Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 69 din 28 ianuarie 2003 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 69 din 28 ianuarie 2003  pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 69 din 28 ianuarie 2003 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice

EMITENT: MINISTERUL TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 1 aprilie 2003
În temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului,
în baza prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 631/2001 ,
având în vedere propunerile Asociaţiei Naţionale a Agentiilor de Turism,

ministrul turismului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aproba contractul-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Agenţii economici care comercializeazã pachete de servicii turistice au obligaţia sa încheie contracte de comercializare a pachetelor de servicii turistice cu turistii, conform modelului prevãzut în anexa la prezentul ordin, fãrã sa introducã alte clauze care sa defavorizeze turistii.
ART. 2
(1) În contractul încheiat între agenţia de turism vanzatoare şi agenţia de turism organizatoare a pachetului de servicii turistice este obligatoriu sa fie prevãzutã o clauza prin care sa se stabileascã rãspunderea agenţiei organizatoare fata de agenţia vanzatoare cu privire la buna executare a pachetului de servicii turistice.
(2) În temeiul clauzei prevãzute la alin. (1), agenţia de turism vanzatoare are dreptul sa cheme în garanţie agenţia de turism organizatoare pentru plata despãgubirilor solicitate de turist, ca urmare a neexecutãrii obligaţiilor contractuale din vina organizatorului.
ART. 3
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţioneazã cu suspendarea licenţei de turism potrivit <>art. 8 alin. (1) lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 238/2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism, cu modificãrile ulterioare.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizeazã de personalul de specialitate din cadrul Direcţiei generale de autorizare şi control.

p. Ministrul turismului,
Nicu Rãdulescu,
secretar de stat

Bucureşti, 28 ianuarie 2003.
Nr. 69.

ANEXA 1

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ..... din ...........

Pãrţile contractante
Societatea Comercialã ..................................., cu sediul în ...................., str. ................. nr. ...., cod unic de înregistrare .............., titulara a Licenţei de turism nr. ......., pentru Agenţia de turism ..................., cu sediul în ............., str. ................. nr. ...., reprezentatã prin ..................., în calitate de ................., denumita în continuare Agenţia,
şi
Turistul/Reprezentantul turistului
Domnul/Doamna ................................, domiciliat/domiciliata în ..................................., telefon ......................., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrţii de identitate seria ........... nr. ........, eliberat/eliberata de ................ la data ...........,
au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 631/2001 .

I. Dispoziţii generale
1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de Societatea Comercialã ................., cu sediul în ....................., str. .................. nr. ..., cod unic de înregistrare ..............................., titulara a Agenţiei de turism ............................, cu sediul în ....................., str. .................. nr. ...., cu Licenta de turism nr. ............, care garanteazã buna executare a acestuia în baza contractului încheiat cu Agenţia.
2. Agenţia comercializeazã pachete de servicii turistice în urmãtoarele variante:
a) servicii turistice la cererea clientului, care se referã la programele organizate în mod special, ca urmare a solicitãrilor turistilor, denumite în continuare servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de agenţia de turism şi puse la dispoziţie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, broşuri, pliante şi alte oferte letrice, denumite în continuare servicii din oferta standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna şi/sau de tratament, denumite în continuare bilete de odihna şi/sau de tratament. Aceste servicii reprezintã un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
Prezentul contract deţine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum şi prevederi specifice fiecãreia dintre ele.
3. Bonul de comanda, confirmarea de servicii, biletul de odihna şi/sau de tratament, precum şi oferta standard a agenţiei de turism expusã în materialele de prezentare fac parte integrantã din prezentul contract. Modelul bonului de comanda este prevãzut în anexa la prezentul contract.

II. Apariţia raporturilor contractuale
1. În cazul serviciilor la cerere şi al ofertei standard, acest contract se considera încheiat în momentul în care turistul a primit confirmarea scrisã a solicitãrii sale.
2. În cazul biletelor de odihna şi/sau de tratament, contractul se considera încheiat o data cu plata integrala a preţului pachetului de servicii turistice sau a avansului convenit.

III. Obiectul contractului
1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de cãtre Agenţie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevãzute la cap. I, în schimbul plãţii preţului.
2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agenţia se afla descrise în materialele de prezentare (cataloage, broşuri, pliante, oferte letrice), în cazul ofertei standard şi a biletelor de odihna şi/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
3. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract şi nu atrag rãspunderea Agenţiei.

IV. Preţul
1. Preţul contractului este ...... şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.
2. Preţul este publicat în cadrul ofertei standard a Agenţiei pentru serviciile din oferta standard şi pentru biletele de odihna şi/sau de tratament sau este înscris în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
3. Preţul contractului poate fi modificat, în sensul majorãrii sau micsorarii, dupã caz, numai dacã modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
4. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecãrii.
5. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorãrii, turistul poate rezilia contractul fãrã nici o obligaţie fata de Agenţie, aceasta din urma având obligaţia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente cãlãtoriei turistice plãtite de acesta, inclusiv comisionul.

V. Modalitãţi de plata
Modalitãţile de plata a preţului contractului sunt:
1. Avansul se plãteşte dupã cum urmeazã:
a) în cazul serviciilor la cerere şi a celor din oferta standard, reprezintã .....% din preţul contractului, astfel cum este prevãzut în bonul de comanda;
b) în cazul biletelor de odihna şi/sau de tratament, reprezintã minimum 10% din preţul contractului.
Avansul este reţinut de Agenţie cu titlu de penalitãţi, în situaţia în care turistul renunţa la contract din vina sa.
În cazul în care conţinutul confirmãrii de servicii diferã de la cel al bonului de comanda, Agenţia va restitui imediat contravaloarea avansului încasat.
2. Plata finala a pachetului de servicii se face conform eşalonãrii prevãzute în bonul de comanda, în cazul serviciilor la cerere şi al serviciilor din oferta standard.
3. În cazul serviciilor comercializate pe baza de bilete de odihna şi/sau de tratament, Agenţia aplica sistemul de vânzare în rate, în baza acordului cu turistul.

VI. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
1. În cazul în care Agenţia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia sa informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecãrii.
2. În cazul în care, dupã începerea cãlãtoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevãzute în contract nu este realizatã sau agenţia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, Agenţia este obligatã:
a) sa ofere turistului alternative corespunzãtoare în vederea continuãrii cãlãtoriei turistice, fãrã majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezintã diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul cãlãtoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzãtoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fãrã costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, dupã caz, despãgubirea pentru serviciile neprestate.
3. Agenţia este rãspunzãtoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de cãtre o alta agenţie de turism sau de cãtre alţi prestatori de servicii, cu excepţia urmãtoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã a obligaţiilor asumate prin contract se datoreazã turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datoreazã unor cauze de forta majorã.
În situaţia în care neexecutarea obligaţiilor contractuale se datoreazã agenţiei de turism organizatoare, Agenţia are dreptul sa cheme în garanţie agenţia de turism organizatoare pentru plata despãgubirilor datorate turistului.
4. Agenţia are obligaţia sa furnizeze în scris turistului, în termen de ...... zile înainte de data plecãrii, urmãtoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legãturile, precum şi, dupã caz, locul ce urmeazã sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentantei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autoritãţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentante sau autoritãţi locale nu exista, turistul trebuie sa dispunã de un numãr de apel de urgenta sau de orice alta informaţie care sa îi permitã contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru cãlãtoriile minorilor neinsotiti de pãrinţi, informaţii care sa permitã stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
d) posibilitatea semnãrii unui contract de asigurare facultativã, care sa acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boala.

VII. Drepturile şi obligaţiile turistului
1. În cazul în care turistul nu poate sa participe la cãlãtoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevãzute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunta Agenţia.
Turistul care cedeazã pachetul sau de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului cãlãtoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apãrute cu ocazia acestei cedari.
2. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de cãtre Agenţie a sumelor plãtite.
3.1. Turistul este obligat sa comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţãrii prevãzute la cap. VI pct. 1, hotãrârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fãrã plata penalitatilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
3.2. În cazul în care turistul reziliazã contractul sau Agenţia anuleazã cãlãtoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioarã, propus de Agenţie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioarã, propus de Agenţie, cu rambursarea imediata a diferenţei de preţ;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
3.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul sa solicite Agenţiei şi o despãgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului intial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a fãcut datoritã nerealizarii numãrului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat turistul în scris, în termenul menţionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergãtoare datei plecãrii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majorã (circumstanţe imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca şi ale cãror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricãror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile);
c) anularea s-a fãcut din vina turistului.
4. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilã, este obligat sa despãgubeascã Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forta majorã definite conform legii.
Dacã turistul, dupã achitarea şi confirmarea serviciilor, solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeazã pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarcã în România şi autoritãţile din ţara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6. În cazul biletelor de odihna şi/sau de tratament, turistul are obligaţia de a respecta programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termina la ora 12,00 a zilei înscrise pe biletul de odihna şi/sau de tratament; în staţiunile din ţara, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termina cel târziu la ora 12,00 a zilei urmãtoare celei înscrise pe bilet.
7. Turistul este obligat sa achite la recepţia unitãţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fãrã a putea pretinde despãgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
8. Turistul este obligat sa prezinte la recepţia unitãţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de cãlãtorie eliberat (voucher, bilet de odihna şi/sau de tratament) în vederea acordãrii serviciilor turistice, sa pãstreze integritatea bunurilor din unitãţile de cazare, alimentaţie publica, mijloace de transport, în caz contrar urmând sa suporte contravaloarea pagubelor produse.

VIII. Asigurãri
Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agenţiei la Societatea de Asigurare ......................, cu sediul în localitatea ..............., str. ................... nr. ....., sectorul .........., telefon ................ .
Condiţiile în care turistul va fi despãgubit de cãtre societatea de asigurare sunt:
1. În cazul în care Agenţia nu efectueazã repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achitã imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupã întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.
2. În cazul în care turistul solicita de la Agenţie contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimitã documentele justificative cãtre Agenţie prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia sa pãstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulãrii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
3. Turistul are obligaţia de a notifica societãţii de asigurare, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea adresatã Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire prevãzute la cap. X pct. 2.
4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire a documentelor justificative de cãtre Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societãţii de asigurare, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, cererea de despãgubire însoţitã de documentele justificative.
6. Documentele justificative constau în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmãrile de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitanţe, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului şi alte documente justificative.
7. Despãgubirea nu poate depãşi suma achitatã de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.
8. Din despãgubire se scade fransiza menţionatã pe polita de asigurare.
9. Despãgubirea va fi plãtitã în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de cãtre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
10. În cazul în care dupã plata despãgubirii Agenţia plãteşte debitul cãtre turist, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despãgubirea primitã, în termen de 5 (cinci) zile lucrãtoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

IX. Renunţãri, penalizãri, despãgubiri
1. În cazul în care turistul renunţa din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, în cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datoreazã Agenţiei penalizãri dupã cum urmeazã:
a) .....% din preţul pachetului de servicii, dacã renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecãrii;
b) .....% din preţul pachetului de servicii, dacã renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecãrii;
c) .....% din preţul pachetului de servicii, dacã renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
2. În cazul biletelor de odihna şi/sau de tratament, pentru retragerea din vina turistului se aplica urmãtoarele penalizãri:
a) dacã cererea de restituire se depune în orice moment dupã achitarea avansului şi pana cel târziu cu 15 zile înainte de începerea sejurului, penalizarea este egala cu contravaloarea comisionului Agenţiei cu T.V.A. aferentã;
b) dacã cererea de restituire se depune într-un interval mai mic de 15 zile înainte de data începerii sejurului sau dacã turistul nu se prezintã în staţiune la data înscrisã în bilet, penalizarea va fi de 100% din preţ ori din valoarea încasatã pana la acea data de Agenţie;
c) pentru biletele de odihna şi/sau de tratament cumpãrate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi stampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
3. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. Penalizãrile echivalente cu preţul contractului se aplica şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacã nu poate pleca în cãlãtorie pentru ca nu are actele în regula sau dacã este întors de la granita de cãtre poliţia de frontiera.
5. Turistul trebuie sa depunã în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu numãr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luatã în considerare.
6. Agenţia va acorda despãgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, despãgubiri ce nu pot depãşi de doua ori preţul pachetului de servicii turistice prevãzut în contract. Agenţia este rãspunzãtoare pana la acoperirea integrala a prejudiciului în cazul în care este responsabilã de ranirea sau decesul turistului ca urmare a acţiunilor ori a neglijentei sale.

X. Reclamaţii
1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cat şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atât Agenţia, cat şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizãrii. În cazul în care sesizarea nu este soluţionatã sau este soluţionatã parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum ........ zile calendaristice de la încheierea cãlãtoriei, Agenţia urmând ca în termen de ......... zile calendaristice sa comunice turistului despãgubirile care i se cuvin în condiţiile prezentului contract.

XI. Dispoziţii finale
Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Agenţie, Turist,
(numele, prenumele şi ştampila) (numele şi prenumele)ANEXA 1


la contract
-----------

Antetul agenţiei de turism


┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│BON DE COMANDA Nr.______ data ______ │CONFIRMARE DE SERVICII│
│Subsemnaţii, │Nr.____________ │
├─────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┤Data___________ │
│Numele/Prenumele │ Adult/ │ Varsta/ │Nr. │Turist reprezentant │
│(exact ca în pasaport) │ copil │ Data │Pasaport │Nume/prenume_________ │
│ │ (A/C) │ naşterii │ │_____________________ │
│ │ │ copilului│ │_____________________ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤Adresa_______________ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤_____________________ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤_____________________ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤_____________________ │
├─────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤Telefon______________ │
│ │ │ │ │_____________________ │
│ │ │ │ │Data acceptului______ │
│ │ │ │ │Semnatura____________ │
├─────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┼──────────────────────┤
│ SOLICITAM URMĂTOARELE SERVICII │ACCEPTAM URMĂTOARELE │
│ │ SERVICII │
├────────────────────────────────┬──────────────────────┼──────────────────────┤
│ TIPUL SERVICIILOR │ SERVICII SOLICITATE │ SERVICII CONFIRMATE │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│1. destinaţia(ruta) │ │ │
├────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤
│2. perioada │
├────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│- individuali- intrare/ │ │ │
│ieşire(nr. nopti cazare) │În______ out__ │În_____ out__ │
│ │nr. nopti_______ │nr.nopti_________ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│-grup-data plecare/data │ │ │
│întoarcere │ _______/_______ │ ________/________ │
├────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤
│3. nr persoane - total, din care │
├────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│- adulti │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- copii │ │ │
├────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤
│4. unitate de cazare │
├────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│-tip, (hotel, vila, motel, etc),│ │ │
│denumire/categorie, în │ │ │
│conformitate cu reglementãrile │ │ │
│ţãrilor de primire │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- adresa │ │ │
├────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤
│5. unitate de alimentaţie pt. │
│turism : │
├────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│- tip (restaurant, cantina, │ │ │
│etc.), denumire/categorie │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- adresa │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- conţinut servicii masa │ │ │
│(pensiune completa, demipensiune│ │ │
│mic dejun, totul inclus, etc) │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│6. transferuri/ore de preluare │ │ │
│- predare │ │ │
├────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤
│7. transport │
├────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│-tip, categorie, caracteristici │ │ │
│mijl. de transport │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│-data/ora plecare, locul de │ │ │
│plecare │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
│data/ora sosire, locul de │ │ │
│sosire │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- ruta │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│8. program turistic │ │ │
│- excursii, vizite, servicii │ │ │
│suplimentare incluse în pachetul│ │ │
│de servicii │ │ │
├────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤
│9. informaţii generale privind │
├────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│- regimul paşapoartelor şi al │ │ │
│vizelor; │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- formalitãţi de sãnãtate │ │ │
│necesare cãlãtoriei, asigurãri │ │ │
│medicale obligatorii; │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- asistenta viza sau condiţii │ │ │
│speciale de intrare în ţara de │ │ │
│destinaţie │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│10. solicitãri speciale ale │ │ │
│turistilor │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│11. buget alocat cãlãtoriei/preţ│ │ │
│confirmat de agenţie ├──────────────────────┼──────────────────────┤
│- alte taxe neincluse în preţ │ │ │
├────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤
│12. eşalonare plati │
├────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│- avans/termen; │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- rest de plata/termen; │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- modalitate de plata │ │ │
├────────────────────────────────┴──────────────────────┼──────────────────────┤
│13. informaţii şi telefoane de │ │
│contact la destinaţie │ │
├────────────────────────────────┬──────────────────────┼──────────────────────┤
│- partener local: nume/adresa/ │ │ │
│tel,fax/persoana de contact; │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- telefon de urgenta la agenţie │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│14. alte informaţii │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- asigurãri facultative; │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- nr. Minim de persoane necesar │ │ │
│pt. efectuarea programului; │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│- data limita de anuntare a │ │ │
│turistului privind anularea │ │ │
│cãlãtoriei (min 15 zile │ │ │
│înainte) │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘

În cazul în care turistul nu primeşte confirmarea scrisã a rezervarii în
cel mult 60 zile de la data semnãrii bonului de comanda, se considera ca
voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediata a sumelor
plãtite (inclusiv comisionul agenţiei).
Turist reprezentant ______________________ declar pe proprie rãspundere ca
reprezint cu puteri depline în condiţiile prezentului contract toţi turistii
înscrişi în bonul de comanda şi semnez prezentul atît în numele meu cît şi în
numele acestora. Am primit un exemplar din contract.

SEMNATURA TURISTULUI________________
SEMNATURA AGENTULUI DE TURISM__________________
ANEXA 1
-------
la Bonul de comanda
-------------------
nr. ..... data ...........
--------------------------


A. Informaţii suplimentare înainte de plecare:
● Ruta/orar/escale _____________________________________________________
________________________________________________________________________

● Locul de plecare/ora___________________ locul de sosire
/ora
● Locul ocupat în mijlocul de
transport ________________________________
● Telefon de urgenta_______________
● Reprezentanta localã a organizatorului/tel/fax________________________
________________________________________________________________________
-
● Informaţii necesare minorilor participanţi la programme turistice_____
________________________________________________________________________
-

Data_______________ Am primit un exemplar din
(min 2 zile înainte de începerea informaţiile suplimentare
programului) Turist reprezentant________
Semnatura__________________

B. Modificãri fata de programul turistic iniţial
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Data la care a fost Turist reprezentant____________
informat turistul________________ Semnatura______________________
(minim 15 zile înaintea
începerii programului)

Data la care turistul a
acceptat sau nu modificãrile _______ DA_______NU_________
(minim 5 zile înaintea plecãrii) Semnatura___________

C. Cesionarea contractului
Turistul cedant______________solicit cedarea prezentului contract
Turistul cesionar____________solicit cesiunea prezentului contract
Costuri de cesiune___________________
Acceptam plata costurilor de cesiune astfel:
Turistul cedant______ % adicã___________ semnatura_______
Turistul cesionar ___ % adicã___________ semnatura_______

Semnatura agentului de turism_____________
Data cesiunii________________________


--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016