Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 580 din 18 august 2006  privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la   Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 580 din 18 august 2006 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 14 septembrie 2006
ORDIN nr. 580 din 18 august 2006
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 14 septembrie 2006

În baza prevederilor <>art. 37 lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,
având în vedere necesitatea armonizarii legislaţiei româneşti cu Directiva Consiliului 2002/53/CE privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, şi cu Directiva 2004/842/CE referitoare la implementarea regulilor prin care statele membre pot autoriza comercializarea seminţelor aparţinând soiurilor pentru care a fost înaintatã o cerere de înscriere în Catalogul naţional al soiurilor din speciile de plante agricole şi din speciile de legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene nr. L 362 din 9 decembrie 2004,
vazand Referatul de aprobare nr. 4.471 din 11 august 2006 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor,
în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:

ART. I
Anexele nr. 1 şi 3 la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. În anexa nr. 1, dupã litera f) a alineatului (1) al articolului 3 se introduc doua noi litere, literele g) şi h), cu urmãtorul cuprins:
"g) teste pentru verificarea menţinerii;
h) teste specifice pentru determinarea amprentei genetice a soiului."
2. În anexa nr. 1, dupã alineatul (3) al articolului 4 se introduc doua noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Testele pentru verificarea menţinerii se efectueazã periodic de cãtre ISTIS, în scopul determinãrii dacã soiul mai este încã distinct, stabil şi suficient de uniform, pastrandu-şi aceleaşi caractere ca în momentul înregistrãrii. Testele se efectueazã în camp prin compararea semintei de referinta depuse la înscrierea soiului cu samanta pusã la dispoziţie gratuit de cãtre mentinator.
(5) Testele specifice pentru determinarea amprentei genetice a soiului se efectueazã de cãtre ISTIS în conformitate cu protocoalele şi procedurile specifice utilizate în Uniunea Europeanã."
3. Anexa nr. 3*) la ordin va avea urmãtorul cuprins:

"ANEXA Nr. 3

Formularul nr. 1
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII,
PADURILOIR ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA
ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

CERERE
pentru înscrierea soiului la examinare în vederea înregistrãrii
în Catalogul oficial

Data şi numãrul de înregistrare: .........../......./......./ Nr. ........
Examinari solicitate: DUS pentru soi []
pentru formele parentale []
VAU pentru soi []
Amprenta genetica: pentru soi []
pentru formele parentale []

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Specia ......................... 2. Subspecia ....................... │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│ 3. 3.1. SOLICITANT: 𗈗.2. AUTOR: │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Numele: │ Numele: │
│ Prenumele: │ Prenumele: │
│ Calitatea: │ Adresa: │
│ Instituţia: │ │
│ Adresa: │ │
│ Ţara │ Ţara │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│ 4. Adresa pentru corespondenta: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. LOC REZERVAT PENTRU AUTORITATE: │
│ Din analizarea cererii nr. .......... din ............. a rezultat ca: │
│ 5.1. Solicitantul a depus descrierea autorului pentru soiul şi/sau │
│ pentru formele parentale în cazul soiurilor hibride şi/sau │
│ sintetice realizatã dupã ghidul UPOV DA [] NU [] │
│ sau │
│ 5.2. Solicitantul a depus descrierea oficialã a soiului şi/sau pentru │
│ formele parentale efectuatã de o autoritate oficialã din Uniunea │
│ Europeanã: DA [] NU [] │
│ sau │
│ 5.3. Solicitantul a depus cererea (copie) pentru efectuarea testului │
│ DUS şi/sau pentru formele parentale la o autoritate oficialã din │
│ Uniunea Europeanã: DA [] NU [] │
│ sau │
│ 5.4. Cererea solicitantului de efectuare a testului DUS a soiului şi/sau│
│ pentru formele parentale şi testului VAU a fost acceptatã de cãtre │
│ autoritate: DA [] NU [] │
│ Drept care, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/842/CE şi/sau │
│cu principiile acesteia solicitantul POATE [] NU POATE [] multiplica/ │
│comercializa samanta soiului în condiţiile legii. │
│ │
│ Data ......... Semnatura/ştampila │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6. Denumirea solului: 6.1. Provizorie: │
│ (cod sau denumire conform │
│ D 2002/63/CE ; se 6.2. Definitiva: │
│ completeazã cu capitale) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7. Informaţii pentru experimentator: │
│ 7.1. Zona de cultura: │
│ 7.2. Condiţii de cultura: │
│ 7.3. Grupa de maturitate: │
│ 7.4. Recomandãri suplimentare: │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ 8. Originea: │ În cazul hibrizilor, indicaţi formula│
│ │ şi precizati dacã este libera sau │
│ │ secreta. │
│ │ LIBERA [] SECRETA [] │
│ Formula (în cazul hibrizilor şi │ În cazul în care este secreta, │
│ soiurilor sintetice) │ completati şi formularul 1 bis. │
│ Ploidia │ │
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│ 9. Modul de Selecţie în masa [] Selecţie genealogica [] Hibridare []│
│ obţinere Alte (precizati): ...................................... │
│ a soiului: │
│ 9.1. Pentru hibrizi se indica formula generica │
│ 9.2. Ploidia semintei certificabile │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10. Componentii genealogici/formele parentale: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.1. Aparţin solicitantului: DA [] / NU [] │
│ 10.2. Sunt proprietatea autorului DA [] / NU [] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11. Menţinerea puritatii biologice │
│ 11.1. Tip de selecţie de menţinere/metoda: │
│ 11.2. Responsabilul cu menţinerea: Solicitantul [] Autorul [] │
│ Alţii (nominalizaţi): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.3. Locaţia în care se face │
│ menţinerea: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12. 12.1. Soiul a mai fost testat în alta ţara: DA [] / NU [] │
│ Dacã DA, în care: ........ │
│ perioada ................. nr. cererii de testare ....... │
│ testul DUS []; VAU []; DUS [] şi VAU [] │
│ 12.2. Soiul este în curs de testare în alta ţara; DA [] / NU [] │
│ Dacã DA, în care .... din ce an .... nr. cererii de testare .... │
│ testul DUS []; VAU []; DUS [] şi VAU [] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13. 13.1. Soiul a mai fost înregistrat în alta ţara: DA [] / NU [] │
│ Dacã DA, sub ce nume: ..... poziţie Catalog oficial (ţara) ..... │
│ mentinator ................ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.2. Soiul este înregistrat în Catalogul Comun al UE: DA [] / NU [] │
│ Dacã DA, sub ce nume: ...... în ce an ...... mentinator ........ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14. Soiul este modificat genetic DA [] / NU [] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.1. Dacã DA - evenimentul de transformare ..................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.2. Nr. şi data aprobãrii autoritãţii pentru introducere în mediu a │
│ evenimentului de transformare: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15. Cererea este însoţitã de: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.1. Descrierea autorului conform UPOV DA [] / NU [] │
│ Pentru soiurile hibride şi soiurile sintetice autorul va depune │
│ decrierea UPOV şi pentru liniile parentale ale soiului hibrid │
│ şi componentele soiului sintetic. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.2. Descrierea oficialã a soiului DA [] / NU [] efectuatã de cãtre │
│ autoritatea ........... din ţara ......, conform ghidului UPOV │
│ nr. ....... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.3. Copia cererii pentru efectuarea testului DUS de cãtre autoritatea│
│ din ţara ............ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16. Subsemnaţii suntem de acord ca testele DUS solicitate în prezenta │
│ cerere sa fie efectuate de cãtre ......................... angajandu-ne│
│ sa achitam taxele aferente acestui test conform Acordului de colaborare│
│ dintre ISTIS şi ............................ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Prezenta cerere a fost depusa în doua exemplare din care unul se returneazã
solicitantului.

Semnatura solicitantului: Semnatura autorului:

Data:Formularul nr. 1 bis
Confidenţial
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII,
PÃDURILOR ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA
ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

Nr. de înregistrare a cererii
de înscriere ................

INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND
HIBRIDUL/SOIUL SINTETIC

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│ SPECIA │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│ DENUMIREA (cod sau denumire conform D 2002/53/CE ): │
├───┼──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ │ 2.1. PROVIZORIE: 𗈖.2. DEFINITIVA: │
├───┼──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│ 3.│ FORMULA HIBRIDULUI/SOIULUI SINTETIC: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│ Liniile parentale: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 4.1. Forma mama: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 4.2. Forma tata: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 4.3. Componentele soiului sintetic: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│ Ploidia │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5.1. Semintei certificate: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5.2. Semintei formelor parentale: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5.2.1. Forma mama: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5.2.2. Forma tata │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5.2.3. Componentele soiului sintetic: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│ INFORMTII PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI DUS: │
├───┴──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │ Dacã s-a efectuat │ Date privind autoritatea │
│ Denumirea hibridului/ │ testul DUS │ care a efectuat testul DUS │
│ formelor parentale ├─────────┬─────────┼───────┬───────────┬─────────┤
│ │ DA │ NU │ Ţara │ Instituţia│ Perioada│
├────────────────┬─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Hibridul │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Forma tata │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Forma mama │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Componentele ├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│soiului sintetic│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────────┴─────────┤
│ Solicitantul anexez la prezenta cerere urmãtoarele documente: │
│ ┌────────────┬───────┬────────────┬────────────────┤
│ │ Hibrid/soi │ Forma │ Forma tata │ Componentele │
│ │ sintetic │ mama │ │soiului sintetic│
│ ├──────┬─────┼───┬───┼──────┬─────┼───────┬────────┤
│ │ DA │ NU │ DA│ NU│ DA │ NU │ DA │ NU │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼─────┼───────┼────────┤
│Descriere autorului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼─────┼───────┼────────┤
│Descrierea oficialã DUS │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────┴─────┴───┴───┴──────┴─────┴───────┴────────┘

Prezenta cerere a fost depusa în doua exemplare din care unul se returneazã
solicitantului.

Semnatura solicitantului: Semnatura autorului:

Data:"ART. II
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicãrii.

Ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Gheorghe Flutur

Bucureşti, 18 august 2006.
Nr. 580.

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice