Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 601 din 3 septembrie 2008 privind organizarea angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite in cazul operatiunilor privind gestionarea si implementarea asistentei financiare nerambursabile alocate Programului operational "Dezvoltarea capacitatii administrative"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 601 din 3 septembrie 2008  privind organizarea angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite in cazul operatiunilor privind gestionarea si implementarea asistentei financiare nerambursabile alocate Programului operational Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 601 din 3 septembrie 2008 privind organizarea angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite in cazul operatiunilor privind gestionarea si implementarea asistentei financiare nerambursabile alocate Programului operational "Dezvoltarea capacitatii administrative"

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, Deciziei CE nr. 5.748/2007 de adoptare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative", <>Hotãrârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, <>Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi a cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 249/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi a cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 249/2007 , legii anuale de aprobare a bugetului de stat, <>Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 301/2002 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitãţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 ,

ministrul internelor şi reformei administrative emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative", denumit în continuare P.O.D.C.A., se organizeazã şi se executã în cadrul Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacitãţii administrative, denumitã în continuare D.G.D.C.A., cu rol de autoritate de management.
ART. 2
Persoanele împuternicite sã verifice şi sã acorde viza de specialitate pe documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea, respectiv anexele nr. 1-3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 , denumite în continuare norme metodologice, sunt şefii/coordonatorii compartimentelor de specialitate din cadrul D.G.D.C.A., directorul Direcţiei implementare, pentru anexele nr. 1 şi 2, şi coordonatorul Unitãţii de validare, pentru anexa nr. 3.
ART. 3
Viza pentru certificare în privinţa realitãţii, regularitãţii şi legalitãţii operaţiunilor se acordã de cãtre directorul Direcţiei implementare.
ART. 4
Persoana delegatã sã acorde viza pentru "Bun de platã" pentru solicitãrile de acordare a prefinanţãrii şi rapoartele de validare este directorul general adjunct al D.G.D.C.A.
ART. 5
Persoanele desemnate sã semneze ordinele de platã sunt directorul general al D.G.D.C.A. şi şeful Biroului management financiar.
ART. 6
Persoana desemnatã sã acorde viza de control financiar preventiv propriu pentru operaţiunile specifice activitãţii D.G.D.C.A. conduce evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
ART. 7
Specimenele de semnãturi ale persoanelor menţionate la art. 2-6, înlocuitorii acestora, precum şi specimenele de semnãturi ale înlocuitorilor se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.
ART. 8
Documentele privind operaţiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, circuitul acestora, compartimentele de specialitate, precum şi persoanele responsabile implicate în fiecare fazã a procesului execuţiei bugetare sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 9
(1) Cheltuielile cu sumele reprezentând acordarea prefinanţãrii, cheltuielile eligibile rambursate cãtre beneficiarii P.O.D.C.A., provenite din asistenţa financiarã nerambursabilã şi cofinanţarea naţionalã, precum şi cheltuielile cu sumele reprezentând debite datorate utilizãrii necorespunzãtoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente sunt considerate angajamente bugetare şi legale şi reprezintã acţiuni multianuale.
(2) Documentele privind cheltuielile prevãzute la alin. (1) se întocmesc în cadrul D.G.D.C.A. astfel:
a) Compartimentul de contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor din cadrul Direcţiei implementare întocmeşte proiectele de angajamente legale, angajamentele bugetare individuale şi propunerile de angajare a unei cheltuieli, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la normele metodologice;
b) Unitatea de validare din cadrul Biroului management financiar întocmeşte ordonanţãrile de platã privind acordarea de prefinanţare, precum şi ordonanţãrile de platã privind cheltuielile validate în scopul efectuãrii plãţilor cãtre beneficiarii P.O.D.C.A., în cadrul contractelor de finanţare încheiate;
c) Unitatea de plãţi şi contabilitate din cadrul Biroului management financiar întocmeşte ordinele de platã pentru acordarea prefinanţãrii, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, pentru plata TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile, ce nu poate fi recuperat, precum şi pentru sumele reprezentând debite datorate utilizãrii necorespunzãtoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente.
(3) Persoanele împuternicite sã întocmeascã documentele prevãzute la alin. (1) sunt angajaţii din cadrul compartimentelor menţionate la alin. (2).
ART. 10
(1) În procesul execuţiei bugetare, compartimentul de specialitate prevãzut în anexa la prezentul ordin certificã verificarea îndeplinirii condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative - solicitarea de acordare a prefinanţãrii, cererea de rambursare şi anexele la acestea - şi atestã operaţiunile respective, prin aplicarea sigiliului cu sintagma "Confirm realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor".
(2) Dupã obţinerea certificãrii prevãzute la alin. (1), documentele se prezintã de compartimentul de specialitate persoanei delegate de cãtre ordonatorul principal de credite cu atribuţii pentru acordarea semnãturii şi aplicarea sigiliului cu menţiunea "Bun de platã".
ART. 11
Angajamentele bugetare se evidenţiazã în contul 8066 "Angajamente bugetare".
ART. 12
Contractele de finanţare din Fondul Social European, în cadrul P.O.D.C.A., constituie angajamente legale şi se evidenţiazã în contul 8067 "Angajamente legale".
ART. 13
Evidenţa formularelor prevãzute în anexele nr. 1- 3 la normele metodologice se ţine de cãtre compartimentele de specialitate în registre de evidenţã, iar la Biroul management financiar, în "Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu".
ART. 14
D.G.D.C.A. va lua mãsuri de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 15
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

Bucureşti, 3 septembrie 2008.
Nr. 601.

ANEXĂ

TABEL
cu documentele utilizate şi compartimentele responsabile în
fazele execuţiei bugetare

┌────┬─────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ Fazele │Documentele utilizate│ Compartiment responsabil │ Roluri │ Titulari │
│crt.│execuţiei│ │ │ Semnificaţie │ semnãturi │
│ │ bugetare│ │ │ Semnificaţie │ semnãturi │
├────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 1. │Angajarea│Angajamentul bugetar │Unitatea de contractare şi monitorizare│Întocmeşte şi semneazã │ Ofiţerul de proiect │
│ │cheltuie-│ individual │ a implementãrii proiectelor │angajamentul bugetar │ Şef compartiment de specialitate│
│ │ lilor │ │ (Compartimentul de specialitate) │individual prin care se │ │
│ │ │ │ │rezervã fonduri publice │ │
│ │ │ │ │unei anumite destinaţii │ │
│ │ │ │ │(capitol/subcapitol │ │
│ │ │ │ │bugetar de cheltuieli), în│ │
│ │ │ │ │limita creditelor bugetare│ │
│ │ │ │ │aprobate şi în limita │ │
│ │ │ │ │disponibilului de credite │ │
│ │ │ │ │de angajament. Acordã viza│ │
│ │ │ │ │de specialitate. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Controlul financiar preventiv propriu │Avizeazã proiectul de │ Ofiţerul CFPP │
│ │ │ │ Controlul financiar preventiv delegat │angajament bugetar │ Controlorul delegat │
│ │ │ │ │individual dupã ce a │ │
│ │ │ │ │verificat îndeplinirea │ │
│ │ │ │ │condiţiilor privind │ │
│ │ │ │ │legalitatea, regularitatea│ │
│ │ │ │ │şi încadrarea în limitele │ │
│ │ │ │ │şi destinaţia creditelor │ │
│ │ │ │ │bugetare şi/sau de │ │
│ │ │ │ │angajament disponibile la │ │
│ │ │ │ │subdiviziunea │ │
│ │ │ │ │corespunzãtoare din │ │
│ │ │ │ │bugetul aprobat, prin │ │
│ │ │ │ │aplicarea semnãturii şi a │ │
│ │ │ │ │sigiliului personal. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Ordonatorul principal de credite │Semneazã pentru a │ Ordonatorul principal de credite│
│ │ │ │ │certifica existenţa unor │ │
│ │ │ │ │credite bugetare şi/sau │ │
│ │ │ │ │de angajament disponibile │ │
│ │ │ │ │şi punerea în rezervã a │ │
│ │ │ │ │creditelor aferente unei │ │
│ │ │ │ │cheltuieli, potrivit │ │
│ │ │ │ │destinaţiei prevãzute în │ │
│ │ │ │ │buget. │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ Angajamentul legal │ D.G.D.C.A./D.G.J. │Acordã viza de legalitate.│ Persoana cu atribuţii pe linia │
│ │ │ (Contractul de │ │ │ acordãrii asistenţei juridice, │
│ │ │ finanţare) │ │ │ stabilitã conform prevederilor │
│ │ │ │ │ │ actelor normative. În stadiul │
│ │ │ │ │ │ prezentãrii documentului la │
│ │ │ │ │ │ ordonatorul principal de │
│ │ │ │ │ │ credite, persoana competentã de │
│ │ │ │ │ │ la nivelul D.G.J., în │
│ │ │ │ │ │ condiţiile stabilite prin acte │
│ │ │ │ │ │ normative │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Controlul financiar preventiv propriu │Avizeazã proiectul de │ Ofiterul CFPP │
│ │ │ │ Controlul financiar preventiv delegat │angajament legal dupã ce a│ Controlorul delegat │
│ │ │ │ │verificat îndeplinirea │ │
│ │ │ │ │condiţiilor privind │ │
│ │ │ │ │legalitatea, regularitatea│ │
│ │ │ │ │şi încadrarea în limitele │ │
│ │ │ │ │şi destinaţia creditelor │ │
│ │ │ │ │bugetare şi/sau de │ │
│ │ │ │ │angajament disponibile la │ │
│ │ │ │ │subdiviziunea │ │
│ │ │ │ │corespunzãtoare din │ │
│ │ │ │ │bugetul aprobat în limita │ │
│ │ │ │ │disponibilului de credite │ │
│ │ │ │ │de angajament pentru │ │
│ │ │ │ │acţiuni multianuale (în │ │
│ │ │ │ │funcţie de suma din │ │
│ │ │ │ │angajamentul legal, se │ │
│ │ │ │ │vizeazã şi de cãtre │ │
│ │ │ │ │ofiţerul CFPD), prin │ │
│ │ │ │ │aplicarea semnãturii şi a │ │
│ │ │ │ │sigiliului personal. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Ordonatorul principal de credite │Aprobã angajamentul legal │ Ordonatorul principal de credite│
│ │ │ │ │(contractul de finanţare) │ │
│ │ │ │ │cu asigurarea cã au fost │ │
│ │ │ │ │rezervate fondurile │ │
│ │ │ │ │publice necesare │ │
│ │ │ │ │contractãrii, respectiv │ │
│ │ │ │ │plãţii acestuia şi cã │ │
│ │ │ │ │valoarea angajamentului │ │
│ │ │ │ │legal nu poate depãşi │ │
│ │ │ │ │creditele de angajament │ │
│ │ │ │ │aprobate în buget. │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ Propunerea de │Unitatea de contractare şi monitorizare│Întocmeşte şi semneazã │ Ofiţerul de proiect │
│ │ │ angajare a unei │ a implementãrii proiectelor │propunerea de angajare │ Şef compartiment de specialitate│
│ │ │ cheltuieli │ (Compartimentul de specialitate) │a unei cheltuieli prin │ │
│ │ │ │ │care se rezervã fonduri │ │
│ │ │ │ │publice unei anumite │ │
│ │ │ │ │destinaţii, în limita │ │
│ │ │ │ │disponibilului de │ │
│ │ │ │ │credite de angajament. │ │
│ │ │ │ │Acordã viza de │ │
│ │ │ │ │specialitate. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Unitatea de plãţi şi contabilitate │Verificã, completeazã în │ Ofiţerul de contabilitate │
│ │ │ │ │coloanele (1), (2), (3) │ │
│ │ │ │ │şi (8) şi semneazã │ │
│ │ │ │ │propunerea de angajare a │ │
│ │ │ │ │unei cheltuieli pentru │ │
│ │ │ │ │corectitudinea sumelor │ │
│ │ │ │ │înscrise în coloanele │ │
│ │ │ │ │menţionate (creditele de │ │
│ │ │ │ │angajament aprobate, │ │
│ │ │ │ │creditele de angajament │ │
│ │ │ │ │ce au fost angajate, │ │
│ │ │ │ │disponibilul de credite │ │
│ │ │ │ │ce mai poate fi angajat, │ │
│ │ │ │ │precum şi disponibilul de │ │
│ │ │ │ │credite rãmas de │ │
│ │ │ │ │angajat). │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Controlul financiar preventiv propriu │Avizeazã propunerea de │ Ofiţerul CFPP │
│ │ │ │ Controlul financiar preventiv delegat │angajare a cheltuielii │ Controlorul delegat │
│ │ │ │ │dupã ce a verificat │ │
│ │ │ │ │îndeplinirea condiţiilor │ │
│ │ │ │ │privind legalitatea, │ │
│ │ │ │ │regularitatea şi │ │
│ │ │ │ │încadrarea în limitele şi │ │
│ │ │ │ │destinaţia creditelor │ │
│ │ │ │ │bugetare şi/sau de │ │
│ │ │ │ │angajament disponibile la │ │
│ │ │ │ │subdiviziunea │ │
│ │ │ │ │corespunzãtoare din │ │
│ │ │ │ │bugetul aprobat prin │ │
│ │ │ │ │aplicarea semnãturii şi a │ │
│ │ │ │ │sigiliului personal. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Ordonatorul principal de credite │Aprobã propunerea de │ Ordonatorul principal de credite│
│ │ │ │ │angajare a unei cheltuieli│ │
│ │ │ │ │cu respectarea încadrãrii │ │
│ │ │ │ │în creditele bugetare │ │
│ │ │ │ │şi/sau de angajament │ │
│ │ │ │ │înscrise în angajamentul │ │
│ │ │ │ │bugetar individual. │ │
├────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 2. │Lichi- │ Solicitarea de │ Direcţia implemetare │Semneazã şi aplicã │Directorul Direcţiei implementare│
│ │darea │ acordare a │ │sigiliul pentru │ │
│ │cheltu- │ prefinanţãrii │ │Certificarea realitãţii, │ │
│ │ielilor │ │ │regularitãţii şi │ │
│ │ │ │ │legalitãţii operaţiunilor │ │
│ │ │ │ │pe solicitarea de acordare│ │
│ │ │ │ │a prefinanţãrii. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Unitatea de contractare şi │Verificã şi semneazã │ Ofiţerul de proiect │
│ │ │ │ monitorizare a implementãrii │solicitarea de acordare │ │
│ │ │ │ proiectelor │a prefinanţãrii cu │ │
│ │ │ │ │privire la: existenţa │ │
│ │ │ │ │angajamentelor, │ │
│ │ │ │ │realitatea sumei │ │
│ │ │ │ │datorate, precum şi │ │
│ │ │ │ │condiţiile de │ │
│ │ │ │ │exigibilitate ale │ │
│ │ │ │ │angajamentului legal, pe │ │
│ │ │ │ │baza documentelor │ │
│ │ │ │ │justificative (se │ │
│ │ │ │ │verificã dacã │ │
│ │ │ │ │solicitarea de acordare │ │
│ │ │ │ │a prefinanţãrii a │ │
│ │ │ │ │beneficiarului este │ │
│ │ │ │ │întocmitã corect şi se │ │
│ │ │ │ │bazeazã pe contractele │ │
│ │ │ │ │semnate de beneficiar cu │ │
│ │ │ │ │autoritatea de │ │
│ │ │ │ │management, respectiv │ │
│ │ │ │ │contractele semnate cu │ │
│ │ │ │ │un terţ şi respectã │ │
│ │ │ │ │cerinţele din Ghidul │ │
│ │ │ │ │aplicantului). Avizeazã │ │
│ │ │ │ │de conformitate din │ │
│ │ │ │ │punct de vedere tehnic. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Unitatea de validare │Verificã şi semneazã │ Ofiţerul de validare │
│ │ │ │ │pentru corectitudinea │ │
│ │ │ │ │sumei înscrise în │ │
│ │ │ │ │solicitarea de acordare a │ │
│ │ │ │ │prefinanţãrii. │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Aprobã solicitarea de │Coordonatorul unitãţii de │
│ │ │ │ │acordare a prefinanţãrii │ validare │
│ │ │ │ │din punct de vedere │ │
│ │ │ │ │financiar. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Directorul general adjunct │Semneazã şi aplicã │ Directorul general adjunct │
│ │ │ │ │sigiliul pentru bunul de │ │
│ │ │ │ │platã se confirmã │ │
│ │ │ │ │existenţa unui contract de│ │
│ │ │ │ │finanţare încheiat între │ │
│ │ │ │ │autoritatea de management │ │
│ │ │ │ │şi beneficiar, a unui │ │
│ │ │ │ │contract încheiat între │ │
│ │ │ │ │beneficiar şi un terţ, │ │
│ │ │ │ │precum şi existenţa unei │ │
│ │ │ │ │obligaţii de platã certe. │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │Cererea de rambursare│ Direcţia implementare │Semneazã şi aplicã │Directorul Direcţiei implementare│
│ │ │ (însoţitã de │ │sigiliul pentru │ │
│ │ │ documentele │ │certificarea realitãţii, │ │
│ │ │ justificative) │ │regularitãţii şi │ │
│ │ │ │ │legalitãţii operaţiunilor │ │
│ │ │ │ │pe cererea de rambursare a│ │
│ │ │ │ │beneficiarului. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │Unitatea de contractare şi monitorizare│Verificã şi semneazã │ Ofiţerul de proiect │
│ │ │ │ a implementãrii proiectelor │cererea de rambursare │ │
│ │ │ │ │pentru respectarea │ │
│ │ │ │ │prevederilor din Ghidul │ │
│ │ │ │ │aplicantului, confirmarea │ │
│ │ │ │ │cã activitãţile derulate │ │
│ │ │ │ │şi plãtite prin facturile │ │
│ │ │ │ │şi celelalte documente │ │
│ │ │ │ │justificative anexate │ │
│ │ │ │ │sunt în conformitate cu │ │
│ │ │ │ │contractul de finanţare, │ │
│ │ │ │ │precum şi faptul cã │ │
│ │ │ │ │documentele justificative │ │
│ │ │ │ │însoţitoare cuprind date │ │
│ │ │ │ │reale şi exacte. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Unitatea de validare │Întocmeşte fişa de calcul │ Ofiţerul de validare │
│ │ │ │ │şi semneazã pentru │ │
│ │ │ │ │determinarea cheltuielilor│ │
│ │ │ │ │eligibile, a TVA-ului │ │
│ │ │ │ │aferent, precum şi a │ │
│ │ │ │ │eventualelor │ │
│ │ │ │ │deduceri/reţineri aferente│ │
│ │ │ │ │debitelor datorate. │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ Raport de validare │ Unitatea de validare │Verificã şi avizeazã │ Coordonatorul unitãţii de │
│ │ │ │ │raportul de validare prin │ validare │
│ │ │ │ │care se confirmã │ │
│ │ │ │ │eligibilitatea │ │
│ │ │ │ │cheltuielilor ce au fost │ │
│ │ │ │ │realizate şi pentru care │ │
│ │ │ │ │plata poate fi efectuatã. │ │
│ │ │ │ │(Se confirmã cã existã o │ │
│ │ │ │ │obligaţie certã faţã de │ │
│ │ │ │ │beneficiar, exigibilã la o│ │
│ │ │ │ │anumitã datã.) │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Directorul general adjunct │Semneazã şi aplicã │ Directorul general adjunct │
│ │ │ │ │sigiliul pentru bunul de │ │
│ │ │ │ │platã - se confirmã faptul│ │
│ │ │ │ │cã activitãţile au fost │ │
│ │ │ │ │efectuate conform │ │
│ │ │ │ │contractului semnat între │ │
│ │ │ │ │autoritatea de management │ │
│ │ │ │ │şi beneficiar, existã o │ │
│ │ │ │ │obligaţie de platã certã │ │
│ │ │ │ │şi se respectã condiţiile │ │
│ │ │ │ │cu privire la legalitatea │ │
│ │ │ │ │operaţiunii. │ │
│ │ │ │ │Aprobã raportul de │ │
│ │ │ │ │validare în vederea │ │
│ │ │ │ │rambursãrii cãtre │ │
│ │ │ │ │beneficiari a │ │
│ │ │ │ │cheltuielilor eligibile │ │
│ │ │ │ │din contribuţia FSE şi │ │
│ │ │ │ │din contribuţia de la │ │
│ │ │ │ │bugetul de stat. │ │
├────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 3. │Ordonan- │Ordonanţarea de platã│ Unitatea de validare │Întocmeşte şi semneazã │ Ofiţerul de validare │
│ │ţarea │ │ (Compartimentul de specialitate) │în vederea autorizãrii │ Şef compartiment de specialitate│
│ │ cheltu- │ │ │plãţii. Acordã viza de │ │
│ │ielilor │ │ │specialitate. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Unitatea de plãţi şi contabilitate │Semneazã pentru │ Ofiţerul de contabilitate │
│ │ │ │ │exactitatea sumei, │ │
│ │ │ │ │corectitudinea datelor şi │ │
│ │ │ │ │a disponibilului de │ │
│ │ │ │ │credite bugetare. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Controlul financiar preventiv propriu │Avizeazã ordonanţarea de │ Ofiţerul CFPP │
│ │ │ │ Controlul financiar preventiv delegat │platã dupã ce a │ Controlorul delegat │
│ │ │ │ │verificat îndeplinirea │ │
│ │ │ │ │condiţiilor privind │ │
│ │ │ │ │legalitatea, │ │
│ │ │ │ │regularitatea şi │ │
│ │ │ │ │încadrarea în limitele │ │
│ │ │ │ │şi destinaţia creditelor │ │
│ │ │ │ │bugetare şi/sau de │ │
│ │ │ │ │angajament disponibile │ │
│ │ │ │ │la subdiviziunea │ │
│ │ │ │ │corespunzãtoare din │ │
│ │ │ │ │bugetul aprobat, prin │ │
│ │ │ │ │aplicarea semnãturii şi │ │
│ │ │ │ │a sigiliului. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Ordonatorul principal de credite │Aprobã ordonanţarea de │ Ordonatorul principal │
│ │ │ │ │platã, prin care dã │ de credite │
│ │ │ │ │dispoziţie Unitãţii de │ │
│ │ │ │ │validare sã întocmeascã │ │
│ │ │ │ │instrumentele de platã a │ │
│ │ │ │ │cheltuielilor. │ │
├────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 4. │ Plata │ Ordinul de platã │ Unitatea de plãţi şi contabilitate │Verificã şi semneazã │ Semnãtura 2 - │
│ │cheltu- │ │ │pentru efectuarea plãţii │ Şef Birou management financiar │
│ │ielilor │ │ │cheltuielii eligibile, │ │
│ │ │ │ │atât din fonduri │ │
│ │ │ │ │comunitare, cât şi din │ │
│ │ │ │ │surse de cofinanţare │ │
│ │ │ │ │naţionalã, precum şi a │ │
│ │ │ │ │TVA-ului aferent. │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Directorul general │Autorizeazã efectuarea │ Semnãtura 1- directorul general │
│ │ │ │ │plãţii cheltuielii │ │
│ │ │ │ │eligibile atât din fonduri│ │
│ │ │ │ │comunitare, cât şi din │ │
│ │ │ │ │surse de cofinanţare │ │
│ │ │ │ │naţionalã, precum şi a │ │
│ │ │ │ │TVA-ului aferent. │ │
└────┴─────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016