Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 689 din 16 decembrie 2008  pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National de Afaceri Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 689 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National de Afaceri Interne

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 decembrie 2008

Având în vedere dispoziţiile <>art. 1 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.239/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, în cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a Colegiului Naţional de Afaceri Interne,
în temeiul <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare,

ministrul internelor şi reformei administrative emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional de Afaceri Interne, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David

Bucureşti, 16 decembrie 2008.
Nr. 689.


ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional de Afaceri Interne


CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Colegiul Naţional de Afaceri Interne, denumit în continuare Colegiu, este înfiinţat, se organizeazã şi funcţioneazã potrivit <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.239/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, în cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a Colegiului Naţional de Afaceri Interne.
(2) Activitãţile Colegiului sunt finanţate de la bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi prevãzute în bugetul Academiei de Poliţie.
(3) Baza tehnico-materialã necesarã funcţionãrii Colegiului este asiguratã de Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", inclusiv din surse provenite din sponsorizãri primite cu aceastã destinaţie.
ART. 2
Colegiul are rolul de a asigura cadrul instituţional la nivel naţional şi strategic pentru pregãtirea în domeniul afacerilor interne, precum şi pentru formarea continuã a ofiţerilor de conducere de nivel superior şi a experţilor din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi a altor categorii de personal din ţarã şi din strãinãtate, potrivit <>art. 3 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.239/2008 .
ART. 3
Colegiul este o structurã fãrã personalitate juridicã şi funcţioneazã independent de orice interferenţe ideologice sau politice.
ART. 4
Colegiul are ca obiectiv cercetarea fundamentalã în domeniul afacerilor interne de pe palierul strategic, din perspectiva atribuţiilor ce revin Ministerului Internelor şi Reformei Administrative privind administraţia publicã, ordinea şi siguranţa publicã.
ART. 5
Colegiul contribuie cu expertizã specializatã la clarificarea conceptualã şi dezvoltarea doctrinei afacerilor interne, la sprijinirea asumãrii doctrinei la nivel instituţional, a adoptãrii deciziilor de nivel strategic, precum şi la îndeplinirea misiunilor de cãtre structurile ministerului.
ART. 6
Colegiul desfãşoarã activitãţi de studii postuniversitare de specializare, organizate prin programe de studii în domeniul afacerilor interne, în conformitate cu <>art. 3 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.239/2008 .
ART. 7
(1) Conform aprobãrilor Senatului universitar al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", sistemul cursurilor organizate este modular, forma învãţãmânt de zi, iar durata cursurilor este între 3 şi 6 luni. Selectarea cursanţilor se face conform Metodologiei de admitere la Colegiu.
(2) Planurile de învãţãmânt se propun de conducerea Colegiului, se valideazã de Senatul universitar al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", se avizeazã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi se aprobã de ministrul internelor şi reformei administrative.
ART. 8
(1) Cursurile Colegiului se finalizeazã în urma evaluãrii cursanţilor, prin susţinerea unei lucrãri de absolvire şi a contribuţiilor ştiinţifice a acestora la cercetarea fundamentalã în domeniul afacerilor interne.
(2) Absolvenţilor Colegiului li se acordã diplomã de studii postuniversitare de specializare în domeniul afacerilor interne.
ART. 9
(1) Cursurile Colegiului se pot desfãşura, conform programelor analitice ale disciplinelor şi planificãrii activitãţilor, şi în spaţiile puse la dispoziţie cu facilitãţile aferente, de cãtre structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care le administreazã.
(2) Colegiul poate beneficia de sponsorizãri destinate unor activitãţi de documentare ale cursanţilor, desfãşurate în ţarã şi/sau în strãinãtate.

CAP. II
Organizarea Colegiului

ART. 10
(1) Colegiul este compus din:
- conducerea Colegiului;
- Catedra de pregãtire integratã în afaceri interne;
- Compartimentul de planificare, evidenţã şi secretariat.
(2) Structurile prevãzute la alin. (2) se înfiinţeazã, funcţioneazã, se desfiinţeazã şi/sau se reorganizeazã potrivit normelor aplicabile în învãţãmântul universitar naţional.
(3) Colegiul face parte din structura Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" şi se subordoneazã direct rectorului.
(4) Directorul şi directorul adjunct ai Colegiului fac parte de drept din Senatul universitar al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
ART. 11
(1) Între compartimente şi conducerea Colegiului se stabilesc relaţii de autoritate ierarhice şi funcţionale, iar între Catedra de pregãtire integratã în afaceri interne şi Compartimentul planificare, evidenţã şi secretariat, relaţii de cooperare şi coordonare.
(2) Colegiul coopereazã cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor de specialitate din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative în vederea stabilirii necesarului de resurse umane cu competenţã decizionalã strategicã, conform dinamicii fenomenelor sociale, identificãrii şi punerii în aplicare a mutaţiilor ce fac obiectul adoptãrii planurilor de învãţãmânt la specificul domeniul programelor formative şi de perfecţionare.
(3) Colegiul colaboreazã cu celelalte instituţii similare de perfecţionare în domeniul strategic în vederea efectuãrii schimburilor de programe de pregãtire.
(4) Colegiul coopereazã cu celelalte structuri din componenţa Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" în vederea exploatãrii ştiinţifice a noutãţilor care apar cu ocazia desfãşurãrii cursurilor de masterat şi doctorat.
ART. 12
Sistemul informaţional al Colegiului poate furniza elementele necesare fundamentãrii deciziei la nivelul conducerii Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".

CAP. III
Atribuţiile colegiului

ART. 13
Colegiul are urmãtoarele atribuţii principale:
1. asigurã, potrivit <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.239/2008 , pregãtirea generalã şi de specialitate în domeniul afacerilor interne, în beneficiul personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al altor categorii de personal din ţarã şi din strãinãtate;
2. întocmeşte planurile de învãţãmânt pentru cursurile care se desfãşoarã şi le promoveazã prin Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", în vederea avizãrii de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi aprobãrii de cãtre ministrul internelor şi reformei administrative;
3. organizeazã atât activitãţi de cercetare ştiinţificã fundamentalã în domeniul afacerilor interne, cât şi dezbateri interne sau publice ale rezultatelor acestora;
4. propune împreunã cu Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Direcţiei generale management resurse umane cifra de şcolarizare pentru fiecare curs;
5. propune Senatului universitar criteriile de selecţie pentru admiterea în Colegiu;
6. stabileşte standardele pregãtirii pe baza cãrora se organizeazã procesul formativ;
7. stabileşte şi dezvoltã cooperarea în domeniul afacerilor interne, cu parteneri români şi strãini, sens în care poate încheia, prin Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", acorduri şi protocoale de colaborare;
8. stabileşte strategia de marketing a Colegiului;
9. organizeazã şi desfãşoarã alte activitãţi formative potrivit prevederilor legale.

CAP. IV
Conducerea Colegiului

ART. 14
(1) Conducerea Colegiului se asigurã de cãtre un director, ajutat de un director adjunct.
(2) Directorul conduce întreaga activitate a Colegiului şi îl reprezintã în relaţiile cu celelalte unitãţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu organisme şi instituţii din ţarã şi din strãinãtate, în limitele şi competenţele stabilite şi pe baza mandatului încredinţat.
(3) Directorul adjunct se subordoneazã directorului Colegiului şi rãspunde în faţa acestuia de planificarea, organizarea, desfãşurarea şi controlul activitãţii desfãşurate în cadrul acestuia.
ART. 15
Directorul poate delega unele competenţe directorului adjunct. În absenţa directorului, exercitarea atribuţiilor de comandã este preluatã de directorul adjunct, iar în absenţa acestuia, de persoana numitã de director în acest scop.
ART. 16
(1) Încadrarea funcţiilor de poliţişti din cadrul Colegiului se face conform <>Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi actelor normative specifice acestei categorii de personal.
(2) Pentru ocuparea funcţiilor didactice se va respecta legislaţia specificã învãţãmântului universitar.
(3) Funcţia de director (personal contractual) se ocupã conform legislaţiei specifice categoriei personalului din care face parte.

CAP. V
Atribuţiile compartimentelor Colegiului

ART. 17
Catedra de pregãtire integratã în afaceri interne are urmãtoarele atribuţii principale:
1. elaboreazã planurile de învãţãmânt şi programele analitice ale disciplinelor;
2. rãspunde de calitatea procesului de învãţãmânt la disciplinele care aparţin catedrei;
3. verificã suporturile de curs elaborate de membrii catedrei şi destinate procesului de învãţãmânt, în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiei şi originalitatea textului;
4. avizeazã, prin comisia metodicã a catedrei, conţinutul cursurilor şi publicaţiilor realizate în cadrul Colegiului;
5. propune planul anual de editare a cursurilor şi a altor materiale didactice;
6. aprobã planurile anuale de cercetare ştiinţificã ale cadrelor didactice;
7. evalueazã activitatea didacticã şi ştiinţificã a cadrelor didactice;
8. propune scoaterea la concurs a posturilor didactice din cadrul catedrei, componenţa comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor;
9. avizeazã tematica şi bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor;
10. asigurã transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor necesare cursanţilor pentru aplicarea acestora în activitatea practicã;
11. organizeazã alegerile pentru ocuparea funcţiei de şef de catedrã;
12. numeşte secretarul ştiinţific al catedrei;
13. organizeazã manifestãri ştiinţifice, academice, de tip seminar, conferinţã, întâlniri de lucru, simpozioane cu participare internã şi internaţionalã în domeniul de competenţã.
ART. 18
Compartimentul de planificare, evidenţã şi secretariat are urmãtoarele atribuţii principale:
1. planificã activitãţile de pregãtire pe programe de curs;
2. informeazã şi consiliazã personalul didactic şi cursanţii cu privire la participarea la programe internaţionale în domeniul educaţiei şi formãrii profesionale; iniţiazã proiecte pentru aceste programe şi le promoveazã;
3. disemineazã informaţiile privind calendarul acţiunilor, solicitãrilor de propuneri la nivel naţional şi european;
4. ţine evidenţa cursanţilor strãini înscrişi la Colegiu;
5. pregãteşte festivitãţile ocazionate de deschiderea şi închiderea cursurilor;
6. organizeazã şi realizeazã activitãţi de statisticã referitoare la cursanţii Colegiului;
7. asigurã publicarea în presã a unor materiale care vizeazã activitatea instituţiei, potrivit competenţelor;
8. primeşte, înregistreazã şi distribuie documentele destinate Colegiului şi pe cele emise de Colegiu;
9. gestioneazã lucrãrile cu termen care au fost distribuite spre soluţionare Colegiului;
10. întocmeşte, potrivit normelor legale, nomenclatorul arhivistic cuprinzând grupele de dosare şi termenele de pãstrare;
11. gestioneazã evidenţa inventarelor documentelor intrate în arhivã şi mişcãrii acestora;
12. organizeazã pãstrarea şi conservarea arhivei Colegiului;
13. asigurã aprovizionarea cu tipãrituri şi acte speciale sau cu regim special pentru cursanţi şi absolvenţi, acte de studii şi alte documente necesare;
14. organizeazã înscrierea candidaţilor la Colegiu;
15. întocmeşte situaţiile candidaţilor admişi, ale celor care au promovat examenele pe discipline de învãţãmânt şi ale absolvenţilor;
16. întocmeşte documentele necesare susţinerii examenelor la disciplinele cursului.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 19
Personalul Colegiului este obligat sã cunoascã şi sã aplice în pãrţile care îl privesc prevederile prezentului regulament.
ART. 20
Fişele posturilor pentru personalul Colegiului se întocmesc în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 21
Cursanţii care nu fac parte din cadrele active ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative vor suporta cheltuielile privind şcolarizarea, conform normelor legale în vigoare.
ART. 22
Organigrama Colegiului este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXĂ

ORGANIGRAMA
Colegiului Naţional de Afaceri Interne┌────────────────┐
│ DIRECTOR │
└───────┬────────┘
┌───────┴────────┐
│DIRECTOR ADJUNCT│
└───────┬────────┘

┌─────────────────────┴──────────────────────┐
│ │
┌────────────────┴────────────────┐ ┌────────────────┴────────────────┐
│Catedra de pregãtire integratã de│ │ Compartimentul de planificare, │
│ afaceri interne │ │ evidenţã şi secretariat │
└─────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016