicare a convocãrii nu s-a întors, secretarul de şedinţã solicitã telefonic persoanei convocate sã confirme în scris, pe orice cale, inclusiv fax, e-mail, scrisoare, cã are cunoştinţã de termenul şi ora stabilite pentru desfãşurarea şedinţei de audiere.
    (5) În cazul în care dovada de comunicare a convocãrii existã în dosar, dar procedura de convocare nu poate fi consideratã legal îndeplinitã întrucât lipsesc anumite elemente, cum ar fi numele şi calitatea primitorului ori ştampila întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi ori în cazul în care convocarea este restituitã cu menţiunea cã persoana convocatã nu locuieşte sau nu are sediul la adresa indicatã, se poate dispune efectuarea de urgenţã a procedurii de convocare.
    (6) Efectuarea de urgenţã a procedurii de convocare se dispune de preşedintele Consiliului Concurenţei şi se realizeazã prin deplasarea unui reprezentant al instituţiei la sediul sau la domiciliul persoanei convocate.
    (7) Îndeplinirea procedurii de convocare se verificã şi în cadrul şedinţei de audiere, prin grija secretarului de şedinţã. Preşedintele poate dispune amânarea audierii pentru o datã ulterioarã care va fi comunicatã pãrţilor prezente, în cazul în care persoana faţã de care procedura de convocare nu a fost îndeplinitã nu este prezentã sau este prezentã şi solicitã acest lucru în vederea pregãtirii apãrãrii. În situaţia în care persoana faţã de care procedura de convocare nu a fost îndeplinitã este prezentã şi nu solicitã amânarea audierilor, preşedintele dispune continuarea şedinţei de audiere.
    Art. 3
    (1) Secretarul de şedinţã pregãteşte şedinţa de audieri prin afişarea listei cu ordinea de zi pe pagina de internet a instituţiei şi în anticamera sãlii de audieri.
    (2) Lista cuprinzând ordinea de zi a şedinţei de audieri menţioneazã numãrul dosarului, datele de identificare a pãrţilor convocate şi obiectul cauzei.
    (3) Dacã în cadrul aceleiaşi şedinţe au loc audieri în mai multe cauze, fiecare dosar este numerotat distinct şi se precizeazã ora la care se va face audierea pentru fiecare caz.
    (4) Ordinea cronologicã a cauzelor se stabileşte ţinând seama de numãrul dosarului şi anul înregistrãrii acestuia la Consiliul Concurenţei.
    ART. 4
    (1) Secretarul de şedinţã multiplicã lista cuprinzând ordinea de zi şi mapa de şedinţã şi le distribuie membrilor Plenului Consiliului Concurenţei care participã la şedinţa de audieri, menţionând şi numele reprezentanţilor pãrţilor prezenţi la audiere.
    (2) Transmiterea listei cuprinzând ordinea de zi şi a mapelor de şedinţã se face cel târziu odatã cu comunicarea raportului de investigaţie cãtre întreprinderile a cãror audiere s-a dispus.
    (3) Secretarul de şedinţã executã orice alte sarcini încredinţate de cãtre preşedintele Consiliului Concurenţei sau de cãtre membrul Plenului Consiliului Concurenţei care prezideazã şedinţa de audieri, dupã caz.
    (4) Secretarul de şedinţã poate asigura accesul la dosar şi comunicarea cu pãrţile, poate asigura asistenţã membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, la solicitarea acestora, şi întocmeşte minuta deliberãrilor pentru fiecare cauzã, indiferent dacã au avut loc sau nu audieri.
    B. Şedinţa de audieri propriu-zisã
    ART. 5
    (1) Având în vedere obligaţia respectãrii confidenţialitãţii informaţiilor comerciale ale pãrţilor, şedinţele de audieri nu sunt publice.
    (2) La şedinţa de audieri participã membrii Plenului Consiliului Concurenţei sau membrii comisiei de soluţionare desemnaţi pentru audierea respectivã, dupã caz, raportorul împreunã cu echipa de investigaţie şi pãrţile sau reprezentanţii şi consultanţii acestora. La şedinţã pot participa şi secretarul general, directorul direcţiei de specialitate din care face parte raportorul şi directorul Direcţiei juridic-contencios şi/sau inspectorul de concurenţã desemnat de acesta.
    (3) În mãsura în care este necesar şi util stabilirii adevãrului în cauza investigatã, preşedintele Consiliului Concurenţei poate desemna experţi şi poate admite participarea şi audierea autorului plângerii şi a oricãrei persoane fizice sau juridice care deţine date şi informaţii relevante, la solicitarea acestora, conform art. 43 alin. (2) din lege.
    (4) La şedinţã pot participa şi alte persoane interesate din cadrul Consiliului Concurenţei, cu încuviinţarea prealabilã a preşedintelui Consiliului Concurenţei, solicitatã în scris înainte de începerea şedinţei de audieri.
    ART. 6
    (1) Preşedintele Consiliului Concurenţei sau, în lipsa acestuia, persoana desemnatã sã îl înlocuiascã, potrivit legii, conduce şedinţa de audieri în calitate de preşedinte de şedinţã.
    (2) Preşedintele de şedinţã declarã şedinţa de audieri deschisã şi asigurã respectarea ordinii în cadrul acesteia, putând lua mãsurile care se impun în acest sens.
    (3) Preşedintele de şedinţã dã cuvântul secretarului de şedinţã în vederea anunţãrii cauzei în care are loc audierea. În continuare, secretarul de şedinţã face apelul persoanelor convocate, identitatea reprezentanţilor acestora, dupã caz, fiind verificatã anterior începerii şedinţei de audieri pe bazã de documente de identitate.
    (4) Preşedintele de şedinţã dã cuvântul, în ordine, raportorului şi pãrţilor audiate, în scopul prezentãrii concluziilor raportului, a apãrãrilor sau a susţinerilor pãrţilor, considerate de acestea relevante faţã de constatãrile şi propunerile raportului şi, în special, în scopul clarificãrii aspectelor esenţiale de fapt şi de drept, care ţin de cazul analizat.
    (5) Audierea pãrţilor se va face separat în situaţia în care faptele din raportul de investigaţie privesc posibile acorduri verticale sau comportamente unilaterale şi se doreşte pãstrarea confidenţialitãţii cu privire la faptele imputabile pãrţilor şi la informaţiile cu caracter comercial ale acestora.
    (6) În vederea clarificãrii aspectelor esenţiale, dacã apreciazã cã sunt necesare explicaţii suplimentare, membrii Plenului Consiliului Concurenţei pot adresa întrebãri atât echipei de investigaţie, cât şi pãrţilor audiate, fãrã ca din conţinutul acestora sã rezulte posibila lor opţiune în ceea ce priveşte soluţionarea cazului. Rãspunsurile echipei de investigaţie vor fi prezentate de raportor sau de alt membru al echipei de investigaţie desemnat de cãtre raportor.
    (7) Comunicarea între membrii Plenului Consiliului Concurenţei şi pãrţi, inclusiv între membrii Plenului Consiliului Concurenţei şi echipa de investigaţie, se face prin preşedintele de şedinţã. Pentru facilitarea comunicãrii, preşedintele de şedinţã poate încuviinţa, atunci când considerã necesar, ca membrii Plenului Consiliului Concurenţei sã adreseze întrebãri direct pãrţilor sau echipei de investigaţie.
    (8) Preşedintele de şedinţã poate da cuvântul în replicã raportorului sau altui membru al echipei de investigaţie, desemnat de raportor, iar în final este ascultatã partea audiatã, care va prezenta concluziile sale finale.
    (9) La finalul şedinţei de audieri, preşedintele de şedinţã va aduce la cunoştinţã pãrţilor audiate faptul cã, potrivit art. 52 alin. (2) din lege, au posibilitatea sã obţinã o diminuare a amenzii dacã, în cadrul audierilor, recunosc expres sãvârşirea faptei contravenţionale, precizând în acelaşi timp dacã este necesar ca recunoaşterea sã fie însoţitã de remedii propuse de cãtre parte. Remediile vor putea fi propuse şi în scris, ulterior audierilor, iar acordarea reducerii de amendã este condiţionatã de acceptarea acestora de cãtre Consiliul Concurenţei.
    (10) Preşedintele de şedinţã va putea solicita evacuarea din salã a oricãrei persoane care nu respectã ordinea şedinţei sau care nu întruneşte condiţiile pentru a participa la audieri, prevãzute în acest regulament. Preşedintele va putea dispune, de asemenea, luarea unor pauze sau continuarea şedinţei de audieri la o altã datã, cu consultarea membrilor prezenţi ai Plenului Consiliului Concurenţei.
    ART. 7
    (1) Secretarul de şedinţã consemneazã, prin note scrise, dezbaterile care au loc în cadrul şedinţei de audieri.
    (2) Totodatã, dezbaterile din cadrul şedinţei de audieri sunt înregistrate pe suport audiovideo, prin grija Secretariatului General al Consiliului Concurenţei, în colaborare cu serviciul IT al instituţiei, dacã este cazul. Pãrţile audiate sau alte persoane prezente în cadrul şedinţei nu pot folosi niciun fel de dispozitive de înregistrare a dezbaterilor.
    ART. 8
    Dupã audierea pãrţilor şi finalizarea dezbaterilor, preşedintele de şedinţã declarã şedinţa închisã.
    ART. 9
    (1) La încheierea dezbaterilor, preşedintele de şedinţã, dupã consultarea cu ceilalţi membri ai Plenului Consiliului Concurenţei, dispune fie ca deliberarea sã se facã în aceeaşi zi, fie ca aceasta sã se amâne pentru o altã datã, care nu va depãşi însã un interval de timp de 15 zile lucrãtoare.
    (2) În situaţia în care, din cauza complexitãţii deosebite a cauzei sau din alte cauze care ţin de activitatea instituţiei, deliberarea nu este posibilã, aceasta se poate amâna pentru un alt termen de cel mult 15 zile lucrãtoare, cu înştiinţarea pãrţilor de cãtre secretarul de şedinţã.
    ART. 10
    (1) Dupã închiderea dezbaterilor, secretarul de şedinţã întocmeşte procesul-verbal al şedinţei de audieri pe baza notelor sale scrise, câte un exemplar al acestuia fiind transmis şi raportorului, şi pãrţilor.
    (2) Totodatã, prin grija Secretariatului General al Consiliului Concurenţei, într-un termen rezonabil, conţinutul dezbaterilor, înregistrate pe suport audiovideo, va fi transcris pe suport material.
    ART. 11
    (1) Pentru fiecare cauzã se constituie un dosar distinct, care cuprinde toate actele şi lucrãrile legate de procedura audierii, precum raportul de investigaţie şi anexele acestuia, observaţiile pãrţilor la raportul de investigaţie, convocãrile şi dovezile de înmânare a acestora, procesul-verbal de şedinţã, actele depuse de pãrţi în timpul audierilor şi dupã închiderea acestora şi, dupã caz, orice alt document supus atenţiei Plenului Consiliului Concurenţei.
    (2) Arhivarea documentelor din dosar se face prin grija Secretariatului General al Consiliului Concurenţei.
    C. Deliberarea, adoptarea şi comunicarea deciziilor
    ART. 12
    (1) Procedura deliberãrii are un caracter secret, la aceasta participând exclusiv membrii Plenului Consiliului Concurenţei.
    (2) În urma deliberãrilor, Plenul Consiliului Concurenţei sau comisia de soluţionare delegatã de acesta adoptã o soluţie cu privire la cazul în discuţie.
    ART. 13
    Dacã este necesar, Direcţia relaţii externe şi comunicare solicitã, la iniţiativa Plenului Consiliului Concurenţei, informaţii în cadrul Reţelei Europene de Concurenţã cu privire la aspecte specifice cazului în discuţie.
    ART. 14
    (1) Deciziile asupra cazului se iau cu majoritatea de voturi ale membrilor Plenului Consiliului Concurenţei sau, dupã caz, ale membrilor comisiei, preşedintele de şedinţã formulând ultimul punctul sãu de vedere.
    (2) Dupã închiderea deliberãrilor, preşedintele de şedinţã dicteazã secretarului de şedinţã soluţia adoptatã de Plenul Consiliului Concurenţei, acesta întocmind minuta în care se consemneazã rezultatul deliberãrilor.
    (3) Secretarul de şedinţã consemneazã, dacã este cazul, şi opinia separatã, astfel cum îi este comunicatã de autorul sau autorii acesteia.
    (4) Dupã întocmirea minutei şi a opiniei sau opiniilor separate, secretarul de şedinţã consemneazã soluţia şi opiniile separate în condica de şedinţã şi transmite o copie a acesteia raportorului.
    (5) De asemenea, secretarul de şedinţã înscrie soluţia în registrul de deliberãri. În registrul de deliberãri semneazã toţi membrii Plenului Consiliului Concurenţei care au participat la deliberãri.
    ART. 15
    (1) Decizia se redacteazã de cãtre secretarul de şedinţã, se semneazã de cãtre preşedinte şi se comunicã pãrţilor de îndatã, prin grija secretarului de şedinţã sau a direcţiei de concurenţã din care face parte raportorul investigaţiei, conform dispoziţiei preşedintelui, fãrã a se depãşi un termen de 30 de zile de la data deliberãrii. În situaţii excepţionale, justificate de complexitatea cazului, acest termen se poate prelungi cu cel mult 15 zile. Dupã primirea deciziei de cãtre pãrţi, aceasta va fi publicatã şi pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei, în limba românã, însoţitã de un rezumat în limba englezã.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplicã şi pentru deciziile de acceptare a angajamentelor adoptate în baza art. 46^2 din Legea nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 16
    Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016