Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 487 din 27 iulie 2009  pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor si implementarea acestuia in domeniul comercializarii productiei de struguri pentru vin    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 487 din 27 iulie 2009 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor si implementarea acestuia in domeniul comercializarii productiei de struguri pentru vin

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2009
ORDIN nr. 487 din 27 iulie 2009
pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor şi implementarea acestuia în domeniul comercializãrii producţiei de struguri pentru vin
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2009


Vãzând Referatul de aprobare nr. 556 din 14 iulie 2009, întocmit de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, având în vedere prevederile:
- <>art. 6 şi <>26 din Legea viei şi vinului în sistemul organizãrii comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicatã ;
- art. 185b din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizãri comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP);
- <>Hotãrârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:
ART. 1
(1) Se aprobã modelul de carnet de viticultor, prevãzut în anexa nr. 1.
(2) Carnetul de viticultor se vizeazã anual de cãtre direcţiile pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.A.D.R., dupã verificarea menţinerii datelor înscrise în momentul eliberãrii.
ART. 2
(1) Cultivatorii de suprafeţe viticole de cel puţin 0,5 ha, cultivate cu soiuri nobile de vin, înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., ce comercializeazã din propria recoltã producţia de struguri de vin cãtre persoane fizice sau juridice, au obligaţia deţinerii şi completãrii carnetului de viticultor.
(2) Carnetul de viticultor va avea formã dreptunghiularã cu dimensiunile de 200 mm/100 mm şi va fi alcãtuit din foi fixe, autocopiative, înscrise cu seria ce reprezintã indicativul rutier al judeţului şi numerotate cu 3 cifre începând cu 001 pentru fiecare serie, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
(3) Prima filã a carnetului de viticultor al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2 conţine suprafeţele cultivate cu viţã-devie, totale şi defalcate pe soiuri sau amestec de soiuri, este vizatã de consilierul R.P.V. din cadrul D.A.D.R. şi asumatã prin semnãturã de cultivator, rãmânând nedetaşabilã din carnetul de viticultor.
(4) Completarea filelor din cuprinsul carnetului de viticultor se va face cu caractere lizibile şi de neşters, iar eliberarea originalului din fila aferentã fiecãrui transport este obligatorie pentru fiecare cantitate de struguri de vin în momentul livrãrii cãtre fiecare beneficiar, persoanã fizicã sau juridicã.
(5) Se excepteazã de la completarea filei din carnetul de viticultor pentru transportul strugurilor din soiuri nobile pentru vin din producţia proprie producãtorii care vinificã întreaga cantitate de struguri în spaţiile de vinificare proprii.
(6) Carnetul de viticultor va fi tipãrit prin grija Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale şi pus la dispoziţia cultivatorilor cu suprafeţe viticole prevãzuţi la alin. (1) prin intermediul D.A.D.R.
(7) În vederea eliberãrii carnetului de viticultor, solicitanţii vor depune la D.A.D.R. o cerere conform modelului prevãzut în anexa nr. 4, în care vor menţiona producţia de struguri din soiuri nobile pentru vin pe fiecare soi deţinut în culturã şi campanie viticolã.
(8) Evidenţa carnetelor de viticultor distribuite de D.A.D.R. se va ţine într-un registru special deschis în acest sens, fiecare carnet de viticultor primind un numãr de identificare ce va fi înscris pe coperta carnetului de viticultor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.
(9) Comercianţii care achiziţioneazã struguri din soiuri nobile pentru vin în vederea comercializãrii acestora cãtre procesatori au obligaţia întocmirii unui centralizator al cantitãţilor predate cãtre aceştia şi transmiterea filelor originale aferente fiecãrui transport, cãtre procesator, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6.
(10) Orice transport de struguri din soiuri nobile pentru vin va fi însoţit în mod obligatoriu, de la cultivator pânã la centrul de procesare, de fila în original, din carnetul de viticultor, corespunzãtoare cantitãţilor transportate.
(11) Pentru toate cantitãţile de struguri din soiuri nobile pentru vin achiziţionate de la cultivatori şi/sau comercianţi, unitãţile de procesare au obligaţia sã reţinã filele originale ale fiecãrui transport care se vor înregistra în registrul de intrãri/ieşiri pentru strugurii recepţionaţi.
(12) Filele originale din carnetul de viticultor ce au însoţit transporturile de struguri din soiuri nobile pentru vin achiziţionaţi de cãtre procesatori, precum şi copia acestora rãmasã la cultivatori vor fi pãstrate şi arhivate de cãtre aceştia minimum 5 ani de la încheierea anului viticol în care au fost emise.
ART. 3
Orice transport al unor cantitãţi de struguri din soiuri nobile pentru vin ce face obiectul unei activitãţi comerciale care nu este însoţit de fila originalã din carnetul de viticultor, în care sã fie înscrise corect şi complet datele prevãzute în rubricile acesteia, se considerã transport ilicit, aplicându-se în acest caz mãsurile prevãzute pentru astfel de situaţii de cãtre organele abilitate prin lege.
ART. 4
(1) Verificarea şi controlul respectãrii prevederilor prezentului ordin se fac de cãtre Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, prin Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din cadrul D.A.D.R.
(2) Nerespectarea de cãtre producãtorii prevãzuţi la art. 2 alin. (1) şi procesatorii de struguri pentru vin a prevederilor prezentului ordin privind evidenţa produselor vitivinicole se sancţioneazã potrivit <>Legii viei şi vinului în sistemul organizãrii comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicatã .
ART. 5
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Ilie Sârbu

Bucureşti, 27 iulie 2009.
Nr. 487.

ANEXA 1
--------
NOTA (CTCE)
CARNETUL DE VITICULTOR se gaseste în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 30 iulie 2009 la pagina 10 (a se vedea imaginea asociatã).

ANEXA 2


MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR ŞI DEZVOLTÃRII RURALE

1. Date cultivator

Denumire/Nume şi Prenume .........................................CNP/CUI ...............................
Adresa: Str. ..................................., nr. ......., bl. ......, sc. ........., ap. ....., Comuna/Sat ..............
Oraş ....................., Sector ......., Judeţ .....................

2. Date exploataţie ┌─────────────────────────────────────────┐
│ Vizat D.A.D.R., │
│Nume şi Prenume ........................ │
Localizare administrativã a plantaţiei: │Funcţia ................................ │
Comunã/Sat .............., Oraş ................, │Semnãturã .............................. │
Judeţ .............. Cod siruta ................. │Datã ................................... │
Suprafaţa totalã în culturã: ............... ha └─────────────────────────────────────────┘

A. Suprafaţa viticolã pe soiuri:

Soiuri nobile pentru vin Suprafaţa (cu doze zecimale) (ha) Producţia estimatã (kg)

1. ..................... ........................... .........................

2. ..................... ........................... .........................

3. ..................... ........................... .........................

4. ..................... ........................... .........................

5. ..................... ........................... .........................

. ..................... ........................... .........................

. ..................... ........................... .........................

. ..................... ........................... .........................

. ..................... ........................... .........................

. ..................... ........................... .........................

B. Amestec soiuri pentru vin din care:

Soiuri albe ....................... ha;
Soiuri roşii/roze ................. ha.

Consilier RPV,
Nume ................. Cultivator,
Prenume ..............
Semnaturã ............ Semnãtura

Ştampilã
(dacã este cazul)

CARNET DE VITICULTORANEXA 3


Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale

Campania viticolã ............/ .........
SERIE .... nr. 001

Producãtori struguri de vin:

Denumire/Nume şi Prenume ................................ CNP/CUI ................................
Adresa Str. .............................., nr. ......., bl. ....., sc. ...., ap. ....., Comunã/
Sat .............., Oraş ................, Judeţ .................

Beneficiar:

Denumire/Nume şi Prenume ................................ CNP/CUI ................................
Adresa Str. .............................., nr. ......., bl. ....., sc. ...., ap. ....., Comunã/
Sat .............., Oraş ................, Judeţ .................

Cantitatea livratã pe soiuri:

Soiul Suprafaţa deţinutã Cantitatea livratã
(ha) (kg)

1. ................................. .................... .............................

2. ................................. .................... .............................

3. ................................. .................... .............................

4. ................................. .................... .............................

5. ................................. .................... .............................

6. ................................. .................... .............................

7. ................................. .................... .............................

8. ................................. .................... .............................

9. ................................. .................... .............................

10. ................................. .................... ............................

Amestec .................... kg
Total cantitate ............ kg
Facturã /borderou de achiziţii Seria ........., Nr. ......... /.............

Transportator:

Nume ..............., Prenume ............... B.I./C.I. ......., Seria ......., Nr. ..........

Mijloc de transport Nr. ................

Am predat, Am primit,

Semnãtura

Data ............ Ştampila (dupã caz)

CARNET DE VITICULTORANEXA 4

CERERE
pentru eliberarea carnetului de viticultorSubsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea ...............,
str. ............................. nr. ...., judeţul .......................,
B.I./C.I. seria ........ nr. ..................., eliberat/eliberatã la data
de ............... de Poliţia .................., CNP ....................,
deţinãtor/exploatant al unei suprafeţe de ................. ha plantate cu
viţã-de-vie pe rod,
Persoana juridicã ................................, cu sediul în
localitatea .........................., str. ...............................
nr. ......., judeţul ......................, înregistratã la Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului cu nr. .............., având CUI .................,
legal reprezentatã de dl/dna ............................,CNP ...............,
în calitate de .........................., deţinãtor/exploatant al unei
suprafeţe de ...... ha plantate cu viţã-de-vie pe rod, solicit eliberarea unui
carnet de viticultor.
Declar pe propria rãspundere cã producţia estimatã a fi obţinutã în
campania ......../......... este urmãtoarea:

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │
│ CNPV │ Soi │ Suprafaţa │ Producţia │
│ │ │ (ha) │ estimatã │
│ │ │ │ (kg) │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

Data ................ Semnãtura

Stampila
(dupã caz)

ANEXA 5

Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
Direcţia pentru Agriculturã şi Dezvoltare Ruralã
Judeţul ................................................


REGISTRU DE EVIDENŢÃ
a carnetelor de viticultor

Anul viticol ..................

┌──────┬─────────────────┬─────────────┬────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ Nr. │Denumire persoanã│ Adresa │ Numãrul│Suprafaţa cultivatã│Carnet de viticultor│Semnãtura│Observaţii│
│ crt. │fizicã/juridicã │ │ cererii│cu viţã-de-vie │serie/numãr/datã │ │ │
│ │ │ │ │cu soiuri nobile │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru vin │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────┴─────────────┴────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────┘
NOTÃ:
Registrul de evidenţã a carnetelor de viticultor se completeazã de cãtre direcţiile pentru agriculturã şi
dezvoltare rurale judeţene şi a municipiului Bucureşti.ANEXA 6

Judeţul ........................................
Denumirea/Numele şi prenumele ..................
CUI/CNP ........................................

CENTRALIZATOR
cu cantitãţile achiziţionate de struguri din soiuri nobile pentru vin
în campania viticolã ................................................

┌──────┬─────────────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ Numele │Numãrul │Soiul/amestecul │Cantitatea │ Data │ Denumirea │ Adresa │Denumirea│ Adresa │Observaţii│
│crt. │transportatorului│ auto │de soiuri nobile│achiziţionatã│transportului│furnizorului│furnizorului│benefici-│benefici-│ │
│ │ │ │ pentru vin │ (kg) │ │ │ │arului │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
Semnãtura
Ştampila
(dupã caz)
NOTÃ:
Centralizatorul se completeazã zilnic de cãtre comerciant/intermediar pentru fiecare procesator.--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice