Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.769 din 23 decembrie 2008  pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 3.769 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2009
În baza prevederilor <>art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale <>art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>art. 4 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã,
în temeiul prevederilor <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generalã de metodologie contabilã instituţii publice va lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat

Bucureşti, 23 decembrie 2008.
Nr. 3.769.

ANEXĂ
-----

NORME METODOLOGICE
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008

Autoritãţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, sã întocmeascã situaţii financiare trimestriale şi anuale. Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificãrilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuţie bugetarã şi anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative.
Situaţiile financiare ale anului 2008 reprezintã documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2008.
Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţionalã, respectiv în lei, fãrã subdiviziuni ale leului. Pentru necesitãţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altã monedã.
Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, şi modelele aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în <>Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi altor reglementãri în vigoare.
Formularele actualizate ce compun situaţiile financiare la 31 decembrie 2008 sunt afişate pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor: www. mfinante.ro/legislaţie/reglementãri contabile.
La aceeaşi adresã sunt afişate şi corelaţiile dintre formularele de situaţii financiare.
În baza <>art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casã a bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de unitãţile Trezoreriei Statului, şi în urma verificãrii şi analizãrii acestora, Ministerul Economiei şi Finanţelor elaboreazã Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, Contul de execuţie a bugetului asigurãrilor sociale de stat, pe care le prezintã Guvernului şi care, dupã verificare de cãtre Curtea de Conturi a României, se aprobã de Parlament.
Potrivit prevederilor <>art. 40 alin. (1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, Ministerul Economiei şi Finanţelor întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.
Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilitã de Ministerul Economiei şi Finanţelor, se prezintã Guvernului odatã cu Contul general anual de execuţie a bugetului de stat.
A. La întocmirea situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2008, instituţiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum şi urmãtoarele:
-Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008, aprobate prin <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.647/2008 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 24 decembrie 2008;
- Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007;
- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008, cu excepţia prevederilor pct. 5 "Înregistrarea veniturilor încasate în contul unic", care se modificã având în vedere prevederile pct. 4 din <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.799/2008 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plãtite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de aceştia, aprobatã prin <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.314/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit cãruia sumele existente în data de 31 decembrie 2008, în contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurãrilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" rãmân înregistrate în acest cont.
În consecinţã, ultima înregistrare contabilã de la pct. 5 lit. a) şi înregistrãrile contabile de la lit. b) ale aceluiaşi punct din <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008 se eliminã.
1. La punctul 5.3.2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt prevãzute urmãtoarele: "La efectuarea oricãror plãţi din conturile deschise la unitãţile Trezoreriei Statului, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta copii ale ordonanţãrilor de platã întocmite conform modelului prevãzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 ."
Urmãtoarele operaţiuni: virarea cu ordin de platã a sumelor dintr-un cont de disponibil în altul, restituirea garanţiilor gestionarilor, restituirea garanţiilor de participare la licitaţie, restituirea unor sume încasate necuvenit etc., deşi reprezintã plãţi, nu reprezintã cheltuieli prevãzute în buget care anterior au fost angajate şi lichidate şi nu necesitã prezentarea de copii ale formularului "Ordonanţare de platã" la unitãţile Trezoreriei Statului.
2. Orice operaţiune economico-financiarã este consemnatã în momentul efectuãrii ei în documente justificative. Documentele justificative care reflectã operaţiunea de achiziţionare carburanţi pe baza cardului sunt, în principal: extrasul de cont de la trezoreria de la care se alimenteazã cardul, extrasul de cont al cardului, precum şi bonul de carburant eliberat.
Actualmente existã douã tipuri de carduri pentru achiziţionarea de carburanţi:
a) cardul de debit - este cardul care permite alimentarea cu carburanţi auto în limita unei valori stabilite de beneficiar şi achitate anterior de acesta;
b) cardul de credit - este cardul care permite alimentarea cu carburanţi auto în limita unei valori stabilite de beneficiar fãrã ca acesta sã fi virat suma respectivã.
Achitarea carburanţilor achiziţionaţi cu acest tip de card se face dupã emiterea facturii de cãtre furnizor, la termenul stabilit de cãtre acesta.
Plafonul valoric sau limita de credit stabilitã pe card reprezintã valoarea totalã a carburanţilor auto care pot fi achiziţionaţi cu un card emis de o benzinãrie. Aceastã limitã este divizatã pe un anumit numãr de carduri, în mod egal sau diferenţiat, conform solicitãrii beneficiarului. La epuizarea acestei limite posesorul nu mai poate efectua alimentãri pe baza cardului încredinţat, acesta putând fi utilizat numai dupã achitarea facturii, facturã care cuprinde contravaloarea alimentãrilor efectuate de cãtre instituţie în perioada anterioarã.
Redãm mai jos monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni:


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
│Nr. │ Explicaţii │Simbol │ Simbol │
│crt.│ │ cont │ cont │
│ │ │debitor│ creditor│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│1. │Înregistrarea facturii privind serviciile de in- │ │ │
│ │scripţionare şi expediere a cardurilor de credit │ 628 │ 401 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│2. │Plata furnizorului │ 401 │ 770, 560│
│ │ │ │ etc. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│3. │Distribuirea cardurilor de credit şi a instrucţiunilor │ │ │
│ │de utilizare cãtre personalul care utilizeazã aceste │ │ │
│ │carduri de credit. │ │ │
│ │Notã: Evidenţierea în acest cont se va face la valoarea│ │ │
│ │reprezentând costul inscripţionãrii şi expedierii. În │ │ │
│ │cazul în care cardul este deteriorat din vina poseso- │ 8039 │ │
│ │rului, aceastã valoare reprezintã baza de calcul pentru│ │ │
│ │imputare. În cazul în care cardul este pierdut şi a │ │ │
│ │fost utilizat înainte ca furnizorul sã îl blocheze, │ │ │
│ │imputarea va cuprinde costurile menţionate mai sus şi │ │ │
│ │valoarea alimentatã pe card, dar nejustificatã. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│4. │Înregistrarea alimentãrilor cu carburanţi │ 3022 │ 408 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│5. │Înregistrarea pe cheltuieli a consumului de carburanţi │ │ │
│ │pe baza foilor de parcurs │ 6022 │ 3022 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│6. │Înregistrarea facturii privind alimentãrile cu │ │ │
│ │carburanţi │ 408 │ 401 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│7. │Plata facturii cãtre furnizor │ 401 │770, 560 │
│ │ │ │ etc. │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘3. Referitor la acordarea avansului, decontarea şi restituirea avansului neutilizat din suma primitã pentru deplasãri în strãinãtate se fac urmãtoarele precizãri:
- operaţiunile de vânzare-cumpãrare de valutã se înregistreazã în contabilitate la cursul utilizat de banca comercialã la care se efectueazã schimbul valutar, fãrã ca acesta sã genereze diferenţe de curs valutar;
- acordarea avansului pentru deplasare se înregistreazã la cursul Bãncii Naţionale a României din data acordãrii avansului;
- justificarea avansului acordat se înregistreazã la cursul la care a fost acordat;
- în cazul în care valoarea decontului depãşeşte suma avansatã, suma care depãşeşte valoarea avansului acordat se înregistreazã la cursul Bãncii Naţionale a României din ziua înregistrãrii decontului, pe seama titularului de avans în contul 4281 "Alte datorii în legãturã cu personalul";
- în cazul în care valoarea decontului este mai micã decât avansul acordat, suma rãmasã necheltuitã se înregistreazã la cursul Bãncii Naţionale a României de la data depunerii ei în casierie, concomitent cu înregistrarea diferenţelor de curs valutar aferente;
- la finele perioadei, diferenţele de curs valutar rezultate din reevaluarea disponibilitãţilor în valutã se înregistreazã în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, dupã caz, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil pentru acea datã.
4. În conformitate cu prevederile <>art. 77 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi ale <>art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolãrii, dezmembrãrii sau dezafectãrii, în condiţiile prevãzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri materiale, care aparţin instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, constituie venituri ale acestor bugete şi se varsã la acestea, dupã caz.
Sumele obţinute din operaţiuni similare de cãtre celelalte instituţii se reţin de cãtre acestea în vederea realizãrii de investiţii.
Având în vedere prevederile de mai sus, înregistrãrile contabile privind valorificarea ca atare a activelor fixe sau materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcţiune sau a unor obiecte de inventar scoase din folosinţã la instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale sunt urmãtoarele:
a) Vânzarea activelor fixe sau a unor obiecte de inventar scoase din folosinţã, în condiţiile legii:


461 "Debitori" = %
4481 "Alte datorii faţã de buget"
(în cazul instituţiilor publice
finanţate de la buget)
791 "Venituri din valorificarea unor
bunuri ale statului"
(în cazul instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii)b) Scãderea din evidenţã a activelor fixe:% = 2xx "Active fixe corporale"
281 "Amortizãri privind activele fixe corporale"
691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe"c) Scãderea din evidenţã a obiectelor de inventar:603 "Cheltuieli privind materialele = 303 " Materiale de natura
de natura obiectelor de inventar" obiectelor de inventar"
(pentru cele achiziţionate
dupã 1 ianuarie 2006)

şi,

117 "Rezultatul reportat" = 303 "Materiale de natura obiectelor
de inventar"
(pentru cele achiziţionate înainte
de 31 decembrie 2005)d) Înregistrarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcţiune sau a unor obiecte de inventar scoase din folosinţã:302 "Materiale consumabile" = 4481 "Alte datorii faţã de buget"
(la valoarea de înregistrare) (în cazul instituţiilor publice
finanţate de la buget)
791 "Venituri din valorificarea unor
bunuri ale statului"
(în cazul instituţiilor publice
finanţate integral sau parţial
din venituri proprii)e) Înregistrarea valorificãrii materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcţiune sau a unor obiecte de inventar scoase din folosinţã:
e1) în situaţia în care preţul de vânzare este mai mare decât preţul de înregistrare:461 "Debitori" (la valoarea de vânzare) = %
302 "Materiale consumabile"
4481 "Alte datorii faţã de
buget" (în cazul
instituţiilor publice
finanţate de la buget)
791 "Venituri din valorifi-
carea unor bunuri ale
statului"
(în cazul instituţiilor
publice finanţate
integral sau parţial
din venituri proprii)e2) în situaţia în care preţul de vânzare este mai mic decât preţul de înregistrare:


461 "Debitori" (la valoarea de vânzare) = %
302 "Materiale consumabile"
4481 "Alte datorii faţã de
buget" (în cazul instituţiilor
publice finanţate de la buget)
în roşu
791 "Venituri din valorifi-
carea unor bunuri ale
statului" (în cazul insti-
tuţiilor publice finanţate
integral sau parţial din
venituri proprii) în roşuLa instituţiile publice finanţate de la buget, pe baza documentelor care atestã virarea la buget a sumelor datorate, stingerea debitorilor din valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcţiune sau obiecte de inventar scoase din folosinţã:4481 "Alte datorii faţã de buget" = 461 "Debitori"Veniturile încasate din valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcţiune se înregistreazã în contabilitatea creanţelor bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetului asigurãrilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, dupã caz.
5. Prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 a fost aprobatã anexa 14a "Disponibil din mijloace cu destinaţie specialã", care se completeazã de instituţiile publice din administraţia centralã şi de asigurãri sociale.
În subsolul formularului se precizeazã cã rândul 12 "Alte fonduri cu destinaţie specialã" se detaliazã pe fonduri în raportul de analizã pe bazã de bilanţ.
Din verificãrile efectuate de auditorii interni şi externi se constatã cã instituţiile publice nu detaliazã disponibilitãţile în raportul de analizã pe bazã de bilanţ sau raporteazã la acest rând, în mod eronat, disponibilitãţi care trebuie raportate la alte rânduri din formular (de exemplu, fonduri pentru stimularea personalului, garanţii materiale reţinute gestionarilor, sume primite ca donaţii şi sponsorizãri etc.) sau contravaloarea unor bunuri ori lucrãri în curs de execuţie.
În vederea raportãrii corecte a disponibilitãţilor din mijloace cu destinaţie specialã se impune respectarea conţinutului de informaţii al formularului şi a instrucţiunilor de completare.
6. Sumele înscrise cu semnul minus la titlul 85 articolul 85.01 "Plãţi efectuate din anii precedenţi şi recuperate în anul curent" în coloana 5 "Plãţi efectuate" din anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" la <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 (formular din situaţiile financiare) se înscriu şi în coloana 3 "Angajamente bugetare" şi în coloana 4 "Angajamente legale" la acelaşi cod tot cu semnul minus, astfel încât în coloana 6 "Angajamente legale de plãtit" sã nu fie raportate sume.
Unitãţile administrativ-teritoriale care au aplicat prevederile Circularei Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 231.696 din 9 iunie 2008 şi au modificat bugetul aprobat vor raporta şi sumele din coloana 2 "Credite bugetare definitive" de la titlul 85 articolul 85.01 "Plãţi efectuate din anii precedenţi şi recuperate în anul curent" tot cu semnul minus.
7. Raportãrile financiare lunare întocmite de instituţiile publice în baza prevederilor lit. B pct. 1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportãri financiare lunare în anul 2008, aprobate prin <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.146/2008 privind execuţia centralizatã a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea autoritãţilor publice, ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice autonome, inclusiv a activitãţilor finanţate integral din venituri proprii şi, respectiv, a Fondului pentru mediu, se întocmesc şi în anul 2009.
În conturile de execuţie bugetarã (partea de cheltuieli), detalierea pe clasificaţia economicã se realizeazã pe capitole şi titluri.
În conturile de execuţie bugetarã (partea de cheltuieli), coloana "Cheltuieli efective" nu se completeazã la raportãrile financiare lunare.
8. În vederea înregistrãrii în contabilitate a operaţiunilor cuprinse la cap. VI "Încheierea execuţiei sistemului asigurãrilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008, aprobate prin <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.647/2008 , Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã şi instituţiile subordonate vor avea în vedere urmãtoarele:
8.1. Încheierea execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
a) Încasarea veniturilor Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale în cursul anului 2008:57411 "Disponibil curent al = %
Fondului de garantare pentru 46641 "Creanţe ale bugetului
plata creanţelor salariale" asigurãrilor pentru şomaj"
(aferent codurilor de venituri (Fondul de garantare
28.20.04.06, 28.31.04.04 şi pentru plata creanţelor
28.36.04.12) salariale)
7xx "Venituri.......(ale Fondului
de garantare pentru plata
creanţelor salariale)b) Închiderea contului de finanţare la nivelul plãţilor nete de casã şi diminuarea disponibilului Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale:77041 "Finanţarea din bugetul = 57411 "Disponibil curent al Fondului de
asigurãrilor pentru şomaj" garantare pentru plata creanţelor
(aferent codurilor de cheltuieli salariale"
de la care s-au efectuat plãţile)c) La sfârşitul anului, transferul soldului contului de disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anul curent:
- în cazul excedentului:57421 "Rezultatul execuţiei = 57411 "Disponibil curent al Fondului
bugetare din anul curent de garantare pentru plata
al Fondului de garantare creanţelor salariale"
pentru plata creanţelor
salariale"
(contul de excedent
86.01.98.04.11)sau:
- în cazul deficitului:


57411 "Disponibil curent al = 57421 "Rezultatul execuţiei bugetare
Fondului de garantare din anul curent al Fondului de
pentru plata creanţelor garantare pentru plata creanţelor
salariale" salariale"
(contul de deficit 86.01.99.04.11)d) Transferarea rezultatului execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale înregistrat la finele anului 2008:
d1) La agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncã:
- transferul excedentului bugetar:


481 "Decontãri între instituţia = 57421 "Rezultatul execuţiei bugetare
superioarã şi instituţiile din anul curent al Fondului
subordonate" de garantare pentru plata
(analitic distinct) creanţelor salariale"
(contul de excedent
86.01.98.04.11)- acoperirea deficitului bugetar:


57421 "Rezultatul execuţiei = 481 "Decontãri între instituţia
bugetare din anul curent superioarã şi instituţiile
al Fondului de garantare subordonate"
pentru plata creanţelor (analitic distinct)
salariale"
(contul de deficit
86.01.99.04.11)d2) La Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã:
- încasarea excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncã:


57421 "Rezultatul execuţiei = 481 "Decontãri între instituţia
bugetare din anul curent superioarã şi instituţiile
al Fondului de garantare subordonate"
pentru plata creanţelor (analitic distinct)
salariale" (contul de
excedent 86.01.98.04.11)- acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncã:


481 "Decontãri între instituţia = 57421 "Rezultatul execuţiei buge-
superioarã şi instituţiile tare din anul curent al
subordonate" (analitic Fondului de garantare pentru
distinct) plata creanţelor salariale"
(contul de deficit
86.01.99.04.11)e) Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã transferã rezultatul execuţiei bugetare al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale din anul curent în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi:
- în cazul excedentului:


57431 "Rezultatul execuţiei = 57421 "Rezultatul execuţiei bugetare
bugetare din anii precedenţi din anul curent al Fondului
al Fondului de garantare de garantare pentru plata
pentru plata creanţelor creanţelor salariale"
salariale" (contul de excedent
86.01.98.04.11)- în cazul deficitului:


57421 "Rezultatul execuţiei = 57431 "Rezultatul execuţiei bugetare
bugetare din anul curent din anii precedenţi al
al Fondului de garantare Fondului de garantare pentru
pentru plata creanţelor plata creanţelor salariale"
salariale" (contul de
deficit 86.01.99.04.11)8.2 Încheierea execuţiei bugetului asigurãrilor pentru şomaj:
a) Încasarea veniturilor bugetului asigurãrilor pentru şomaj în cursul anului 2008:


57412 "Disponibil al bugetului = %
asigurãrilor pentru şomaj"
(aferent codurilor de venituri, 46642 "Creanţe ale bugetului
altele decât asigurãrilor pentru şomaj"
28.20.04.06 28.31.04.04 şi 7xx "Venituri........
28.36.04.12) (bugetul asigurãrilor pentru
şomaj)"b) Închiderea contului de finanţare la nivelul plãţilor nete de casã şi diminuarea disponibilului bugetului asigurãrilor pentru şomaj:


77042 "Finanţarea din bugetul = 57412 "Disponibil al bugetului
asigurãrilor pentru şomaj" asigurãrilor pentru şomaj"c) La sfârşitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurãrilor pentru şomaj în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anul curent:
- în cazul excedentului:


57422 "Rezultatul execuţiei = 57412 "Disponibil al bugetului
bugetare din anul curent asigurãrilor pentru şomaj"
al bugetului asigurãrilor
pentru şomaj"
(contul de excedent
86.02.98.04.10)sau:
- în cazul deficitului:


57412 "Disponibil al bugetului = 57422 "Rezultatul execuţiei buge-
asigurãrilor pentru şomaj" tare din anul curent al
bugetului asigurãrilor
pentru şomaj" (contul de
deficit 86.02.99.04.10)d) Transferarea rezultatului execuţiei bugetului asigurãrilor pentru şomaj înregistrat la finele anului 2008:
d1) La agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncã:
- transferul excedentului bugetar:


481 "Decontãri între instituţia = 57422 "Rezultatul execuţiei
superioarã şi instituţiile bugetare din anul curent
subordonate" (analitic distinct) al bugetului asigurãrilor
pentru şomaj" (contul de
excedent 86.02.98.04.10)- acoperirea deficitului bugetar:


57422 "Rezultatul execuţiei = 481 "Decontãri între instituţia
bugetare din anul curent superioarã şi instituţiile
al bugetului asigurãrilor subordonate" (analitic distinct)
pentru şomaj"
(contul de deficit
86.02.99.04.10)d2) La Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã:
- încasarea excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncã:


57422 "Rezultatul execuţiei = 481 "Decontãri între instituţia
bugetare din anul curent superioarã şi instituţiile
al bugetului asigurãrilor subordonate"
pentru şomaj" (analitic distinct)
(contul de excedent
86.02.98.04.10)- acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncã:


481 "Decontãri între instituţia = 57422 "Rezultatul execuţiei
superioarã şi instituţiile bugetare din anul curent
subordonate" al bugetului asigurãrilor
(analitic distinct) pentru şomaj" (contul
de deficit 86.02.99.04.10)e) Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã transferã rezultatul execuţiei bugetare al bugetului asigurãrilor pentru şomaj din anul curent în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi.
- în cazul excedentului:


57432 "Rezultatul execuţiei = 57422 "Rezultatul execuţiei
bugetare din anii precedenţi bugetare a bugetului pentru
a bugetului pentru şomaj" şomaj" (contul de excedent
86.02.98.04.10)- în cazul deficitului


57422 "Rezultatul execuţiei = 57432 "Rezultatul execuţiei bugetare
bugetare a bugetului din anii precedenţi a bugetului
pentru şomaj" (contul pentru şomaj"
de deficit
86.02.99.04.109. Autoritãţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome au obligaţia sã se prezinte la Direcţia generalã a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiei financiare centralizate la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi pe suport magnetic.
Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2008 fãrã prezentarea pe suport magnetic.
Potrivit prevederilor <>art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, termenul de prezentare a situaţiilor financiare anuale la Ministerul Economiei şi Finanţelor este de "60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar".
Situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat pe anul 2008, execuţia bugetului asigurãrilor sociale de stat şi fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autoritãţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor locale pe anul 2008, întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia generalã de metodologie contabilã instituţii publice - cel mai târziu pânã la data de 2 martie 2009.
Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului prevãzut prin prezentele norme metodologice.
Nedepunerea situaţiilor financiare la termenul prevãzut mai sus atrage rãspunderea persoanelor vinovate potrivit legii.
Autoritãţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate şi la Direcţia generalã de programare bugetarã din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor de conducãtorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analizã şi centralizare a acestora, care sã poatã oferi informaţiile necesare în legãturã cu structura şi conţinutul informaţtiilor din situaţiile financiare prezentate.
B. Operaţiuni ce se efectueazã în luna ianuarie 2009:
Reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor de scãdere a obligaţiilor financiare privind datoria publicã guvernamentalã:
I. În aplicarea pct. 14.4.4 lit. l) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 683/2008 , ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj efectueazã urmãtoarele înregistrãri contabile:
1. Constituirea obligaţiei de virare a sumelor rãmase necheltuite pâna la 31 decembrie 2008 din conturile de disponibil în lei sau în valutã aferente împrumuturilor contractate şi/sau garantate, dupã caz, cu excepţia sumelor destinate pentru constituirea de acreditive, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data de 1 ianuarie 2009:% = 4621 "Creditori sub 1 an"/analitic
Ministerul Economiei şi
Finanţelor - "Acţiuni generale".
164 "Împrumuturi interne
şi externe contractate
de stat",
165 "Împrumuturi interne
şi externe garantate
de stat"2. Virarea sumelor rãmase necheltuite pânã la data de 31 decembrie 2008 din conturile de disponibil aferente împrumuturilor în conturile Ministerului Economiei şi Finanţelor:


4621"Creditori sub 1 an"/analitic = %
Ministerul Economiei şi Finanţelor - 5131 "Disponibil în lei din
"Acţiuni generale". împrumuturi interne şi
externe contractate de
stat",
5141 "Disponibil în lei din
împrumuturi interne şi
externe garantate de stat"
5132 "Disponibil în valutã din
împrumuturi interne şi
externe contractate de stat"
5142 "Disponibil în valutã din
împrumuturi interne şi
externe garantate de stat",
dupã caz.II. În aplicarea prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor mãsuri privind datoria publicã în scopul aplicãrii <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, în cursul lunii ianuarie 2009, Ministerul Economiei şi Finanţelor preia împrumuturile prevãzute în anexele 1A şi 1B la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 157/2008 , în scopul efectuãrii plãţii serviciului datoriei publice aferente acestora.
În baza protocoalelor de predare-preluare ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj efectueazã urmãtoarele înregistrãri contabile:
1. Scãderea din contabilitate a obligaţiilor financiare predate Ministerului Economiei şi Finanţelor - "Acţiuni generale":
a) cu valoarea obligaţiilor financiare reprezentând împrumuturile interne şi externe contractate şi/sau garantate de stat, dupã caz:


% = 117 "Rezultatul reportat"
164 "Împrumuturi interne şi externe
contractate de stat",
165 "Împrumuturi interne şi externe
garantate de stat"b) scãderea din contabilitate a dobânzilor datorate, aferente exerciţiilor viitoare pentru împrumuturile externe contractate şi/sau garantate de stat:


% = 471 "Cheltuieli înregistrate
1684"Dobânzi aferente împrumuturilor în avans"
interne şi externe contractate de stat",
1685 "Dobânzi aferente împrumuturilor
interne şi externe garantate de stat"c) scãderea din contabilitatea Ministerului Economiei şi Finanţelor a creanţei neîncasate la 31 decembrie 2008, rezultatã din acordul de împrumut subsidiar (AIS) încheiat cu Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare:117 "Rezultatul reportat"/analitic distinct = 267 "Creanţe imobilizate"III. Potrivit prevederilor <>art. 17 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 157/2008 , pentru împrumuturile prevãzute în anexa nr. 1B la aceeaşi ordonanţã, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj, care au în continuare calitatea de împrumutat, ţin evidenţa obligaţiilor financiare respective pânã la achitarea acestora de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu ajutorul conturilor în afara bilanţului.
În vederea înregistrãrii în contabilitate a acestor împrumuturi, în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitãţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, se introduc conturile 8073 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" şi 8074 "Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat", cu urmãtoarea funcţiune:

Contul 8073 " Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"

Cu ajutorul acestui cont autoritãţile publice centrale, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale ţin evidenţa împrumuturilor interne şi externe garantate de stat pe termen mediu şi lung, pentru care se pãstreazã în continuare calitatea de împrumutat, predate Ministerului Economiei şi Finanţelor în scopul efectuãrii plãţii serviciului datoriei publice. Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi în valutã, la cursul de schimb valutar de la data operaţiunii. Contabilitatea analiticã se ţine pe fiecare împrumut.
În debitul contului se înregistreazã împrumuturile interne şi externe predate Ministerului Economiei şi Finanţelor şi diferenţele de curs nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor la sfârşitul perioadei, iar în credit împrumuturile interne şi externe rambursate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi diferenţele de curs favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor la sfârşitul perioadei.
Soldul contului reprezintã valoarea împrumuturilor interne şi externe garantate de stat, pentru care instituţia publicã îşi menţine calitatea de împrumutat, predate Ministerului Economiei şi Finanţelor în vederea efectuãrii plãţii serviciului datoriei publice la un moment dat.
Contul 8074 "Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat"
Cu ajutorul acestui cont autoritãţile publice centrale, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale ţin evidenţa dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat pe termen mediu şi lung, pentru care îşi pãstreazã în continuare calitatea de împrumutat, predate Ministerului Economiei şi Finanţelor în scopul efectuãrii plãţii serviciului datoriei publice. Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi în valutã, la cursul de schimb valutar de la data operaţiunii. Contabilitatea analiticã a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor interne şi externe se ţine pe fiecare împrumut.
În debitul contul se înregistreazã dobânzile şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe predate Ministerului Economiei şi Finanţelor şi diferenţele de curs nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor la sfârşitul perioadei, iar în credit dobânzile şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe rambursate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi diferenţele de curs favorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor şi a altor costuri la sfârşitul perioadei.
Soldul contului reprezintã valoarea dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat, pentru care ordonatorul îşi menţine calitatea de împrumutat, predate Ministerului Economiei şi Finanţelor în vederea efectuãrii plãţii serviciului datoriei publice la un moment dat.
IV. În aplicarea prevederilor <>art. 21 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 157/2008 , instituţiile publice prevãzute în anexa nr. 3 la aceeaşi ordonanţã efectueazã în continuare procedurile de tragere iniţiale stabilite în acordurile de împrumut, urmând ca Ministerul Economiei şi Finanţelor sã preia obligaţiile financiare aferente plãţii serviciului datoriei publice.
Preluarea de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor a obligaţiilor financiare aferente serviciului datoriei publice pentru împrumuturile prevãzute în anexa nr. 3, precum şi cele aferente acreditivelor deschise anterior datei de 31 decembrie 2008 şi operaţionale şi dupã data de 1 ianuarie 2009 se realizeazã prin amendarea periodicã a protocoalelor de predare-preluare, în baza cãrora ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor de şomaj efectueazã înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor, potrivit metodologiei prezentate la cap. B pct. II şi III, dupã caz.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016