Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 51 din 2 aprilie 2009 privind desemnarea entitatilor evaluatoare si de certificare a containerelor destinate protectiei documentelor clasificate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 51 din 2 aprilie 2009  privind desemnarea entitatilor evaluatoare si de certificare a containerelor destinate protectiei documentelor clasificate    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 51 din 2 aprilie 2009 privind desemnarea entitatilor evaluatoare si de certificare a containerelor destinate protectiei documentelor clasificate

EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 aprilie 2009

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) şi g) şi alin. (5), precum şi al <>art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, aprobatã prin <>Legea nr. 101/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat emite urmãtorul ordin:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul ordin stabileşte regulile de desemnare a entitãţilor evaluatoare pentru a realiza sarcini specifice privind atestarea conformitãţii containerelor destinate protecţiei documentelor clasificate.
ART. 2
Entitãţile evaluatoare se desemneazã de cãtre instituţiile cu atribuţii legale de coordonare şi control al activitãţilor referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat sau de cãtre Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS.
ART. 3
Entitãţile desemnate în condiţiile prevãzute la art. 2 evalueazã modul în care containerele corespund cerinţelor minime pentru containerele destinate protecţiei documentelor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru şi încuietorile acestora şi elibereazã certificate de conformitate.
ART. 4
Pe baza certificatelor de conformitate, ORNISS autorizeazã utilizarea containerelor pentru pãstrarea informaţiilor clasificate.
ART. 5
În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtorul înţeles:
a) autoritate competentã - ORNISS şi instituţiile cu atribuţii de coordonare şi control a activitãţilor referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat, conform legii;
b) cerinţe minime - cerinţele minime pentru containerele destinate protecţiei informaţiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru şi încuietorile acestora, aprobate prin <>Ordinul directorului general al ORNISS nr. 443/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) container - dulap metalic special destinat pãstrãrii documentelor clasificate şi protecţiei acestora împotriva accesului neautorizat;
d) certificat de conformitate - document eliberat de entitatea evaluatoare prin care se atestã cã produsul corespunde cerinţelor minime;
e) conformitate - îndeplinirea de cãtre un container a condiţiilor specificate în cerinţele minime;
f) desemnare - procedura prin care autoritatea competentã confirmã cã un organism satisface condiţiile pentru evaluarea conformitãţii, finalizatã prin emiterea unui certificat de recunoaştere;
g) entitate evaluatoare - persoanã juridicã sau structurã specializatã a unei instituţii, care are capabilitatea de a efectua evaluarea conformitãţii;
h) evaluarea conformitãţii - activitate prin care se determinã în mod direct sau indirect cã sunt îndeplinite cerinţele minime;
i) persoana interesatã - persoanã juridicã sau structurã specializatã din cadrul unei instituţii publice care solicitã desemnarea.

CAP. II
Solicitarea desemnãrii

ART. 6
Pentru dobândirea calitãţii de entitate evaluatoare, persoana interesatã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sã fie persoanã juridicã cu sediul în România sau o structurã din cadrul unei instituţii publice;
b) sã facã dovada implementãrii unui sistem de management al calitãţii;
c) sã dispunã de personal competent şi echipamente adecvate pentru evaluarea conformitãţii;
d) sã elaboreze şi sã deţinã o procedurã de evaluare a conformitãţii pentru containere, avizatã de ORNISS;
e) sã poatã asigura confidenţialitatea şi pãstrarea secretului profesional şi sã încheie un angajament în acest sens.
ART. 7
(1) În vederea obţinerii calitãţii de entitate evaluatoare, persoana interesatã trebuie sã depunã o cerere de desemnare însoţitã de documentaţia din care sã reiasã modul în care sunt îndeplinite condiţiile de desemnare.
(2) Cererea de desemnare se depune la o autoritate competentã şi trebuie sã corespundã modelului prevãzut în anexa nr. 1.

CAP. III
Certificatul de recunoaştere

ART. 8
Conducãtorul autoritãţii competente numeşte o comisie de desemnare care analizeazã cererea persoanei interesate şi verificã documentaţia privind modul de îndeplinire a condiţiilor de desemnare.
ART. 9
În vederea soluţionãrii cererii de desemnare, comisia poate solicita persoanei interesate şi alte documente relevante şi poate face verificãri la faţa locului.
ART. 10
Dupã finalizarea verificãrilor, comisia întocmeşte un raport de evaluare în care face propuneri privind aprobarea sau respingerea cererii de desemnare, dupã caz.
ART. 11
(1) În baza raportului întocmit de comisia de desemnare autoritatea competentã emite certificatul de recunoaştere, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2.
(2) O copie a certificatului de recunoaştere se transmite de autoritatea competentã emitentã la ORNISS, care ţine lista centralizatã a certificatelor de recunoaştere.
ART. 12
(1) Certificatul de recunoaştere se acordã pentru o perioadã de cel mult 3 ani şi se poate prelungi, la solicitarea entitãţii, în condiţiile stabilite de prezentul ordin.
(2) Solicitarea de prelungire trebuie fãcutã cu cel puţin o lunã înainte de expirarea valabilitãţii certificatului de recunoaştere.
ART. 13
(1) În perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere supravegherea activitãţii entitãţii evaluatoare se realizeazã prin inspecţii efectuate de cãtre comisii formate din reprezentanţi ai ORNISS sau, dupã caz, ai autoritãţii competente care a eliberat certificatul de recunoaştere.
(2) Dacã se constatã nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii certificatului de recunoaştere, comisia face propuneri de suspendare sau de retragere a acestuia.
ART. 14
Autoritatea competentã care a emis un certificat de recunoaştere poate sã suspende sau sã retragã acest certificat în cazul nerespectãrii condiţiilor care au stat la baza eliberãrii ori în situaţia în care entitatea evaluatoare solicitã acest lucru.
ART. 15
Solicitarea entitãţii evaluatoare de suspendare ori retragere a certificatului de recunoaştere trebuie înaintatã autoritãţii competente care l-a emis cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitãţii de evaluare.
ART. 16
Suspendarea sau retragerea certificatului de recunoaştere nu afecteazã rapoartele de încercãri sau certificatele de conformitate emise de cãtre entitatea evaluatoare anterior datei la care s-a luat decizia privind suspendarea ori retragerea desemnãrii.
ART. 17
(1) În situaţia retragerii certificatului de recunoaştere, entitatea evaluatoare trebuie sã asigure pãstrarea în mod corespunzãtor a documentelor şi înregistrãrilor în legãturã cu evaluãrile realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost desemnatã.
(2) În cazul în care entitatea evaluatoare nu poate pãstra în mod corespunzãtor documentele şi înregistrãrile prevãzute la alin. (1), acestea sunt predate producãtorilor de containere care au solicitat evaluarea conformitãţii sau unei autoritãţi competente.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 18
Termenul de soluţionare a cererii de desemnare este de 30 de zile de la data depunerii la autoritatea competentã.
ART. 19
În perioada suspendãrii valabilitãţii sau dupã anularea certificatului de recunoaştere, entitãţile titulare sunt radiate din lista centralizatã a certificatelor de recunoaştere ţinutã de ORNISS.
ART. 20
Modelul certificatului de conformitate eliberat de entitatea evaluatoare este cel prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 21
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 22
Pe data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogã Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 174/2004 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea entitãţilor evaluatoare a conformitãţii containerelor destinate protecţiei informaţiilor clasificate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 21 aprilie 2004, şi Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 26/2008 pentru modificarea Procedurii privind desemnarea entitãţilor evaluatoare a conformitãţii containerelor destinate protecţiei informaţiilor clasificate, aprobatã prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 174/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 26 martie 2008.
ART. 23
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Oficiului
Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu

Bucureşti, 2 aprilie 2009.
Nr. 51.


ANEXA 1
CERERE DE DESEMNARE


*1) ........................., cu sediul în *2) .........................,
reprezentat (ã) prin *3) .............., solicitãm eliberarea certificatului
de recunoaştere, în conformitate cu prevederile Ordinului directorului
general al ORNISS privind desemnarea entitãţilor evaluatoare şi de
certificare a containerelor destinate protecţiei documentelor clasificate.

*4) .................
_________
*1) Denumirea persoanei interesate.
*2) Localitatea şi adresa sediului social.
*3) Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal.
*4) Numele, prenumele, funcţia şi semnãtura reprezentantului legal.
ANEXA 2

Autoritatea competentã (antet)


CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE
Nr. ....../data emiterii

Ca urmare a Cererii de desemnare nr. ........./................ şi în baza
Raportului de evaluare nr. ............ întocmit de Comisia de desemnare, se
emite prezentul certificat de recunoaştere, prin care se atestã cã
*1) ......................., cu sediul în *2) .............................,
are capacitatea, competenţa şi capabilitatea de a realiza sarcinile
specifice privind evaluarea conformitãţii containerelor destinate protecţiei
informaţiilor clasificate.
Certificatul este valabil pânã la data de ....................

Conducãtorul autoritãţii competente*3),
..................................

Preşedintele comisiei de desemnare*4),
..............................
___________
*1) Denumirea entitãţii.
*2) Localitatea şi adresa sediului social.
*3) Numele, prenumele, funcţia şi semnãtura.
*4) Numele, prenumele şi semnãtura.
ANEXA 3
CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr. ....... din .......


Numele entitãţii evaluatoare ............................................
Adresa ..................................................................
Nr. certificatului de recunoaştere ..........., eliberat de .............
la data de ............... cu valabilitatea pânã la data de .............
Numele producãtorului ...................................................
Adresa producãtorului ...................................................
Denumirea produsului ................ model/tip .........................
Marcajul produsului .....................................................
Evaluarea conformitãţii s-a efectuat în perioada .......................,
solicitarea .............................................................
Produsul corespunde Cerinţelor minime pentru containerele destinate protec-
ţiei informaţiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu
cifru şi încuietorile acestora, aprobate prin Ordinul directorului general al
Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 443/2003,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se încadreazã în clasa ......,
cu timp de rezistenţã la efracţie de .....*) minute.

.........................................................
(funcţia, numele, prenumele, şi semnãtura persoanei abilitate)
L.S.
___________
*) Se completeazã doar în cazul aplicãrii art. 18 din Cerinţele minime
pentru containerele destinate protecţiei informaţiilor clasificate, pentru
mecanismele de închidere, sistemele cu cifru şi încuietorile acestora,
aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional
al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 443/2003, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016