Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 604 din 3 septembrie 2008 privind sistemul decizional si de monitorizare a implementarii proiectelor din cadrul Programului general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 604 din 3 septembrie 2008  privind sistemul decizional si de monitorizare a implementarii proiectelor din cadrul Programului general Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 604 din 3 septembrie 2008 privind sistemul decizional si de monitorizare a implementarii proiectelor din cadrul Programului general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii"

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008
ORDIN nr. 604 din 3 septembrie 2008
privind sistemul decizional şi de monitorizare a implementãrii proiectelor din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii"
EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008


În temeiul <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 ,

ministrul internelor şi reformei administrative emite urmãtorul ordin:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul prezentului ordin îl constituie stabilirea sistemului decizional şi de monitorizare a implementãrii proiectelor din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", denumit în continuare Programul general.
ART. 2
Termenii şi expresiile utilizate în prezentul ordin sunt definite potrivit <>art. 2 din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 398/2008 şi <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategicã şi financiarã, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizãrii fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii".

CAP. II
Comitetul director pentru Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii"

ART. 3
Se constituie Comitetul director pentru Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", denumit în continuare Comitetul director, ca structurã de tip decizional în procesul de implementare a Programului general.
ART. 4
Comitetul director are urmãtoarele atribuţii principale:
a) analizeazã stadiul şi impactul proiectelor din cadrul Programului general pe baza raportãrilor semestriale elaborate de autoritatea responsabilã şi adoptã, dupã caz, propuneri de modificare a politicilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniu;
b) aprobã propunerile de redistribuire a fondurilor alocate ce nu depãşesc 10%, în eventualitatea identificãrii unor noi prioritãţi de acţiune, pentru care nu este necesar acordul Comisiei Europene, conform legislaţiei comunitare;
c) aprobã propunerile de redistribuire a fondurilor alocate ce depãşesc 10%, în vederea obţinerii acordului Comisiei Europene, obligatoriu pentru revizuirea programelor anuale pentru sumele realocate ce depãşesc 10% din sumele alocate iniţial României;
d) aprobã forma finalã a planurilor multianuale şi a planurilor anuale, în vederea transmiterii acestora cãtre Comisia Europeanã, precum şi a versiunilor revizuite ale acestora;
e) aprobã forma finalã a rapoartelor intermediare şi finale, în vederea transmiterii acestora cãtre Comisia Europeanã.
ART. 5
(1) Comitetul director este alcãtuit din secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţã publicã, secretarul de stat, şef al Departamentului Schengen, secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi afaceri europene şi secretarul general din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
(2) Secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţã publicã, îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comitetului director.
(3) Autoritatea responsabilã, autoritatea delegatã şi autoritatea de certificare pot fi reprezentate la întrunirile Comitetului director, la solicitarea preşedintelui acestuia.
(4) Secretariatul Comitetului director este asigurat de Serviciul fonduri europene din cadrul Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale.
ART. 6
Preşedintele Comitetului director are urmãtoarele atribuţii funcţionale:
a) propune agenda şi stabileşte lista invitaţilor la reuniunile Comitetului director;
b) convoacã reuniunile Comitetului director şi conduce dezbaterile.
ART. 7
(1) La reuniunile Comitetului director pot participa şi alţi reprezentanţi ai structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, la invitaţia preşedintelui Comitetului director.
(2) Preşedintele Comitetului director poate invita la reuniunile acestui organism şi reprezentanţi ai altor instituţii sau autoritãţi publice.
ART. 8
(1) Comitetul director delibereazã în mod valabil dacã la reuniune participã trei pãtrimi din numãrul membrilor sãi şi adoptã decizii cu votul majoritãţii membrilor prezenţi. Prezenţa preşedintelui este obligatorie. În caz de paritate, votul preşedintelui este hotãrâtor.
(2) În cazul în care nu este îndeplinitã condiţia cu privire la cvorumul necesar pentru deliberare prevãzutã la alin. (1), reuniunea se suspendã. Reuniunea se reia dupã un interval de o sãptãmânã, cu aceeaşi agendã.
(3) Deciziile Comitetului director se iau pe bazã de consens, definit în sensul prezentului ordin ca expresia acordului de voinţã al membrilor cu privire la problema supusã dezbaterii şi la decizia propusã, consideratã cea mai bunã pentru gestionarea corespunzãtoare a asistenţei, pe baza unor argumente coerente şi pragmatice.
(4) În cazul în care nu se ajunge la consens, situaţia se prezintã ministrului internelor şi reformei administrative, care va decide.
(5) Membrii Comitetului director pot fi consultaţi şi în scris. În spiritul respectãrii principiului parteneriatului, consultãrile scrise se aplicã doar în cazuri excepţionale, justificate corespunzãtor.
(6) În cazul consultãrii scrise, prin secretariatul Comitetului director, se transmite membrilor acestuia un punctaj cu problemele apãrute, inclusiv motivele care necesitã luarea unei decizii în regim de urgenţã şi soluţiile identificate.
(7) Dacã, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data transmiterii, secretariatul primeşte obiecţii scrise asupra documentelor transmise conform procedurii de consultare scrisã, acestea se transmit preşedintelui Comitetului director, care procedeazã la analizarea acestora cu membrii care au formulat obiecţii. Documentul rezultat va fi transmis tuturor membrilor Comitetului director, pentru consultare.
(8) În lipsa unui rãspuns scris din partea membrilor trimis secretariatului în termen de 10 zile lucrãtoare de la data retransmiterii, documentele se considerã adoptate. În cazul în care existã obiecţii, acestea sunt examinate în cadrul unei reuniuni a Comitetului director.
(9) Secretariatul transmite membrilor Comitetului director varianta finalã a documentelor adoptate, cu aplicarea termenelor prevãzute la alin. (7) şi (8).
ART. 9
(1) Membrii Comitetului director au urmãtoarele atribuţii:
a) participã la reuniunile Comitetului director şi la procesul de adoptare a deciziilor;
b) se informeazã reciproc şi dezbat aspectele relevante legate de implementarea Programului general;
c) urmãresc ducerea la îndeplinire a deciziilor Comitetului director.
(2) Membrii Comitetului director nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfãşuratã în cadrul acestuia.
ART. 10
(1) Comitetul director se reuneşte, de regulã, semestrial sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui.
(2) Convocarea reuniunilor Comitetului director se face, de regulã, în scris, invitaţiile fiind transmise prin poştã, curier, fax sau e-mail.
(3) Secretariatul propune spre aprobare preşedintelui agenda preliminarã a urmãtoarei reuniuni şi, ulterior, o trimite membrilor Comitetului director.
(4) Propunerile de completare/modificare a agendei preliminare se adreseazã preşedintelui în termen de douã zile lucrãtoare de la data primirii acesteia. Agenda finalã se supune aprobãrii preşedintelui şi se transmite împreunã cu documentele-suport membrilor şi invitaţilor cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de data reuniunii.
(5) La începutul fiecãrei reuniuni se adoptã agenda şi se discutã stadiul realizãrii mãsurilor stabilite la reuniunea precedentã.
(6) La sfârşitul fiecãrei reuniuni se stabileşte data orientativã a urmãtoarei reuniuni a Comitetului director.
(7) Reuniunile Comitetului director nu au caracter public.
(8) Deciziile adoptate în cadrul reuniunii Comitetului director sunt consemnate de cãtre secretariat într-un proces-verbal. Acest document se transmite tuturor membrilor Comitetului director, precum şi responsabililor cu îndeplinirea deciziilor în termen de douã zile lucrãtoare de la data reuniunii.
(9) Observaţiile asupra procesului-verbal pot fi trimise secretariatului în termen de 5 zile lucrãtoare de la transmiterea acestuia. Observaţiile sunt consemnate de secretariat în anexa la procesul-verbal. Procesul-verbal şi anexele sunt transmise membrilor şi celorlalţi participanţi la reuniunea Comitetului director în termen de 10 de zile lucrãtoare de la data reuniunii.
ART. 11
(1) Secretariatul are urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigurã pregãtirea logisticã şi transmiterea invitaţiilor de participare la reuniunea Comitetului director;
b) primeşte şi, dupã caz, întocmeşte şi integreazã documentele-suport relevante pentru desfãşurarea reuniunilor Comitetului director şi asigurã transmiterea acestora cãtre membrii Comitetului director;
c) ţine evidenţa şi monitorizeazã modul de implementare a deciziilor Comitetului director, prezentând la fiecare reuniune a acestuia stadiul realizãrii lor;
d) primeşte şi asigurã soluţionarea corespondenţei legate de activitatea Comitetului director;
e) asigurã pãstrarea şi arhivarea, în format electronic şi pe hârtie, a tuturor documentelor referitoare la reuniunile Comitetului director;
f) pune la dispoziţia membrilor grupurilor de lucru ale Comitetului director, stabilite conform art. 12, în vederea evaluãrii, documentele aferente aplicaţiilor depuse spre finanţare;
g) transmite lista finalã a propunerilor de proiecte, aprobatã de Comitetul director, cãtre autoritatea delegatã;
h) informeazã Autoritatea de Audit de pe lângã Curtea de Conturi asupra agendei de lucru şi deciziilor luate în cadrul reuniunilor Comitetului director.
(2) Orice solicitare de informaţii cu privire la activitatea Comitetului director se adreseazã secretariatului fie pe cale electronicã, fie pe suport hârtie.
ART. 12
(1) Prin decizie a Comitetului director se pot înfiinţa grupuri tehnice de lucru, pentru a asista Comitetul director în îndeplinirea atribuţiilor sale.
(2) Prin decizia prevãzutã la alin. (1) se stabilesc structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care urmeazã sã desemneze reprezentanţi în cadrul grupurilor tehnice de lucru, precum şi termenele de rezolvare a sarcinilor.
(3) Conducãtorii structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, stabilite potrivit alin. (2), desemneazã reprezentanţii în termen de douã zile de la comunicarea deciziei de cãtre secretariat.
(4) Grupurile tehnice de lucru se întrunesc ori de câte ori este necesar, la solicitarea secretariatului, în aplicarea deciziilor Comitetului director.
ART. 13
(1) Persoanele care participã la procesul decizional, de monitorizare şi implementare a Programului general trebuie sã semneze o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate, conform modelelor prevãzute de legislaţia în vigoare.
(2) Declaraţiile semnate se depun la autoritatea responsabilã, care asigurã pãstrarea acestora pe termen de 5 ani.
(3) Declaraţiile de imparţialitate şi confidenţialitate se actualizeazã în fiecare an.

CAP. III
Comisiile de evaluare a proiectelor din cadrul Programului general

ART. 14
(1) În vederea derulãrii procesului de selecţie a proiectelor, autoritatea delegatã constituie o comisie de evaluare a proiectelor, a cãrei componenţã se aprobã de autoritatea responsabilã.
(2) Criteriile generale şi specifice de conformitate administrativã, eligibilitate, evaluare şi selecţie a proiectelor, utilizate de comisiile de evaluare, se stabilesc de autoritatea delegatã, cu avizul autoritãţii responsabile.
ART. 15
În vederea evaluãrii aplicaţiilor depuse spre finanţare în cadrul Programului general, comisia de evaluare desfãşoarã urmãtoarele etape procedurale:
a) ia cunoştinţã de aplicaţiile primite din partea solicitanţilor, înregistrate de autoritatea contractantã;
b) realizeazã o verificare a îndeplinirii criteriilor de calificare de cãtre ofertanţi/candidaţi, prin raportare la solicitãrile autoritãţii contractante;
c) realizeazã o evaluare tehnicã şi financiarã a aplicaţiilor;
d) întocmeşte un raport de atribuire, supus validãrii autoritãţii delegate, cu avizul autoritãţii responsabile.

CAP. IV
Situaţii de monopol legal

ART. 16
(1) În cazul în care autoritatea delegatã acţioneazã în calitate de executant cu atribuţii de monopol legal, specifice domeniului ordine şi siguranţã publicã, aceasta poate beneficia de fondurile din cadrul Programului general, sub rezerva adoptãrii unei decizii de finanţare avizate de autoritatea responsabilã şi aprobate de secretarul de stat coordonator al autoritãţii delegate.
(2) Decizia de finanţare reprezintã actul care se elaboreazã în cazul în care beneficiarul se gãseşte în instituţia care gestioneazã asistenţa financiarã nerambursabilã aferentã unei acţiuni în scopul atingerii prioritãţilor strategice din Programul general.

CAP. V
Comitetul de monitorizare a proiectelor din cadrul Programul general

ART. 17
Comitetul de monitorizare instituit potrivit <>art. 3 din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 398/2008 şi <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategicã şi financiarã, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizãrii fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", stabileşte mãsurile necesare pentru implementarea corespunzãtoare a proiectelor din cadrul Programului general, dupã cum urmeazã:
a) analizeazã şi promoveazã spre aprobare în cadrul Comitetului director forma finalã a planurilor multianuale şi a planurilor anuale, precum şi formele revizuite ale acestora;
b) analizeazã şi promoveazã spre aprobare în cadrul Comitetului director rapoartele intermediare şi finale, în vederea transmiterii acestora cãtre Comisia Europeanã;
c) în cazul necesitãţii modificãrii politicilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniu, analizeazã şi promoveazã spre aprobare în cadrul Comitetului director rapoartele periodice ale autoritãţii responsabile şi autoritãţii delegate privind stadiul implementãrii proiectelor;
d) analizeazã riscurile asociate proiectelor aflate în derulare şi mãsurile corective adoptate, stabilind, dupã caz, acţiuni suplimentare de intervenţie;
e) analizeazã şi promoveazã spre aprobare în cadrul Comitetului director redistribuirea fondurilor alocate ce nu depãşesc 10%, în eventualitatea identificãrii unor noi prioritãţi de acţiune, pentru care nu este necesar acordul Comisiei Europene, conform cadrului comunitar aplicabil;
f) analizeazã şi promoveazã spre aprobare în cadrul Comitetului director redistribuirea fondurilor alocate ce depãşesc 10%, în vederea obţinerii acordului Comisiei Europene, obligatoriu pentru revizuirea programelor anuale pentru sumele realocate ce depãşesc 10% din sumele alocate iniţial României.

CAP. VI
Factori decizionali

ART. 18
(1) La nivelul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative implicate în gestionarea Programului general se stabilesc urmãtoarele funcţii:
a) ofiţer responsabil de program, denumit în continuare ORP, şeful Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale;
b) ofiţer delegat pentru activitatea de contractare şi platã, denumit în continuare ODACP, şeful Oficiului Român pentru Imigrãri, respectiv inspectorul general al poliţiei de frontierã;
c) ofiţer responsabil pentru activitatea de certificare, denumit în continuare ORAC, şeful Direcţiei generale financiare.
(2) ORP, ODACP şi ORAC îşi desemneazã înlocuitorul legal la nivel de director general adjunct sau similar.
(3) ORP, ODACP şi ORAC îndeplinesc toate atribuţiile care le revin în calitate de conducãtori ai autoritãţilor desemnate prin <>Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 398/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 168/2008.
(4) În îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, ORP emite decizii.
(5) Deciziile ORP emise în aplicarea dispoziţiilor art. 4 din Decizia Comisiei nr. 2008/22/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului European pentru Refugiaţi pentru perioada 2008-2013 în cadrul programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativã şi financiarã şi eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanţate de fond, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 7 din 10 ianuarie 2008, sunt obligatorii în toate aspectele care privesc gestionarea Programului general pentru structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care au responsabilitãţi legate de implementarea Programului general, cu excepţia celor care au atribuţii de audit şi certificare.
(6) Dispoziţiile alin. (5) se aplicã şi deciziilor ORP emise în aplicarea dispoziţiilor corespunzãtoare din deciziile Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

CAP. VII
Prevederi finale

ART. 19
Autoritatea delegatã are obligaţia sã punã în aplicare toate mãsurile necesare pentru asigurarea accesului la informaţii şi a transparenţei, în vederea garantãrii unei acoperiri mediatice cât mai largi, utilizând diferite forme şi metode de comunicare.
ART. 20
Cheltuielile prilejuite de organizarea întrunirilor Comitetului director şi ale Comitetului de monitorizare se suportã din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
ART. 21
Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

Bucureşti, 3 septembrie 2008.
Nr. 604.
-----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016