Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 320 din 15 februarie 2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 320 din 15 februarie 2007  privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 320 din 15 februarie 2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public

EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2007

Având în vedere prevederile <>art. 184 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice,
vãzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calitãţii în sãnãtate nr. E.N. 1.389 din 12 februarie 2007,

ministrul sãnãtãţii publice emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã conţinutul Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical, încheiat între spital prin manager şi şeful secţiei/ laboratorului sau serviciului medical, prevãzut în anexã.
ART. 2
(1) Lista indicatorilor specifici de performanţã ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical, anexã la Contractul de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical, se propune de comitetul director al spitalului şi se aprobã de cãtre manager.
(2) Nivelul indicatorilor specifici de performanţã ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical se aprobã anual de cãtre managerul spitalului, având în vedere valorile medii naţionale ale indicatorilor specifici.
ART. 3
Şefii de secţii, şefii de laborator sau şefii de servicii medicale, numiţi pe bazã de concurs organizat conform legii sau pe baza funcţiilor didactice, cu respectarea prevederilor în vigoare, încheie contract de administrare conform modelului anexat.
ART. 4
Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 5
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãţii Publice, autoritãţile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitarã proprie, precum şi unitãţile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Bucureşti, 15 februarie 2007.
Nr. 320.


ANEXĂ

CONTRACT DE ADMINISTRARE
a secţiei/laboratorului/serviciului medical .............

I. Pãrţile contractului
Spitalul ..............................., reprezentat prin domnul/doamna .........................., în calitate de manager, şi domnul/doamna ...................................., şef al secţiei/laboratorului sau serviciului medical ........................., domiciliat/domiciliatã în ......................................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........... nr. ................., CNP ............................., au convenit încheierea prezentului contract de administrare.

II. Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract de administrare este organizarea şi conducerea activitãţii secţiei/laboratorului sau serviciului medical ......................., pe baza obiectivelor şi a indicatorilor specifici de performanţã cuprinşi în proiectul de management, prevãzuţi în anexa la prezentul contract de administrare, în scopul furnizãrii de servicii medicale şi alte servicii, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea şi eficienţa.

III. Durata contractului
(1) Prezentul contract de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical se încheie pe o perioadã de 3 ani.
(2) Prezentul contract de administrare poate fi prelungit sau poate înceta, înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanţã.

IV. Drepturile şi obligaţiile pãrţilor

A.1. Drepturile şefului de secţie/laborator/serviciu medical:
1. dreptul la concediu de odihnã anual, conform prevederilor legale;
2. dreptul de a fi sprijinit, la cerere, de cãtre manager, consiliul medical şi comitetul director în implementarea activitãţilor specifice;
3. dreptul la informare nelimitatã asupra activitãţii secţiei/laboratorului sau serviciului medical, având acces la toate documentele privind activitatea medicalã şi economico-financiarã a acesteia/acestuia;
4. dreptul de a suspenda, pe perioada existenţei contractului de administrare, eventualul contract de muncã încheiat cu o altã instituţie publicã din domeniul sanitar;
5. dreptul sã desfãşoare activitate conform pregãtirii profesionale în secţia/laboratorul sau serviciul medical în care deţine funcţia de conducere.

A.2. Obligaţiile şefului de secţie/laborator/serviciu medical, dupã caz:
1. îndrumã şi realizeazã activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi rãspunde de calitatea actului medical;
2. organizeazã şi coordoneazã activitatea medicalã din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţã ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical, prevãzuţi în anexa la prezentul contract de administrare;
3. rãspunde de crearea condiţiilor necesare acordãrii de asistenţã medicalã de calitate de cãtre personalul din secţie/laborator sau serviciul medical;
4. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei/laboratorului sau serviciului medical şi rãspunde de realizarea planului aprobat;
5. rãspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de cãtre personalul medico-sanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
6. evalueazã necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei/laboratorului sau serviciului medical, investiţiile şi lucrãrile de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfãşurarea activitãţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;
7. angajeazã cheltuieli în limita bugetului repartizat;
8. aplicã strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
9. înainteazã comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei/laboratorului sau serviciului medical, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;
10. înainteazã comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei/laboratorului sau serviciului medical, conform reglementãrilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunitãţii locale ori alte surse;
11. întreprinde mãsurile necesare şi urmãreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţã ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical, prevãzuţi în anexa la prezentul contract de administrare;
12. elaboreazã fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobãrii managerului spitalului;
13. rãspunde de respectarea la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical a regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;
14. stabileşte atribuţiile care vor fi prevãzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le înainteazã spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
15. face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncã, în funcţie de volumul de activitãţi, conform reglementãrilor legale în vigoare;
16. propune programul de lucru pe locuri de muncã şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobãrii de cãtre manager;
17. propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;
18. supervizeazã conduita terapeuticã, avizeazã tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei;
19. aprobã internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internãrilor de urgenţã;
20. hotãrãşte oportunitatea continuãrii spitalizãrii în primele 24 de ore de la internare;
21. avizeazã şi rãspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
22. evalueazã performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directã, conform structurii organizatorice şi fişei postului;
23. propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobãrii managerului;
24. coordoneazã activitãţile de control al calitãţii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
25. rãspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienã, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sãnãtãţii Publice;
26. asigurã monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activitãţii medicale, financiar-economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
27. rãspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de cãtre personalul medical din subordine şi ia mãsuri imediate când se constatã încãlcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
28. asigurã respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la pãstrarea secretului profesional, pãstrarea confidenţialitãţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
29. urmãreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de cãtre personalul medical din subordine;
30. în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducãtorului compartimentului de specialitate, conform normelor şi procedurilor legale, şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor, care se aprobã de conducãtorul spitalului;
31. propune protocoale specifice de practicã medicalã, care urmeazã sã fie implementate la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, cu aprobarea consiliului medical;
32. rãspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizãrilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
33. propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital.

B.1. Drepturile managerului spitalului:
1. dreptul la informare nelimitatã asupra activitãţii secţiei/laboratorului sau serviciului medical, putând solicita documente referitoare la activitatea medicalã şi economico-financiarã a acesteia, cu respectarea <>Legii drepturilor pacientului nr. 51/2003 ;
2. dreptul de a elibera din funcţie şeful de secţie/laborator sau serviciu medical în cazul nerealizãrii indicatorilor specifici de performanţã ai managementului secţiei/laboratorului sau serviciului medical, dupã caz, timp de cel puţin un an;
3. dreptul de a fi informat prompt asupra evenimentelor deosebite legate de activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical.

B.2. Obligaţiile managerului spitalului:
1. asigurã şefului de secţie/laborator sau serviciu medical libertate în conducerea şi organizarea activitãţii secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în vederea îndeplinirii indicatorilor prevãzuţi în contract;
2. monitorizeazã îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţã ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical de cãtre şeful de secţie/laborator sau serviciu medical;
3. oferã suport consultativ privind strategia de dezvoltare a spitalului şi cea specificã secţiei/laboratorului sau serviciului medical, date comparative privind performanţa altor spitale ori secţii/laboratoare sau serviciului, suport tehnic privind elaborarea planurilor de dezvoltare, management financiar, colectare şi analiza de date pentru indicatori de performanţã;
4. evalueazã lunar, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie realizarea indicatorilor de performanţã şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
5. analizeazã trimestrial sau ori de câte ori este nevoie realizarea planului de achiziţii publice, a investiţiilor şi a lucrãrilor de reparaţii curente şi capitale ale secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
6. numeşte, la propunerea şefului de secţie/laborator sau serviciu medical, un înlocuitor al acestuia pentru perioadele când acesta nu este prezent în spital.

V. Rãspunderea pãrţilor
(1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor prevãzute de prezentul contract de administrare, pãrţile rãspund potrivit prevederilor legale.
(2) Şeful secţiei/laboratorului sau serviciului rãspunde civil, contravenţional, material sau penal, dupã caz, pentru nerespectarea prevederilor legale şi pentru daunele produse spitalului prin orice acte contrare intereselor acestuia.

VI. Încetarea contractului
Prezentul contract de administrare înceteazã prin:
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacã pãrţile nu au convenit prelungirea acestuia;
b) revocarea din funcţie a şefului de secţie/laborator sau serviciu medical, în cazul:
- nerealizãrii indicatorilor de performanţã ai managementului secţiei/laboratorului sau serviciului medical, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia;
- neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin prezentul contract;
c) acordul de voinţã al pãrţilor semnatare;
d) apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, prevãzutã de lege;
e) decesul sau punerea sub interdicţie judecãtoreascã a şefului de secţie/laborator sau serviciu medical;
f) renunţarea şefului de secţie/laborator sau serviciu medical în situaţia neasigurãrii condiţiilor prevãzute în contract sau în cazul apariţiei altor situaţii întemeiate;
g) împlinirea vârstei de pensionare prevãzute de lege.

VII. Modificarea contractului
Prezentul contract de administrare poate fi modificat cu acordul pãrţilor sau pe baza unor reglementãri legale ulterioare încheierii acestuia.

VIII. Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de administrare se rezolvã pe cale amiabilã, iar în cazul în care litigiile nu se rezolvã pe cale amiabilã, pãrţile se pot adresa instanţelor judecãtoreşti competente.

IX. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract de administrare pot fi completate cu dispoziţii specifice, corelate cu specificul fiecãrei secţii/laborator sau serviciu medical.
Prezentul contract de administrare a fost încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astãzi, .........................., şi constituie act adiţional la contractul individual de muncã, conform art. 17 alin. (4) din Codul muncii.

Manager, Şef secţie/laborator sau serviciu medical,
............. ...................................

---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016