Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 318 din 11 octombrie 2007 privind organizarea si executarea inspectiilor si controalelor in Ministerul Internelor si Reformei Administrative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 318 din 11 octombrie 2007  privind organizarea si executarea inspectiilor si controalelor in Ministerul Internelor si Reformei Administrative    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 318 din 11 octombrie 2007 privind organizarea si executarea inspectiilor si controalelor in Ministerul Internelor si Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007

În temeiul prevederilor <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,

ministrul internelor şi reformei administrative emite urmãtorul ordin:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul ordin instituie un ansamblu de norme tehnico-juridice prin care se stabilesc tipurile de control executate în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, scopul controlului, obiectivele şi modalitãţile de desfãşurare ale acestuia, documentele în care se concretizeazã acţiunile de control şi mãsurile propuse de personalul cu atribuţii de control.
ART. 2
În cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se organizeazã şi se executã urmãtoarele tipuri de control: inspecţii, controale de fond şi controale tematice.
ART. 3
Scopul controlului este acela de creştere a eficienţei şi eficacitãţii activitãţii desfãşurate în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative prin executarea activitãţilor de comparare a rezultatelor obţinute cu obiectivele prevãzute, de mãsurare a performanţelor realizate cu standardele stabilite iniţial, de identificare a abaterilor şi de adoptare a mãsurilor pentru eliminarea acestora.
ART. 4
Principiile care stau la baza controlului sunt:
a) principiul legalitãţii - presupune ca toate activitãţile specifice controlului sã fie desfãşurate cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legislaţiei în materie;
b) principiul obiectivitãţii - presupune o evaluare corectã şi cât mai aproape de realitate a rezultatelor obţinute, a cauzelor care au determinat abaterile şi a mãsurilor necesare înlãturãrii ori diminuãrii efectelor negative şi integrãrii celor pozitive;
c) principiul eficacitãţii - se referã la oportunitatea şi finalitatea controlului, în scopul obţinerii rezultatelor scontate;
d) principiul eficienţei - are în vedere maximizarea rezultatelor activitãţii de control în raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de timp;
e) principiul controlului preventiv - presupune prevederea şi identificarea posibilelor erori şi abateri în scopul prevenirii acestora pe întreg parcursul desfãşurãrii procesului de management;
f) principiul motivãrii personalului - se referã la aplicarea cu obiectivitate a sistemului sancţiune-recompensã personalului implicat în activitãţile de control;
g) principiul viziunii unitare - activitatea de control trebuie sã aibã la bazã o viziune unitarã a problematicii, atât în sensul reglementãrilor, cât şi al generalizãrii experienţei pozitive;
h) principiul coordonãrii şi cooperãrii unitare - în sensul cã unitatea centralã de control coordoneazã toate activitãţile de control şi în acelaşi timp coopereazã cu structurile implicate;
i) principiul profesionalizãrii - presupune pregãtirea profesionalã corespunzãtoare a specialiştilor care efectueazã activitatea de control, precum şi diseminarea informaţiilor, a bunelor practici şi a instrumentelor de lucru în domeniu;
j) principiul complementaritãţii - presupune implicarea activã a structurilor de control ale fiecãrei unitãţi aflate în subordinea sau coordonarea ministerului în efectuarea permanentã a controlului activitãţii proprii. Astfel, controlul realizat de Corpul de control al ministrului este completat de cãtre cel intern, efectuat în cadrul structurilor ministerului;
k) principiul continuitãţii - activitãţile de control trebuie sã aibã un caracter permanent;
l) principiul respectãrii demnitãţii umane - presupune ca, în exercitarea activitãţii de control, sã fie respectate toate drepturile şi demnitatea persoanelor controlate.

CAP. II
Organizarea şi executarea inspecţiilor, controalelor de fond şi controalelor tematice

SECŢIUNEA 1
Organizarea şi executarea inspecţiei

ART. 5
Inspecţia este controlul general, ierarhic superior şi planificat, dispus de cãtre ministrul internelor şi reformei administrative, care vizeazã o examinare şi o cercetare complexã, multidisciplinarã a activitãţii structurilor ministerului, în scopul evaluãrii obiective a rezultatelor, a competenţei şi capacitãţilor managerilor, al identificãrii şi corectãrii deficienţelor constatate.
ART. 6
(1) Inspecţia se organizeazã numai de Corpul de control al ministrului.
(2) Inspecţia este executatã de o comisie formatã din specialişti ai Corpului de control al ministrului.
(3) Preşedintele comisiei este directorul general al Corpului de control al ministrului sau unul dintre adjuncţii acestuia.
ART. 7
Inspecţia se executã la nivelul departamentelor, direcţiilor generale centrale, al celorlalte instituţii şi structuri aflate în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi la autoritãţi ale administraţiei publice locale, potrivit legii.
ART. 8
Inspecţiile se desfãşoarã în baza planului unic de inspecţii aprobat anual de cãtre ministrul internelor şi reformei administrative, la propunerea Corpului de control al ministrului.
ART. 9
(1) Inspecţia se executã în baza planului de inspecţie care cuprinde urmãtoarele:
a) unitatea (instituţia) care face obiectul inspecţiei;
b) scopul şi obiectivele inspecţiei;
c) perioada de activitate supusã inspecţiei;
d) componenţa comisiei şi subcomisiilor;
e) durata de desfãşurare a inspecţiei.
(2) Perioada de executare a inspecţiei se poate prelungi prin dispoziţie motivatã a directorului general al Corpului de control al ministrului, dupã caz, pânã la realizarea obiectivelor stabilite prin planul de inspecţie.
(3) Constatãrile efectuate pe timpul inspecţiei, concluziile şi mãsurile propuse de Corpul de control al ministrului se materializeazã în raportul de inspecţie şi se supun aprobãrii ministrului internelor şi reformei administrative.
ART. 10
(1) Preşedintele comisiei de inspecţie rãspunde de pregãtirea inspecţiei, scop în care dispune, cu cel puţin 5 zile înaintea declanşãrii acestei activitãţi, mãsurile necesare documentãrii şi instruirii membrilor comisiei în legãturã cu specificul misiunilor şi sarcinilor structurilor inspectate, cunoaşterea legislaţiei, a ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor de linie.
(2) În termenul prevãzut la alin. (1), preşedintele comisiei de inspecţie ia mãsuri de înştiinţare a şefului structurii care urmeazã a fi inspectatã cu privire la data începerii inspecţiei, perioada supusã inspecţiei şi obligaţia întocmirii raportului de informare prevãzut în anexa nr. 1.
(3) Din comisiile de inspecţie pot face parte, la solicitarea preşedintelui acesteia, specialişti cu experienţã profesionalã în domeniu din alte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, desemnaţi de şefii acestora.
ART. 11
(1) Inspecţia debuteazã prin prezentarea la sediul instituţiei inspectate a obiectivelor inspecţiei şi a membrilor comisiei de inspecţie de cãtre preşedintele acesteia, dupã care şeful structurii evaluate prezintã raportul de informare şi personalul cu atribuţii de conducere.
(2) Pe timpul executãrii inspecţiei, în vederea realizãrii obiectivelor acesteia, personalul instituţiei inspectate este obligat sã punã la dispoziţia inspectorilor toate materialele şi documentele din dotarea unitãţii sau deţinute în exercitarea atribuţiunilor de serviciu şi sã furnizeze toate datele şi informaţiile care au legãturã cu exercitarea sarcinilor de serviciu.
(3) Ridicarea oricãror înscrisuri sau documente de cãtre inspectori se efectueazã în condiţiile prevãzute de lege.
(4) Dacã pe timpul executãrii inspecţiei sunt comise abateri disciplinare de cãtre personalul inspectat, preşedintele comisiei de inspecţie ia mãsuri pentru sesizarea şefilor/comandanţilor competenţi ai acestuia, în vederea dispunerii cercetãrii prealabile.
(5) În cazul în care pe timpul inspecţiei se constatã indicii cu privire la existenţa unor pagube create de cãtre personalul instituţiei inspectate, preşedintele comisiei de inspecţie dispune mãsuri de efectuare a cercetãrii administrative şi recuperarea pagubei, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(6) În cazul în care pe timpul inspecţiei se constatã sãvârşirea unor infracţiuni de cãtre personalul unitãţii instituţiei inspectate, preşedintele comisiei de inspecţie ia mãsuri pentru sesizarea organului competent sã efectueze urmãrirea penalã.
(7) Pe timpul inspecţiei membrii comisiei de inspecţie întocmesc note de constatare cu concluziile rezultate la sfârşitul evaluãrii fiecãrui domeniu de activitate, formaţiune/subunitate sau autoritate a administraţiei publice locale ori centrale şi se aduc la cunoştinţã, sub semnãturã, conducerii instituţiei inspectate şi personalului evaluat.
(8) Modelul notei de constatare este prevãzut în anexa nr. 2.
(9) Pe timpul inspecţiei personalul evaluat poate contesta la preşedintele comisiei de inspecţie, în scris şi motivat, concluziile cuprinse în notele de constatare.
(10) Preşedintele comisiei de inspecţie se pronunţã, pânã la încheierea inspecţiei, în legãturã cu admiterea sau respingerea contestaţiei.
(11) Când preşedintele comisiei de inspecţie apreciazã cã obiectivele inspecţiei au fost realizate, acesta declarã închisã inspecţia. Cu aceastã ocazie sunt prezentate conducerii instituţiei inspectate principalele concluzii ale inspecţiei.
ART. 12
(1) Raportul de inspecţie se elaboreazã de comisia de inspecţie în termen de 20 de zile de la închiderea inspecţiei.
(2) Raportul de inspecţie cuprinde realizãrile, disfuncţiile, deficienţele şi planul cu mãsuri de ordin organizatoric, administrativ şi disciplinar pentru remedierea acestora.
(3) În cadrul raportului de inspecţie, activitatea instituţiei este apreciatã prin efectuarea mediei notelor acordate pentru fiecare dintre obiectivele generale prevãzute la art. 22, astfel:
a) FOARTE BINE FB - 9,00-10,00;
b) BINE B - 7,00- 8,99;
c) SATISFĂCĂTOR S - 5,00- 6,99;
d) NESATISFĂCĂTOR NS - 1,00- 4,99.
(4) Nota obţinutã la fiecare obiectiv general rezultã din media notelor acordate la obiectivele specifice.
(5) Calificativul general acordat instituţiei inspectate este luat în considerare, conform semnificaţiei date, la întocmirea evaluãrilor anuale ale personalului cu funcţii de conducere.
ART. 13
(1) Dupã aprobarea raportului de inspecţie de cãtre ministrul internelor şi reformei administrative, preşedintele comisiei de inspecţie îl prezintã şefului instituţiei inspectate, la sediul acesteia.
(2) În termen de 3 luni de la data prezentãrii raportului de inspecţie sau la alte termene prevãzute în cuprinsul acestuia, şeful instituţiei inspectate informeazã, în scris, Corpul de control al ministrului despre stadiul realizãrii mãsurilor stabilite în urma inspecţiei.
(3) În termen de 6 luni de la prezentarea raportului de inspecţie, de regulã, Corpul de control verificã modul de executare a mãsurilor stabilite.

SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea şi executarea controlului de fond

ART. 14
Controlul de fond este activitatea de verificare internã, planificatã, dispusã de cãtre şefii/comandanţii departamentelor, direcţiilor generale centrale, ai celorlalte instituţii şi structuri aflate în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în scopul evaluãrii activitãţii structurilor subordonate, a competenţei şi capacitãţii managerilor, al identificãrii şi corectãrii deficienţelor constatate.
ART. 15
(1) Controlul de fond se executã în baza planului unic de control, aprobat anual de cãtre şefii structurilor care le organizeazã.
(2) Controlul de fond este condus de cãtre şefii/comandanţii menţionaţi la art. 14 sau de alte persoane delegate de cãtre aceştia.
(3) În planul de control sunt cuprinse urmãtoarele:
a) scopul şi obiectivele controlului;
b) perioada de activitate supusã controlului;
c) componenţa comisiei de inspecţie şi a subcomisiilor;
d) durata de desfãşurare a controlului.
(4) Perioada de executare a controlului de fond se poate prelungi, dupã caz, pânã la realizarea obiectivelor stabilite prin planul de control.
(5) Elaborarea şi aprecierea concluziilor desprinse se materializeazã prin raportul de control.
ART. 16
Prevederile art. 9-12 se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul controalelor de fond.

SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea şi executarea controlului tematic

ART. 17
Controlul tematic este activitatea de verificare internã, neplanificatã, care se executã, de regulã, inopinat, prin care se urmãresc analizarea, evaluarea, îndrumarea şi/sau sprijinul unei activitãţi determinate şi se executã atât de Corpul de control al ministrului, cât şi de direcţiile din aparatul central, instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pe toate nivelurile ierarhice.
ART. 18
(1) Controlul tematic se executã în baza planului de control aprobat de cãtre şefii/comandanţii menţionaţi la art. 14 sau de alte persoane delegate de cãtre aceştia.
(2) Controlul tematic este condus de cãtre şefii/comandanţii menţionaţi la art. 14 sau de persoanele delegate.
(3) Prevederile art. 15 alin (3) şi (4) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul controalelor tematice.
ART. 19
(1) Durata, mijloacele şi modalitãţile de executare a controlului tematic, componenţa comisiilor şi obiectivele de control se stabilesc de cãtre şefii/comandanţii care le dispun.
(2) Rezultatele controalelor tematice se materializeazã în raportul de control, nota de constatare sau în registre speciale destinate acestui scop.
(3) La încheierea controalelor tematice nu se acordã calificative.
ART. 20
Controlul tematic debuteazã prin prezentarea la sediul instituţiei controlate a obiectivelor controlului tematic şi a membrilor comisiei de inspecţie de cãtre preşedintele acesteia.
ART. 21
Prevederile art. 9 alin. (1) şi (3), art. 11 alin. (2)-(11), art. 12 alin. (1) şi (2) şi ale art. 13 alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul controlului tematic.

CAP. III
Obiectivele generale şi specifice ale inspecţiilor şi controalelor

ART. 22
Obiectivele generale care se urmãresc cu ocazia inspecţiilor şi controalelor sunt, în principal, urmãtoarele:
a) modul şi stadiul de implementare a strategiilor şi planurilor de acţiuni prioritare;
b) legitimitatea, eficacitatea, eficienţa, finalitatea activitãţii unitãţii şi conformitatea strategicã a organizãrii şi funcţionãrii structurii;
c) gradul de încredere al comunitãţii şi imaginea instituţiilor în rândul opiniei publice;
d) organizarea şi executarea activitãţilor specifice conform atribuţiilor funcţionale;
e) activitatea de management resurse umane;
f) pregãtirea funcţionarilor publici cu statut special şi a personalului militar pentru îndeplinirea misiunilor;
g) organizarea activitãţilor pentru creşterea capacitãţii de rãspuns a unitãţii în situaţii deosebite şi capacitatea operativã şi de intervenţie;
h) activitatea de organizare, asigurarea cu personal, folosirea şi evidenţa acestuia;
i) activitatea de înzestrare şi respectarea disciplinei în domeniu;
j) pregãtirea pentru reacţii în situaţii de crizã şi logistica pentru stãri excepţionale;
k) ordinea interioarã, starea şi practica disciplinarã;
l) activitatea de management logistic;
m) activitatea medicalã şi sanitar-veterinarã;
n) activitatea financiar-contabilã;
o) activitatea de comunicaţii şi informaticã;
p) activitatea de secretariat, relaţii cu publicul, arhivã şi informare-documentare;
q) activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate;
r) activitatea de psihologie;
s) activitatea juridicã;
ş) competenţa managerialã şi diagnoza climatului organizaţional.
ART. 23
Obiectivele specifice ale inspecţiei sau controlului se stabilesc în planurile de inspecţie sau de control.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 24
La întocmirea planului unic de inspecţie, pentru evitarea suprapunerii activitãţilor de control efectuate de structurile cu atribuţii în acest sens, comandanţii/şefii departamentelor, direcţiilor generale centrale, ai celorlalte instituţii şi structuri aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative vor informa Corpul de control al ministrului, pânã la data de 30 noiembrie, despre controalele executate în anul curent şi cele planificate în anul urmãtor.
ART. 25
Inspecţiile şi controalele se executã concomitent cu desfãşurarea activitãţilor curente de cãtre structurile evaluate, acordându-se sprijin în organizarea şi îndeplinirea sarcinilor şi misiunilor specifice acestora, înlãturarea deficienţelor constatate şi a cauzelor care le-au generat.
ART. 26
Inspecţiile şi controalele la structurile aparatului central din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative se executã potrivit prevederilor prezentului ordin, iar obiectivele se stabilesc în funcţie de atribuţiile prevãzute în regulamentele proprii de organizare şi funcţionare.
ART. 27
Corpul de control al ministrului verificã şi monitorizeazã modalitãţile în care comandanţii/şefii departamentelor, direcţiilor generale centrale, ai celorlalte instituţii şi structuri aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative organizeazã şi executã activitãţile de control reglementate prin prezentul ordin.
ART. 28
Structurile aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative înainteazã Corpului de control al ministrului, în format electronic, regulamentele de organizare şi funcţionare, ordinele, instrucţiunile, metodologiile, dispoziţiile care le reglementeazã activitatea internã, precum şi rapoartele privind concluziile controalelor de fond şi tematice efectuate, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora.
ART. 29
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 30
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

Bucureşti, 11 octombrie 2007.
Nr. 318.


ANEXA 1

RAPORT DE INFORMARE*)

1. Scurt istoric:
a) acte normative în baza cãrora a fost înfiinţatã unitatea;
b) evoluţia în timp a unitãţii prin prisma reorganizãrilor structurale.
2. Realizãrile obţinute în perioada supusã inspecţiei, pe linia îndeplinirii atribuţiilor şi misiunilor specifice:
a) indicatori şi situaţii statistice comparative pe etape de timp;
b) mãsuri pentru eficientizarea activitãţilor, stabilite de alte structuri de control, precum şi cele proprii, monitorizarea acestora şi stadiul îndeplinirii lor.
3. Greutãţi care au impietat activitatea unitãţii
4. Disfuncţii şi nereguli identificate în activitatea proprie, pe domenii de activitate.


Şeful unitãţii,
---------------
--------
*) Raportul de informare se întocmeşte de cãtre şeful/comandantul unitãţii ce urmeazã a fi evaluatã/verificatã.


ANEXA 2

NOTĂ DE CONSTATARE
cu principalele concluzii rezultate în urma
inspecţiei efectuate pe linie de .........
(denumirea obiectivului sau domeniului de activitate verificat)
la ........ (denumirea unitãţii)

1. Modul de îndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor specifice (baza legalã şi realizãri)
2. Greutãţi întâmpinate
3. Nereguli şi disfuncţionalitãţi constatate
4. Neajunsuri remediate pe timpul efectuãrii inspecţiei (mãsuri proactive)
5. Calificativul propus (dacã este cazul, se vor propune calificative pe compartimente de muncã şi subunitãţi)
6. Program cu mãsurile propuse pentru remedierea neregulilor constatate, cu responsabilitãţi şi termene precise, referitoare la probleme de concepţie, organizatorice sau neconcordanţe cu actele normative etc.


Din partea:

..................... .....................
(denumirea structurii (denumirea structurii
de control) inspectate)

.................................................
(denumirea direcţiei centrale din care face parte
specialistul cooptat în comisia de inspecţie)

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016