Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.351 din 28 septembrie 2009  privind aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si a instrumentelor de lucru    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 5.351 din 28 septembrie 2009 privind aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si a instrumentelor de lucru

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009
ORDIN nr. 5.351 din 28 septembrie 2009
privind aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii privind predarea cursului de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã în unitãţi de învãţãmânt din state membre ale Uniunii Europene şi a instrumentelor de lucru
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETÃRII ŞI INOVÃRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009

În conformitate cu dispoziţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului privind predarea cursului de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã în unitãţi de învãţãmânt din state membre ale Uniunii Europene,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii,

ministrul educaţiei, cercetãrii şi inovãrii emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Metodologia Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii privind predarea cursului de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã în unitãţi de învãţãmânt din state membre ale Uniunii Europene, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin, şi instrumentele de lucru: Fişa de post, prevãzutã în anexa nr. 1 la metodologie, Raportul lunar privind activitatea didacticã, prevãzut în anexa nr. 2 la metodologie, Fişa de (auto)evaluare a personalului didactic, prevãzutã în anexa nr. 3 la metodologie, Portofoliul personalului, prevãzut în anexa nr. 4 la metodologie, şi Raportul anual de activitate.
ART. 2
Direcţia generalã afaceri europene şi relaţii internaţionale, Direcţia generalã educaţie timpurie, şcoli, performanţã şi programe, Direcţia generalã buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii şi Institutul Limbii Române vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 4.277/2008 pentru aprobarea <>Metodologiei Proiectului privind predarea cursului de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã în unitãţi de învãţãmânt din state membre ale Uniunii Europene şi a instrumentelor de lucru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 5 iunie 2008, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetãrii şi inovãrii,
Ecaterina Andronescu

Bucureşti, 28 septembrie 2009.
Nr. 5.351.

ANEXÃ
-----

METODOLOGIA
Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii
privind predarea cursului de Limbã, culturã şi civilizaţie
româneascã în unitãţi de învãţãmânt din state membre ale
Uniunii Europene şi instrumentele de lucru

I. Descrierea proiectului
Respectând politica Uniunii Europene în domeniul plurilingvismului, Institutul Limbii Române a iniţiat programe pentru elevii din ţãrile în care existã comunitãţi româneşti, pentru o bunã şi realã cunoaştere a valorilor lingvistice şi culturale româneşti ca valori europene generale.
Începând cu anul şcolar 2007-2008 Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii şi Institutul Limbii Române au lansat Proiectul privind predarea cursului de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã în unitãţi de învãţãmânt din state membre ale Uniunii Europene (Proiectul).
Proiectul, desfãşurat în prezent în Belgia, Italia şi Spania, pune accent pe valorificarea şi pãstrarea limbii române în comunitãţile româneşti din afara graniţelor României şi vizeazã atât elevii descendenţi ai vorbitorilor nativi, cât şi elevi de alte naţionalitãţi care doresc sã înveţe limba românã. Prin cultivarea limbii române în forma ei standard, vorbitorii de vârstã şcolarã îşi pãstreazã legãtura cu spiritualitatea româneascã şi sunt, la rândul lor, ambasadori ai limbii şi culturii româneşti în mediile în care trãiesc şi în care vor lucra.
Obiectivele
1. Predarea cursului extracurricular de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã în unitãţi de învãţãmânt din state membre ale Uniunii Europene în care prezenţa româneascã este relevantã
2. Valorificarea identitãţii culturale româneşti, pe care o promoveazã în contextul unei Europe multiculturale şi plurilingvistice
3. Prezervarea identitãţii culturale la copiii români care trãiesc în afara graniţelor ţãrii, pe teritoriul Uniunii Europene
4. Facilitarea reintegrãrii elevilor în sistemul de învãţãmânt românesc, în cazul revenirii în ţarã
5. Promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în statele membre ale Uniunii Europene
Conţinutul
a) Cursul este structurat pentru toate nivelurile de învãţãmânt preuniversitar, în format de douã ore pe sãptãmânã.
b) Este un curs extracurricular, opţional, care se desfãşoarã în unitãţi de învãţãmânt.
c) Cursul este deschis tuturor elevilor, indiferent de naţionalitate.
d) Programa cursului este aprobatã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
e) Suporturile de curs, precum şi alte materiale didactice sunt asigurate de Institutul Limbii Române.
f) Cursul este predat de personal calificat.
g) Selecţia personalului care predã cursul se realizeazã prin concurs.
h) Concursul de selecţie este organizat de Comisia de selecţie, aprobatã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
i) Personalul care predã cursul este numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
j) Personalul care predã cursul încheie contract de colaborare cu Institutul Limbii Române.
k) Personalul care predã cursul este remunerat de Institutul Limbii Române, în regim de plata cu ora, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
l) Pentru predarea cursului se organizeazã grupe care conţin, în medie, 20 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 25.
m) Numãrul maxim de ore ce poate fi efectuat lunar de un profesor de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã este de 72.
n) Tabelul cu numãrul de grupe de elevi, prevãzut în anexa nr. 5, se transmite Institutului Limbii Române în termen de cel mult o lunã de la data repartizãrii orelor.
o) Alcãtuirea grupelor se stabileşte în funcţie de clasã/vârstã/competenţele elevilor, în urmãtoarele condiţii:


┌───────────────────────────────┬─────────────────┐
│Numãr de copii înscrişi la curs│ Numãr de grupe │
├───────────────────────────────┼─────────────────┤
│Între 15 şi 25 │ 1 │
├───────────────────────────────┼─────────────────┤
│Cel mult 50 │ 2 │
├───────────────────────────────┼─────────────────┤
│Între 51 şi 74 │ 3 │
├───────────────────────────────┼─────────────────┤
│Între 75 şi 100 │ 4 │
├───────────────────────────────┼─────────────────┤
│Între 101 şi 125 │ 5 │
├───────────────────────────────┼─────────────────┤
│Între 125 şi 150 │ 6 │
├───────────────────────────────┼─────────────────┤
│Între 151 şi 174 │ 7 │
├───────────────────────────────┼─────────────────┤
│Între 175 şi 200 │ 8 │
├───────────────────────────────┼─────────────────┤
│Între 200 şi 225 │ 9 │
└───────────────────────────────┴─────────────────┘p) Fiecare etapã de implementare a proiectului se realizeazã în cooperare cu misiunile diplomatice ale României şi cu autoritãţile competente în domeniul educaţiei din ţãrile partenere.
II. Activitãţile Proiectului în anul şcolar 2009-2010
Principalele activitãţi ale Proiectului sunt:
A. Pregãtirea anului şcolar
B. Derularea şi monitorizarea Proiectului
C. Evaluarea Proiectului
A. Pregãtirea anului şcolar:
a) numirea, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii, a comisiei de implementare şi coordonare a Proiectului;
b) elaborarea calendarului de activitãţi ale Proiectului;
c) elaborarea şi aprobarea documentelor necesare punerii în aplicare a activitãţilor;
d) selectarea şi repartizarea personalului;
e) întâlniri, reuniuni cu autoritãţile responsabile din ţãrile partenere.
B. Derularea şi monitorizarea Proiectului:
a) formarea personalului care predã cursul;
b) asigurarea suportului de curs, a ghidului de limba românã şi a altor materiale didactice;
c) monitorizarea activitãţii didactice prin:
- raportãrile lunare transmise de personalul care predã cursul;
- asistenţã la ore, fişa de evaluare la clasã.
d) consultãri cu autoritãţile educative partenere;
e) audienţe, întâlniri metodice cu personalul implicat în predarea cursului.
C. Evaluarea Proiectului:
a) evaluarea personalului implicat în predarea cursului;
b) evaluarea finalã a Proiectului.
III. Procedura privind selecţia şi repartizarea personalului implicat în predarea cursului de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã (curs LCCR)
1. Selecţia personalului
Selecţia şi repartizarea personalului care predã cursul LCCR în anul şcolar 2009-2010 se fac în conformitate cu calendarul care se afişeazã pe pagina web a Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii.
Selecţia personalului se face prin concurs de cãtre Comisia de selecţie, numitã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
Concursul este organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii şi Institutul Limbii Române şi se desfãşoarã la sediile ambasadelor României din ţãrile partenere, conform calendarului.
Selecţia personalului implicat în predarea cursului în anul şcolar 2009-2010, pe baza principiului continuitãţii, se face din rândul personalului care a predat cursul în anul şcolar 2008-2009, în urmãtoarele condiţii:
a) are calificativul "foarte bine" la evaluarea pentru anul şcolar 2008-2009;
b) depune, în perioada stabilitã prin calendar, un dosar cuprinzând:
- curriculum vitae actualizat;
- certificat medical cu menţiunea "apt de muncã" în original;
- cazier judiciar, în original;
- cererea-tip de continuare a activitãţii, prevãzutã în anexa nr. 6, în original;
- cartea de rezidenţã sau permisul de şedere în ţara pentru care aplicã candidatul, cu valabilitate pe întregul an şcolar, în copie.
NOTÃ:
Cartea de rezidenţã sau permisul de şedere se va prezenta în original în şedinţa de repartizare a orelor.
Toate documentele enumerate sunt obligatorii.
Candidaţii care îndeplinesc cumulativ aceste condiţii sunt declaraţi admişi.
2. Repartizarea personalului admis în urma selecţiei
Repartizarea orelor de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã se face în şedinţã publicã, în conformitate cu oferta educaţionalã.
Repartizarea se face în douã etape, astfel:
a) prima etapã - repartizarea candidaţilor declaraţi admişi, în ordinea descrescãtoare a punctajelor obţinute la evaluarea activitãţii din anul şcolar 2008-2009, în unitãţile şcolare/pe numãr de grupe în care au funcţionat în anul şcolar precedent şi care figureazã în oferta educaţionalã;
b) a doua etapã - repartizarea candidaţilor declaraţi admişi, în ordine descrescãtoare a punctajului obţinut la evaluarea activitãţii din anul şcolar 2008-2009, pentru orele rãmase vacante în urma primei etape de repartizare.
În cazul punctajelor egale, departajarea se face luând în considerare, în ordine, urmãtoarele criterii: domiciliul cel mai apropiat de localitatea unde se aflã orele vacante şi vechimea în proiect.
Persoanele declarate admise şi care au optat pentru un numãr de ore de predare a cursului LCCR sunt numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
În anul şcolar 2009-2010 se vor preda, în medie, 2.800 ore/lunã, defalcate pe ţãrile în care Proiectul este implementat, dupã cum urmeazã:
- în Belgia - Comunitatea francezã, în medie 125 ore/lunã;
- în Italia, în medie 900 ore/lunã;
- în Spania, în medie 1.775 ore/lunã.
IV. Drepturile şi obligaţiile personalului implicat în predarea cursului LCCR
1. Personalul implicat în predarea cursului are urmãtoarele drepturi:
a) dreptul la plata orelor predate, conform prevederilor legale în vigoare;
b) dreptul la suportul de curs şi alte materiale didactice pe care Institutul Limbii Române le pune la dispoziţie;
c) dreptul la informare şi consultare;
d) dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
e) dreptul de a i se asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
f) dreptul de a adresa petiţii individuale privind încãlcarea drepturilor legale.
2. Personalul implicat în predarea cursului are urmãtoarele obligaţii:
a) sã comunice în scris Institutului Limbii Române datele contului bancar pentru efectuarea plãţilor;
b) sã transmitã Institutului Limbii Române, în termen de 5 zile, orice modificare privind datele de contact (adresã, numãr de telefon, adresa de e-mail etc.), preschimbarea actului de identitate sau schimbarea contului bancar în care se vireazã drepturile bãneşti;
c) sã transmitã prin fax sau e-mail Institutului Limbii Române, pânã la data de 10 a fiecãrei luni, raportul de activitate aferent lunii precedente;
d) sã predea, în original, rapoartele lunare privind activitatea didacticã, în termenele stabilite de Institutul Limbii Române;
e) sã respecte prevederile, atribuţiile şi normele cuprinse în regulamentul intern al unitãţii şcolare unde îşi desfãşoarã activitatea;
f) sã respecte prevederile din fişa postului;
g) sã aibã în toate împrejurãrile o conduitã profesionalã şi moralã ireproşabilã şi sã dea dovadã de demnitate şi responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor;
h) sã participe la sesiunile de formare organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii şi Institutul Limbii Române, precum şi la alte activitãţi iniţiate de cãtre acestea;
i) sã respecte toate termenele de lucru impuse de Institutul Limbii Române.
V. Evaluarea anualã a personalului din Proiect
Personalul care predã cursul LCCR este evaluat anual de cãtre Comisia de implementare şi coordonare a Proiectului, utilizând instrumentele de lucru cuprinse în anexele nr. 1-4.
Fişa de post cuprinde principalele atribuţii ale personalului didactic care predã cursul LCCR, în concordanţã cu specificul Proiectului (anexa nr. 1).
Raportul lunar al activitãţii didactice se întocmeşte de cãtre personalul care predã cursul, pentru pontarea orelor efectuate (anexa nr. 2).
Fişa de (auto)evaluare a personalului este structuratã pe unitãţi de competenţã, asociaţi cu indicatori de performanţã, având la bazã fişa de post (anexa nr. 3).
Portofoliul personalului reprezintã cartea de vizitã a activitãţii didactice, care permite pãstrarea materialelor şi organizarea acestora astfel încât ele sã devinã operaţionale în activitatea didacticã şi de evaluare (anexa nr. 4).
Raportul anual de activitate se întocmeşte urmãrind itemii din Fişa postului şi din Fişa de (auto)evaluare.
Toate instrumentele de lucru se arhiveazã la Institutul Limbii Române.
Rezultatele evaluãrii se comunicã personalului implicat în Proiect, la finalul anului şcolar.
Eventualele contestaţii privind evaluarea anualã se adreseazã în scris Institutului Limbii Române şi se soluţioneazã de comisia numitã prin decizie a directorului Institutului Limbii Române.
Contestaţiile se transmit prin scrisoare cu confirmare de primire la sediul Institutului Limbii Române în termen de cel mult 3 zile de la data primirii rezultatului evaluãrii.
Hotãrârile comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
VI. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezenta metodologie.

ANEXA 1
-------
la metodologie
--------------

FIŞA DE POST

Numele şi prenumele ...................................
Anul şcolar 2009-2010
Obiectiv general: Promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti
I. Atribuţii generale
1. Respectã legislaţia în vigoare
2. Studiazã şi aplicã prevederile curriculei cursului de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã, elaboratã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, şi materialele bibliografice recomandate
3. Rãspunde în faţa conducerii şcolii şi a reprezentanţilor Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii de calitatea activitãţii desfãşurate
4. Transpune în activitatea proprie obiectivele stabilite prin politica de dezvoltare a şcolii şi prin politica educaţionalã a Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii
5. Respectã şi aplicã normele referitoare la deontologia profesionalã
6. Întocmeşte raportãri, statistici, sinteze privind situaţia şcolarã, precum şi orice alte materiale solicitate de Comisia pentru implementarea şi coordonarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii privind predarea cursului de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã în unitãţi de învãţãmânt din state membre ale Uniunii Europene
7. Se preocupã în permanenţã de ridicarea nivelului de pregãtire profesionalã
II. Atribuţii specifice
A. Proiectarea didacticã
1. Analizeazã programa şi materialele bibliografice recomandate
2. Selecteazã materialele şi mijloacele didactice adecvate
3. Întocmeşte planificãrile calendaristice
4. Elaboreazã proiectele didactice:
● stabileşte obiectivele operaţionale ale lecţiei;
● stabileşte conţinutul activitãţii de învãţare;
● alege strategiile didactice de tip activ, participativ, formativ;
● construieşte situaţii de învãţare care solicitã participarea creativã a fiecãrui elev;
● adapteazã informaţia la posibilitãţile de învãţare, în funcţie de particularitãţile grupului instruit;
● repartizeazã timpul pentru fiecare secvenţã a lecţiei.
B. Procesul de învãţare
1. Creeazã condiţii optime în vederea organizãrii procesului de receptare a cunoştinţelor:
● selecteazã situaţii de învãţare adecvate tipului de deprinderi şi abilitãţi care trebuie formate;
● selecteazã procedee, tehnici şi metode de predare (în funcţie de obiectivele propuse, de particularitãţile de vârstã şi individuale ale elevilor şi de eterogenitatea grupelor).
2. Organizeazã activitãţile practice şi aplicative în procesul de învãţare:
● coreleazã gradul de dificultate şi complexitate a activitãţilor practice şi aplicative cu particularitãţile grupei de elevi.
3. Utilizeazã eficient materialul didactic şi mijloacele audiovizuale:
● identificã situaţiile care necesitã folosirea materialului didactic şi mijloacelor audiovizuale;
● coreleazã toate aceste materiale şi mijloace cu conţinuturile de învãţare, în vederea asigurãrii unei instruiri eficiente.
4. Elaboreazã instrumentele de evaluare a elevilor:
● selecteazã conţinuturile ce urmeazã a fi evaluate, în funcţie de obiectivele evaluãrii;
● coreleazã tipurile de itemi cu natura obiectivelor şi conţinuturilor;
● decide asupra formelor şi metodelor de evaluare obiective;
● apreciazã şi valorificã rezultatele evaluãrii în scopul diagnozei şi prognozei;
● stabileşte strategii didactice adecvate, în scopul remedierii deficienţelor procesului educaţional, în funcţie de rezultatele înregistrate la evaluare.
C. Acţiuni extracurs
Proiecteazã şi realizeazã activitãţi extracurs în concordanţã cu obiectivele educaţionale stabilite: expoziţii, cenacluri, simpozioane, sesiuni de comunicãri ale elevilor, manifestãri cultural-artistice, sportive şi de recreere.
D. Dezvoltarea profesionalã
1. Identificã nevoile proprii de perfecţionare şi formare profesionalã
2. Participã la activitãţi de perfecţionare şi formare profesionalã organizate de instituţii la nivel local/regional/ naţional
Am luat la cunoştinţã.
...................................................

ANEXA 2
--------
la metodologie
---------------

Nume: ...............................................
Prenume: ............................................
Unitatea şcolarã: ...................................
Regiunea/Localitatea: ...............................
Ţara: ...............................................

RAPORT LUNAR
privind activitatea didacticã
Luna............/Anul..............
CURSUL DE LIMBÃ, CULTURÃ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCÃ

I. Indicatori*1)


┌────┬───────────┬───────┬───────────┬──────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │Unitatea de│Tema │Clasa/Grupa│Numãrul de ore│Numãrul de elevi prezenţi│
│crt.│învãţare │lecţiei│ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
𗈕. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
𗈖. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
𗈗. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────┴───────────┴──────────────┴─────────────────────────┘II. Descrierea activitãţilor, conform unitãţilor de învãţare*2)
.................................................................
III. Observaţii*3)
.................................................................

Semnãtura conducerii unitãţii şcolare Semnãtura
.................. ......................


──────────
*1) Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie.
*2) Se descrie pe scurt în maximum 10 rânduri fiecare lecţie predatã.
*3) Se menţioneazã problemele intervenite în activitatea de predare a cursului.

ANEXA 3


la metodologie
--------------

FIŞA
de (auto)evaluare a personalului didactic

Numele şi prenumele .....................
Anul şcolar 2009-2010


┌─────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│UNITÃŢI DE COMPETENŢÃ│ INDICATORI DE PERFORMANŢà │ PUNCTAJ │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────┬────────────┬────────┤
│ │ │MAXIM│AUTOEVALUARE│EVALUARE│
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┤
│A. Proiectarea 𗈕. Cunoaşterea programei şi │ │ │ │
│didacticã │a materialelor bibliografice│ │ │ │
│ 20 p │recomandate │ 5 │ │ │
│ 𗈖. Selecţia materialelor şi │ │ │ │
│ │mijloacelor didactice │ 5 │ │ │
│ 𗈗. Elaborarea planificãrilor│ │ │ │
│ │calendaristice │ 5 │ │ │
│ │● alegerea unor strategii │ │ │ │
│ │optime pentru parcurgerea │ │ │ │
│ │programei şi atingerea │ │ │ │
│ │obiectivelor generale şi │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │
│ 𗈘. Elaborarea proiectelor │ │ │ │
│ │didactice │ 5 │ │ │
│ │● stabilirea obiectivelor │ │ │ │
│ │lecţiilor │ │ │ │
│ │● fixarea conţinutului uni- │ │ │ │
│ │tãţilor de învãţare │ │ │ │
│ │● corelarea strategiilor │ │ │ │
│ │didactice cu prevederile │ │ │ │
│ │programei, obiectivele şi │ │ │ │
│ │conţinuturile activitãţilor │ │ │ │
│ │şi numãrul orelor alocate │ │ │ │
│ │● gestionarea timpului │ │ │ │
│ │pentru fiecare secvenţã │ │ │ │
│ │de învãţare │ │ │ │
│ │● transmiterea accesibilã a │ │ │ │
│ │informaţiei conform nivelu- │ │ │ │
│ │lui de pregãtire al elevilor│ │ │ │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┤
│B. Procesul de învã- 𗈕. Selectarea situaţiilor de│ │ │ │
│ţare │învãţare care duc la crearea│ │ │ │
│ 20 p │şi dezvoltarea deprinderilor│ │ │ │
│ │şi abilitãţilor │ 5 │ │ │
│ 𗈖. Selecţia procedeelor, │ │ │ │
│ │tehnicilor şi metodelor de │ │ │ │
│ │predare (în funcţie de │ │ │ │
│ │obiectivele propuse, de │ │ │ │
│ │particularitãţile de vârstã │ │ │ │
│ │ale elevilor şi de eteroge- │ │ │ │
│ │nitatea grupelor) │ 5 │ │ │
│ 𗈗. Organizarea activitãţilor│ │ │ │
│ │practice şi aplicative în │ │ │ │
│ │procesul de învãţare │ 5 │ │ │
│ 𗈘. Evaluarea elevilor │ │ │ │
│ │● alegerea şi utilizarea │ │ │ │
│ │instrumentelor de evaluare │ │ │ │
│ │● aprecierea şi valorifica- │ │ │ │
│ │rea rezultatelor evaluãrii │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┤
│C. Raportãri lunare 𗈕. Punctualitatea transmite-│ │ │ │
│privind activitatea │ rii │ 5 │ │ │
│didacticã │ │ │ │ │
│ 10 p 𗈖. Rigurozitatea întocmirii │ │ │ │
│ │respectând normele de re- │ │ │ │
│ │dactare şi completare │ 5 │ │ │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┤
│D. Acţiuni extracurs │Participarea sau organizarea│ │ │ │
│ 10 p │de expoziţii, cenacluri, │ │ │ │
│ │simpozioane, sesiuni de co- │ │ │ │
│ │municãri ale elevilor, ma- │ │ │ │
│ │nifestãri cultural-artis- │ 10 │ │ │
│ │tice, sportive şi de │ │ │ │
│ │recreere; elaborarea sau │ │ │ │
│ │colaborarea la reviste şco- │ │ │ │
│ │lare sau alte publicaţii │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┤
│E. Dezvoltarea profe-𗈕. Participarea la activitã-│ │ │ │
│sionalã │ţi de perfecţionare şi │ │ │ │
│ 10 p │formare profesionalã orga- │ │ │ │
│ │nizate la nivelul şcolii. │ 5 │ │ │
│ 𗈖. Participarea la activitã-│ │ │ │
│ │ţi de perfecţionare şi for- │ │ │ │
│ │mare profesionalã organizate│ │ │ │
│ │de instituţii la nivel │ │ │ │
│ │regional/naţional │ 5 │ │ │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┤
│F. Evaluarea realiza-𗈕. Implicarea în promovarea │ │ │ │
│tã de directorii │cursului de Limbã, culturã │ │ │ │
│şcolilor │şi civilizaţie româneascã │ │ │ │
│ 20 p │în unitatea şcolarã │ 2 │ │ │
│ 𗈖. Activitatea didacticã │ │ │ │
│ │desfãşuratã în anul şcolar │ │ │ │
│ �-2010 │ 2 │ │ │
│ 𗈗. Respectarea regulamen- │ │ │ │
│ │tului de organizare şi │ │ │ │
│ │funcţionare a unitãţii de │ │ │ │
│ │învãţãmânt │ 2 │ │ │
│ 𗈘. Colaborarea cu colectivul│ │ │ │
│ │de cadre didactice şi condu-│ │ │ │
│ │cãtorul unitãţii de învãţã- │ │ │ │
│ │mânt │ 2 │ │ │
│ 𗈙. Participarea şi implica- │ │ │ │
│ │rea în activitãţile unitãţii│ │ │ │
│ │şcolare │ 2 │ │ │
│ 𗈚. Organizarea şi desfãşu- │ │ │ │
│ │rarea activitãţilor │ │ │ │
│ │extracurs │ 2 │ │ │
│ 𗈛. Colaborarea cu familiile │ │ │ │
│ │copiilor │ 2 │ │ │
│ 𗈜. Sprijinul acordat elevi- │ │ │ │
│ │lor de origine românã în │ │ │ │
│ │procesul de integrare în │ │ │ │
│ │ţara de adopţie │ 2 │ │ │
│ 𗈝. Contribuţia la promovarea│ │ │ │
│ │interculturalitãţii şi a │ │ │ │
│ │multilingvismului │ 2 │ │ │
│ 󧓒. Impactul realizat prin │ │ │ │
│ │predarea cursului │ 2 │ │ │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┤
│G. Raportul anual de │(maximum 3 pagini în limba │ │ │ │
│activitate │ românã) │ 10 │ │ │
│ 10 p │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┤
│PUNCTAJ TOTAL: │ │ 100 │ │ │
└─────────────────────┴────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────┘
┌─────────────────┬──────────────────────┐
│PUNCTAJ TOTAL │ CALIFICATIVUL │
├─────────────────┼──────────────────────┤
󧔙 p-100 p │ Foarte bine │
├─────────────────┼──────────────────────┤
󧔏 p-80 p │ Bine │
├─────────────────┼──────────────────────┤
󧔅 p-70 p │ Satisfãcãtor │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│Sub 60 p │ Nesatisfãcãtor │
└─────────────────┴──────────────────────┘Calificativul acordat .......
Evaluatori: ........
Semnãtura cadrului didactic evaluat
..................................
Data ........

ANEXA 4
--------
la metodologie
--------------

PORTOFOLIUL PERSONALULUI
Portofoliul profesorului reprezintã cartea de vizitã a activitãţii didactice a profesorului, permite pãstrarea materialelor şi organizarea acestora astfel încât sã fie operaţionale, obligã profesorul la o muncã de calitate, la responsabilitate şi rigoare profesionalã, întrucât toate "documentele" sunt la "vedere".
STRUCTURÃ
I. Date personale
a) Curriculum vitae (model european)
b) Structura anului şcolar
c) Încadrarea (clase, numãr de ore)
d) Orarul sãptãmânii
e) Calendarul activitãţilor extracurs
f) Fişã de autoevaluare/evaluare
II. Activitatea didacticã
a) Programa cursului opţional, în limba ţãrii de adopţie
b) Planificarea materiei (planificarea anualã şi pe unitãţi de învãţare), personalizatã
c) Proiecte didactice
d) Teste iniţiale şi finale de evaluare a cunoştinţelor elevilor
e) Forme de evaluare alternativã/proiecte, referate, eseuri, fişe individuale şi colective de lucru, portofolii etc.
f) Catalogul profesorului
g) Lista materialului didactic utilizat
III. Activitatea extracurs
Calendarul activitãţilor extracurs (documente justificative)
IV. Alte activitãţi şi proiecte
a) Activitãţi de voluntariat (documente justificative)
b) Activitãţi desfãşurate împreunã cu cadrele didactice din unitatea de învãţãmânt
V. Activitatea de perfecţionare
a) Evidenţa activitãţilor de perfecţionare organizate la nivelul şcolii (diplome, certificate obţinute, dacã este cazul)
b) Participarea la cursurile de formare iniţiate de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii
c) Parcurgerea unor forme de învãţãmânt postuniversitar organizate de ţara de adopţie

ANEXA 5
-------
la metodologie
--------------

Nume: .........................
Prenume: ......................
Unitatea şcolarã: .............
Regiunea/Localitatea: .........
Ţara: .........................

TABEL
privind numãrul de grupe/elevi
înscrise/înscrişi în anul şcolar 2009-2010
CURSUL DE LIMBÃ, CULTURÃ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCÃ┌────┬────────────────┬────────────────┬─────┬──────┬───────────────┐
│Nr. │Numãrul de elevi│Numãrul de grupe│Clasa│Vârsta│Naţionalitatea │
│crt.│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼───────────────┤
𗈕. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼───────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴────────────────┴─────┴──────┴───────────────┘Semnãtura conducerii unitãţii şcolare Semnãtura
..................................... ..........

ANEXA 6
--------
la metodologie
--------------

CERERE
de continuare a activitãţii în cadrul Proiectului
Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii
privind predarea cursului de Limbã, culturã şi
civilizaţie româneascã în anul şcolar 2009-2010

Subsemnatul/a ..................., domiciliat/ã în ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate ................ seria .......... nr. ............, eliberat de ..............., solicit continuarea activitãţii în cadrul Proiectului privind predarea cursului de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã în anul şcolar 2009-2010.
Menţionez cã în anul şcolar 2008-2009 am predat cursul de Limbã, culturã şi civilizaţie româneascã în urmãtoarele unitãţi şcolare:
..................................................................................................................................................................................
În urma evaluãrii finale am obţinut calificativul .............................. .

Data ................ Semnãtura
.............

NOTÃ:
La unitãţile şcolare enumerate se vor specifica numãrul de elevi şi numãrul de grupe avute în anul şcolar precedent.

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice