Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 392 din 17 iunie 2009  privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 392 din 17 iunie 2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2009
ORDIN nr. 392 din 17 iunie 2009
privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2009

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã nr. 2.949 din 1 iunie 2009,
în baza prevederilor:
- Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;
- Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;
- <>art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;
- <>art. 4 lit. b) şi e) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>art. 31 alin. (1) şi (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a mãsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013;
- <>art. 7 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale,

ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã lista cu cheltuielile eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, denumit în continuare POP, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Cheltuielile eligibile pentru operaţiunile menţionate la alin. (1) vor respecta prevederile prezentului ordin, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a mãsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit şi ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit.
ART. 2
Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile trebuie sã fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare privind achiziţiile publice.
ART. 3
Cheltuielile cu amortizarea sunt eligibile numai dacã respectã prevederile <>art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 442/2009 .
ART. 4
(1) Sunt considerate eligibile salariile, inclusiv contribuţiile salariale suportate de cãtre angajat şi angajator, ale personalului auxiliar încadrat în structura autoritãţii de management pentru POP, cu contract individual de muncã pe duratã determinatã, cu normã parţialã ori întreagã de lucru, precum şi onorariile experţilor angajaţi prin contract de servicii, pentru activitãţile adiacente de naturã tehnicã, financiarcontabilã, juridicã, audit, necesare implementãrii POP.
(2) Sunt considerate eligibile stimulentele personalului permanent încadrat în structura autoritãţilor care participã la managementul şi implementarea POP.
(3) Cheltuielile de personal auxiliar şi permanent se deconteazã conform contractului de muncã/deciziei de încadrare sau proporţional cu procentul prevãzut în fişa postului/foaia de prezenţã aferentã atribuţiilor specifice gestionãrii POP.
(4) Cheltuielile efectuate de personalul din cadrul autoritãţii de management, autoritãţii de certificare, autoritãţii de audit şi de cel din cadrul organismului de platã care participã la implementarea POP, cu ocazia deplasãrilor interne şi/sau externe, pentru transport de persoane, cazare, diurnã, indemnizaţii de delegare şi taxe de participare, sunt considerate eligibile dacã se prezintã documente doveditoare şi se justificã efectuarea acestora.
(5) Cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare, diurnã, sunt eligibile şi pentru experţii din statele membre sau pentru acei experţi solicitaţi de autoritatea de management în contextul implementãrii POP, conform prevederilor legale naţionale şi comunitare.
ART. 5
Pentru cheltuielile cu cazarea, transportul şi diurna se aplicã urmãtoarele reguli specifice de eligibilitate:
a) În cazul personalului autoritãţilor şi instituţiilor publice, indiferent de finanţarea acestora, pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii în cadrul localitãţii, în interesul serviciului, drepturile acestuia se stabilesc potrivit <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autoritãţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãţii, în interesul serviciului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
b) În cazul celorlalte categorii de personal implicate în implementarea proiectelor, pentru cheltuielile de transport se aplicã urmãtoarele reguli de decontare:
(i) avionul, pe orice distanţã, clasa economicã;
(ii) trenul, dupã tariful clasei a II-a, pe distanţe de pânã la 300 km, şi dupã tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km;
(iii) navele de cãlãtori, dupã tariful clasei I;
(iv) mijloace de transport în comun, dupã tarifele stabilite pentru acele mijloace;
(v) mijloace de transport auto, costul real al combustibilului.
c) Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de vitezã, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj intrã în cheltuielile de transport care se deconteazã.
d) Sunt eligibile cheltuielile pentru utilizarea vagonului de dormit numai în cazul cãlãtoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanţe de peste 300 km.
e) Sunt considerate eligibile şi:
(i) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, garã, autogarã sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altã localitate;
(ii) cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se executã delegarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanţa dintre garã, aerogarã, autogarã sau port şi locul delegãrii ori locul de cazare;
(iii) cheltuielile de transport pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegãrii;
(iv) taxele pentru trecerea podurilor;
(v) taxele de traversare cu bacul;
(vi) taxele de aeroport, garã, autogarã sau port;
(vii) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare.
f) Pentru cheltuielile aferente diurnei se aplicã urmãtoarele reguli de decontare:
(i) numãrul zilelor calendaristice în care persoana se aflã în delegare se calculeazã de la data şi ora plecãrii pânã la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncã, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare;
(ii) pentru delegarea cu durata de o singurã zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegãrii de mai multe zile, diurna se acordã numai dacã durata delegãrii este de cel puţin 12 ore;
(iii) maxime de referinţã: 350 lei pe zi/persoanã.
g) Pentru cheltuielile de cazare se aplicã urmãtoarele reguli de decontare:
(i) sunt eligibile cheltuielile de cazare pe baza documentelor justificative emise de structurile de primire turistice, încadrate cu maximum 3 stele. În structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, campinguri, sate de vacanţã, pensiuni, popasuri turistice, spaţii de campare organizate în gospodãriile populaţiei destinate prin construcţie cazãrii;
(ii) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se deconteazã se iau în considerare taxa de parcare hotelierã, taxa de staţiune şi alte taxe prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare;
(iii) în situaţia în care în costul cazãrii este inclus şi micul dejun, se deconteazã şi contravaloarea acestuia;
(iv) maxime de referinţã: 450 lei pe zi/persoanã;
(v) în situaţia în care personalul aflat în delegare nu se cazeazã în unitãţi de cazare specializate, cheltuielile de cazare se compenseazã prin plata, pentru fiecare noapte, a sumei de 30 lei.
ART. 6
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Ilie Sârbu

Bucureşti, 17 iunie 2009.
Nr. 392.


ANEXÃ

LISTA
cu cheltuielile eligibile pentru proiectele finanţate
în cadrul Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

I. Cheltuielile eligibile generale ale proiectului:
1. taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi;
2. taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementãrii proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţionalã;
3. taxe pentru elaborarea planului de afaceri/studiului de fezabilitate/memoriu justificativ;
4. achiziţionarea de patente şi licenţe;
5. alte cheltuieli generale legate de implementarea proiectului:
5.1. cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor şi dobânda rezultatã din aceste operaţiuni;
5.2. cheltuielile cu consultanţa juridicã, cheltuielile notariale, cheltuielile de expertizã tehnicã şi financiarã;
5.3. cheltuieli generale de administrare a proiectului.

II. Cheltuielile eligibile specifice:
A. Mãsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentã a activitãţii navelor de pescuit:
- prime pentru încetarea definitivã a activitãţii de pescuit.
B. Mãsura 1.2. Ajutor public pentru încetarea temporarã a activitãţilor de pescuit:
1. prime pentru încetarea temporarã a activitãţii navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit acordate proprietarilor acestora;
2. prime acordate pescarilor afectaţi de încetarea temporarã a activitãţii navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit.
C. Mãsura 1.3. Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate:
1. achiziţia de motoare noi cu consum de combustibil redus şi cu un impact redus asupra mediului;
2. achiziţia de echipamente performante de detectare a bancurilor de peşte, cu cãutare atât pe orizontalã, cât şi pe verticalã;
3. achiziţia de echipamente care fac posibilã menţinerea şi conservarea capturilor accidentale la bord;
4. achiziţia de echipamente ca parte a proiectelor-pilot care au ca temã pregãtirea de noi mãsuri privind îmbunãtãţirea calitãţii produselor;
5. achiziţia de echipamente pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor care nu se comercializeazã;
6. achiziţia de echipamente care permit reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemelor şi fundului marin;
7. cheltuiala aferentã investiţiilor pentru realizarea de unelte de pescuit mai selective (ajutorul se acordã pânã când acestea devin obligatorii);
8. achiziţia de echipamente pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã şi securitate la bord.
D. Mãsura 1.4. Pescuitul costier la scarã micã:
1. achiziţia de motoare noi cu consum de combustibil redus şi cu un impact redus asupra mediului;
2. achiziţia de echipamente care fac posibilã menţinerea şi conservarea capturilor accidentale la bord;
3. achiziţia de echipamente ca parte a proiectelor-pilot care au ca temã pregãtirea de noi mãsuri privind îmbunãtãţirea calitãţii produselor;
4. achiziţia de echipamente pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor care nu se comercializeazã;
5. achiziţia de echipamente care permit reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemelor şi fundului marin;
6. cheltuiala aferentã investiţiilor pentru realizarea de unelte de pescuit mai selective (ajutorul se acordã pânã când acestea devin obligatorii);
7. achiziţia de echipamente pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã şi securitate la bord;
8. prime acordate pentru promovarea organizãrii lanţului producţie - procesare - comercializare a produselor rezultate din activitatea de pescuit;
9. prime acordate pentru îmbunãtãţirea activitãţii de administrare şi controlul condiţiilor de acces în anumite zone de pescuit folosind ambarcaţiuni, vehicule, echipamente de telecomunicaţii de vedere de aproape şi/sau pe timp de noapte etc.) de care este nevoie pentru supravegherea unei zone de pescuit;
10. prime pentru pensionare anticipatã.
E. Mãsura 1.5. Compensaţii socioeconomice pentru gestionarea flotei de pescuit comunitare:
1. achiziţionarea pentru prima datã a proprietãţii totale sau parţiale a unei nave/ambarcaţiuni de pescuit;
2. prime pentru pensionare anticipatã a pescarilor de pe navele mai mari de 12 m;
3. prime acordate pescarilor afectaţi de încetarea definitivã a activitãţii navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit.
F. Mãsura 2.1. Investiţii productive în acvaculturã:
1. cheltuielile cu modernizarea şi reabilitarea unitãţilor de acvaculturã tradiţionalã prin investiţii pentru refacerea digurilor, canalelor şi infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea şi modernizarea staţiilor de reproducere;
2. cheltuielile aferente construirii de noi ferme şi modernizãrii celor existente;
3. cheltuielile cu diversificarea produselor obţinute prin acvaculturã în concordanţã cu cererile de piaţã prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de culturã, cum ar fi: peşti (sturioni, şalãu, calcan, somn african), crustacee, moluşte etc.;
4. achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how;
5. cheltuielile aferente construirii de microunitãţi de procesare primarã, cu condiţia ca cel puţin 50% din materia primã sã provinã din producţie proprie;
6. cheltuieli pentru realizarea de capacitãţi de depozitare a peştelui şi a subproduselor din peşte;
7. cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vânzare directã cãtre consumatorii finali, în interiorul fermei de acvaculturã şi numai pentru produsele piscicole obţinute în cadrul fermei;
8. achiziţionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul peştelui viu, peştelui proaspãt, a produselor rezultate în urma procesãrii şi aprovizionarea cu materii prime, care sã fie folosite numai în interes propriu;
9. achiziţionarea de maşini, utilaje şi echipamente folosite la întreţinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvaculturã;
10. cheltuielile pentru realizarea de drumuri şi platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvaculturã;
11. cheltuielile pentru construirea şi/sau modernizarea depozitelor de furaje;
12. achiziţionarea echipamentelor şi instalaţiilor de producere a furajelor (Capacitatea acestor echipamente şi instalaţii trebuie corelatã cu necesarul de furaje pentru acvaculturã din cadrul fermei. Nu este permisã valorificarea furajelor în alt scop sau la terţi.);
13. achiziţionarea de plase, garduri şi alte tipuri de echipamente pentru protecţia împotriva prãdãtorilor;
14. achiziţionarea de echipamente de pescuit, unelte de pescuit, instalaţii şi ambarcaţiuni folosite pentru furajare, tratamente, distribuire de îngrãşãminte, pescuit şi transport peşte;
15. achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare a activitãţii de producţie în cadrul unitãţilor de acvaculturã;
16. achiziţionarea de echipamente şi îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã şi securitate a lucrãtorilor din acvaculturã.
G. Mãsura 2.2. Mãsuri de acvamediu:
1. prime pentru unitãţile de acvaculturã care includ protecţia şi ameliorarea mediului, a resurselor naturale, a diversitãţii genetice, precum şi gestionarea peisajului şi elementelor tradiţionale ale zonelor de acvaculturã, care depãşesc simpla aplicare a bunelor practici de acvaculturã aplicate în mod obişnuit;
2. prime pentru unitãţile de acvaculturã care trec la acvacultura organicã/ecologicã;
3. prime pentru unitãţile de acvaculturã care sunt situate în situri Natura 2000.
H. Mãsura 2.3. Mãsuri de sãnãtate publicã
Compensaţii acordate cultivatorilor de moluşte pentru încetarea temporarã a recoltãrii moluştelor pentru:
1. pierderi datorate închiderii fermelor pe perioade foarte lungi;
2. valoarea de piaţã mai scãzutã datoritã dimensiunii prea mari a scoicilor;
3. preţuri de piaţã mai mici în momentul reînceperii recoltãrii;
4. pierderi financiare.
I. Mãsura 2.4. Mãsuri de sãnãtate animalã:
- prime pentru finanţarea programelor privind controlul şi eradicarea bolilor din acvaculturã.
J. Mãsura 2.5. Pescuit în apele interioare:
1. achiziţionarea de echipamente pentru îmbunãtãţirea siguranţei la bord;
2. cheltuieli pentru înlocuirea motorului;
3. achiziţionarea de echipamente pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã;
4. achiziţionarea de echipamente pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de igienã;
5. achiziţionarea de echipamente pentru îmbunãtãţirea calitãţii produsului;
6. achiziţionarea de echipamente pentru îmbunãtãţirea eficienţei energetice;
7. achiziţionarea de echipamente pentru îmbunãtãţirea selectivitãţii (ajutorul se acordã pânã când acestea devin obligatorii);
8. achiziţionarea de echipamente pentru reducerea impactului asupra ecosistemelor;
9. achiziţionarea de echipamente pentru protecţia capturilor şi a uneltelor şi sculelor de pescuit faţã de prãdãtori;
10. cheltuielile cu investiţiile pentru construirea de pontoane, cheiuri de acostare;
11. cheltuielile cu investiţiile pentru achiziţionarea maşinilor de gheaţã mobile;
12. cheltuielile cu investiţiile pentru depozitarea capturilor;
13. cheltuielile cu investiţiile pentru centre de livrare a peştelui.
K. Mãsura 2.6. Investiţii în procesare şi marketing:
1. cheltuieli pentru construirea de noi unitãţi de procesare;
2. cheltuieli pentru extinderea şi modernizarea unitãţilor existente;
3. achiziţionarea de echipamente moderne pentru procesarea produselor şi a subproduselor;
4. achiziţionarea de tehnologii noi şi metode de producţie inovatoare;
5. achiziţionarea de mijloace de transport specializate pentru transportul peştelui şi al altor materii prime necesare procesãrii, precum şi al produselor din peşte;
6. achiziţionarea de echipamente capabile sã îmbunãtãţeascã calitatea, siguranţa şi trasabilitatea produselor;
7. cheltuieli pentru construirea de depozite frigorifice pentru materia primã şi depozitarea produselor şi subproduselor din peşte, precum şi a semiconservelor din peşte;
8. cheltuieli pentru construirea de capacitãţi de depozitare a peştelui şi a subproduselor din peşte, precum şi a conservelor din peşte;
9. cheltuieli pentru extinderea şi/sau modernizarea capacitãţilor de depozitare a peştelui, produselor şi subproduselor din peşte, a conservelor şi semiconservelor din peşte;
10. achiziţionarea de instalaţii şi echipamente destinate exclusiv tratãrii, prelucrãrii şi comercializãrii deşeurilor de produse pescãreşti şi de acvaculturã;
11. achiziţionarea de echipamente pentru îmbunãtãţirea siguranţei şi a condiţiilor de muncã;
12. cheltuieli pentru realizarea infrastructurii şi achiziţionarea de echipamente care vor reduce impactul negativ asupra mediului (în special prin îmbunãtãţirea folosirii subproduselor şi a reziduurilor);
13. achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare pentru managementul unitãţilor de procesare;
14. cheltuieli pentru realizarea de facilitãţi pentru înfiinţarea de pieţe de gross şi burse electronice de peşte.
L. Mãsura 3.1. Acţiuni colective:
1. cheltuieli aferente participãrii, în parteneriat, la programele de cercetare cu tematicã legatã de sectorul pescãresc, desfãşurate de institutele de cercetare, ale cãror rezultate vor fi de interes colectiv şi popularizate pe scarã largã;
2. cheltuielile cu pregãtirea profesionalã, în vederea îmbunãtãţirii abilitãţilor profesionale, dezvoltãrii de noi metode şi instrumente de pregãtire pentru pescari;
3. cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente şi realizarea de infrastructuri de producţie, prelucrare sau comercializare, inclusiv pentru tratarea deşeurilor;
4. cheltuielile cu restructurarea asociaţiilor de producãtori pentru realizarea acţiunilor prevãzute la art. 37 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;
5. prime pentru susţinerea activitãţii asociaţiilor de producãtori reprezentative la nivel naţional.
M. Mãsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sãlbatice:
1. cheltuielile cu investiţiile pentru construcţia sau instalarea de facilitãţi fixe sau mobile pentru protejarea sau dezvoltarea faunei şi florei acvatice;
2. cheltuielile cu investiţiile pentru reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere şi a rutelor de migrare folosite de speciile migratoare;
3. cheltuielile cu investiţiile pentru protejarea şi ameliorarea mediului în cadrul Natura 2000, atunci când aceste zone vizeazã în mod direct activitãţile de pescuit, pentru:
a) consultarea factorilor implicaţi în pregãtirea planurilor de management, a strategiilor şi schemelor;
b) studii de monitorizare a speciilor;
c) refacerea habitatelor incluzând planificarea şi managementul riscului - sisteme de prevenire timpurie;
d) pregãtirea informaţiilor şi materiale publicitare;
e) crearea de infrastructuri specifice şi asigurarea de echipamente pentru rezervaţii;
f) instruire şi formare pentru angajaţi;
g) studii relevante pentru situri Natura 2000.
N. Mãsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adãposturi:
1. cheltuieli aferente dezvoltãrii şi modernizãrii danelor specializate pentru navele şi/sau ambarcaţiunile de pescuit;
2. achiziţionarea de echipamente/construcţii care faciliteazã descãrcarea/încãrcarea produselor pescãreşti şi asigurã siguranţa pe parcursul procesului de descãrcare/încãrcare;
3. cheltuielile pentru construirea, modernizarea şi extinderea cheiurilor;
4. cheltuielile aferente investiţiilor pentru asigurarea aprovizionãrii cu combustibil, energie, gheaţã şi alimentãrii cu apã;
5. achiziţionarea de spaţii/echipamente care fac posibilã menţinerea, procesarea şi depozitarea la rece a produselor de pescuit;
6. cheltuielile aferente realizãrii de spaţii de depozitare, altele decât cele pentru depozitarea la rece;
7. cheltuielile pentru asigurarea facilitãţilor şi achiziţia de echipamente pentru întreţinerea şi repararea navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit;
8. cheltuielile aferente investiţiilor pentru realizarea depozitãrii şi tratãrii deşeurilor;
9. cheltuielile aferente investiţiilor pentru construirea de mici adãposturi necesare pentru îmbunãtãţirea siguranţei pescarilor;
10. achiziţionarea de echipamente pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã şi a siguranţei;
11. achiziţionarea de echipamente pentru operaţiunile de manipulare;
12. cheltuielile pentru crearea şi amenajarea de facilitãţi pentru prima vânzare.
O. Mãsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare:
1. cheltuielile pentru organizarea şi participarea la târguri comerciale şi expoziţii;
2. cheltuieli pentru realizarea studiilor de piaţã;
3. cheltuieli privind certificarea calitãţii, inclusiv crearea de etichete şi certificarea produselor capturate sau recoltate prin metode de producţie ecologice;
4. cheltuielile ocazionate de desfãşurarea campaniilor de promovare regionale, naţionale şi transnaţionale pentru produse pescãreşti şi de acvaculturã;
5. cheltuieli pentru promovarea produselor obţinute prin metode cu impact scãzut asupra mediului;
6. cheltuieli pentru punerea în aplicare a politicilor de calitate;
7. cheltuieli pentru campanii de îmbunãtãţire a imaginii produselor pescãreşti şi de acvaculturã şi a imaginii sectorului piscicol;
8. cheltuieli pentru promovarea produselor recunoscute în baza Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare;
9. achiziţionarea sau închirierea unui spaţiu publicitar şi crearea de sloganuri şi etichete pe perioada campaniilor de promovare;
10. cheltuieli pentru elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor promoţionale şi informative.
P. Mãsura 3.5. Proiecte-pilot:
1. cheltuielile pentru testarea, în condiţii apropiate de cele reale din sectorul producţiei, a viabilitãţii tehnice sau economice a unei tehnologii inovatoare în scopul dobândirii şi rãspândirii de cunoştinţe tehnice sau economice cu privire la tehnologia testatã;
2. cheltuielile pentru desfãşurarea de teste asupra planurilor de gestiune şi a planurilor de alocare a efortului de pescuit, inclusiv, dacã este necesar, instituirea de zone interzise pescuitului, pentru a evalua consecinţele biologice şi financiare, precum şi repopularea experimentalã;
3. cheltuielile pentru dezvoltarea şi testarea de metode de îmbunãtãţire a selectivitãţii uneltelor de pescuit, de reducere a capturilor accesorii, a capturilor aruncate înapoi în mare sau a impactului asupra mediului, în special pe fundul mãrii;
4. cheltuielile pentru testarea unor tipuri alternative de tehnici de gestionare a pescuitului.
Q. Mãsura 4.1. Selectarea grupurilor locale
1. Submãsura 4.1.a. Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-privat şi elaborarea strategiilor locale integrate:
a) achiziţionarea de servicii de instruire şi consultanţã pentru actorii locali în vederea constituirii grupurilor locale, elaborãrii strategiilor de dezvoltare localã şi a planurilor de acţiune a grupurilor locale, inclusiv instruiri pentru managementul grupurilor locale;
b) achiziţionarea de servicii de instruire şi consultanţã pentru autoritatea de management pentru selectarea grupurilor locale;
c) cheltuieli pentru constituirea parteneriatelor public-private de dezvoltare localã;
d) cheltuieli pentru efectuarea de studii ale zonelor avute în vedere;
e) cheltuieli cu informarea grupurilor-ţintã şi a publicului larg în ceea ce priveşte potenţialul zonei şi direcţiile de dezvoltare localã;
f) cheltuieli pentru animarea teritoriilor, organizarea de evenimente promoţionale şi instruiri;
g) cheltuieli pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor de dezvoltare localã;
h) cheltuieli pentru pregãtirea dosarului de candidaturã în vederea participãrii la selecţia grupurilor locale.
2. Submãsura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea strategiei locale integrate:
a) cheltuieli pentru realizarea de investiţii pentru dezvoltarea turismului, în special a ecoturismului, în zonele pescãreşti, respectiv pentru crearea de infrastructuri pentru cazare, masã şi agrement;
b) cheltuieli pentru realizarea de investiţii în scopul diversificãrii activitãţilor economice în vederea creãrii de locuri de muncã pentru muncitorii din sectorul pescãresc;
c) cheltuieli pentru sprijinul micilor pescãrii şi pentru realizarea de infrastructuri şi servicii legate de turism în beneficiul micilor comunitãţi pescãreşti;
d) cheltuieli pentru pregãtirea şi punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare localã;
e) cheltuieli de funcţionare ale grupurilor locale;
f) alte cheltuieli prevãzute în art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.
Grupul local stabileşte operaţiunile finanţate prin strategia de dezvoltare localã cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.
R. Mãsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni de cooperare între grupurile locale:
1. cheltuieli pentru pregãtirea programelor de cooperare ale grupurilor locale la nivel naţional şi/sau în cadrul Uniunii Europene;
2. cheltuieli pentru implementarea proiectelor comune ale grupurilor locale la nivel naţional şi/sau în cadrul Uniunii Europene;
3. cheltuieli pentru proiecte comune de instruire ale grupurilor locale la nivel naţional şi/sau în cadrul Uniunii Europene;
4. cheltuieli ocazionate de organizarea de acţiuni privind schimburi de experienţã.
Grupul local stabileşte operaţiunile finanţate prin strategia de dezvoltare localã cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.
S. Mãsura 5.1. Asistenţã tehnicã - sunt eligibile urmãtoarele tipuri de investiţii şi cheltuieli:
Acţiunea 1. Gestiunea şi punerea în aplicare a programelor:
a) cheltuieli de asistenţã tehnicã pentru punerea în aplicare a POP:
1. cheltuieli pentru îmbunãtãţirea resurselor umane şi tehnice - pregãtirea, managementul, monitorizarea programelor;
2. cheltuieli pentru întãrirea capacitãţii instituţionale a autoritãţii de management împreunã cu organismele delegate pentru implementarea POP, autoritãţii de certificare, autoritãţii de audit;
3. cheltuieli pentru sprijinirea activitãţii de monitorizare a proiectelor;
4. cheltuieli pentru organizarea şi desfãşurarea reuniunilor comitetelor de monitorizare;
5. cheltuieli pentru organizarea, funcţionarea şi sprijinirea grupurilor de lucru necesare implementãrii POP;
6. cheltuieli ocazionate de desfãşurarea activitãţilor de audit;
7. cheltuieli pentru realizarea şi implementarea recomandãrilor rezultate în urma misiunilor de control/expertizã/audit;
8. cheltuieli pentru achiziţionarea serviciilor de evaluare tehnicã şi financiarã a cererilor de finanţare;
9. cheltuieli pentru asigurarea transportului intern şi extern, cazare, masã, diurnã, indemnizaţii de delegare şi taxe de participare a personalului implicat în activitãţi privind implementarea POP;
10. cheltuieli privind elaborarea documentaţiei de atribuire pentru realizarea achiziţiilor publice legate de implementarea POP;
b) cheltuieli privind îmbunãtãţirea capacitãţii administrative:
1. cheltuieli privind organizarea şi desfãşurarea de sesiuni de angajare în vederea asigurãrii personalului necesar pentru implementarea POP;
2. cheltuieli privind plata salariilor pentru personalul auxiliar şi a stimulentelor salariale pentru personalul permanent implicat în implementarea POP;
3. cheltuieli pentru instruirea personalului din cadrul structurilor implicate în implementarea POP;
4. achiziţionarea instrumentelor, materialelor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea şi funcţionarea infrastructurii de IT la nivel central şi regional, care servesc implementãrii POP;
5. cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii: instalarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor informatice, de comunicaţii, periferice de calcul şi instalaţii, întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice, care servesc implementãrii POP;
6. achiziţionarea instrumentelor, materialelor şi echipamentelor necesare pentru verificarea implementãrii proiectelor finanţate prin POP;
7. cheltuieli cu serviciile de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente, cu excepţia celor informatice şi de comunicaţii, care servesc implementãrii POP;
c) activitãţile de comunicaţie:
1. cheltuieli pentru crearea de reţele de comunicaţie (intranet etc.) pentru utilizatorii tehnici;
2. cheltuieli pentru crearea bazelor de date specifice activitãţii de monitorizare, evaluare, precum şi a activitãţii de control (sistem IT de monitorizare, control, înregistrarea şi stocarea înregistrãrilor contabile);
d) facilitarea relaţionãrii:
1. cheltuieli pentru beneficiarii POP;
2. costuri externe generate de schimburi de experienţã între beneficiarii POP;
e) evaluarea:
1. cheltuieli pentru organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a POP;
2. cheltuieli pentru evaluarea POP;
3. cheltuielile efectuate pentru evaluãrile ex-ante, interimare şi ex-post ale POP;
4. cheltuieli pentru evaluarea externã pe subiectele specifice sectorului pescãresc.
Acţiunea 2. Studiile (excluzând evaluarea) necesare implementãrii POP:
1. cheltuieli pentru realizarea de studii ştiinţifice privind resursele acvatice vii;
2. cheltuieli pentru realizarea de studii de piaţã cu privire la potenţialul consumului de peşte;
3. cheltuieli pentru realizarea de studii de fezabilitate în vederea realizãrii de porturi pescãreşti şi puncte de debarcare;
4. cheltuieli pentru realizarea de studii de fezabilitate în vederea realizãrii bursei de peşte;
5. cheltuieli pentru realizarea de studii de fezabilitate în vederea creãrii pieţei de gross;
6. cheltuieli pentru elaborarea unui master plan pentru acvaculturã;
7. cheltuieli cu alte studii necesare implementãrii POP.
Acţiunea 3. Publicitatea şi informarea:
a) mijloacele şi formele de informare:
1. cheltuieli pentru dezvoltarea şi reactualizarea permanentã a paginii web a autoritãţii de management (conceptualizare, design, soft, utilizator etc.);
2. cheltuieli de comunicare, informare şi publicitate, difuzarea spoturilor publicitare, radio şi TV, conceperea şi producţia de spoturi radio şi TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, organizarea de sesiuni de training şi informare pentru reprezentanţi ai mass-mediei, servicii de monitorizare media;
3. cheltuieli pentru realizarea de spoturi publicitare, prezentãri audiovideo la radio şi TV;
b) informarea pãrţilor interesate:
1. cheltuieli pentru asigurarea unui flux adecvat de informaţii şi publicitate, informarea publicului larg (postere, broşuri, ghiduri, fluturaşi, bannere etc.) şi diseminarea POP;
2. cheltuieli pentru organizarea de seminarii şi ateliere/întâlniri de lucru;
3. cheltuieli pentru realizarea de campanii speciale de informare şi publicitate;
4. cheltuieli privind organizarea de evenimente în vederea promovãrii POP;
5. cheltuieli privind sesiuni de instruire pentru beneficiari.
Acţiunea 4. Alte activitãţi de asistenţã tehnicã:
1. cheltuieli generale de întreţinere şi funcţionare ale autoritãţii de management: chirie, utilitãţi, costuri curente, materiale;
2. cheltuieli pentru achiziţionare sediu, inclusiv prin leasing;
3. cheltuieli cu telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii;
4. cheltuieli pentru achiziţionarea mijloacelor de transport, inclusiv prin leasing, necesare implementãrii POP;
5. cheltuieli privind serviciile de întreţinere, funcţionare şi reparaţii mijloace de transport (carburanţi, lubrifianţi, taxe de drum, prime de asigurare), necesare implementãrii POP;
6. cheltuieli pentru înregistrarea mãrcilor, brevete şi licenţe;
7. cheltuieli privind achiziţia de aparaturã biroticã, mobilier, echipamente, periferice de calcul şi instalaţii;
8. cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier, echipamente şi instalaţii;
9. cheltuieli cu tipãrirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale efectuate în cadrul proiectului;
10. cheltuieli privind consultanţa şi expertiza tehnicã, financiarã, contabilã, fiscalã şi juridicã cu privire la implementarea POP (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri şi metodologii);
11. cheltuieli privind achiziţia de publicaţii/abonamente la publicaţii, cãrţi relevante pentru obiectul de activitate al beneficiarului, în format tipãrit şi/sau electronic, precum şi pentru participarea la asociaţii;
12. cheltuieli efectuate cu traduceri şi interpretare exclusiv pentru activitãţile rezultate din derularea POP;
13. cheltuieli privind participarea la seminarii, comitete cu privire la implementarea POP;
14. cheltuieli privind înfiinţarea unui observator permanent pentru producţia din acvaculturã;
15. cheltuieli pentru înfiinţarea unei reţele naţionale pentru sectorul piscicol;
16. cheltuieli pentru înfiinţarea unei reţele naţionale a grupurilor locale;
17. cheltuieli privind sprijinirea înfiinţãrii grupurilor locale în etapa pregãtitoare.

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016