Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.395 din 16 octombrie 2006  pentru modificarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 5.395 din 16 octombrie 2006 pentru modificarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006

În temeiul prevederilor <>art. 16 din Hotãrârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 10 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 522/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei şi cercetãrii emit urmãtorul ordin:

Art. I.
Metodologia certificãrii formãrii profesionale a adulţilor, aprobatã prin Ordinul ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 501/5.253/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) La examenul de absolvire pot asista, ca observatori, şi reprezentanţi ai beneficiarilor programelor de formare profesionalã/operatorilor economici, precum şi membri ai comisiei de autorizare sau ai secretariatelor tehnice."
2. La articolul 12, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) În cazul programelor organizate pe baza autorizãrii unui program de calificare şi care cuprind unul sau mai multe module din respectivul program, întrucât cumularea certificatelor de absolvire la diferitele module poate duce la obţinerea certificatului de calificare de cãtre participanţi, se aplicã aceleaşi reguli de organizare a examenului de absolvire ca pentru un program de calificare."
3. La articolul 19, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) În cazul în care existã persoane care au abandonat sau nu s-au înscris la examenul de absolvire, se va întocmi o anexã la procesul-verbal, în care se vor consemna numele şi prenumele acestor persoane."
4. La articolul 23, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Pentru a se putea înscrie la examenul de absolvire organizat de un alt furnizor, absolventul aflat în situaţia prevãzutã la alin. (1) prezintã adeverinţa de participare la programul de formare cu avizul comisiei de autorizare care a autorizat programul respectiv."
5. La articolul 24, litera c) a punctului 2 va avea urmãtorul cuprins:
"c) registrul de evidenţã a contractelor de formare profesionalã; acesta cuprinde urmãtoarele rubrici: numãrul curent, data înregistrãrii contractului la comisia de autorizare, numãrul şi data contractului, datele de identificare a furnizorului de formare profesionalã şi a programului de formare respectiv, datele de identificare a participantului la program, numãrul şi seria certificatului eliberat, data aplicãrii timbrului sec pe certificat, menţiuni;".
6. La articolul 28, alineatele (1) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Înainte de a fi eliberate absolvenţilor, certificatele de calificare şi de absolvire vor fi prezentate la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, însoţite de un borderou în douã exemplare, în vederea aplicãrii timbrului sec.
...............................................................................................
(3) Borderoul cuprinde urmãtoarele rubrici: numãrul curent, numele absolventului, iniţialele prenumelui tatãlui/mamei, prenumele absolventului, codul numeric personal, seria şi numãrul certificatului eliberat, data absolvirii, menţiuni."
7. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37. - (1) Situaţia formularelor certificatelor de calificare şi de absolvire şi a anexelor acestora, gestionate de furnizorul de formare autorizat, precum şi a documentelor de evidenţã prevãzute la art. 24 alin. (1) se verificã de cãtre echipele de monitorizare constituite de comisiile de autorizare sau de Consiliul Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor.
(2) Pentru deficienţe constatate în gestionarea certificatelor de calificare şi de absolvire şi a anexelor lor şi în completarea documentelor de evidenţã prevãzute la art. 24 alin. (1), care determinã imposibilitatea verificãrii îndeplinirii criteriului privind rezultatele activitãţii anterioare a furnizorului de formare, echipa de monitorizare poate propune comisiei de autorizare sau Consiliului Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor retragerea autorizaţiei furnizorului de formare."
8. Articolul 41 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - (1) În cazul încetãrii activitãţii autorizate, furnizorul de formare profesionalã este obligat sã predea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare, pe bazã de proces-verbal, toate documentele privind evidenţa certificatelor eliberate, precum şi formularele rãmase necompletate, având obligativitatea de a respecta prevederile legale de gestionare şi arhivare a certificatelor şi documentelor prevãzute în prezenta metodologie.
(2) Formularele necompletate ale certificatelor şi anexelor acestora, preluate de la furnizorul de formare, se reintroduc în evidenţa comisiei de autorizare, respectându-se aceleaşi reguli ca pentru formularele preluate de la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei."
Art. II
Anexele nr. 1, 7 şi 8 la metodologia prevãzutã la art. I se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantã din prezentul ordin.

p. Ministrul muncii, solidaritãţii
sociale şi familiei,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat

Ministrul educaţiei şi cercetãrii,
Mihail Hãrdãu


ANEXA 1
-------
(Anexa nr. 1 la metodologie)
---------------------------

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi ...... cu ocazia sustinerii examenului de absolvire a programului de formare profesionala ....... organizat de ......................................................................
In perioada ....... la sediul ......................................................................

Comisia de examinare s-a intrunit in data de ..... la ora ..... si a stabilit graficul de desfasurare a examenului de absolvire, dupa cum urmeaza:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Graficul de desfasurare a fost afisat cu ..... ore inainte de inceperea examenului de absolvire.

Au fost verificate conditiile tehnice de desfasurare a examenului de absolvire care au fost gasite corespunzatoare/necorespunzatoare.

Au fost stabilite subiectele pentru probele examenului de absolvire, dupa cum urmeaza:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Situatia statistica privind rezultatele examenului de absolvire:
┌────────┬────────┬────────┬─────────────┬────────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ Numar │Rata de │Rata de │
│Numar │Numar │Numar │ Numar │ femei │abandon │promovabi-│
│persoane│persoane│partici-│ absolventi │ absolvente │(100- │litate │
│inscrise│care au │panti la├────┬────────┼───┬────────┤2/1*100)│(4/3*100) │
│la pro- │finali- │examenul│ │ din │ │ din │ % │ % │
│gramul │zat pro-│de │to- │care sub│to-│care sub│ │ │
│de for- │gramul │absol- │tal │ 25 de │tal│ 25 de │ │ │
│mare │de for- │vire │ │ ani │ │ ani │ │ │
│ │mare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────┼────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────────┼────────┼────────┼────┼────────┼───┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴────────┴────┴────────┴───┴────────┴────────┴──────────┘Observatii/probleme: .................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRESEDINTELE COMISIEI DE EXAMINARE ..../(nume).... ______(semnatura)______

Membru in comisia de examinare ..../(nume).... ______(semnatura)______

Membru in comisia de examinare ..../(nume).... ______(semnatura)______


ANEXA 2
-------
(Anexa nr. 7 la metodologie)
----------------------------


......(FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALA)......REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALA A ELIBERARII CERTIFICATELOR DE
CALIFICARE
┌──┬────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬───────┬─────┬────┬──────┬─────────┐
│N │Nume│Cod │Tip │Cali-│Cod │Peri-│Media│Nr./Se-│Data │Sem-│Nume- │Mentiuni │
│r.│pre-│nu- │pro-│fica-│No- │oada │/Ca- │rie │eli- │na- │le si │ │
│C │nume│me- │gram│rea │men-│ │lifi-│Certi- │bera-│tu- │sem- │ │
│r │ab- │ric │ │ │cla-│ │cativ│ficat │rii │ra │natu- │ │
│t.│sol-│per-│ │ │tor │ │ │ │ │pri-│ra │ │
│ │vent│so- │ │ │ │ │ │ │ │mire│per- │ │
│ │ │nal │ │ │ │ │ │ │ │ │soa- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │eli- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │berea-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │za │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cer- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tifi- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catul │ │
├──┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┼────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┼────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┼────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┼────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴───────┴─────┴────┴──────┴─────────┘Tip program:
C - Calificare
R - Recalificare

La rubrica "Mentiuni" se vor specifica unitatile de competenta din standardul ocupational/standardul de pregatire profesionalaANEXA 3
-------
(Anexa nr. 8 la metodologie)
---------------------------

......(FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALA)......

REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALA A ELIBERARII CERTIFICATELOR DE
ABSOLVIRE
┌──┬────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬───────┬───────┬─────┬────┬──────┬─────────┐
│N │Nume│Cod │Tip │Denu-│Ocu-│Cod │Peri-│Media/ │Nr./Se-│Data │Sem-│Nume- │ Mentiuni│
│r.│pre-│nu- │pro-│mire │pa- │COR │oada │Califi-│rie │eli- │na- │le si │ │
│C │nume│me- │gram│pro- │tie/│ │ │cativ │Certi- │bera-│tu- │sem- │ │
│r │ab- │ric │ │gram │ca- │ │ │ │ficat │rii │ra │natu- │ │
│t.│sol-│per-│ │ │li- │ │ │ │ │ │pri-│ra │ │
│ │vent│so- │ │ │fi- │ │ │ │ │ │mire│per- │ │
│ │ │nal │ │ │care│ │ │ │ │ │ │soa- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │eli- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │berea-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │za │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cer- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tifi- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catul │ │
├──┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴───────┴───────┴─────┴────┴──────┴─────────┘Tip program:
I - Initiere
P - Perfectionare
S - Specializare

La rubrica "Mentiuni" se vor specifica unitatile de competenta din standardul ocupational/standardul de pregatire profesionala

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice