Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 35 din 23 ianuarie 2004  pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor si/sau laboratoarelor ce pot intocmi rapoarte de incercari, care atesta conformitatea echipamentelor electrice de joasa tensiune cu cerintele esentiale de securitate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 35 din 23 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor si/sau laboratoarelor ce pot intocmi rapoarte de incercari, care atesta conformitatea echipamentelor electrice de joasa tensiune cu cerintele esentiale de securitate

EMITENT: MINISTERUL COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2004
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (1) şi ale <>art. 14 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitãţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasã tensiune, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificãrile ulterioare,

ministrul economiei şi comerţului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor şi/sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercãri, care atestã conformitatea echipamentelor electrice de joasã tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Se abrogã prevederile <>Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 389/2002 pentru aprobarea unor mãsuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitãţii cu cerinţele esenţiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasã tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 11 octombrie 2002.
Art. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul economiei şi comerţului,
Mihai Berinde,
secretar de stat

Bucureşti, 23 ianuarie 2004.
Nr. 35.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor şi/sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercãri, care atestã conformitatea echipamentelor electrice de joasã tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate

A. Dispoziţii generale
1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedurile pentru recunoaşterea şi desemnarea organismelor şi/sau laboratoarelor, denumite în continuare organisme, ce pot întocmi rapoarte de încercãri, care atestã conformitatea echipamentelor electrice de joasã tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate.
2. Conform prevederilor <>art. 7 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitãţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasã tensiune, cu modificãrile ulterioare, poate fi organism recunoscut şi desemnat orice persoanã juridicã ori entitate din cadrul unei persoane juridice, cu sediul în România, care dovedeşte cã respectã cerinţele prevãzute la <>art. 14 şi 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãţii produselor, modificatã şi completatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 71/2003 , şi care realizeazã sarcini specifice.
B. Criteriile minime de evaluare a organismelor care trebuie recunoscute
1. Organismul, respectiv directorul acestuia şi personalul responsabil pentru executarea testelor de verificare, trebuie sã fie alţii decât proiectantul, producãtorul şi/sau reprezentantul autorizat al acestuia. Aceştia nu se vor implica direct în proiectarea, construcţia şi comercializarea aparatelor şi nici nu vor reprezenta pãrţile angajate în aceste activitãţi. Aceastã cerinţã nu exclude posibilitatea schimburilor de informaţii tehnice între producãtor şi organism.
2. Organismul şi personalul sãu implicat trebuie:
a) sã execute încercãrile şi sã întocmeascã rapoartele de încercãri la cel mai înalt grad de integritate profesionalã şi competenţã tehnicã;
b) sã fie independenţi faţã de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, din partea unor persoane sau grupuri de persoane care au interes în rezultatul verificãrii şi care ar putea influenţa decizia lor sau rezultatele verificãrilor, direct sau indirect.
3. Organismul trebuie sã dispunã de personalul şi de dotãrile necesare, care sã îi permitã îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor tehnice şi administrative pentru realizarea încercãrilor.
4. Personalul organismului trebuie sã aibã:
a) o temeinicã pregãtire profesionalã;
b) cunoştinţe tehnice corespunzãtoare şi experienţã adecvatã privind testele ce trebuie executate.
5. Organismul trebuie sã garanteze imparţialitatea personalului. Remunerarea personalului nu trebuie sã fie dependentã de numãrul de teste executate şi nici de rezultatul acestora.
6. Pentru activitatea desfãşuratã organismul trebuie sã aibã încheiatã o asigurare de rãspundere civilã, cu excepţia cazului în care aceastã rãspundere este asiguratã de stat prin lege.
7. Personalul organismului este obligat sã pãstreze secretul profesional cu privire la informaţiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale ce decurg din respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice sau a altor reglementãri, cu excepţia situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de autoritate competentã în domeniu, sau de cãtre autoritatea responsabilã cu supravegherea pieţei în acest domeniu.
C. Documentele care se solicitã organismelor pentru evaluarea acestora în vederea recunoaşterii şi desemnãrii
1. Solicitarea organismului, în vederea recunoaşterii sale, se realizeazã prin completarea şi transmiterea cãtre Comisia de recunoaştere din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului a cererii de recunoaştere şi desemnare, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentele norme metodologice, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) certificatul de înregistrare la registrul comerţului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, în copie;
b) scurtã prezentare a activitãţii organismului, din care sã rezulte experienţa şi abilitãţile acestuia în domeniul pentru care se solicitã recunoaşterea şi desemnarea, precum şi organigrama organismului;
c) certificatul de acreditare în legãturã cu obiectul recunoaşterii şi desemnãrii, emis de organismul naţional de acreditare, în copie;
d) asigurarea de rãspundere civilã, în copie, pentru cazul în care rãspunderea nu revine statului, potrivit legii;
e) raportul întocmit de organismul naţional de acreditare, referitor la metodele de încercare, documentarea şi aplicarea de cãtre solicitant a sistemului de management al calitãţii;
f) acordurile încheiate pentru subcontractarea activitãţilor în legãturã cu sarcinile pentru care solicitã recunoaşterea şi desemnarea, în copie;
g) modelul contractului de subcontractare a activitãţilor, dacã este cazul;
h) declaraţia scrisã prin care solicitantul este de acord ca organismul naţional de acreditare sã punã la dispoziţie autoritãţii competente, la cerere, documente şi informaţii în legãturã cu acreditarea sa.
2. În mãsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoaşterea şi desemnarea, la solicitarea Comisiei de recunoaştere, organismul va transmite şi alte documente pentru examinare.
D. Evaluarea solicitãrii, acordarea, limitarea, suspendarea şi retragerea recunoaşterii şi desemnãrii
1. Comisia de recunoaştere evalueazã solicitarea privind recunoaşterea şi desemnarea, având în vedere urmãtoarele:
a) prevederile <>art. 14 şi 16 din Legea nr. 608/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) sarcinile ce decurg din prevederile <>art. 7 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 457/2003 , cu modificãrile ulterioare;
c) valoarea minimã a asigurãrii de rãspundere civilã prevãzutã la lit. C pct. 1 lit. d).
1.1. În termen de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii de recunoaştere şi desemnare, în baza analizei documentelor enumerate la lit. C, Comisia de recunoaştere va elibera un certificat de recunoaştere a organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerinţele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul şi sarcinile pentru care va fi recunoscut şi desemnat. Modelul certificatului de recunoaştere este prevãzut în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezentele norme metodologice.
1.2. În vederea luãrii deciziei privind recunoaşterea şi desemnarea, Comisia de recunoaştere poate realiza şi o evaluare la sediul solicitantului.
1.3. În situaţia în care solicitantul evaluãrii nu întruneşte condiţiile prevãzute de prezentele norme metodologice, Comisia de recunoaştere, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de evaluare, va comunica solicitantului motivul respingerii acesteia.
1.4. În cazuri motivate recunoaşterea şi desemnarea pot fi acordate pentru o perioadã limitatã; în aceastã situaţie autoritatea competentã va decide ulterior cu privire la prelungirea, limitarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnãrii.
1.5. Decizia Comisiei de recunoaştere va fi luatã în baza procesului-verbal de evaluare, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de recunoaştere.
1.6. Organismele pentru care s-au emis certificate de recunoaştere se desemneazã prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, conform prevederilor <>art. 9 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 457/2003 .
1.7. Ordinul ministrului economiei şi comerţului prevãzut la pct. 1.6 conţine pentru fiecare organism desemnat informaţii privind denumirea completã, sediul, echipamentele sau grupele de echipamente pentru care realizeazã încercãri şi întocmesc rapoarte de încercãri.
1.8. Lista cuprinzând organismele desemnate va fi actualizatã ori de câte ori va fi necesar.
2.1. Comisia de recunoaştere limiteazã, suspendã sau retrage desemnarea unui organism în cazul nerespectãrii cerinţelor care au stat la baza recunoaşterii/desemnãrii sau în situaţia în care organismul solicitã aceasta.
2.2. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnãrii trebuie înaintatã Comisiei de recunoaştere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitãţii.
2.3. În situaţia prevãzutã la pct. 2.1 organismul trebuie sã asigure predarea într-un mod corespunzãtor a documentelor şi a înregistrãrilor în legãturã cu evaluãrile realizate sau în curs de realizare din perioada pentru care a fost desemnat, cu acceptul clientului, cãtre autoritatea competentã sau cãtre un alt organism desemnat din domeniu, stabilit de cãtre Comisia de recunoaştere; retragerea desemnãrii determinã retragerea recunoaşterii prin anularea certificatului de recunoaştere.
2.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnãrii determinã actualizarea ordinului ministrului economiei şi comerţului prin care se aprobã lista cuprinzând organismele recunoscute şi desemnate.
2.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii/ desemnãrii unui organism nu afecteazã rapoartele de încercãri emise de cãtre acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii, pânã când nu se dovedeşte cã acestea trebuie retrase.
3. Organismele pot contesta la instanţa judecãtoreascã competentã decizia privind retragerea desemnãrii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
E. Supravegherea organismelor desemnate
1.1. Organismele desemnate trebuie sã îndeplineascã în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza deciziei privind recunoaşterea şi desemnarea lor.
1.2. Organismele desemnate trebuie sã facã cunoscut Comisiei de recunoaştere şi organismului naţional de acreditare orice modificare ce se intenţioneazã a fi adusã documentelor prevãzute la lit. C pct. 1 lit. a), c), d), e), f) şi g), precum şi orice altã mãsurã ce se doreşte a fi implementatã şi care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor şi respectarea condiţiilor în legãturã cu desemnarea, cu cel puţin 10 zile lucrãtoare înainte de punerea în aplicare a modificãrii. Organismele desemnate vor comunica totodatã şi data pentru punerea în aplicare a modificãrii.
1.3. Organismele desemnate vor transmite Comisiei de recunoaştere raportul organismului naţional de acreditare referitor la impactul modificãrilor prevãzute la pct. 1.2 asupra acreditãrii şi/sau raportului prevãzut la lit. C pct. 1 lit. e). În situaţia în care modificãrile privesc documentele prevãzute la lit. C pct. 1 lit. a), organismul desemnat va transmite Comisiei de recunoaştere şi o copie a documentului actualizat.
2.1. Supravegherea organismelor desemnate se realizeazã de cãtre Comisia de recunoaştere prin organismul naţional de acreditare, în conformitate cu procedura de supraveghere a acestuia.
2.2. În termen de 10 zile lucrãtoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat va informa Comisia de recunoaştere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit încheiat de echipa de evaluare a organismului naţional de acreditare.
2.3. Organismele desemnate vor informa Comisia de recunoaştere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditãrii şi reînnoirea acesteia.
3.1. În cazul în care existã dubii privind respectarea cerinţelor care au stat la baza desemnãrii, organismul desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoaştere, toate informaţiile necesare pentru clarificarea situaţiei apãrute. Dacã este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoaştere, organismul naţional de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat al organismului desemnat în cauzã. Totodatã Comisia de recunoaştere poate întreprinde orice alte mãsuri necesare clarificãrii dubiilor.
3.2. Organismul naţional de acreditare va transmite Comisiei de recunoaştere raportul şi concluziile referitoare la auditul de supraveghere neplanificat, prevãzut la pct. 3.1, în termen de douã zile lucrãtoare de la finalizarea acestuia.
4.1. În situaţia în care în cadrul procesului de evaluare sau de supraveghere se constatã neconformitãţi faţã de cerinţele prezentelor norme metodologice, Comisia de recunoaştere împreunã cu organismul naţional de acreditare şi cu organismul în cauzã vor stabili mãsurile necesare şi programul pentru eliminarea neconformitãţilor.
4.2. În funcţie de natura neconformitãţilor, Comisia de recunoaştere poate decide ca pe o perioadã determinatã, pânã la eliminarea neconformitãţilor, activitatea organismului desemnat sã fie limitatã sau suspendatã.
5. Organismul desemnat trebuie sã permitã necondiţionat accesul la documente, precum şi evaluarea în legãturã cu recunoaşterea şi supravegherea, conform prevederilor prezentei metodologii.
6. Organismul desemnat va transmite Comisiei de recunoaştere, la solicitarea acesteia, copii de pe rapoartele de încercãri emise, refuzate sau retrase.
7.1. Organismul recunoscut va transmite Comisiei de recunoaştere care l-a desemnat, în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitãţile întreprinse în anul calendaristic anterior. Raportul anual va conţine, în principal, informaţii privind:
a) documentele emise, refuzate sau retrase, care sunt în legãturã cu sarcinile ce îi revin acestuia;
b) reclamaţiile şi apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului, inclusiv informaţii privind modul de rezolvare a acestora;
c) dificultãţile întâmpinate în realizarea sarcinilor, mãsurile proprii întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunãtãţirea activitãţii;
d) activitãţile subcontractate, subcontractanţii; mãsurile întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunãtãţirea activitãţii;
e) dificultãţile întâmpinate în realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnãrii;
f) participarea la activitãţile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.
7.2. Organismul desemnat va transmite Direcţiei infrastructura calitãţii şi mediu din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, în fiecare an, anterior datei de 1 martie, o copie a raportului anual prevãzut la pct. 7.1.
8. Mãsuri tranzitorii
8.1. Pânã la data intrãrii în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitãţii şi acceptarea produselor industriale (PECA), Comitetul propune ministrului economiei şi comerţului aprobarea listei cuprinzând organismele recunoscute, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. Comisia de recunoaştere solicitã înregistrarea organismelor cuprinse în listã în registrul organismelor recunoscute, pentru alocarea numãrului de identificare.
8.2. Prevederile prezentului ordin, referitoare la evaluarea organismelor, precum şi cele referitoare la limitarea, suspendarea, retragerea desemnãrii şi supravegherea organismelor desemnate se aplicã şi organismelor aprobate conform prevederilor pct. 8.1.

ANEXA 1
la normele metodologice
Modelul cererii de recunoaştere şi desemnare

Organismul/Laboratorul
.............................................
(denumirea completã, adresa, telefon, fax, e-mail,
codul unic de înregistrare, nr. de ordine
în registrul comerţului)

Nr. ......./ data ........... *1)

CERERE DE RECUNOAŞTERE ŞI DESEMNARE

Organismul/Laboratorul *2) ..............................., cu sediul în *3)
......................................, reprezentat prin director/preşedinte *4)
..................................., în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2),
art. 9 alin. (1) şi ale <>art. 14 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 457/2003
privind asigurarea securitãţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasã
tensiune, cu modificãrile ulterioare, solicitã Comisiei de recunoaştere a
organismelor care efectueazã încercãri pentru stabilirea conformitãţii
echipamentelor electrice de joasã tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate
evaluarea în vederea recunoaşterii şi desemnãrii, în scopul de a realiza
testarea/evaluarea conformitãţii pentru grupa de produse *5) .................,
prin *6) ..............................
La prezenta cerere anexãm urmãtoarele documente *7): ......................

Director/preşedinte *8),
..................................

*1) Numãrul/data de înregistrare la autoritatea competentã.
*2) Denumirea completã a organismului.
*3) Adresa completã, codul poştal.
*4) Numele şi prenumele.
*5) Denumirea şi codul produselor sau ale grupei de produse ce face obiectul
evaluãrii, asociate activitãţilor prevãzute în Clasificarea
activitãţilor din economia naţionalã - CAEN.
*6) Denumirea încercãrilor ce fac obiectul evaluãrii.
*7) Documentele, conform prevederilor lit. C din normele metodologice.
*8) Numele, prenumele, semnãtura şi ştampila organismului.ANEXA 2
la normele metodologiceModelul certificatului de recunoaştere

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
Comisia de recunoaştere


CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE
Nr. .................../ data emiterii .............................

În aplicarea prevederilor lit. D pct. 1.1 din anexa la Ordinul ministrului
economiei şi comerţului nr. 35/2004 şi ca urmare a cererii de evaluare
nr. ....... se emite prezentul certificat de recunoaştere, prin care se atestã
cã organismul/laboratorul *1) ...................., cu sediul în *2) ..........,
respectã cerinţele minime prevãzute la <>art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind
evaluarea conformitãţii produselor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
şi are capacitatea şi competenţa de a realiza sarcinile specifice privind
efectuarea de încercãri şi întocmirea de rapoarte tehnice pentru echipamente
electrice din grupa de produse *3) .........................., conform
prevederilor <>art. 7 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 457/2003 privind
asigurarea securitãţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasã tensiune
cu modificãrile ulterioare.

Preşedintele *4),
Comisiei de recunoaştere,
........................................

*1) Denumirea completã a organismului.
*2) Adresa completã, codul poştal.
*3) Denumirea şi codul produselor sau ale grupei de produse asociate
activitãţilor prevãzute în Clasificarea activitãţilor din economia
naţionalã - CAEN.
*4) Numele, prenumele, semnãtura şi ştampila autoritãţii competente.------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016