Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 777 din 26 mai 2003  pentru aprobarea reglementarii tehnice Twitter Facebook

ORDIN nr. 777 din 26 mai 2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii"

EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 9 iunie 2003

Având în vedere prevederile Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrãrilor şi a construcţiilor, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/1995 ,
în temeiul prevederilor <>art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale <>art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba reglementarea tehnica "Îndrumãtor pentru atestarea tehnico-profesionalã a specialiştilor cu activitate în construcţii", prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. II la Ordinul ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea "Indrumatorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor, execuţiei lucrãrilor şi construcţiilor" şi a "Indrumatorului pentru atestarea tehnico-profesionalã a specialiştilor cu activitate în construcţii", Ordinul ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului nr. 70/N/1999 pentru aprobarea "Indrumatorului pentru atestarea tehnico-profesionalã a specialiştilor cu activitate în construcţii" şi Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.022/2002 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. II la Ordinul ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului nr. 77/N/1996 îşi înceteazã valabilitatea.
(2) Specialiştii atestaţi pe baza prevederilor ordinelor prevãzute la alin. (1) îşi menţin calitatea pentru care au fost atestaţi.
ART. 4
Direcţia generalã tehnica în construcţii din cadrul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul lucrãrilor publice,
transporturilor şi locuinţei,
Traian Panait,
secretar de stat

Bucureşti, 26 mai 2003.
Nr. 777.


ANEXA 1


REGLEMENTAREA TEHNICA
"Îndrumãtor pentru atestarea tehnico-profesionalã a specialiştilor cu activitate în construcţii"

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta reglementare tehnica detaliazã, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrãrilor şi a construcţiilor, modalitatea de atestare a specialiştilor cu activitate în construcţii.
(2) Verificarea şi expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, execuţiei lucrãrilor şi a construcţiilor se efectueazã de cãtre specialişti atestaţi, atât la lucrãrile noi, cat şi la lucrãrile de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii şi imbunatatire a terenului de fundare.
ART. 2
(1) Pentru asigurarea calitãţii proiectelor şi detaliilor de execuţie pe baza cãrora se executa construcţiile este obligatorie verificarea tehnica de calitate a acestora de cãtre specialişti verificatori atestaţi.
(2) Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcţii care sa corespundã calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanta prevãzute în <>Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare:
A - rezistenta şi stabilitate;
B - siguranta în exploatare;
C - siguranta la foc;
D - igiena, sãnãtatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
E - izolatia termica, hidrofuga şi economia de energie;
F - protecţia impotriva zgomotului.
(3) Pentru atingerea nivelurilor minime de performanta prevãzute la alin. (2) vor fi respectate reglementãrile tehnice în vigoare la data elaborãrii proiectelor.

CAP. 2
Atestarea tehnico-profesionalã a specialiştilor verificatori de proiecte de construcţii

ART. 3
(1) Examinarea în vederea atestarii tehnico-profesionale a specialiştilor cu activitate în construcţii se va face de cãtre comisii tehnice distincte în funcţie de obiectul atestarii, înfiinţate în cadrul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
(2) Componenta comisiilor tehnice de examinare se aproba de secretarul de stat coordonator din Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, la propunerea Direcţiei generale tehnice în construcţii.
(3) În comisia pentru specialitatea Instalaţii - Gaze naturale vor fi cooptati şi specialişti desemnaţi de Ministerul Industriei şi Resurselor.
ART. 4
Atestarea tehnico-profesionalã a specialiştilor verificatori de proiecte se face în funcţie de cerinţele esenţiale prevãzute în lege, pe domenii de construcţii şi specialitãţi de instalaţii, astfel:
Pentru construcţii şi arhitectura:
----------------------------------
A1 - Rezistenta şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodãrie comunalã - cu structura din beton, beton armat, zidãrie, lemn;
A2 - Rezistenta şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodãrie comunalã - cu structura de rezistenta din metal, lemn;
A4 - Rezistenta şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele;
A5 - Rezistenta şi stabilitate pentru construcţii de cai ferate;
A6 - Rezistenta şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme marine;
A7 - Rezistenta şi stabilitate pentru construcţii şi amenajãri hidrotehnice;
A9 - Rezistenta şi stabilitate la construcţii pentru îmbunãtãţiri funciare;
Af - Rezistenta şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pãmânt;
B1 - Siguranta în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere;
B2 - Siguranta în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele;
B3 - Siguranta în exploatare pentru construcţii de cai ferate;
B4 - Siguranta în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine;
B5 - Siguranta în exploatare pentru construcţii şi amenajãri hidrotehnice;
B7 - Siguranta în exploatare la construcţii pentru îmbunãtãţiri funciare;
B9 - Siguranta în exploatare la construcţii edilitare şi de gospodãrie comunalã;
C - Siguranta la foc în construcţii pentru toate domeniile;
D - Igiena, sãnãtatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentru toate domeniile;
E - Izolatie termica, hidrofuga şi economia de energie în construcţii pentru toate domeniile;
F - Protecţie impotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile.
Pentru instalaţii:
------------------
- pentru toate cerinţele A, B, C, D, E, F;
- pentru toate domeniile de construcţii;
- pentru specialitatile:
Is - Instalaţii sanitare, care cuprind:
● instalaţii sanitare interioare;
● instalaţii exterioare de alimentare cu apa;
● instalaţii exterioare de canalizare;
● instalaţii de stingere a incendiilor;
It - Instalaţii termice, care cuprind:
● instalaţii de încãlzire;
● instalaţii de ventilare;
● instalaţii de climatizare şi frig;
● instalaţii de prevenire a incendiilor;
Ig - Instalaţii de gaze, care cuprind:
● instalaţii interioare de gaze naturale;
● instalaţii exterioare de gaze naturale;
● instalaţii de gaze lichefiate;
● instalaţii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;
Ie - Instalaţii electrice, care cuprind:
● instalaţii electrice, inclusiv pentru curenţi slabi;
● instalaţii de protecţie la descãrcãri atmosferice;
● instalaţii de automatizare şi semnalizare pentru instalaţii sanitare, termice şi de gaze;
● instalaţii de avertizare şi de prevenire a incendiilor;
● instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor.
ART. 5
(1) Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau experţi tehnici inginerii constructori, inginerii geologi, arhitecţii, inginerii de instalaţii pentru construcţii, inginerii cu specialitatea petrol şi gaze şi inginerii cu pregãtire similarã inginerilor de instalaţii pentru construcţii, cu experienta şi vechime în profesie, conform prevederilor prezentei reglementãri tehnice.
(2) Inginerii constructori pot fi atestaţi pentru cerinţele de calitate A şi B, în unul sau mai multe domenii (A1-A9, Af, B1-B9), iar pentru cerinţele C, D, E, F pot fi atestaţi în toate domeniile.
(3) Arhitecţii pot fi atestaţi în aceleaşi condiţii ca şi inginerii constructori, mai puţin la cerinta esenţialã A - rezistenta şi stabilitate.
(4) Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori şi arhitecti atestarea pentru tot domeniul sau, dupã caz, pentru pãrţi din domeniu care vor fi înscrise în certificatul şi în legitimatia de atestare.
(5) Inginerii de instalaţii şi inginerii cu pregãtire similarã inginerilor de instalaţii pentru construcţii pot fi atestaţi pentru toate domeniile, la una, doua sau la toate specialitatile pentru cerinţele A, B, C, D, E, F.
(6) Inginerii geologi pot fi atestaţi numai pentru cerinta de calitate Af în toate domeniile.
ART. 6
(1) Pentru cerinta de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentru construcţii în toate domeniile, iar pentru instalaţii, în toate specialitatile.
(2) Candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerinta de calitate C pentru instalaţii sau ansamblu (construcţii + instalaţii).
(3) Inginerii şi arhitecţii care au avut funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi pentru cerinta de calitate C, dacã îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) pentru verificator de proiecte - vechimea în funcţie de minimum 8 ani;
b) pentru expert tehnic - vechimea în funcţie de minimum 14 ani.
(4) Candidaţii mentionati la alin. (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din partea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
ART. 7
(1) Atestarea tehnico-profesionalã a specialiştilor verificatori de proiecte se face în urma examinãrii acestora de cãtre o comisie de specialişti, conform prevederilor art. 5 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrãrilor şi a construcţiilor.
(2) Documentele necesare în vederea atestarii sunt urmãtoarele:
a) cerere scrisã (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizeazã:
- numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului;
- domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi, arhitecti, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii şi inginerii cu specialitatea petrol şi gaze, pentru care se solicita atestarea;
b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cãrora solicitantul şi-a desfãşurat activitatea, perioade, funcţii etc.) şi precizarea celor mai importante lucrãri proiectate în domeniu, cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive);
c) copie legalizatã de pe diploma de absolvire a institutului de învãţãmânt superior;
d) 3 recomandãri din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cãrora solicitantul şi-a desfãşurat activitatea, a unor personalitãţi recunoscute în domeniul şi specialitatea supuse atestarii sau a asociaţiilor profesionale;
e) chitanţa de plata privind cheltuielile de atestare, stabilite de Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
f) declaraţia scrisã, pe propria rãspundere, ca nu are cazier; dacã are cazier, solicitantul va prezenta o copie legalizatã de pe acesta;
g) copie legalizatã de pe carnetul de munca;
h) copie de pe legitimatia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale, emisã de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, dacã este cazul.
ART. 8
(1) Condiţiile pe care trebuie sa le îndeplineascã un specialist verificator de proiecte sunt:
a) sa fie inginer constructor, absolvent al unui institut sau al unei facultãţi de construcţii; absolvenţii romani cu diploma obţinutã în strãinãtate trebuie sa prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii;
b) sa fie inginer geolog, absolvent al unei facultãţi (secţii) de geologie inginereasca;
c) sa fie arhitect, absolvent al unui institut de arhitectura;
d) sa fie inginer de instalaţii, absolvent al unei facultãţi de instalaţii pentru construcţii; inginerii cu pregãtire similarã inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile şi specialitãţi emisã de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucureşti pot fi admişi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare, în numele acesteia confirmarea fãcându-se de reprezentantul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei din comisie; specialiştii din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi dacã îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 6;
e) sa fi desfãşurat o activitate de proiectare ca inginer constructor, de instalaţii sau arhitect de cel puţin 8 ani în construcţii sau instalaţii aferente, în domeniul şi specialitatea solicitate, sau 4 ani activitate în proiectare şi 8 ani vechime ca verificator în cadrul unor organisme de stat abilitate în acest sens, precizatã în memoriul de activitate;
f) inginerul geolog sa fi desfãşurat o activitate de cel puţin 8 ani în proiectare, cercetare sau învãţãmânt superior, legatã de rezistenta şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pãmânt;
g) inginerul în specialitatea petrol şi gaze sa aibã o activitate de cel puţin 8 ani ca proiectant în instalaţiile de gaze.
(2) În specialitatea instalaţii de gaze pot fi atestaţi şi inginerii de instalaţii sanitare sau termice care nu au fãcut în facultate o specializare în petrol şi gaze, dacã au vechime în activitatea de proiectare de minimum 8 ani în aceasta specialitate şi sunt autorizaţi pentru proiectarea instalaţiilor de gaze naturale de cãtre Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.
(3) Examinarea în vederea atestarii inginerilor de instalaţii de gaze mentionati la alin. (2) se va face în comisia de examinare pentru instalaţii, care se completeazã cu încã doi sau trei specialişti în domeniul gazelor, din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor - Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

CAP. 3
Atestarea tehnico-profesionalã a responsabililor tehnici cu execuţia lucrãrilor de construcţii

ART. 9
(1) Atestarea tehnico-profesionalã a responsabililor tehnici cu execuţia lucrãrilor de construcţii se face pentru toate cerinţele de calitate prevãzute la art. 2 alin. (2) şi pentru urmãtoarele domenii de construcţii:
I - Construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere;
II - Construcţii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele;
III - Construcţii de cai ferate;
IV - Construcţii de porturi şi platforme marine;
V - Construcţii şi amenajãri hidrotehnice;
VII - Construcţii pentru îmbunãtãţiri funciare;
IX - Construcţii edilitare şi de gospodãrie comunalã;
XI - Lucrãri speciale de fundaţii.
(2) Pentru instalaţii aferente construcţiilor, autorizãrile pe care le obţin persoanele fizice prin Societatea Comercialã "Electrica" - S.A., Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Inspecţia de Stat pentru Controlul Calitãţii Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi alte instituţii permit asigurarea calitãţii execuţiei lucrãrilor.
ART. 10
Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, în unul sau mai multe domenii dintre cele prevãzute la art. 9 alin. (1), cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta reglementare tehnica.
ART. 11
(1) Atestarea tehnico-profesionalã a responsabililor tehnici cu execuţia se face pe baza examinãrii şi acceptãrii acestora de cãtre comisii de specialişti, conform prevederilor art. 5 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrãrilor şi a construcţiilor.
(2) Documentele necesare în vederea atestarii sunt urmãtoarele:
a) cerere scrisã (anexa nr. 1) din partea solicitantului, în care se precizeazã:
- numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului;
- domeniul (domeniile) pentru care solicita atestarea;
b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici unde a lucrat solicitantul, perioade, funcţii), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrãri executate şi a funcţiei îndeplinite;
c) copie legalizatã de pe diploma de absolvire a institutului de învãţãmânt superior;
d) copie legalizatã de pe carnetul de munca;
e) 3 recomandãri din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cãrora solicitantul şi-a desfãşurat activitatea, a unor personalitãţi recunoscute în domeniul (domeniile) supus (supuse) atestarii ori a asociaţiilor profesionale;
f) chitanţa de plata privind cheltuielile de atestare, stabilite de Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
g) declaraţie scrisã, pe propria rãspundere, ca nu are cazier; dacã are cazier, solicitantul va prezenta copie legalizatã de pe acesta.
ART. 12
(1) Responsabilul tehnic cu execuţia trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sa fie inginer sau subinginer constructor, absolvent al unui institut sau al unei facultãţi de construcţii, arhitect sau conductor arhitect, absolvent al unei facultãţi de arhitectura;
b) sa fi desfãşurat o activitate de execuţie de cel puţin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau inrudit cu acesta, ori 4 ani vechime în execuţie şi 8 ani vechime în activitatea de control al calitãţii, precizatã în memoriul de activitate;
c) sa cunoascã prevederile reglementãrilor în vigoare privind calitatea în construcţii, referitoare la execuţia lucrãrilor.
(2) Pentru domeniul IX pot fi atestaţi şi ingineri sau subingineri de instalaţii pentru construcţii.
(3) Pentru domeniul XI se pot atesta şi ingineri geologi, ingineri de foraj şi ingineri de utilaje pentru construcţii.
(4) Inginerii sau subinginerii, absolvenţi ai unei facultãţi cu profil mecanic, care au executat construcţii metalice deosebite, de genul: structuri metalice de rezistenta care urmeazã a fi inglobate în beton; structuri metalice şi acoperisuri la hale industriale, sali de sport etc.; construcţii metalice înalte (antene înalte, faruri, turnuri de facle); estacade metalice complexe pentru sustinere de conducte şi benzi, pot solicita atestarea ca responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul I cu condiţia specificarii în certificatul de atestare şi în legitimatie ca pot desfasura aceasta activitate numai pentru subdomeniul respectiv.

CAP. 4
Atestarea tehnico-profesionalã a experţilor tehnici cu calitatea în construcţii

ART. 13
(1) Atestarea tehnico-profesionalã a experţilor tehnici se face pentru cerinţele esenţiale A, B, C, D, E, F, pe domenii de construcţii şi specialitãţi de instalaţii, conform prevederilor art. 4.
(2) Pentru cerinta de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca experţi tehnici pentru construcţii în toate domeniile, pentru toate specialitatile de instalaţii (Is + It + Ig + Ie) sau pentru ansamblu (construcţii + instalaţii).
ART. 14
(1) Atestarea tehnico-profesionalã a experţilor tehnici cu calitatea se face pe baza examinãrii şi acceptãrii acestora de cãtre o comisie de specialişti, potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrãrilor şi a construcţiilor.
(2) Documentele necesare în vederea atestarii sunt urmãtoarele:
a) cerere scrisã (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizeazã:
- numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului;
- domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, arhitecti, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii şi inginerii în specialitatea petrol şi gaze, în care se solicita atestarea;
b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în care solicitantul şi-a desfãşurat activitatea, perioade, funcţii) din care sa rezulte experienta, competenta şi titlurile ştiinţifice obţinute;
c) copie legalizatã de pe diploma de absolvire a institutului de învãţãmânt superior sau diploma de doctor inginer, respectiv doctor arhitect;
d) copie legalizatã de pe carnetul de munca;
e) copie de pe legitimatia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale, emisã de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;
f) declaraţie scrisã, pe propria rãspundere, ca nu are cazier; dacã are cazier, solicitantul va prezenta o copie legalizatã de pe acesta;
g) chitanţa de plata a cheltuielilor de atestare, stabilite de Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
ART. 15
Expertul tehnic cu calitatea trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sa fie inginer constructor, inginer geolog, inginer de instalaţii, inginer în specialitatea petrol şi gaze sau arhitect, absolvent al facultãţilor sau institutelor respective; inginerii cu pregãtire similarã inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile şi specialitãţi emisã de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucureşti pot fi admişi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare, în numele acesteia confirmarea fãcându-se de reprezentantul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei din comisie;
b) inginerul constructor, arhitectul şi inginerul de instalaţii trebuie sa aibã activitate în domeniul pentru care solicita atestarea şi o vechime minima de 14 ani în proiectare, cercetare, execuţie, învãţãmânt superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare sa fie de minimum 4 ani;
c) inginerul geolog trebuie sa aibã activitate în domeniul rezistentei şi stabilitatii terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pãmânt şi o vechime minima de 14 ani în proiectare, cercetare, execuţie, învãţãmânt superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare sa fie de minimum 4 ani.

CAP. 5
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 16
Verificatorul de proiecte atestat pentru cerinta A - rezistenta şi stabilitate are obligaţia sa verifice datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologicã în care s-a încadrat proiectul, precum şi celelalte criterii pentru respectarea reglementãrilor tehnice referitoare la cerinta A, prevãzute de legislaţia în vigoare.
ART. 17
(1) Certificatul de atestare tehnico-profesionalã va fi întocmit conform modelului din anexa nr. 2.
(2) Stampilele specialiştilor verificatori de proiecte, experţilor tehnici şi responsabililor tehnici cu execuţia trebuie sa corespundã modelelor din anexa nr. 3.
(3) În interiorul stampilelor pentru instalaţii Is, It, Ig, Ie, în semicerc se vor cuprinde şi literele care definesc cerinţele de calitate: A, B, C, D, E, F.
(4) Certificatul, legitimatia şi ştampila de atestare a unui specialist trebuie sa cuprindã: specialitatea, domeniile şi cerinţele pentru care a fost atestat, cu initialele acestora.
(5) Legitimatiile de atestare se vor viza din 5 în 5 ani la Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în vederea continuãrii activitãţii. În acest scop, specialiştii atestaţi vor prezenta registrul de evidenta a activitãţii depuse, care va purta viza inspectoratelor teritoriale în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii.
ART. 18
Condiţiile de vechime minima prevãzute la art. 8, 12 şi 15 pot fi reduse cu maximum 2 ani cu aprobarea Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pe baza avizelor comisiilor tehnice de examinare, în cazul în care specialiştii dovedesc ca au realizari anterioare deosebite în domeniile sau specialitatile în care solicita atestarea.
ART. 19
Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoanele care au suferit condamnãri pentru concurenta neloialã, abuz de încredere, fals sau alta infracţiune pentru care este prevãzutã pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.
ART. 20
Beneficiarii vor solicita specialiştilor atestaţi angajaţi pentru verificare sau expertizare sa prezinte legitimatia care confirma domeniul sau partea de domeniu şi, respectiv, specialitatea în care aceştia au fost atestaţi, precum şi termenul de valabilitate a acesteia.
ART. 21
Solicitantii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o noua cerere de atestare dupã o perioada de minimum 6 luni. În acest scop, solicitantii vor întocmi un nou dosar în care vor înscrie şi realizarile din ultima perioada de activitate.
ART. 22
Certificatul de atestare se suspenda de cãtre autoritatea care l-a eliberat pana la aducerea la îndeplinire a mãsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare, în cazul în care se constata:
a) neincadrarea proiectelor şi detaliilor de execuţie în prevederile reglementãrilor tehnice în construcţii în vigoare;
b) efectuarea unor expertize care nu respecta prevederile Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrãrilor şi a construcţiilor;
c) efectuarea unor verificãri sau expertize pentru domenii, specialitãţi sau cerinţe, altele decât cele pentru care a fost acordatã atestarea;
d) coordonarea tehnica a unor lucrãri de construcţii ce nu fac parte din domeniul sau domeniile pentru care specialistul a obţinut atestarea;
e) netinerea la zi a registrului de evidenta a expertizelor, a proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate şi/sau a lucrãrilor a cãror execuţie o coordoneazã tehnic.
ART. 23
(1) Specialiştii atestaţi anterior intrãrii în vigoare a prezentei reglementãri tehnice îşi vor desfasura în continuare activitatea în domeniile şi specialitatile menţionate în certificatele şi legitimatiile de atestare.
(2) Specialiştii atestaţi la cerinta A pot apela de câte ori considera necesar numai la specialiştii atestaţi pentru cerinta Af, în scopul verificãrii condiţiilor speciale de fundare ale construcţiilor şi ale masivelor de pãmânt (fundarea pe terenuri sensibile la inmuiere, terenuri argiloase cu contractii şi umflari mari, pamanturi lichefiabile etc., precum şi terenuri instabile în panta, lucrãri de consolidare şi impermeabilizare a terenului de fundare, fundaţii pe piloti, coloane, barete, pereţi mulati, ancoraje şi altele).
(3) Proiectantii de structuri vor prevedea în documentaţii verificarea la cerinta Af, inclusiv verificarea studiului geotehnic, acolo unde considera ca este cazul.
(4) Agenţii economici care executa construcţii vor apela de câte ori considera necesar la responsabili tehnici cu execuţia atestaţi în domeniul XI, pentru verificarea execuţiei lucrãrilor specificate la alin. (3).
ART. 24
Specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi sunt obligaţi sa anunţe orice modificare de domiciliu şi/sau telefon, survenitã ulterior atestarii, Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
ART. 25
Procedura de examinare şi atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor cu activitate în construcţii va fi elaborata de cãtre Direcţia generalã tehnica în construcţii din cadrul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
ART. 26
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta reglementare tehnica.


ANEXA 1
--------
la reglementarea tehnica
------------------------


Domnule ministru,

Subsemnatul (subsemnata) ................................... nãscut (nascuta) la data de ............................................ în comuna/oraşul ........................................... judeţul ............................... ţara ........................... domiciliat (domiciliata) în comuna/oraşul .......................... judeţul ....................... str. ................ nr. ......... bl. ............ sc. .......... et. ...., ap. ........ sectorul ........ fiul (fiica) lui ............................................................ şi al (a) .............................. posesorul (posesoarea) diplomei de ................... având nr. ......................... eliberata de ........................ din oraşul ........................... promotia ................................. ţara ............................... solicit atestarea tehnico-profesionalã pentru calitatea de ................. în domeniul (domeniile) - pentru construcţii - sau specialitatea (specialitatile) - pentru instalaţii................ pentru urmãtoarele cerinţe de calitate: ....................................

În susţinerea cererii anexez urmãtoarele acte:
1. Memoriu de activitate
2. Recomandare din partea ................................. având calitatea de ....................................................
3. Recomandare din partea ................................. având calitatea de ....................................................
4. Recomandare din partea ................................. având calitatea de ....................................................
5. Chitanţa nr. ................................. pentru plata tarifului de atestare
6. Copie legalizatã de pe diploma nr. ................... eliberata de ...........................................
7*1). Copie legalizatã de pe actul de echivalare a diplomei nr. .................................. eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii din România
8. Copie legalizatã de pe carnetul de munca
9. Declaraţie scrisã ca nu am cazier judiciar sau copie legalizatã de pe cazierul judiciar.
Mentionez ca imi desfasor activitatea în cadrul*2) ........... unde am calitatea de*3) ............................................... cu sediul în ....................... judeţul ........................ comuna/oraşul ................................. str. ............... telefon .............................. sectorul ............. .
Declar ca am luat cunostinta de obligaţiile ce-mi revin potrivit prevederilor legale, în calitate de ................................, şi înţeleg sa le respect întocmai.


Localitatea ................ data ...........

Semnatura .......................


Domnului ministru al lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei


NOTA:
Ceea ce nu corespunde se lasa necompletat.

-----------
*1) Pentru absolvenţii unei instituţii de învãţãmânt superior din alta ţara decât România.
*2) Denumirea instituţiei (societãţii comerciale, firmei etc.) în care lucreazã solicitantul.
*3) Asociat, administrator, cenzor, salariat, dupã caz.ANEXA 2
-------
la reglementarea tehnica
------------------------

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR Sl LOCUINŢEI


CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO - PROFESIONALĂ
Nr. ............ din ............

În baza <>Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare,
în urma cererii nr. ........... din ................. şi a verificãrii efectuate de Comisia de examinare nr. ................ din ................................. se elibereazã prezentul certificat de atestare.
Se atesta domnul (doamna) ..................................... de profesie ..................................... cu domiciliul în localitatea ................................................... str. ........................................ nr. ..................... bl. ............ sc. ............... et. .................. ap. ......... judeţul ................................................... pentru calitatea de ................................. în domeniul (domeniile) ......................................................................
în specialitatea ..................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
pentru urmãtoarele cerinţe de calitate: ...........................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Ministrul lucrãrilor publice, Director general,
transporturilor şi locuinţei,


ANEXA 3
-------
la reglementarea tehnica
------------------------


MODELE DE ŞTAMPILE*)


NOTA C.T.C.E. PIATRA-NEAMT
--------------------------
Imaginea cu modelele de ştampile se afla în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 09 iunie 2003, la pag. 15-16. - (a se vedea imaginea asociata).


NOTA:
Numãrul de pe ştampila este numãrul certificatului de atestare şi al legitimatiei specialistului posesor al ştampilei.
Is, It, Ig şi Ie reprezintã specialitatile de instalaţii specificate la art. 4 din reglementarea tehnica.

-------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, ORDIN nr. 777 din 26 mai 2003

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice