Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 633 din 10 octombrie 2008  privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfasurarii activitatilor in spatiile aflate in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 633 din 10 octombrie 2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfasurarii activitatilor in spatiile aflate in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 11 februarie 2009

În temeiul <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 ,

ministrul internelor şi reformei administrative emite urmãtorul ordin:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Se aprobã normele de dotare cu mobilier şi obiecte de inventar a spaţiilor din incinta structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevãzute în anexele nr. 1, 2 şi 3.
(2) Normele de dotare sunt maximale, unitãţile fiind obligate sã ia toate mãsurile în vederea încadrãrii în limitele acestor prevederi şi în sumele aprobate cu aceastã destinaţie în bugetele proprii.
(3) Pentru mobilierul şi obiectele de inventar excedentare se iau mãsurile necesare în vederea redistribuirii acestora cãtre unitãţile de administrare care înregistreazã deficite în privinţa dotãrii.
(4) Rãspunderea aplicãrii normelor de dotare cu mobilier revine organului de conducere al fiecãrei structuri.
ART. 2
(1) Se aprobã metodologia privind stabilirea normelor de consum şi a stocurilor normate de combustibil pentru structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevãzutã în anexele nr. 4, 5, 6 şi 7.
(2) Normele respective sunt maximale, unitãţile de administrare fiind obligate sã ia toate mãsurile pentru încadrarea în limitele acestor prevederi şi în sumele aprobate cu aceastã destinaţie în bugetele proprii.
(3) Necesarul anual de combustibil pentru preparat hranã, îmbãiere, igienã individualã zilnicã, spãlat, uscat, cãlcat rufe şi echipament şi consumuri tehnologice este prevãzut în anexa nr. 9.
(4) Consumurile de combustibil se exprimã în "kg combustibil convenţional", noţiune introdusã pentru o operare unitarã şi facilã. Transformarea combustibilului convenţional în combustibil natural sau invers se realizeazã conform anexei nr. 10.
ART. 3
Se aprobã normativul privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activitãţi colective, de deservire ori pentru executarea altor atribuţii specifice structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevãzut în anexele nr. 11, 12 şi 13.
ART. 4
(1) Se aprobã normele de consum pentru materiale de curãţenie utilizate de structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevãzute în anexa nr. 14.
(2) Normele de consum pentru materiale de curãţenie sunt maximale, unitãţile de administrare fiind obligate sã ia toate mãsurile în vederea încadrãrii în limitele acestor prevederi şi în sumele aprobate cu aceastã destinaţie în bugetele proprii.
(3) Nu se admite distribuirea unor cantitãţi de materiale mai mari decât necesarul rezultat din calcul, în detrimentul altui tip de material.
(4) În situaţia imposibilitãţii asigurãrii unui tip de material, este interzisã distribuirea lui retroactivã în momentul aprovizionãrii acestuia.

CAP. II
Metodologia privind stabilirea normelor de consum şi a stocurilor normate de combustibil pentru structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

ART. 5
Începutul şi sfârşitul perioadei de încãlzire se stabilesc prin ordin/dispoziţie de zi pe unitate, în funcţie de temperatura exterioarã, de cãtre şeful unitãţii de administrare, durata sezonului de încãlzire putând fi mai mare sau mai micã decât cea stabilitã prin normã.
ART. 6
(1) Pentru a putea beneficia de normele de consum prevãzute în anexa nr. 7, fiecare încãpere va trebui sã fie alocatã la drepturi de combustibil.
(2) Alocarea la drepturi se va face în fiecare an la începutul perioadei de încãlzire, în baza unui proces-verbal, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 8, întocmit de o comisie numitã de şeful unitãţii.
(3) Stabilirea destinaţiei încãperilor ce urmeazã a se încãlzi, precum şi regimul de lucru, pentru a beneficia de suplimentul prevãzut în norma din anexa nr. 7, sunt atributul şefului unitãţii, el aprobând procesul-verbal de alocare la drepturi.
ART. 7
În cazul în care într-o unitate de administrare sunt mai multe bucãtãrii în care se preparã hrana, defalcarea consumului de combustibil se face proporţional cu numãrul de persoane deservite de fiecare bucãtãrie.
ART. 8
(1) Pierderile legale ce se acordã ca perisabilitãţi nu se scad din cantitatea prevãzutã în normã.
(2) Acordarea scãzãmintelor în cadrul procentelor legale admise ca perisabilitãţi se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare date pe aceastã linie.
ART. 9
(1) În cazuri cu totul deosebite, când datoritã unor situaţii existente, temeinic justificate, unele unitãţi de administrare au depãşiri ale drepturilor de consum anual în perioada 15-30 mai, acestea se raporteazã, dupã caz, eşalonului superior, pentru ordonatorii terţiari din subordinea unui ordonator secundar de credite, sau Direcţiei generale management logistic şi administrativ - serviciul de resort, pentru ordonatorii terţiari din finanţarea directã a ordonatorului principal de credite, în vederea supunerii spre aprobare conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
(2) Acestea vor fi însoţite de un raport justificativ întocmit de o comisie, numitã în acest sens de şeful unitãţii de administrare.
(3) În cazul în care, ca urmare a acestor situaţii, este necesarã suplimentarea cheltuielilor bugetare sau modificarea repartizãrii pe trimestre a acestora, raportul se vizeazã de organul financiar al unitãţii.
(4) Supunerea spre aprobarea conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a depãşirilor se face în conformitate cu prevederile privind împuternicirea ordonatorilor de credite din unitãţile de administrare ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, documentaţia fiind avizatã în prealabil, pentru control financiar preventiv propriu, de cãtre directorul general al Direcţiei generale financiare.
ART. 10
(1) În cazul în care instalaţiile nu permit reglarea consumului de combustibil lichid sau gazos în raport cu efectivele şi spaţiile aflate la drepturi, unitãţile pot solicita, dupã caz, eşalonului superior, pentru ordonatorii terţiari din subordinea unui ordonator secundar de credite, sau Direcţiei generale management logistic şi administrativ - serviciul de resort, pentru ordonatorii terţiari din finanţarea directã a ordonatorului principal de credite, prin raport justificativ, aprobarea ca drepturi legale de consum a cantitãţilor stabilite prin cartea tehnicã a instalaţiilor respective.
(2) Cantitatea prevãzutã de cartea tehnicã poate servi ca normã internã de consum, numai dupã aprobarea acesteia de cãtre secretarul de stat pentru comunitãţile locale sau secretarul general, dupã caz.

CAP. III
Normativul privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activitãţi colective, de deservire ori pentru executarea altor atribuţii specifice

ART. 11
În unitãţile de administrare aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, suprafeţele locative folosite ca birouri sau pentru activitãţi colective, de deservire ori pentru executarea unor activitãţi specifice sunt supuse normãrii.
ART. 12
Calculul suprafeţelor folosite ca birouri se face pe ansamblul unitãţii de administrare, în funcţie de numãrul de personal şi de suprafaţa medie de 5 mp/persoanã, iar în cazul posturilor care utilizeazã calculatoare, planşete sau aparaturã specificã, de 6 mp/persoanã.
ART. 13
Funcţiile de conducere pentru care se poate acorda spaţiu separat cu destinaţia de birou şi anexele aferente (camerã de odihnã, grup sanitar etc.), precum şi cele pentru care se poate acorda spaţiu cu destinaţia de birou sunt prevãzute în anexa nr. 11.
ART. 14
Activitãţile cu caracter secret pentru care se poate acorda spaţiu separat cu destinaţia de birou sunt cuprinse în anexa nr. 12.
ART. 15
(1) Spaţiile destinate desfãşurãrii activitãţilor colective, de deservire ori pentru executarea altor atribuţii specifice, ce pot fi folosite de personalul unitãţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, sunt prevãzute în anexa nr. 13.
(2) În sensul prezentului ordin, prin atribuţii specifice se înţelege atribuţiile ce revin unitãţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, potrivit legii - altele decât cele pentru care sunt destinate spaţiile prevãzute în anexa nr. 13 -, şi sunt stabilite prin regulamente proprii de organizare şi funcţionare.
ART. 16
Numãrul încãperilor destinate activitãţilor cu publicul, organizãrii unor cursuri, activitãţilor desfãşurate de organele de control, consultanţi strãini sau activitãţilor de protocol se aprobã prin dispoziţie/ordin al şefului unitãţii de administrare în care se desfãşoarã astfel de activitãţi, în raport cu frecvenţa acţiunilor respective şi cu numãrul de persoane participante.
ART. 17
Persoanelor care desfãşoarã activitãţi în spaţiile prevãzute în anexele nr. 11, 12 şi 13, precum şi suprafeţelor respective nu li se aplicã prevederile art. 12.
ART. 18
Şefii unitãţilor de administrare vor lua mãsuri astfel încât, prin amplasarea personalului, sã se realizeze ocuparea optimã a spaţiilor şi sã se asigure un flux raţional al activitãţilor în toate compartimentele.
ART. 19
Spaţiile-anexã menţionate la art. 14 se asigurã numai în cazul în care acestea sunt prevãzute prin construcţie.
ART. 20
În cazul în care aplicarea prezentului ordin presupune schimbarea destinaţiei spaţiilor existente, aceasta se poate realiza numai dupã asigurarea suprafeţelor conform art. 13.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 21
Anexele nr. 1-14 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 22
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat

Bucureşti, 10 octombrie 2008.
Nr. 633.

ANEXA 1

NORME
de dotare cu mobilier şi obiecte de inventar pentru spaţii
cu destinaţie de birou


*Font 8
┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Denumirea funcţiei │ Denumirea materialelor │ Cantitatea │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│I. Ministru, │- Birou cu 2 corpuri │1 buc. │
│secretar de stat, ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│secretar general, │- Scaun ergonomic tapiţat │1 buc. │
│secretar general ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│adjunct │- Masã de consiliu │1 buc. pentru maximum 15 persoane │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune tapiţate pentru masa de consiliu│maximum 15 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Canapea tapiţatã │1 buc. pentru 3 persoane │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Fotolii tapiţate │2 buc., respectiv 1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Comodã TV │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Mãsuţã de telefon │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Covor pluşat, carpetã pluşatã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier de perete │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│II. Consilier │- Birou cu 2 corpuri │1 buc. │
│ministru, consilier ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│secretar de stat, │- Scaun ergonomic tapiţat │1 buc. │
│consilier secretar ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│general │- Masã de consiliu │1 buc. pentru maximum 12 persoane │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune tapiţate pentru masa de consiliu│maximum 12 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Canapea tapiţatã │1 buc. pentru 3 persoane │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Fotolii tapiţate │2 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Comodã TV │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Mãsuţã de telefon │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Covor pluşat, carpetã pluşatã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier de perete │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│III. Preşedinte │- Birou cu 2 corpuri │1 buc. │
│(similari) agenţie ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│naţionalã, inspector│- Scaun ergonomic tapiţat │1 buc. │
│general, prefect, ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│subprefect, director│- Masã de consiliu │1 buc. pentru maximum 10 persoane │
│general, director ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│(similari) │- Scaune tapiţate pentru masa de consiliu│maximum 10 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Canapea tapiţatã │1 buc. pentru 3 persoane │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Fotolii tapiţate │2 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Comodã TV │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Bibliotecã │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Mãsuţã de telefon │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Covor pluşat, carpetã pluşatã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier de perete │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│IV. Inspector-şef │- Birou cu 2 corpuri │1 buc. │
│inspectorat judeţean├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│inspector-şef │- Scaun ergonomic tapiţat │1 buc. │
│Inspectoratul pentru├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Situaţii de Urgenţã │- Masã de consiliu │1 buc. pentru maximum 10 persoane │
│al Municipiului ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Bucureşti, şef │- Scaune tapiţate pentru masa de consiliu│maximum 10 buc. │
│sector poliţie din ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│municipiul │- Canapea tapiţatã │1 buc. pentru 3 persoane │
│Bucureşti, director ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│(rector, comandant, │- Fotolii tapiţate │2 buc. │
│şef) unitate de ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│învãţãmânt, centru │- Comodã TV │1 buc. │
│de perfecţionare şi ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│pregãtire a persona-│- Bibliotecã │1 buc. │
│lului, centru chino-├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│logic, comandant │- Dulap metalic │1 buc. │
│(şef) brigadã jan- ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│darmi şi poliţie, │- Mãsuţã de telefon │1 buc. │
│director (şef) bazã ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│de reparaţii, apro- │- Covor pluşat, carpetã pluşatã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│vizionare şi depozi-├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│tare (similari), │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│şef centru de moni- ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│torizare a situaţiei│- Cuier de perete │1 buc. │
│operative ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│V. Adjuncţii nomina-│- Birou cu 2 corpuri │1 buc. │
│lizaţi prin statul ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│de funcţii, pentru │- Scaun ergonomic tapiţat │1 buc. │
│cadrele cu funcţii ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│de conducere │- Masã de consiliu │1 buc. pentru maximum 10 persoane │
│prevãzute la ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│pct. III şi IV │- Scaune tapiţate pentru masa de consiliu│maximum 10 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Canapea tapiţatã │1 buc. pentru 3 persoane │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Fotolii tapiţate │2 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Comodã TV │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Bibliotecã │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Mãsuţã de telefon │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Covor, mochetã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier de perete │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│VI. Prorector, decan│- Birou cu 2 corpuri │1 buc. │
│şi prodecan faculta-├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│te din instituţiile │- Scaun ergonomic tapiţat │1 buc. │
│de învãţãmânt, ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│redactor-şef şi │- Masã de consiliu │1 buc. pentru maximum 8 persoane │
│redactor adjunct ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│publicaţie, şef │- Scaune tapiţate pentru masa de consiliu│maximum 8 buc. │
│serviciu (similari) ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│din direcţiile │- Canapea tapiţatã │1 buc. pentru 3 persoane │
│generale din apara- ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│tul central, direc- │- Fotolii tapiţate │2 buc. │
│ţiile generale şi ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│direcţiile din │- Comodã TV │1 buc. │
│inspectoratele ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│generale │- Bibliotecã │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Mãsuţã de telefon │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Covor, mochetã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier de perete │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│VII. Comandant │- Birou cu 2 corpuri │1 buc. │
│garnizoanã, coman- ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│dant unitate speci- │- Scaun tapiţat │1 buc. │
│alã de aviaţie, ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│director direcţie │- Masã de consiliu │1 buc. pentru maximum 6 persoane │
│judeţeanã a ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Arhivelor Naţionale,│- Scaune tapiţate pentru masa de consiliu│maximum 6 buc. │
│şef Centrul Naţional├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│pentru Securitate │- Canapea tapiţatã │1 buc. pentru 3 persoane │
│la Incendiu şi ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Protecţie Civilã │- Fotolii tapiţate │2 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Comodã TV │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Bibliotecã │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Mãsuţã de telefon │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Covor, mochetã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier de perete │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│VIII. Şef centru │- Birou cu 2 corpuri │1 buc. │
│primire, triere şi ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│cazare refugiaţi, │- Scaun tapiţat │1 buc. │
│şef centru primire ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│şi cazare azilanţi, │- Masã de consiliu │1 buc. pentru maximum 6 persoane │
│şef centru cazare a ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│strãinilor luaţi în │- Scaune tapiţate pentru masa de consiliu│maximum 6 buc. │
│custodie publicã, ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│şef bazã logisticã │- Canapea tapiţatã │1 buc. pentru 3 persoane │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Fotolii tapiţate │2 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Comodã TV │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Bibliotecã │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Mãsuţã de telefon │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Covor, mochetã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier-pom │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│IX. Adjuncţii │- Birou cu 2 corpuri │1 buc. │
│nominalizaţi prin ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│statul de funcţii, │- Scaun tapiţat │1 buc. │
│pentru cadrele cu ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│funcţii de conducere│- Masã de consiliu │1 buc. pentru maximum 6 persoane │
│prevãzute la ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│pct. VII şi VIII │- Scaune tapiţate pentru masa de consiliu│maximum 6 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Canapea tapiţatã │1 buc. pentru 3 persoane │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Fotolii tapiţate │2 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Comodã TV │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Bibliotecã │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Mãsuţã de telefon │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Covor, mochetã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier-pom │1 buc. │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│X. Şef catedrã din │- Birou cu 2 corpuri │1 buc. │
│unitãţile de ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│învãţãmânt şi │- Scaun tapiţat │1 buc. │
│centrele de perfec- ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ţionare şi pregãtire│- Masã de consiliu │1 buc. pentru maximum 6 persoane │
│a cadrelor, şef ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│poliţie municipalã, │- Scaune tapiţate pentru masa de consiliu│maximum 6 buc. │
│orãşeneascã şi ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│secţie de poliţie │- Canapea tapiţatã │1 buc. pentru 3 persoane │
│(inclusiv secţie ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│regionalã de poliţie│- Fotolii tapiţate │2 buc. │
│transporturi), ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│şef serviciu │- Comodã TV │1 buc. │
│(similari) din alte ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│direcţii decât cele │- Dulap metalic │1 buc. │
│prevãzute la pct. ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│VI, şef grup nave │- Mãsuţã de telefon │1 buc. │
│din poliţia de ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│frontierã, comandant│- Covor, mochetã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│grup intervenţie, ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│detaşament, secţie │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│de pompieri, coman- ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│dant batalion │- Cuier-pom │1 buc. │
│(similari), detaşa- ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ment, secţie de │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. │
│jandarmi,şef sector,├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│detaşament poliţie │ │ │
│de frontierã, │ │ │
│preşedinte şi vice- │ │ │
│preşedinte club │ │ │
│sportiv, şef sector │ │ │
│teritorial pentru │ │ │
│audit intern, şef │ │ │
│centru medical │ │ │
│judeţean │ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│XI. Comandant staţie│- Birou │1 buc. │
│pompieri, comandant ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│post de jandarmi, │- Scaun tapiţat │1 buc. │
│instructor superior ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│şi instructor │- Canapea tapiţatã │1 buc. pentru 3 persoane │
│(similari) din ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│unitãţile de │- Fotolii tapiţate │2 buc. │
│învãţãmânt, şef ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│punct poliţie de │- Comodã TV │1 buc. │
│frontierã, şef post ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│poliţie, contabil │- Dulap metalic │1 buc. │
│şef, şef birou, ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│medic şef cabinet │- Mãsuţã de telefon │1 buc. │
│şi medic şef secţie ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│(laborator), şef │- Mochetã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│secţie sportivã din ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│cadrul cluburilor │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│şi asociaţiilor ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│sportive │- Cuier-pom │1 buc. │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│XII. Personal de │- Birou │1 buc. pentru fiecare persoanã │
│execuţie de ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│specialitate cu │- Scaun tapiţat │1 buc. pentru fiecare persoanã+ │
│activitate de birou │ │2 buc. rezervã la 1 camerã │
│din minister, ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│inspectorate │- Dulap metalic │1 buc. la 2 persoane │
│generale, agenţii ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│naţionale, direcţii │- Mãsuţã de telefon │1 buc. la 1 camerã │
│generale, precum şi ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│din unitãţile │- Mãsuţã pentru maşina de calculat │1 buc. la 1 maşinã │
│subordonate acestora├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Mochetã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier-pom │1 buc. la 5 persoane sau 1 camerã │
│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. la 1 camerã (doar pentru │
│ │ │cele cu tehnicã IT) │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│XIII. Personal de │- Birou │1 buc. pentru fiecare persoanã │
│execuţie de ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│specialitate cu │- Scaun tapiţat │1 buc. pentru fiecare persoanã + │
│activitate perma- │ │2 buc. rezervã la 1 camerã │
│nentã de inspecţie ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│şi control din │- Dulap metalic │1 buc. la 4 persoane │
│minister, inspecto- ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│rate generale, │- Mãsuţã de telefon │1 buc. la 1 camerã │
│agenţii naţionale, ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│direcţii generale, │- Mochetã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│precum şi din ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│unitãţile subordo- │- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│nate acestora ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier-pom │1 buc. la 5 persoane sau la 1 camerã│
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│XIV. Personal de │- Birou │1 buc. pentru fiecare persoanã │
│execuţie de ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│specialitate cu │- Scaun tapiţat │1 buc. pentru fiecare persoanã + │
│activitate de birou │ │2 buc. rezervã la 1 camerã │
│din inspectorate ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│judeţene, prefec- │- Dulap metalic │1 buc. la 4 persoane │
│turi, direcţii ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│judeţene ale │- Mãsuţã de telefon │1 buc. la 1 camerã │
│Arhivelor Naţionale,├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│centre medicale │- Mochetã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│judeţene, secţii ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│regionale de poliţie│- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│transporturi, ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│grupuri de nave │- Cuier-pom │1 buc. la 5 persoane sau la 1 camerã│
│din poliţia de ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│frontierã, grupuri │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. la 1 camerã (doar pentru cele│
│de intervenţie │ │cu tehnicã IT) │
│pompieri, brigãzi │ │ │
│de jandarmi şi │ │ │
│poliţie, sectoare │ │ │
│din poliţia de │ │ │
│frontierã, sectoare │ │ │
│teritoriale pentru │ │ │
│audit intern │ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│XV. Personal de │- Birou - masã de lucru │1 buc. pentru fiecare persoanã │
│execuţie de specia- ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│litate cu activitate│- Scaun tapiţat │1 buc. pentru fiecare persoanã + │
│de birou din unitãţi│ │2 buc. rezervã la 1 camerã │
│de învãţãmânt, ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│centre de perfecţi- │- Dulap metalic │1 buc. la 2 persoane │
│onare şi pregãtire ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│a personalului, │- Mãsuţã de telefon │1 buc. la 1 camerã │
│poliţia municipalã ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│şi orãşeneascã, │- Mãsuţã pentru maşina de calculat │1 buc. la 1 maşinã │
│direcţii, altele ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│decât cele prevãzute│- Mochetã │cca 90% din suprafaţa camerei │
│la pct. VI, deta- ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│şamente de pompieri,│- Galerie, perdele, draperie │la fiecare fereastrã │
│jandarmi şi poliţie ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│de frontierã, baze │- Cuier-pom │1 buc. la 5 persoane sau la 1 camerã│
│logistice, baze de ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│reparaţii, cluburi │- Aparat de aer condiţionat │1 buc. la 1 camerã (doar pentru cele│
│şi asociaţii spor- │ │cu tehnicã IT) │
│tive, centre de │ │ │
│primire, triere şi │ │ │
│cazare pentru refu- │ │ │
│giaţi, azilanţi şi │ │ │
│strãini luaţi în │ │ │
│custodie publicã │ │ │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
ANEXA 2

NORME
de dotare cu mobilier şi obiecte de inventar pentru spaţii
cu altã destinaţie decât aceea de birou
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Destinaţia │ Denumirea materialelor │ Cantitatea │
│ spaţiului │ │ │
├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│I. Spaţii pentru şcolarizare şi pregãtire militarã │
├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│1. Salã de clasã │- Garniturã pe schelet metalic, compusã din: │ │
│sau de pregãtire ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- 1 buc. pupitru sau masã dreptunghiularã │în raport cu efectivele şi │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ capacitatea sãlii │
│ │- 2 buc. scaune │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Catedrã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaun rotativ pentru catedrã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaun │ 1 buc. la fiecare clasã sau salã │
│ │ │ de pregãtire │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele, draperie │ la fiecare fereastrã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Tablã şcolarã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mochetã │ cca 60% din suprafaţa camerei │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│2. Cancelarie │ Masã de lucru │ în raport cu numãrul profesorilor │
│pentru profesori ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- Scaune │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru cataloage │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mochetã │ cca 80% din suprafaţa camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Bibliotecã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│3. Cabinet de │- Garniturã pe schelet metalic, compusã din: │ │
│specialitate ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│(salã │- 1 buc. pupitru sau masã dreptunghiularã │ în raport cu efectivele şi │
│documentare) ├───────────────────────────────────────────────┤ capacitatea sãlii │
│ │- 2 buc. scaune │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Catedrã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaun rotativ pentru catedrã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaun │ 1 buc. la fiecare clasã sau salã │
│ │ │ de pregãtire │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele, draperie │ la fiecare fereastrã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Tablã şcolarã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mochetã │ cca 60% din suprafaţa camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Vitrinã, bibliotecã sau panou pentru exponate│ în raport cu specificul şi │
│ │ │ specialitatea de pregãtire │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│4. a) Camerã- │- Rafturi │în raport cu numãrul volumelor │
│bibliotecã │ │(cãrţilor) │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru ziare şi reviste │ 1 - 2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Birou sau masã de lucru │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaun tapiţat │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scarã │ 1 buc. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│4. b) Camerã de │- Masã pentru lecturã │ în raport cu mãrimea camerei │
│lecturã ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune │ în raport cu numãrul locurilor │
│ │ │ la masã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mochetã │ cca 50% din suprafaţa camerei │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│5. Punct de │- Vitrinã, bibliotecã sau raft │ în raport cu efectivele şi │
│informare şi │ │ capacitatea camerei │
│documentare ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã de lucru │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune pentru masa de lucru │ în raport cu numãrul locurilor │
│ │ │ la masã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Panou sau vitrinã pentru exponate │ în raport cu capacitatea camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Tablã şcolarã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mochetã │ cca 50% din suprafaţa camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│6. Club │- Garniturã pe schelet metalic, compusã din: │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- 1 buc. pupitru sau masã dreptunghiularã │ în raport cu efectivele şi │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ capacitatea sãlii │
│ │- 2 buc. scaune │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap sau vitrinã pentru cãrţi │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã de lucru │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune │ 3-6 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Tablã şcolarã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│II. Spaţii pentru cazare elevi şi cursanţi │
├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│7. Dormitor │- Pat cu somierã │ în raport cu capacitatea camerei │
│pentru consemn şi├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│convocãri cadre │- Masã │ 1 buc. de camerã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune │ 2 buc. de masã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru haine │ în raport cu numãrul paturilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Noptierã │ 1 buc. pentru fiecare pat │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Veiozã │ 1 buc. pentru fiecare noptierã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mochetã │ cca 50% din suprafaţa camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│8. Dormitor │- Pat cu somierã │ 1 buc. de persoanã │
│pentru şcoli, ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│centre şi cursuri│- Masã │ 1 buc. de camerã │
│pentru cadre ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune │ 2 buc. de masã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru haine │ 1 compartiment de fiecare persoanã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Noptierã │ 1 buc. pentru fiecare pat │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mochetã │ cca 50% din suprafaţa camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│9. Spãlãtorie, │- Masã de cãlcat │ în raport cu efectivele şi │
│baie, cãlcãtorie ├───────────────────────────────────────────────┤ capacitatea încãperilor │
│ │- Dulap pentru lenjerie │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- Rafturi │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- Taburete │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- Grãtare │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│III. Spaţii pentru hrãnire │
├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│10.Bloc alimentar│- Masã de bucãtãrie │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ în raport cu efectivele şi │
│ │- Dulap pentru alimente │ capacitatea încãperilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- Rafturi sau stelaje │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- Dulap pentru veselã │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- Taburete │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap-vestiar │ câte un compartiment pentru fiecare │
│ │ │ persoanã care lucreazã în blocul │
│ │ │ alimentar │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│11. Bufet │- Garniturã pe schelet metalic, compusã din: │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- 1 buc. masã cantinã sau bufet │ în raport cu efectivele şi │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ capacitatea încãperii │
│ │- 4 buc. scaune (taburete) │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã de bucãtãrie acoperitã cu tablã │ 1 - 2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru veselã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru alimente │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Rafturi sau vitrine │ în raport cu efectivele şi spaţiile │
│ │ │ existente │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mochetã │ cca 50% din suprafaţa camerei │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│12. Salã de mese │- Garniturã pe schelet metalic, compusã din: │ │
│pentru cadre şi ├───────────────────────────────────────────────┤ în raport cu efectivele şi │
│elevi │- 1 buc. masã cantinã sau bufet │ capacitatea încãperii │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- 4 buc. scaune (taburete) │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- Masã debarasare │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │- Cuier │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Preş-mochetã │ cca 50% din suprafaţa camerei │
├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│IV. Spaţii specifice sectoarelor medico-sanitare │
├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│13. a) Salon │- Pat metalic │ în raport cu capacitatea salonului │
│pentru bolnavi ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Noptierã │ 1 buc. de fiecare pat │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã │ 1 buc. de camerã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune │ 2 buc. de masã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. de camerã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Veiozã │ 1 buc. de fiecare pat │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. b) Cabinet │- Masã de lucru (birou) │ 1 buc. │
│medical ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Canapea SM │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. de camerã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune (taburete) │ 2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru efecte │ un compartiment de persoanã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. c) Salã de │- Masã de lucru │ 1 buc. │
│tratamente ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune (taburete) │ 2-3 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier-pom │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Canapea SM │ 1 buc. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. d) Salã de │- Canapea (bancã) │ 1-2 buc. │
│aşteptare bolnavi├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Fotoliu │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mãsuţã │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã de lucru │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune │ 2-3 buc. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. e) Camerã de │- Dulap-vestiar │ un compartiment de persoanã │
│gardã ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Canapea extensibilã sau dormezã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Noptierã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap-fişier │ 1 buc. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. f) Punct de │- Scaune rotative │ proporţional cu efectivele care │
│recoltãri şi │ │ lucreazã în punctul de recoltare │
│transfuzii ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã (dulap) recoltare │ 1 buc. de lucrãtor │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. g) Camerã- │- Masã de bucãtãrie │ 1-2 buc. │
│oficiu alimente ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru veselã şi alimente │ 1-2 buc. din fiecare, în raport │
│ │ │ cu numãrul paturilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Taburete │ 1-2 buc. pentru fiecare masã de │
│ │ │ bucãtãrie │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. h) Vestiar │- Dulap-vestiar sau cuier tip garderobã │ în raport cu numãrul paturilor │
│pentru bolnavi ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Banchetã │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaun │ 1 buc. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. i) Cabinet │- Canapea din lemn │ 1-2 buc. │
│fizioterapie ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. de camerã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Carpetã │ 1 buc. de fiecare canapea │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. j) Farmacie │- Masã de lucru │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulãpior rotativ │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune rotative │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru medicamente │ în raport cu volumul (cantitatea) │
│ │ │ medicamentelor │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Covor p.v.c. │ 100% din suprafaţa camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. k) Camerã- │- Banchetã │ 1-2 buc. │
│filtru ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. l) Camerã │- Masã de lucru │ 1-2 buc. │
│pentru tehnicã ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│dentarã │- Scaune │ 2-3 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru materiale │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│V. Spaţii specifice Arhivelor Naţionale │
├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│14. a) Salã │- Masã pentru lecturã │ în raport cu capacitatea sãlii │
│pentru studiul ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│documentelor │- Dulap-bibliotecã │ 2-4 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune rotative │ 1 buc. de fiecare masã pentru │
│ │ │ lecturã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Fişier tematic │ 2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │ 2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru inventare │ în raport cu volumul inventarelor │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã de citit filigrane │ 2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Preş-mochetã │ dupã lungimea camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│14. b) Salã │- Masã pentru citit microfilme │ în raport cu capacitatea sãlii │
│pentru studiul ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│microfilmelor │- Scaune rotative │ 1 buc. de fiecare masã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Lampã de birou │ 1 buc. de fiecare masã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru pãstrat microfilme │ 2-4 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã de lucru │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune │ 6-12 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Preş-mochetã │ dupã lungimea camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Draperie │ câte una de cabinã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│14. c) Laborator │- Masã pentru cercetare │ 1 buc. de lucrãtor │
│de cercetare ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune simple │ 1 buc. de lucrãtor │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã pentru aparate │ în raport cu gradul de înzestrare │
│ │ │ cu aparaturã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap tip medical │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Panou şi vitrine │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap-laborator │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│14. d) Laborator │- Rafturi de metal │ în raport cu capacitatea încãperii │
│de restaurare şi ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│conservare │- Dulap pentru pergamente │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã pentru aparate │ în raport cu gradul de înzestrare │
│ │ │ cu aparaturã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã de restaurare │ în raport cu efectivele care │
│ │ │ executã lucrãrile │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune tapiţate │ 1 buc. de lucrãtor │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap-laborator │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã de citit filigrane │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│14. e) Laborator │- Masã pentru aparate │ în raport cu gradul de înzestrare │
│de microfilmare │ │ cu aparaturã │
│şi foto ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Rafturi de metal │ în raport cu capacitatea camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. de camerã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap-laborator │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│14. f) Salã-muzeu│- Vitrinã şi panou │ în raport cu numãrul (volumul) │
│şi expoziţii │ │ exponatelor │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mãsuţe │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune sau fotolii │ 2-3 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã pentru aparate │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Preş-mochetã │ dupã lungimea camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│14. g) Camerã de │- Rafturi de metal │ în raport cu capacitatea camerei │
│lucru pentru ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│selecţionarea şi │- Mese diferite │ în raport cu efectivele │
│pregãtirea ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│fondului de │- Scaune │ 1 buc. la fiecare masã │
│asigurare ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Fişier tematic │ 1 buc. │
├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│VI. Spaţii specifice punctelor de control trecere frontierã │
├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│15. a) Camerã │- Masã de lucru │ 1 buc. pentru 6 persoane │
│pentru ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│întrevederi │- Scaune │ 6 buc. pentru masa de lucru │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mãsuţã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Fotoliu │ 2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mochetã │ cca 50% din suprafaţa camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│15. b) Camerã │- Masã pentru aparate │ în raport cu gradul de înzestrare │
│pentru │ │ cu aparate │
│transmisiuni ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune │ 1 buc. de fiecare operator │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. de camerã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Ventilator │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│VII. Spaţii specifice pentru reţinuţi, persoane private de libertate │
├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│16. a) Camerã │- Dotarea conform normelor Uniunii │ │
│pentru arest │ Europene în domeniu │ │
│preventiv │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│16. b) Camerã- │- Dulap pentru pachete │ în raport cu numãrul paturilor │
│oficiu pentru ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│arest preventiv │- Scaun frizerie │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã │ 1-3 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru veselã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru alimente │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã dactiloscopicã │ 1 buc. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│16. c) Camerã- │- Masã │ 1 buc. │
│vorbitor pentru ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│arest preventiv │- Scaune simple │ 2 buc. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│17. a) Dormitor │- Dotarea conform normelor Uniunii │ │
│pentru reţinuţi │Europene în domeniu │ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│17. b) Salã de │- Garniturã pe schelet metalic, compusã din: │ │
│mese pentru │- 1 buc. masã │ în raport cu capacitatea sãlii │
│reţinuţi │- 2 buc. bãnci │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru veselã │ 1 buc. la 100 reţinuţi │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│17. c) Camerã │- Masã │ 1-2 buc. │
│pentru primirea- ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│distribuirea │- Scaun simplu │ 1 buc. │
│pachetelor ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Rafturi │ în raport cu capacitatea sãlii │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│17. d) Camerã │- Rafturi │ în raport cu numãrul paturilor │
│pentru alimentele├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│personale ale │- Masã │ 1 buc. │
│reţinuţilor ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Taburet │ 1 buc. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│17. e) Club │- Garniturã pe schelet metalic, compusã din: │ │
│pentru reţinuţi │- 1 buc. masã │ în raport cu capacitatea sãlii │
│ │- 2 buc. bãnci (2 scaune) │ │
├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│VIII. Alte spaţii │
├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│18. Atelier │- Planşetã │ 1 buc. de lucrãtor │
│pentru ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│proiectanţi- │- Scaun ergonomic │ 1 buc. de lucrãtor │
│desenatori ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Suport planşetã cu sertare │ 1 buc. de lucrãtor │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │ 1 buc. la 2 persoane │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Birou sau masã pentru tehnica de calcul │ 1 buc. de lucrãtor │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Aparat aer condiţionat │ 1 buc. de camerã (doar pentru │
│ │ │ cele cu tehnicã IT) │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mochetã │ cca 60% din suprafaţa camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│19. Camerã de │- Canapea extensibilã │ 1 buc. │
│retragere pentru ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│funcţiile │- Fotolii şi mãsuţã │ 2 buc., respectiv 1 buc. │
│prevãzute la ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│pct. I, II, III, │- Dulap pentru haine │ 1 buc. │
│IV şi V din ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│anexa nr. 1 │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Covor, mochetã │ cca 60% din suprafaţa camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Noptierã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│20. Salã pentru │- Garniturã pe schelet metalic, compusã din: │ │
│examinare auto │- 1 buc. masã │ în raport cu capacitatea sãlii │
│ │- 2 buc. scaune │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Catedrã │ 1 buc. de salã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaun rotativ pentru catedrã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Panou sau vitrinã pentru exponate │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│21. Camerã ofiţer│- Birou sau masã de lucru │ 1 buc. │
│de serviciu ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic amenajat pentru pãstrare │ în raport cu cantitatea armamentului│
│ │ armament │ din dotarea cadrelor │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap metalic │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Scaune │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã pentru aparaturã tehnicã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Pat pliant, dormezã sau fotoliu-pat │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Mochetã │ cca 50% din suprafaţa camerei │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Aparat aer condiţionat │ 1 buc. de camerã (doar pentru │
│ │ │ cele cu tehnicã IT) │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│22. Gardã │- Masã de lucru │ 1 buc. │
│specialã şi ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│pichet de │- Dulap metalic │ 1 buc. │
│pompieri ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap bibliotecã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Tablã şcolarã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Pat pentru 1 persoanã │ în raport cu efectivele │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap efecte │ un compartiment de persoanã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Rastel pentru încãlţãminte │ în raport cu efectivele │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Garniturã pe schelet metalic, compusã din: │ │
│ │- 1 buc. masã │ │
│ │- 2 buc. scaune │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Masã de bucãtãrie │ 1-2 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru veselã │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Dulap pentru alimente │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Perdele │ la fiecare fereastrã │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│23. Camerã pentru│- Garniturã pe schelet metalic, compusã din: │ │
│vizitatori │- 1 buc. masã pentru public │ în raport cu efectivele şi │
│ │- 6 buc. scaune │ capacitatea camerei │
│ │- 2 buc. bãnci │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Cuier │ 1 buc. │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Galerie, perdele │ la fiecare fereastrã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │- Coş pentru hârtii │ 1-2 buc. │
└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ANEXA 3

NORMĂ
de dotare a spaţiilor de cazare cu mobilier, obiecte
de inventar gospodãresc şi materiale consumabile

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │Categoria spaţiului │
│crt.│ Denumirea materialelor │U.M.│Unitatea de calcul│ de cazare │
│ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ │ I │ II │ III │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1.│Pat tapisat sau cu saltea relaxa │buc.│ de persoanã │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2.│Noptierã lemn sau etajerã │buc.│ de persoanã │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3.│Fotolii sau demifotolii │buc.│ de persoanã │ 2 │ - │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4.│Scaun tapisat │buc.│ de persoanã │ - │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5.│Masã joasã │buc.│ de încãpere │ 1 │ - │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6.│Masã normalã │buc.│ de încãpere │ - │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7.│Cuier de perete cu oglindã │buc.│ de încãpere │ 1 │ - │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8.│Cuier de perete sau pom │buc.│ de încãpere │ - │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 9.│Dulap compartimentat pentru haine │buc.│ de încãpere │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 10.│Banchetã bagaje │buc.│ la 2 persoane │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 11.│Cutie pentru ustensile încãlţãminte │buc.│ de încãpere │ 1 │ 1 │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 12.│Galerie pentru perdea │buc.│ de fereastrã │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 13.│Perdea voal │buc.│ de fereastrã │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 14.│Perdea din ţesãturi diferite pentru camuflaj │buc.│ de fereastrã │ 1 │ - │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 15.│Covor pluşat │buc.│ de încãpere │ 1 │ - │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 16.│Carpete pluşate │buc.│ de persoanã │ - │ 1 │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 17.│Covoraş din material plastic pentru grup sanitar │buc.│ de grup sanitar │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 18.│Tablouri │buc.│ de încãpere │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 19.│Lustrã sau lampadar │buc.│ de încãpere │ 1 │ - │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 20.│Lampã de noptierã │buc.│ de persoanã │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 21.│Pled de calitate superioarã │buc.│ de persoanã │ 2 │ 2 │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 22.│Pled │buc.│ de persoanã │ - │ - │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 23.│Cearşaf de pat şi pentru pled │buc.│ de persoanã │ 2 │ 2 │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 24.│Pernã cu fulgi sau melanã │buc.│ de persoanã │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 25.│Feţe de pernã diferenţiate calitativ │buc.│ de persoanã │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 26.│Prosop pluşat pentru faţã │buc.│ de persoanã │ 1 │ 1 │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 27.│Prosop pluşat pentru baie │buc.│ de persoanã │ 1 │ - │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 28.│Prosop pentru picioare │buc.│ de persoanã │ 1 │ 1 │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 29.│Prosop pentru faţã │buc.│ de persoanã │ - │ - │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 30.│Prosop sau cearşaf pentru baie │buc.│ de persoanã │ - │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 31.│Pahare pentru apã │buc.│ de încãpere │ 2 │ 2 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 32.│Scrumierã │buc.│ de încãpere │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 33.│Sãpun tip turist (cca 20 g în prima zi de cazare) │buc.│ de persoanã │ 1 │ 1 │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 34.│Vazã pentru flori │buc.│ de încãpere │ 1 │ - │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 35.│Perie pentru haine │buc.│ de încãpere │ 1 │ 1 │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 36.│Perie pentru pantofi │buc.│ de încãpere │ 2 │ 2 │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 37.│Perie cu cioc pentru pantofi │buc.│ de încãpere │ 2 │ 2 │ - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 38.│Accesorii pentru cusut (ac - aţã) │buc.│ de încãpere │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 39.│Coş pentru hârtii │buc.│ de încãpere │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 40.│Aspirator de praf (pentru 500 mp pardoseli │ │ │ │ │ │
│ │din mochetã sau covor) │buc.│ de cãmin │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 41.│Hârtie igienicã │buc.│ de vas WC │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 42.│Cremã de încãlţãminte maro │buc.│ de încãpere │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 43.│Cremã de încãlţãminte neagrã │buc.│ de încãpere │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 44.│Deodorant pentru WC │buc.│ de vas WC │ 1 │ 1 │ 1 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┘NOTĂ:
a) Pentru apartamente se vor asigura în plus: frigider; televizor; halat de baie; plapumã; pernã micã cu fulgi; mobilierul prevãzut în normã se substituie cu garnituri de dormitor şi sufragerie.
b) În cãminele cu pardoseli din mochetã nu se asigurã covoare şi carpete.
c) Pardoselile din mochetã şi preşurile pluşate pe holuri vor fi protejate cu pânzã de protecţie (laufer).
d) Holurile vor fi dotate cu garnituri de hol sau mobilier adecvat.
e) În holul de recepţie se va asigura ceas de perete.
f) Pentru culoare sau holuri de trecere cu pardoseli mozaicate se vor asigura preşuri sau traverse din ţesãturi diferite, diferenţiate calitativ în raport cu categoria cãminului.
g) Lenjeria de pat şi prosoapele se vor asigura în cantitãţi suficiente, astfel încât sã permitã schimbarea dupã eliberarea patului de cãtre fiecare persoanã cazatã şi sãptãmânal în celelalte cazuri.
h) Materialele de prevenire şi stingere a incendiilor se vor asigura conform normelor în vigoare.


ANEXA 4

NORME
de consum combustibili pentru preparat hranã

1. Pentru un numãr de peste 100 persoane:
- în kilograme combustibil convenţional - kg cc┌─────────┬──────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┐
│Efectivul│ NORMĂ UNITARĂ │Efectivul│ NORMĂ UNITARĂ │
│ servit │ (kg cc/om zi) │ servit │ (kg cc/om zi) │
│ ├───────────┬──────────────┤ ├───────────┬──────────────┤
│ │ Mese pânã │ Mese de la │ │ Mese pânã │ Mese de la │
│ │la 4.000 de│4.000 de calo-│ │la 4.000 de│4.000 de calo-│
│ │calorii/zi │rii/zi în sus │ │calorii/zi │rii/zi în sus │
├─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 0 │ 1 │ 2 │
├─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 101-120 │ 0,92 │ 1,04 │ 351-400 │ 0,48 │ 0,56 │
├─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 121-140 │ 0,87 │ 0,98 │ 401-450 │ 0,47 │ 0,52 │
├─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 141-160 │ 0,85 │ 0,95 │ 451-500 │ 0,44 │ 0,50 │
├─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 161-180 │ 0,81 │ 0,90 │ 501-550 │ 0,40 │ 0,46 │
├─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 181-200 │ 0,77 │ 0,86 │ 551-600 │ 0,39 │ 0,44 │
├─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 201-220 │ 0,74 │ 0,83 │ 601-700 │ 0,37 │ 0,40 │
├─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 221-240 │ 0,68 │ 0,79 │ 701-800 │ 0,33 │ 0,38 │
├─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 241-260 │ 0,63 │ 0,75 │ 801-900 │ 0,31 │ 0,35 │
├─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 261-280 │ 0,60 │ 0,70 │901-1.000│ 0,30 │ 0,32 │
├─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 281-300 │ 0,55 │ 0,67 │ Peste │ 0,29 │ 0,30 │
│ │ │ │ 1.000 │ │ │
├─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤
│ 301-350 │ 0,52 │ 0,61 │ │ │ │
└─────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┘2. Pentru un efectiv mai mic de 100 de persoane, norma de consum aferentã preparãrii hranei şi apei calde menajere este de:
- 92,0 kg cc/zi pentru întregul efectiv şi mese pânã la 4.000 de calorii/zi (inclusiv prepararea apei calde);
- 102,0 kg cc/zi pentru întregul efectiv şi mese peste 4.000 de calorii/zi (inclusiv prepararea apei calde).
3. Pentru preparatul unei raţii de turtoi sau mãmãligã (douã porţii) se suplimenteazã norma zilnicã de consum cu 35%.
4. Norma pentru drepturile de combustibil necesar la coptul pâinii:
a) pentru prima ardere a unui cuptor, când încãlzirea lui a fost întreruptã timp de douã sau mai multe zile, este de 84,2 kg cc;
b) pentru o raţie de 0,700, 0,750 sau 0,800 kg pâine, când coacerea se face în continuare dupã prima ardere a cuptorului sau la brutãriile de campanie, este de 0,106 kg cc;
c) pentru o raţie de 0,700, 0,750 sau 0,800 kg pâine, când coacerea se face la cuptoarele locuitorilor sau la cuptoare improvizate, este de 0,210 kg cc;
d) pentru încãlzitul cuptorului improvizat, când întreruperea este de 24 de ore, este de 4,21 kg cc.
5. Pentru preparatul hranei unui animal (câine de serviciu, porcine etc.) norma este de 0,38 kg cc/zi.

NOTĂ:
Necesarul de combustil se calculeazã pentru fiecare popotã în parte, aplicându-se norma unitarã diferenţiat în raport cu efectivele şi normele de hrãnire servite în popota respectivã.
- Pentru popotele ce servesc mai puţin de 3 mese pe zi, se recalculeazã norma unitarã ţinându-se seama de urmãtoarea repartizare:
- pentru masa de dimineaţã 20%;
- pentru prânz 60%;
- pentru cinã 20%.
- Pentru popotele care servesc în plus şi a patra masã caldã (gustarea), se suplimenteazã norma zilnicã cu 15%;
- La popotele care folosesc douã feluri de combustibili (de exemplu: maşina de gãtit funcţioneazã cu gaze naturale, iar centrala termicã furnizeazã abur la marmite cu combustibil lichid), defalcarea normei se va face astfel:
- sub 200 de oameni:
- maşina de gãtit 40%;
- restul consumatorilor 60%;
- peste 201 oameni:
- maşina de gãtit 30%;
- restul consumatorilor 70%.
- Pentru combustibil lichid, norma de consum se majoreazã cu 20% la prepararea hranei, în cazul în care maşina de gãtit nu are arzãtor automatizat.
- În unitãţile unde activitatea specificã presupune menţinerea caldã a hranei, norma de consum se majoreazã cu 25%.


ANEXA 5

NORME
de consum combustibili
pentru preparat apã caldã menajerã
- în kilograme combustibil convenţional -┌────┬────────────────────────────────────────┬───────────┬───────┬────────────┐
│Nr. │ Acţiunea │ U.M. │ Norma │ Observaţii │
│crt.│ │ │unitarã│ │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ 1. │Preparat apã caldã pentru degresat şi │kg cc/om/zi│ 0,161 │Nu se aplicã│
│ │spãlat vase, tacâmuri şi alte ustensile │ │ │acolo unde │
│ │de bucãtãrie │ │ │apa caldã se│
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤preparã prin│
│ 2. │Îmbãiat │kg cc/om/ │ 0,84 │sistemul de │
│ │ │îmbãiere │ │termoficare,│
├────┼────────────┬────────────┬──────────────┼───────────┼───────┤cu excepţia │
│ 3. │Igienã │Spitale, │- Personalul │kg cc/om/zi│ 0,357 │perioadelor │
│ │zilnicã │policlinici,│medico-sanitar│ │ │când prin │
│ │individualã │sanatorii ├──────────────┼───────────┼───────┤acestea nu │
│ │ │ │- Personalul │kg cc/om/zi│ 0,115 │se livreazã │
│ │ │ │administrativ │ │ │cãldurã │
│ │ │ │- Internaţi │ │ │(opriri │
│ │ ├────────────┼──────────────┼───────────┼───────┤planificate │
│ │ │Restul │Tot efectivul │kg cc/om/zi│ 0,115 │sau nepla- │
│ │ │unitãţilor │ │ │ │nificate │
├────┼────────────┴────────────┴──────────────┼───────────┼───────┤pentru │
│ 4. │Preparat apã caldã menajerã pentru │kg cc/ │ 0,845 │revizii, │
│ │cãminele de garnizoanã dotate cu │pers./zi │ │reparaţii │
│ │instalaţii corespunzãtoare │ │ │etc.) │
│ │(se asigurã igiena zilnicã şi îmbãierea)│ │ │ │
├────┼─────────────────────────┬──────────────┼───────────┼───────┤ │
│ 5. │Preparat apã caldã pentru│- cu cadã de │kg cc/ │ 0,161 │ │
│ │locuinţele de interven- │baie │pers./zi │ │ │
│ │ţie, acolo unde acestea ├──────────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │sunt dotate cu instalaţii│- cu duş │kg cc/ │ 0,84 │ │
│ │corespunzãtoare │ │pers./zi │ │ │
└────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────┴────────────┘NOTĂ:
Numãrul sãptãmânal de îmbãieri pentru fiecare categorie de personal este cel stabilit de regulamente completate cu reglementãri specifice fiecãrei arme sau specialitãţi (norme de protecţia muncii în cadrul atelierelor sau bazelor de reparaţii).


ANEXA 6

NORME
de consum combustibil pentru spãlat,
uscat şi cãlcat rufe
- în kilograme combustibil convenţional -┌────┬─────────────┬───────────────┬───────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │ Acţiunea │ Unitatea │ Norma │ Observaţii │
│crt.│ │ de mãsurã │unitarã│ │
├────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│ 1. │ Spãlat rufe │ kg cc/kg rufe │ 0,679 │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │ Uscat rufe │ kg cc/kg rufe │ 0,115 │ Nu se aplicã cantitãţilor │
│ │ │ │ │ de rufe ce se usucã în aer liber. │
├────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │ Cãlcat rufe │ kg cc/kg rufe │ 0,117 │ Se aplicã numai cantitãţilor │
│ │ │ │ │ de rufe netede. │
└────┴─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────────────────────────┘NOTĂ:
Normele sunt valabile în spãlãtorii mecanice şi pentru spãlarea manualã a rufelor.


ANEXA 7

NORME
de consum combustibil pentru încãlzit
- în kilograme combustibil convenţional -┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Detalii │ Cantitatea kg cc │
│crt.│ │pentru perioada de │
│ │ │încãlzire teoreticã│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1. │În regiunile de şes, pentru o încãpere cu un cubaj │ │
│ │pânã la 20 mc │ 480,0 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2. │În regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mãrii │ │
│ │Negre, pentru o încãpere cu un cubaj pânã la 20 mc │ 580,0 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3. │Pentru încãperile cu un cubaj de peste 20 mc se alocã│ │
│ │în plus faţã de cantitãţile prevãzute la pct. 1, │ │
│ │pentru fiecare mc sau fracţiune: │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │a) În regiunile de şes: │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │- pentru sãlile care servesc de clasã şi studiu peste│ │
│ │orele de program │ 16,84 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │- pentru sãli de clasã, laboratoare, sãli de │ │
│ │documentare şi birouri │ 12,63 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │- pentru restul încãperilor │ 8,42 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │b) În regiunile de deal, de munte şi pe litoralul │ │
│ │Mãrii Negre: │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │- pentru sãlile care servesc de clasã şi studiu peste│ │
│ │orele de program │ 20,2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │- pentru sãli de clasã, laboratoare, sãli de │ │
│ │documentare şi birouri │ 15,16 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │- pentru restul încãperilor │ 10,1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4. │Pentru încãperile spitaliceşti, sanatorii, case de │ │
│ │odihnã, cãmine de copii, infirmerii şi garaje cu un │ │
│ │volum pânã la 300 mc se acordã anual câte 17 kg cc │ │
│ │pentru fiecare mc în regiunile de şes şi câte │ │
│ │21 kg cc pentru fiecare mc în regiunile de deal, │ │
│ │de munte şi pe litoralul Mãrii Negre. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 5. │Pentru încãperile ocupate de unitãţi cu serviciu │ │
│ │permanent, uscãtorii de efecte, încãlţãminte şi │ │
│ │harnaşamente, garaje cu un volum peste 300 mc, │ │
│ │baracamente, şalupe, bacuri şi alte mici unitãţi, │ │
│ │precum şi pentru încãperile de dormit ale posturilor │ │
│ │de pazã şi pândã se acordã un supliment de 8,5 kg cc │ │
│ │pe zi peste cantitatea calculatã la cubaj. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 6. │Pentru încãperile staţiilor radio şi meteo, puncte │ │
│ │operative, sãli pliat paraşute, dispozitive, depozite│ │
│ │materiale radiolocaţie şi transmisiuni, puncte şi │ │
│ │noduri radiotelefonice, bordeie se acordã de douã ori│ │
│ │raţiile prevãzute la pct. 1 şi 2. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 7. │Pentru încãperile punctelor de comandã, precum şi │ │
│ │pentru încãlzitul corturilor pe timpul aplicaţiilor │ │
│ │în teren în anotimpul rece se acordã de 3 ori raţiile│ │
│ │prevãzute la pct. 1 şi 2. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 8. │Pentru încãlzit holuri, culoare, W.C.-uri şi scãri │ │
│ │ce dispun de sobe, se acordã 25% din prezenta normã. │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘NOTĂ:
I. Drepturile de scãdere vor fi majorate pentru fiecare zi în care s-a asigurat încãlzirea spaţiilor (conform ordinului/dispoziţiei de zi pe unitate) în afara perioadei de încãlzire teoretice, astfel:


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ 1. │În regiunile de şes, pentru o încãpere cu un cubaj │ │
│ │pânã la 20 mc │ 2,82 kg cc/zi │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │În regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mãrii │ │
│ │Negre, pentru o încãpere cu un cubaj pânã la 20 mc │ 3,368 kg cc/zi │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │Pentru încãperile cu un cubaj de peste 20 mc se alocã │ │
│ │în plus, peste cantitãţile prevãzute la pct. 1, │ │
│ │pentru fiecare mc sau fracţiune: │ │
│ │a) În regiunile de şes: │ │
│ │- pentru sãlile care servesc de clasã şi studiu peste │ │
│ │orele de program │ 0,113 kg cc/zi │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │- pentru sãli de clasã, laboratoare, sãli de │ │
│ │documentare şi birouri │ 0,084 kg cc/zi │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │- pentru restul încãperilor │ 0,056 kg cc/zi │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │b) În regiunile de deal, de munte şi pe litoralul │ │
│ │Mãrii Negre: │ │
│ │- pentru sãlile care servesc de clasã şi studiu peste │ │
│ │orele de program │ 0,135 kg cc/zi │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │- pentru sãli de clasã, laboratoare, sãli de │ │
│ │documentare şi birouri │ 0,101 kg cc/zi │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │- pentru restul încãperilor │ 0,068 kg cc/zi │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │Perioada teoreticã de încãlzire este de: │ │
│ │- 151 de zile în regiunile de şes │ │
│ │- 180 de zile în regiunile de deal, de munte şi pe │ │
│ │litoralul Mãrii Negre │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘II. În încãperile cu destinaţia de depozit, pentru produsele care necesitã un anumit microclimat pe timpul pãstrãrii, încãlzirea se va realiza cu respectarea prevederilor fişelor tehnice de produs.
III. Unitãţile din zona de deal şi de munte, respectiv de şes se stabilesc prin ordin/dispoziţie de zi pe unitate de cãtre ordonatorii de credite care aprobã necesarul de combustibil, în funcţie de amplasarea locaţiei pe harta fizicã a României.
IV. Litoralul Mãrii Negre se considerã porţiunea de teren pe o adâncime de 10 km înspre interior, precum şi localitatea Topraisar.


ANEXA 8

Aprob
Şeful unitãţii de administrare,
.........................

PROCES-VERBAL
Nr. .......... din ..........

Noi, comisia numitã prin Ordinul/Dispoziţia nr. ......... din ........, compusã din:
.................... preşedinte;
.................... membri;
.................... secretar,
am procedat la stabilirea volumului şi a destinaţiei fiecãrei încãperi ocupate de unitate în vederea alocãrii drepturilor de combustibil pentru încãlzit pe perioada .........., astfel:


┌────┬─────────────┬───────────────┬────┬───────────────┬─────────────────┬────┐
│Nr. │ Denumirea │ Dimensiuni │vol.│ Cantitate an*)│Cantitate zilnicã│Ob- │
│crt.│şi destinaţia├────┬────┬─────┤ mc ├───────┬───────┼────────┬────────┤ser-│
│ │ încãperii │lun-│lã- │înãl-│ │Combus-│Combus-│Combus- │Combus- │va- │
│ │ │gime│ţime│ţime │ │tibil │tibil │tibil │tibil │ţii │
│ │ │ │ │ │ │conven-│natural│conven- │natural │ │
│ │ │ │ │ │ │ţional │ │ţional │ │ │
├────┼─────────────┴────┴────┴─────┴────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────┤
│ TOTAL = .......................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


*) Conform tabelului urmãtor.

Drept pentru care am încheiat prezentul procesul-verbal.

Preşedinte, Secretar, Membri,
............ ............ .........

Verificat
Şef Serviciu logistic/
Locţiitor comandant pentru logisticã,
............................
(similar)TABEL
privind alocarea drepturilor
de combustibil pentru încãlzit┌────┬──────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denu- │Vol.│ CANTITATE AN │
│crt.│mirea │ ├────────────┬────────────┬───────┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ şi │ │Combustibil │Combustibil │Total │Coefi-│Combus-│Observaţii│
│ │desti-│ │convenţional│convenţional│combus-│cient │tibil │ │
│ │naţia │ │ pentru │ pentru │tibil │trans-│natural│ │
│ │încã- │ │primii 20 mc│ diferenţa │conven-│for- │ kg │ │
│ │perii │ │ │ce depãşeşte│ţional │mare │ │ │
│ │ │ │ │primii 20 mc│ kg │ │ │ │
├────┼──────┼────┼────────────┼────────────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ kg cc │ kg cc │ kg cc │ │ kg │ │
├────┼──────┼────┼────────────┼────────────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────┼────┼────────────┼────────────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴────┴────────────┴────────────┴───────┴──────┴───────┴──────────┘
ANEXA 9

NECESAR ANUAL
de combustibil pentru preparat hranã, îmbãiere,
igienã individualã zilnicã, spãlat, uscat, cãlcat rufe
şi echipament şi consumuri tehnologice
(drepturi maximale de scãdere)
- în kilograme combustibil convenţional -

1. Preparat hranã


┌───┬──────┬────────┬────────┬─────────┬────────────────────┬─────────────┬────┐
│Nr.│Popotã│ Normã │ Duratã │Efectivul│ Norme de consum │Necesar anual│Ob- │
│crt│ │ de │ de │ servit ├────────┬─────┬─────┤ (drept de │ser-│
│ │ │ hranã │aplicare│ │Preparat│ Apã │Cumu-│ scãdere) │va- │
│ │ │ │ │ │ hranã │caldã│ lat │ col.3x4x7 │ţii │
│ │ ├────────┼────────┤ ├────────┼─────┼─────┼─────────────┤ │
│ │ │Calorii/│ Zile │ │kg/om/zi│kg/ │kg/ │ kg cc │ │
│ │ │ zi │ │ │ │om/zi│om/zi│ │ │
├───┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼─────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼─────────────┼────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼─────────────┼────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────┴─────┴─────────────┴────┤
│TOTAL: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:
La popotele cu un numãr mai mic de 100 de persoane, norma de consum este datã pentru întregul personal pe zi, în ea incluzându-se şi apa caldã. Se înscrie în coloana 7 şi rezultã:
Col. 8 = col.3 x col.7.

2. Îmbãiere


┌────┬────────┬─────────┬─────────────┬────┬─────────┬──────────────────┬────┐
│Nr. │ Numãr │ Numãr │ Numãr │Nu- │ Normã │ Necesar anual │Ob- │
│crt.│ sãptã- │ de │ de îmbãieri │mãr │de consum│(drept de scãdere)│ser-│
│ │ mânal │sãptãmâni│ ale unui om │per-│ │ col.3x4x5 │va- │
│ │ de │ de ├─────────────┤soa-├─────────┼──────────────────┤ţii │
│ │îmbãieri│aplicare │ pe an: │ne │kg cc/om/│ kg cc │ │
│ │ │ │ pe lunã │ │îmbãiere │ │ │
├────┼────────┼─────────┼─────────────┼────┼─────────┼──────────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────────┼─────────┼─────────────┼────┼─────────┼──────────────────┼────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼─────────────┼────┼─────────┼──────────────────┼────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────┴─────────────┴────┴─────────┴──────────────────┴────┤
│TOTAL: │
└──────────────────────────────────────────-─────────────────────────────────┘3. Igiena individualã zilnicã


┌────┬───────────┬─────────────┬────────┬───────────┬──────────────────┬────┐
│Nr. │ │ Sursã │ Numãr │ Normã │ Necesar anual │Ob- │
│crt.│Consumatori│ de aplicare │persoane│ de consum │(drept de scãdere)│ser-│
│ │ │ │ │ │ col.2x3x4 │va- │
│ │ ├─────────────┤ ├───────────┼──────────────────┤ţii │
│ │ │ zile │ │kg cc/om/zi│ kg cc │ │
├────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴─────────────┴────────┴───────────┴──────────────────┴────┤
│TOTAL: │
└───────────────────────────────────-───────────────────────────────────────┘4. Spãlat, uscat, cãlcat rufe şi echipament


┌────┬──────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────────┬────┐
│Nr. │ Acţiunea │Cantitatea│ Normã │ Necesar anual │Ob- │
│crt.│ de spãlat, │ de rufe │ de consum │(drept de scãdere)│ser-│
│ │ uscat,cãlcat │ kg ├─────────────┤ col.2x3 │va- │
│ │ │ │kg cc/kg rufe│ │ţii │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────┼────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────┼────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────┼────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────────┴────┤
│TOTAL: │
└────────────────────────-───────────────────────────────────────────┘5. Consumatori tehnologici
a) Consumatori de abur


┌────┬──────────┬────────────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬────┐
│Nr. │Consumator│ Consum mediu orar │ Total │Coeficient│Necesar anual│Ob- │
│crt.│ ├────────┬───────────┤ ore de │ consum │ (drept de │ser-│
│ │ │de abur │de cãldurã │funcţio-│ Q │ scãdere) │va- │
│ │ │ │530 x col.2│ nare │ │ col.3x4x5 │ţii │
│ │ │ │ │ │ │ 5100 │ │
│ │ ├────────┼───────────┼────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ kg/h │ kgcal/h │ ore │ │ kg cc │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴───────────┴────────┴──────────┴─────────────┴────┤
│TOTAL: │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘b) Consumatori de apã caldã menajerã la 60°C


┌────┬──────────┬────────────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬────┐
│Nr. │Consumator│ Consum mediu orar │ Total │Coeficient│Necesar anual│Ob- │
│crt.│ ├────────┬───────────┤ ore de │ consum │ (drept de │ser-│
│ │ │de apã │de cãldurã │funcţio-│ Q │ scãdere) │va- │
│ │ │ │ 50 x col.2│ nare │ │ col.3x4x5 │ţii │
│ │ │ │ │ │ │ 5100 │ │
│ │ ├────────┼───────────┼────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ kg/h │ kgcal/h │ ore │ │ kg cc │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴───────────┴────────┴──────────┴─────────────┴────┤
│TOTAL: │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘c) Consumatori de combustibil cu foc direct


┌────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────────┬────┐
│Nr. │Consumator│ Total │ Combustibil natural │Ob- │
│crt.│ │ ore de ├──────────┬──────────────────┤ser-│
│ │ │funcţionare│ Consum │ Necesar anual │va- │
│ │ │ │ specific │(drept de scãdere)│ţii │
│ │ │ ore │ orar │ col.2x3 │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────────────┴────┤
│TOTAL: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:
Privind determinarea consumurilor medii în vederea stabilirii normei locale de consum:
a) Pentru consumatorii de abur:
Se determinã debitul de abur consumat prin mãsurarea cantitãţii de apã rezultatã din condensarea aburului. Pentru aceasta se deschide un robinet de pe circuitul (conducta) de condens dupã ce utilajul respectiv a intrat în regim de funcţionare. Colectând aburul condensat într-un vas de capacitate cunoscutã şi cronometrând timpul de umplere a lui, se va calcula apoi debitul de condens (kg/h) care este egal cu debitul de abur (kg/h) consumat într-o orã pentru funcţionarea utilajului.
În situaţia în care nu existã robinet de golire pe circuitul (conducta) de condens se va crea posibilitatea de mãsurare prin demontarea, pentru intervalul de timp necesar mãsurãtorii, a unei îmbinãri de pe acest circuit (de exemplu, racordul de ieşire de la oalã sau aparatul de condens).
b) Pentru consumatorii de apã caldã menajerã:
Se procedeazã similar celor arãtate mai sus pentru consumatorii de abur, mãsurãtoarea efectuându-se pe racordul de evacuare. În cazurile în care se dispune de un contor pentru apã caldã, mãsurãtoarea se va face prin montarea acestuia pe racordul de alimentare cu apã caldã.
c) Pentru consumatorii de combustibil cu foc direct:
- pentru combustibil lichid se calibreazã rezervorul de consum zilnic şi se fac mãsurãtori cronometrate, determinând astfel consumul orar;
- pentru combustibil gazos se mãsoarã presiunea gazului la arzãtor şi pe baza nomogramelor indicate de furnizorul arzãtorului se determinã debitul de gaz consumat orar.
d) Coeficientul de consum "Q" se alege în funcţie de randamentul garantat indicat de fabrica producãtoare a cazanului care furnizeazã agentul termic.
6. Necesar anual
- în combustibil natural -
(drepturi de scãdere)
- lichid;
- solid;
- gazos.┌────┬──────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬────┐
│Nr. │ Categoria consumatorilor │Combustibil │Coeficient│Combus- │Ob- │
│crt.│ │convenţional│ "n" │tibili │ser-│
│ │ ├────────────┼──────────┤naturali│va- │
│ │ │ kg cc │ kg cc │col. 2:3│ţii │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤
│ 1. │Preparat hranã │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤
│ 2. │Îmbãiat │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤
│ 3. │Igiena individualã zilnicã │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤
│ 4. │Spãlat rufe │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤
│ 5. │Consumatori tehnologici de abur │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤
│ 6. │Consumatori tehnologici de apã │ │ │ │ │
│ │caldã │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤
│ 7. │Consumatori tehnologici cu foc │ │ │ │ │
│ │direct │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤
│ 8. │Încãlzire │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴────┤
│TOTAL: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:
Coeficientul "n" de transformare a combustibilului convenţional în combustibili naturali care se folosesc real se stabileşte conform anexei nr. 10.


ANEXA 10

TRANSFORMAREA
combustibilului convenţional
în combustibil natural sau invers

Combustibilii existenţi şi utilizaţi în procesele de ardere prezintã o mare diversitate atât ca proprietãţi fizice şi chimice, cât şi ca putere caloricã.
Pentru a nu se opera cu multitudinea acestor combustibili a fost introdusã noţiunea de combustibil convenţional, acesta fiind un combustibil de calcul care are puterea calorificã inferioarã de 7.000 kcal/kg.
La încheierea calculelor aceşti combustibili convenţionali sunt transformaţi în combustibili naturali cu ajutorul coeficienţilor de transformare de mai jos.

Coeficienţii de transformare în
combustibili naturali a combustibilului
convenţional cu putere calorificã
inferioarã de 7.000 kcal/kg┌──────┬─────────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────┐
│ Nr. │ Felul (natura) │ Nr. │ Sorti- │ Pci │ Coefi-│
│ crt. │ combustibilului natural │ STAS │ mentul │ Puterea │ cient │
│ │ │ │ granulo- │calorificã│ de │
│ │ │ │ metric │inferioarã│ trans-│
│ │ │ │ - în mm -│ kcal/kg │formare│
│ │ │ │ │ │ "n" │
├──────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│1. │Brichete de cãrbuni │ │ │ │ │
│1.1. │Brichete din huilã de Petroşani │ │ │ │ │
│1.1.1.│- tip A Coroieşti │8729-74│ 24-26 │ 5.852 │ 0,836 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│1.1.2.│- tip B Petrila │8729-74│ 37-60 │ 5.782 │ 0,826 │
├──────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│1.2. │Brichete din lignit de Cãpeni │ │ │ │ │
│1.2.1.│- tip C1 │8729-74│ 24-61 │ 4.802 │ 0,686 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│1.2.2.│- tip C2 │8729-74│ 37-60 │ 4.298 │ 0,614 │
├──────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│2. │Cãrbune brun lignit │ │ │ │ │
│2.1. │- tip B, din bazinul carbonifer │ │ │ │ │
│ │Câmpulung Muscel │8760-70│ 30-400 │ 3.353 │ 0,479 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│2.2. │- tip C, din bazinul Filipeştii │ │ │ │ │
│ │de Pãdure │8760-70│ 80-350 │ 3.395 │ 0,486 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│2.3. │- tip D, din bazinul carbonifer │ │ │ │ │
│ │Şotânga │8760-70│ 80-350 │ 2.996 │ 0,428 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│2.4. │- tip E, din bazinul carbonifer │ │ │ │ │
│ │Voivozi │8760-70│ 80-350 │ 2.849 │ 0,407 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│2.5. │- tip F, din bazinul carbonifer │ │ │ │ │
│ │Sãlaj │8760-70│ 80-350 │ 2.800 │ 0,400 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│2.6. │- tip G, din bazinul carbonifer │ │ │ │ │
│ │Motru │8760-70│ 80-350 │ 2.303 │ 0,329 │
├──────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│3. │Lemn de foc │ │ │ │ │
│3.1 │- sort normal │2340-71│ diferite │ 2.947 │ 0,421 │
│ │ │ │dimensiuni│ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│3.2. │Deşeuri lemnoase │ │ │ │ │
│3.2.1.│- rãmãşiţe de lemn cherestea │2340-71│ diferite │ 2.149 │ 0,307 │
│ │ │ │dimensiuni│ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│3.2.2.│- uscãturi, crãci de arbori │2340-71│ diferite │ 1.799 │ 0,257 │
│ │ │ │dimensiuni│ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│3.2.3.│- traverse, stâlpi vechi etc. │2340-71│ diferite │ 1.750 │ 0,250 │
│ │ │ │dimensiuni│ │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│4. │Combustibili lichizi │ │ │ │ │
│4.1. │Motorinã industrialã │240-249│ - │ 10.150 │ 1,450 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│4.2. │Combustibil lichid uşor │ 54-78 │ tip 1 │ 10.000 │ 1,428 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│4.3. │Combustibil lichid uşor │ 54-78 │ tip 2 │ 9.700 │ 1,385 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│4.4. │Combustibil lichid uşor │ 54-78 │ tip 3 │ 9.650 │ 1,378 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│4.5. │Combustibil lichid uşor │ 54-78 │ tip 4 │ 9.500 │ 1,357 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│4.6. │Combustibil tip M │177-89 │ │ 9.900 │ 1,414 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│4.7 │Combustibil tip P │177-89 │ │ 10.000 │ 1,428 │
├──────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│5. │Combustibili gazoşi │ │ │ │ │
│5.1. │Gaz metan, în Nmc │3317-67│ kcal/Nmc │ 8.050 │ 1,15 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│5.2. │Gaze de sondã din schele │ │ │ │ │
│ │petroliere, în Nmc │3317-67│ kcal/Nmc │ 9.540 │ 1,22 │
│ ├─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┤
│5.3. │Gaze petroliere lichefiate │ 66-63│ kcal/kg │ 10.800 │ 1,543 │
└──────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────┘NOTĂ:

Modul de operare cu coeficienţi de transformare este urmãtorul:
a) Pentru transformarea din combustibil convenţional în combustibil natural, cantitatea de combustibil convenţional se împarte la coeficientul de transformare.
Exemplu:
Sã se transforme cantitatea de 10.000 kg de combustibil convenţional în gaz metan.
Rezolvare:
- în tabel se gãseşte coeficientul de transformare cu valoarea u = 1,15;
- se împarte cantitatea de combustibil convenţional (10.000 kg) la coeficientul de transformare (1,15) şi rezultã cantitatea corespunzãtoare de combustibil natural - gaz metan.10.000
────── = 8.695 Nmc
1,15b) Pentru transformarea combustibililor naturali în combustibil convenţional, cantitatea de combustibil natural se înmulţeşte cu coeficientul de transformare.


ANEXA 11

LISTA
cu funcţiile de conducere pentru care poate fi acordat
spaţiu separat cu destinaţia de birou şi anexe aferente,
precum şi cu cele pentru care se poate acorda spaţiu
cu destinaţia de birou

I. Funcţii de conducere pentru care poate fi acordat spaţiu separat cu destinaţia de birou şi anexe aferente*):
---------
*) Pentru funcţiile prevãzute la poziţiile 1-3, în categoria "anexe aferente" sunt cuprinse şi spaţiile pentru personalul încadrat la cabinetul demnitarului.

1. ministrul internelor şi reformei administrative;
2. secretar de stat, prim-locţiitor al ministrului;
3. secretar de stat;
4. secretar general;
5. secretar general adjunct;
6. inspector general al Poliţiei Române şi locţiitorii acestuia;
7. inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã şi locţiitorii acestuia;
8. inspector general al Jandarmeriei Române şi locţiitorii acestuia;
9. inspector general al poliţiei de frontierã şi locţiitorii acestuia;
10. director direcţie generalã;
11. director adjunct direcţie generalã;
12. director direcţie;
13. director general al Arhivelor Naţionale;
14. rector, prorector, decan, şef de stat major al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza";
15. director al Spitalului de Urgenţã "Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti;
16. director policlinicã;
17. comandanţi/directori de mari unitãţi şi unitãţi, unitãţi de învãţãmânt şi cluburi sportive;

II. Funcţii de conducere pentru care poate fi acordat spaţiu separat cu destinaţia de birou:
1. consilier al ministrului;
2. consilier al secretarului de stat;
3. şef serviciu independent şi locţiitorii acestuia;
4. locţiitor şef direcţie;
5. locţiitor al comandantului (şefului) de mare unitate, unitate, unitate de învãţãmânt şi club sportiv;
6. şef serviciu (secţie);
7. contabil-şef;
8. medic-şef
9. asistent-şef;
10. prodecan, secretar-şef, comandant batalion din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza";
11. şef catedrã;
12. şeful centrului cultural;
13. şeful Ansamblului "Ciocârlia";
14. redactor-şef;
15. director consilier, director adjunct consilier, director direcţie judeţeanã a Arhivelor Naţionale.


ANEXA 12

LISTA
activitãţilor cu caracter secret*) pentru care
se poate acorda spaţiu separat cu destinaţia de birou
---------
*) Încãperile separate se acordã pentru desfãşurarea muncii, conform normelor impuse de caracterul secret al activitãţii. În cadrul aceleiaşi activitãţi nu se acordã spaţiu separat pentru fiecare lucrãtor.

1. Documente secrete
2. Organizare - mobilizare
3. Personal
4. Legãturi cifrate
5. Protecţia informaţiilor


ANEXA 13

LISTA
cu spaţiile destinate pentru activitãţi colective,
de deservire ori pentru executarea altor
atribuţii specifice*) care pot fi folosite
de personalul unitãţilor
---------
*) Cu excepţia spaţiilor afectate activitãţilor didactice, asistenţã medicalã, asistenţã socialã şi altele asemenea.

1. O salã de şedinţe sau adunãri, unde existã astfel de amenajãri
2. Spaţii destinate a fi folosite pentru activitãţi cu publicul, organizarea unor cursuri, activitãţi desfãşurate de organele de control, consultanţi strãini sau activitãţi de protocol
3. Spaţii pentru bibliotecã
4. Spaţii pentru salariaţii Curţii de Conturi care îşi desfãşoarã activitatea în mod permanent în instituţie
5. Spaţii pentru activitatea de secretariat, dactilografiere
6. Spaţii pentru şedinţele consiliilor de conducere, în cazul în care nu pot fi folosite spaţiile atribuite pentru acţiuni de protocol
7. Spaţii pentru casierie, special amenajate
8. Spaţii pentru registratura generalã
9. Spaţii pentru pãstrarea arhivei documentelor secrete
10. Spaţii pentru relaţii cu publicul
11. Spaţii pentru prepararea şi servirea hranei
12. Spaţii pentru telex, centralã telefonicã, echipamente de calcul şi multiplicat
13. Spaţii pentru pazã şi securitate
14. Spaţii pentru personalul de serviciu
15. Spaţii pentru armament şi muniţii
16. Spaţii pentru depozitare
17. Spaţii pentru ateliere de întreţinere şi reparaţii
18. Spaţii pentru executarea atribuţiilor specifice


ANEXA 14

NORME CANTITATIVE MAXIMALE
pentru materiale de curãţenie

I. Materiale pentru care cantitãţile depind de destinaţia spaţiilor
┌────┬──────────────────────────┬────────┬────┬────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea materialelor │Unitatea│U/M │ Cantitatea anualã │ Observaţii │
│crt.│ │ de │ │ alocatã pentru: │ │
│ │ │ calcul │ ├────────┬─────┬─────┤ │
│ │ │ │ │ Cazare │Depo-│Alte │ │
│ │ │ │ │efective│ zit │spa- │ │
│ │ │ │ │ birou │garaj│ţii*)│ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│ │Detergenţi (de toate │ │ │ │ │ │Nu se vor lua în calcul│
│ │tipurile) pentru: │ │ │ │ │ │suprafeţele depozi- │
│ │ │ │ │ │ │ │telor, atelierelor, │
│ │ │ │ │ │ │ │remizelor şi garajelor.│
│ ├──────────────────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│ │a) curãţirea pardoselilor │ │ │ │ │ │ │
│ │din ciment, mozaic, │ │ │ │ │ │ │
│ 1. │gresie, preşuri │ │ │ │ │ │ │
│ │P.V.C. pe holuri, încãperi│1.000 mp│ kg │ 80 │ - │ 120 │ │
│ │şi alte spaţii de acelaşi │ │ │ │ │ │ │
│ │fel │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│ │b) spãlat laufer │ 100 kg │ kg │ 72 │ - │ 72 │Se vor executa │
│ │ │ │ │ │ │ │cel puţin 12 spãlãri. │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│ 2. │Detergenţi (de toate │ │ │ │ │ │ │
│ │tipurile) pentru curãţat │1.000 mp│ kg │ 850 │ 725 │ 850 │ │
│ │pardoselile din parchet │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│ 3. │Sãpun-pastã pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │pardoseli din ciment, │ │ │ │ │ │Se poate substitui cu │
│ │mozaic, gresie, P.V.C., │1.000 mp│ kg │ 120 │ 100 │ 120 │detergenţi de orice fel│
│ │inclusiv preş P.V.C. │ │ │ │ │ │în normã de 1/1. │
│ │pe holuri şi încãperi │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│ 4. │Sãpun rufe pentru spãlat │ 100 kg │ kg │ 60 │ 30 │ 60 │Se vor executa │
│ │laufer │ │ │ │ │ │cel putin 12 spãlãri. │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Se pot substitui cu │
│ │ │ │ │ │ │ │perii din fire sinte- │
│ 5. │Mãturi din paie │1.000 mp│buc.│ 60 │ 65 │ 75 │tice cu 1/2 norma la │
│ │ │ │ │ │ │ │mãturi. │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│ 6. │Perii din pãr pentru │1.000 mp│buc.│ 3 │ 2 │ 3 │ │
│ │parchet │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│ 7. │Perii pentru curãţat │ │ │ │ │ │ │
│ │praful de pe pereţi şi │1.000 mp│buc.│ 1 │ 1 │ 1 │ │
│ │tavane │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────┼────┼────────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│ 8. │Gãleţi P.V.C. cu storcãtor│1.000 mp│buc.│ 6 │ 3 │ 6 │ │
└────┴──────────────────────────┴────────┴────┴────────┴─────┴─────┴───────────────────────┘


----------
*) Alte spaţii - se includ spaţiile pentru desfãşurarea activitãţilor de învãţãmânt, lucru cu publicul, sanitare, de preparare şi servire a hranei, cãmine pentru cazare, birouri, conducerea ministerului, aresturi.

II. Alte materiale
┌────┬─────────────────────────────┬────────┬────┬──────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea materialelor │Unitatea│U/M │Cantitatea│ Observaţii │
│crt.│ │ de │ │ anualã │ │
│ │ │ calcul │ │ alocatã │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ 1. │Soluţie de lustruit parchetul│1.000 mp│ kg │ 100 │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ │Detergenţi (de toate │ │ │ │ │
│ │tipurile) pentru spãlat │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ │a) perdele │ 100 kg │ kg │ 10 │ │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ │b) huse mobilier │ 100 kg │ kg │ 12 │ │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ 2. │c) covoare pluşate, mochete │ │ │ │Se vor executa 2 spãlãri pe an│
│ │şi draperii pluşate │ 100 kg │ kg │ 50 │la preşuri şi o spãlare pe an │
│ │ │ │ │ │la covoare. Covoarele pluşate │
│ │ │ │ │ │se pot curãţa chimic şi prin │
│ │ │ │ │ │instituţii specializate, │
│ │ │ │ │ │maximum o datã la 2 ani. │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ │d) covoare şi preşuri, │ 100 kg │ kg │ 10 │Se vor executa 2 spãlãri pe an│
│ │ţesãturi uscate │ de │ │ │la preşuri şi o spãlare pe an │
│ │ │ţesãturi│ │ │la covoare. │
│ │ │ uscate │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ 3. │Sãpun-pastã pentru spãlarea │ │ │ │Se poate substitui │
│ │tâmplãriei vopsite, a pere- │1.000 mp│ kg │ 10 │detergenţi de orice fel cu 1/2│
│ │ţilor vopsiţi, a placajelor │ │ │ │norma la sãpun (cantitate │
│ │de faianţã │ │ │ │echivalentã). │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ 4. │Detergent pentru curãţat │ │ │ │Se poate substitui cu orice │
│ │obiecte sanitare │1 obiect│ kg │ 2 │tip de praf sau lichid, inclu-│
│ │ │ │ │ │siv detartrant la norma de │
│ │ │ │ │ │1 l/obiect/an. │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ 5. │Detergenţi (toate tipurile) │ │ │ │ │
│ │pentru blocuri alimentare, │1.000 mp│ kg │ 120 │ │
│ │sãli de mese, grupuri │ │ │ │ │
│ │sanitare │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ 6. │Dezodorizant tip spray pentru│ │ │ │ │
│ │împrospãtarea aerului din │ pe │buc.│ 12 │cabinetele ministrului şi ale │
│ │încãperi cu destinaţie │încãpere│ │ │secretarilor de stat │
│ │specialã │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ 7. │Dezodorizant (odorcit) pentru│ la un │ │ │ │
│ │grupuri sanitare │ grup │buc.│ 12 │ │
│ │ │sanitar │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ │Sãpun de rufe pentru: │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se vor executa cel puţin │
│ │a) spãlat perdele │ 100 kg │ kg │ 6 │4 spãlãri la perdele şi │
│ │ │ │ │ │6 spãlãri la huse de mobilier.│
│ 8. ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Se poate substitui cu │
│ │b) spãlat huse mobilier │ 100 kg │ kg │ 10 │detergenţi de orice tip cu 1/2│
│ │ │ │ │ │norma la sãpun de rufe. │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ │c) spãlat câmpuri operaţii │ 100 kg │ kg │ 13 │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ 9. │Mãturi din nuiele pentru │ │ │ │ │
│ │drumuri, alei, platouri │1.000 mp│buc.│ 100 │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│10. │Perii pentru curãţat vase │ │ │ │ │
│ │de WC │ 1 vas │buc.│ 1 │cu mai puţin de 3 vase WC │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│11. │Perii pentru curãţat praful │ un │ │ │ │
│ │de pe aranjamentele florale │ aran- │buc.│ 1 │ │
│ │artificiale │ jament │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ │Deşeuri textile pentru: │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┤Pot fi folosite deşeuri │
│ │a) curãţat pardoseli │1.000 mp│ kg │ 20 │rezultate din casãri │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┤norma 1/1 deşeuri textile sau │
│12. │b) curãţat tâmplarie vopsitã,│ │ │ │lavete din molton norma │
│ │pereţi vopsiţi, placaje de │1.000 mp│ kg │ 10 │1/1 deşeuri textile. │
│ │faianţã │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┤ │
│ │c) spãlat şi şters suprafeţe │ │ │ │ │
│ │cu petrosin │1.000 mp│ │ 5 │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ 10 mp │ │ │ │
│ │Finet pentru curãţarea şi │ supra- │ │ │ │
│13. │lustruirea suprafeţelor de │ faţã │ kg │ 0,5 │ │
│ │mobilier │ desfã- │ │ │ │
│ │ │ şuratã │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│14. │Desfundãtoare pentru lavoare │ 5 │buc.│ 1 │Norma va fi 1 buc. pentru un │
│ │ │lavoare │ │ │grup sanitar cu mai putin de │
│ │ │ │ │ │5 lavoare. │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│15. │Fãraş profesional cu coadã │1.000 mp│buc.│ 3 │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│16. │Coşuri pentru hârtii │ 1 │buc.│ 1 │ │
│ │ │persoanã│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│17. │Bãtãtor de covoare │ 50 mp │buc.│ 1 │ │
│ │ │ covor │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│18. │Gãleţi duble cu pedalã │ 1 grup │buc.│ 1 │la 2 ani │
│ │ │ sanitar│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│19. │Pubele P.V.C. pentru gunoi │ 200 mp │buc.│ 1 │la 4 ani │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│20. │Ştergãtoare pentru picioare │ │ │ │ │
│ │pentru uşi de acces în │ 1 uşã │buc.│ 2 │ │
│ │clãdiri │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│21. │Var hidratat sau bulgãri │ │ │ │ │
│ │pentru întreţinerea curţilor │ 1 ha │ kg │ 200 │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│22. │Produse pentru curãţat │ │ │ │ │
│ │geamuri, oglinzi │1.000 mp│ kg │ 100 │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│23. │Produse pentru curãţat mobila│ 10 mp │litru 1,5 │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│24. │Saci menajeri plastic │ 1 coş │set │ 10 │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┼──────────────────────────────┤
│ │Accesorii spãlat: │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┤ │
│ │a) mop │1.000 mp│buc.│ 50 │ │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┤ │
│25. │b) coadã mop │ mop │buc.│ 2 │ │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┤ │
│ │c) lavete │ 10 mp │buc.│ 3 │ │
│ ├─────────────────────────────┼────────┼────┼──────────┤ │
│ │d) ştergãtor pentru geam │ 100 mp │buc.│ 10 │ │
└────┴─────────────────────────────┴────────┴────┴──────────┴──────────────────────────────┘NOTĂ:
- În scopul cunoaşterii încadrãrii consumurilor în normele cantitative maximale, se va ţine o evidenţã din care sã rezulte drepturile anuale şi cantitãţile alocate.
- Drepturile cantitative anuale se vor stabili la fiecare evidenţã de unitate din compartimentul cazarmare, printr-un procesverbal aprobat de cãtre şef.
- Drepturile cantitative anuale la nivelul fiecãrei unitãţi de administrare pot fi astfel repartizate şi folosite încât sã se asigure cu prioritate întreţinerea corespunzãtoare a spaţiilor destinate deservirii publicului (paşapoarte, poliţia de frontierã, evidenţa populaţiei, circulaţie, cazier, arhive), şcolarizãrii, ocrotirii sãnãtãţii, cazãrii şi hrãnirii efectivelor.
- Prin spãlarea covoarelor, preşurilor şi a huselor nu se va reduce durata normatã de serviciu a bunurilor materiale respective.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016