Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.189 din 18 decembrie 2001  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 4.189 din 18 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 29 decembrie 2001

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi preşedintele Colegiului Medicilor din România, în temeiul prevederilor:
- Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr.145/1997 cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice;
- Statutului Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice prevãzute în anexele nr. 1-12, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prevederile prezentului ordin intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. De la aceasta data îşi înceteazã aplicabilitatea prevederile referitoare la asistenta medicalã ambulatorie de specialitate din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 269/79/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Preşedintele
Casei Naţionale de Asigurãri Colegiului Medicilor din România
de Sãnãtate prof. dr. Mircea Cinteza
prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

Avizat
Ministrul Sãnãtãţii şi Familiei
Daniela Bartos


ANEXA 1

MODALITĂŢILE DE PLATA
în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice

ART. 1
Plata serviciilor din asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice se face prin tarif pe serviciu medical.
ART. 2
Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã medicilor de specialitate din specialitatile clinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate în anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.245/2001 , numai dacã aceste servicii sunt efectuate şi interpretate de medicul respectiv, luând în calcul numãrul de puncte aferent fiecãrui serviciu medical şi valoarea unui punct, unica pe ţara, calculatã la nivelul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu excepţia procedurilor de terapie fizicala efectuate în bazele de tratament de recuperare-reabilitare, care se vor deconta conform tarifelor prevãzute în anexa nr. 3 menţionatã anterior.
ART. 3
(1) Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate calculeazã anual valoarea estimatã a unui punct. Aceasta este valabilã pentru un an în situaţia în care bugetul fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul curent este aprobat pana la finele anului precedent. În situaţia în care bugetul fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate se aproba în cursul anului pentru anul curent, valoarea estimatã a punctului, pana la finele trimestrului în care se aproba bugetul fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul curent, se calculeazã având la baza prevederile bugetare aprobate pentru anul precedent, corespunzãtoare perioadei respective. Dupã aceasta data se calculeazã valoarea estimatã a punctului, aferentã perioadei rãmase pana la finele anului, ţinând seama de noile prevederi bugetare, care va face obiectul unui act adiţional la contractul iniţial.
(2) Valoarea estimatã a punctului se calculeazã în funcţie de:
a) fondul aferent pentru asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice; se ia în calcul 80% din acest fond;
b) numãrul de servicii medicale, pe tipuri de servicii, estimat sa se realizeze pe durata unui an de cãtre medicii de specialitate, defalcat pe trimestre, avizat de consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, şi negociat cu casele de asigurãri de sãnãtate şi punctajul aferent acestora. Aceste date sunt centralizate la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate, care le raporteazã Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
ART. 4
Numãrul de puncte estimat pe luna pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate, în specialitatile clinice, nu poate depãşi numãrul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luând în considerare faptul ca pentru o consultatie medicalã este necesarã o durata de minimum 15 minute şi în cadrul aceluiaşi program de lucru se poate acorda un anumit numãr de servicii medicale şi tratamente.
ART. 5
(1) Pentru fiecare luna a fiecãrui trimestru, casele de asigurãri de sãnãtate plãtesc furnizorilor de servicii medicale ambulatorii clinice sume lunare în funcţie de valoarea estimatã a punctului şi de numãrul de puncte efectiv realizat în luna respectiva.
(2) Numãrul total de puncte efectiv realizat în fiecare luna se majoreazã:
a) în raport cu condiţiile în care se desfãşoarã activitatea; criteriile de încadrare a cabinetului medical în una din cele 3 condiţii de mai jos se aproba prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al ministrului sãnãtãţii şi familiei:
1.pentru zone izolate, cu pana la 20%;
2.pentru condiţii grele, cu pana la 40%;
3.pentru condiţii foarte grele, cu pana la 60%.
b) în raport cu gradul profesional: valoarea de referinta a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar numãrul total de puncte se majoreazã cu 20%; valoarea de referinta a prestaţiei medicilor cu competenta în acupunctura, fitoterapie şi homeopatie, care lucreazã exclusiv în aceste activitãţi, este cea a medicului specialist. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenta medicalã ambulatorie de specialitate la care se aplica majorãrile de la lit. a) şi procentul de majorare se stabilesc anual de direcţiile de sãnãtate publica şi se avizeazã de casele de asigurãri de sãnãtate.
ART. 6
La finele fiecãrui trimestru Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate calculeazã valoarea definitiva a unui punct în funcţie de fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata serviciilor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate în specialitatile clinice din care s-a dedus suma aferentã serviciilor de terapie fizicala acordate în bazele de tratament şi de punctele aferente serviciilor medicale efectiv realizate de cãtre furnizorii de servicii medicale clinice în trimestrul respectiv. Casele de asigurãri de sãnãtate, pe baza valorii definitive a punctului din trimestrul respectiv, recalculeazã sumele cuvenite furnizorilor de servicii medicale clinice.
ART. 7
Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã medicilor de specialitate din specialitatile paraclinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate în anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.245/2001 . Tarifele decontate de casele de asigurãri de sãnãtate sunt cele negociate pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice, în conformitate cu complexitatea şi performanţele aparaturii din dotarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi nu pot fi mai mari decât cele din anexa nr. 5 menţionatã anterior.
ART. 8
(1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale paraclinice cu casa de asigurãri de sãnãtate se au în vedere:
a)numãrul de investigaţii paraclinice;
b)tarifele negociate.
Numãrul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de investigaţii paraclinice şi casele de asigurãri de sãnãtate se stabileşte în limita numãrului de investigaţii paraclinice necesar pe total judeţ, determinat de furnizorii de servicii medicale paraclinice şi consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, cu încadrarea în suma prevãzutã cu aceasta destinaţie. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, casele de asigurãri de sãnãtate vor avea în vedere criteriile prevãzute în anexa nr. 11 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.245/2001 .
(2) Numãrul investigatiilor paraclinice negociat este orientativ, existând obligaţia încadrãrii în valoarea totalã a contractului, defalcata pe trimestre. În cazul în care cererea de investigaţii paraclinice conduce la depãşirea valorii aferente unei luni din valoarea totalã a contractului, se vor întocmi liste de asteptare ale asiguraţilor, care vor fi verificate lunar de casele de asigurãri de sãnãtate.Fac excepţie cazurile de urgenta stabilite de medicul care a fãcut trimiterea. Casele de asigurãri de sãnãtate analizeazã aceste situaţii şi pot încheia cu furnizorul de servicii medicale paraclinice un act adiţional de suplimentare a valorii contractate în limita fondului aprobat cu aceasta destinaţie.
ART. 9
(1) Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice se întocmeşte în 3 exemplare. Un exemplar rãmâne la medicul de specialitate care a fãcut trimiterea şi 2 exemplare sunt înmânate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice. Furnizorul de servicii medicale paraclinice pãstreazã 1 exemplar şi depune la casa de asigurãri de sãnãtate celãlalt exemplar cu ocazia raportarii lunare a activitãţii.
(2) Furnizorul de servicii medicale paraclinice, în situaţia în care nu poate efectua toate serviciile paraclinice conform biletului de trimitere sau le efectueazã la cererea pacientului care renunţa la programare conform listelor de asteptare şi care doreşte efectuarea serviciilor medicale paraclinice contra cost, va anula cu o linie pe cele 2 exemplare serviciile paraclinice neefectuate, fãrã a avea posibilitatea înlocuirii sau a adaugarii altor investigaţii paraclinice.
(3) Fiecare casa de asigurãri de sãnãtate îşi organizeazã modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, în acest sens stabilindu-şi evidente proprii.
ARTr. 10
(1) Efectuarea serviciilor stomatologice de preventie de cãtre medicul stomatolog se certifica pe carnetul de asigurat pe care se aplica o ştampila din care sa reiasã data efectuãrii serviciului, tipul acestuia şi medicul care l-a efectuat. Ştampila se aplica pentru asiguraţi începând de la varsta de 18 ani. Medicul consemneazã aceleaşi date în fişa de tratament a pacientului/registrul de consultaţii, aceasta constituind o justificare pentru casele de asigurãri de sãnãtate, în vederea decontãrii tratamentelor stomatologice şi a controlului pe care casa de asigurãri de sãnãtate îl efectueazã.
(2) În situaţia în care asiguratul solicita efectuarea tratamentului stomatologic la un alt cabinet medical stomatologic decât cel în care şi-a efectuat serviciul stomatologic de preventie, se va inregistra în fişa de tratament a pacientului/registrul de consultaţii codul medicului care a efectuat serviciul stomatologic de preventie şi data efectuãrii acestuia.
ART. 11
(1) În cadrul serviciilor medicale stomatologice preventive consultatia în cadrul dispensarizarii profilactice se suporta de casele de asigurãri de sãnãtate, astfel:
a)pentru copiii în varsta de pana la 18 ani, nelimitat;
b)pentru ţinerii de la 18 la 26 de ani, dacã sunt elevi, ucenici sau studenţi şi dacã nu realizeazã venituri din munca, de doua ori pe an;
c)pentru adulti, o data pe an.
(2) Lista serviciilor medicale stomatologice preventive şi a tratamentelor stomatologice şi condiţiile acordãrii acestora sunt prevãzute în anexa nr. 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.245/2001 .
ART. 12
(1) Decontarea de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor medicale stomatologice preventive şi a tratamentelor stomatologice se face în limita unui plafon trimestrial pe fiecare cabinet medical stomatologic care a încheiat contract cu casele de asigurãri de sãnãtate, direct sau prin reprezentanţii legali. Acest plafon se stabileşte în limita a 95% din fondul trimestrial alocat cu aceasta destinaţie şi în funcţie de numãrul de servicii medicale stomatologice estimat de cãtre reprezentantul legal al cabinetului stomatologic sa fie efectuat în trimestrul respectiv de medicii stomatologi şi dentistii pe care îi reprezintã, şi valoarea estimatã a acestor servicii, calculatã ţinând seama de tarifele serviciilor stomatologice din anexa nr. 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.245/2001 , corectate în funcţie de gradul profesional al medicilor stomatologi. Fac excepţie de la prevederile de mai sus şi se deconteazã la nivelul realizarilor:
a)serviciile medicale stomatologice de urgenta;
b)serviciile medicale de pedodontie şi ortodontie acordate copiilor sub 18 ani.
(2) În vederea încheierii contractelor de furnizare de servicii stomatologice, prin negociere, reprezentanţii legali ai cabinetelor medicale stomatologice vor depune la casele de asigurãri de sãnãtate datele ce au stat la baza estimarii numãrului de servicii medicale stomatologice şi valoarea acestora. Vor fi prevãzute în mod distinct sumele estimate pentru serviciile nominalizate la alin.(1) lit.a) şi b).
(3) Plafonul se regularizeazã trimestrial, în funcţie de serviciile stomatologice efectiv prestate şi raportate, precum şi de tarifele acestora, a cãror suma nu poate fi mai mare decât cea negociata, cu excepţia serviciilor stomatologice nominalizate la alin.(1) lit. a) şi lit. b). La regularizarea trimestriala se au în vedere: fondul trimestrial aferent cu aceasta destinaţie, sumele neconsumate în trimestrul respectiv şi anterior, sumele care au depãşit plafonul trimestrial anterior. Sumele ce depãşesc plafonul trimestrial la sfârşitul anului se regularizeazã conform legislaţiei în vigoare.
(4) Pentru încadrarea în plafonul trimestrial, cabinetele stomatologice pot întocmi pentru asiguraţii în varsta de peste 18 ani liste de asteptare pentru furnizarea serviciilor stomatologice. În cazul în care listele de asteptare depãşesc 60 de zile pentru un asigurat, casele de asigurãri de sãnãtate vor recalcula plafonul trimestrial cu încadrarea în sumele prevãzute cu aceasta destinaţie.
(5) În cadrul plafonului trimestrial casele de asigurãri de sãnãtate acorda sume lunare furnizorilor de servicii medicale stomatologice.
ART. 13
În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activitãţilor de tehnica dentara. Plata acestora se face de cãtre reprezentantul legal al cabinetului stomatologic direct cãtre laboratorul de tehnica dentara autorizat conform legii.
ART. 14
Radiografia dentara se deconteazã direct medicului stomatolog, dacã are competenta necesarã sa efectueze serviciul medical respectiv sau medicului radiolog, pe baza tarifelor prevãzute în anexele nr. 3 şi 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.245/2001 .
ART. 15
Casele de asigurãri de sãnãtate ţin evidenta serviciilor stomatologice pe fiecare asigurat.
ART. 16
Lunar, reprezentantul legal factureaza caselor de asigurãri de sãnãtate, cel mai târziu pana la data de 3 a lunii urmãtoare, intreaga activitate efectiv realizatã, care se verifica de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate. Nerespectarea termenului de raportare atrage dupã sine nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectiva.
ART. 17
(1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru vor fi corectate la sfârşitul trimestrului, o data cu recalcularea drepturilor bãneşti cuvenite medicului de specialitate din specialitatile clinice şi paraclinice sau o data cu regularizarea plafonului trimestrial al cabinetului medical stomatologic.
(2) Erorile de calcul constatate dupã expirarea unui trimestru vor fi corectate pana la sfârşitul anului. Pentru specialitatile clinice acestea se corecteaza astfel: numãrul de puncte plãtit eronat în plus sau în minus într-un trimestru anterior, fata de cel realizat, se recalculeazã în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitiva a punctului, stabilitã pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectand valoarea definitiva a punctului în trimestrul în care s-a constatat eroarea. În situaţia în care dupã încheierea anului financiar precedent se constata erori de calcul aferente acestuia, sumele plãtite în plus sau în minus se regularizeazã conform legii.
ART. 18
Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice care nu se regãsesc în listele de servicii, anexe la prezentul ordin, precum şi a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului, se suporta de cãtre asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se elibereazã chitanţa fiscalã, cu indicarea serviciului prestat.
ART. 19
(1) În cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 629/2001 , pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentisti, acreditaţi, precum şi alte categorii de personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu excepţia persoanelor care îşi desfãşoarã activitatea în cabinete organizate conform <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 598/2001 . Medicii sau dentistii angajaţi nu raporteazã activitate medicalã proprie, activitatea acestora fiind raportatã de cãtre reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialitatile clinice şi stomatologice pot prescrie medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã, folosind formularul-tip cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. Intreaga activitate a cabinetului se desfãşoarã respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurãri de sãnãtate.
(2) Pentru specialitatile clinice cabinetele medicale individuale organizate conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 629/2001 , pot raporta în vederea decontãrii numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv.
ART. 20
Persoanele care îşi desfãşoarã activitatea în cabinetul/laboratorul medical beneficiazã de plata concediilor medicale şi de plata concediilor pentru creşterea copilului în varsta de pana la 2 ani, conform reglementãrilor în vigoare din legislaţia de asigurãri sociale. Persoanele încadrate cu contract individual de munca beneficiazã şi de plata concediilor de odihna şi de alte concedii ale salariaţilor, potrivit legii.
ART. 21
Pentru unitãţile sanitare proprii ale apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti şi din domeniul transporturilor, care nu se pot organiza conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 629/2001 , contractele de furnizare de servicii medicale se încheie de cãtre reprezentantul legal al unitãţii sanitare în structura cãreia se afla aceste unitãţi şi casa de asigurãri de sãnãtate. Pe baza numãrului de servicii medicale contractate de aceste unitãţi, a punctajului sau a tarifelor aferente acestor servicii, unitãţile respective beneficiazã de o suma globalã distinctã pentru ambulatoriul de specialitate, calculatã conform metodologiei prevãzute în prezentul ordin.
ART. 22
(1) Medicii de specialitate din specialitatile clinice şi stomatologice elibereazã prescripţii medicale, conform reglementãrilor în vigoare. La nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate se stabileşte un nivel valoric orientativ trimestrial privind prescrierea de medicamente pe fiecare specialitate. În cazul depãşirii substanţiale şi repetate a nivelului valoric orientativ, casele de asigurãri de sãnãtate şi direcţiile de sãnãtate publica împreunã cu consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, vor verifica trimestrial modul de prescriere a medicamentelor; în cazul în care se constata abuzuri sau prescrieri de medicamente nejustificate, la medicii de specialitate la care se înregistreazã aceste situaţii valoarea definitiva a punctului pentru trimestrul respectiv se diminueazã cu 10% sau, dupã caz, se diminueazã cu 10% contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv.
(2) La medicii de specialitate la care se constata abuzuri sau recomandãri de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma controlului efectuat de casele de asigurãri de sãnãtate şi direcţiile de sãnãtate publica împreunã cu consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, valoarea definitiva a punctului pentru trimestrul respectiv se diminueazã cu 10% sau dupã caz, se diminueazã cu 10% contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv.
(3) Dupã aplicarea de 3 ori a mãsurilor menţionate la alin. (1) şi (2), pentru acelaşi medic de specialitate, casele de asigurãri de sãnãtate pot rezilia contractul de furnizare de servicii medicale cu medicul respectiv. Sumele obţinute ca disponibil la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate din aceasta diminuare a valorii definitive a punctului se vor folosi la întregirea fondului aferent consumului de medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã.
ART. 23
Casele de asigurãri de sãnãtate şi direcţiile de sãnãtate publica vor organiza trimestrial activitãţi de instruire a furnizorilor din asistenta medicalã ambulatorie de specialitate, cu recomandarea ca furnizorii sa participe la aceste activitãţi.
ART. 24
(1) Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi casele de asigurãri de sãnãtate împreunã cu consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate privind respectarea obligaţiilor contractuale, inclusiv respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate.
(2) Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, direcţiile de sãnãtate publica, împreunã cu consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate privind respectarea obligaţiilor asumate de furnizori prin care se asigura acces la serviciile medicale, precum şi modul în care sunt respectate prevederile legale în vigoare în domeniul sãnãtãţii.

ANEXA 2

LISTA
investigatiilor paraclinice recomandate de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi decontate de casele de asigurãri de sãnãtate

ANALIZE DE LABORATOR
I. Analize de sânge

Hematologie
1. Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare reticulocite, numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari, concentrat leucocitar
2. Examen citologic al frotiului sanguin
3. VSH
4. Celule lupice
5. Timp de coagulare
6. Timp de sangerare
7. Timp Quick, activitate de protrombina
8. INR (Internaţional Normalised Ratio)
9. APTT
10. Determinare grup sanguin ABO şi Rh
11. Anticorpi specifici antiRh

Biochimie
12. Uree serica
13. Acid uric seric
14. Creatinina serica
15. Ionograma (Na, K)
16. Natriemie
17. Potasemie
18. Calcemie serica - totalã şi ionica
19. Magneziemie
20. Fosfor
21. Sideremie
22. Glicemie
23. Hemoglobina glicozilata
24. Colesterol seric total
25. Trigliceride serice
26. HDL colesterol
27. LDL
28. Lipide totale serice
29. Proteine totale serice
30. Transaminaze: TGO şi TGP
31. Fosfataza alcalina
32. Fosfataza acida
33. Fibrinogenemie
34. Gama GT
35. LDH
36. Bilirubina totalã directa
37. ASLO
38. Amilazemie
39. Electroforeza proteinelor serice
40. Electroforeza lipidelor serice
41. Teste de disproteinemie
42. Reactie de serologie a sifilisului: VDRL şi RPR
43. Confirmare TPHA
44. Test Barr
45. Cariotip
46. Test Gutthrie
47. Determinare litiu

Imunologie
48. Anticorpi antinucleari
49. Test Coombs
50. Factor rheumatoid
51. Proteina C reactiva
52. Imunoelectroforeza + determinãri IgA, IgM, IgG, IgE
53. Imunofixare
54. Crioglobuline
55. Complement seric
56. Depistare anticorpi antiparazitari
57. Depistare Chlamydii
58. Testare HIV
59. Hormoni tiroidieni TSH / FT4

II. Exudat faringian
60. Examene microscopice pe frotiu
61. Cultura
62. Antibiograma
63. Cultura fungi
64. Fungigrama

III. Examene sputa
65. Examen microscopic nativ
66. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen
67. Examen microscopic colorat Gram
68. Cultura
69. Antibiograma
70. Cultura fungi
71. Fungigrama

IV. Analize de urina
72. Examen complet de urina (sumar + sediment)
73. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen
74. Urocultura
75. Antibiograma
76. Reactia Addis
77. Dozare glucoza
78. Dozare proteine urinare
79. Amilazurie

V. Examene materii fecale
80. Examen coproparazitologic
81. Amprenta anala (în parazitologie)
82. Coproantigene (în parazitologie)
83. Examen macroscopic al fragmentelor parazitare
84. Coprocultura
85. Antibiograma

VI. Examene din secretii vaginale
86. Examen microscopic nativ
87. Examen microscopic colorat
88. Examen Babes - Papanicolau
89. Cultura
90. Antibiograma
91. Cultura fungi
92. Fungigrama

VII. Examene din secretii uretrale, otice, nazale,
con junctivale şi puroi
93. Examen microscopic colorat
94. Cultura (inclusiv germeni anaerobi)
95. Antibiograma
96. Antibiograma germeni anaerobi

VIII. Examene lichid de punctie
97. Examen microscopic pe frotiu
98. Cultura
99. Antibiograma
100. Citodiagnostic lichid punctie

IX. Examen sudoare
101. Ionoforeza pilocarpinica

X. Alte probe
102. IDR la PPD
103. Depistare Helicobacter Pylori
104. Examene de radiologie şi histopatologie conform anexei nr. 5, precum şi investigaţii paraclinice cuprinse în anexa nr. 3

ANEXA 3

LISTA
serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice şi tarifele exprimate în puncte şi în lei

I. Consultatia medicalã
Consultatia de specialitate include anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitatii respective, stabilirea protocolului de explorari şi/sau interpretarea integrativa a explorarilor şi a analizelor de laborator disponibile, stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice, instruirea în legatura cu mãsurile profilactice:
Consultatie iniţialã = 15 puncte. Se considera "consultatie iniţialã" prima prezentare a unui pacient în ambulatoriul de specialitate, la un anumit medic, inclusiv preluarea unui pacient externat din spital.
Consultatie de control = 10 puncte. Se considera "consultatie de control":
- prezentãrile ulterioare ale unui pacient la acelaşi medic (în afarã primei prezentãri), pana la stabilirea diagnosticului şi a tratamentului; casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã maximum 2 consultaţii pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului;
- controalele periodice ale unui pacient cunoscut;
- repreluarea unui pacient externat din spital;
- controalele dupã o intervenţie chirurgicala pana la vindecarea operatiei (inclusiv pansamentul plagii, scoaterea firelor şi manevrele chirurgicale impuse de anumite complicatii minore).
Consultatiile la psihiatrie, psihiatrie pediatrica, precum şi toate consultatiile copilului cu varsta cuprinsã între 0-5 ani, indiferent de specialitatea unde se efectueazã, vor fi punctate astfel:
Consultatie iniţialã = 20 puncte
Consultatie de control = 15 puncte

II. Servicii medicale şi tratamente
Diferitele servicii (diagnostice sau terapeutice) listate mai jos vor fi punctate separat.
Acestea vor putea fi efectuate de cãtre orice medic de specialitate care are pregãtirea necesarã şi pe care le considera indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice, indiferent de specialitatea unde aceste servicii sunt menţionate.
Serviciile - diagnostice şi terapeutice - efectuate în cadrul consultatiilor aferente specialitatilor medicina interna, pediatrie, boli infectioase, diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice, precum şi chirurgie vasculara, chirurgie toracica, geriatrie şi gerontologie vor fi punctate conform serviciilor listate la alte specialitãţi.


1. Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni
(maximum 8 teste, inclusiv materialul pozitiv şi negativ) 5/test
2. Teste de provocare nazala, oculara, bronsica 15
3. Determinarea concentratiei acarienilor în mediu 15
4. Determinarea concentratiei polenurilor şi mucegaiurilor din mediu 20
5. Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) 3/test
6. Imunoterapie specifica cu vaccinuri alergenice standardizate 3/şedinţa
7. Imunoterapie nespecifica 3
8. EKG 5
9. Ecocardiografie M+2D 30
10. ECO+Doppler 45
11. ECO+Doppler+color 60
12. ECO vase periferice
- vene 35
- artere 45
13. EKG continuu (24 ore, Holter) 50
14. Holter TA 30
15. Potenţiale tardive 30
16. Punctia pleurala 10
17. Oscilometrie 5
18. Pletismografie 10
19. Test masa inclinata 20
20. Test de mers - 6 minute 5
21. Sutura vasculara 15

Terapia chirurgicala a:

22. Panaritiului eritematos 10
23. Panaritiului flictenular 10
24. Panaritiului periunghiunal şi subunghiunal 12
25. Panaritiului antracoid 12
26. Panaritiului pulpar 12
27. Panaritiului osos, articular, tenosinoval 15
28. Flegmoanelor superficiale mana 12
29. Flegmoanelor loja tenara, hipotenara, comisurale, tenosinovitelor 15
30. Abcesului de pãrţi moi 15
31. Abcesului pilonidal 15
32. Furunculului 15
33. Furunculului antracoid, furunculozei 15
34. Hidrosadenitei 12
35. Adenitei acute 12
36. Celulitei 15
37. Seromului posttraumatic 12
38. Arsurilor termice < 10% 20
39. Leziunilor externe prin agenţi chimici 20
40. Hematomului 10
41. Edemului dur posttraumatic 12
42. Plagilor tãiate superficiale 10
43. Degeraturilor (gr. I şi gr. II) 12
44. Flebopatiilor varicoase superficiale, ruptura pachet varicos 20
45. Adenoflegmonului 20
46. Plagilor intepate superficial 10
47. Afectiunilor neinflamatorii ale pãrţilor moi (lipoame, chisturi
sebacee, tumorete) 10
48. Supuratiilor postoperatorii 12
49. Tratamentul şi îngrijirea piciorului diabetic 12
50. Afectiunilor mamare superficiale 12
51. Supuratiilor mamare profunde 15
52. Abcesului perianal 15
53. Decalotarea, debridarea fimozei 15
54. Extirpare polip rectal procident 20
55. Granulom ombilical 10

Terapia chirurgicala a:

56. Tumorilor mici, chisturilor dermiode sebacee, lipoamelor 10
57. Tumorilor scalpului, simpla 10
58. Plagii tãiate (contuza) simple a fetei 10
59. Tumorilor fetei, simple, însoţite de plastie 20
60. Microstomiei 30
61. Plagilor tãiate, contuze ale buzelor 10
62. Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare 30
63. Tumorilor simple ale buzei 15
64. Tratamentul chirurgical al retractiei cicatriceale
a comisurii gurii, transplant de piele 30
65. Rezectie modelanta pentru microdactilie 20
66. Plastie cu lambou triunghiular în sechele cicatriceale
fata palmara degete, un deget 30
67. Tenorafie tendoane, flexoare degete, mana sau antebrat, fiecare
tendon 20
68. Amputatie traumatica cu lipsa de pãrţi moi la nivelul unui
deget, plastie Grossfinger timp I + II 50
69. Cura chirurgicala a sindromului canalului carpian 30
70. Reconstrucţie de pavilion cu lambou Filatov 30
71. Ablatia limitatã a unor tumori benigne ale mamelei 30
72. Malformatie congenitala a pavilionului urechii, simpla 30
73. Xantelasma unilaterala, bilaterala 12
74. Excizia leziunii cutanate 10
75. Avulsia lamei unghiale 12
76. Acoperirea defectelor primare 20
77. Chiuretajul leziunilor cutanate 15
78. Peeling chimic cu substanţe caustice 20
79. Electrochirurgia 25
80. Crioterapia 25
81. Terapia intralezionala 10
82. Terapia cu dermojet 10
83. Terapia topica cu agenţi citoxici 8
84. Tratamente cu laser 25
85. Fototeste, patch-teste, foto-patch-teste cu seturi standard
(maximum 8 teste, inclusiv martorul pozitiv şi negativ) 5/test
86. Deschiderea şi exprimarea chisturilor 10
87. PUVA - terapia sistemica cu psoraleni 10
88. PUVA - terapia localã cu psoraleni 15
89. Recoltarea unui produs patologic 10
90. Dermatoscopie 15
91. Exoftalmometrie (aprecierea exoftalmiei) 5
92. Spermograma 20
93. Test Barr 10
94. Aspiratie gastrica (diagnostica şi terapeuticã) 5
95. Dilatatie esofagiana 35
96. Polipectomie endoscopica gastrica 50
97. Polipectomie endoscopica rectosigmoidiana 50
98. Polipectomie endoscopica colonica - descendent, transvers,
ascendent, cec 70
99. Paracenteza 10
100. Rectosigmoidoscopie diagnostica 30
101. Colonoscopie diagnostica 45
102. Scleroterapie 45
103. Bandare varice esofagiene 45
104. Extracţie corpi strãini 20
105. Endoscopie digestiva superioarã diagnostica (esofag, stomac, duoden) 30
106. Morfometrie 5
107. Sfatul genetic (evaluarea riscului de recurenta şi precizarea
posibilitãţilor de a reduce acest risc) 20
108. Punctie-biopsie osoasa cu amprenta 30
109. Punctie aspirat de maduva osoasa 12
110. Flebotomie terapeuticã 5
111. Proba Rumpell-Leede 2
112. Montare cateter venos central 25
113. Repozitionare cateter venos 5
114. Dezobstructie cateter venos 10
115. Îngrijire fistula 5
116. Tromboliza fistula 25
117. Punctie rahidiana 12
118. Examenul lichidului cefalorahidian (prin punctie rahidiana
sau suboccipitala) 20
119. Examen ultrasonografic extracranian al . Cervico-cerebrale
(Doppler, echotomografie şi tehnici derivate) 45
120. Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici
derivate 45
121. Examen electromiografic 20
122. Examen electroneurografic 20
123. Determinarea potentialelor evocate
- vizuale 10
- de trunchi cerebral (auditive) 10
- somestezice 10
- motorii 10
124. Examen electroencefalografic standard 10
125. Examen electroencefalografic cu probe de stimulare 15
126. Examen electroencefalografic cu mapping 15
127. Înregistrare electroencefalografica continua în timpul
somnului (polisomnografie) 20
128. Video - electroencefalografie 15

Terapia chirurgicala a:

129. Durerilor craniofaciale 20
Consultatia obstetricala şi/sau ginecologica include şi recoltarea
secretiei vaginale, recoltarea secretiei mamelonare
130. Colposcopie şi/sau vulvoscopie 10
131. Histeroscopie diagnostica 20
132. Histeroscopie cu biopsie 30
133. Histerosalpingografie 20
134. Hidrotubatie - insuflatie utero-tubara 18
135. Testul Huhner 8
136. Punctie diagnostica a Douglasului 15
137. Aplicarea unui sterilet 10
138. Îndepãrtarea unui sterilet 8
139. Întrerupere de sarcina 25
140. Ablatia unui polip sau fibrom cervical 20
141. Conizatia cu ansa diatermica sau cu bisturiul 25
142. Extirparea unui chist vaginal sau Bartholin, marsupializare 22
143. Incizia unui abces Bartholin 12
144. Examen cardio-tocografic cu NTS (test nonstres) 15
145. Tratamente locale: badijonaj, lavaj 10
146. Excizii şi/sau cauterizari (polipi, vegetatii vulva, vagin, col) 15
147. Tamponament vaginal (sau al cavitatii uterine) în
caz de sangerare, ca prestaţie de sine stãtãtoare 15
148. Introducerea (schimbarea) unui pesar 5
149. Îndepãrtarea unui pesar 3
150. Recoltare pentru test Babes-Papanicolau 8
151. Montare şi extracţie diafragm 3

Consultatia oftalmologica include şi explorarea funcţiei aparatului
lacrimal, prescripţia corectiei optice şi tratamentul ambliopiei

152. Determinarea acuitatii vizuale (biomicroscopia polului anterior,
ex. FO, tonometria) 10
153. Determinarea refractiei (skiascopie, refractometrie, utilizare
lentile keratometrie) 5
154. Explorarea câmpului vizual (cu spot alb şi spot colorat) 5
155. Explorarea simtului cromatic cu tabele pseudoizocromatice 3
156. Explorarea funcţiei binoculare (test Worth, sinoptofor, examen
diplopie) 10
157. Biomicroscopia fundului de ochi 5
158. Gonioscopie 5
159. Oftalmodinamometria, inclusiv tonometria 5
160. Proba de provocare pentru stabilirea diagnosticului
de glaucom, minim 6 tonometrizari 10
161. Diafanoscopie; exoftalmometrie; determinarea sensibilitãţii corneene 5
162. Alegerea şi fixarea unei proteze 5
163. Extractia corpilor strãini conjunctivali 10
164. Extractia corpilor strãini corneeni superficiali/inclusiv chiuretarea
ruginei 12
165. Extractia corpilor strãini corneeni profunzi 15
166. Extractia corpilor strãini sclerali neperforanti 10
167. Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor
globului ocular (salazion, tumori benigne care nu necesita plastii
intinse, chist, flegmon, abces, sutura unei plagi, intervenţii
chirurgicale estetice) 20
168. Tratamentul chirurgical al deviatiilor palpebrale (entropion,
ectropion, puncte lacrimale eversate) 30
169. Tratamentul chirurgical al pterigionului 25
170. Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicatii 12
171. Tratament cu LASER la polul posterior 40
172. Sondajul complet al cãilor lacrimale la un ochi, în scop terapeutic 10
173. Tratamentul cu LASER la polul anterior 30
174. Aplicaţii locale ale unor substanţe medicamentoase în
scop terapeutic sau de diagnostic 5
175. Tratamentul ortoptic 10
176. Oftalmoscopie indirecta 12
177. Biopsie ganglionara: recoltare material 30
178. Biopsie cutanata: recoltare material 20
179. Chiuretaj bioptic 20
180. Cauterizarea 20

Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen buco-faringoscopic,
rinoscopie posterioarã, examenul laringoscopic şi hipofaringoscopic,
examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni

181. Examen fibroscopic nas, cavum, laringe 15
182. Examen stroboscopic 10
183. Polipectomie nazala, auriculara 15
184. Tamponament posterior 15
185. Punctie sinusala 10
186. Tratament plaga superficiala 10
187. Infiltratii 10
188. Tratament chirurgical colectie: sept, flegmon, periamigdalian,
furunculul CAE 15
189. Tratament chirurgical al flegmonului cervial 15
190. Timpanotomie 5
191. Extracţie corpi strãini nazali, auriculari, orofaringieni 5
192. Tamponament anterior 5
193. Examen de cavum/laringe cu ancorare 5
194. Extracţie, spalatura dop cerumen 5
195. Examen laringe dupã anestezie de contact şi ancoraj de epiglota 3
196. Cauterizare mucoasa nazala 20
197. Insuflatie tubara 3
198. Aspiratie secretie 3
199. Instilatie laringiana 3
200. Anemizarea mucoasei nazale 2
201. Badijonaj nazal, orofaringian 2
202. Recoltarea unui produs patologic 5
203. Adenoidectomie 15
204. Amigdalectomie 20
205. Cura chirurgicala a othematomului 10
206. Audiograma 20
207. Îngrijire stoma traheala 10
208. Tuseu de cavum 5
209. Foniatrie 20

Consultatia ortopedica include şi tratamentul ortopedic specific,
cu excepţia urmãtoarelor proceduri, la care se puncteazã proporţional
cu complexitatea tratamentului respectiv, conform tabelului:

210. Tratamentul entorsei genunchiului 10
211. Tratamentul entorsei coloanei vertebrale cervicale 10
212. Tratamentul luxatiei perilunare 10
213. Tratamentul luxatiei soldului, genunchiului 10
214. Tratamentul luxatiei gleznei tarso-metatarsiene 8
215. Tratamentul fracturii fãrã deplasare femur, gamba, glezna, rotula 5
216. Tratamentul fracturii fãrã deplasare mana, picior 3
217. Tratamentul fracturii cu deplasare scapula, col chirurgical
humerus, diafiza humerala, cot 12
218. Tratamentul fracturii cu deplasare antebrat, pumn 12
219. Tratamentul fracturii costale 10
220. Tratamentul fracturii oase carpiene, metacarpiene, falange 5
221. Tratamentul fracturii cu deplasare tars, metatars, falange 12
222. Tratamentul fracturii stabile de coloana vertebrala 15
223. Tratamentul unei rupturi tendinoase (tendon achilian, bicipital,
cvadricipital) 5
224. Tratamentul discopatiei cervicale sau lombare 5
225. Prim ajutor în fractura deschisã de membre 15
226. Tratamentul PSH 10
227. Tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze)
la nivelul scafoidului tarsian, semilunar, cap metatarsian
II sau III etc. 5
228. Tratamentul unei infectii osoase (osteomielita, osteita) 3
229. Tratamentul unei tuberculoze osteoarticulare 5
230. Tratamentul în scolioze, cifoze, spondilolistezis 12
231. Examen diagnostic şi tratament în displazia luxanta a soldului
în primele 6 luni 20
232. Tratamentul în displazia luxanta a soldului la varsta mersului
şi dupã 15
233. Tratamentul piciorului stramb congenital în primele 3 luni 5
234. Tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg 3
235. Bronhoscopie 30
236. Exuflatie pneumotorax 15
237. Citirea fiecãrei serii de 10 clisee MRF 5
238. Spirometrie 10
239. Spirograma+test farmacodinamic bronhomotor 15
240. Punctie pleurala exploratorie (cu/fãrã injectarea de substanţe
intrapleural) 10
241. Toracenteza cu evaluarea lichidului 15
242. Spalatura pleurala 15
243. Punctie - biopsie pleurala 30
244. Instalarea de cateter intrapleural şi gesturi terapeutice
ulterioare pe dren 15
245. Instituire de pneumotorax/pneumoperitoneu terapeutic 15
246. Punctie - biopsie pulmonara transtoracica 30
247. Spalatura bronsica 12
248. Lavaj bronhiolo-alveolar 25
249. Extragere corpi strãini din cãile respiratorii 35
250. Mica chirurgie endoscopica 50
251. Elasticitate pulmonara 30
252. Analize gaze sanguine 12
253. Peak-flowmetrie 5
254. TLCO 25
255. Body plestismografie 30
256. Mediastinoscopie 50
257. Efectuarea şi/sau interpretarea unor investigaţii complementare
(examen psihologic, QI, ancheta socialã, teste, scale clinice) 15
258. Consiliere psihiatrica pacient 15
259. Psihoterapie individualã (pentru psihoze) 15
260. Psihoterapie de grup (pentru psihoze) 15
261. Terapie electroconvulsivanta 25
262. Acte de RT de inalta energie
- Protocolul de tratament 50
263. Acte de RT cu energii medii şi joase
- Protocol de tratament
(atât pentru afectiunile tumorale maligne, cat şi pentru
cele benigne) 25
264. Acte de curieterapie
- curieterapie interstitiala şi endocavitara
- Protocol de tratament 50
- curieterapie de contact de scurta durata
- Aplicatori radioactivi 20
265. Infiltratii peridurale 15
266. Mezoterapie 8
267. Blocaje nervi periferici 15
268. Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol,
toxina botulinica) 20
269. Infiltratie în structuri ale tesutului moale 10
270. Punctie şi infiltratie intrrticulara 15
271. Artroscopie 30
272. Aplicarea unei contentii suple articulare 8
273. Confecţionarea şi/sau aplicarea unei orteze 20
274. Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) 145
275. Secţiunea meatului uretral stenozat 12
276. Dilatatia stricturii uretrale 8
277. Secţiunea optica a stricturii uretrale 12
278. Instilatiile endouretrale şi endovezicale medicamentoase 5
279. Cateterismul uretrovezical "e demeure" pentru retenţie
completa de urina 5
280. Uretroscopie ambulatorie 10
281. Orhidectomie ambulatorie 20
282. Schimbare cateter nefrotomie, cistostomie percutana, uretrovezical 10
283. Schimbare cateter uretral Cook 12
284. Mãsurarea reziduului vezical 3
285. Drenaj scrotal (abces, hematom) 12
286. Operaţie pentru hidrocel, spermatocel, chist epididimar funicular
etc. (ambulator) 20
287. Cistostomia minima suprapubiana 15
288. Nefrostomia percutanata ambulatorie 25
289. Drenaj intern cu sonda Cook (insertie) 25
290. Scos drenaj intern sonda Cook 15
291. Punctie-biopsie prostatica transrectala 15
292. Secţionare, ligatura canale deferente 20
293. Ecografie de organ 35
294. Kinetoterapie de grup pe afecţiuni 4
295. Bilanţ articular 14
296. Bilanţ muscular 15
297. Ecografie generalã (abdomen + pelvis) 40
298. Ecografie abdomen 20
299. Ecografie pelvis 20
300. Ancheta epidemiologica 20
301. Aspirat bronsic 15
302. Brosaj bronsic 15
303. Biopsie bronsica 30
304. Instilatii bronsice/traheale 15
305. Cauterizare endobronsica 20
306. Punctie pulmonara transbronsica, transtraheala 30
307. Punctie ganglionara transbronsica, transtraheala 30
308. Bronhoscopie flexibila 30
309. Bronhoscopie rigida 30
310. Instilatii/pulverizari de medicamente/aplicare mesa în CAE şi UM 3
311. Aerosoli (şedinţa) 3
312. Aplicare localã de medicamente la nivelul cornetelor, meatelor
şi rinofaringelui 3
313. Examen laringe dupã anestezie de contact şi ancoraj de epiglota 10
314. Spalatura cu canula Hartmann 12
315. Spalatura şi administrarea endoscopica de medicamente în sinusul
maxilar 12
316. Anestezie ggl.sfenopalatin 5
317. Sinechie septo-turbinara 15
318. Examen otomicroscopic 15
319. Îndepãrtare corpi strãini sub microscop 20
320. Criocauterizare ggl.sfenopalatin 20
321. Impedanta 20
322. Audiometrie vocala la casti 20
323. Audiometrie vocala în camp liber 20
324. Stereoaudiometrie 20
325. Testarea senzatiei de verticalitate 15
326. Secţiune fren lingual 12
327. Examinare microscopica endonazala 15
328. Rinomanometrie 20
329. Redresare piramida nazala posttraumatica 25
330. Craniocorpografie 25
331. Otoemisiuni acustice 30
332. Reeducare vestibulara (şedinţa) 15
333. Cauterizare de cornete (electrocauterizare) 18
334. Examen fibroscopic nas, cavum, laringe, trahee, bronhii 30
335. Posturografie 30
336. Mãsurarea protezei auditive în cuplor 25
337. Montare dren transtimpanal + extragere 20
338. Gustometrie 20
339. Olfactometrie 20
340. Probe vestibulare provocate 20
341. Polipectomie nazala, auriculara, polip sangerand al septului 25
342. Audiometrie comportamentala la copil 20
343. Proceduri endoscopice nazale şi sinusale 30
344. Adaptarea implantului cohlear (şedinţa) 35
345. Chirurgie laser ORL 40
346. ENG 15
347. Video laringo stroboscopie cu utilizarea video-printerului 20
348. Gimnastica respiratorie (şedinţa) 10
349. Exercitii pentru tulburãri de vorbire (şedinţa) 15
350. Investigarea psihoacustica a vocii 10
351. Reeducarea vocii vorbite şi cantate/şedinţa 10
352. Reeducare computerizata la profesioniştii vocii (şedinţa) 25
353. Analiza parametrilor acustici ai vocii 15
354. Sonagrama 15
355. Fonetograma 15
356. Electroglotografie 15
357. Mobilizarea aritenoidului (şedinţa) 10
358. Fizioterapie în disfonii 10
359. Insulinoterapie în disfonii 10
360. Reeducarea vocii dupã paralizii de coarda vocala (şedinţa) 10
361. Examen otomicroscopic 15
362. Psihoterapie sugestiva armata în afonii psihogene (şedinţa) 15
363. Injecţie transtimpanala 6
364. Injectii intraturbinare 6
365. Vizita în focar TBC 15
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pentru acupunctura, fitoterapie şi homeopatie, consultatia se puncteazã similar cu orice consultatie de specialitate (consultatie iniţialã, respectiv consultatie de control), iar tratamentele specifice vor fi punctate separat fiecare cu câte 5 puncte.
Toate tratamentele chirurgicale sau interventionale includ:
- pregãtire localã şi generalã preoperatorie;
- incizie şi tratamentul chirurgical specific;
- sutura şi controlul hemostazei;
- pansarea şi îngrijirea postoperatorie imediata.
Anestezia este punctata separat, dupã cum urmeazã:
Anestezie localã de contact 3
Anestezie localã prin infiltratie 5
Consultatia de logopedie se puncteazã similar cu orice alta consultatie efectuatã de medicii abilitaţi.


III. Manevre de diagnostic şi terapeutice

1. Punctia venoasa pentru recoltare, inclusiv materialele
sanitare în vederea recoltarii 3
2. Administrarea intravenoasa de medicamente 4
3. Punctia arteriala pentru recoltare, inclusiv materialele
sanitare în vederea recoltarii 5
4. Executarea unui frotiu din sânge venos sau capilar 2

IV. Proceduri de terapie fizicala care se efectueazã
în bazele de tratament - lei -
1. Galvanizare 15.000
2. Ionizare 15.000
3. Curenţi diadinamici 13.000
4. Trabert 13.000
5. TENS 12.000
6. Hufschimdt 23.000
7. Alte forme de electroterapie de joasa frecventa 12.000
8. Curenţi interferentiali 16.500
9. Stereofrem 16.500
10. Myodinaflux 16.500
11. Diafrem 16.500
12. Alte forme de electroterapie de medie frecventa 16.500
13. Unde scurte 16.000
14. Microunde 16.500
15. Diapuls 24.500
16. Ultrasunet 15.000
17. Ultrasunet în apa 16.500
18. Sonodynator 16.500
19. Magnetoterapie 15.000
20. Laser-terapie 12.000
21. Solux 11.500
22. Baie de lumina - parţialã 12.000
23. Baie de lumina - generalã 16.000
24. Ultraviolete 11.500

Stimulari electrice:

25. Curenţi cu impulsuri rectangulare 15.500
26. Curenţi cu impulsuri exponentiale 16.000
27. Contractia izometrica electrica 19.000
28. Stimulare electrica funcţionalã 22.500
29. Biofeedback 31.000
30. Bãi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline) 16.000
31. Bãi de plante 16.000
32. Bãi de dioxid de carbon şi bule 16.000
33. Baie cu peria 16.000
34. Halbbad 16.000
35. Whirpool 25.000
36. Bãi de namol 16.000
37. Bãi Stanger 24.000
38. Mofete naturale 5.000
39. Mofete artificiale 8.000
40. Bãi alternante parţiale 11.000
41. Bãi parţiale ascendente (Hauffe) 13.000
42. Bãi de sezut 11.000
43. Bãi galvanice 19.500
44. Dus subacval 22.000
45. Dus scotian 18.000
46. Dus masaj 29.000
47. Afuziuni alternante 15.000
48. Irigaţii vaginale 12.000
49. Dus manta 7.000
50. Dus de sezut 7.000
51. Dus filiform 12.000
52. Aplicaţii cu parafina 17.000
53. Bãi sau pensulatii cu parafina 15.000
54. Impachetare generalã cu namol 8.000
55. Impachetare parţialã cu namol 8.000
56. Tampoane vaginale cu namol 13.000
57. Bãi hiperterme + impachetare uscata 40.500
58. Sauna 18.000
59. Crioterapie (masaj cu gheaţa) 16.000
60. Masaj regional 15.000
61. Masaj segmentar 12.000
62. Masaj reflex 12.000
63. Limfmasaj 39.000
64. Masaj pneumatic al extremitatilor (Angiomat şi Leg pump) 17.000
65. Masaj vacuumatic 17.000
66. Masaj vibrator 10.000
67. Aerosoli individuali 20.000
68. Respiratie în presiune pozitiva 20.000
69. Pulverizatie camera 10.000
70. Drenaj bronsic + vibromasaj 19.500
71. Hidrokinetoterapie individualã generalã 32.000
72. Hidrokinetoterapie parţialã 18.000
73. Kinetoterapie individualã 29.000
74. Tractiuni vertebrale şi articulare 18.000
75. Manipulari vertebrale 26.000
76. Manipulari articulatii periferice 15.000
77. Kinetoterapie cu aparatura specialã: covor rulant,
bicicleta ergometrica, elcometre, bac de vaslit 13.000


N.B.:
Procedurile de terapie fizicala efectuate în unitãţile sanitare de tip ambulator, altele decât cele din staţiunile balneoclimaterice, se raporteazã, în vederea decontãrii, de cãtre medicii de specialitate de recuperare-reabilitare şi se suporta din fondurile de asigurãri sociale de sãnãtate numai pentru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri pe zi), dupã care bolnavul plãteşte integral procedurile.ANEXA 4
LISTA
cuprinzând afectiunile care, dupã confirmare, permit prezentarea direct
la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

1. Infarct miocardic - în primele 12 luni de la externarea din spital
2. Angina instabila - 3 luni de la stabilizare
3. Purtatorii de proteze valvulare şi pace-maker
4. Malformatii congenitale şi boli genetice
5. Insuficienta renala cronica sub dializa
6. Insuficienta cardiaca clasa III - IV NYHA
7. Poliartrita reumatoida, inclusiv formele sale clinice (sindrom Felty,
boala Still, sindrom Sjogren, artrita cronica juvenila)
8. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic, sclerodermie,
poli/dermatomiozita, vasculite sistemice)
9. Leucemiile acute (limfoide şi nonlimfoide)
10. Leucemia mieloida cronica
11. Leucemia limfatica cronica
12. Aplazia medulara
13. Mielomul multiplu
14. Limfoame non-Hodgkin nodale şi extranodale
15. Boala Hodgkin
16. Anemii hemolitice endo- şi exoeritrocitare
17. Trombocitemia hemoragica
18. Histiocitozele
19. Mastocitoza maligna
20. Telangectazia hemoragica ereditara
21. Purpura trombocitopenica idiopatica
22. Trombocitopatii
23. Purpura trombotica trombocitopenica
24. Boala von Willebrand
25. Coagulopatiile ereditare
26. Tumori mamare
27. Tumori maligne - pe durata tratamentului oncologic
28. Tumori cu potenţial malign pana la elucidarea diagnosticului
29. Diabet zaharat insulino-dependent
30. Cirozele hepatice decompensate
31. Tuberculoza
32. Psihoze
33. Hemofilie
34. Glaucom
35. Bolnavi cu revascularizatie percutanata, cu stimulatoare cardiace,
cu proteze valvulare, cu by-pass coronarian
36. Status posttransplant de organe
37. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice pana la vindecare
38. Consultatie planificare familialã
39. Gravide cu risc obstetrical crescut
40. Prematuritatea (în primul an de viata)
41. Malnutritie proteinenergetica (în primii 3 ani de viata)
42. Anemiile carentiale (pana la normalizarea hematologica şi biochimica)
43. Rahitismul evolutiv, forma moderata şi grava (pana la vindecarea
radiologica şi biochimica)
44. Alte situaţii la recomandarea comisiilor de specialitate ale Colegiului
Medicilor din România, cu avizul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate

ANEXA 5

LISTA
investigatiilor paraclinice şi tarifele maximale decontate de casele
de asigurãri de sãnãtate

- lei -
ANALIZE DE LABORATOR
I. Analize de sânge
Hematologie
1. Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit,
numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite,
numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici
eritrocitari 80.000
2. Hemoglobina 25.000
3. Hematocrit 14.000
4. Numaratoare eritrocite 10.000
5. Numaratoare reticulocite 18.000
6. Numaratoare leucocite 10.000
7. Numaratoare trombocite 10.000
8. Concentrat leucocitar 60.000
9. Examen citologic al frotiului sanguin*) 123.000
10. VSH 15.000
11. Celule lupice 53.000
12. Timp de coagulare 18.000
13. Timp de sangerare 18.000
14. Timp Quick, activitate de protrombina 41.000
15. INR (Internaţional Normalised Ratio) 50.000
16. APTT 73.000
17. Determinare grup sanguin ABO 44.000
18. Determinare grup sanguin Rh 46.000
19. Anticorpi specifici antiRh 46.000

Biochimie

20. Uree serica 33.000
21. Acid uric seric 33.000
22. Creatinina serica 33.000
23. Ionograma (Na, K) 90.000
24. Natriemie 45.000
25. Potasemie 45.000
26. Calciu ionic seric 45.000
27. Calciu seric total 33.000
28. Magneziemie 33.000
29. Fosfor 36.000
30. Sideremie 40.000
31. Glicemie 33.000
32. Hemoglobina glicozilata 130.000
33. Colesterol seric total 33.000
34. Trigliceride serice 40.000
35. HDL colesterol 53.000
36. LDL 45.000
37. Lipide totale serice 40.000
38. Proteine totale serice 40.000
39. TGO 33.000
40. TGP 33.000
41. Fosfataza alcalina 44.000
42. Fosfataza acida 45.000
43. Fibrinogenemie 80.000
44. Gama GT 45.000
45. LDH 50.000
46. Bilirubina totalã, directa 33.000
47. ASLO 66.000
48. Amilazemie 45.000
49. Electroforeza proteinelor serice 93.000
50. Electroforeza lipidelor serice 115.000
51. Teste de disproteinemie 28.000
52. VDRL 31.000
53. RPR 31.000
54. Confirmare TPHA 60.000
55. Test Barr 61.000
56. Cariotip 1.300.000
57. Test Gutthrie 73.000
58. Determinare litiu 74.000

Imunologie

59. Anticorpi antinucleari 130.000
60. Test Coombs 49.000
61. Factor rheumatoid 53.000
62. Proteina C reactiva 60.000
63. Imunoelectroforeza 90.000
64. IgA, seric 85.000
65. IgE seric 85.000
66. IgM seric 85.000
67. IgG seric 85.000
68. Imunofixare 60.000
69. Crioglobuline 40.000
70. Complement seric 61.000
71. Depistare anticorpi antiparazitari 215.000
72. Depistare Chlamydii 110.000
73. Testare HIV 200.000
74. TSH 120.000
75. FT4 120.000

II. Exudat faringian

76. Examene microscopice pe frotiu 35.000
77. Cultura 55.000
78. Antibiograma 80.000
79. Cultura fungi 55.000
80. Fungigrama 100.000

III. Examene sputa

81. Examen microscopic nativ 30.000
82. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen 85.000
83. Examen microscopic colorat Gram 40.000
84. Cultura 55.000
85. Antibiograma 80.000
86. Cultura fungi 55.000
87. Fungigrama 100.000

IV. Analize de urina

88. Examen complet de urina (sumar + sediment) 55.000
89. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen 85.000
90. Urocultura 75.000
91. Antibiograma 80.000
92. Reactia Addis 28.000
93. Dozare glucoza 29.000
94. Dozare proteine urinare 37.000
95. Amilazurie 46.000

V. Examene materii fecale

96. Examen coproparazitologic (3 probe) 76.000
97. Amprenta anala (în parazitologie) 20.000
98. Coproantigene (în parazitologie) 225.000
99. Examen macroscopic al fragmentelor parazitare 25.000
100. Coprocultura 93.000
101. Antibiograma 80.000

VI. Examene din secretii vaginale

102. Examen microscopic nativ 30.000
103. Examen microscopic colorat 35.000
104. Examen Babes - Papanicolau 225.000
105. Cultura 75.000
106. Antibiograma 93.000
107. Cultura fungi 55.000
108. Fungigrama 100.000

VII. Examene secretie uretrala, otica, nazala, conjunctivala
şi puroi

109. Examen microscopic colorat 35.000
110. Cultura 75.000
111. Cultura germeni anaerobi 90.000
112. Antibiograma 80.000
113. Antibiograma germeni anaerobi 124.000

VIII. Examene lichid de punctie

114. Examen microscopic pe frotiu 35.000
115. Cultura 75.000
116. Antibiograma 93.000
117. Citodiagnostic lichid punctie 185.000

IX. Examen sudoare

118. Ionoforeza pilocarpinica 95.000

X. Alte probe

119. IDR la PPD 27.000
120. Depistare Helicobacter Pylori 145.000

XI. Examinari histopatologice

121. Piesa prelucrata la parafina 177.500
122. Bloc inclus la parafina cu diagnostic histopatologic 227.500
123. Diagnostic histopatologic pe lama 109.000
124. Examen histopatologic cu coloratii speciale 740.000
125. Citodiagnostic sputa prin incluzii parafina 277.500
126. Citodiagnostic secretie şi spalatura gastrica 185.000
127. Citodiagnostic secretie vaginala 185.000
128. Examen citohormonal 185.000
129. Citodiagnostic lichid de punctie 185.000

XII. Examinari radiologie

130. Radiografie craniana standard în 2 planuri 68.000
131. Radiografie craniana în proiectie specialã 104.500
132. Ex. radiologic pãrţi ale scheletului în 2 planuri 88.000
133. Ex. radiologic torace osos sau pãrţi ale lui în mai
multe planuri 113.000
134. Ex. radiologic centura scapulara sau pelvina fãrã substanta
de contrast 90.000
135. Ex. radiologic pãrţi ale coloanei vertebrale, mai puţin
coloana cervicala 105.000
136. Ex. radiologic alte articulatii fãrã substanta de contrast
sau functionale cu TV 83.000
137. Ex. radiologic coloana vertebrala completa, mai puţin
coloana cervicala 198.500
138. Ex. radiologic coloana cervicala în cel puţin 3 planuri 170.500
139. Mielografie cu substanta nonionica 1.228.000
140. Ex. radiologic torace ansamblu inclusiv ex. Rx scopic
(eventual cu bol opac) 150.000
141. Ex. radiologic organe ale gatului sau ale planseului bucal 122.500
142. Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui 144.000
143. Bronhografie cu substanta de contrast nonionica 1.234.000
144. Ex. radiologic de vizualizare generalã a abdomenului nativ
în cel puţin 2 planuri 88.000
145. Ex. radiologic cai biliare, pancreas cu substanta de
contrast nonionica 1.300.000
146. Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv
radioscopie 126.000
147. Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul
duodenojejunal) cu substanta de contrast nonionica 268.000
148. Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinãrii
pana la regiunea ileo-cecala, inclusiv substanta 410.000
149. Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin
subtire pe sonda duodenala 458.000
150. Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 221.000
151. Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu
substanta de contrast nonionica 1.360.000
152. Examen radiologic retrograd de uretra sau vezica
urinara cu substanta de contrast nonionica 1.146.500
153. Cistografie de reflux cu substanta de contrast nonionica 1.183.000
154. Ex. radiologic uretra, vezica urinara la copil cu
substanta de contrast nonionica 1.165.000
155. Pielografie 1.236.000
156. Ex. radiologic cu substanta de contrast nonionica a
uterului şi oviductului 1.186.000
157. Mamografie în 2 planuri 148.000
158. Sialografie, galactografie, sinusuri cu contrast,
fistulografie cu substanta de contrast nonionica 1.176.000
159. Flebografie de extremitati 1.269.000
160. Tomografie plana 295.000
161. Angiografie carotidiana cu substanta de contrast nonionica 1.537.000
162. P.E.G. 100.000
163. Radiofotografie medicalã (MRF) 20.000
164. CT craniu cu substanta de contrast nonionica 1.410.000
165. CT regiune gat cu substanta de contrast nonionica 1.410.000
166. CT regiune toracica cu substanta de contrast nonionica 1.512.000
167. CT abdomen cu substanta de contrast (nonionica) adm.
intravenos 1.512.000
168. CT pelvis cu substanta de contrast (nonionica) adm.
intravenos 1.410.000
169. CT coloana vertebrala cu substanta de contrast nonionica 1.410.000
170. CT membre cu substanta de contrast nonionica 1.410.000
171. Ecografie generalã (abdomen+ pelvis) 184.000
172. Ecografie abdomen 98.000
173. Ecografie pelvis 86.000
174. Radioscopie cardiopulmonara 91.000
175. Radiografie retroalveolara 40.000
176. Radiografie panoramica 133.000
177. CT craniu fãrã substanta de contrast nonionica 307.000
178. CT regiune gat fãrã substanta de contrast nonionica 250.000
179. CT regiune toracica fãrã substanta de contrast nonionica 614.000
180. CT abdomen fãrã substanta de contrast (nonionica)
adm. intravenos 614.000
181. CT pelvis fãrã substanta de contrast (nonionica)
adm. intravenos 250.000
182. CT coloana vertebrala fãrã substanta de contrast nonionica 250.000
183. CT membre 250.000
184. Radiografie de membre 80.000
185. EKG 60.000
186. EKG continuu (24 de ore, Holter) 250.000
187. Holter TA 150.000
188. Spirometrie 61.000
189. Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 87.000
190. Oscilometrie 31.000
191. EEG 75.000
192. Electromiografie 100.000
193. Peak-flowmetrie 15.000
194. Endoscopie gastro-duodenala 135.000
195. Ecocardiografie M+2D 98.000
196. Ecografie + Doppler 135.000
197. Ecografie + Doppler color 221.000
198. Ecografie de vase periferice (vene) 100.000
199. Ecografie de vase periferice (artere) 120.000
200. Scintigrafie: osoasa, renala, hepatica, tiroidiana,
a cãilor biliare, cardiaca 1.800.000
201. RMN cu substanta de contrast 2.500.000
202. RMN fãrã substanta de contrast 1.600.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Se deconteazã numai dacã este efectuat de medicul de laborator.

NOTA 1. Filmele radiologice şi substantele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA 2. Investigaţiile cu substanta de contrast se efectueazã în situaţia în care au fost epuizate toate celelalte posibilitãţi de explorare, cu justificarea acestora, la recomandarea şi pe rãspunderea medicului de specialitate din ambulatoriu, care are bolnavul în observatie. Investigaţiile cu substanta de contrast pentru cazurile care necesita internarea se efectueazã în condiţiile de mai sus, solicitandu-se şi acordul medicului şef de secţie în care urmeazã sa fie internat bolnavul.
NOTA 3. Lista cu urgentele medico-chirurgicale majore care beneficiazã de explorari imagistice de inalta performanta (CT, RMN, scintigrafie) decontate de casele de asigurãri de sãnãtate:
Explorari computer-tomografice (CT):
1. politraumatisme cu afectare scheletala, de pãrţi moi şi/sau de organe interne
2. monotraumatisme:
- cranio-cerebrale
- coloana vertebrala
- torace
- abdomino-pelvine
- extremitati
3. fracturi deschise ale membrelor
4. hemoragii interne (dupã stabilizarea funcţiilor vitale)
5. hemoragii externe (hematemeza, hematurie, rectoragie)
6. accidente cerebro-vasculare acute, în primele 24 de ore
7. insuficienta respiratorie acuta prin:
- corp strãin în cãile aeriene
- edem pulmonar acut
- pleurezii masive
- pneumotorax
- afecţiuni bronho-pneumonice
- embolie pulmonara
8. abdomen acut (de ex.: pancreatita acuta, perforatii de organe cavitare etc.)
9. meningo-encefalita acuta
10. stãri comatoase
Explorari prin rezonanta magnetica nucleara (RMN):
1. traumatisme vertebrale, cu afectare radiculo-medulara
2. traumatisme ale extremitatilor cu afectare vasculo-nervoasa
3. accidente vasculare cerebrale ischemice în primele 24 de ore, nevizualizate CT
4. traumatisme orbitare şi dezlipirea de retina
5. meningo-encefalita acuta
6. stãri comatoase de cauza cerebrala fãrã vizualizare CT a leziunilor
7. leziuni disco-vertebrale cu afectare radiculo-medulara şi impotenta funcţionalã (sciatica heperalgica, tetrapareza, tulburãri sfincteriene etc.)
Explorari scintigrafice:
1. trombo-embolismul pulmonar
2. accidente coronariene acute
3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, în primele 24 de ore, cu aspect CT neconcludent.

ANEXA 6

LISTA
serviciilor medicale stomatologice preventive şi a tratamentelor
stomatologice decontate de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate,
tarifele aferente, procentul în care acestea sunt decontate de cãtre
casele de asigurãri de sãnãtate şi condiţiile acordãrii acestor servicii┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────────┐
│ COD│ ACTE TERAPEUTICE │TARIFE │ PLATA│ CAS % │
│ │ ├───────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │COPII │peste 18ani│
│ │ │ │ 0-18 ├───────────┤
│ │ │ │ ani │ control │
│ │ │ │ │profilactiv│
│ │ │ │ │ efectuat │
│ │ │ │ ├─────┬─────┤
│ │ │ │ │ Da │ Nu │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│1 │Consultatie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Consultatie primara, stabilirea diagnosticului│ │ │ │ │
│1.1 │şi elaborarea planului de tratament │ 80000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Consultatie secundarã, diagnostic şi plan de │ │ │ │ │
│1.2 │tratament complex │ 100000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│1.3 │Model de studiu │ 80000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Radiografie retroalveolara/radiografie │ │ │ │ │
│1.4 │inclusiv filmul │ 40000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│1.5 │Radiografie panoramica inclusiv filmul │ 133000│ 100%│- │- │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│2 │Terapia cariei simple │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul cariilor pe 1 suprafata prin │ │ │ │ │
│2.1 │obturatie cu amalgam*) │ 100000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin │ │ │ │ │
│2.2 │obturatii cu amalgam*) │ 120000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul cariilor pe 3 suprafeţe prin │ │ │ │ │
│2.3 │obturatii cu amalgam*) │ 140000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul cariilor pe 1 suprafata prin │ │ │ │ │
│2.4 │obturatie cu material compozit*) │ 146000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin │ │ │ │ │
│2.5 │obturatii cu material compozit*) │ 160000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul cariilor pe trei suprafeţe prin │ │ │ │ │
│2.6 │obturatii cu material compozit*) │ 166000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│2.7 │Aplicarea sistemelor de retenţie extemporanee │ 40000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Aplicarea sistemelor de retenţie prefabricate │ │ │ │ │
│2.8 │(per stift) │ 80000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│2.9 │Finisarea şi lustruirea obturatiilor/per dinte│ 33000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│2.10│Tratamentul hiperesteziei dentinare/dinte │ 33000│ 100%│- │- │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘
*) Garanţia pentru obturatii este de 2 ani.

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│3 │Tratamentul afectiunilor pulpare │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│3.1 │Pansament calmant │ 40000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│3.2 │Coafaj indirect │ 60000│ 100%│ 60%│ 40%│
│3.3 │Coafaj direct │ 140000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Pulpectomie vitala cu obturatie canal la │ │ │ │ │
│3.4 │monoradiculari (include anestezia) │ 180000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Pulpectomie vitala cu obturatie canal la │ │ │ │ │
│3.5 │pluriradiculari (include anestezia) │ 200000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│3.6 │Amputatie vitala │ 140000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Pulpectomie devitala cu obturatie canal la │ │ │ │ │
│3.7 │pluriradiculari │ 180000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul gangrenei pulpare cu obturatie │ │ │ │ │
│3.8 │canal la monoradiculari │ 200000│ 100%│- │- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │Tratamentul gangrenei pulpare cu obturatie │ │ │ │ │
│3.9 │canal la pluriradiculari │ 240000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│3.10│Dezobturarea canalelor radiculare - per canal │ 66000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│3.11│Îndepãrtarea corpilor strãini din canale │ 100000│ 100%│- │- │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│4 │Tratamentul paradontitelor apicale │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Trat. Parodontitei apicale acute prin drenaj │ │ │ │ │
│4.1 │endodontic │ 66000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Trat. Parodontitei apicale acute prin drenaj │ │ │ │ │
│ │endodontic + incizie mucoperiostala + │ │ │ │ │
│4.2 │osteotomie transmaxilara │ 146000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Trat. Parodontitei apicale cronice + obturatie│ │ │ │ │
│4.3 │canal la monoradiculari │ 200000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Trat. Parodontitei apicale cronice + obturatie│ │ │ │ │
│4.4 │canal la pluriradiculari │ 253000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│4.5 │Obturatie la dintii devitali cu amalgam │ 200000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│4.6 │Obturatie la dintii devitali cu compoziţie │ 200000│ 100%│- │- │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│ │Tratamentul afectiunilor parodontiului │ │ │ │ │
│5 │marginal │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│5.1 │Tratamentul abcesului parodontal │ 60000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Echilibrare ocluzala prin slefuire selectiva/ │ │ │ │ │
│5.2 │şedinţa │ 80000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│5.3 │Contentie provizorie prin ligaturi de sarma │ 60000│ 100%│- │- │
│5.4 │Chiuretaj în camp închis/dinte │ 100000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│5.5 │Tratamentul aftei bucale/şedinţa │ 40000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│5.6 │Tratamentul gingivo-stomatitelor/şedinţa │ 60000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Detartraj manual supra şi subgingival pe │ │ │ │ │
│5.7 │dinte │ 40000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Detartraj mecanic supra şi subgingival pe │ │ │ │ │
│5.8 │dinte │ 53000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ 6 │Tratamente chirurgicale buco-dentare │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.1 │Anestezie localã de contact │ 20000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.2 │Anestezie cu infiltratie │ 60000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Extracţie de dinti sau resturi de dinti │ │ │ │ │
│6.3 │monoradiculari (include anestezia) │ 146000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Extracţie de dinti sau resturi de dinti │ │ │ │ │
│6.4 │pluriradiculari (include anestezia) │ 166000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.5 │Extracţie alveoloplastica (include anestezia) │ 220000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.6 │Extracţie cu alveolotomie (include anestezia) │ 246000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.7 │Extracţie dinti temporari (include anestezia) │ 100000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Extracţie la hemofilici, diabetici sau │ │ │ │ │
│6.8 │handicapati (include anestezia) │ 260000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.9 │Chiuretaj alveolar │ 33000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.10│Extracţie dinti paradontotici (include │ │ │ │ │
│ │anestezia) │ 120000│- │ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.11│Trat. hemoragiei/alveolitei postextractionale │ 66000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.12│Trat. pericoronaritelor cu decapusonare │ 100000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Trat. de urgenta al plagilor buco-maxilo- │ │ │ │ │
│6.13│faciale │ 180000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.14│Imobilizarea de urgenta a luxatiilor dentare │ 180000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.15│Imobilizarea de urgenta a fracturilor maxilare│ 279000│ 100%│ 100%│ 100%│
│6.16│Reducerea luxatiilor temporo-mandibulare │ 100000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.17│Control postoperator │ 53000│ 100%│ 60%│ 40%│
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│7 │Tratamente protetice │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.1 │Proteza acrilica parţialã cu 1-7 dinti*) │1200000│- │ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.2 │Proteza acrilica parţialã cu peste 7 dinti*) │1400000│ │ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.3 │Proteza acrilica totalã*) │1600000│- │ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.4 │Reparatie simpla proteza acrilica │ 160000│- │ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Reparatie + 1 croset (pentru fiecare croset │ │ │ │ │
│7.5 │suplimentar se adauga 30000 lei) │ 160000│ │ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.6 │Reparatie + 1 dinte (pentru fiecare dinte │ │ │ │ │
│ │suplimentar se adauga 40000 lei) │ 160000│ │ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.7 │Individualizarea protezelor acrilice/şedinţa │ 40000│ │ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.8 │Reconstituire corono-radiculara │ 213000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.9 │Coroana acrilica │ 240000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.10│Coroana metalicã │ 300000│ 100%│- │- │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘
Nota:


*) termenul de înlocuire a unei proteze monomaxilare este de 3 ani.┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│8 │Tratamente ortodontice │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Deconditionarea obiceiurilor vicioase (sugerea│ │ │ │ │
│ │degetului, deglutitie infantila, respiratie │ │ │ │ │
│ │orala) prin placuta vestibulara, vestibulo- │ │ │ │ │
│8.1 │orala şi scut lingual) │1197000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Deconditionarea tulburarilor functionale prin │ │ │ │ │
│ │aparate ortodontice, inclusiv tratamentul │ │ │ │ │
│ │angrenajului invers prin inel/gutiere + │ │ │ │ │
│8.2*│barbita şi capolina │1790000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Trat. angrenajului invers prin exercitii cu │ │ │ │ │
│8.3 │spatula/şedinţa │ 66000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Aparate şi dispozitive utilizate în │ │ │ │ │
│8.4*│tratamentul malformatiilor congenitale │1995000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│8.5 │Slefuirea dintilor în scop ortodontic/dinte │ 60000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│8.6*│Reparatie aparat ortodontic │ 160000│ 100%│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│8.7 │Mentinatoare de spaţiu mobile │1596000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│8.8 │Activare aparat ortodontic/şedinţa │ 27000│ 100%│- │- │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘
Nota: actele terapeutice notate cu (*) ţin numai de competenta medicilor
de specialitate în ortodontie

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│9 │Activitãţi profilactice │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.1 │Consultatie în cadrul dispensarizarii (include│ 93000│ 100%│ 100%│ 100%│
│ │şi: │ │ │ │ │
│ │- educaţia pentru sãnãtate bucodentara │ │ │ │ │
│ │- determinarea indicelui de placa bacteriana │ │ │ │ │
│ │- determinarea indicilor de inflamatie │ │ │ │ │
│ │parodontala) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Educaţia pentru individualizarea tehnicilor │ │ │ │ │
│9.2 │de îndepãrtare a placii bacteriene/şedinţa │ 80000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.3 │Periaj dentar profesional/şedinţa │ 100000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.4 │Clatiri bucale cu soluţii fluorurate/şedinţa │ 60000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.5 │Fluorizari locale cu soluţii/arcada*) │ 66000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.6 │Fluorizari locale cu lacuri/arcada**) │ 93000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Fluorizari locale cu geluri în conformatoare/ │ │ │ │ │
│9.7 │arcada**) │ 179000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Sigilari ale santurilor şi fosetelor cu │ │ │ │ │
│9.8 │glassionomeri/dinte***) │ 100000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.9 │Sigilari ale santurilor şi fosetelor cu │ │ │ │ │
│ │materiale compozite/dinte │ 160000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.10│Educaţie pentru deconditionarea obiceiurilor │ │ │ │ │
│ │vicioase/şedinţa │ 60000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.11│Exercitii de reeducare funcţionalã/şedinţa │ 66000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.12│Exercitii de miogimnastica/şedinţa │ 66000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.13│Tratament antiinflamator gingival fizioterapic│ 60000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.14│Control oncologic preventiv confirmat │ 200000│ 100%│ 100%│ 100%│
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘
Nota:


*) o procedura decontatã la 3 luni
**) o procedura decontatã la 6 luni
***) o procedura decontatã la 2 ani
┌─────────────────────────────────────────┐
│Nota 1: Competenta pentru │
│dentisti este pentru codurile: │
│1.1, 1.2, 1.3, │
│2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 │
│4.5, 4.6, 5.7, 5.8 │
│9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, │
│9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 │
└─────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────┐
│Nota 2: Codurile pentru urgenta │
│sunt urmãtoarele: │
│3.1, 4.1, 4.2 │
│5.1, 5.6 │
│6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 │
│7.4, 7.5, 7.6, 8.6 │
└─────────────────────────────────────────┘

Nota 3: Tarifele din anexa reprezintã tarifele pentru medicii specialişti.
Pentru medicii stomatologi fãrã specialitate, tarifele din anexa
se diminueazã cu 10%, iar pentru medicii primari aceste tarife se
majoreazã cu 20%.

Nota 4: Tarifele serviciilor stomatologice de care beneficiazã persoanele
ale cãror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale,
nominalizate la art. 2 din O.U.G. nr. 170/1999 şi care se acorda
numai în condiţiile stipulate de ordonanta mai sus menţionatã,
tarife care nu sunt cuprinse în prezenta anexa, sunt cele aprobate
de Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei.ANEXA 7

LISTA
criteriilor de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul
ambulatoriului de specialitate

1. Semnalizarea în zona: firma
2. Autorizaţia sanitarã de funcţionare
3. Acreditarea personalului care oferã servicii medicale: medici şi cadre medii
4. Programul de activitate afişat vizibil la fiecare cabinet în parte, la intrarea în ambulatoriu şi respectarea acestuia
5. Lista cu tarifele serviciilor medicale furnizate de medicii specialişti din ambulatoriu care nu sunt decontate de casele de asigurãri de sãnãtate, pe fiecare specialitate în parte, categoriile de pacienti cãrora li se adreseazã, precum şi situaţiile în care se percepe taxa - afişatã la loc vizibil
6. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor - afişate vizibil la fiecare cabinet în parte şi la intrarea în ambulatoriu
7. Sala de asteptare dotatã corespunzãtor (ambient adecvat, scaune/canapea, masuta, materiale informative)
8. Dotarea cabinetului cu aparatura şi mobilier cel puţin în conformitate cu ordinul ministrului sãnãtãţii şi familiei în vigoare. Se vor aprecia dotãrile suplimentare cu aparatura şi mobilier, care denota preocuparea pentru îmbunãtãţirea calitãţii actului medical şi creşterea satisfactiei pacientilor
9. Dotarea aparatului de urgenta (medicatie) cel puţin în conformitate cu baremurile în vigoare şi în termen de valabilitate
10. Înfiinţarea şi reactualizarea fisierului
11. Medicul în timpul programului:
- comportament şi ţinuta în conformitate cu normele Codului de etica şi deontologie profesionalã;
- consulta pacientul, stabileşte diagnosticul, stabileşte conduita (trimitere la investigaţii paraclinice, trimitere spre internare, tratament);
- consemneazã diagnosticul, tratamentul, recomandãrile în registrul de consultaţii şi fişa medicalã;
- elibereazã retete parafate şi semnate;
- elibereazã bilete de trimitere, concedii medicale, alte acte medicale parafate şi semnate;
- comunica cu medicul de familie care a trimis pacientul prin scrisoare medicalã;
- respecta confidenţialitatea actelor medicale.
12. Cadrul mediu în timpul programului:
- comportament şi ţinuta în conformitate cu normele Codului de etica şi deontologie medicalã;
- solicita actele de identificare (carte de identitate, carnet de asigurat) şi bilet de trimitere;
- noteaza datele de identificare în registrul de consultaţii;
- identifica fişa de consultatie;
- efectueazã tratamente la indicaţia medicului;
- poate completa formulare medicale, dar numai la indicaţia şi sub stricta supraveghere a medicului, care va parafa şi semna;
- respecta confidenţialitatea actelor medicale.
13. Criteriile de calitate pentru actul medical vor fi stabilite de Colegiul Medicilor din România.
14. Respectarea aplicãrii criteriilor de calitate a serviciilor medicale va fi controlatã de Serviciul Medical al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi de Colegiul Medicilor din România.

ANEXA 8

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenta medicalã de specialitate
din ambulatoriu pentru specialitatile clinice

I. Pãrţile contractante
Casa de asigurãri de sãnãtate ..........................., cu sediul în municipiul/oraşul .................., str. .......................... nr. ......., judeţul/sectorul .............., tel/fax .................., reprezentatã prin director general .............................,
şi
Cabinetul medical ................................, organizat astfel:
- cabinet individual ..................................., reprezentat prin medicul titular ................
- cabinet asociat sau grupat ......................................, reprezentat prin medicul delegat ..................
- societate civilã medicalã ......................................, reprezentatã prin administratorul ...............
- unitate sanitarã ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor cu reţea sanitarã proprie............, reprezentatã prin ................
- unitate medico-sanitarã cu personalitate juridicã ce se înfiinţeazã potrivit prevederilor <>Legii nr. 31/1990 ......., reprezentatã prin ........
- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ......., aparţinând ministerelor cu reţea sanitarã proprie ....................., reprezentat prin ............,
cu autorizaţie de înfiinţare nr. ......., certificat de înregistrare nr. ......, autorizaţie sanitarã de funcţionare nr. .........., având sediul în municipiul/oraşul ....................., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .................., telefon ........................, cont nr. .............., deschis la trezoreria statului, cod fiscal .........., cod numeric personal al reprezentantului legal ......................., copie dupã dovada asigurãrii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezintã.

II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice în vigoare şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2
Furnizorul presteazã servicii medicale asiguraţilor, conform anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare, în urmãtoarele specialitãţi:
a) ..................................;
b) ..................................;
c) ..................................;
.....
.....
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice se face de cãtre urmãtorii medici :
1. ..............................., acreditat de cãtre comisia de acreditare .............................. prin .......... nr. ............. din ..........
2. ..............................., acreditat de cãtre comisia de acreditare .............................. prin .......... nr. ............. din ..........
3. ..............................., acreditat de cãtre comisia de acreditare .............................. prin .......... nr. ............. din ..........
4.
.........................
.........................

IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data încheierii pana la 31 decembrie 2002.
ART. 5
Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul pãrţilor pe toatã durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare.

V. Obligaţiile pãrţilor
A. Obligaţiile casei de asigurãri de sãnãtate
ART. 6
Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaţii:
a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate, conform contractelor încheiate cu aceştia;
b) sa verifice recomandãrile pentru investigaţii paraclinice şi prescrierea medicamentelor de cãtre furnizorii de servicii medicale în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
c) sa verifice autorizarea şi/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum şi acreditarea personalului medical angajat;
d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de desfasuratoarele privind activitatea realizatã, în urma verificãrii acestora;
e) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate asupra condiţiilor de contractare.
B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale
ART. 7
Furnizorul de servicii medicale are urmãtoarele obligaţii:
a) sa acorde servicii de asistenta medicalã ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere, cu excepţia urgentelor şi afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate;
b) sa presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinţe negative asupra sãnãtãţii publice, pentru persoanele prevãzute în lista suplimentarã a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere a acestuia. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnaţi de cãtre direcţiile de sãnãtate publica şi mentionati pe biletul de trimitere;
c) sa furnizeze tratamentul adecvat şi sa respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevãzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementãrilor în vigoare;
d) sa nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenta medicalã ori de câte ori se solicita aceste servicii medicale;
e) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale şi criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate;
f) sa ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat precum şi despre serviciile oferite, despre modul în care vor fi furnizate acestea şi sa-i consilieze în scopul prevenirii imbolnavirilor şi al pãstrãrii sãnãtãţii;
g) sa respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
h) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmãtoare, în vederea decontãrii de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizatã conform reglementãrilor legale în vigoare;
i) sa respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;
j) sa respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului de specialitate şi a unitãţii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicalã;
k) sa-şi stabileascã programul de activitate, sa-l respecte şi sa-l afiseze la loc vizibil la cabinetul medical, cu respectarea prevederilor normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare şi sa stabileascã programul de activitate şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
l) sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicalã expediatã direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate; sa transmitã rezultatele investigatiilor paraclinice medicului care a solicitat aceste investigaţii;
m) sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, fãrã nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
n) sa anunţe casa de asigurãri de sãnãtate despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta;
o) sa acorde asistenta medicalã asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care s-a virat contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate pentru aceştia;
p) sa nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personalã pentru serviciile medicale furnizate care se suporta integral de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, conform listelor şi condiţiilor prevãzute în norme;
q) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurãri de sãnãtate cu care se afla în relaţii contractuale;
r) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat în cazul persoanelor care se adreseazã direct;
s) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru îngrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale.
VI. Modalitãţi de plata
ART. 8
(1) Modalitãţile de plata în asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu sunt:
1. tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte;
2. tarif pe serviciu în lei pentru serviciile de terapie fizicala efectuate în bazele de tratament, cuprinse în anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare.
(2) Valoarea estimatã a unui punct, unica pe ţara, este de ......... lei. În cazul în care bugetul fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate se aproba în cursul anului curent, valoarea estimatã a unui punct este de ....... lei, pentru perioada pana la finele trimestrului în care se aproba acest buget, şi de ......... lei*), pentru perioada rãmasã pana la finele anului.

---------
*) Se completeazã ulterior încheierii contractului.

ART. 9
(1) Decontarea acestor servicii se face lunar, la valoarea estimatã a unui punct, pana la data de 20 a lunii urmãtoare celei pentru care se face plata. La finele fiecãrui trimestru, dar nu mai târziu de data de 30 a lunii urmãtoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizãrii sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitiva a unui punct.
(2) Valoarea definitiva a unui punct se diminueazã cu câte 10% pentru trimestrul în care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fãrã contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandãri de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificãrilor efectuate de casele de asigurãri de sãnãtate, de direcţiile de sãnãtate publica şi de consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti.
Clauze speciale - se completeazã pentru fiecare cabinet medical şi fiecare medic de specialitate din componenta cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:
a) Medic
Nume: .............. Prenume: ...................
Grad profesional: .................
Specialitatea: ..................................
Codul medicului: ................................
Acreditare nr. : ...................
Program zilnic de activitate ............. ore/zi
b) Medic
Nume: .............. Prenume: ...................
Grad profesional: .................
Specialitatea: ..................................
Codul medicului: ................................
Acreditare nr. : ...................
Program zilnic de activitate ............. ore/zi
c)
.................
.................
ART. 10
Numãrul de puncte calculat conform anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare, se majoreazã:
a) în funcţie de gradul profesional:
- medic primar .........%;
b) în funcţie de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea:
- zone izolate: DA/NU .......%
- condiţii grele: DA/NU .......%
- condiţii foarte grele: DA/NU .......%.
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 11
Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie sa se încadreze, din punct de vedere al calitãţii lor, în normele privind calitatea asistenţei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România şi de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate.
VIII. Rãspunderea contractualã
ART. 12
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpa datoreazã daune-interese.
ART. 13
În cazul în care termenele de plata prevãzute la art. 9 alin.(1) nu sunt respectate din vina caselor de asigurãri de sãnãtate, acestea sunt obligate la plata unor majorãri de întârziere egale cu majorãrile ce se aplica pentru întârzierea plãţii impozitelor cãtre stat.
ART. 14
Furnizorul de servicii medicale garanteazã şi rãspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.
ART. 15
Clauza specialã
(1) Orice împrejurare independenta de vointa pãrţilor, intervenita dupã data semnãrii contractului şi care impiedica executarea acestuia, este consideratã forta majorã şi exonereaza de rãspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluţie, cutremur, marile inundatii, embargo.
(2) Partea care invoca forta majorã trebuie sa anunţe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majorã şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacã nu procedeazã la anunţarea în termenele prevãzute mai sus a începerii şi încetãrii cazului de forta majorã, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin neanuntarea în termen.
(3) În cazul în care împrejurãrile care obliga la suspendarea executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
IX. Contravenţii
ART. 16
Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate şi documentele în baza cãrora se deconteazã serviciile realizate conduce la amânarea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor medicale prestate, pana în momentul efectuãrii urmatorului control.
X. Încetarea contractului
ART. 17
Contractul se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a caselor de asigurãri de sãnãtate în termen de 10 zile de la data constatãrii, în urmãtoarele situaţii:
a) dacã medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnãrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului;
d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a activitãţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru;
e) în situaţia aplicãrii de 3 ori a mãsurii de diminuare a valorii definitive a punctului, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fãrã contribuţie personalã din partea asiguratului şi/sau pentru recomandãri nejustificate de investigaţii paraclinice;
f) în cazul în care se constata încasarea de contribuţie personalã de la asiguraţi pentru serviciile medicale care se suporta integral de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, conform listelor şi condiţiilor prevãzute în norme.
ART. 18
Contractul înceteazã cu data la care a intervenit una dintre situaţiile urmãtoare:
a) se muta cabinetul medical din teritoriul de funcţionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
c) dacã medicul renunţa sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
d) încetarea activitãţii prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit <>art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 629/2001 ;
e) încetarea definitiva a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
f) acordul de vointa al pãrţilor;
g) denunţarea unilaterala a contractului de cãtre reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisã, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 19
Situaţiile prevãzute la art. 17 şi la art. 18 lit. b)-e) se constata de casa de asigurãri de sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
(2) Situaţiile prevãzute la art. 18 lit. a) se notifica casei de asigurãri de sãnãtate cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 20
Prezentul contract poate fi reziliat de cãtre pãrţile contractante pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sub condiţia notificãrii intentiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.
XI. Corespondenta
ART. 21
(1) Corespondenta legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul pãrţilor.
(2) Fiecare parte contractantã este obligatã ca, în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificãri ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureazã în prezentul contract, sa notifice celeilalte pãrţi contractante schimbarea survenitã.
XII. Modificarea contractului
ART. 22
În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intra în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi completa în mod corespunzãtor.
ART. 23
Valoarea definitiva a punctului este cea calculatã de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi nu este element de negociere între pãrţi.
ART. 24
Clauza specialã
(1) Dacã o clauza a acestui contract ar fi declarata nulã, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Pãrţile convin ca orice clauza declarata nulã sa fie înlocuitã printr-o alta clauza care sa corespundã cat mai mult cu putinta spiritului contractului.
(2) Dacã expira termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare pe toatã durata de valabilitate a contractului.
XIII. Soluţionarea litigiilor
ART. 25
(1) Litigiile nãscute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila.
(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluţiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
ART. 26
Hotãrârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevãzut la art. 25 alin. (2) pot fi atacate la instanţele judecãtoreşti competente.
XIV. Alte clauze
....................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost încheiat azi, ......., în doua exemplare a câte ....... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII
MEDICALE

Director general, Reprezentant legal,
Director adjunct economic,
Director adjunct relaţii contractuale,
Vizat
-----
Oficiul juridic


ANEXA 9

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenta medicalã de specialitate
din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice

I. Pãrţile contractante
Casa de asigurãri de sãnãtate .............., cu sediul în municipiul/oraşul ........................., str. ................... nr. ......., judeţul/sectorul ............., tel/fax ........., reprezentatã prin director general .................................,
şi
Laboratorul medical ................., organizat astfel:
- laborator individual ..........................................., reprezentat prin medicul titular ................;
- laborator asociat sau grupat ..................................., reprezentat prin medicul delegat ..................;
- societate civilã medicalã ..................................., reprezentatã prin administratorul ...............;
- unitate sanitarã ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor cu reţea sanitarã proprie............................, reprezentatã prin ..................;
- unitate medico-sanitarã cu personalitate juridicã ce se înfiinţeazã potrivit prevederilor <>Legii nr. 31/1990 ......, reprezentatã prin .......;
- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ...... aparţinând ministerelor cu reţea sanitarã proprie ...... reprezentat prin ........,
cu autorizaţie de înfiinţare nr. ....., certificat de înregistrare nr. ...., autorizaţie sanitarã de funcţionare nr. ......, având sediul în municipiul/oraşul ....................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., telefon ............, cont nr. ..........., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ........, cod numeric personal al reprezentantului legal ..............., copie dupã dovada asigurãrii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezintã.
II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.
III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2
Furnizorul presteazã servicii medicale asiguraţilor conform anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare, în urmãtoarele specialitãţi:
a) ..................................;
b) ..................................;
c) ..................................;
.............................
.............................
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice se face de cãtre urmãtorii medici:
1. ..............................., acreditat de cãtre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ..........;
2. ..........................., acreditat de cãtre comisia de acreditare ................ prin .......... nr. ............. din ..........;
3. ..............................., acreditat de cãtre comisia de acreditare ................. prin ........ nr. ............. din .........;
4.
.........................
.........................
IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data încheierii pana la 31 decembrie 2002.
ART. 5
Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul pãrţilor pe toatã durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare.
V. Obligaţiile pãrţilor
A. Obligaţiile casei de asigurãri de sãnãtate
ART. 6
Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaţii:
a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice, conform contractelor încheiate cu aceştia;
b) sa verifice autorizarea şi/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale paraclinice, precum şi acreditarea personalului medical angajat;
c) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de desfasuratoarele privind activitatea realizatã, în urma verificãrii acestora.
d) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale paraclinice din asistenta medicalã ambulatorie de specialitate asupra condiţiilor de contractare;
B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice
ART. 7
Furnizorul de servicii medicale are urmãtoarele obligaţii:
a) sa acorde servicii medicale paraclinice asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere;
b) sa presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinţe negative asupra sãnãtãţii publice, pentru persoanele prevãzute în lista suplimentarã a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere a acestuia. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnaţi de cãtre direcţiile de sãnãtate publica şi mentionati pe biletul de trimitere;
c) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale paraclinice şi criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul laboratoarelor medicale;
d) sa ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, precum şi despre serviciile oferite şi despre modul în care vor fi furnizate acestea;
e) sa respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
f) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmãtoare, în vederea decontãrii de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizatã conform reglementãrilor legale în vigoare;
g) sa respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului de specialitate şi a unitãţii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicalã;
h) sa-şi stabileascã programul de activitate, sa-l respecte şi sa-l afiseze la loc vizibil la laboratorul medical, cu respectarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare, şi sa stabileascã programul de activitate şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
i) sa informeze medicul de familie şi medicul de specialitate, prin scrisoare medicalã expediatã direct, despre rezultatele investigatiilor prescrise;
j) sa acorde servicii medicale de specialitate paraclinice tuturor asiguraţilor, fãrã nici o discriminare;
k) sa anunţe casa de asigurãri de sãnãtate despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta;
l) sa efectueze investigaţii paraclinice asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care s-a virat contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate pentru aceştia;
p) sa nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personalã pentru investigaţiile paraclinice furnizate care se suporta integral de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, conform listelor şi condiţiilor prevãzute în norme;
q) sa afiseze la loc vizibil, la laboratorul medical, numele casei sau caselor de asigurãri de sãnãtate cu care se afla în relaţii contractuale.
VI. Modalitãţi de plata
ART. 8
Modalitatea de plata în asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical cuantificat în lei.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Serviciul Tarif Numãr de Total lei
crt. paraclinic negociat servicii negociat*) (col.2 x col.3)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL X X
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------
*) Numãrul negociat de servicii este orientativ, cu obligaţia încadrãrii în valoarea contractului.

Suma anuala contractatã este ........ lei,
din care:
- trimestrul I ........ lei
- trimestrul II ....... lei
- trimestrul III ...... lei
- trimestrul IV ....... lei.

ART. 9
Decontarea acestor servicii se face lunar pana la data de 20 a lunii urmãtoare celei pentru care se face plata.
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 10
Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie sa se încadreze, din punct de vedere al calitãţii lor, în normele privind calitatea asistenţei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România şi de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate.
VIII. Rãspunderea contractualã
ART. 11
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, partea în culpa datoreazã daune-interese.
ART. 12
În cazul în care termenele de plata prevãzute la art. 9 nu sunt respectate din vina caselor de asigurãri de sãnãtate, acestea sunt obligate la plata unor majorãri de întârziere egale cu majorãrile ce se aplica pentru întârzierea plãţii impozitelor cãtre stat.
ART. 13
Furnizorul de servicii medicale garanteazã şi rãspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.
ART. 14
Clauza specialã
(1) Orice împrejurare independenta de vointa pãrţilor, intervenita dupã data semnãrii contractului şi care impiedica executarea acestuia, este consideratã ca forta majorã şi exonereaza de rãspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluţie, cutremur, marile inundatii, embargo.
(2) Partea care invoca forta majorã trebuie sa anunţe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majorã şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacã nu procedeazã la anunţarea în termenele prevãzute mai sus a începerii şi încetãrii cazului de forta majorã, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin neanuntarea în termen.
(3) În cazul în care împrejurãrile care obliga la suspendarea executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
IX. Contravenţii
ART. 15
Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate şi documentele în baza cãrora se deconteazã serviciile realizate conduce la amânarea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor medicale prestate, pana în momentul efectuãrii urmatorului control.
X. Încetarea contractului
ART. 16
Contractul se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate în termen de 10 zile de la data constatãrii, în urmãtoarele situaţii:
a) dacã medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnãrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dacã, din motive imputabile furnizorului, acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului;
d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a activitãţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru;
e) în cazul în care se constata încasarea de contribuţie personalã de la asiguraţi pentru serviciile medicale paraclinice care se suporta integral de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, conform listelor şi condiţiilor prevãzute în norme.
ART. 17
Contractul înceteazã cu data la care a intervenit una dintre situaţiile urmãtoare:
a) se muta laboratorul medical din teritoriul de funcţionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al laboratorului medical;
c) dacã medicul renunţa sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
d) încetarea activitãţii prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit <>art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 629/2001 ;
e) încetarea definitiva a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
f) acordul de vointa al pãrţilor;
g) denunţarea unilaterala a contractului de cãtre reprezentantul legal al laboratorului medical printr-o notificare scrisã, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 18
(1) Situaţiile prevãzute la art. 16 şi la art. 17 lit. b)-e) se constata de casa de asigurãri de sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
(2) Situaţiile prevãzute la art. 17 lit. a) se notifica casei de asigurãri de sãnãtate cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 19
Prezentul contract poate fi reziliat de cãtre pãrţile contractante, pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sub condiţia notificãrii intentiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.
XI. Corespondenta
ART. 20
(1) Corespondenta legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire prin fax sau direct la sediul pãrţilor.
(2) Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificãri ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureazã în prezentul contract sa notifice celeilalte pãrţi contractante schimbarea survenitã.
XII. Modificarea contractului
ART. 21
În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intra în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi completa în mod corespunzãtor.
ART. 22
Clauza specialã
(1) Dacã o clauza a acestui contract ar fi declarata nulã, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Pãrţile convin ca orice clauza declarata nulã sa fie înlocuitã printr-o alta clauza care sa corespundã cat mai cu putinta spiritului contractului.
(2) Dacã expira termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare pe toatã durata de valabilitate a contractului.
XIII. Soluţionarea litigiilor
ART. 23
(1) Litigiile nãscute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila.
(2) Litigiile nesolutionate conform alin.(1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluţiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
ART. 24
Hotãrârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevãzut la art. 23 alin.(2) pot fi atacate la instanţele judecãtoreşti competente.
XIV. Alte clauze
.............................................................
.............................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost încheiat azi ......., în doua exemplare a câte ....... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII
MEDICALE
Director general, Reprezentant legal,
Director adjunct economic,
Director adjunct relaţii contractuale,
Vizat
-----
Oficiul juridic

ANEXA 10

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenta medicalã de specialitate
din ambulatoriu pentru specialitatile stomatologice

I. Pãrţile contractante
Casa de asigurãri de sãnãtate .............., cu sediul în municipiul/oraşul ......................., str. ................. nr. ......, judeţul/sectorul ............., tel/fax ........., reprezentatã prin director general .........................,
şi
Cabinetul medical ................., organizat astfel:
- cabinet individual ..........................................., reprezentat prin medicul/dentistul titular ................;
- cabinet asociat sau grupat ..................................., reprezentat prin medicul delegat ..................;
- societate civilã medicalã ..................................., reprezentatã prin administratorul ...............;
- unitate sanitarã ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor cu reţea sanitarã proprie..................., reprezentatã prin ..................;
- unitate medico-sanitarã cu personalitate juridicã ce se înfiinţeazã potrivit prevederilor <>Legii nr. 31/1990 ........., reprezentatã prin .......;
- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ..........., aparţinând ministerelor cu reţea sanitarã proprie ........., reprezentat prin ........,
cu autorizaţie de înfiinţare nr. ....., certificat de înregistrare nr. ...., autorizaţie sanitarã de funcţionare nr. ......, având sediul în municipiul/oraşul ......................, str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .................., telefon ............, cont nr. ..........., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ...., cod numeric personal al reprezentantului legal ..............., copie dupã dovada asigurãrii pentru malpraxis pentru fiecare medic/dentist pe care îl reprezintã.
II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile stomatologice, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.
III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2
Furnizorul presteazã servicii medicale asiguraţilor, conform anexei nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare, în urmãtoarele specialitãţi:
a) ..................................;
b) ..................................;
c) ..................................;
.....
.....
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile stomatologice se face de cãtre urmãtorii medici :
1. ........................., acreditat de cãtre comisia de acreditare ................. prin .......... nr. ............. din ..........
2. .........................., acreditat de cãtre comisia de acreditare .............. prin ........ nr. ........... din .........
3. ............................, acreditat de cãtre comisia de acreditare ............. prin ........ nr. ........... din ..........
4.
.........................
.........................
IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data încheierii pana la 31 decembrie 2002.
ART. 5
Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul pãrţilor pe toatã durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare.
V. Obligaţiile pãrţilor
A. Obligaţiile casei de asigurãri de sãnãtate
ART. 6
Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaţii:
a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicalã ambulatorie stomatologica, conform contractelor încheiate cu aceştia;
b) sa verifice prescrierea medicamentelor de cãtre furnizorii de servicii medicale în asistenta medicalã ambulatorie stomatologica în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
c) sa verifice autorizarea şi/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum şi acreditarea personalului medical angajat;
d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de desfasuratoarele privind activitatea realizatã, în urma verificãrii acestora;
e) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenta medicalã ambulatorie stomatologica asupra condiţiilor de contractare.
B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale stomatologice
ART. 7
Furnizorul de servicii medicale are urmãtoarele obligaţii:
a) sa acorde servicii medicale stomatologice şi sa nu refuze acordarea asistenţei medicale stomatologice în caz de urgenta medicalã ori de câte ori se solicita aceste servicii medicale;
b) sa furnizeze tratamentul adecvat şi sa respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevãzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementãrilor în vigoare;
c) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale şi criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor medicale stomatologice din ambulatoriul de specialitate;
d) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale şi criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor medicale stomatologice;
e) sa ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, precum şi despre serviciile oferite, despre modul în care vor fi furnizate acestea şi sa-i consilieze în scopul prevenirii imbolnavirilor şi al pãstrãrii sãnãtãţii;
f) sa respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
g) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmãtoare, în vederea decontãrii de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate, activitatea realizatã conform reglementãrilor legale în vigoare;
h) sa respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;
i) sa respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului stomatolog şi a unitãţii sanitare;
j) sa-şi stabileascã programul de lucru, sa-l respecte, sa-l afiseze la cabinetul medical, într-un loc vizibil şi unde se poate adresa asiguratul în situaţii de urgenta survenite în afarã orelor de program: nume medic stomatolog/dentist, adresa cabinetului, numãr de telefon; de asemenea, are obligaţia sa stabileascã programul de activitate şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
k) sa acorde servicii medicale stomatologice tuturor asiguraţilor, fãrã nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
l) sa anunţe casa de asigurãri de sãnãtate despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta;
m) sa acorde asistenta medicalã stomatologica asiguraţilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care s-a virat contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate pentru aceştia;
n) sa nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personalã pentru serviciile medicale stomatologice furnizate care se suporta integral de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, conform listelor şi condiţiilor prevãzute în norme;
o) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurãri de sãnãtate cu care se afla în relaţii contractuale;
p) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat;
q) sa participe la acţiunile de profilaxie promovate de casa de asigurãri de sãnãtate;
r) sa elibereze certificate de concediu medical, conform prevederilor legale.
VI. Modalitãţi de plata
ART. 8
Modalitatea de plata în asistenta medicalã stomatologica din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical cuantificat în lei.
ART. 9
Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora şi în condiţiile prevãzute în anexa nr. 6 la normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice în vigoare şi în limita unui plafon trimestrial/cabinet stabilit conform art. 12 alin.(1) din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice în vigoare, cu excepţia lit. a) şi b) de la acelaşi articol, care se deconteazã la nivelul realizarilor, cu încadrarea în fondurile trimestriale alocate asistenţei medicale stomatologice.
ART. 10
(1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar pana la data de 20 a lunii urmãtoare celei pentru care se face plata. La finele fiecãrui trimestru, plafonul se regularizeazã conform art. 12 alin.(3) din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice în vigoare.
(2) În cazul în care se înregistreazã abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fãrã contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandãri de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificãrilor efectuate de casele de asigurãri de sãnãtate, de direcţiile de sãnãtate publica, împreunã cu consiliile judeţene ale colegiului medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv se diminueazã cu câte 10% pentru fiecare situaţie.
(3) Clauze speciale - se completeazã pentru fiecare cabinet medical şi fiecare medic stomatolog/dentist din componenta cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:
a) Medic/dentist
Nume: .............. Prenume: ...................
Grad profesional: .................
Specialitatea: ..................................
Codul medicului: ................................
Acreditare nr. : ...................
Program zilnic de activitate: ............. ore/zi
b) Medic/dentist:
Nume: .............. Prenume: ...................
Grad profesional: .................
Specialitatea: ..................................
Codul medicului: ................................
Acreditare nr. : ...................
Program zilnic de activitate: ............. ore/zi
c)
.................
.................
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 11
Serviciile medicale stomatologice furnizate în baza prezentului contract trebuie sa se încadreze, din punct de vedere al calitãţii lor, în normele privind calitatea asistenţei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România şi de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate.
VIII. Rãspunderea contractualã
ART. 12
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, partea în culpa datoreazã daune-interese.
ART. 13
În cazul în care termenele de plata prevãzute la art. 10 alin. (1) nu sunt respectate din vina caselor de asigurãri de sãnãtate, acestea sunt obligate la plata unor majorãri de întârziere egale cu majorãrile ce se aplica pentru întârzierea plãţii impozitelor cãtre stat.
ART. 14
Furnizorul de servicii medicale garanteazã şi rãspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.
ART. 15
Clauza specialã
(1) Orice împrejurare independenta de vointa pãrţilor, intervenita dupã data semnãrii contractului şi care impiedica executarea acestuia, este consideratã ca forta majorã şi exonereaza de rãspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluţie, cutremur, marile inundatii, embargo.
(2) Partea care invoca forta majorã trebuie sa anunţe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forta majorã şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacã nu procedeazã la anunţarea în termenele prevãzute mai sus a începerii şi încetãrii cazului de forta majorã, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin neanuntarea în termen.
(3) În cazul în care împrejurãrile care obliga la suspendarea executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
IX. Contravenţii
ART. 16
Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate şi documentele în baza cãrora se deconteazã serviciile realizate conduce la amânarea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor medicale prestate, pana în momentul efectuãrii urmatorului control.
X. Încetarea contractului
ART. 17
Contractul se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a caselor de asigurãri de sãnãtate în termen de 10 zile de la data constatãrii, în urmãtoarele situaţii:
a) medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnãrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) din motive imputabile furnizorului, acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului;
d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a activitãţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru;
e) în situaţia aplicãrii de 3 ori a mãsurii de diminuare a contravalorii serviciilor stomatologice, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente, cu sau fãrã contribuţie personalã din partea asiguratului;
f) în cazul în care se constata încasarea de contribuţie personalã de la asiguraţi pentru serviciile medicale care se suporta integral de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, conform listelor şi condiţiilor prevãzute în norme.
ART. 18
Contractul înceteazã cu data la care a intervenit una dintre situaţiile urmãtoare:
a) se muta cabinetul medical din teritoriul de funcţionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
c) dacã medicul renunţa sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
d) încetarea activitãţii prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit <>art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 629/2001 ;
e) încetarea definitiva a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate;
f) acordul de vointa al pãrţilor;
g) denunţarea unilaterala a contractului de cãtre reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisã cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 19
(1) Situaţiile prevãzute la art. 17 şi la art. 18 lit. b)-e) se constata de casa de asigurãri de sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
(2) Situaţiile prevãzute la art. 18 lit. a) se notifica casei de asigurãri de sãnãtate cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 20
Prezentul contract poate fi reziliat de cãtre pãrţile contractante, pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sub condiţia notificãrii intentiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.
XI. Corespondenta
ART. 21
(1) Corespondenta legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul pãrţilor.
(2) Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificãri ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureazã în prezentul contract sa notifice celeilalte pãrţi contractante schimbarea survenitã.
XII. Modificarea contractului
ART. 22
În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intra în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi completa în mod corespunzãtor.
ART. 23
Clauza specialã
(1) Dacã o clauza a acestui contract ar fi declarata nulã, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Pãrţile convin ca orice clauza declarata nulã sa fie înlocuitã printr-o alta clauza care sa corespundã cat mai cu putinta spiritului contractului.
(2) Dacã expira termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare pe toatã durata de valabilitate a contractului.
XIII. Soluţionarea litigiilor
ART. 24
(1) Litigiile nãscute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila.
(2) Litigiile nesolutionate conform alin.(1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluţiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
ART. 25
Hotãrârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevãzut la art. 24 alin. (2) pot fi atacate la instanţele judecãtoreşti competente.
XIV. Alte clauze
..............................................................
..............................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost încheiat azi, ......., în doua exemplare a câte ....... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Director general, Reprezentant legal,
Director adjunct economic,
Director adjunct relaţii contractuale,
Vizat
-----
Oficiul juridic

ANEXA 11

CRITERII DE PRIORITATE
la defalcarea pe furnizorii de servicii medicale paraclinice - laboratoare
de analize medicale, a numãrului de investigaţii stabilit pe total judeţ
de furnizorii de servicii medicale paraclinice şi de colegiul medicilor judeţean

La stabilirea volumului de investigaţii paraclinice ce se contracteazã cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se au în vedere urmãtoarele criterii de prioritate:
1. Tarifele proprii ale furnizorului de servicii medicale paraclinice propuse pentru contractare cu casa de asigurãri de sãnãtate, însoţite de o nota de fundamentare a tarifului propus. Tarifele propuse nu pot fi mai mari decât cele prevãzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.
Criteriul se puncteazã de la 1 la 10, nota maxima fiind acordatã celor care au cele mai mici tarife propuse.
Ponderea criteriului în punctajul total este de 50%.
2. Punctajul obţinut în urma evaluãrii laboratorului în conformitate cu Ordinul comun al ministrului sãnãtãţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 599/470/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2001.
Criteriul se puncteazã de la 1 la 10, nota maxima fiind acordatã celor care au realizat 116 puncte potrivit criteriilor de evaluare a laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de specialitate, iar nota minima, pentru cei care au realizat numai 28 de puncte potrivit acestor criterii.
Ponderea criteriului în punctajul total este de 30%.
3. Modul de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în anul precedent.
Criteriul se puncteazã de la 1 la 10, nota maxima fiind acordatã furnizorilor care nu au înregistrat erori în raportarea serviciilor furnizate în anul precedent.
Ponderea criteriului în punctajul total este de 5%.
4. Amplasarea în teritoriu a furnizorului de servicii medicale paraclinice.
Criteriul se puncteazã de la 1 la 10, nota maxima fiind acordatã furnizorilor care funcţioneazã în zone în care numãrul de laboratoare este foarte redus fata de necesar.
Ponderea criteriului în punctajul total este de 10%.
5. Acreditarea activitãţilor desfãşurate de laboratoarele de analize, conform Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii, de cãtre organisme de acreditare autorizate potrivit legii.
Criteriul se puncteazã de la 1 la 10, nota maxima fiind acordatã furnizorilor care au acreditate toate activitãţile de cãtre organismele autorizate.
Ponderea criteriului în punctajul total este de 5%.
Punctajul total reprezintã suma notelor acordate pentru fiecare criteriu, corectate cu ponderea prevãzutã la criteriul respectiv. Punctajul total maxim este 10, iar cel minim este 1.
La repartizarea volumului de investigaţii medicale paraclinice au prioritate furnizorii care au obţinut cel mai mare punctaj total. În situaţia în care fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate aprobat cu aceasta destinaţie nu acoperã volumul investigatiilor paraclinice, casele de asigurãri de sãnãtate contracteazã numai pana la nivelul fondului aprobat, nefiind obligatorie încheierea de contracte cu toţi furnizorii.
În cazul în care, dupã contractarea întregului numãr de investigaţii paraclinice necesare pe total judeţ, determinat potrivit art. 8 alin. (1) din anexa nr. 1 la prezentul ordin, nu se utilizeazã întregul fond aprobat pentru astfel de investigaţii, suma rãmasã ca urmare a practicãrii unor tarife sub cele maxime, prevãzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin, se constituie ca fond de rezerva în vederea acoperirii eventualelor liste de asteptare şi a cazurilor de urgenta.

ANEXA 12

LISTA
serviciilor medicale pe care le poate efectua medicul de specialitate
şi care nu se deconteazã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate

1. Servicii medicale şi acte medicale solicitate de autoritãţi care, prin activitatea lor, au dreptul sa cunoascã starea de sãnãtate a asiguraţilor (pentru obţinerea permisului de portarma, pentru obţinerea permisului de conducere auto, pentru angajare, controale periodice pentru personalul care practica anumite meserii pentru care este necesarã evaluarea periodicã a stãrii de sãnãtate, certificate prenuptiale etc.). În biletul de trimitere, completat în 2 exemplare, pentru investigaţiile paraclinice şi serviciile medicale de specialitate necesare eliberãrii acestor acte medicale, se va preciza scopul pentru care se face investigatia sau serviciul medical respectiv.
2. Servicii medicale la cerere, indiferent de statutul persoanei care solicita aceste servicii.
3. Veniturile realizate din activitãţile menţionate la pct.1 şi 2 reprezintã venituri ale cabinetului/laboratorului medical, care se evidenţiazã şi se impoziteazã în condiţiile legii. Tarifele acestor servicii se stabilesc, potrivit legii, de cãtre medicii de specialitate şi se afişeazã la cabinetul/laboratorul medical. Pentru aceste servicii se elibereazã chitanţa fiscalã cu precizarea serviciului furnizat.
4. Servicii medicale solicitate de:
- medicii de expertiza a capacitãţii de munca
- medicii de medicina legalã
- medicii de medicina sportiva
- medicii de medicina muncii.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016