Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 635 din 23 decembrie 2002  pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 635 din 23 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 13 februarie 2003
În temeiul <>art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicatã, modificatã şi completatã prin <>Legea nr. 75/2002 ,
având în vedere prevederile <>art. 9 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele privind stabilirea termenelor, modalitãţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din pãduri şi din vegetatia forestierã din afarã fondului forestier naţional, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Personalul silvic împuternicit din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura şi al structurilor teritoriale aflate în subordinea acesteia va controla modul aplicãrii prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii,
alimentaţiei şi pãdurilor,
Ilie Sarbu

Bucureşti, 23 decembrie 2002.
Nr. 635.


ANEXA 1

NORME
privind stabilirea termenelor, modalitãţilor şi
perioadelor de exploatare a masei lemnoase din pãduri şi din vegetatia
forestierã din afarã fondului forestier naţional

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Exploatarea masei lemnoase se efectueazã în conformitate cu prevederile prezentelor norme, astfel încât, indiferent de natura proprietãţii, sa se asigure menţinerea integritãţii fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afarã acestuia, în condiţiile gestionãrii durabile a pãdurilor.
(2) Au obligaţia aplicãrii şi respectãrii prezentelor norme:
a) proprietarii şi/sau deţinãtorii legali de pãduri şi/sau de vegetaţie forestierã situata pe terenuri din afarã fondului forestier naţional;
b) agenţii economici specializaţi care desfãşoarã activitãţi de exploatare a lemnului.
ART. 2
Prezentele norme cuprind reglementãri privind:
- autorizarea şi predarea parchetelor spre exploatare;
- regulile silvice de respectat la exploatarea masei lemnoase;
- controlul respectãrii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase;
- curatarea parchetelor;
- reprimirea parchetelor;
- perioadele şi termenele de exploatare a masei lemnoase.
ART. 3
Anul de producţie şi anul forestier corespund anului calendaristic.
ART. 4
Termenii tehnici folosiţi în prezentele norme sunt definiţi în anexa nr. 1.

CAP. 2
Perioadele şi termenele de exploatare a masei lemnoase

ART. 5
(1) Exploatarea masei lemnoase din fondul forestier naţional şi de pe terenurile cu vegetaţie forestierã din afarã acestuia se realizeazã cu respectarea prevederilor corespunzãtoare din <>Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificãrile ulterioare, în funcţie de modul de regenerare a arboretelor (tratamentul aplicat), precum şi de felul tãierii în cadrul perioadelor şi cu respectarea termenelor prevãzute în anexele nr. 2 şi 3.
(2) Exploatarea masei lemnoase se realizeazã în concordanta cu cota aprobatã pentru fiecare an de producţie.
(3) Masa lemnoasã rãmasã pe picior, precum şi cea aflatã în fazele doborat şi scos la sfârşitul unui an de producţie constituie cu prioritate resursa pentru anul de producţie urmãtor, prin precomptare.

CAP. 3
Autorizarea şi predarea parchetelor spre exploatare

A. Autorizarea parchetelor
ART. 6
(1) Masa lemnoasã destinatã anual agenţilor economici se valorifica acestora potrivit legii, pe baza de licitaţii şi/sau de negocieri organizate şi desfãşurate conform regulamentului aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
(2) În eventualitatea apariţiei pe parcursul anului de producţie a unor produse accidentale, pentru efectuarea precomptarilor de masa lemnoasã se constituie la nivelul fiecãrui ocol silvic o rezerva de 20% din volumul produselor principale prevãzut la tãiere în anul respectiv, din partizi prevãzute în lista de partizi şi care sunt accesibile şi în perioada de iarna.
(3) Dupã efectuarea precomptarilor partizile care au constituit rezerva şi nu au fãcut obiectul precomptarilor se valorifica în conformitate cu prevederile legale şi se autorizeaza la exploatare în trimestrul al IV-lea al anului de producţie respectiv.
(4) Aprobarea precomptarilor se face în conformitate cu competentele prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al unitãţii de administraţie silvicã.
(5) Exploatarea partizilor adjudecate de agenţii economici poate începe numai dupã contractarea şi eşalonarea la tãiere a masei lemnoase, pe baza de autorizaţie de exploatare. Autorizaţia se emite în doua exemplare de cãtre ocoalele silvice, în cazul pãdurilor şi vegetatiei forestiere din afarã fondului forestier, administrate de ocoale silvice. În cazul pãdurilor şi vegetatiei forestiere din afarã fondului forestier, care nu sunt administrate de ocoale silvice, autorizaţia de exploatare se emite în regim de prestaţie de cãtre ocolul silvic care a efectuat punerea în valoare, la cererea scrisã a proprietarului/deţinãtorului legal al pãdurii respective. Agenţii economici ridica autorizaţia cu cel puţin 10 zile înainte de termenul prevãzut în eşalonare. Neridicarea autorizaţiei în cel mult 15 zile dupã primul termen prevãzut în eşalonare duce la rezilierea contractului şi reţinerea garanţiei pentru partida respectiva.
(6) Eliberarea de autorizaţii de exploatare pentru noi parchete pentru acelaşi agent economic este permisã numai dacã au fost exploatate, reprimite şi achitate toate parchetele scadente autorizate anterior agentului economic respectiv, indiferent de natura produsului.
ART. 7
(1) Premergãtor începerii exploatãrii masei lemnoase se poate autoriza pregãtirea parchetului cu 15-30 de zile înainte de primul termen din eşalonare numai pentru:
- asigurarea condiţiilor pentru respectarea normelor de tehnica a securitãţii muncii;
- amenajarea drumurilor de tractor;
- instalarea de funiculare;
- construcţii de cabane pentru muncitori, adaposturi pentru animale, depozite de carburanţi etc.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile agenţilor economici care nu au restante în exploatarea masei lemnoase în anul de producţie curent.
ART. 8
Folosirea sau ocuparea temporarã a terenurilor forestiere din afarã perimetrului parchetelor şi a platformelor primare aferente acestora de cãtre agenţii economici cu care s-au încheiat contractele pentru exploatarea masei lemnoase, cu construcţii sau diverse amenajãri ce servesc la activitatea de exploatare a masei lemnoase, se face în conformitate cu prevederile legale referitoare la folosirea/ocuparea temporarã a unor terenuri din fondul forestier naţional.
ART. 9
Autorizaţiile de exploatare se elibereazã şi pentru partizile exploatate în regie proprie a unitãţilor silvice, inclusiv pentru cele destinate aprovizionarii populaţiei. Aceste autorizaţii se vor elibera pe numele gestionarului, cu respectarea duratelor, precum şi a termenelor de exploatare a masei lemnoase, prevãzute în anexele nr. 2 şi 3.
ART. 10
Este interzisã exploatarea masei lemnoase în afarã termenelor prevãzute în autorizaţia de exploatare.
ART. 11
(1) Titularii autorizaţiilor de exploatare pot solicita prelungirea termenelor de exploatare a parchetelor, în cazuri de calamitati naturale (inundatii, avalanse, alunecãri de teren, poduri de gheaţa pe cãile de acces, precipitatii abundente etc.), dar fãrã a depãşi data de 31 decembrie a anului de producţie. Prelungirea autorizaţiei se face cu o perioada egala cu cea necesarã pentru înlãturarea efectelor negative produse de aceste fenomene, cu încadrarea în perioadele şi termenele de exploatare prevãzute în anexele nr. 2 şi 3.
(2) Aprobarea prelungirii autorizaţiilor se face în aceleaşi condiţii prevãzute la art. 6 alin. (4).
(3) Pentru obţinerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de calamitati naturale, solicitantul va prezenta actele doveditoare întocmite de reprezentanţii acestuia, verificate şi însuşite de emitentul autorizaţiei, în cel mult 10 zile de la apariţia cazului de forta majorã. La încetarea forţei majore se va încheia un proces-verbal constatator.
ART. 12
(1) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete şi amplasarea cãilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente se aproba de emitentul autorizaţiei de exploatare şi se înscriu în autorizaţia de exploatare pentru fiecare parchet.
(2) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete şi amplasarea cãilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tãierii, astfel încât sa nu se producã prejudicierea regenerarilor peste limitele admise de reglementãrile specifice, a arborilor nemarcati, degradarea solului şi a malurilor apelor.
(3) Corhanitul se admite numai în situaţii cu totul speciale, luându-se toate mãsurile necesare pentru evitarea degradãrii solului, regenerarilor şi arborilor care rãmân pe picior.
(4) Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana - varianta arbori întregi.
(5) Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborare, masa lemnoasã rezultatã pachetizandu-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât, prin scoaterea acestora, sa se evite degradarea solului, a arborilor şi semintisului.
ART. 13
(1) La autorizarea pentru exploatare parchetele de produse accidentale au prioritate.
(2) Taierile în parchetele cu restrictii, în anii de fructificatie, se executa în primul sezon de repaus vegetativ care urmeazã fructificatiei.
(3) Taierile în parchetele fãrã restrictii se esaloneaza în tot cursul anului, cu excepţia celor din zonele de agrement, care se exploateazã numai în perioada 1 noiembrie-31 martie.

B. Predarea parchetelor
ART. 14
(1) Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevãzute în autorizaţii poate începe numai dupã predarea parchetelor.
(2) Predarea parchetelor se face efectiv, pe teren, în baza autorizaţiei de exploatare, cu completarea procesului-verbal de predare-primire, şi se executa de şeful de ocol silvic sau de persoanele împuternicite de acesta, în prezenta padurarului titular al cantonului silvic. Agentul economic este reprezentat de împuternicitul sau, care deţine împuternicire scrisã. Predarea parchetului se face cu maximum 10 zile înainte de termenul de începere a exploatãrii, prevãzut în autorizaţia de exploatare.
(3) În cazul parchetelor constituite în pãduri sau în vegetatia forestierã din afarã fondului forestier, care nu sunt administrate de ocoale silvice, predarea spre exploatare/exploatarea se face, dupã caz, de cãtre proprietarul/deţinãtorul legal al pãdurii respective.
ART. 15
În teren se realizeazã acţiunea de predare-primire a parchetelor, care cuprinde:
- limitele perimetrului parchetului, care delimiteaza suprafata de exploatat conform normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase;
- arborii inventariati conform inventarului în baza cãruia a fost elaborat actul de punere în valoare;
- cãile pentru scos-apropiat lemnul existente conform prevederilor actului de punere în valoare şi cele nou-aprobate, materializate în teren;
- suprafeţele regenerate, conform rezultatelor controlului anual al regenerarilor;
- amplasamentul şi dimensiunile platformelor primare;
- (eventuale) postate delimitate, cu menţiunile ce se impun privitor la succesiunea proceselor tehnologice pentru fiecare dintre acestea;
- modalitãţile de protejare a arborilor limitrofi cãilor de acces şi drumurilor de scos-apropiat.

CAP. 4
Regulile silvice ce trebuie respectate la exploatarea masei lemnoase

ART. 16
Titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi sa organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevãzute în autorizaţiile de exploatare, cu respectarea stricta a regulilor silvice de exploatare prevãzute de prezentele norme.
ART. 17
În procesul de exploatare a masei lemnoase trebuie respectate obligatoriu reglementãrile privitoare la regimul silvic, precum şi urmãtoarele reguli specifice:
a) în arboretele de amestec de rasinoase cu foioase se doboara întâi arborii de rasinoase şi apoi cei de foioase;
b) la taierile rase (crang, codru şi substituiri-refaceri) recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetatia forestierã de mici dimensiuni al carei volum a fost estimat prin suprafeţe de proba;
c) la taierile în crang se recolteaza şi subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Taierea arborilor se realizeazã cu toporul sau ferastraul mecanic, de la suprafata solului, piezis şi neted;
d) cioatele se cojesc în întregime la molid şi pin, iar la celelalte specii de rasinoase, prin curelare;
e) este interzisã menţinerea lemnului de rasinoase necojit sau netratat chimic în padure în perioada 1 aprilie-1 octombrie. Se excepteazã de la aceasta regula lemnul de rasinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiţiei ca aceasta masa lemnoasã sa nu depãşeascã o perioada de maximum 30 de zile în procesul tehnologic;
f) exploatarea parchetului începe cu doborarea arborilor aninati, uscati şi a iescarilor;
g) exploatarea masei lemnoase se face astfel încât sa se evite degradarea solului;
h) executarea tãierii arborilor se face cat mai de jos, astfel încât înãlţimea cioatei mãsurate în partea din amonte sa nu depãşeascã 1/3 din diametrul secţiunii acesteia, iar la arborii cu diametrul cioatei mai mare de 30 cm, sa nu depãşeascã 10 cm;
i) la taierile în cazanire şi în scaun, agenţii economici vor executa urmãtoarele lucrãri:
- taierea arborilor prin cazanire se face la adâncimea de 20-25 cm sub nivelul solului, cu acoperirea gropilor create;
- taierile la crangurile în scaun se executa la nivelul maxim al cotei apelor de inundatii, dar cu o înãlţime a scaunului care sa nu fie mai mare de 2,2 m;
j) doborarea arborilor se executa:
- în afarã suprafeţelor cu regenerare naturala sau artificiala, pentru a se evita distrugerea ori vãtãmarea puietilor;
- pe direcţii care sa nu producã vãtãmãri sau rupturi de arbori nemarcati;
k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren;
l) vor fi protejati obligatoriu impotriva vatamarilor arborii nemarcati de pe limita cãilor de scos-apropiat, prin aplicarea de lungoane, tarusi, mansoane, cauciucuri uzate etc.;
m) se interzice tararea sau semitararea lemnului rotund pe drumuri forestiere;
n) se interzice taierea arborilor nemarcati;
o) dacã prin doborarea arborilor au fost vãtãmaţi, rupti sau dezradacinati alţi arbori nemarcati, gestionarul de parchet este obligat sa sesizeze imediat administratorul fondului forestier. În maximum 5 zile de la sesizare reprezentantul ocolului silvic, împuternicit de şeful de ocol, analizeazã dacã prejudiciul se încadreazã în categoria prejudiciilor evitabile sau în categoria prejudiciilor inevitabile şi va lua urmãtoarele mãsuri, dupã caz:
- dacã prejudiciul este inevitabil, reprezentantul ocolului silvic stabileşte pe baza de proces-verbal valorificarea arborilor vãtãmaţi, rupti sau dezradacinati nemarcati. Valorificarea acestora se face prin marcarea şi exploatarea lor, cu lãsarea în imediata apropiere de arbori sanatosi din aceeaşi specie, echivalenti ca volum, aleşi din rândul arborilor marcati;
- dacã prejudiciul este inevitabil şi nu sunt posibilitãţi de înlocuire a arborilor prejudiciati, se realizeazã marcarea şi exploatarea acestora, cu întocmirea actului de punere în valoare. Recuperarea valorii volumului arborilor prejudiciati se face la preţul de adjudecare pentru partida respectiva;
- pentru prejudiciul evitabil se calculeazã despãgubirile şi se aplica sancţiunile legale;
p) în perioadele cu precipitatii abundente, în care solul are un conţinut ridicat de apa, colectarea materialului lemnos cu tractoare este interzisã, pentru a se preveni degradarea traseelor;
r) la taierile cu restrictii colectarea lemului se face în afarã portiunilor cu semintis; scosul lemnului se face prin tarare, când solul este acoperit cu zapada, şi prin semitarare sau suspendare, în lipsa stratului de zapada;
s) este interzisã depozitarea de materiale lemnoase în albiile paraielor şi vailor sau în locuri expuse viiturilor;
t) lemnul subtire se exploateazã concomitent cu cel gros;
u) în cazul exploatãrii pe postate, exploatarea masei lemnoase din postata urmãtoare se face numai dupã curatarea postatei în lucru.
ART. 18
(1) Pentru instalarea de funiculare, în vederea defrişãrii caii de acces, se obţine avizul emitentului autorizaţiei, agentul economic fiind obligat sa respecte urmãtoarele condiţii:
a) lãţimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu doua carucioare (sarcina paralela cu cablul) şi 6 m la cele cu un singur carucior;
b) punctele de încãrcare şi de descãrcare a sarcinii se amplaseaza de regula în afarã suprafeţelor cu semintis;
c) arborii folosiţi pentru ancorare nu se elagheaza şi se protejeaza prin mansoane, iar arborii suport se pun în valoare o data cu marcarea traseului de funicular.
(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal şi de munte urmãresc de regula vaile, evitandu-se afectarea zonelor cu semintis viabil. Lãţimea platformei se realizeazã de maximum 4 m, luându-se mãsuri de consolidare şi de stabilizare a taluzurilor.
Construirea de drumuri pe versanţi se aproba numai în situaţii deosebite, fãrã a se afecta stabilitatea versantilor şi evitandu-se scoaterea din suprafata destinatã producţiei de masa lemnoasã de suprafeţe mari.
(3) Aprobarea realizãrii de drumuri de versant se face în condiţiile prevãzute la art. 6 alin. (4).
ART. 19
(1) În pãdurile cu regenerare naturala constituie prejudiciu inevitabil distrugerea sau vãtãmarea semintisului, ca urmare a desfãşurãrii normale a procesului de exploatare, în limita maxima de 8% din suprafata cu semintis prevãzutã în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul taierilor de dezvoltare sau de largire a ochiurilor, şi de cel mult 12%, în cazul taierilor definitive sau de racordare. De asemenea, constituie prejudiciu inevitabil dacã pe o suprafata de 1 mp rãmân nevatamati cel puţin 4 puieţi viabili din specia principala.
(2) Suprafata cu semintis prejudiciat cu ocazia construirii drumurilor de tractor sau cea de pe culoarul funicularelor se include în procentul maxim admis în funcţie de natura tãierii.
(3) Pe suprafeţele cu semintis prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) şi pe taluzurile drumurilor executate se efectueazã, dupã caz, lucrãri de împãduriri, retezarea puietilor prejudiciati, consolidãri, nivelãri, cu fonduri constituite din garanţia depusa de titularul autorizaţiei de exploatare.
ART. 20
(1) În parchetele în curs de exploatare aşezarea gramezilor de craci şi a resturilor de exploatare se face, de regula, pe cioate sau în locuri fãrã semintis.
(2) Dacã nu exista posibilitatea evitãrii suprafeţelor cu semintis, semintisul acoperit cu resturi de exploatare şi craci se include în procentul maxim admis conform prevederilor art. 19.
ART. 21
Se interzice lãsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevãzut în autorizaţie, de arbori marcati şi netaiati, de masa lemnoasã doborata sau fasonata, de grãmezi de craci, precum şi de masa lemnoasã raspandita de-a lungul drumurilor şi vailor pe care s-a transportat lemnul din parchetul respectiv.
ART. 22
La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizaţiei de exploatare este obligat sa execute nivelarea cãilor (traseelor) utilizate la colectarea lemnului.

CAP. 5
Controlul respectãrii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase

ART. 23
(1) Prin controlul respectãrii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se urmãreşte verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor norme, în scopul prevenirii şi limitãrii prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier naţional şi vegetatiei forestiere din afarã fondului forestier, prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.
(2) Controlul se realizeazã de cãtre personalul silvic de administrare sau control, în prezenta reprezentantului agentului economic care exploateazã masa lemnoasã din parchet, împuternicit în scris, la autorizarea partizii respective sau în timpul exploatãrii.
(3) În pãdurile şi vegetatia forestierã din afarã fondului forestier, care nu sunt administrate de ocoale silvice, controlul respectãrii regulilor silvice de exploatare se realizeazã obligatoriu de personalul silvic din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic.
ART. 24
(1) Fiecare parchet este controlat de administratorul fondului forestier de cel puţin doua ori pe perioada recoltarii lemnului şi ori de câte ori se impune, cu anunţarea agentului economic cu minimum 3 zile înainte.
(2) La parchetele cu restrictii este obligatoriu sa se execute un control în primele 15 zile de la începerea exploatãrii.
ART. 25
Controlul respectãrii regulilor silvice de exploatare se face de cãtre personalul silvic de administraţie, conform împuternicirii date prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unitãţii silvice care administreazã suprafata respectiva.
ART. 26
Pe timpul efectuãrii controlului împuternicitul agentului economic care realizeazã exploatarea este obligat sa prezinte autorizaţia de exploatare, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situaţia la zi a exploatãrii şi transportului masei lemnoase, precum şi orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele care executa controlul.
ART. 27
(1) În cazul în care reprezentanţii agentului economic care realizeazã exploatarea nu se prezintã la control la data anunţatã, aceasta acţiune se efectueazã în prezenta titularului de canton silvic în a cãrui raza teritorialã este amplasat parchetul de exploatare.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1) procesul-verbal de control încheiat se transmite în termen de 3 zile agentului economic titular al autorizaţiei de exploatare, pentru luarea mãsurilor ce se impun.
ART. 28
În cazul în care personalul silvic de control întocmeşte cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenţii şi/sau infracţiuni, acestea se înainteazã conform prevederilor legale.

CAP. 6
Curatarea şi reprimirea parchetelor

A. Curatarea parchetelor
ART. 29
La terminarea exploatãrii parchetului resturile de exploatare nevalorificabile (craci, varfuri, resturi, zoburi, coaja, lemn putregaios etc.) se strang sau nu se strang, dupã caz, de cãtre titularii autorizaţiilor de exploatare, respectându-se urmãtoarele reguli:
a) la taierile rase în arboretele de rasinoase şi în substituiri-refaceri sau pãşuni împãdurite, precum şi la toate taierile fãrã restrictie urmate de regenerare artificiala, resturile rãmase în parchet se strang în siruri (martoane) cu o latime maxima de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare panta, cu distanta între siruri pe curba de nivel de 15-20 m;
b) la taierile de produse principale cu restrictii şi la cele accidentale cu regenerare naturala declansata resturile de exploatare se strang de preferinta pe cioate, în grãmezi cat mai înalte în afarã ochiurilor sau zonelor cu semintis natural, fãrã a ocupa suprafeţe mari (cel mult 10% din suprafata parchetului);
c) în parchetele amplasate în pãdurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângã drumuri naţionale şi judeţene resturile de exploatare se strang în grãmezi ordonate;
d) la taierile fãrã restrictie care nu sunt urmate de regenerari artificiale resturile se lasa pe teren nestranse.
ART. 30
La terminarea exploatãrii parchetului se interzice lãsarea de resturi de exploatare pe potecile şi cararile de interes turistic, pe vaile şi paraiele din interiorul parchetelor.
ART. 31
(1) În cazul parchetelor de exploatare al cãror termen de colectare expira la 31 decembrie, în condiţii de iarna cu strat de zapada persistent şi având grosimea de peste 50 cm, termenul de reprimire prevãzut în autorizaţia de exploatare se prelungeşte cu perioada echivalenta duratei nefavorabile, pentru executarea lucrãrilor de curatare a parchetului, dar nu mai târziu de data de 31 martie a anului urmãtor.
(2) Prelungirea termenului prevãzut în autorizaţie pentru curatarea parchetului se face conform prevederilor alin. (1), în baza actului de constatare încheiat la finele anului de producţie, aplicându-se, dupã caz, penalitãţi dupã expirarea termenului de prelungire acordat.

B. Reprimirea parchetelor
ART. 32
(1) În cazul pãdurilor adminstrate de structuri de administraţie de specialitate, reprimarea parchetelor se realizeazã de cãtre emitentul autorizaţiei de exploatare, la data expirãrii termenului de exploatare prevãzutã în autorizaţie.
(2) În cazul pãdurilor care nu sunt administrate de structuri de administraţie de specialitate, reprimirea parchetelor se realizeazã de personalul de specialitate din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic.
(3) Reprimirea parchetelor exploatate de agenţi economici se face de cãtre şeful ocolului silvic sau de împuternicitul acestuia, în prezenta padurarului titular de canton în a cãrui raza teritorialã este amplasat parchetul şi a reprezentantului agentului economic.
(4) Reprimirea parchetelor ce au pe suprafata lor regenerare naturala, a cãror exploatare este executatã de ocolul silvic, se face de cãtre şeful de ocol sau de un împuternicit al acestuia, în prezenta şefului de district (brigadierului) şi a padurarului titular de canton.
(5) Parchetele în care s-a promovat regenerare naturala şi cele în care s-au executat rarituri se reprimesc numai de cãtre şeful ocolului silvic sau de un alt inginer silvic din ocol, împuternicit de acesta.
(6) În cazul neprezentarii reprezentantului agentului economic pentru reprimirea parchetului, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal în care se consemneazã, dacã este cazul, şi valoarea pagubelor constatate, precum şi penalitãţile aplicate. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile agentului economic. Pentru încasarea eventualelor prejudicii constatate se foloseşte suma depusa drept cauţiune.
ART. 33
(1) În cazul în care la verificare pe teren se constata ca reprimirea parchetului nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentele norme, se încheie un act de constatare în care se consemneazã: volumul lemnului neexploatat, volumul lucrãrilor necesare de realizat pentru îndeplinirea condiţiilor de reprimire a parchetului.
(2) În documentul prevãzut la alin. (1) se precizeazã ca exploatarea poate continua cu plata penalitatilor stipulate în contract, cu respectarea perioadelor de restrictie, stabilindu-se data de la care poate fi reluatã activitatea, data care se înscrie în autorizaţia existenta de cãtre emitentul acesteia.
(3) Reprimirea parchetelor de exploatare cu încãlcarea prevederilor prezentelor norme este interzisã şi se sancţioneazã conform legii.
ART. 34
(1) Masa lemnoasã neexploatata, rãmasã pe picior sau doborata şi nescoasa din parchet, se inventariaza pana la data de 31 decembrie a anului de producţie.
(2) Pentru masa lemnoasã neexploatata la 31 decembrie, rãmasã pe picior sau doborata şi nescoasa din parchete din motive neintemeiate, se aplica mãsurile legale şi contractuale, dupã care se încheie un act adiţional la contract, prevãzându-se un nou termen de exploatare, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.
(3) Pentru masa lemnoasã provenitã din calamitati naturale (doboraturi şi rupturi masive, alunecãri de terenuri etc.), care se încadreazã în prevederile alin. (1), nu se datoreazã penalitãţi, dacã aceasta se exploateazã pana la data de 31 mai a anului urmãtor.

CAP. 7
Dispoziţii finale

ART. 35
(1) Volumul de masa lemnoasã prevãzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puţin un sezon de vegetaţie se recalculeazã, dupã caz, prin adãugarea creşterii curente, recalculandu-se şi valoarea aferentã.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica şi pentru masa lemnoasã din parchete neexploatate în termen.
ART. 36
Prejudiciile constatate cu ocazia controlului şi reprimirii parchetului se evalueaza conform reglementãrilor tehnice în vigoare.
ART. 37
(1) Titularul autorizaţiei de exploatare este obligat sa ia toate mãsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pãdurilor, în parchetele de exploatare, platformele primare şi de preindustrializare, precum şi la alte obiective care le aparţin, situate în padure.
(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi sa intervinã la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent, fãrã a solicita cheltuielile aferente acestei acţiuni.
(3) În cazul în care titularii autorizaţiilor de exploatare refuza sa sprijine acţiunile de stingere a incendiilor din pãdurile în care au parchete în exploatare, administratorul fondului forestier face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fãrã posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.
ART. 38
(1) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuãrii operaţiunilor de sectionat, manipulare, stivuit, încãrcat etc., se stabileşte împreunã cu agentul economic, mãrimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maximum 1.000 mp în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente.
(2) Suprafeţele prevãzute la alin. (1) fac parte integrantã din parchet, se cuprind în autorizaţia de exploatare şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc o data cu parchetul.
ART. 39
În pãdurile situate în arii protejate, în cele de interes ştiinţific şi în cele de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, în arboretele destinate sa producã lemn de rezonanta şi claviatura etc., în funcţie de importanta acestora şi de condiţiile specifice, unitãţile silvice stabilesc prin caietul de sarcini mãsuri speciale pentru derularea corespunzãtoare a exploatãrii masei lemnoase.
ART. 40
(1) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage rãspunderea disciplinarã, materialã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz, a celor vinovaţi.
(2) Pentru titularii autorizaţiilor de exploatare, care produc pagube în mod repetat în fondul forestier sau/şi incalca sistematic prevederile prezentelor norme, comisia de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare va anula atestatele de exploatare sau va analiza oportunitatea reatestarii lor.
ART. 41
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentele norme.
ANEXA 1


la norme
--------

TERMINOLOGIE┌────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Termen │ │
│Crt.│ │ Definitie │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Exploatarea│Ansamblul de activitãţi cu caracter tehnic şi economic care │
│ │forestierã │are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase │
│ │ │obţinutã din pãduri şi terenuri cu vegetaţie forestierã din │
│ │ │afarã fondului forestier, prin aplicarea de tehnici şi teh- │
│ │ │nologii specifice, cu respectarea normelor care reglementeazã│
│ │ │regimul silvic. │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Amplasarea │Repartizarea şi localizarea în timp şi spaţiu a volumului de │
│ │masei │masa lemnoasã destinatã exploatãrii forestiere, pe natura de │
│ │lemnoase │produse, în limita posibilitatii stabilitã prin amenajamente-│
│ │ │le silvice. │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Evaluarea │Activitate complexa tehnico-economicã şi organizatoricã prin │
│ │masei │care, anticipat recoltarii, se evalueaza cantitativ, calita- │
│ │lemnoase │tiv şi valoric produsele lemnoase ale pãdurii destinate │
│ │destinatã │exploatãrii forestiere, finalizatã prin întocmirea actului de│
│ │exploatãrii│punere în valoare. │
│ │Sinonim: │ │
│ │punere în │ │
│ │valoare │ │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Precomptare│Acţiune de corectare a listei de partizi, programate iniţial │
│ │ │pentru exploatare într-un an la un ocol silvic, prin inlocu- │
│ │ │irea uneia sau mai multor partizi cu alta/alte partizi │
│ │ │constituite ca urmare a apariţiei de produse accidentale, │
│ │ │astfel încât sa nu fie depãşitã cota de tãiere pe natura de │
│ │ │produse, aprobatã pentru ocolul silvic respectiv. │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Ocol silvic│Unitate teritorialã de administraţie silvicã pentru care se │
│ │ │organizeazã unitar activitatea de amenajare a pãdurilor, │
│ │ │conform Normelor tehnice pentru amenajarea pãdurilor. │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Eşalonarea │Activitatea de programare a intervalelor de timp pe perioada │
│ │taierilor │unui an forestier în care este permisã exploatarea autorizata│
│ │ │a masei lemnoase din partizele aprobate a fi exploatate în │
│ │ │anul respectiv, în cadrul uniu ocol silvic. │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Lista de │Totalitatea actelor de punere în valoare aprobate care │
│ │partizi │insumeaza volumul de masa lemnoasã pe natura de produse, │
│ │ │programat a se recolta într-un an în cadrul cotei de tãieri │
│ │ │repartizata unui ocol silvic, având urmãtorul conţinut: │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │N APV Denumire UP u.a Felul S Vol din care: │
│ │ │r nr. Partida tãierii (ha) total R Q Fa DT .DM │
│ │ │ a │
│ │ │c s │
│ │ │r │
│ │ │t │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Reprimire │Acţiune de verificare, evaluare şi consemnare a stãrii │
│ │ │vegetatiei forestiere şi a solului din suprafata unei partizi│
│ │ │la terminarea exploatãrii masei lemnoase, efectuatã cu scopul│
│ │ │preluãrii suprafeţei partizii în gestiunea exclusiva a │
│ │ │administratorului legal al pãdurii din care face parte │
│ │ │suprafata partizii respective. │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Prejudiciu │Vãtãmare parţialã sau totalã a arborilor nepredati spre │
│ │ │exploatare sau a semintisului utilizabil dintr-o padure. │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10 │Prejudiciu │Prejudiciu apãrut cu ocazia exploatãrii unei partizi │
│ │inevitabil │autorizata la tãiere, a cãrui producere nu putea fi evitata │
│ │ │datoritã condiţiilor de teren şi de arboret, cu respectarea │
│ │ │tehnologiei de exploatare aprobatã precum şi a regulilor │
│ │ │silvice de exploatare. │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11 │Prejudiciu │Prejudiciu apãrut cu ocazia exploatãrii unei partizi │
│ │evitabil │autorizata la tãiere, a cãrui producere putea fi evitata prin│
│ │ │respectarea tehnologiei de exploatare aprobatã precum şi a │
│ │ │regulilor silvice de exploatare. │
└────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA 2


la norme
---------

PERIOADA MAXIMA DE EXPLOATARE
A MASEI LEMNOASE┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │Durata maxima de recoltare şi colectare a lemnului│
│ │ │
│Volumul parchetelor │ - luni - │
│ ├──────────────────────┬───────────────────────────┤
│ │tãieri cu restrictie │ tãieri fãrã restrictie │
├─────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┤
│ A. Pentru parchete din zona de campie │
├─────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┤
│ a. sub 300 mc │ 1'bd │ 2 │
├─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│ b. 301 pana la 600 mc │ 2 │ 2,5 │
├─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│ c. 601 pana la 1000 mc │ 2'bd │ 3,5 │
├─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│ d. peste 1000 mc │ 3 │ 4 │
├─────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┤
│ B. Pentru parchetele din zonele de deal şi de munte │
├─────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┤
│ a. sub 500 mc │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│ b. 501 pana la 1000 mc │ 3 │ 4,5 │
├─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│ c. 1001 pana la 3500 mc │ 4'bd │ 5,5 │
├─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│ d. peste 3501 mc │ 5 │ 6 │
└─────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘Nota:
În cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afecteazã suprafeţe mari (dobaraturi şi rupturi produse de vant şi de zapada, atacuri de insecte, uscari în masa) duratele de recoltare şi colectare se stabilesc pentru fiecare situaţie în parte de cãtre directorul direcţiei silvice sau ICAS în cazul pãdurilor administrate de Regia Nationala a Pãdurilor şi de cãtre conducerea inspectoratelor silvice teritoriale în cazul celorlalte pãduri proprietate publica şi privatã, astfel încât sa se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum şi extinderea atacului de deunatori.ANEXA 3


la norme
---------

PERIOADELE ŞI TERMENELE DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE
DIN PĂDURI ŞI DIN TERENURILE OCUPATE CU VEGETAŢIE FORESTIERĂ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ │Perioada permisã│
│crt.│ Tratamentul şi felul tãierii │ la recoltare │
│ │ │ şi colectare │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │ Codrul cu tãieri succesive │ tot anul │
│ │ a. tãieri preparatorii (inantea anului de fructifica-│ 15 IX - 15 IV │
│ │ tie) │ │
│ │ b. tãieri de insamantare în anul de fructificatie │ │
│ │ c. tãieri de dezvoltare şi tãieri definitive: │ 15 IX - 15 IV │
│ │ - la deal şi campie │ 15 IX - 30 IV │
│ │ - la munte │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │ Codrul cu tãieri progresive │ │
│ │ 2a) cvercinee şi amestecuri de foioase │ │
│ │ a 1. Tãieri de insamantare în afarã anului de │ tot anul │
│ │ fructificatie │ 15 IX - 31 III │
│ │ a 2. Tãieri de insamantare în anul fructificatiei │ │
│ │ a 3. Tãieri de punere în lumina şi largire a │ 15 IX - 15 IV │
│ │ ochiurilor, precum şi racordarea acestora │ │
│ │ 2b) rasinoase şi amestecuri de rasinoase cu │ │
│ │ foioase │ │
│ │ b 1. Tãieri de insamantare │ tot anul │
│ │ b 2. Tãieri de punere în lumina a ochiurilor │ │
│ │ precum şi de racordare a acestora │ 15 IX - 30 IV │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │ Codru gradinarit şi tãieri de transformare spre │ │
│ │ codru gradinarit │ │
│ │ a. în arboretele cu semintis sub 25% din suprafata │ │
│ │ parchetului │ tot anul │
│ │ b. în arborete cu semintis peste 25% din suprafata │ │
│ │ parchetului │ 15 IX - 30 IV │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │ Codru cu tãieri rase │ tot anul │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5 │ Crang simplu cu tãieri de jos │ 15 IX - 31 III│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 6 │ Crang simplu cu tãieri în scaun │ 15 IX - 31 III│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 7 │ Crang simplu (la rãchitãrii) │ 01 X - 15 III │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 8 │ Crang simplu cu tãieri de cazanire │ 15 IX - 31 III │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 9 │ Tãieri de îngrijire în pãduri ţinere: │ │
│ │ a. curatiri - în foioase │ tot anul │
│ │ - în rasinoase │ 1 VIII- 31 IV │
│ │ b. rarituri - gorunete, stejarete şi sleauri │ tot anul │
│ │ - zãvoaie şi plantaţii de plop │ tot anul │
│ │ euroamerican │ │
│ │ - fag şi rasinoase │ tot anul │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 10 │ Tãieri de produse accidentale şi tãieri de igiena: │ tot anul │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 11 │ Tãieri de substituire şi tãieri de refacere: │ │
│ │ a. Când se urmãreşte regenerarea parţialã din lastari│ 15 IX - 31 III│
│ │ sau semintisul existent (sau când urmeazã a fi │ │
│ │ fãcute semanaturi direct sub masiv) │ │
│ │ b. când padurea se regenereaza artificial │ tot anul │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘


Nota:
Termenele prevãzute sunt maxime şi pot fi limitate de cãtre administratorul fondului forestier în funcţie de evoluţia vegetatiei forestiere şi situaţia concretã din teren.

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016