Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 579 din 18 august 2006  privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la   Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 579 din 18 august 2006 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 14 septembrie 2006
ORDIN nr. 579 din 18 august 2006
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 14 septembrie 2006

În baza prevederilor <>art. 37 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,
având în vedere necesitatea armonizarii legislaţiei româneşti cu Directiva Consiliului 2002/55/CE privind comercializarea seminţelor de legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, şi cu Directiva 2004/842/CE referitoare la implementarea regulilor prin care statele membre pot autoriza comercializarea seminţelor aparţinând soiurilor pentru care a fost înaintatã o cerere de înscriere în Catalogul naţional al soiurilor din speciile de plante agricole şi din speciile de legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene nr. L 362 din 9 decembrie 2004,
vazand Referatul de aprobare nr. 4.496 din 11 august 2006 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor,
în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:

ART. I
<>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, se modifica dupã cum urmeazã:
1. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
2. Anexa nr. 2 se abroga.
ART. II
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicãrii.

Ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Gheorghe Flutur

Bucureşti, 18 august 2006.
Nr. 579.

ANEXA
(Anexa nr. 1 la <>Ordinul nr. 1.349/2005 )

ART. 1
(1) În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) examineazã tehnic soiurile româneşti şi strãine pentru care se solicita înscrierea în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România (Catalogul oficial).
(2) Înregistrarea soiurilor se face pe baza testului privind distinctivitatea, uniformitatea şi stabilitatea soiurilor.
(3) La solicitarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, în vederea acordãrii protecţiei, ISTIS valideazã testul privind distinctivitatea, uniformitatea şi stabilitatea soiurilor, efectuat de instituţiile abilitate din ţãrile Comunitãţii Europene.
ART. 2
(1) Examinarea soiurilor se organizeazã în cadrul centrelor de testare a soiurilor, care sunt amplasate în diferite condiţii ecologice din ţara şi care formeazã reţeaua oficialã a testarii soiurilor.
(2) Centrele de testare a soiurilor efectueazã examinarea soiurilor conform anexei nr. 4 la <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume.
ART. 3
Testele efectuate de ISTIS sunt urmãtoarele:
a) testul privind distinctivitatea, uniformitatea şi stabilitatea soiurilor (DUS);
b) teste pentru verificarea autenticitatii şi puritatii varietale a soiurilor multiplicate, teste care se efectueazã pe plante obţinute direct din seminţe sau plante ţinere din categoria "certificatã";
c) teste preliminare în vederea testarii oficiale a soiurilor;
d) teste pentru verificarea coincidentei la inflorire a formelor parentale;
e) teste privind comportarea soiurilor înregistrate sau în curs de înregistrare în condiţii de producţie;
f) teste pentru verificarea menţinerii;
g) teste specifice pentru determinarea amprentei genetice a soiului.
ART. 4
(1) Testele privind verificarea autenticitatii şi puritatii varietale a soiurilor multiplicate se efectueazã anual de cãtre ISTIS, în scopul de a monitoriza şi, dupã caz, de a permite autoritãţii oficiale de certificare sa ia mãsurile corespunzãtoare prevenirii sau interzicerii folosirii la reinmultire şi pentru comercializare a seminţelor necorespunzãtoare din punct de vedere al autenticitatii, puritatii varietale şi stãrii sanitare.
(2) În pre- şi postcontrol se verifica dacã în cursul multiplicãrii soiurile şi-au pãstrat aceleaşi caractere ca la înregistrarea în Catalogul oficial şi au puritatea biologica corespunzãtoare categoriei declarate.
(3) Se testeaza seminţele din categoriile biologice: prebaza, baza, certificatã sau alte categorii, dupã caz. Testarea se efectueazã în:
a) precontrol - în parcele de control în camp, în spaţii protejate şi prin electroforeza, dupã caz;
b) postocontrol - în parcele de control în camp (microculturi) şi prin electroforeza, dupã caz.
(4) Testele pentru verificarea menţinerii se efectueazã periodic de cãtre ISTIS, în scopul determinãrii dacã soiul mai este încã distinct, stabil şi suficient de uniform, pastrandu-şi aceleaşi caractere ca în momentul înregistrãrii. Testele se efectueazã în camp prin compararea semintei de referinta depuse la înscrierea soiului cu samanta pusã la dispoziţie gratuit de cãtre mentinator.
(5) Testele specifice pentru determinarea amprentei genetice a soiului se efectueazã de cãtre ISTIS în conformitate cu protocoalele şi procedurile specifice utilizate în Uniunea Europeanã.
ART. 5
La soiurile modificate genetic ale cãror forme normale sunt deja înregistrate se verifica identitatea soiului prin testare în camp timp de un an şi, de asemenea, rezistenta indusa care a fãcut obiectul modificãrii genetice se va verifica în cadrul unei instituţii abilitate. Soiurile ameliorate prin metode clasice pentru un singur caracter (rezistenta la organismele dãunãtoare, androsterilitate etc.), a cãror forma normalã a fost deja înregistratã, se testeaza un singur an. La aceste soiuri se verifica în paralel caracterul indus care a fãcut obiectul ameliorãrii.
ART. 6
Planul tehnic cuprinde întregul sortiment de soiuri ce se examineazã în reţeaua oficialã pentru testarea soiurilor şi se întocmeşte pentru:
a) culturi de sera ciclul I, pana la data de 15 octombrie;
b) culturi de sera ciclul II, pana la data de 1 august;
c) culturi în solarii, pana la data de 1 ianuarie;
d) legume de camp, pana la data de 15 ianuarie.
ART. 7
a) Comanda de testare va avea urmãtorul model:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ COMANDA DE TESTARE │
│ pentru anul .... │
│ │
│ Prin prezenta solicitam Institutului de Stat pentru Testarea şi │
│Înregistrarea Soiurilor testarea urmãtoarelor soiuri: │
│ ┌────┬──────────┬──────┬──────────┬──────────┬───────┬────────┬──────────┐ │
│ │Nr. │ Specia │ Soiul│ Grupa de │ Sistemul │Anul de│ Tipul │Observaţii│ │
│ │crt.│ │ │maturitate│de cultura│testare│testului│ │ │
│ ├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┤ │
│ ├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┤ │
│ ├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┤ │
│ ├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┤ │
│ ├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┤ │
│ └────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┴──────────┘ │
│ │
│ Plata tarifelor de testare se va efectua conform contractului de testare │
│ce urmeazã a fi încheiat. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘b) Cererea pentru înscrierea soiului la examinare în vederea înregistrãrii în Catalogul oficial va avea urmãtorul model:

Formularul nr. 1
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII,
PÃDURILOR ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA
ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

CERERE
pentru înscrierea soiului la examinare în vederea înregistrãrii
în Catalogul oficial

Data şi numãrul de înregistrare: ............/...../....../ Nr. ..........
Examinari solicitate: DUS []

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Specia ............................ 2. Subspecia ..................... │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ 3. 3.1. S0LICITANT: │ 3.2. AUTOR: │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ Numele: │ Numele: │
│ Prenumele: │ Prenumele: │
│ Calitatea: │ Adresa: │
│ Instituţia: │ │
│ Adresa: │ │
│ Ţara │ Ţara │
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│ 4. Adresa pentru corespondenta: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. LOC REZERVAT PENTRU AUTORITATE: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Din analizarea cererii nr. ..... din .......... a rezultat ca: │
│ 5.1. Solicitantul a depus descrierea autorului pentru soiul şi/sau │
│ pentru liniile parentale în cazul soiurilor hibride şi/sau │
│ sintetice realizatã dupã ghidul UPOV DA [] NU [] │
│ sau │
│ 5.2. Solicitantul a depus descrierea oficialã a soiului efectuatã de o │
│ autoritate oficialã din Uniunea Europeanã: DA [] NU [] │
│ sau │
│ 5.3. Solicitantul a depus cererea (copie) pentru efectuarea testului DUS│
│ la o autoritate oficialã din Uniunea Europeanã: DA [] NU [] │
│ sau │
│ 5.4. Cererea solicitantului de efectuare a testului DUS a fost acceptatã│
│ de cãtre autoritate: DA [] NU [] │
│ Drept care, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/842/CE şi/sau cu│
│ principiile acesteia solicitantul POATE [] NU POATE [] multiplica/ │
│ comercializa samanta soiului în condiţiile/legii. │
│ │
│ Data ............. Semnatura/Ştampila │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6. Denumirea soiului: 6.1. Provizorie: │
│ (cod sau denumire conform 6.2. Definitiva: │
│ D 2002/53/CE ) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7. Informaţii pentru experimentator: │
│ 7.1. Zona de cultura: │
│ 7.2. Condiţii de cultura: │
│ 7.3. Grupa de maturitate: │
│ 7.4. Recomandãri suplimentare: │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ 8. Originea: │ În cazul hibrizilor, indicaţi formula│
│ │ şi precizati dacã este libera sau │
│ │ secreta. │
│ │ LIBERA [] SECRETA [] │
│ Formula │ În cazul în care este secreta, │
│ │ completati şi formularul 1 bis. │
│ Ploidia │ │
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│ 9. Modul de Selecţie în masa [] Selecţie genealogica [] Hibridare []│
│ obţinere Alte (precizati): ...................................... │
│ a soiului: │
│ 9.1. Pentru hibrizi se indica formula generica │
│ 9.2. Ploidia semintei certificabile │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10. Componentii genealogici: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.1. Aparţin solicitantului: DA [] / NU [] │
│ 10.2. Sunt proprietatea autorului DA [] / NU [] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11. Menţinerea puritatii biologice │
│ 11.1. Tip de selecţie de menţinere/metoda: │
│ 11.2. Responsabilul cu menţinerea: Solicitantul [] Autorul [] │
│ Alţii (nominalizaţi): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.3. Locaţia în care se face │
│ menţinerea: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12. 12.1. Soiul a mai fost testat în alta ţara: DA [] / NU [] │
│ Dacã DA, în care: ........ │
│ perioada ................. nr. cererii de testare ....... │
│ 12.2. Soiul este în curs de testare DUS în alta ţara; DA [] / NU [] │
│ Dacã DA, în care .... din ce an .... nr. cererii de testare .... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13. 13.1. Soiul a mai fost înregistrat în alta ţara: DA [] / NU [] │
│ Dacã DA, sub ce nume: ..... poziţie Catalog oficial (ţara) ..... │
│ mentinator ................ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.2. Soiul este înregistrat în Catalogul Comun UE: DA [] / NU [] │
│ Dacã DA, sub ce nume: ...... în ce an ...... mentinator ........ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14. Soiul este modificat genetic DA [] / NU [] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.1. Dacã DA - evenimentul de transformare ..................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.2. Nr. şi data aprobãrii autoritãţii pentru introducere în mediu a │
│ evenimentului de transformare: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15. Cererea este însoţitã de: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.1. Descrierea autorului cf. UPOV DA [] / NU [] │
│ Pentru soiurile hibride şi soiurile sintetice autorul va depune │
│ decrierea UPOV şi pentru liniile parentale ale soiuirilor hibride│
│ şi componentele soiului sintetic. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.2. Descrierea oficialã a soiului DA [] / NU [] efectuatã de cãtre │
│ autoritatea ........... din ţara ....... conform ghidului UPOV │
│ nr. ....... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.3. Copia cererii pentru efectuarea testului DUS de cãtre autoritatea│
│ din ţara ............ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16. Subsemnaţii suntem de acord ca testele DUS solicitate în prezenta │
│ cerere sa fie efectuate de cãtre ......................... angajandu-ne│
│ sa achitam taxele aferente acestui test conform Acordului de colaborare│
│ dintre ISTIS şi ............................ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Prezenta cerere a fost depusa în doua exemplare din care unul se returneazã
solicitantului.

Semnatura solicitantului: Semnatura autorului:

Data depunerii:Formularul nr. 1 bis
Confidenţial
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII,
PÃDURILOR ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA
ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

Nr. de înregistrare a cererii
de înscriere ................

INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND
HIBRIDUL/SOIUL SINTETIC

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│ SPECIA │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│ DENUMIREA (cod sau denumire conform D 2002/53/CE ): │
├───┼──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ │ 2.1. PROVIZORIE: 𗈖.2. DEFINITIVA: │
├───┼──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│ 3.│ FORMULA HIBRIDULUI/SOIULUI SINTETIC: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│ Liniile parentale: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 4.1. Forma mama: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 4.2. Forma tata: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 4.3. Componentele soiului sintetic: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│ Ploidia │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5.1. Semintei certificate: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5.2. Semintei formelor parentale: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5.2.1. Forma mama: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5.2.2. Forma tata │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5.2.3. Componentele soiului sintetic: │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│ INFORMTII PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI DUS: │
├───┴──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │ Dacã s-a efectuat │ Date privind autoritatea │
│ Denumirea hibridului/ │ testul DUS │ care a efectuat testul DUS │
│ formelor parentale ├─────────┬─────────┼───────┬───────────┬─────────┤
│ │ DA │ NU │ Ţara │ Instituţia│ Perioada│
├────────────────┬─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Hibridul │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Forma tata │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Forma mama │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│Componentele ├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│soiului sintetic│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────────┴─────────┤
│ Solicitantul anexez la prezenta cerere urmãtoarele documente: │
│ ┌────────────┬───────┬────────────┬────────────────┤
│ │ Hibrid/soi │ Forma │ Forma tata │ Componentele │
│ │ sintetic │ mama │ │soiului sintetic│
│ ├──────┬─────┼───┬───┼──────┬─────┼───────┬────────┤
│ │ DA │ NU │ DA│ NU│ DA │ NU │ DA │ NU │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼─────┼───────┼────────┤
│Descriere autorului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼─────┼───────┼────────┤
│Descrierea oficialã DUS │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────┴─────┴───┴───┴──────┴─────┴───────┴────────┘

Prezenta cerere a fost depusa în doua exemplare din care unul se returneazã
solicitantului.

Semnatura solicitantului: Semnatura autorului:

Data:-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice