Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 710 din 7 septembrie 2011 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 499/2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 710 din 7 septembrie 2011  privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 499/2010    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 710 din 7 septembrie 2011 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 499/2010

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 21 septembrie 2011

    În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (1), precum şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Consiliului Concurenţei emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    În urma adoptãrii în Plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încãlcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499/2010, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmãri punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                     Preşedintele Consiliului Concurenţei,
                            Bogdan Marius Chiriţoiu

    Bucureşti, 7 septembrie 2011.
    Nr. 710.


    ANEXĂ

                                   REGULAMENT
                       pentru modificarea şi completarea
     Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare
              la încãlcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea
                 concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art.
     101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în
    aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499/2010


    În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Consiliul Concurenţei adoptã prezentul regulament.

    ART. I
    Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încãlcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 12 octombrie 2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Reclamanţii trebuie sã demonstreze interesul lor legitim direct sau indirect. Existenţa interesului nu poate fi prezumatã. Consiliul Concurenţei este îndreptãţit, fãrã a aduce atingere dreptului sãu de a declanşa o investigaţie din oficiu, sã nu dea curs plângerii unei persoane fizice sau juridice care nu poate demonstra un interes legitim.
    (3) Consiliul Concurenţei poate verifica, în orice etapã a procedurii, dacã este îndeplinitã sau nu aceastã condiţie. În mod particular, în cazul asociaţiilor de protecţie a consumatorilor, asociaţiilor patronale sau profesionale legal înregistrate existã un interes indirect care poate fi considerat acceptabil din punctul de vedere al posibilitãţii de formulare a unei plângeri, cu condiţia ca, pe de o parte, asociaţia sã aibã dreptul de a reprezenta interesele membrilor sãi şi, pe de altã parte, comportamentul denunţat sã fie susceptibil de a leza interesele a cel puţin 2 membri ai asociaţiei.
    (4) Autoritãţile publice locale pot avea şi ele un interes legitim, în calitatea acestora de cumpãrãtori ori de utilizatori ai bunurilor sau serviciilor afectate de comportamentul împotriva cãruia depun plângere. Acestea însã nu sunt considerate ca având un interes legitim, în sensul art. 40 din lege, în mãsura în care aduc în atenţia Consiliului Concurenţei pretinse încãlcãri pro bono publico."
    2. La articolul 3, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Plângerile depuse de cãtre persoanele fizice sau juridice trebuie sã conţinã toate informaţiile minime solicitate prin formularul de plângere prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament. Persoanele fizice şi juridice trebuie sã furnizeze şi copii ale documentelor relevante pentru a susţine plângerea depusã, documente care le sunt în mod rezonabil disponibile, şi, în mãsura posibilului, sã indice Consiliului Concurenţei de unde pot fi obţinute alte informaţii şi documente relevante în cauzã, care nu le sunt disponibile reclamanţilor."
    3. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ARTICOLUL 5
    Încadrarea legalã a faptelor
    (1) Încadrarea legalã exactã a faptelor este atributul Consiliului Concurenţei. Reclamanţii nu sunt obligaţi sã ofere o încadrare exactã a faptelor, ci doar opinia lor în aceastã privinţã. Reclamanţii trebuie sã se refere la regulamentele şi instrucţiunile adoptate de Consiliul Concurenţei şi, în mãsura în care au cunoştinţã de acestea, la cele emise de Comisia Europeanã, precum şi la practica şi jurisprudenţa europeanã.
    (2) Înţelegerile şi practicile intrã sub incidenţa legii atunci când sunt capabile sã afecteze concurenţa pe piaţa româneascã ori pe o parte a acesteia, în cazul art. 5 din lege, sau în mãsura în care pot afecta activitatea economicã ori pot prejudicia consumatorii, în cazul art. 6 din lege. Ori de câte ori Consiliul Concurenţei aplicã prevederile art. 5 şi 6 din lege, în mãsura în care faptele analizate pot afecta comerţul dintre statele membre, acesta aplicã, de asemenea, prevederile art. 101 şi 102 din TFUE. Atunci când o înţelegere sau practicã nu este capabilã sã afecteze comerţul dintre statele membre, se poate aplica legislaţia naţionalã, nu şi legislaţia comunitarã.
    (3) Acţiunile sau inacţiunile autoritãţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entitãţilor cãtre care acestea îşi deleagã atribuţiile, precum limitarea libertãţii comerţului sau a autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementãrilor legale şi/sau stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor, sunt interzise dacã restrâng, împiedicã sau denatureazã concurenţa. Autoritãţile, instituţiile publice şi entitãţile cãtre care acestea îşi deleagã atribuţiile au obligaţia activã de a asigura respectarea liberei concurenţe, iar restricţiile de la aceasta trebuie sã fie justificate temeinic pe motive de interes public general şi sã fie limitate ca duratã şi arie geograficã în mãsura maximã posibilã."
    4. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) transmiterea unei înştiinţãri, în scris, cu privire la faptul cã plângerea nu intrã sub incidenţa legii în ceea ce priveşte faptele reclamate;".
    5. La articolul 6, alineatele (2) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Consiliul Concurenţei poate decide sã declanşeze procedura de investigaţie privind o eventualã încãlcare a art. 5, 6 sau 9 din lege şi a art. 101 sau 102 din TFUE în orice moment, dar nu mai târziu de expirarea termenului de 60 de zile, prevãzut de art. 40 alin. (2) din lege, pentru emiterea unei decizii referitoare la o plângere. Termenul de 60 de zile începe sã curgã de la data la care i se confirmã reclamantului faptul cã plângerea este consideratã completã şi îndeplineşte toate condiţiile, potrivit art. 3 din prezentul regulament. Decizia va fi luatã de comisia de caz, cu excepţia situaţiei în care cel puţin unul dintre membrii comisiei solicitã motivat dezbaterea plângerii de cãtre Plenul Consiliului Concurenţei.
    ............................................................................
    (5) Procedura de investigaţie se va derula potrivit dispoziţiilor art. 41-44 din lege. Raportul asupra investigaţiei, cu excepţia prevãzutã la art. 42 alin. (1) din lege, va fi transmis spre luare la cunoştinţã persoanelor supuse investigaţiei, acordându-se acestora un termen de minimum 30 de zile în care sã îşi formuleze, în scris, observaţiile lor asupra conţinutului raportului. Termenul pentru comunicarea observaţiilor de cãtre pãrţile implicate este fixat de preşedintele Consiliului Concurenţei, de la caz la caz, ţinând seama de complexitatea cazului, şi nu va fi mai scurt de 30 de zile de la data primirii raportului asupra investigaţiei de cãtre pãrţi."
    6. La articolul 6, dupã alineatul (5) se introduc douã noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(5^1) În cadrul termenului pentru comunicarea observaţiilor, destinatarii raportului de investigaţie pot solicita organizarea de audieri. Preşedintele Consiliului Concurenţei poate organiza audieri şi în lipsa unei solicitãri din partea destinatarilor raportului de investigaţie, în cazul în care apreciazã cã este util pentru stabilirea adevãrului în cauza investigatã.
    (5^2) În situaţia în care investigaţia a fost declanşatã ca urmare a unei plângeri şi se constatã cã aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încãlcarea legii, care sã justifice impunerea de mãsuri sau sancţiuni de cãtre Consiliul Concurenţei, închiderea investigaţiei se va face prin decizie a Plenului Consiliului Concurenţei, în urma audierii pãrţilor implicate, dacã autorul plângerii solicitã organizarea de audieri."
    7. La articolul 6, alineatele (9) şi (12) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(9) Atunci când Consiliul Concurenţei, în urma analizei plângerii, considerã cã, pe baza informaţiilor pe care le are în posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declanşarea unei investigaţii, va informa autorul plângerii despre intenţia sa de a respinge plângerea, inclusiv despre motivele care stau la baza acestei intenţii, şi va stabili un termen rezonabil în cadrul cãruia acesta sã îşi prezinte punctul de vedere în scris în faţa comisiei Consiliului Concurenţei. Consiliul Concurenţei poate admite ca reclamantul sã îşi exprime punctul de vedere şi verbal, în cazul în care acesta solicitã în scris, în termenul menţionat de Consiliu, ascultarea sa. Consiliul Concurenţei nu este obligat sã ia în considerare orice alte informaţii sau documente transmise ulterior expirãrii acestui termen de cãtre reclamant, inclusiv în scris.
    ............................................................................
    (12) În cazul în care reclamantul îşi exprimã punctul de vedere în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, iar informaţiile şi documentele suplimentare furnizate nu duc la o evaluare diferitã a plângerii, Consiliul Concurenţei va respinge plângerea prin decizie. Respingerea plângerii se face, potrivit art. 7 din prezentul regulament, prin decizia comisiei Consiliului Concurenţei. În situaţia în care cel puţin un membru al comisiei solicitã motivat acest lucru, dupã ce autorului plângerii i s-a dat posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în scris, propunerea direcţiei de resort se supune dezbaterii plenului Consiliului Concurenţei, care va hotãrî respingerea plângerii sau declanşarea unei investigaţii."
    8. La articolul 9, alineatele (5) şi (6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Consiliul Concurenţei poate solicita reclamanţilor, întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi, autoritãţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale sau entitãţilor cãtre care acestea îşi deleagã atribuţiile, care furnizeazã informaţii şi documente în cadrul procedurii de analizã a plângerii, sã identifice documentele sau pãrţile din anumite documente pe care aceştia le considerã a conţine secrete de afaceri ori alte informaţii confidenţiale aparţinând lor şi sã identifice pãrţile faţã de care aceste documente sã fie considerate confidenţiale. Consiliul Concurenţei poate stabili un termen în care reclamantul, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi şi autoritãţile, instituţiile administraţiei publice centrale ori locale sau entitãţile cãtre care acestea îşi deleagã atribuţiile sã detalieze solicitarea de protejare a confidenţialitãţii cu privire la fiecare document sau parte dintr-un document, sã furnizeze Consiliului Concurenţei o versiune neconfidenţialã a documentelor ori declaraţiilor în care pasajele confidenţiale au fost şterse şi sã furnizeze o descriere concisã a fiecãrei piese ce conţine o informaţie ştearsã.
    (6) Dacã reclamantul, întreprinderile ori asociaţiile de întreprinderi sau autoritãţile, instituţiile administraţiei publice centrale sau locale ori entitãţile cãtre care acestea îşi deleagã atribuţiile nu se conformeazã cererii Consiliului Concurenţei, documentele ori declaraţiile în cauzã sunt considerate a nu conţine informaţii confidenţiale."
    9. La articolul 10, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Acţiunile în despãgubire pot fi intentate atât de cei afectaţi direct de cãtre un comportament anticoncurenţial, cât şi de persoanele afectate în mod indirect, de exemplu, de persoanele care cumpãrã bunuri şi servicii de la cei afectaţi în mod direct. Acţiunea în justiţie va putea fi intentatã pentru consumatori şi de cãtre asociaţiile de protecţia consumatorilor legal înregistrate, precum şi de cãtre asociaţiile profesionale sau patronale pentru membrii acestora afectaţi de o practicã anticoncurenţialã, pe baza atribuţiilor acestora şi a împuternicirilor primite în acest sens, dupã caz."
    10. La articolul 10, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
    "(5) Acţiunea în justiţie poate fi intentatã atât înainte, cât şi dupã emiterea unei decizii de sancţionare de cãtre Consiliul Concurenţei. Deciziile Consiliului Concurenţei prin care sunt aplicate amenzi contravenţionale, rãmase definitive ori menţinute, în tot sau în parte, printr-o hotãrâre judecãtoreascã, irevocabile, creeazã o prezumţie privind existenţa faptului ilicit cauzator de prejudicii."
    11. În anexa la regulament, partea introductivã şi paragraful 2 de la punctul I şi paragrafele 3, 5 şi 6 de la punctul II se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "I. Informaţii privind reclamantul şi întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi/autoritatea ori instituţia administraţiei publice centrale sau locale ori entitãţile (societãţi comerciale, regii autonome etc.) cãtre care acestea îşi deleagã atribuţiile împotriva cãreia se formuleazã plângerea
    ...........................................................................
    2. Identificaţi întreprinderea (întreprinderile) sau asociaţia de întreprinderi, autoritatea ori instituţia administraţiei publice centrale sau locale ori entitãţile cãtre care aceasta îşi deleagã atribuţiile al cãrei (cãror) comportament constituie obiectul plângerii. În cazul întreprinderilor, furnizaţi toate informaţiile disponibile dumneavoastrã cu privire la grupul de întreprinderi din care aceasta (acestea) face (fac) parte şi cu privire la domeniul de activitate al acesteia (acestora). Indicaţi poziţia reclamantului faţã de întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi pârâte (de exemplu, client, furnizor, concurent etc.).
    ...........................................................................
    3. Prezentaţi cât mai în detaliu faptele din care rezultã, în opinia dumneavoastrã, cã s-a sãvârşit o încãlcare a prevederilor art. 5, 6 sau 9 din lege şi a prevederilor art. 101 sau 102 din TFUE, dupã caz. Indicaţi, în special, natura produselor (bunuri sau servicii) afectate de pretinsa încãlcare şi explicaţi, atunci când este necesar, relaţiile comerciale privind aceste produse. Furnizaţi toate detaliile disponibile despre înţelegerile sau practicile întreprinderilor ori asociaţiilor de întreprinderi/acţiunile sau inacţiunile autoritãţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale sau entitãţilor cãtre care acestea îşi deleagã atribuţiile care constituie obiectul plângerii. Indicaţi, în mãsura posibilului, cotele de piaţã estimative deţinute de cãtre întreprinderea/întreprinderile împotriva cãrora este formulatã plângerea.
    ...........................................................................
    5. Prezentaţi punctul dumneavoastrã de vedere referitor la dimensiunea pieţei geografice pe care a avut loc presupusa încãlcare a legii şi explicaţi, dacã nu reiese în mod evident, în ce mãsurã a fost afectatã concurenţa.
    6. Menţionaţi dacã, din informaţiile de care dispuneţi, întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi/autoritatea şi instituţia administraţiei publice centrale ori locale sau entitãţile (societãţi comerciale, regii autonome etc.) cãtre care acestea îşi deleagã atribuţiile împotriva cãreia (cãrora) formulaţi plângerea are (au) cunoştinţã de intenţia dumneavoastrã de a vã adresa autoritãţii de concurenţã în legãturã cu faptele prezentate în plângere."
    ART. II
    Prezentul regulament intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                                 ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016