Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 443 din 19 noiembrie 2008  pentru aprobarea Normelor privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat implicand teritoriul Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 443 din 19 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat implicand teritoriul Romaniei

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 noiembrie 2008

În conformitate cu prevederile:
a) <>Legii nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã;
b) <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) Tratatului privind instituirea Comunitãţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Roma la 25 martie 1957;
d) <>Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehã, Regatul Danemarcei, Republica Federalã Germania, Republica Estonia, Republica Elenã, Regatul Spaniei, Republica Francezã, Irlanda, Republica Italianã, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungarã, Republica Malta, Regatul Ţãrilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonã, Republica Portughezã, Republica Slovenia, Republica Slovacã, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeanã, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele privind supravegherea şi controlul expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare (CNCAN), prin Direcţia relaţii internaţionale, transmite Comisiei Europene pânã la 25 decembrie 2008:
a) adresa CNCAN, ca autoritate competentã din România în domeniul reglementat de Directiva Consiliului 2006/117/ EURATOM privind supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri radioactive şi combustibil uzat, denumitã în continuare Directiva 2006/117/EURATOM;
b) numele şi adresa altor autoritãţi competente care au atribuţii în expedierile de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat;
c) limba acceptatã de CNCAN pentru redactarea cererilor de autorizare a expedierilor de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat;
d) cerinţele CNCAN şi ale altor autoritãţi competente din România pentru autorizarea expedierilor de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat pe teritoriul României.
(2) CNCAN, prin Direcţia relaţii internaţionale, informeazã Comisia Europeanã cu privire la orice modificare apãrutã în informaţiile prevãzute la alin. (1).
(3) CNCAN, prin Direcţia relaţii internaţionale, aduce la cunoştinţa Comisiei Europene prezentul act normativ, precum şi toate prevederile legale pe care CNCAN le adoptã în domeniul reglementat de Directiva 2006/117/EURATOM.
ART. 3
CNCAN, prin Direcţia radioprotecţie şi deşeuri radioactive, întocmeşte pânã la data de 25 decembrie 2011 şi la fiecare 3 ani dupã aceastã datã rapoarte periodice privind implementarea Directivei 2006/117/EURATOM, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene prin intermediul Direcţiei relaţii internaţionale.
ART. 4
(1) Prezentul ordin intrã în vigoare la data de 25 decembrie 2008.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 274/2005 pentru aprobarea Normelor privind controlul şi supravegherea expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 1 noiembrie 2005, cu completãrile ulterioare, care a transpus Directiva Consiliului 92/3/EURATOM privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri radioactive între statele membre, precum şi la intrarea sau la ieşirea din Comunitate.
(3) Autorizaţiile emise de CNCAN în conformitate cu Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 274/2005, cu completãrile ulterioare, rãmân valabile pânã la expirarea perioadei de valabilitate prevãzutã în autorizaţiile respective.
(4) În cazul în care cererea de autorizare a fost aprobatã în mod corespunzãtor sau a fost depusã la autoritãţile competente ale ţãrii de origine înainte de 25 decembrie 2008, prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Autoritãţilor Nucleare nr. 274/2005, cu completãrile ulterioare, se aplicã pentru toate operaţiunile de expediere care fac obiectul aceleiaşi autorizãri.
(5) În situaţia în care România este ţarã de origine pentru mai multe expedieri de deşeuri radioactive sau combustibil nuclear uzat într-o ţarã terţã de destinaţie, CNCAN ţine seama de toate împrejurãrile relevante atunci când decide cu privire la cererile de autorizare depuse înainte de 25 decembrie 2008, în special de:
a) perioada planificatã pentru efectuarea tuturor expedierilor care fac obiectul aceleaşi cereri;
b) justificarea pe baza cãreia sunt incluse toate expedierile în aceeaşi cerere;
c) oportunitatea autorizãrii unui numãr de expedieri mai mic decât cel inclus în cerere.
ART. 6
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 7
CNCAN duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

*
Prezentul ordin transpune integral Directiva Consiliului 2006/117/EURATOM privind supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri radioactive şi combustibil uzat, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 337/21 din 3 decembrie 2006.

Preşedintele Comisiei Naţionale
pentru Controlul Activitãţilor Nucleare,
Vajda Borbala

Bucureşti, 19 noiembrie 2008.
Nr. 443.

ANEXĂ

NORME
privind supravegherea şi controlul expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Scopul şi domeniul de aplicare
(1) Prezentele norme sunt emise în temeiul <>art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, de cãtre Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, ca autoritate naţionalã competentã în domeniul nuclear, denumitã în continuare CNCAN.
(2) Prezentele norme se aplicã expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat a cãror desfãşurare implicã teritoriul României, în cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele şi criteriile de excludere şi exceptare prevãzute în anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologicã, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 404 şi 404 bis din 29 august 2000, cu completãrile ulterioare.
(3) Prezentele norme nu se aplicã expedierii de surse închise scoase din uz cãtre furnizorul sau cãtre producãtorul surselor radioactive şi nici expedierii acestora la o instalaţie recunoscutã.
(4) Prezentele norme nu se aplicã expedierilor de materiale radioactive recuperate prin reprocesare în vederea utilizãrii ulterioare.
(5) Prezentele norme nu se aplicã expedierilor internaţionale, cu implicarea teritoriului României, de deşeuri care conţin doar materiale cu radioactivitate naturalã ce nu rezultã dintr-o practicã autorizatã.
(6) Prezentele norme detaliazã procedura de expediere a deşeurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat când aceasta implicã teritoriul României, ca urmare a expedierii deşeurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat când aceasta implicã teritoriul României, ca urmare a expedierii deşeurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat între statele membre, a importului în, a exportului din şi a tranzitului prin Comunitate.
(7) Operaţiile de transport necesare pentru orice expediere internaţionalã de deşeuri radioactive sau de combustibil nuclear uzat a cãror desfãşurare implicã teritoriul României trebuie sã respecte integral prevederile legislaţiei naţionale, comunitare şi ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale privind transportul materialelor radioactive la care România este parte.
(8) Prezentele norme nu scutesc deţinãtorul, proprietarul, transportatorii sau destinatarul deşeurilor radioactive sau al combustibilului nuclear uzat de obţinerea tuturor celorlalte autorizaţii, avize sau acorduri prevãzute de legislaţia naţionalã şi cea comunitarã în vigoare.
ART. 2
Definiţii
În scopul aplicãrii prezentelor norme, termenii de mai jos au urmãtoarea semnificaţie:
1. Comunitate - Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice, stabilitã prin Tratatul instituind Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice, adoptat la Roma la 25 martie 1957;
2. stat membru - stat care este membru al Uniunii Europene;
3. ţarã terţã - ţarã care nu este stat membru al Uniunii Europene;
4. deşeu radioactiv - material radioactiv în formã gazoasã, lichidã sau solidã pentru care nu s-a prevãzut nicio utilizare ulterioarã de cãtre ţara de origine şi ţara de destinaţie ori de cãtre o persoanã fizicã autorizatã sau persoanã juridicã a cãrei decizie este acceptatã de aceste ţãri şi care este ţinut sub controlul autoritãţii de reglementare ca deşeu radioactiv, conform cadrului legislativ şi de reglementare al ţãrii de origine şi de destinaţie;
5. combustibil nuclear uzat - combustibil nuclear care a fost iradiat şi definitiv îndepãrtat din miezul reactorului; combustibilul nuclear uzat poate fi considerat resursã utilizabilã care poate fi reprocesatã sau poate fi destinat depozitãrii finale, fãrã a fi prevãzutã o utilizare ulterioarã, şi tratat ca deşeu radioactiv;
6. reprocesare - procesul sau operaţia prin care izotopii radioactivi sunt extraşi din combustibilul nuclear uzat, în scopul utilizãrii ulterioare a acestuia;
7. expediere - totalitatea operaţiunilor implicate în deplasarea deşeurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat din ţara sau statul membru de origine în ţara ori statul membru de destinaţie;
8. expediere intracomunitarã - expediere caracterizatã prin faptul cã ţara de origine şi ţara de destinaţie sunt state membre;
9. expediere extracomunitarã - expediere caracterizatã prin faptul cã ţara de origine şi/sau ţara de destinaţie sunt ţãri terţe;
10. depozitare definitivã - amplasarea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat într-o instalaţie autorizatã fãrã intenţia de a fi recuperate;
11. stocare - amplasarea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat într-o instalaţie care asigurã izolarea cu intenţia de a fi recuperate;
12. deţinãtor - orice persoanã fizicã autorizatã sau persoanã juridicã care, înainte de efectuarea expedierii de deşeuri radioactive sau combustibil nuclear uzat, este rãspunzãtoare în condiţiile legii pentru asemenea materiale şi care intenţioneazã sã efectueze o expediere cãtre un destinatar;
13. destinatar - orice persoanã fizicã autorizatã sau persoanã juridicã cãtre care sunt/este expediate/expediat deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat;
14. ţarã sau stat membru de origine şi ţarã sau stat membru de destinaţie - orice ţarã sau stat membru de unde o expediere este planificatã a fi iniţiatã sau este iniţiatã, respectiv ţara ori statul membru cãtre care o expediere este planificatã sau este în desfãşurare;
15. ţarã sau stat membru de tranzit - orice ţarã sau stat membru, altul decât ţara ori statul membru de origine sau ţara ori statul membru de destinaţie, pe teritoriul cãruia o expediere este planificatã sau este în desfãşurare;
16. autoritãţi competente - orice autoritate care, potrivit legii sau reglementãrilor ţãrii de origine, de tranzit ori de destinaţie, este împuternicitã sã implementeze sistemul de supraveghere şi control al expedierii deşeurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat;
17. sursã închisã - astfel cum este definitã în Normele fundamentale de securitate radiologicã, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completãrile ulterioare, şi include, dupã caz, capsula care închide materialul radioactiv ca parte integrantã a sursei;
18. sursã închisã scoasã din uz - sursã închisã care nu mai este utilizatã sau care se intenţioneazã a nu mai fi utilizatã în practica pentru care a fost acordatã autorizaţia;
19. instalaţie recunoscutã - instalaţie amplasatã pe teritoriul unei ţãri autorizate de autoritatea competentã a ţãrii respective în conformitate cu legislaţia naţionalã pentru stocarea pe termen lung sau depozitarea definitivã a surselor închise ori o instalaţie corespunzãtor autorizatã în condiţiile legii pentru stocarea intermediarã a surselor închise;
20. cerere de autorizare completatã corespunzãtor - documentul standard care îndeplineşte toate cerinţele stabilite în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1)-(5);
21. întreprindere - entitate legal constituitã.
ART. 3
Reexpedierea ca urmare a operaţiilor de procesare şi reprocesare
(1) Prezentele norme nu afecteazã dreptul României sau al oricãrei întreprinderi din România cãtre care:
a) urmeazã a fi expediate deşeuri radioactive în vederea procesãrii;
b) urmeazã a fi expediate alte materiale în scopul recuperãrii deşeurilor radioactive de a returna deşeurile radioactive, dupã tratare, în ţara de origine.
(2) Totodatã, prezentele norme nu afecteazã dreptul României sau al unei întreprinderi din România cãtre care urmeazã a fi expediat combustibilul nuclear uzat pentru reprocesare de a returna în ţara de origine deşeurile radioactive recuperate prin operaţia de reprocesare.
ART. 4
Expedierea combustibilului nuclear uzat în afara teritoriului României în vederea reprocesãrii
(1) Prezentele norme nu afecteazã dreptul României de a exporta combustibil nuclear uzat pentru reprocesare, în conformitate cu principiile liberei circulaţii a mãrfurilor.
(2) Expedierea şi exportul de combustibil nuclear uzat pentru reprocesare se autorizeazã, se controleazã şi se supravegheazã conform prevederilor prezentelor norme.
ART. 5
Reexpedierea ca urmare a efectuãrii unei expedieri neautorizate şi de materiale nedeclarate ca deşeuri radioactive
Prezentele norme nu afecteazã dreptul României de a returna, în condiţii de siguranţã, în ţara de origine:
a) expedierile de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat care nu au fost autorizate conform prezentelor norme;
b) deşeurile contaminate radioactiv sau materialele conţinând surse radioactive şi care nu au fost declarate ca fiind deşeuri radioactive de cãtre ţara de origine.

CAP. II
Expediere intracomunitarã

SECŢIUNEA 1
România, ţarã de origine

ART. 6
Cererea de autorizare a expedierii
(1) Un deţinãtor care planificã o expediere intracomunitarã de deşeuri radioactive sau de combustibil nuclear uzat ori care pregãteşte o astfel de expediere depune o cerere de autorizare completatã corespunzãtor la CNCAN.
(2) Cererea se poate referi la mai multe expedieri dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat au/are aceleaşi caracteristici fizice, chimice şi radioactive;
b) expedierile urmeazã a fi realizate de acelaşi deţinãtor cãtre acelaşi destinatar şi implicã aceleaşi autoritãţi competente;
c) în cazul în care expedierile implicã tranzitul prin ţãri terţe, intrarea în şi/sau ieşirea din Comunitate se fac/face prin aceleaşi puncte de frontierã ale ţãrii ori ale ţãrilor implicate, dacã autoritãţile competente implicate nu au convenit altfel.
ART. 7
Transmiterea cererii cãtre autoritãţile competente
CNCAN transmite cererea de autorizare prevãzutã la art. 6 completatã corespunzãtor în vederea aprobãrii cãtre autoritãţile competente ale statului membru de destinaţie şi, dupã caz, cãtre autoritãţile competente ale statelor membre de tranzit.
ART. 8
Înştiinţarea de primire şi solicitarea de informaţii
(1) În termen de 20 de zile de la primirea cererii de autorizare, autoritãţile competente din statul membru de destinaţie şi de tranzit verificã dacã aceasta este completatã corespunzãtor în sensul art. 2 pct. 20.
(2) În cazul în care cererea de autorizare este completatã corespunzãtor, autoritãţile competente din statul membru de destinaţie transmit CNCAN o înştiinţare de primire, o copie fiind transmisã şi celorlalte autoritãţi competente implicate, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1).
(3) În cazul în care o autoritate competentã implicatã considerã cã cererea de autorizare nu este completatã corespunzãtor, autoritãţile competente din statul membru de destinaţie sau de tranzit solicitã CNCAN, pânã la expirarea termenului prevãzut la alin. (1), informaţiile care lipsesc şi informeazã şi celelalte autoritãţi competente implicate.
(4) CNCAN solicitã deţinãtorului prevãzut la art. 6 alin. (1) informaţiile care lipsesc.
(5) Dupã primirea informaţiilor care lipsesc, CNCAN transmite autoritãţilor competente implicate informaţiile solicitate.
(6) În termen de 10 zile de la primirea informaţiilor lipsã şi nu mai devreme de expirarea termenului prevãzut la alin. (1), autoritãţile competente din statul membru de destinaţie transmit CNCAN o înştiinţare de primire, o copie fiind transmisã şi autoritãţilor competente implicate.
ART. 9
Acordul şi refuzul
(1) În termen de douã luni de la data transmiterii înştiinţãrii de primire, autoritãţile competente din statele membre implicate informeazã CNCAN cu privire la acordul sau condiţiile pe care le considerã necesare pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul de emitere a acestuia.
(2) Autoritãţile competente din statul membru de destinaţie sau de tranzit pot solicita CNCAN prelungirea termenului prevãzut la alin. (1) cu maximum o lunã în vederea exprimãrii poziţiei.
(3) În cazul în care, dupã expirarea termenelor prevãzute în alin. (1) şi (2), nu s-a primit niciun rãspuns din partea autoritãţilor competente din statul membru de destinaţie şi/sau din statele membre de tranzit, CNCAN considerã cã acestea şi-au exprimat acordul cu privire la solicitarea de expediere.
ART. 10
Autorizarea expedierilor
(1) În cazul în care au fost obţinute toate acordurile prevãzute la art. 9, CNCAN este împuternicitã sã autorizeze deţinãtorul sã efectueze expedierea.
(2) CNCAN informeazã autoritãţile competente din statul membru de destinaţie şi din oricare ţarã terţã sau stat membru de tranzit cu privire la emiterea autorizaţiei de expediere.
(3) Autorizaţia prevãzutã la alin. (1) nu afecteazã în niciun fel responsabilitatea deţinãtorului, a transportatorului, a proprietarului, a destinatarului sau a oricãrei alte persoane fizice autorizate ori persoane juridice implicate în expediere.
(4) O autorizaţie poate acoperi mai multe expedieri dacã se întrunesc condiţiile prevãzute la art. 6 alin. (2).
(5) CNCAN emite autorizaţii valabile pentru o perioadã de maximum 3 ani. În stabilirea perioadei de valabilitate CNCAN ţine seama de condiţiile prevãzute în acordul eliberat de cãtre statele membre de destinaţie sau de tranzit.
ART. 11
Înştiinţarea de primire a expedierii
(1) În termen de 15 zile de la primirea fiecãrei expedieri, destinatarul transmite autoritãţilor competente din statul membru de destinaţie o înştiinţare de primire a fiecãrei expedieri.
(2) Autoritãţile competente din statul membru de destinaţie transmit CNCAN copii ale înştiinţãrii de primire, precum şi oricãrei ţãri terţe sau oricãrui stat membru de tranzit.
(3) CNCAN trimite deţinãtorului iniţial o copie a înştiinţãrii de primire.
ART. 12
Expedieri nefinalizate
(1) CNCAN decide cã expedierea nu poate fi finalizatã dacã nu mai sunt întrunite condiţiile de efectuare a expedierii conform prezentelor norme ori când condiţiile de efectuare a expedierii nu mai sunt în conformitate cu autorizaţiile sau acordurile eliberate conform prezentelor norme. CNCAN informeazã imediat decizia luatã autoritãţilor competente din celelalte state membre implicate în expediere.
(2) În cazul în care o expediere nu mai poate fi finalizatã sau condiţiile pentru efectuarea expedierii nu sunt în conformitate cu prevederile prezentelor norme, CNCAN se asigurã cã deşeurile radioactive ori combustibilul nuclear uzat în cauzã sunt/este preluate/preluat de cãtre deţinãtor, în situaţia în care nu se poate încheia o înţelegere alternativã de preluare în siguranţã a acestora/acestuia. CNCAN se asigurã cã persoana responsabilã pentru expediere ia mãsurile de siguranţã corective, dupã caz.
(3) Deţinãtorul este responsabil pentru costurile apãrute în cazurile în care expedierea nu poate fi finalizatã.

SECŢIUNEA a 2-a
România, ţarã de destinaţie sau ţarã de tranzit

ART. 13
Cererea de autorizare a expedierii
Transmiterea cererii cãtre autoritãţile competente
(1) Autoritãţile competente din ţara de origine transmit CNCAN cererea de autorizare a deţinãtorului din statul membru de origine care planificã ori se pregãteşte sã efectueze o expediere intracomunitarã de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat.
(2) Cererea de autorizare a expedierii poate acoperi mai multe expedieri dacã se întrunesc condiţiile prevãzute la art. 6 alin. (2).
ART. 14
Înştiinţarea de primire şi solicitarea de informaţii
(1) În termen de 20 de zile de la primirea cererii de autorizare, CNCAN verificã dacã aceasta este completatã corespunzãtor în sensul art. 2 pct. 20.
(2) În cazul în care cererea este completatã corespunzãtor, CNCAN trimite o înştiinţare de primire autoritãţilor competente din statul membru de origine şi copii ale acesteia celorlalte autoritãţi competente implicate, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1).
(3) Prevederile alin. (2) se aplicã numai în cazul în care România este ţarã de destinaţie.
(4) În cazul în care CNCAN considerã cã cererea nu este completatã corespunzãtor, aceasta solicitã în termenul prevãzut la alin. (1) informaţiile care lipsesc de la autoritãţile competente din statul membru de origine şi informeazã şi celelalte autoritãţi competente implicate despre aceasta.
(5) În termen de 10 zile de la primirea informaţiilor lipsã şi nu mai devreme de expirarea termenului prevãzut la alin. (1), CNCAN trimite o înştiinţare de primire autoritãţilor competente din statul membru de origine şi copii ale acesteia celorlalte autoritãţi competente implicate.
(6) Termenele prevãzute la alin. (1), (2), (4) şi (5) pentru transmiterea înştiinţãrii de primire pot fi reduse în cazul în care CNCAN şi autoritãţile competente din statele membre de tranzit au certitudinea cã respectiva cerere de autorizare este completatã în mod corespunzãtor.
ART. 15
Acordul şi refuzul
(1) În termen de douã luni de la data transmiterii înştiinţãrii de primire, CNCAN notificã autoritãţile competente din statul membru de origine cu privire la acordul sau condiţiile pe care le considerã necesare pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul de emitere a acestuia.
(2) CNCAN notificã autoritãţile competente din statul membru de origine cu privire la prelungirea termenului prevãzut la alin. (1) cu maximum o lunã în vederea exprimãrii poziţiei.
(3) CNCAN justificã orice refuz de eliberare a acordului sau condiţiile în care se emite acordul. Justificarea se bazeazã pe:
a) cerinţele relevante din legislaţia naţionalã, comunitarã sau internaţionalã aplicabile transportului de materiale radioactive, în cazul în care România este stat membru de tranzit;
b) cerinţele relevante din legislaţia naţionalã aplicabile gospodãririi deşeurilor radioactive sau combustibilului nuclear uzat şi cerinţele relevante din legislaţia naţionalã, comunitarã ori internaţionalã aplicabile transportului de materiale radioactive, în cazul în care România este stat membru de destinaţie.
(4) Condiţiile impuse de CNCAN nu trebuie sã fie mai severe decât cele stabilite pentru expedieri similare pe teritoriul României.
(5) În cazul eliberãrii acordului de tranzit pentru o anumitã expediere, CNCAN nu poate refuza eliberarea acordului pentru reexpediere în urmãtoarele cazuri:
a) când acordul iniţial se referã la materialul expediat în scopul tratãrii sau al reprocesãrii, dacã reexpedierea se referã la deşeuri radioactive ori la alţi produşi echivalenţi materialului iniţial, rezultaţi din tratarea sau reprocesarea acestora, şi în mãsura în care toatã legislaţia relevantã este respectatã;
b) în condiţiile descrise în art. 12, dacã reexpedierea este efectuatã în aceleaşi condiţii şi sub aceleaşi proceduri.
ART. 16
Înştiinţarea de primire a expedierii
În cazul în care România este ţarã de destinaţie:
a) în termen de 15 zile de la primirea fiecãrei expedieri, destinatarul trimite la CNCAN o înştiinţare de primire a expedierii;
b) CNCAN trimite copii ale înştiinţãrii de primire autoritãţilor competente din statul membru de origine, precum şi oricãrui stat membru sau oricãrei ţãri terţe de tranzit implicate.
ART. 17
Expedieri nefinalizate
(1) CNCAN decide cã expedierea nu poate fi finalizatã dacã nu mai sunt întrunite condiţiile de efectuare a expedierii conform prezentelor norme ori când condiţiile de efectuare a expedierii nu mai sunt în conformitate cu autorizaţiile sau acordurile eliberate conform prezentelor norme.
(2) CNCAN informeazã imediat decizia luatã în condiţiile alin. (1) autoritãţilor competente din celelalte state membre implicate în expediere.

CAP. III
Expediere extracomunitarã

SECŢIUNEA 1
Importul în Comunitate

ART. 18
România, stat membru de destinaţie
(1) Când deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat sunt/este expediate/expediat dintr-o ţarã terţã în România, destinatarul trimite CNCAN o cerere de autorizare. Cererea poate acoperi mai multe expedieri, dacã sunt întrunite condiţiile prevãzute la art. 6 alin. (2).
(2) Cererea prevãzutã la alin. (1) include dovada cã destinatarul a încheiat o înţelegere cu deţinãtorul din ţara terţã, prin care acesta din urmã se angajeazã sã preia deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat în cazul în care expedierea nu poate fi finalizatã conform prezentelor norme, potrivit prevederilor alin. (18). Înţelegerea trebuie sã fie acceptatã de cãtre autoritãţile competente din ţara terţã respectivã.
(3) CNCAN transmite cererea de autorizare statelor membre de tranzit, în cazul în care acestea existã, în vederea obţinerii acordului de expediere.
(4) În termen de 20 de zile de la primirea cererii de autorizare, autoritãţile competente din statele membre de tranzit verificã dacã aceasta este completatã corespunzãtor în sensul prevederilor art. 2 pct. 20.
(5) În cazul în care cererea de autorizare este completatã corespunzãtor, autoritãţile competente din statele membre de tranzit trimit CNCAN o înştiinţare de primire, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevãzut în alin. (4), o copie fiind transmisã şi celorlalte autoritãţi competente implicate.
(6) În cazul în care autoritãţile competente implicate considerã cã cererea de autorizare nu este completatã corespunzãtor, acestea solicitã CNCAN pânã la expirarea termenului prevãzut la alin. (4) informaţiile care lipsesc.
(7) CNCAN solicitã informaţiile care lipsesc destinatarului.
(8) În termen de 10 zile de la primirea informaţiilor lipsã şi nu mai devreme de expirarea termenului prevãzut la alin. (4), CNCAN trimite o înştiinţare de primire autoritãţilor competente implicate.
(9) Termenele prevãzute la alin. (4), (5), (6) şi (8) pentru transmiterea înştiinţãrii de primire pot fi reduse în cazul în care CNCAN şi autoritãţile competente de tranzit au certitudinea cã respectiva cerere de autorizare este completatã în mod corespunzãtor.
(10) În termen de douã luni de la data transmiterii înştiinţãrii de primire, autoritãţile competente din statele membre implicate notificã CNCAN cu privire la acordul, sau condiţiile pe care le considerã necesare pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul de emitere a acestuia.
(11) Autoritãţile competente ale statelor membre de tranzit pot solicita CNCAN prelungirea termenului prevãzut la alin. (10) cu maximum o lunã în vederea exprimãrii poziţiei.
(12) În cazul în care, dupã expirarea termenelor prevãzute la alin. (10) şi (11), nu s-a primit niciun rãspuns din partea autoritãţilor competente din statele membre de tranzit, CNCAN considerã cã acestea şi-au exprimat acordul cu privire la solicitarea de expediere.
(13) CNCAN justificã orice refuz de eliberare a acordului sau condiţiile în care se emite acordul. Justificarea se bazeazã pe cerinţele relevante din legislaţia naţionalã aplicabilã gospodãririi deşeurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat şi pe cerinţele relevante din legislaţia naţionalã, comunitarã ori internaţionalã aplicabile transportului de materiale radioactive.
(14) Dacã toate acordurile necesare pentru expediere au fost emise, CNCAN este împuternicitã sã autorizeze destinatarul cu privire la efectuarea expedierii.
(15) CNCAN notificã autoritãţile competente ale oricãrui stat membru sau oricãrei ţãri terţe de origine ori de tranzit cu privire la emiterea autorizaţiei.
(16) Autorizaţia prevãzutã la alin. (14) nu afecteazã în niciun fel responsabilitatea deţinãtorului, a transportatorului, a proprietarului, a destinatarului sau a oricãrei alte persoane fizice autorizate ori persoane juridice implicate în expediere.
(17) O autorizaţie poate acoperi mai multe expedieri dacã se întrunesc condiţiile prevãzute la art. 6 alin. (2).
(18) Autorizaţia emisã de CNCAN este valabilã pentru o perioadã de maximum 3 ani. În stabilirea perioadei de valabilitate, CNCAN ţine seama de condiţiile prevãzute în acordul eliberat de cãtre statele membre de tranzit.
(19) În termen de 15 zile de la primirea expedierii, destinatarul trimite CNCAN o înştiinţare de primire a fiecãrei expedieri. CNCAN trimite copii ale acestei înştiinţãri atât ţãrii de origine, cât şi oricãrui stat membru sau oricãrei ţãri terţe de tranzit implicate.
(20) CNCAN decide cã expedierea nu poate fi finalizatã dacã nu mai sunt întrunite condiţiile de efectuare a expedierii conform prevederilor prezentelor norme ori când condiţiile de efectuare a expedierii nu mai sunt în conformitate cu autorizaţiile ori acordurile emise conform prevederilor prezentelor norme.
(21) CNCAN informeazã imediat decizia luatã în condiţiile alin. (20) autoritãţilor competente din celelalte state membre implicate în expediere.
(22) Destinatarul este responsabil pentru costurile apãrute în cazurile în care expedierea nu poate fi finalizatã.

SECŢIUNEA a 2-a
Export din Comunitate

ART. 19
România, stat membru de origine
(1) Când deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat sunt/este exportate/exportat din România într-o ţarã terţã, deţinãtorul transmite cererea de autorizare la CNCAN. Cererea poate acoperi mai multe expedieri dacã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la art. 6 alin. (2).
(2) CNCAN:
a) notificã autoritãţile competente ale ţãrii de destinaţie cu privire la planul de expediere şi solicitã acordul acestora; şi
b) transmite cererea prevãzutã la alin. (1) spre aprobare autoritãţilor competente ale statelor membre de tranzit, dacã existã.
(3) În cazul în care oricare dintre autoritãţile competente implicate considerã cã cererea de autorizare nu este completatã corespunzãtor, autoritãţile competente ale statelor membre de tranzit solicitã CNCAN în termen de 20 de zile informaţiile care lipsesc.
(4) CNCAN solicitã deţinãtorului informaţiile care lipsesc.
(5) Dupã primirea informaţiilor care lipsesc, CNCAN transmite informaţiile solicitate cãtre autoritãţile competente implicate.
(6) În termen de douã luni de la data transmiterii înştiinţãrii de primire a informaţiilor prevãzute la alin. (4), autoritãţile competente implicate notificã CNCAN cu privire la acordul sau condiţiile pe care le considerã necesare pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul de emitere a acestuia.
(7) Autoritãţile competente implicate pot solicita CNCAN prelungirea termenului prevãzut la alin. (6) cu maximum o lunã în vederea exprimãrii poziţiei.
(8) În cazul în care, dupã expirarea termenelor prevãzute la alin. (6) şi (7), nu s-a primit niciun rãspuns de la autoritãţile competente implicate, CNCAN considerã cã acestea şi-au exprimat acordul faţã de solicitarea de expediere.
(9) Dacã toate aprobãrile necesare au fost emise, CNCAN este împuternicitã sã autorizeze deţinãtorul sã efectueze expedierea.
(10) CNCAN informeazã autoritãţile competente din ţara terţã de destinaţie şi din oricare stat membru sau ţarã terţã de tranzit implicate cu privire la emiterea autorizaţiei de expediere.
(11) Autorizaţia prevãzutã la alin. (9) nu afecteazã în niciun fel responsabilitatea deţinãtorului, a transportatorului, a proprietarului, a destinatarului sau a oricãrei alte persoane fizice autorizate ori persoane juridice implicate în expediere.
(12) O autorizaţie poate acoperi mai multe expedieri dacã se întrunesc condiţiile prevãzute la art. 6 alin. (2).
(13) Autorizaţia emisã de CNCAN este valabilã pentru o perioadã de maximum 3 ani. În stabilirea perioadei de valabilitate CNCAN ţine seama şi de condiţiile prevãzute în acordul eliberat de statele membre de destinaţie şi de tranzit, dupã caz.
(14) Deţinãtorul notificã CNCAN cu privire la faptul cã deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat au/a ajuns la destinaţia din ţara terţã în termen de 15 zile de la data sosirii, indicând şi ultimul punct vamal din Comunitate prin care s-a efectuat expedierea.
(15) Notificarea prevãzutã la alin. (14) este însoţitã de o declaraţie sau un certificat din partea destinatarului prin care se menţioneazã cã deşeurile radioactive ori combustibilul nuclear uzat au/a ajuns la destinaţia corectã. Notificarea conţine, de asemenea, informaţii privind punctul vamal de intrare în ţara terţã de destinaţie.
(16) CNCAN decide cã expedierea nu poate fi finalizatã dacã nu mai sunt întrunite condiţiile de efectuare a expedierii conform prevederilor prezentelor norme ori când condiţiile de efectuare a expedierii nu mai sunt în conformitate cu autorizaţiile sau acordurile emise conform prevederilor prezentelor norme.
(17) În cazul în care o expediere nu poate fi finalizatã potrivit alin. (16), CNCAN se asigurã cã deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat sunt/este preluate/preluat de cãtre deţinãtor, în situaţia în care nu se poate încheia o înţelegere alternativã de preluare în siguranţã a acestora/acestuia.
(18) Deţinãtorul este responsabil pentru costurile apãrute în cazurile în care expedierea nu poate fi finalizatã.
ART. 20
Exporturi interzise
CNCAN nu va autoriza expedieri de deşeuri radioactive:
a) spre o destinaţie situatã la sud de paralela de 60° latitudine sudicã; sau
b) spre un stat care este parte la Acordul de parteneriat dintre membrii grupului de state din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de-o parte, şi Comunitatea Europeanã şi statele membre, pe de altã parte, (Acordul Cotonou ACP-EC), şi care nu este stat membru, fãrã a aduce atingere situaţiilor în care expedierea se referã la deşeuri radioactive rezultate din reprocesarea, în afara ţãrii respective, a deşeurilor radioactive care aparţin deţinãtorului din acea ţarã; sau
c) spre o ţarã terţã care, potrivit procedurilor CNCAN şi criteriilor stabilite de Comisia Europeanã conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Directiva 2006/117/EURATOM, nu are resurse tehnice, legislative sau administrative pentru a gospodãri în siguranţã deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei comune asupra gospodãririi în siguranţã a combustibilului uzat şi asupra gospodãririi în siguranţã a deşeurilor radioactive, adoptatã la Viena la 5 septembrie 1997 şi ratificatã de România prin <>Legea nr. 105/1999 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 21 iunie 1999. În formularea unui punct de vedere în aceastã privinţã, CNCAN ţine seama, în mod corespunzãtor, de toate informaţiile relevante furnizate de celelalte state membre. În acest sens, CNCAN informeazã anual Comisia Europeanã şi Comitetul Consultativ instituit în conformitate cu prevederile art. 21 din Directiva 2006/117/EURATOM.

SECŢIUNEA a 3-a
Tranzit pe teritoriul României

ART. 21
Tranzit prin Comunitate
România, primul stat membru din Comunitate în care intrã deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat
(1) Când deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat intrã în Comunitate dintr-o ţarã terţã, ţara de destinaţie este tot o ţarã terţã, iar România este prima ţarã din Comunitate în care intrã deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat, persoana fizicã autorizatã sau persoana juridicã care are responsabilitatea privind efectuarea expedierii pe durata tranzitului pe teritoriul României trimite o cerere de autorizare la CNCAN. Cererea poate acoperi mai multe expedieri dacã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la art. 6 alin. (2).
(2) Cererea prevãzutã la alin. (1) include dovada cã destinatarul stabilit în ţara terţã a încheiat o înţelegere cu deţinãtorul stabilit în ţara terţã, prin care acesta din urmã se angajeazã sã preia deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat în cazul în care expedierea nu mai poate fi finalizatã conform prezentelor norme, potrivit prevederilor alin. (17). Înţelegerea trebuie sã fie acceptatã de autoritãţile competente din ţara terţã de origine.
(3) CNCAN trimite cererea prevãzutã la alin. (1) pentru a obţine acordul autoritãţilor competente ale celorlalte state membre de tranzit, dacã acestea existã.
(4) În termen de 20 de zile de la primirea cererii de autorizare, autoritãţile competente ale statelor membre de tranzit verificã dacã aceasta este completatã corespunzãtor în sensul art. 2 pct. 20.
(5) În cazul în care cererea de autorizare este completatã corespunzãtor, autoritãţile competente din celelalte state membre de tranzit transmit o înştiinţare de primire CNCAN, o copie fiind transmisã şi celorlalte autoritãţi competente implicate, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. (4).
(6) În cazul în care o autoritate competentã implicatã considerã cã cererea de autorizare nu este completatã corespunzãtor, CNCAN solicitã informaţiile care lipsesc persoanei fizice autorizate ori persoanei juridice prevãzute la alin. (1).
(7) Dupã primirea informaţiilor care lipsesc, CNCAN transmite informaţiile solicitate autoritãţilor competente implicate.
(8) În termen de 10 zile de la primirea informaţiilor lipsã şi nu mai devreme de expirarea termenului prevãzut la alin. (4), autoritãţile competente implicate transmit o înştiinţare de primire la CNCAN.
(9) Termenele prevãzute la alin. (4), (5) şi (8) pentru transmiterea înştiinţãrii de primire pot fi reduse în cazul în care celelalte autoritãţi competente de tranzit au certitudinea cã respectiva cerere de autorizare este completatã în mod corespunzãtor.
(10) În termen de douã luni de la data transmiterii înştiinţãrii de primire a informaţiilor prevãzute la alin. (6), autoritãţile competente din statele membre implicate notificã CNCAN cu privire la acordul sau condiţiile pe care le considerã necesare pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul de emitere a acestuia.
(11) Autoritãţile competente ale statelor membre de tranzit pot solicita CNCAN prelungirea termenului prevãzut la alin. (10) cu maximum o lunã în vederea exprimãrii poziţiei.
(12) În cazul în care, dupã expirarea perioadelor prevãzute în alin. (10) şi (11), nu s-a primit niciun rãspuns de la autoritãţile competente ale statelor membre de tranzit, CNCAN considerã cã acestea şi-au exprimat acordul la solicitarea de expediere.
(13) CNCAN justificã orice refuz de eliberare a acordului sau condiţiile în care se emite acordul. Justificarea se bazeazã pe cerinţele relevante din legislaţia naţionalã, comunitarã sau internaţionalã aplicabile transportului de materiale radioactive.
(14) Dacã toate acordurile necesare pentru efectuarea expedierii au fost eliberate, CNCAN autorizeazã persoana responsabilã prevãzutã la alin. (1) sã efectueze expedierea pe durata tranzitului.
(15) CNCAN notificã autoritãţile competente din toate celelalte state membre sau ţãri terţe de tranzit ori de origine implicate cu privire la emiterea autorizaţiei prevãzute la alin. (14).
(16) Autorizaţia prevãzutã la alin. (14) nu aduce atingere responsabilitãţii deţinãtorului, a transportatorului, a proprietarului, a destinatarului sau a oricãrei alte persoane fizice autorizate ori persoane juridice implicate în expediere.
(17) O autorizaţie poate acoperi mai multe expedieri dacã se întrunesc condiţiile prevãzute la art. 6 alin. (2).
(18) Autorizaţia emisã de CNCAN este valabilã pentru o perioadã de maximum 3 ani. În stabilirea perioadei de valabilitate CNCAN ţine seama şi de condiţiile prevãzute în acordul eliberat de statele membre de destinaţie sau de tranzit.
(19) Persoana responsabilã prevãzutã la alin. (1) notificã CNCAN cu privire la faptul cã deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat au/a ajuns la destinaţia din ţara terţã în termen de 15 zile de la data sosirii, indicând şi ultimul punct vamal din Comunitate prin care s-a efectuat expedierea.
(20) Notificarea prevãzutã la alin. (19) este însoţitã de o declaraţie sau de un certificat din partea destinatarului prin care se menţioneazã cã deşeurile radioactive ori combustibilul nuclear uzat au/a ajuns la destinaţia corectã. Notificarea conţine, de asemenea, informaţii privind punctul vamal de intrare în ţara terţã de destinaţie.
(21) CNCAN decide cã expedierea nu poate fi finalizatã dacã nu mai sunt întrunite condiţiile de efectuare a expedierii conform prevederilor prezentelor norme ori când condiţiile de efectuare a expedierii nu mai sunt în conformitate cu autorizaţiile sau acordurile emise conform prevederilor prezentelor norme.
(22) CNCAN informeazã imediat decizia luatã în condiţiile alin. (21) autoritãţilor competente din celelalte state membre implicate în expediere.
(23) Persoana prevãzutã la alin. (1) este responsabilã pentru costurile apãrute în cazurile în care expedierea nu poate fi finalizatã.
ART. 22
România, stat membru de tranzit pentru importul în Comunitate
(1) Când deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat sunt/este importate/importat în Comunitate şi România este stat membru de tranzit, autoritãţile competente ale statului membru de destinaţie transmit CNCAN o cerere de autorizare în vederea obţinerii acordului de expediere pentru tranzit. Cererea poate acoperi mai multe expedieri dacã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la art. 6 alin. (2).
(2) Cererea prevãzutã la alin. (1) include dovada cã destinatarul din ţara terţã a încheiat o înţelegere cu deţinãtorul din ţara terţã, prin care acesta din urmã se angajeazã sã preia deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat în cazul în care expedierea nu mai poate fi finalizatã conform prezentelor norme, potrivit prevederilor alin. (12). Înţelegerea trebuie sã fie acceptatã de autoritãţile competente din ţara terţã de origine.
(3) În termen de 20 de zile de la primirea cererii, CNCAN verificã dacã cererea de autorizare este completatã corespunzãtor în sensul art. 2 pct. 20.
(4) În cazul în care cererea este completatã corespunzãtor, CNCAN transmite o înştiinţare de primire cãtre autoritãţile competente din statul membru de destinaţie şi copii ale acesteia cãtre autoritãţile competente din celelalte state membre de tranzit, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. (3).
(5) În cazul în care CNCAN considerã cã cererea de autorizare nu este completatã corespunzãtor, aceasta solicitã autoritãţilor competente din statul membru de destinaţie în termenul prevãzut la alin. (3) informaţiile care lipsesc şi informeazã autoritãţile competente ale celorlalte state membre de tranzit cu privire la aceastã solicitare.
(6) Termenele prevãzute la alin. (3), (4) şi (5) pentru transmiterea înştiinţãrii de primire pot fi reduse în cazul în care autoritãţile competente ale statului membru de destinaţie şi CNCAN au certitudinea cã respectiva cerere de autorizare este completatã în mod corespunzãtor.
(7) În termen de douã luni de la data transmiterii înştiinţãrii de primire, CNCAN notificã autoritãţile competente din statul membru de destinaţie cu privire la acordul sau condiţiile pe care le considerã necesare pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul de emitere a acestuia.
(8) CNCAN notificã autoritãţile competente ale statului membru de destinaţie cu privire la prelungirea termenului prevãzut la alin. (6) cu maximum o lunã, în vederea exprimãrii poziţiei.
(9) CNCAN justificã orice refuz de eliberare a acordului sau condiţiile în care se emite acordul. Justificarea se bazeazã pe cerinţele relevante din legislaţia naţionalã, comunitarã sau internaţionalã aplicabilã transportului de materiale radioactive.
(10) Condiţiile impuse de CNCAN nu trebuie sã fie mai severe decât cele stabilite pentru expedieri similare pe teritoriul României.
(11) CNCAN nu poate refuza eliberarea acordului pentru reexpediere, în cazul în care a eliberat acordul de tranzit pentru o expediere, în urmãtoarele cazuri:
a) când acordul iniţial se referã la materialul expediat în scopul tratãrii sau al reprocesãrii, dacã reexpedierea se referã la deşeuri radioactive ori la alţi produşi echivalenţi materialului iniţial, rezultaţi din tratarea sau reprocesarea acestora, şi în mãsura în care toatã legislaţia relevantã este respectatã;
b) în condiţiile prevãzute la art. 12, dacã reexpedierea este efectuatã în aceleaşi condiţii şi sub aceleaşi proceduri.
(12) CNCAN decide cã expedierea nu poate fi finalizatã dacã nu mai sunt întrunite condiţiile de efectuare a expedierii conform prevederilor prezentelor norme ori când condiţiile de efectuare a expedierii nu mai sunt în conformitate cu autorizaţiile sau acordurile emise conform prevederilor prezentelor norme.
(13) CNCAN comunicã imediat decizia luatã, în condiţiile alin. (12), autoritãţilor competente din celelalte state membre implicate în expediere.
ART. 23
România, stat membru de tranzit pentru exportul din Comunitate
(1) Când deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat sunt/este exportate/exportat din Comunitate şi România este ţarã de tranzit, autoritãţile competente din statul membru de origine transmit CNCAN o cerere de autorizare în vederea obţinerii acordului de expediere. Cererea poate acoperi mai multe expedieri dacã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la art. 6 alin. (2).
(2) Prevederile art. 22 alin. (2)-(13) se adapteazã în mod corespunzãtor şi se aplicã situaţiei prevãzute la alin. (1).
ART. 24
Tranzit prin Comunitate
România, stat membru de tranzit prin Comunitate, altul decât primul stat membru de tranzit
(1) Când deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat tranziteazã Comunitatea, iar România este stat membru de tranzit, altul decât primul, autoritãţile competente din primul stat membru prin ale cãrui frontiere intrã, pentru prima oarã în Comunitate, deşeurile radioactive sau combustibilul nuclear uzat, transmit CNCAN o cerere de autorizare, în vederea obţinerii acordului de expediere. Cererea poate acoperi mai multe expedieri dacã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la art. 6 alin. (2).
(2) Prevederile art. 22 alin. (2)-(13) se adapteazã în mod corespunzãtor şi se aplicã situaţiei prevãzute la alin. (1).

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 25
Dispoziţii finale
(1) În scopul aplicãrii prevederilor prezentelor norme se utilizeazã documentul standard prevãzut în Decizia 2008/312/EURATOM pentru stabilirea documentului standard pentru supravegherea şi controlul expedierilor de deşeuri radioactive şi de combustibil uzat la care se face referire în Directiva Consiliului 2006/117/EURATOM, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107 din 17 aprilie 2008.
(2) Documentul standard prevãzut la alin. (1), cererea de autorizare, precum şi documentele şi informaţiile suplimentare menţionate la art. 10, 18, 19 şi 21 se redacteazã în limba românã sau în limba englezã.
(3) La cererea autoritãţilor competente din ţara de destinaţie sau de tranzit, deţinãtorul furnizeazã o traducere certificatã a documentelor prevãzute la alin. (2) într-o limbã acceptatã de acestea.
(4) Orice solicitãri suplimentare în vederea autorizãrii expedierii pe teritoriul României sunt ataşate documentului standard, prevãzut la alin. (1).
(5) Fãrã a aduce atingere documentelor solicitate în temeiul altor prevederi legale relevante, documentul standard prevãzut la alin. (1), completat, certificând faptul cã procedura de autorizare a fost finalizatã corespunzãtor, însoţeşte fiecare expediere efectuatã conform prezentelor norme, inclusiv în cazul în care o singurã autorizaţie acoperã mai multe expedieri.
(6) Documentele menţionate la alin. (5) se pun la dispoziţia autoritãţilor competente din ţara de origine, de destinaţie şi de tranzit.
(7) CNCAN raporteazã Comisiei Europene orice întârziere nejustificatã şi/sau refuzul de a coopera din partea autoritãţilor competente din alte state membre implicate.
(8) În scopul aplicãrii prezentelor norme, CNCAN ia toate mãsurile pentru asigurarea protecţiei informaţiilor conţinute în cererile de autorizare solicitate şi primite.

------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice