Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 343 din 16 decembrie 2003  privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul in Romania al unor produse din categoria zahar rafinat, originare din Republica Moldova    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 343 din 16 decembrie 2003 privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul in Romania al unor produse din categoria zahar rafinat, originare din Republica Moldova

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 24 decembrie 2003
În baza prevederilor <>art. 4 alin. (1) pct. 52 din Hotãrârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului,

ministrul economiei şi comerţului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
În conformitate cu prevederile <>art. 2 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.479/2003 , la importul în România de produse din categoria zahãr rafinat, originare din Republica Moldova, pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2004, Ministerul Economiei şi Comerţului deschide un contingent tarifar de 14.000 tone, conform anexei nr. 1.
ART. 2
Administrarea şi gestionarea contingentului tarifar menţionat la art. 1 se realizeazã pe bazã de licenţe neautomate de import eliberate de Ministerul Economiei şi Comerţului prin Direcţia generalã politici comerciale.
ART. 3
(1) Admiterea la import a mãrfurilor originare din Republica Moldova, în cadrul contingentului tarifar menţionat la art. 1, se face numai dupã prezentarea la autoritãţile vamale a licenţei neautomate de import şi a certificatului de origine a mãrfurilor.
(2) Certificatul de origine trebuie sã fie emis de autoritatea desemnatã şi notificatã de Republica Moldova, semnat de persoanele împuternicite, şi sã poarte amprenta de ştampilã.
ART. 4
(1) În vederea eliberãrii licenţelor neautomate de import în cadrul contingentului tarifar menţionat la art. 1, operatorii economici importatori vor completa şi vor prezenta urmãtoarele documente:
a) cererea pentru licenţã neautomatã de import;
b) declaraţia suplimentarã a importatorului, conform formularului prevãzut în anexa nr. 2;
c) copie de pe certificatul de origine prevãzut la art. 3 alin. (2);
d) copie de pe actul de constituire a societãţii comerciale, din care sã rezulte cã are înscris în obiectul de activitate importul de produse agroalimentare, în conformitate cu nomenclatura CAEN.
(2) Cererea pentru licenţã neautomatã de import şi declaraţia suplimentarã a operatorului economic importator vor fi completate de solicitanţi cu toate datele şi informaţiile înscrise în aceste documente.
(3) Rãspunderea pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor înscrise în aceste formulare revine exclusiv operatorilor economici importatori. Atât cererea pentru licenţã neautomatã de import, cât şi declaraţia suplimentarã vor fi semnate numai de reprezentantul legal al operatorului economic care solicitã eliberarea licenţei neautomate de import.
(4) Documentele prevãzute la alin. (1) vor fi expediate prin poştã, în plic închis, cu scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, pe adresa Ministerului Economiei şi Comerţului - Direcţia generalã politici comerciale, municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, codul poştal 010036, cu menţiunea: "contingent import zahãr R.M.", începând cu prima zi lucrãtoare din luna în care se deschide contingentul tarifar trimestrial menţionat în anexa nr. 1.
ART. 5
(1) Cererile pentru licenţã neautomatã de import împreunã cu documentele prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. b), c) şi d) se înregistreazã la Registratura Ministerului Economiei şi Comerţului, conform prevederilor menţionate la art. 4 alin. (4).
(2) Cererile pentru licenţã neautomatã de import greşit completate, incomplete sau cu ştersãturi nu vor fi luate în considerare la eliberarea licenţelor şi vor fi returnate operatorilor economici importatori prin Registratura Ministerului Economiei şi Comerţului din municipiul Bucureşti, sediul din str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1.
(3) Pentru cererile pentru licenţã neautomatã de import admise, eliberarea licenţelor în cadrul contingentului tarifar trimestrial se va face pe baza principiului "primul venit primul servit" şi în limita cantitãţilor disponibile la data eliberãrii licenţelor neautomate de import respective.
(4) La eliberarea licenţelor neautomate de import se va urmãri asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru operatorii economici importatori, în ceea ce priveşte condiţiile de acces la contingentele tarifare trimestriale de import pânã la epuizarea lor.
(5) Cantitatea maximã alocatã operatorilor economici importatori cu ocazia prezentãrii unei cereri complete pentru licenţã neautomatã de import nu poate depãşi, pentru fiecare contingent tarifar trimestrial, cantitatea maximã prevãzutã în anexa nr. 1.
(6) În cazul în care operatorii economici importatori au în derulare contracte de import cu mai mulţi parteneri externi, se pot elibera mai multe licenţe neautomate de import, cu condiţia ca întreaga cantitate solicitatã sã nu depãşeascã, pentru fiecare contingent tarifar trimestrial, cantitatea maximã prevãzutã în anexa nr. 1.
(7) Licenţele neautomate de import vor fi eliberate în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii la Registratura Ministerului Economiei şi Comerţului Direcţia generalã politici comerciale din municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, a cererilor pentru licenţã neautomatã de import şi vor fi valabile pentru o perioadã de cel mult 60 de zile de la data emiterii lor, fãrã ca durata de valabilitate sã depãşeascã sfârşitul trimestrului pentru care contingentul respectiv a fost stabilit.
(8) Preluarea de la Registratura Ministerului Economiei şi Comerţului - Direcţia generalã politici comerciale a:
a) licenţelor neautomate de import eliberate;
b) cererilor pentru licenţã neautomatã de import pentru care nu s-au eliberat licenţe neautomate de import din cauza epuizãrii contingentului tarifar trimestrial, deşi au fost îndeplinite condiţiile prevãzute în prezentul ordin;
c) cererilor pentru licenţã neautomatã de import greşit completate, incomplete sau cu ştersãturi se va face numai de cãtre persoanele împuternicite în acest scop de conducerea operatorului economic importator.
(9) Epuizarea contingentului tarifar trimestrial va fi adusã la cunoştinţã operatorilor economici, prin publicarea de cãtre Ministerul Economiei şi Comerţului - Direcţia generalã politici comerciale a unui anunţ corespunzãtor în Jurnalul afacerilor, editat de Centrul Român de Comerţ Exterior.
ART. 6
(1) Operatorii economici cãrora li s-au eliberat licenţe neautomate de import vor trebui sã facã dovada efectuãrii importului, prezentând în termen de maximum 10 zile de la momentul vãmuirii o copie/fotocopie lizibilã a Declaraţiei vamale de import, împreunã cu o copie a licenţei neautomate de import aferente. Documentele vor fi transmise la Registratura Ministerului Economiei şi Comerţului - Direcţia generalã politici comerciale din municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, codul poştal 010036.
(2) În cazul în care, din diferite motive, licenţele neautomate de import nu sunt utilizate în termenul de valabilitate, acestea vor fi restituite Ministerului Economiei şi Comerţului - Direcţia generalã politici comerciale, prin registraturã, în termen de 5 zile de la data expirãrii valabilitãţii.
(3) Nerestituirea la timp a licenţelor neautomate de import neutilizate conform prevederilor alin. (2) conduce automat la pierderea dreptului operatorilor economici respectivi de a beneficia ulterior, în cursul anului 2004, de regimul preferenţial instituit în conformitate cu prezentul ordin.
ART. 7
La cererea justificatã a operatorilor economici importatori, Ministerul Economiei şi Comerţului - Direcţia generalã politici comerciale poate aproba o singurã modificare a licenţei neautomate de import, în termenul de valabilitate a acesteia.
ART. 8
Licenţele neautomate de import eliberate sunt netransmisibile, necomercializabile şi nu pot fi utilizate decât de titulari.
ART. 9
(1) Cantitãţile remanente, aferente licenţelor neautomate de import eliberate şi neutilizate, precum şi celor parţial utilizate în cadrul fiecãrui contingent tarifar trimestrial vor fi realocate operatorilor economici importatori, în ordinea prezentãrii cererilor la Ministerul Economiei şi Comerţului - Direcţia generalã politici comerciale, astfel încât termenul de realizare sã nu depãşeascã ultima zi a trimestrului respectiv.
(2) Licenţele neautomate de import vor fi eliberate în condiţiile prezentului ordin.
(3) Nu au acces la aceste cantitãţi urmãtorii operatori economici importatori:
a) cei care nu au realizat importul a minimum 95% din cantitatea aprobatã prin licenţele neautomate de import;
b) cei care nu respectã prevederile art. 6.
ART. 10
Specimenele de semnãturã ale persoanelor împuternicite sã semneze licenţele neautomate de import din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului - Direcţia generalã politici comerciale, precum şi amprenta de ştampilã vor fi transmise la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, în vederea difuzãrii acestora la unitãţile vamale din teritoriu.
ART. 11
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 12
Prezentul ordin intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2004 şi se aplicã pânã la 30 septembrie 2004 inclusiv.

Ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu

Bucureşti, 16 decembrie 2003.
Nr. 343.

ANEXA 1LISTA

produselor din categoria zahãr rafinat, originare din Republica Moldova,
pentru care se stabileşte un contingent tarifar exceptat de la plata
taxelor vamale pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2004

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Poziţia tarifarã/ Contingentul (tone) Cantitatea maximã alocatã
Denumirea produsului 1 ianuarie - unui operator economic
30 septembrie 2004 (tone)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ex 1701.91.00
Zahãr rafinat la care s-au 14.000, din care:
adãugat arome sau coloranţi 4.667 -
1 ianuarie - 31 martie 2004 100
1701.99.10 4.667 -
1 aprilie - 30 iunie 2004 100
Zahãr alb 4.666 -
1 iulie - 30 septembrie 2004 100
ex 1701.99.90
Altele, care conţin zahãr rafinat
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 2MODELUL
declaraţiei suplimentare a importatorului
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Codul unic de înregistrare ................ │
│ │
│ DECLARAŢIE SUPLIMENTARĂ A IMPORTATORULUI │
│ │
│ 1. Declar pe propria rãspundere cã în obiectul de activitate al societãţii│
│ comerciale, pentru care solicit licenţã neautomatã de import, este cuprins şi│
│ importul de produse agroalimentare. │
│ 2. Mã angajez ca în termen de 10 zile de la data utilizãrii licenţei │
│ neautomate de import (vãmuirii mãrfii) sã prezint la Ministerul Economiei şi│
│ Comerţului - Direcţia generalã politici comerciale o copie de pe licenţa │
│ neautomatã de import eliberatã, însoţitã de fotocopie lizibilã de pe │
│ declaraţia (declaraţiile) vamalã de import. │
│ 3. În cazul în care nu am utilizat licenţa neautomatã de import în limita│
│ termenului de valabilitate înscris, mã angajez ca în termen de 5 zile de la │
│ expirarea acesteia sã o returnez la Ministerul Economiei şi Comerţului - │
│ Direcţia generalã politici comerciale pentru a evita blocarea contingentului│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016