Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.733 din 24 aprilie 2009  privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3.733 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 17 iulie 2009
ORDIN nr. 3.733 din 24 aprilie 2009
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenelor de certificare a calificãrii profesionale a absolvenţilor din învãţãmântul profesional şi tehnic preuniversitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETÃRII ŞI INOVÃRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 17 iulie 2009


În conformitate cu prevederile <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii,

ministrul educaţiei cercetãrii şi inovãrii emite prezentul ordin.

ART. 1
(1) Se aprobã Metodologia de organizare şi desfãşurare a examenelor de certificare a calificãrii profesionale a absolvenţilor din învãţãmântul profesional şi tehnic preuniversitar.
(2) Metodologia de organizare şi desfãşurare a examenelor de certificare a calificãrii profesionale a absolvenţilor din învãţãmântul profesional şi tehnic preuniversitar este prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
---------
*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 bis din 17 iulie 2009, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 2
(1) Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Odatã cu intrarea în vigoare a prezentului ordin, orice altã dispoziţie contrarã se abrogã.
ART. 3
Direcţia generalã educaţie timpurie, şcoli, performanţã şi programe, Direcţia acreditare, evaluare şi performanţã în cariera didacticã, Direcţia generalã învãţãmânt în limbile minoritãţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generalã buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învãţãmântului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învãţãmântul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi unitãţile de învãţãmânt vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaţiei,
cercetãrii şi inovãrii,
Ecaterina Andronescu

Bucureşti, 24 aprilie 2009.
Nr. 3.733.

ANEXA


Metodologia de organizare şi desfãşurare a examenelor
de certificare a calificãrii profesionale a absolvenţilor
din învãţãmântul profesional şi tehnic preuniversitar

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta metodologie cuprinde norme de organizare şi desfãşurare a:
● examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 1 în conformitate cu <>art. 34 şi <>35 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
● examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 2 în conformitate cu <>art. 36 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
● examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 3 în conformitate cu <>art. 26 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
● examenului de absolvire a şcolilor postliceale şi de maiştri în conformitate cu <>art. 53 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, numite în continuare examene de certificare a calificãrii profesionale.
ART. 2
(1) La examenul de certificare a calificãrii profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã, nivel 1, au dreptul sã se înscrie elevii care au absolvit şi promovat şcoala de arte şi meserii sau şcoala de ucenici.
(2) La examenul de certificare a calificãrii profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã, nivel 2, au dreptul sã se înscrie elevii care au absolvit şi promovat anul de completare sau şcoala profesionalã.
(3) La examenul de certificare a calificãrii profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 3 au dreptul sã se înscrie elevii din promoţia curentã şi promoţiile anterioare, care au absolvit si promovat clasa a XII-a, cursuri de zi (ruta directã), respectiv clasa a XIII-a cursuri de zi (ruta progresivã de pregãtire profesionalã), serale şi cu frecvenţã redusã a liceului tehnologic.
(4) La examenul de certificare a calificãrii profesionale pentru absolvenţii învãţãmântului postliceal au dreptul sã se înscrie elevii care au finalizat studiile în anul în care se susţine examenul de absolvire, precum şi elevii din promoţiile anterioare care au situaţia şcolarã a ultimului an de studiu a învãţãmântului postliceal încheiatã şi au fost declaraţi promovaţi.
ART. 3
Candidaţii proveniţi din unitãţile de învãţãmânt de stat sau particulare acreditate sau autorizate susţin examenul de certificare a calificãrii profesionale fãrã taxa de douã ori în oricare din sesiunile de examen, exceptând situaţiile prevãzute de prezenta metodologie.
ART. 4
(1) Înscrierea la examenul de certificare a calificãrii profesionale pentru absolvenţii învãţãmântului postliceal se face dupã cum urmeazã :
a) Candidaţii din învãţãmântul postliceal de stat, şcolarizaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, pot susţine de douã ori examenul de absolvire fãrã taxã. Înscrierile ulterioare la examenul de absolvire sunt condiţionate de achitarea unei taxe.
b) Înscrierea candidaţilor care au finalizat cursurile învãţãmântului postliceal particular sau a învãţãmântului postliceal de stat finanţat de solicitanţi, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învãţãmânt care a asigurat şcolarizarea, este condiţionatã de achitarea unei taxe.
(2) Taxa de examen se stabileşte de fiecare unitate de învãţãmânt care organizeazã examenul cu excepţia cazurilor reglementate prin lege. La stabilirea cuantumului taxei se iau în calcul toate cheltuielile de examen per candidat.
ART. 5
Graficul examenelor de certificare a calificãrii profesionale, pentru fiecare nivel de calificare se aprobã, în fiecare an şcolar, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
ART. 6
(1) Absolvenţilor şcolii de arte şi meserii li se elibereazã certificatul de absolvire a şcolii de arte şi meserii, portofoliul personal pentru educaţie permanentã şi, la cerere, foaia matricolã.
(2) Candidaţilor care promoveazã examenul de certificare a calificãrii profesionale, li se elibereazã şi certificatul de calificare profesionalã nivel 1.
ART. 7
(1) Absolvenţilor anului de completare li se elibereazã certificatul de absolvire a anului de completare, portofoliul personal pentru educaţie permanentã şi, la cerere, foaia matricola.
(2) Candidaţilor care au promovat examenul de certificare a calificãrii profesionale, li se elibereazã şi certificatul de calificare profesionalã nivel 2.
ART. 8
(1) Absolvenţilor ciclului superior al liceului tehnologic li se elibereazã certificatul de absolvire a liceului, portofoliul personal pentru educaţie permanentã şi, la cerere, foaia matricola.
(2) Candidaţilor care au promovat examenul de certificare a calificãrii profesionale, li se elibereazã şi certificatul de calificare profesionalã nivel 3.
ART. 9
(1) Absolvenţilor învãţãmântului postliceal, şcoalã postlicealã şi şcoala de maiştri, care nu au promovat examenul de certificare a calificãrii profesionale li se elibereazã, la cerere, adeverinţã de absolvire şi foaia matricolã.
(2) În urma promovãrii examenului de certificare a calificãrii profesionale candidaţilor li se elibereazã certificatul de competenţe profesionale.

CAP. II
Coordonarea metodologicã a examenelor

ART. 10
(1) Organizarea şi desfãşurarea examenelor de certificare a calificãrii profesionale sunt coordonate, la nivel naţional, de Comisia Naţionalã de Evaluare şi Certificare - CNEC, care se constituie în fiecare an şcolar şi funcţioneazã în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii.
(2) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se constituie anual Comisii Judeţene/ a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare - CJEC.
(3) Comisiile Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare autorizeazã unitãţile de învãţãmânt care organizeazã examenul de certificare a calificãrii profesionale, numite Centre de Examen.
(4) În fiecare Centru de Examen, CJEC numeşte o comisie de examinare.
ART. 11
(1) Comisia Naţionalã de Evaluare şi Certificare - CNEC are urmatoarea componenţã:
a. preşedinte: secretarul de stat cu atribuţii în învãţãmântul preuniversitar;
b. vicepreşedinţi: directorul general al Direcţiei Generale Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţã şi Programe, directorul general al Direcţiei Generale Învãţãmânt în Limbile Minoritãţilor Naţionale şi Relaţia cu Parlamentul, directorul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învãţãmântului Profesional si Tehnic - CNDIPT ;
c. secretar : un inspector de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţã şi Programe;
d. 7-9 membri : directori, şefi de serviciu, consilieri, inspectori de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţã şi Programe - MECI, parteneri sociali din Comisia de dialog social a MECI, inspectori de specialitate din cadrul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învãţãmântului Profesional şi Tehnic, profesori din învãţãmântul preuniversitar profesional şi tehnic.
(2) Componenţa nominalã a CNEC se aprobã anual, pânã la data de 15 decembrie, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
ART. 12
(1) Comisia Naţionala de Evaluare şi Certificare - CNEC are urmãtoarele atribuţii:
a) centralizeazã datele cu privire la componenţa nominalã a CJEC ;
b) instruieşte preşedinţii CJEC;
c) primeşte de la inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti situaţia centralizatã, pentru fiecare nivel de calificare şi formã de învãţãmânt, a numãrului de absolvenţi ai şcolilor de arte şi meserii, ai anului de completare, ai liceului tehnologic, ai şcolilor postliceale şi de maiştri, pe calificãri profesionale şi unitãţi de învãţãmânt;
d) primeşte de la inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti lista unitãţilor de învãţãmânt propuse centre de examen pentru fiecare nivel de calificare, cuprinzând unitãţile de învãţãmânt arondate fiecãrui centru, calificãrile pentru care se organizeazã examenul de certificare a calificãrii profesionale în fiecare centru şi numãrul estimat al candidaţilor pentru fiecare calificare;
e) coordoneazã stabilirea centrelor de examen şi aprobã organizarea examenelor de certificare a calificãrii profesionale şi a centrelor de examen în unitãţile de învãţãmânt propuse de comisiile judeţene care îndeplinesc toate criteriile de selecţie stabilite pentru asigurarea calitãţii examinãrii prezentate în Anexa nr. 1 a prezentei metodologii;
f) controleazã şi îndrumã acţiunile privind organizarea şi desfãşurarea examenelor de certificare a calificãrii profesionale;
g) controleazã modul în care îşi desfãşoarã activitatea CJEC;
h) solicitã CJEC verificarea prin sondaj a corectitudinii evaluãrii şi certificãrii calificãrii profesionale;
i) analizeazã modul de desfãşurare a examenului de certificare precum şi rezultatele acestuia, pe baza rapoartelor întocmite de Comisiile Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare, precum şi a rapoartelor întocmite de reprezentanţii CNEC de pe lângã CJEC/CMEC.
j) realizeazã evaluarea certificãrii profesionale pentru anul în curs;
k) întocmeşte şi prezintã ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii raportul naţional privind examenele de certificare a calificãrii profesionale;
l) propune ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii eventuale mãsuri de optimizare privind organizarea şi desfãşurarea examenului de certificare, precum şi a metodologiei corespunzãtoare;
m) dispune luarea mãsurilor adecvate privind organizarea şi desfãşurarea examenelor de certificare a calificãrii profesionale în orice alte situaţii nereglementate de prezenta metodologie.
(2) Comisia Naţionalã de Evaluare şi Certificare stabileşte şi elaboreazã documentele naţionale ale examenelor de certificare a calificãrii profesionale, respectiv:
a) stabileşte, pe baza propunerilor profesorilor de specialitate din ţarã, ale grupurilor de lucru ale MECI/CNDÎPT, în conformitate cu standardele de pregãtire profesionalã, pentru fiecare calificare profesionalã de nivel 1, lista temelor pentru proba practicã;
b) elaboreazã Fişa de evaluare a probei practice şi a probei orale pentru fiecare calificare profesionalã, de nivel 1, care va fi certificatã;
c) stabileşte criteriile de evaluare a activitãţilor complexe de documentare, soluţionare teoreticã şi practicã a problemelor impuse de realizarea proiectului, execuţia proiectului/produsului, prezentarea sub formã scrisã a proiectului şi susţinerea oralã, în faţa comisiei de examinare pentru celelalte niveluri de calificare;
d) elaboreazã Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale.
ART. 13
(1) Comisia Naţionalã de Evaluare şi Certificare poate desemna, pe o perioada stabilitã de cãtre aceasta, reprezentanţi pe lângã Comisiile Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare.
(2) Reprezentantul CNEC are urmãtoarele atribuţii:
a) monitorizeazã modul în care îşi desfãşoarã activitatea CJEC, precum şi comisiile de examinare din centrele de examen, verificând respectarea prezentei metodologii;
b) consiliazã Comisiile Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare şi comisiile de examinare, în privinţa organizãrii şi desfãşurãrii examenului de certificare a calificãrii profesionale;
c) propune CJEC sau CNEC schimbãri în componenţa comisiilor de examinare, atunci când constatã abateri de la aplicarea prezentei metodologii şi informeazã CNEC cu privire la acestea;
d) verificã respectarea listei temelor pentru probele practice;
e) verificã modul în care se desfãşoarã fiecare probã de examen, cum sunt respectate prevederile prezentei metodologii în evaluarea candidaţilor, folosirea şi completarea corectã a Fişelor de evaluare, întocmirea, pãstrarea şi predarea documentelor de examen;
f) verificã modul de întocmire a actelor de studiu şi a documentelor şcolare, respectarea termenelor de eliberare a acestora;
g) informeazã CJEC sau CNEC, în cazul în care constatã disfuncţii în organizarea examenului de certificare, în vederea respectãrii prevederilor legale si a sancţionãrii persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
h) întocmeşte un raport cu privire la modul de desfãşurare a examenului de certificare în judeţul în care a fost delegat, pe care îl transmite CNEC.
ART. 14
(1) Comisiile Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare au urmatoarea componenţã:
a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct;
b) 2-5 vicepreşedinti, respectiv un inspector şcolar de specialitate pentru discipline tehnologice, preşedintele Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesionalã sau un reprezentant al acestuia, care nu este cadru didactic, directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncã sau un reprezentant al acestuia, dupã caz, un inspector şcolar cu responsabilitãti privind învãţãmântul particular şi unul pentru învãţãmântul în limba minoritãţilor naţionale, astfel încât cel puţin jumãtate din numãrul vicepreşedinţilor sã fie reprezentanţi ai partenerilor sociali;
c) secretar - cadru didactic de specialitate/informatician.
(2) Componenţa nominalã a CJEC se aprobã anual, pânã la data de 15 decembrie a anului şcolar în curs, prin decizia inspectoratului şcolar general, se transmite spre informare la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii - Direcţia Generalã Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţã şi Programe pânã la data de 10 ianuarie a anului şcolar în curs şi este valabilã pentru toate sesiunile examenului de certificare a calificãrii profesionale din anul şcolar curent.
ART. 15
Comisiile Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare au urmatoarele atribuţii:
a) transmit la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii - Directia Generalã Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţã şi Programe - componenţa nominalã a CJEC, pânã la data de 10 ianuarie a anului şcolar în curs ;
b) organizeazã, coordoneazã şi rãspund de desfãşurarea examenului de certificare a calificãrii profesionale la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi sesizeazã imediat CNEC în orice situaţie care presupune luarea unei decizii de cãtre aceasta;
c) analizeazã cererile unitãţilor de învãţãmânt de a organiza examenul de certificare a calificãrii profesionale, numãrul estimat de candidaţi pe calificãri şi unitãţi de învãţãmânt, cheltuielile pentru organizarea şi desfãşurarea examenului de certificare a calificãrii profesionale şi stabilesc organizarea centrele de examen în acele unitãţi de învãţãmânt care respectã criteriile de selecţie specificate în
d) decid structura centrelor de examen, cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea examenului, stabilind unitãţile de învãţãmânt centre de examen, unitãţile de învãţãmânt arondate fiecãrui centru de examen, calificãrile pentru care, fiecare centru de examen, organizeazã examene de certificare a calificãrii profesionale şi locaţiile în care se vor desfãşura probele de examen şi iau mãsuri pentru organizarea centrelor de examen în vederea desfãşurãrii probelor de examen respectând standardul de pregãtire profesionalã al fiecãrei calificãri profesionale;
e) asigurã prezenţa în centrele de examen a copiatoarelor, calculatoarelor pentru elaborarea listelor cu rezultatele candidaţilor, precum şi a altor documente, mijloace şi servicii de comunicare necesare bunei funcţionãri a comisiei - telefon, fax, e-mail, acces Internet etc.;
f) solicitã Autoritãţii Judeţene de Sãnãtate Publicã desemnarea şi asigurarea participãrii personalului medical necesar în fiecare centru de examen;
g) se adreseazã în scris organelor de poliţie şi jandarmerie de la nivel judeţean/al Municipiului Bucureşti, pentru a se asigura prezenţa poliţiştilor sau a jandarmilor la sediul CJEC şi la centrele de examen, în vederea pãstrãrii ordinii publice, precum şi a bunei desfãşurãri a examenului de certificare a calificãrii profesionale;
h) avizeazã lista temelor de proiect pentru fiecare calificare profesionalã şi unitate de învãţãmânt;
i) desemneazã câte un reprezentant al Comisiei Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare pentru fiecare centru de examen, numit monitor al calitãţii examenului de certificare a calificãrii profesionale, pentru a asigura monitorizarea calitãţii desfãşurãrii întregului examen, în centrul de examen în care a fost desemnat;
j) organizeazã cursuri de formare a evaluatorilor pentru examenele de certificare a calificãrii profesionale;
k) analizeazã propunerile de membri ai comisiilor de examen înaintate de consiliile de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt profesional şi tehnic; procedeazã la constituirea comisiilor de examen şi înainteazã componenţa comisiilor de examinare inspectorului şcolar general, pentru emiterea deciziilor de numire, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea primei probe a examenului de certificare a calificãrii profesionale;
l) decid, în situaţii deosebite sau la propunerea reprezentantului CNEC, schimbarea componenţei comisiilor de examinare, precum şi a monitorilor de calitate; eventualele schimbãri ale vicepreşedintelui, ale reprezentantului Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesionalã, ale reprezentantului Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncã şi ale monitorului de calitate se fac respectând prevederile art. 12;
m) realizeazã instruirea preşedinţilor comisiilor de examinare cu cel puţin 24 - 48 de ore înaintea primei probe a examenului de certificare a calificãrii profesionale;
n) comandã confecţionarea ştampilelor rotunde - tip pentru examenul de certificare a calificãrii profesionale, care au urmãtorul conţinut: "Examen de certificare a calificãrii profesionale **** - C.J.E.C." ( **** se completeazã anul în care se susţine examenul de certificare a calificãrii profesionale);
o) preiau de pe site-ul MECI/CNDÎPT listele de teme însoţite de Fişa de evaluare conţinând criteriile de apreciere/evaluare pentru proba practicã şi proba oralã, pentru examenul de certificare a calificãrilor profesionale nivel 1 de calificare, Anexa nr. 3;
p) preiau de pe site-ul MECI/CNDÎPT Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, conţinând criteriile de apreciere/evaluare pentru proiect şi pentru susţinerea oralã a acestuia, Anexele nr. 4, 5 şi 8 la prezenta Metodologie, ca document-martor, pentru verificarea conformitãţii;
q) primesc variantele de subiecte pentru proba scrisã a examenului de absolvire a învãţãmântului postliceal, însoţite de baremele de corectare şi notare, de la fiecare unitate de învãţãmânt , desemnatã centru de examen, care organizeazã examen pentru certificarea calificãrilor dobândite prin învãţãmântul postliceal, cu 30 de zile înainte de începerea examenului, verificã corectitudinea acestora şi le pãstreazã în siguranţã;
r) extrag numãrul variantei de subiect în dimineaţa susţinerii probei scrise la învãţãmântul postliceal, multiplicã varianta extrasã pentru fiecare centru de examen, secretizeazã şi distribuie varianta de subiect extrasã însoţitã de baremul de corectare şi notare; predarea plicului conţinând varianta de subiect extrasã se face pe bazã de delegaţie specialã preşedintelui şi secretarului comisiei de examinare;
s) controleazã în fiecare unitate de învãţãmânt, pe parcursul semestrului al II-lea, organizarea şi desfãşurarea activitãţilor teoretice şi practice de elaborare a proiectelor pentru examenul de certificare a calificãrii profesionale;
ş) controleazã modul de organizare şi desfãşurare a examenului de certificare a calificãrii profesionale în centrele de examen ;
t) decid, în cazuri deosebite sau la sesizarea monitorului de calitate, luarea mãsurilor legale pentru soluţionarea situaţiilor în litigiu, în perioada desfãşurãrii examenului de certificare, informând CNEC despre rezultatele acestor soluţionãri;
ţ) numesc membrii Comisiei Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Contestaţii;
u) primesc de la comisiile de examinare contestaţiile şi lucrãrile care vor fi reevaluate şi le transmit Comisiei Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Contestaţii;
v) sesizeazã imediat CNEC orice situaţie deosebitã, a cãrei rezolvare nu este prevãzutã în prezenta metodologie;
w) decid, în funcţie de condiţiile de organizare / dotare / administrare, schimbarea sau reorganizarea unui centru de examen, dacã acesta nu mai poate asigura condiţiile de calitate a desfãşurãrii probelor de examen, conform prevederilor standardului de pregãtire profesionalã pentru fiecare calificare, luând toate mãsurile necesare pentru redistribuirea candidaţilor la alte centre de examen, în funcţie de opţiunile exprimate şi calificãrile lor profesionale, în judeţul respectiv sau, dupã necesitãţi, luând legãtura cu CJEC din judeţe alãturate, pentru a asigura redistribuirea, în timp util şi fãrã a afecta graficul de desfãşurare a examenului de certificare a calificãrii profesionale;
x) primesc, de la comisiile de examinare din centrele de examen şi de la monitorii de calitate, rapoarte detaliate privind organizarea şi desfãşurarea examenului de certificare a calificãrii profesionale structurate conform Anexei nr. 9 la prezenta metodologie;
y) analizeazã, pe baza rapoartelor transmise de comisiile de examinare din centrele de examen şi ale monitorilor de calitate, modul de organizare şi desfãşurare a examenului de certificare, întocmesc şi transmit Direcţiei Generale Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţã şi Programe, în termen de 15 zile de la afişarea rezultatelor, raportul privind organizarea şi desfãşurarea examenului de certificare a calificãrii profesionale.
z) verificã corectitudinea desfãşurãrii examenului de certificare a calificãrii profesionale şi dispune, în cazuri întemeiate, anularea certificatelor de calificare profesionalã dobândite nemeritat sau prin fraudã şi declanşeazã procedurile de identificare, cercetare şi sancţionare a persoanelor vinovate conform legii;
ART. 16
(1) Comisiile de examen din centrele de examen au urmãtoarea componenţã:
a) preşedinte - directorul / directorul adjunct al unitãţii de învãţãmânt desemnatã centru de examen, cadru didactic de specialitate ; în cazul în care aceştia nu sunt cadre didactice de specialitate, va fi desemnat preşedinte şeful ariei curriculare Tehnologii, cadru didactic de specialitate;
b) vicepreşedinte - reprezentantul agentului economic pentru una din calificãrile profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesionalã (CDLPS) sau un reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncã, dupã caz. Pentru învãţãmântul postliceal, domeniul sãnãtate şi asistenţã pedagogicã, vicepreşedintele este un reprezentant al Organizaţiei Ordinului Asistenţilor Medicali din România, de regulã cu studii superioare;
c) reprezentantul desemnat de CJEC, care îndeplineşte rolul de monitor de calitate, rol în care observã şi evalueazã modul de organizare şi de desfãşurare a examenului de certificare a calificãrii profesionale. Monitorul de calitate este o persoanã externã centrului de examen. Pentru învãţãmântul postliceal, domeniul sãnãtate şi asistenţã pedagogicã, monitorul de calitate este un reprezentant al Autoritãţii Judeţene de Sãnãtate Publicã;
d) membrii evaluatori:
- la examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 1 : douã cadre didactice de specialitate pentru fiecare calificare, de regulã, din alte unitãţi de învãţãmânt decât cele ai cãror absolvenţi susţin examenul în centrul de examen;
- la examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 2 : doi evaluatori externi pentru fiecare calificare şi îndrumãtorul proiectului; evaluatorii externi sunt: un reprezentant al unui angajator cu care unitatea de învãţãmânt are încheiate convenţii de practicã sau, de regulã, cadre didactice ai altor unitãţi de învãţãmânt care au şcolarizat elevi în calificarea respectivã;
- la examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 3 : un cadru didactic de specialitate care a îndrumat realizarea proiectului şi doi evaluatori externi, de regulã un reprezentant al unui angajator cu care unitatea de învãţãmânt are încheiate convenţii de practicã şi un cadru didactic de specialitate al unei alte unitãţi de învãţãmânt care a şcolarizat elevi în calificarea respectivã pentru fiecare calificare ;
- la examenul de absolvire a şcolilor postliceale şi de maiştri, doi membri evaluatori pentru 50 de candidaţi dintre care: un cadru didactic de specialitate care a îndrumat pregãtirea practicã sau a îndrumat realizarea proiectului pentru examenul de absolvire şi un evaluator extern, reprezentant al unei întreprinderi/instituţii cu care unitatea de învãţãmânt are încheiate convenţii privind pregãtirea practicã sau reprezentant al unei alte unitãţi de învãţãmânt care a şcolarizat elevi în calificarea respectivã, pentru fiecare calificare;
e) asistenţi - douã cadre didactice pentru fiecare salã în care se susţine proba scrisã a examenului de absolvire a învãţãmântului postliceal de altã specialitate decât cea/cele la care se susţine proba scrisã;
f) secretar - secretarul unitãţii de învãţãmânt în care se organizeazã centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate din respectiva unitate de învãţãmânt;
(2) Monitori de calitate pot fi numiţi dintre cadrele didactice provenind, de preferinţã, de la o unitate de învãţãmânt inclusã în programul PHARE TVET; reprezentanţii agenţilor economici implicaţi în dezvoltarea localã a învãţãmântului profesional şi tehnic care au încheiat parteneriate cu unitatea de învãţãmânt.
(3) Monitorii de calitate sunt cadre didactice de specialitate sau specialişti care, de regulã:
a) asigurã sau sunt implicaţi în formarea profesionalã pentru calificarea/calificãrile pentru care se organizeazã examen în centrul de examen la care au fost numiţi;
b) cunosc cerinţele standardelor de pregãtire profesionalã, caracteristicile generale şi specifice ale procesului de predare-învãţare-evaluare ale domeniului şi ale calificãrilor pentru care se organizeazã examenul de certificare a calificãrii profesionale;
c) au experienţã în evaluarea competenţelor profesionale;
d) sunt abilitaţi şi au experienţã în monitorizarea asigurãrii calitãţii examenelor de certificare a calificãrii profesionale.
(4) Membrii evaluatori sunt, de regulã, cadre didactice de specialitate sau specialişti ai angajatorilor care:
a) asigurã sau au experienţã recentã în formarea profesionalã pentru calificarea/calificãrile pentru care se organizeazã examenul;
b) cunosc cerinţele standardelor de pregãtire profesionalã, caracteristicile generale şi specifice ale procesului de predare-învãţare-evaluare ale domeniului şi ale calificãrilor pentru care se organizeazã examenul de certificare a calificãrii profesionale;
c) au experienţã în evaluarea competenţelor profesionale;
d) au experienţã în evaluarea probelor examenului de certificare a calificãrii profesionale.
Cadrele didactice care au îndrumat candidaţii pentru realizarea proiectelor pentru examenul de certificare a calificãrii profesionale sunt membri evaluatori în comisiile de examen.
(5) Numirea comisiilor de examinare din centrele de examene se face prin decizia inspectorului şcolar general, la propunerea CJEC.
(6) Din comisiile de examen pot face parte numai persoanele care au solicitat în scris şi au fost propuse de consiliile de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt care au absolvenţi ai învãţãmântului profesional şi tehnic, promoţia curentã, şi care nu au rude, pânã la gradul al II-lea inclusiv, printre candidaţi. Toţi membrii comisiilor de examinare au obligaţia de a da declaraţii scrise în acest sens, declaraţii care se pãstreazã alãturi de celelalte documente de examen.
(7) Comisiile de examinare din centrele de examen funcţioneazã în mod legal în prezenţa tuturor membrilor acestora.
ART. 17
Atribuţiile comisiilor de examinare din centrele de examen sunt urmãtoarele:
a) organizeazã şi rãspund de desfãşurarea examenului de certificare a calificãrii profesionale în centrul de examen în care au fost numite;
b) verificã respectarea condiţiilor de înscriere la examenul de certificare, întocmirea listelor de înscriere şi programarea candidaţilor la examenul de certificare pe zile şi pe locuri de desfãşurare a probelor;
c) completeazã cataloagele de examen cu numele, iniţiala tatãlui şi prenumele candidaţilor, precum şi cu data, probele de examen pe care aceştia le susţin şi situaţia finalã. Cataloagele de examen tipizate se completeazã în douã exemplare identice, se numeroteazã şi se ştampileazã pe fiecare paginã;
d) repartizeazã candidaţii în ordine alfabeticã pentru susţinerea probelor de examen precizând locul de desfãşurare, şi afişeazã, în fiecare zi de examen, la avizierul unitãţii de învãţãmânt şi la locurile în care se desfãşoarã probele, listele cu candidaţii ce urmeazã sã susţinã probele; repartizarea candidaţilor se afişeazã cu 24 de ore înainte de susţinerea probelor, cu precizarea orei la care trebuie sã se prezinte candidaţii;
e) pregãtesc biletele de examen pentru proba practicã;
f) stabilesc, prin tragere la sorţi, repartizarea pe sãli a asistenţilor pentru probele scrise;
g) instruiesc asistenţii, cadrele didactice care asigurã supravegherea în sãlile de examen pe parcursul desfãşurãrii probei scrise;
h) organizeazã prezentarea şi susţinerea proiectelor în sãli, cabinete, laboratoare de specialitate, ateliere, sere, loturi şi ferme şcolare etc. în condiţii cât mai apropiate de cele de muncã;
i) sesizeazã CJEC situaţiile care impun neacordarea dreptului de a susţine examenul pentru un anumit candidat, precum şi orice altã situaţie deosebitã apãrutã în timpul desfãşurãrii probelor de examen în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;
j) verificã respectarea listei aprobate a temelor pentru proiecte, depunerea la termen a proiectelor individuale ale candidaţilor, însoţite de fişele de evaluare completate de cãtre îndrumãtorii de proiect pentru fiecare candidat, conform prevederilor metodologiei;
k) controleazã, îndrumã şi asigurã organizarea şi desfãşurarea corespunzãtoare a probelor de examen;
l) controleazã şi îndrumã activitatea tuturor persoanelor din centrul de examen care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea examenului de certificare;
m) iau mãsuri pentru ca, în spaţiile în care îşi desfãşoarã activitatea comisia de examinare sã nu pãtrundã persoane strãine, neautorizate de CNEC sau CJEC;
n) examineazã şi noteazã candidaţii la probele de examen, corecteazã şi noteazã lucrãrile scrise, respectând baremul de corectare şi notare;
o) stabilesc şi afişeazã zilnic rezultatul examinãrii pentru fiecare candidat; afişeazã baremele de corectare şi notare la încheierea probei scrise;
p) transcriu în cataloage rezultatul evaluãrii probelor de examen;
r) afişeazã rezultatele finale ale examenului de certificare: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen";
s) primesc eventualele contestaţii la probele scrise şi transmit Comisiei Judeţene / a Municipiului Bucureşti de Contestaţii, în deplinã siguranţã, lucrãrile secretizate însoţite de baremele de corectare şi notare;
ş) afişeazã rezultatele finale dupã rezolvarea contestaţiilor;
t) întocmesc şi transmit CJEC, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale, rapoartele cu privire la organizarea şi desfãşurarea examenului de certificare a calificãrii profesionale;
ţ) predau secretarului unitãţii de învãţãmânt, cu proces-verbal, lucrãrile scrise, proiectele absolvenţilor, fişele de evaluare pentru fiecare candidat, autentificate de preşedintele comisiei, cataloagele şi celelalte documente întocmite pe durata organizãrii şi desfãşurãrii examenului de certificare a calificãrii profesionale.

CAP. III
Înscrierea candidaţilor

ART. 18
(1) În vederea înscrierii la examenul de certificare a calificãrii profesionale, profesorii diriginţi ai claselor terminale ale şcolilor de arte şi meserii, anului de completare, ciclului superior al liceului tehnologic, şcolilor postliceale şi şcolilor de maiştri, întocmesc tabele cu elevii absolvenţi, care cuprind urmãtoarele date: numele şi prenumele elevilor, anul de studiu şi clasa, calificarea profesionalã în care s-au pregãtit, semnãturile elevilor şi ale dirigintelui.
(2) Tabelele prevãzute la alin. (1) se depun, însoţite de cererile de înscriere la examenul de certificare a calificãrii profesionale ale elevilor, în perioada prevãzutã în grafic, la secretariatul unitãţii de învãţãmânt. Pe baza acestora, secretarul/secretarulşef al unitãţii de învãţãmânt întocmeşte lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare, pe domenii şi calificãri profesionale.
(3) Lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare a calificãrii profesionale, certificatã prin semnãtura directorului şi ştampila instituţiei, se depune la secretariatul unitãţilor de învãţãmânt stabilite de CJEC/CMEC drept centre de examen la care unitatea de învãţãmânt a fost arondatã. Pe baza tabelelor transmise de toate unitãţile de învãţãmânt arondate centrului de examen, secretarul/secretarul şef întocmeşte lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare a calificãrii profesionale în centrul de examen pe nivel de calificare, domeniu şi calificãri profesionale.
(4) Înscrierea candidaţilor se face pe baza tabelelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) şi a urmãtoarelor documente:
a) cerere de înscriere;
b) certificat de naştere - în copie, certificatã ca fiind conformã cu originalul;
c) certificat de cãsãtorie, copie certificatã ca fiind conformã cu originalul (dacã este cazul);
d) actul de identitate (pentru conformitate) - în copie, certificatã ca fiind conformã cu originalul;
e) actul de studiu al ultimului nivel finalizat :certificat de absolvire a şcolii de arte şi meserii, a anului de completare, al liceului tehnologic sau diplomã de bacalaureat-copie certificatã, dacã este cazul, pentru candidaţii care susţin examenul de absolvire al învãţãmântului postliceal;
f) portofoliu personal pentru educaţie permanentã (Nu este necesar pentru înscrierea la examenul de absolvire a învãţãmântului postliceal);
g) foaie matricolã, în original, eliberatã de unitatea de învãţãmânt absolvitã, şi o copie a acesteia, certificatã ca fiind conformã cu originalul, care se pãstreazã la dosarul de înscriere, în arhiva unitãţii de învãţãmânt;
h) declaraţie pe rãspunderea candidatului cã a luat la cunoştinţã şi cã va respecta normele de protecţia muncii şi pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corectã a echipamentelor, a sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substanţelor etc. pe durata desfãşurãrii probelor de examen, cã va respecta cerinţele particulare ale locului în care se vor desfãşura probele de examen, afişate sau prezentate de persoanele autorizate;
i) chitanţa de platã a taxei de examen, eliberatã de unitatea de învãţãmânt la care candidatul va susţine probele de examen, dupã caz.
ART. 19
(1) Înscrierea absolvenţilor unitãţilor de învãţãmânt particular autorizate la examenul pentru certificarea calificãrii profesionale se face la centrul de examen la care acestea au fost arondate de cãtre CJEC/CMEC, urmare a solicitãrii scrise însoţitã de o copie certificatã prin semnãtura directorului şi ştampila unitãţii de învãţãmânt dupã documentul de autorizare a cursurilor pentru calificãrile profesionale pentru care absolvenţii solicitã înscrierea în examen.
(2) Înscrierea absolvenţilor unitãţilor de învãţãmânt particular autorizate la examenul pentru certificarea calificãrii profesionale se face pe baza urmãtoarelor înscrisuri:
- tabele cu elevii absolvenţi, care cuprind urmãtoarele date: numele şi prenumele elevilor, anul de studiu şi clasa, calificarea profesionalã în care s-au pregãtit, semnãturile elevilor şi ale dirigintelui, certificate prin semnãtura directorului şi ştampila unitãţii de învãţãmânt;
- documentele prevãzute de alin. (4) al art. 18 din prezenta metodologie;
ART. 20
(1) Candidaţii care provin din seriile anterioare anului în care se susţin examenele sau care au finalizat studiile în altã localitate decât cea în care au domiciliu solicitã în scris CJEC/CMEC înscrierea la examen anexând cererii copie dupã foaia matricolã.
(2) Înscrierea se face la unitatea de învãţãmânt stabilitã de CJEC/CMEC în funcţie de calificarea profesionalã pe baza documentelor prevãzute de alin. (4) al art. 18 din prezenta metodologie la care se adaugã aprobarea de înscriere pentru susţinerea examenului.
(3) Înscrierile pentru susţinerea examenelor care au ca probã de examen realizarea unui proiect se fac, de regulã, înainte de începerea semestrului al II-lea a anului şcolar. În acest caz, la înscriere, candidatii consultã lista temelor proiectelor pentru respectiva calificare şi depun o cerere de realizare a proiectului cu tema pentru care au optat.
(4) Unitãţile de învãţãmânt la care candidaţii din promoţiile anterioare vor susţine examenul vor acorda asistenţã şi îndrumare pentru pregãtirea examenului.
ART. 21
(1) Directorii unitãţilor de învãţãmânt care au şcolarizat şi au absolvenţi ai şcolii de arte şi meserii, ai anului de completare, ai liceului tehnologic, ai şcolii postliceale şi de maiştri centralizeazã dosarele de înscriere pe domenii şi calificãri profesionale şi transmit situaţia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti - CJEC, cu cel puţin 14 zile înainte de începerea examenului de certificare.
(2) Directorii unitãţilor de învãţãmânt care au absolvenţi ai şcolii de arte şi meserii, ai anului de completare, ai liceului tehnologic, ai şcolii postliceale şi de maiştri iau mãsuri pentru informarea candidaţilor asupra prevederilor prezentei metodologii.
ART. 22
Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti - CJEC, întocmesc situaţia centralizatã la nivel judeţean, care cuprinde: domeniile, calificãrile profesionale pentru care se organizeazã examen de certificare, pe centre de examen şi transmit CNEC situaţia finalã, cu 10 zile înainte de începerea examenului de certificare a calificãrii profesionale.

CAP. IV
Conţinutul examenelor

Secţiunea I
Conţinutul examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 1

ART. 23
Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 1 constã într-o probã practicã şi o probã oralã.
ART. 24
(1) Proba practicã are drept scop validarea, în situaţie de examen extern, a dobândirii unor competenţe din calificarea profesionalã respectivã, considerate esenţiale, din punct de vedere al angajatorului, pentru conţinutul calificãrii profesionale.
(2) Proba oralã este complementarã probei practice şi vizeazã demonstrarea de cãtre candidat, în condiţii de examen extern şi referitoare la tema probei practice, a unor competenţe cheie, prevãzute prin standardul de pregãtire profesionalã, de tipul: comunicare oralã şi numeraţie, organizarea locului de muncã, igiena şi securitatea muncii etc.
(3) Pe baza temelor pentru proba practicã şi proba oralã, comisiile elaboreazã biletele de examen şi criteriile de apreciere a performanţei candidatului, prevãzute în fişa de evaluare din Anexa nr. 3 a prezentei metodologii, conţinând atât criterii de apreciere pentru proba practicã cât şi pentru proba oralã; biletele de examen sunt multiplicate în ziua examenului, de cãtre comisia de examinare din centrul de examen, pentru fiecare calificare profesionalã.
(4) Proba practicã are o duratã variabilã, în funcţie de calificarea profesionalã, conform reperelor de timp stabilite şi precizate prin lista publicã a temelor pentru proba practicã. Proba oralã are durata de 10 - 15 minute şi se desfãşoarã dupã realizarea probei practice.
(5) Tema probei practice pentru fiecare candidat se stabileşte în ziua susţinerii acesteia, prin extragerea unui bilet dintre cele pregãtite de cãtre comisia de examinare, pe baza temelor din lista publicã.
(6) Proba oralã constã într-o succesiune de întrebãri ale examinatorului, legate direct de elementele probei practice şi nu se evalueazã separat, ci împreunã cu proba practicã, conform fişei de evaluare.
ART. 25
(1) Calificativul final al candidatului este "admis" numai în situaţia în care numãrul criteriilor îndeplinite este mai mare dacât al celor neîndeplinite, la proba practicã şi proba oralã, cumulate. În caz contrar, calificativul candidatului este "respins".
(2) Îndeplinirea criteriilor se consemneazã prin bifare în fişa de evaluare.
(3) Rezultatul examenului de certificare a competenţelor profesionale, consemnat în fişa de evaluare pentru nivelul 1, completatã pentru fiecare candidat, se afişeazã în ziua susţinerii probei practice şi probei orale şi nu poate fi contestat.

Secţiunea II
Conţinutul examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 2

ART. 26
Examenul de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare de nivel 2, constã într-o probã practicã, realizarea unui proiect, şi o probã oralã, prezentarea şi susţinerea proiectului.
ART. 27
(1) Proba practicã constã în realizarea unui proiect şi are ca scop prezentarea de dovezi în timpul desfãşurãrii activitãţilor pentru proiect, prin soluţiile propuse şi prin modul sintetic de prezentare în scris a proiectului care confirmã dobândirea, de cãtre candidat, a competenţelor din cadrul unor unitãţi de competenţã semnificative pentru calificare şi esenţiale în raport cu tema proiectului. În funcţie de tema proiectului, acestea se încadreazã în unitãţile de competenţe tehnice generale, a unitãţilor de competenţe tehnice specializate şi a unitãţilor de competenţe cheie şi sunt identificate în debutul activitãţilor pentru realizarea proiectului. Activitãţile practice de realizare a proiectului pot conduce, în funcţie de calificare şi de temã, la execuţia unui produs care completeazã prezentarea scrisã a proiectului. Prin executarea de cãtre candidat a proiectului cu durata de un semestru, pe parcursul perioadei sale de formare şi prin susţinerea oralã a proiectului în situaţia de examen, sunt vizate competenţe specifice calificãrii, conform standardului de pregãtire profesionalã;
(2) Proba oralã, de prezentare şi susţinere a proiectului, este parte componentã a examenului de certificare şi are ca scop punerea candidatului în situaţia de a demonstra , în condiţii de examen, cã a dobândit unele dintre competenţele prevãzute în standardul de pregãtire profesionalã.
(3) Lista temelor proiectelor pentru fiecare calificare se stabileşte la nivelul unitãţii de învãţãmânt care şcolarizeazã şi are absolvenţi ai anului de completare pe baza propunerilor cadrelor didactice de specialitate. Lista avizatã de cãtre comisia metodicã de specialitate, finalizatã eventual împreunã sau dupã consultarea reprezentanţilor întreprinderii(lor) cu care unitatea de învãţãmânt are încheiatã convenţie privind pregãtirea practicã este transmisã pentru avizare CJEC. Temele proiectelor sunt aprobate de cãtre Consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt. Lista temelor se definitiveazã şi se face publicã la nivelul unitãţii de învãţãmânt înainte de finalul semestrului întâi al anului şcolar în care se organizeazã examenul de certificare.
(a) Temele proiectelor trebuie sã se încadreze obligatoriu în curriculumul pentru calificarea respectivã şi sã se raporteze într-un mod direct şi transparent la standardul de pregãtire profesionalã corespunzãtor. Competenţele clar precizate vor fi specificate în Fişa de evaluare.
(b) Candidaţii consultã tematica afişatã şi opteazã pentru una dintre teme. Opţiunea candidatului se face în scris, la secretariatul unitãţii de învãţãmânt, pânã la începutul semestrului al doilea al anului şcolar în care se organizeazã examenul de certificare. Validarea opţiunilor pentru temele de proiect necesitã acceptul îndrumãtorului proiectului şi cel al responsabilului ariei curriculare Tehnologii, pentru fiecare candidat în parte.
(c) Aprobarea opţiunilor pentru temele proiectelor, precum şi a îndrumãtorilor acestora, se face de cãtre consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt pânã cel târziu la începutul semestrului al doilea al anului şcolar respectiv.
(d) Comisia metodicã de specialitate din fiecare unitate de învãţãmânt ce organizeazã examen de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã de nivel 2, are responsabilitatea de a prezenta îndrumãtorilor de proiect Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale ( Anexa nr. 4 a prezentei metodologii), pe care aceştia o vor folosi drept instrument de monitorizare a progresului activitãţilor la proiect, pe tot parcursul derulãrii acestuia (primele trei pãrţi ale fişei). La rândul lor, îndrumãtorii vor face cunoscutã Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale fiecãruia dintre candidaţii ale cãror proiecte le monitorizeazã.
(4) Poate fi conducãtor al proiectului numai un cadru didactic de specialitate care are în norma de predare module din curriculumul pentru calificarea de nivel 2 pentru care se organizeazã examenul de certificare sau care coodoneazã pregãtirea practicã. Îndrumãtorii de proiect sunt, de regulã, cadre didactice de specialitate cu experienţã în evaluarea competenţelor profesionale care dau dovadã de obiectivitate, corectitudine, flexibilitate, respect, responsabilitate.
Îndrumãtorul de proiect are urmãtoarele obligaţii:
a. face cunoscute din timp temele pentru proiectele elevilor din anul de completare, precum şi competenţele care se au în vedere prin execuţia şi susţinerea proiectului, conform standardului de pregãtire profesionalã pentru fiecare calificare;
b. oferã consultanţã şi sprijin elevilor în alegerea temei pentru proiect;
c. recomandã bibliografia minimalã, precum şi documentaţia necesarã executãrii proiectului, şi le discutã în detaliu cu candidatul;
d. definitiveazã, împreunã cu fiecare candidat al cãrui proiect îl îndrumã, planul şi etapele de elaborare a proiectului, atât pentru partea practicã, cât şi pentru partea scrisã;
e. oferã consultaţii, îndrumã şi monitorizeazã pe tot parcursul semestrului al doilea, progresul proiectului, precum şi modul de redactare a pãrţii scrise a acestuia;
f. se asigurã cã fiecare candidat al cãrui proiect îl coodoneazã îşi elaboreazã singur atât partea practicã, cât şi partea scrisã, tehnoredactatã a proiectului;
g. susţine cel puţin cinci întâlniri de monitorizare a proiectului cu fiecare candidat, conform planificãrii individuale şi consemneazã observaţiile pe Fişa individualã de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale;
h. asigurã primirea sprijinului necesar specific, de cãtre eventualii candidaţi cu cerinţe educaţionale speciale, conform necesitãţilor impuse de tipul de cerinţã, pe tot parcursul pregãtirii şi execuţiei proiectului;
i. în vederea realizãrii proiectelor, cadrele didactice care îndrumã proiecte pot solicita conducerii unitãţii de învãţãmânt organizarea unui program de consultaţii şi de cãtre alte cadre didactice, specialişti, reprezentanţi ai partenerilor sociali etc., pentru a le facilita elevilor accesul la informaţiile necesare;
j. completeazã, pentru fiecare candidat monitorizat, Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale (pãrţile I - III), asumându-şi responsabilitatea pentru evaluarea şi pentru observaţiile consemnate.
(5) Comisia metodicã de specialitate din fiecare unitate de învãţãmânt ţine la zi evidenţa îndrumãtorilor de proiect şi a temelor proiectelor realizate în anii anteriori pentru a asigura propunerea unor teme care sã permitã candidaţilor realizarea unor proiecte personale originale.
ART. 28
(1) Proiectul este elaborat individual de fiecare candidat în parte, pe baza tematicii stabilite şi aprobate conform prevederilor prezentei metodologii şi discutat cu îndrumãtorul de proiect, etapã cu etapã, conform planificãrii agreate de comun acord;
(2) Realizarea proiectului, atât a pãrţii sale practice, cât şi a pãrţii scrise, presupune desfãşurarea unor activitãţi complexe, pe parcursul cãrora candidatul face dovada competenţelor descrise de standardul de pregãtire profesionalã dobândite prin finalizarea modulelor de specialitate şi agregate într-un mod specific temei proiectului şi de planul sãu de abordare.
(3) Redactarea pãrţii scrise a proiectului implicã tehnoredactarea conţinutului sub forma a 5 - 10 pagini ,la care se adaugã eventualele Anexe;
(4) Prezentarea redactatã a proiectului trebuie sã respecte urmãtoarea structurã:
(a) Pagina de titlu cu: datele de identificare ale unitãţii de învãţãmânt, ale candidatului, ale îndrumãtorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesionalã, în conformitate cu Nomenclatorul calificãrilor profesionale pentru care se asigurã pregãtirea prin învãţãmântul preuniversitar în vigoare;
(b) Cuprinsul;
(c) Argumentul: 1 - 1,5 pagini care sintetizeazã aspectele teoretice şi pe cele practice pe care le abordeazã, în relaţie directã cu utilitatea pentru calificarea respectivã;
(d) Conţinutul propriu-zis, structurat astfel încât sã punã în valoare scopul şi obiectivele proiectului, problemele soluţionate, perspectiva personalã a candidatului în abordarea temei, precum şi utilitatea practic-aplicativã a soluţiilor gãsite de cãtre candidat;
(e) Bibliografia;
(f) Anexele: desene, schiţe, fotografii ale produselor, rezultatele determinãrilor de laborator, descrierea experimentelor, fişele de observaţie, prezentarea şi analiza unor secvenţe din procesul tehnologic, rezultatele mãsurãtorilor, prelucrãri de date, statistici, elemente de proiectare, documentaţia tehnicã întocmitã, etc.
(5) În vederea asigurãrii desfãşurãrii activitãţilor de proiect şi a tehnoredactãrii de cãtre fiecare candidat a pãrţii scrise a proiectului, conducerea unitãţii de învãţãmânt şi comisia metodicã de specialitate va alcãtui, de comun acord cu îndrumãtorul de proiect, un grafic de acces în laboratoarele de informaticã sau laboratoarele/atelierele de specialitate din unitatea de învãţãmânt.
(6) Partea scrisã a proiectului, însoţitã de Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, completatã (primele trei pãrţi), se depun la secretariatul unitãţii de învãţãmânt cu o sãptãmânã înainte de finalizarea cursurilor anului de completare şi primesc un numãr de înregistrare. Dupã susţinerea oralã, proiectul împreunã cu Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, completatã (pãrţile I-IV), se arhiveazã de cãtre unitatea de învãţãmânt, pentru o perioadã de trei ani.
ART. 29
(1) Rezultatul final al candidatului este "admis" numai în situaţia în care Comisia de examinare a evaluat astfel global Pãrţile I, II şi III ale Fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale şi dupã completarea Pãrţii a IV-a a fişei (de apreciere a susţinerii orale a proiectului şi de apreciere a rãspunsurilor candidatului la întrebãrile Comisiei). Rezultatul candidatului este "respins" dacã jumãtate plus unul dintre membrii comisiei de examinare sunt de aceastã pãrere.
(2) Pentru Partea a IV-a a Fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale aprecierea se face prin "da", respectiv "nu", în coloanele respective. Stabilirea rezultatului final, " admis" sau "respins", se consemneazã prin bifare în fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale.
(3) Rezultatul examenului de certificare, consemnat în Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, completatã pentru fiecare candidat, se afişeazã în ziua susţinerii probei orale (susţinerea proiectului) şi nu poate fi contestat.

Secţiunea III
Conţinutul examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 3

ART. 30
Examenul de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare de nivel 3, constã într-o probã practicã, realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregãtire şi o probã oralã, prezentarea şi susţinerea proiectului.
ART. 31
(1) Proba practicã constã în realizarea unui proiect care are ca scop evidenţierea activãrii specifice, în funcţie de tema proiectului, a unitãţilor de competenţe tehnice generale, a unitãţilor de competenţe tehnice specializate şi a celor cheie, semnificative pentru demonstrarea, în situaţia de examen de certificare, a dobândirii calificãrii respective. Prin executarea de cãtre candidat a proiectului cu durata de un semestru, pe parcursul perioadei sale de formare, şi prin susţinerea oralã a proiectului în situaţia de examen sunt vizate competenţe specifice calificãrii, conform standardului de pregãtire profesionalã;
(2) Proba oralã, de susţinere a proiectului, este parte componentã a examenului de certificare şi are scopul demonstrãrii, de cãtre candidat, în situţia de examen, cu ajutorul unor competenţe cheie, prevãzute în standardul de pregãtire profesionalã (de exemplu: comunicarea oralã), într-un mod integrat, a conţinutului proiectului.
(3) Lista temelor proiectelor pentru fiecare calificare se stabileşte la nivelul unitãţilor de învãţãmânt care şcolarizeazã şi au absolvenţi ai liceului tehnologic pe baza propunerilor cadrelor didactice de specialitate. Lista avizatã de cãtre comisia metodicã de specialitate, finalizatã eventual împreunã sau dupã consultarea reprezentanţilor întreprinderii(lor) cu care unitatea de învãţãmânt are încheiatã convenţie privind pregãtirea practicã este transmisã pentru avizare CJEC. Temele proiectelor sunt aprobate de cãtre Consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmînt.
Lista temelor se definitiveazã şi se face publicã la nivelul unitãţii de învãţãmânt înainte de finalul semestrului întâi al anului şcolar în care se organizeazã examenul de certificare.
(a) Temele proiectelor trebuie sã se încadreze obligatoriu în curriculumul pentru calificarea respectivã şi sã se raporteze într-un mod direct şi transparent la standardul de pregãtire profesionalã corespunzãtor. Competenţele clar precizate vor fi specificate în Fişa de evaluare;
(b) Candidaţii consultã tematica afişatã şi opteazã pentru una dintre teme. Opţiunea candidatului se face în scris, la secretariatul unitãţii de învãţãmânt, pânã la începutul semestrului al doilea al anului şcolar în care se organizeazã examenul de certificare. Validarea opţiunilor pentru temele de proiect necesitã acceptul îndrumãtorului proiectului şi cel al responsabilului ariei curriculare Tehnologii, pentru fiecare candidat în parte;
(c) Aprobarea opţiunilor pentru temele proiectelor, precum şi a îndrumãtorilor acestora se face de cãtre consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt pânã cel târziu la începutul semestrului al doilea al anului şcolar respectiv;
(d) Comisia metodicã de specialitate din fiecare unitate de învãţãmânt cu absolvenţi ai liceului tehnologic, înscrişi la examen de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã de nivel 3, are responsabilitatea de a prezenta îndrumãtorilor de proiect Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale (Anexa nr. 5 a prezentei metodologii), pe care aceştia o vor folosi drept instrument de monitorizare a progresului activitãţilor la proiect, pe tot parcursul derulãrii acestuia (primele trei pãrţi ale fişei). La rândul lor, îndrumãtorii vor face cunoscutã Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale fiecãruia dintre candidaţii ale cãror proiecte le monitorizeazã.
(4) Poate fi conducãtor al proiectului numai un profesor de specialitate care are în norma de predare module din curriculumul pentru calificarea de nivel 3 pentru care se organizeazã examenul de certificare. Îndrumãtorii de proiect sunt, de regulã, cadre didactice de specialitate cu experienţã în evaluarea competenţelor profesionale care dau dovadã de obiectivitate, corectitudine, flexibilitate, respect, responsabilitate.
Îndrumãtorul de proiect are urmãtoarele obligaţii:
a. face cunoscute din timp temele pentru proiectele elevilor din anii terminali ai liceului tehnologic, precum şi competenţele care se au în vedere prin execuţia şi susţinerea proiectului, conform standardului de pregãtire profesionalã pentru fiecare calificare;
b. oferã consultaţã şi sprijin elevilor în alegerea temei pentru proiect;
c. recomandã bibliografia minimalã, precum şi documentaţia necesarã executãrii proiectului şi le discutã în detaliu cu candidatul;
d. definitiveazã, împreunã cu fiecare candidat al cãrui proiect îl îndrumã, planul şi etapele de elaborare a proiectului, atât pentru partea practicã, cât şi pentru partea scrisã;
e. oferã consultaţii, îndrumã şi monitorizeazã pe tot parcursul semestrului al doilea progresul proiectului şi modul de redactare a pãrţii scrise a acestuia;
f. se asigurã cã fiecare candidat al cãrui proiect îl coodoneazã îşi elaboreazã singur atât partea practicã, cât şi partea scrisã, tehnoredactatã a proiectului;
g. susţine cel puţin cinci întâlniri de monitorizare a proiectului cu fiecare candidat, conform planificãrii individuale şi consemneazã observaţiile în Fişa individualã de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale;
h. asigurã primirea sprijinului necesar specific, de cãtre eventualii candidaţi cu cerinţe educaţionale speciale, conform necesitãţilor impuse de tipul de cerinţã, pe tot parcursul pregãtirii şi execuţiei proiectului;
i. în vederea realizãrii proiectelor, cadrele didactice care îndrumã proiecte pot solicita conducerii unitãţii de învãţãmânt organizarea unui program de consultaţii şi de cãtre alte cadre didactice, specialişti, reprezentanţi ai partenerilor sociali etc., pentru a le facilita elevilor accesul la informaţiile necesare;
j. completeazã, pentru fiecare candidat monitorizat, Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale (pãrţile I - III), asumându-şi responsabilitatea pentru evaluarea şi pentru observaţiile consemnate.
(5) Comisia metodicã de specialitate din fiecare unitate de învãţãmânt ţine la zi evidenţa îndrumãtorilor de proiect şi a temelor proiectelor realizate în anii anteriori pentru a asigura promovarea unor teme care sã permitã candidaţilor realizarea unor proiecte personale originale.
ART. 32
(1) Proiectul este elaborat individual. Pot fi realizate şi proiecte în echipã, dar în acest caz se vor stabili sarcini distincte, clar delimitate pentru fiecare candidat în parte, pe baza tematicii stabilite şi aprobate conform ART. 31 al prezentei metodologii şi discutat cu îndrumãtorul de proiect, etapã cu etapã, conform planificãrii agreate de comun acord. Susţinerea proiectului se va face individual de cãtre fiecare candidat.
(2) Realizarea proiectului, atât a pãrţii sale practice, cât şi a pãrţii scrise, este un demers integrator, complex, pe parcursul cãruia candidatul face dovada activãrii şi aplicãrii competenţelor descrise prin standardul de pregãtire profesionalã dobândite prin modulele de specialitate şi agregate într-un mod specific, în funcţie de tema proiectului şi de planul sãu de abordare.
(3) Redactarea pãrţii scrise a proiectului implicã tehnoredactarea conţinutului sub forma a 10 - 20 de pagini (la care se adaugã eventualele Anexe), care trebuie sã respecte urmãtoarea structurã:
(a) Pagina de titlu cu: datele de identificare ale unitãţii de învãţãmânt, ale candidatului, ale îndrumãtorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesionalã, conform Nomenclatorului calificãrilor profesionale pentru care se asigurã pregãtirea prin învãţãmântul preuniversitar în vigoare;
(b) Cuprinsul;
(c) Argumentul: 2 - 2,5 pagini care sintetizeazã aspectele teoretice şi pe cele practice pe care le abordeazã, în relaţie directã cu utilitatea pentru calificarea respectivã;
(d) Conţinutul propriu-zis, structurat astfel încât sã punã în valoare scopul şi obiectivele proiectului, problemele practice soluţionate, perspectiva personalã a candidatului în abordarea temei, precum şi utilitatea practic-aplicativã a soluţiilor gãsite de cãtre candidat;
(e) Bibliografia;
(f) Anexele: desene, schiţe, fotografii ale produselor, rezultatele determinãrilor de laborator, descrierea experimentelor, fişele de observaţie, prezentarea şi analiza unor secvenţe din procesul tehnologic, rezultatele mãsurãtorilor, prelucrãri de date, statistici, elemente de proiectare, documentaţia tehnicã întocmitã etc.
(4) În vederea asigurãrii desfãşurãrii activitãţilor de proiect şi a tehnoredactãrii de cãtre fiecare candidat a pãrţii scrise a proiectului, conducerea unitãţii de învãţãmânt şi comisia metodicã de specialitate va alcãtui, de comun acord cu îndrumãtorul de proiect, un grafic de acces în laboratoarele de informaticã sau laboratoarele/atelierele de specialitate din unitatea de învãţãmânt.
(5) Partea scrisã a proiectului, însoţitã de Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, completatã (primele trei pãrţi), se depun la secretariatul unitãţii de învãţãmânt cu o sãptãmânã înainte de finalizarea cursurilor claselor terminale ale liceului tehnologic şi primesc un numãr de înregistrare. Dupã examen, proiectul împreunã cu Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, completatã (pãţile I-IV), se arhiveazã de cãtre unitatea de învãţãmânt, pentru o perioadã de trei ani.
ART. 33
(1) Rezultatul final al candidatului este "admis" numai în situaţia în care Comisia de examinare a evaluat astfel, global, Pãrţile I, II şi III ale Fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale şi dupã completarea Pãrţii a IV-a a fişei (de apreciere a susţinerii orale a proiectului şi de apreciere a rãspunsurilor candidatului la întrebãrile Comisiei). Rezultatul candidatului este "respins" dacã jumãtate plus unul dintre membrii comisiei de examinare sunt de aceastã pãrere.
(2) Pentru Partea a IV-a a Fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale aprecierea se face prin "da", respectiv "nu", în coloanele respective. Stabilirea rezultatului final, " admis" sau "respins", se consemneazã prin bifare în fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale.
(3) Rezultatul examenului de certificare, consemnat în Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, completatã pentru fiecare candidat, se afişeazã în ziua susţinerii probei orale ( susţinerea proiectului ) şi nu poate fi contestat.

Secţiunea IV
Conţinutul examenului de absolvire a şcolii postliceale şi de maiştri

ART. 34
Examenul de absolvire a şcolii postliceale şi al şcolii de maiştri constã într-o probã practicã, o probã scrisã şi realizarea şi susţinerea unui proiect.
ART. 35
(1) Proba practicã constã în realizarea unei teme şi are ca scop confirmarea, în condiţii de examen, a dobândirii unor competenţe din cadrul unor unitãţi de competenţã considerate esenţiale şi specifice pentru calificarea respectivã.
(2) Temele pentru proba practicã pentru fiecare calificare profesionalã precum şi criteriile de evaluare, prezentate ca în Anexa nr.7, se stabilesc de cãtre comisia metodicã de specialitate din unitatea de învãţãmânt desemnatã centru de examen, cu consultarea întreprinderilor/instituţiilor colaboratoare în pregãtirea practicã a elevilor.
(3) Temele pentru proba practicã vizeazã lucrãri specifice specializãrii şi nivelului de calificare. Temele, avizate de inspectorul de specialitate, sunt afişate cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea examenului.
(4) Fiecare probã practicã presupune realizarea unor activitãţi cu durata de 3 - 6 ore desfãşurate în condiţii cât mai apropiate de cele de muncã de la angajatori. Pentru specializarea asistent medical generalist proba practicã are o duratã de 6 ore şi se desfãşoarã în spital, instituţii de sãnãtate sau în serviciile de asistenţã primarã.
(5) Tema probei practice pentru fiecare candidat se stabileşte în ziua susţinerii acesteia, prin extragerea unui bilet dintre cele pregãtite de cãtre comisia de examinare, pe baza temelor din lista publicatã, conform Anexei nr. 6.
(6) Rezultatul probei practice se apreciazã cu note de la 10 la 1, se afişeazã în ziua susţinerii probei şi nu poate fi contestat.
(7) Nota minimã de promovare a probei practice este 6 (şase). Promovarea probei practice dã dreptul candidaţilor sã susţinã proba scrisã, conform graficului.
ART. 36
(1) Proba scrisã dureazã 3 ore şi se defãşoarã înainte de prezentarea şi susţinerea proiectului.
(2) Subiectele pentru proba scrisã se elaboreazã având în vedere standardul de pregãtire profesionalã al fiecãrei calificãri şi se stabilesc având în vedere unitãţile de competenţe specifice calificãrii profesionale.
(3) Tematica probei scrise este propusã de comisia metodicã de specialitate din unitatea de învãţãmânt desemnatã centru de examen, avizatã de consiliul de administraţie al instituţiei şi transmisã spre analizã inspectorului şcolar de specialitate cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea examenului. Inspectorul şcolar de specialitate, consultând profesorii metodişti de specialitate, stabileşte tematica unitarã la nivel de judeţ/municipiului Bucureşti pentru fiecare calificare şi o transmite unitãţilor de învãţãmânt cu absolvenţi ai învãţãmântului postliceal, care o afişeazã cu cel puţin 45 de zile înaintea începerii examenului. Pentru unele calificãri se pot elabora norme metodologice specifice privind structura subiectelor pentru proba scrisã.
(4) Comisiile metodice de specialitate din unitãţile de învãţãmânt în care se organizeazã examenul elaboreazã, din tematica unitarã, pentru fiecare calificare profesionalã care urmeazã sã fie certificatã în acel centru de examen, trei variante de subiecte pentru proba scrisã, variante care se transmit CJEC/CMEC, însoţite de baremele de corectare şi notare, cu 30 de zile înainte de începerea examenului. Variantele de subiecte şi baremele de corectare şi notare se transmit pe suport electronic şi tipãrite, în plic sigilat. CJEC/CMEC stabileşte trei variante finale de subiecte pentru fiecare calificare profesionalã din care se aleg, prin tragere la sorţi, subiectul probei scrise şi subiectul de rezervã.
(5) Subiectele pentru proba scrisã se stabilesc astfel încât:
a) sã respecte standardul de pregãtire profesionalã;
b) sã fie elaborate astfel încât tratarea lor sã implice cunoştinţe conceptuale, abilitãţi de ordin înalt şi capacitãţi cross-curriculare: reflecţie şi capacitate de abstractizare, gândire criticã şi creativã, rezolvare de probleme, comunicare eficientã, managementul proiectelor, asigurarea calitãţii, monitorizarea, evaluarea şi controlul echipelor etc.;
c) cuprindere echilibratã dar consistentã a unor competenţe esenţiale pentru calificarea profesionalã;
d) sã aibã un grad de complexitate corespunzãtor standardului de pregãtire profesionalã şi sã poatã fi tratate în timpul stabilit.
(6) Subiectele şi baremele de corectare şi notare se elaboreazã astfel încât sã se asigure unitatea de evaluare şi de notare.
(7) Nota minimã de promovare a probei scrise este 5 (cinci).
ART. 37
(1) Prin executarea de cãtre candidat a unui proiect pe durata ultimului semestru de studiu şi susţinerea lui în condiţii de examen sunt vizate competenţe specifice calificãrii, conform standardului de pregãtire profesionalã. Realizarea proiectului care are ca scop evidenţierea activãrii specifice, în funcţie de tema proiectului, a unitãţilor de competenţe tehnice specializate şi a celor cheie, semnificative pentru demonstrarea, în situaţia de examen de certificare, a dobândirii calificãrii respective. Proiectul trebuie sã ofere posibilitatea candidaţilor sã îşi prezinte performanţele în utilizarea competenţelor dobândite pentru rezolvarea unor probleme practice privind organizarea şi desfãşurarea proceselor tehnologice, acţiunilor şi activitãţilor din domeniul calificãrii, rezolvarea teoreticã a unor probleme practice, rezolvarea de studii de caz etc.
(2) Lista temelor proiectelor pentru fiecare calificare se stabileşte la nivelul unitãţilor de învãţãmânt care şcolarizeazã şi au absolvenţi ai şcolii postliceale sau ai şcolii de maiştri pe baza propunerilor cadrelor didactice de specialitate. Lista avizatã de cãtre comisia metodicã de specialitate, finalizatã eventual împreunã sau dupã consultarea reprezentanţilor întreprinderii(lor)/instituţiilor cu care unitatea de învãţãmânt are încheiatã convenţie/contract/protocol de colaborare privind pregãtirea practicã este transmisã pentru avizare CJEC. Temele proiectelor sunt aprobate de cãtre Consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt.
(3) Temele proiectelor pentru absolvenţii învãţãmântului postliceal , domeniul sãnãtate şi asistenţã pedagogicã, se transmit Autoritãţiilor Judeţene de Sãnãtate Publicã şi Organizaţiei Ordinul Asistenţilor Medicali din România spre avizare.
(4) Lista temelor se definitiveazã şi se face publicã la nivelul unitãţii de învãţãmânt înainte de finalul penultimului semestru al anului terminal.
(a) Temele proiectelor trebuie sã se încadreze obligatoriu în curriculum pentru calificarea respectivã şi sã se raporteze într-un mod direct şi transparent la standardul de pregãtire profesionalã corespunzãtor. Competenţele clar precizate vor fi specificate în Fişa de evaluare, Anexa nr. 8;
(b) Candidaţii consultã tematica afişatã şi opteazã pentru una dintre teme. Opţiunea candidatului se face în scris, la secretariatul unitãţii de învãţãmânt, pânã la începutul ultimului semestru de studiu al învãţãmântului postliceal. Validarea opţiunilor pentru temele de proiect necesitã acceptul îndrumãtorului proiectului şi cel al şefului comisiei metodice de specialitate, pentru fiecare candidat în parte;
(c) Aprobarea opţiunilor pentru temele proiectelor, precum şi a îndrumãtorilor acestora se face de cãtre consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt pânã cel târziu la începutul ultimului semestru de studiu;
(d) Comisia metodicã de specialitate din fiecare unitate de învãţãmânt cu absolvenţi ai învãţãmântului postliceal are responsabilitatea de a prezenta îndrumãtorilor de proiect Fişa de evaluare a proiectului (Anexa nr. 8), pe care aceştia o vor folosi drept instrument de monitorizare a progresului activitãţilor la proiect, pe tot parcursul derulãrii acestuia (primele trei pãrţi ale fişei). La rândul lor, îndrumãtorii vor face cunoscutã Fişa de evaluare a proiectului fiecãruia dintre candidaţii ale cãror proiecte le monitorizeazã.
(5) Comisia metodicã de specialitate din fiecare unitate de învãţãmânt ţine la zi evidenţa îndrumãtorilor de proiect şi a temelor proiectelor realizate în anii anteriori pentru a asigura propunerea unor teme care sã permitã candidaţilor realizarea unor proiecte personale, originale şi valoroase.
(6) Pot fi conducãtori de proiect cadrele didactice de specialitate care au în norma de predare module din curriculumul pentru calificãrile învãţãmântului postliceal pentru care se organizeazã examenul de certificare. Îndrumãtorii de proiect sunt, de regulã, cadre didactice de specialitate cu experienţã în evaluarea competenţelor profesionale care dau dovadã de obiectivitate, corectitudine, flexibilitate, respect, responsabilitate.
Îndrumãtorul de proiect are urmãtoarele obligaţii:
a. face cunoscute din timp temele pentru proiectele elevilor din ultimul an al şcolii postliceale/şcolii de maştri, precum şi competenţele care se au în vedere prin realizarea şi susţinerea proiectului, conform standardului de pregãtire profesionalã pentru fiecare calificare;
b. oferã consultaţã şi sprijin candidaţilor în alegerea temei pentru proiect;
c. recomandã bibliografia minimalã, precum şi documentaţia necesarã executãrii proiectului, şi le discutã în detaliu cu candidatul;
d. definitiveazã, împreunã cu fiecare candidat al cãrui proiect îl îndrumã, planul şi etapele de elaborare a proiectului, atât pentru partea practicã, cât şi pentru redactarea prezentãrii proiectului;
e. oferã consultaţii, îndrumã şi monitorizeazã pe tot parcursul realizãrii proiectului, progresul, precum şi modul de redactare a pãrţii scrise a acestuia;
f. se asigurã cã fiecare candidat al cãrui proiect îl coodoneazã realizeazã un proiect personal şi original;
g. susţine cel puţin cinci întâlniri de monitorizare a proiectului cu fiecare candidat, conform planificãrii individuale şi consemneazã observaţiile în Fişa individualã de evaluare;
h. asigurã primirea sprijinului necesar specific, de cãtre eventualii candidaţi cu cerinţe educaţionale speciale, conform necesitãţilor impuse de tipul de cerinţã, pe tot parcursul pregãtirii şi execuţiei proiectului;
i. în vederea monitorizãrii proiectelor, cadrele didactice care îndrumã proiecte pot solicita conducerii unitãţii de învãţãmânt organizarea unui program de consultaţii şi de cãtre alte cadre didactice, specialişti, reprezentanţi ai partenerilor sociali etc., pentru a le facilita elevilor accesul la informaţiile necesare;
j. completeazã, pentru fiecare candidat monitorizat, Fişa de evaluare a proiectului (pãţile I - III), asumându-şi responsabilitatea pentru evaluarea şi pentru observaţiile consemnate.
ART. 38
(1) Proiectul este elaborat individual. Pot fi realizate şi proiecte în echipã dar în acest caz se vor stabili sarcini distincte, clar delimitate pentru fiecare candidat în parte, pe baza tematicii stabilite şi aprobate conform ART. 31 al prezentei metodologii şi discutate cu îndrumãtorul de proiect, etapã cu etapã, conform planificãrii agreate de comun acord. Susţinerea proiectului se va face individual de cãtre fiecare candidat.
(2) Realizarea proiectului, atât a pãrţii sale practice, cât şi a pãrţii scrise, este un demers integrator, complex, pe parcursul cãruia candidatul face dovada activãrii şi aplicãrii competenţelor descrise prin standardul de pregãtire profesionalã dobândite prin modulele de specialitate şi agregate într-un mod specific, în funcţie de tema proiectului şi de planul sãu de abordare.
(3) Redactarea pãrţii scrise a proiectului implicã tehnoredactarea conţinutului cu respectarea urmãtoarei structuri:
(a) Pagina de titlu cu: datele de identificare ale unitãţii de învãţãmânt, ale candidatului, ale îndrumãtorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesionalã, conform Nomenclatorului calificãrilor profesionale pentru care se asigurã pregãtirea prin învãţãmântul preuniversitar în vigoare;
(b) Cuprinsul;
(c) Argumentul care sintetizeazã aspectele teoretice şi pe cele practice pe care le abordeazã, în relaţie directã cu utilitatea pentru calificarea respectivã;
(d) Conţinutul propriu-zis, structurat astfel încât sã punã în valoare scopul şi obiectivele proiectului, problemele practice soluţionate, perspectiva personalã a candidatului în abordarea temei, precum şi utilitatea practic-aplicativã a soluţiilor gãsite de cãtre candidat;
(e) Bibliografia;
(f) Anexele: desene, schiţe, fotografii ale produselor, rezultatele determinãrilor de laborator, descrierea experimentelor, fişele de observaţie, prezentarea şi analiza unor secvenţe din procesul tehnologic, rezultatele mãsurãtorilor, prelucrãri de date, statistici, elemente de proiectare, documentaţia tehnicã întocmitã etc.
(4) În funcţie de calificare, candidaţii pot executa, individual sau în grup, machete, dispozitive, aparate etc. ca parte integrantã a temei de proiect, folosite pentru susţinera proiectului în faţa comisiei de examinare.
(5) Partea scrisã a proiectului, însoţitã de Fişa de evaluare a proiectului, completatã (primele trei pãrţi), se depun la secretariatul unitãţii de învãţãmânt cu o sãptãmânã înainte de finalizarea cursurilor anilor terminali ai învãţãmântului postliceal şi primesc un numãr de înregistrare. Dupã susţinere, proiectul împreunã cu Fişa de evaluare a proiectului , completatã (pãţile I-IV), se arhiveazã de cãtre unitatea de învãţãmânt, pentru o perioadã de trei ani
ART. 39
(1) Proiectul se susţine în faţa comisiei de examinare care evalueazã global competenţele dovedite şi consemnate privind: planificarea, organizarea şi progresul activitãţilor pentru realizarea proiectului (I), calitatea activitãţilor desfãşurate (II), calitatea proiectului (III) şi calitatea susţinerii orale a proiectului (IV). Membrii evaluatori completezã partea a IV-a a fişei , de apreciere a susţinerii orale a proiectului şi a rãspunsurilor candidatului la întrebãrile puse. În ultima parte a Fişei de evaluare a proiectului aprecierea se consemneazã prin "da", respectiv "nu", în coloanele respective.
(2) Proiectul este notat cu note de la 10 la 1. Nota minimã de promovare este 6 (şase).
(3) Rezultatul susţinerii proiectului, consemnat în Fişa de evaluare completatã pentru fiecare candidat, se afişeazã în ziua susţinerii probei şi nu poate fi contestat.

CAP. V
Organizarea şi desfãşurarea examenului

Secţiunea I
Organizarea probelor

ART. 40
(1) Probele de examen se desfãşoarã în sãlile, laboratoarele, cabinetele, atelierele, fermele unitãţii de învãţãmânt desemnatã centru de examen. Desfãşurarea probelor în alte locaţii se face cu aprobarea CJEC.
(2) Probele de examen se pot desfãşura şi în laboratoarele, atelierele, secţiile de producţie ale unor întreprinderi sau instituţii. În acest caz, unitatea de învãţãmânt desemnatã centru de examen încheie în prealabil un protocol în care se menţioneazã organizarea probelor de examen în respectivele locaţii, protocol a cãrei copie a fost transmisã CJEC/CMEC împreunã cu solicitarea de a organiza examenul de certificare a calificãrii profesionale.
(3) Locurile în care se susţin probele de examen sunt, în prealabil, adaptate acestor activitãţi prin:
a) asigurarea dotãrii corespunzãtoare desfãşurãrii probelor conform cerinţelor specifice fiecãrei calificãri profesionale specificate de standardul de pregãtire profesionalã;
b) eliminarea oricãror materiale care ar putea influenţa candidaţii în susţinerea probelor;
c) afişarea, la locul de desfãşurare a probelor, a listei nominale cu candidaţii care susţin proba în ziua respectivã şi a prevederilor care îi informeazã pe aceştia cã pãtrunderea cu materiale ajutãtoare la locul de desfãşurare a probei, frauda sau tentativa de fraudã, precum şi nerespectarea normelor de protecţie a muncii atrag dupã sine eliminarea din examen.
(4) La fiecare comisie de examinare, candidaţii sunt înscrişi şi planificaţi sã susţinã probele de examen în ordine alfabeticã, pe calificãri profesionale, indiferent de unitatea de învãţãmânt de provenienţã. În cazul în care candidaţii provin de la unitãţi de învãţãmânt din alte localitãţi, programarea unor probe ale examenului de certificare a calificãrii profesionale se poate face astfel încât toţi candidaţii din aceeaşi localitate sã susţinã proba în aceeaşi zi.
ART. 41
(1) Conducerile tuturor unitãţilor de învãţãmânt cu absolvenţi ai şcolii de arte şi meserii, anului de completare, liceului tehnologic şi a învãţãmântului postliceal, dupã caz, au obligaţia sã asigure calitatea examenelor estimând cheltuielile pentru examene şi solicitând finanţarea, conform <>art. 167 a Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , necesarã desfãşurãrii optime a examenului de certificare a calificãrii profesionale pentru procurarea materialelor, materiilor prime, substanţelor, consumabilelor, instrumentelor, sculelor, verificatoarelor, dispozitivelor, utilajelor, copiatoarelor, calculatoarelor, serviciilor de comunicare şi IT etc. necesare realizãrii proiectelor, organizãrii probelor practice, organizãrii celorlalte probe de examen.
(2) Conducerile unitãţilor de învãţãmânt, desemnate centre de examen, asigurã desfãşurarea în bune condiţii a probelor de examen şi pun la dispoziţia comisiei de examinare spaţiile, dotãrile, consumabilele şi accesul la serviciile de comunicare strict necesare.

Secţiunea II
Desfãşurarea probelor examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 1

ART. 42
(1) Proba practicã şi proba oralã din cadrul examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare porfesionalã nivel 1 se desfãşoarã în douã etape:
a) La intrarea în examen, dupã verificarea identitãţii, fiecare candidat extrage un bilet de examen cu tema probei practice. Candidaţii realizeazã lucrarea practicã astfel repartizatã, pe durata stabilitã de comisie, dar nu mai mult de douã ore;
b) Dupã executarea probei practice, candidaţii rãspund întrebãrilor membrilor comisiei de examen, susţinând astfel proba oralã. Membrii comisiei vor adresa candidatului întrebãri, fãrã a depãşi timpul de maxim 15 minute pentru fiecare candidat;
(2) Pentru fiecare candidat se completeazã o singurã fişã de evaluare a probei practice şi a probei orale. Completarea se face de cãtre unul dintre membrii comisiei de examinare la finalizarea examinãrii candidatului şi reflectã decizia comisiei.
(3) Execuţia practicã a lucrãrii, precum şi rãspunsurile la proba oralã, se evalueazã conform criteriilor de apreciere din fişa de evaluare. Aprecierea şi completarea fişei de evaluare se fac numai de cãtre membrii comisiei, prin bifare - admis / respins, pentru fiecare criteriu de apreciere din fişã, completatã pentru fiecare candidat în parte.
(4) În situaţia în care evaluatorii nu se decid asupra calificativului pe care urmeazã sã-l acorde la unul din criterii, preşedintele comisiei mediazã situaţia astfel încât în fişa de evaluare se va înscrie în dreptul criteriului respectiv un singur calificativ.
Hotãrârea preşedintelui este definitivã.
(5) Calificativul final, cumulat pentru proba practicã şi proba oralã, rãmâne cel cu ponderea cea mai mare "admis"/"respins" de pe fişa de evaluare.
ART. 43
(1) Dupã ce toţi candidaţii dintr-o serie au fost examinaţi, calificativele finale se înscriu în catalog, pentru fiecare candidat, în prezenţa întregii comisii de examinare de cãtre secretarul comisiei, cu cernealã sau pastã albastrã. Eventualele corecturi de transcriere a calificativelor finale în cataloagele de examen se fac cu cernealã roşie, de cãtre persoana care a greşit, sub semnãturã, iar preşedintele comisiei contrasemneazã şi ştampileazã.
(2) Fişele de evaluare nominale, completate pentru fiecare candidat, sunt considerate documente de examen, se predau cu proces-verbal preşedintelui sau vicepreşedintelui pentru a fi pãstrate în dulapuri/fişete metalice, închise şi sigilate.
Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se pãstreazã în acelaşi regim cu cataloagele de examen.
(3) Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate documentele examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare nivel 1 se pãstreazã separat de cãtre preşedinte şi vicepreşedinte.

Secţiunea III
Desfãşurarea probelor examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 2

ART. 44
(1) Realizarea proiectului, probã practicã a examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 2, se face individual, de cãtre fiecare candidat, sub coordonarea îndrumãtorului de proiect, pe durata semestrului al doilea al anului de completare.
(2) În timpul realizãrii proiectului, candidatii au cel puţin cinci întâlniri planificate cu indrumãtorul de proiect. Cu acest prilej, candidaţii prezintã dovezi ale dobândirii competenţelor precizate în partea I a fişei de evaluare privind monitorizarea progresului proiectului, necesare finalizãrii acestuia şi li se cer altele pentru susţinerea consistentã a evaluãrii.
(3) Pentru examinare candidatul se prezintã cu partea scrisã a proiectului şi, dupã caz, cu obiectul/produsul proiectului executat. Comisia are la dispozitie fişa de evaluare completatã cu datele privind monitorizarea progresului proiectului (I) şi aprecierile îndrumãtorului de proiect privind calitatea activitãţii candidatului (II) şi calitatea proiectului (III).
ART. 45
(1) Pe baza listei cu temele de proiect, pusã la dispoziţie de cãtre secretariatul unitãţii de învãţãmânt desemnatã sã organizeze examenul, comisia de examinare primeşte toate proiectele candidaţilor înscrişi pentru susţinerea examenului însoţite de fişa de evaluare completatã pentru fiecare candidat. Comisia verificã dacã, pentru fiecare candidat, sunt completate primele trei pãrţi ale fişei de evaluare de cãtre îndrumãtorul de proiect.
(2) a) Candidatul primeşte de la comisie proiectul şi, dacã este nevoie, hârtie ştampilatã pentru ciornã. Pentru prezentarea şi susţinerea proiectului, se acordã fiecarui candidat 15 minute. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei solicitã candidatului precizãri şi lãmuriri, de regulã dupã ce acesta a prezentat proiectul.
Întrebãrile adresate sunt consemnate în partea a IV-a a fişei de evaluare precum şi aprecierea rãspunsurilor date de candidat. Întrebãrile sprijinã evaluarea globalã a activitãţilor desfãşurate de candidat, a calitãţii proiectului şi a susţinerii sale orale.
b) Dupã susţinerea proiectului, se completeazã, pentru candidatul respectiv, partea a IV-a a fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale. Completarea se face de cãtre unul dintre membrii comisiei de examinare şi reflectã decizia comunã a comisiei.
(3) În cazul în care evaluatorii nu se decid asupra calificativului pe care urmeazã sã-l acorde la unul din criterii, preşedintele comisiei mediazã situaţia astfel încât în fişa de evaluare se va înscrie în dreptul criteriului respectiv un singur calificativ. Hotãrârea preşedintelui este definitivã.
ART. 46
(1) Evaluarea candidatului se realizeazã prin aprecierea globalã a activitãţilor desfãşurate, a calitãţii proiectului şi a susţinerii sale orale.
(2) Calificativul obţinut de candidat este "admis" în situaţia în care majoritatea membrilor comisiei de examinare au evaluat şi au acordat acest calificativ şi este "respins" în caz contrar.
(2) Pentru Partea a IV-a a Fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale aprecierea se face prin "da", respectiv "nu", în coloanele respective. Stabilirea rezultatului final, " admis" sau "respins", se consemneazã prin bifare în fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale.
(3) Rezultatul examenului de certificare, consemnat în Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, completatã pentru fiecare candidat, se afişeazã în ziua susţinerii probei orale ( susţinerea proiectului ) şi nu poate fi contestat.
ART. 47
Proiectele şi fişele de evaluare sunt documente de examen şi sunt gestionate conform procedurilor descrise de art. 43 al prezentei metodologii

Secţiunea IV:
Desfãşurarea probelor examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 3

ART. 48
(1) Realizarea proiectului pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã de nivel 3 se face individual sau în echipã. Pentru proiectul realizat în echipã sunt precizate clar sarcini precise pentru fiecare candidat. Proiectul se realizeazã sub îndrumarea persoanelor desemnate, pe durata semestrului al doilea al claselor terminale ale liceului tehnologic.
(2) În timpul realizãrii proiectului, candidatii au cel puţin cinci întâlniri planificate cu îndrumãtorul de proiect. Cu acest prilej, candidaţii prezintã dovezi ale dobândirii competenţelor precizate în partea I a fişei de evaluare privind monitorizarea progresului proiectului, necesare finalizãrii acestuia şi li se cer altele pentru susţinerea consistentã a evaluãrii. Proiectul se finalizeazã cu o prezentare scrisã de 10 - 20 de pagini, tehnoredactatã de cãtre fiecare candidat, şi, dupã caz, un obiect, aparat, dispozitiv, produs executat.
(3) La examen candidatul se prezintã cu partea practicã executatã (produsul, atunci când este cazul) împreunã cu partea scrisã şi îşi susţine oral proiectul realizat. Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale este completatã cu datele de monitorizare a progresului proiectului (I) şi aprecierile îndrumãtorului de proiect privind calitatea activitãţii candidatului şi calitatea proiectului (pãrţile I - III ale Fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale).
ART. 49
(1) Pe baza listei temelor pentru proiect, pusã la dispoziţie de cãtre secretariatul unitãţii de învãţãmânt care organizeazã examenul, comisia de examinare primeşte toate proiectele candidaţilor înscrişi pentru susţinerea examenului, verificând şi existenţa Fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, cu primele trei pãrţi corect completate pentru fiecare proiect, de cãtre îndrumãtorul de proiect.
(2) (a) La fiecare comisie de examinare candidaţii sunt înscrişi în ordine alfabeticã, pe calificãri profesionale. Candidaţii intrã în sala de examen în ordinea afişatã, respectându-se ora prevãzutã. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei verificã identitatea fiecãrui candidat. Candidatul îşi primeşte proiectul şi, dacã este cazul, hârtie ştampilatã pentru ciornã.
(b) Pentru susţinerea proiectului se acordã fiecãrui candidat 15 - 20 de minute. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei pot interveni cu întrebãri suplimentare, dupã ce candidatul îşi susţine proiectul. Întrebãrile se consemneazã în partea a IV-a a Fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, iar rãspunsurile se apreciazã în consecinţã.
(c) Pentru fiecare candidat se completeazã Partea a IV-a a Fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, de cãtre unul dintre membrii comisiei de examinare şi reflectã decizia comunã a Comisiei.
(d) Preşedintele comisiei de examinare mediazã situaţiile în care unul dintre examinatori oscileazã între cele douã rezultate finale (admis/respins), astfel încât, în final, numãrul criteriilor apreciate cu unul dintre aceste rezultate din întreaga Fişã de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale sã rãmânã impar, iar decizia de evaluare sã reflecte o apreciere globalã a calitãţii proiectului şi a susţinerii sale orale. Hotãrârea preşedintelui este definitivã.
(3) Rezultatul final se înscrie în catalogul de examen pentru fiecare candidat.
(4) Fişele de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, nominale, completate pentru fiecare candidat, sunt considerate documente de examen, se predau cu proces-verbal preşedintelui sau vicepreşedintelui pentru a fi pãstrate în dulapuri / fişete metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se pãstreazã în acelaşi regim cu cataloagele de examen.
(5) Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate documentele examenului de certificare a competenţelor profesionale se pãstreazã separat de cãtre preşedinte şi vicepreşedinte.
ART. 50
Dupã ce toţi candidaţii dintr-o serie au fost examinaţi, rezultatele finale se trec în catalog în prezenţa întregii comisii de examinare de cãtre secretarul comisiei de examinare, cu cernealã sau pastã albastrã. Eventualele corecturi ale greşelilor de transcriere a rezultatelor finale în cataloagele de examen se fac numai cu cernealã roşie, de cãtre persoana din comisie care a greşit, sub semnãturã, iar preşedintele comisiei contrasemneazã şi ştampileazã.

Secţiunea V:
Desfãşurarea probelor examenului de absolvire a şcolii postliceale şi de maiştri

ART. 51
Proba practicã a examenului de absolvire se desfãşoarã, de regulã, în unitãţi economice, sanitare, în cabinete, ateliere, ferme, laboratoare de specialitate din unitãţile de învãţãmânt desemnate centre de examen, în condiţii cât mai apropiate de cele reale de muncã, sub supravegherea membrilor comisiei.
ART. 52
(1) Proba practicã se defãşoarã în douã etape: executarea lucrãrilor practice în timpul stabilit de comisie şi, dupã expirarea timpului stabilit pentru executarea lucrãrii, fiecare candidat îşi prezintã şi îşi motiveazã lucrarea în faţa comisiei.
a) La intrarea în examen, dupã verificarea identitãţii, fiecare candidat extrage un bilet de examen cu tema probei practice, redactat conform Anexei nr. 6. Candidaţii executã lucrarea practicã astfel repartizatã, în timpul stabilit.
b) Dupã executarea probei practice, candidaţii rãspund întrebãrilor membrilor comisiei de examen. Membrii evaluatori ai comisiei vor adresa candidatului întrebãri, fãrã a depãşi timpul de maxim 10 minute pentru fiecare candidat.
c) Pentru fiecare candidat se completeazã o singurã fişã de evaluare a probei practice care conţine criteriile/grila de apreciere corespunzãtoare lucrãrii practice executate întocmitã conform Anexei nr. 7. În funcţie de calificare şi temã criteriile pot viza: identificarea corectã a problemei/cerinţei şi a contextului în care trebuie soluţionatã, alegerea corectã a instrumentelor / aparatelor / utilajelor / verificatoarelor etc., organizarea locului de muncã şi respectarea normelor igienice şi de protecţie a muncii, respectarea etapelor tehnologice, mãiestria în execuţie, verificarea şi respectarea calitãţii execuţiei, finalizarea execuţiei şi prezentarea produsului, capacitatea de comunicare, coerenţa şi logica argumentãrii, motivarea teoreticã a soluţiilor practice, etc. Criteriile vizeazã numai competenţe prevãzute de standardul de pregãtire profesionalã a calificãrii respective. La finalizarea examinãrii candidatului criteriile realizate sunt bifate, evaluatorii scriu nota şi semneazã.
(2) Execuţia lucrãrii, precum şi rãspunsurile orale, se evalueazã împreunã conform criteriilor de apreciere din fişa de evaluare, în raport direct cu standardul de pregãtire profesionalã al calificãrii. Completarea fişei de evaluare se face pentru fiecare candidat, numai de cãtre membrii evaluatori ai comisiei, prin bifarea fiecãrui criteriu realizat şi prin apreciere cu note de la 10 la 1 acordate de fiecare în parte.
(3) Diferenţa dintre notele acordate de fiecare evaluator nu poate fi mai mare de un punct. Preşedintele comisiei mediazã o astfel de situaţie. Hotãrârea preşedintelui este definitivã.
(4) Nota finalã este media aritmeticã cu douã zecimale fãrã rotunjire. Nota minimã de promovare a probei practice, care dã dreptul candidaţilor sã participe la proba scrisã, este 6 (şase).
(5) Dupã ce toţi candidaţii au fost examinaţi, notele se înscriu în catalog, pentru fiecare candidat, în prezenţa întregii comisii de examinare de cãtre secretarul comisiei, cu cernealã sau pastã albastrã. Eventualele corecturi de transcriere în cataloagele de examen se fac cu cernealã roşie, de cãtre persoana care a greşit, sub semnãturã, iar preşedintele comisiei contrasemneazã şi ştampileazã.
ART. 53
(1) Pentru organizarea probei scrise, preşedintele comisiei de examinare repartizeazã pe sãli, prin tragere la sorţi, douã cadre didactice de altã specialitate, numiţi prin decizie profesori asistenţi. Tragerea la sorţi se face în ziua probei, cu o orã înaintea începerii acesteia dupã şedinţa de instruire a profesorilor asistenţi.
(2) Dupã ce au semnat fişa de atribuţii, profesorii asistenţi primesc de la preşedintele comisiei mapa sãlii de examen la care au fost repartizaţi care cuprinde : lista candidaţilor care au fost repatizaţi sã susţinã proba scrisã în acea salã, procesul verbal de predare a lucrãrilor scrise, coli tipizate pentru examen, hârtie ştampilatã pentru ciorne, etichete pentru secretizarea lucrãrilor.
ART. 54
(1) Accesul în salã al candidaţilor este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. Se interzice candidaţilor sã pãtrundã în salã cu orice fel de materiale, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor: manuale, dicţionare, notiţe, însemnãri, mijloace de calcul şi de comunicare, etc. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea candidatului din examen de cãtre preşedintele comisiei de examinare.
(2) Înainte de aducerea subiectelor în sãli, profesorii asistenţi prezintã candidaţilor modul de desfãşurare al probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia de examen.
(3) Candidaţii se aşeazã câte unul în bancã, în odine alfabeticã, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coalã de hârtie tipizatã pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele şi completeazã lizibil celelalte date de pe colţul ce urmeazã a fi lipit. Lucrarea se secretizeazã prin lipirea colţului hârtiei tipizate numai dupã ce profesorii asistenţi verificã identitatea candidaţilor, completarea corectã a tuturor datelor şi semneazã. Peste colţul lipit al lucrãrii preşedintele sau vicepreşedintele aplicã ştampila "Examen de certificare a calificãrii profesionale **** - CJEC ".
(4) Pentru lipirea colţului lucrãrii se foloseşte acelaşi tip de etichete pentru toţi candidaţii din centrul de examen.
(5) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate , în afara rubricii care se secretizeazã, precum şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrãrii, atrag dupã sine anularea lucrãrii respective.
(6) Se interzice candidaţilor şi profesorilor asistenţi pãtrunderea în sala de examen cu telefoane mobile sau alte mijloace electronice de comunicare.
ART. 55
(1) În prezenţa preşedintelui, vicepreşedintelui şi a unui membru al comisiei, cadru didactic de specialitate, se verificã integritatea plicului cu subiecte primit de la CJEC/CMEC pentru proba scrisã. Un membru al comisiei extrage din plic varianta conţinând subiectul de examen transmis, anunţat de CJEC/CMEC dupã care plicul se resigileazã, se semneazã de toţi cei prezenţi şi se pãstreazã în condiţii de securitate deplinã în dulap metalic sigilat. La deschiderea plicurilor se semneazã un proces-verbal de cãtre toţi cei prezenţi.
(2) În cazul în care existã candidaţi care au studiat în limbile minoritãţilor naţionale, subiectele se traduc în limbile respective de cãtre membrii comisiei desemnaţi în acest scop.
(3) Comisia de examinare multiplicã subiectele în numãr egal cu numãrul candidaţilor, dupã care subiectele se introduc în plicuri care se sigileazã, urmând sã fie distribuite în sãli. Candidaţii care susţin probele în limbile minoritãţilor naţionale primesc atât subiect în limba maternã cât şi în limba românã.
(4) Profesorii de specialitate, membri ai comisiilor de examinare, rãmân în sala în care s-a realizat multiplicarea pânã la terminarea distribuirii plicurilor în sãlile de examen. Candidaţii pot pãrãsi centrul de examen, cel mai devreme, dupã o orã şi jumãtate de la distribuirea subiectelor în sãli.
(5) Asistenţii primesc plicurile cu subiecte de la preşedintele sau vicepreşedintele comisiei de examinare, verificã integritatea acestora, le deschid şi distribuie subiectele fiecãrui candidat. Candidaţii au dreptul sã pãstreze, la pãrãsirea sãlii de examen, subiectul de examen primit.
(6) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate pãtrunde în salã şi nici un candidat nu poate pãrãsi sala, decât dacã predã lucrarea scrisã şi semneazã pentru predarea acesteia. Candidaţii care nu se aflã în salã în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivã. În cazuri excepţionale, candidaţii pot pãrãsi temporar sala de examen însoţiţi de unul dintre profesorii asistenţi.
(7) Baremul de corectare şi notare se afişeazã la avizierul centrului de examen dupã încheierea probei.
ART. 56
(1) Timpul destinat elaborãrii lucrãrii scrise se socoteşte din momentul în care fiecare candidat a primit subiectul multiplicat.
(2) Pentru elaborarea lucrãrii scrise se foloseşte numai cernealã sau pastã de culoare albastrã, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor numai creion negru. Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, a riglelor, precum şi a altor mijloace de calcul.
(3) Fiecare candidat primeşte atâtea coli tipizate de examen şi de ciorne câte îi sunt necesare.
(4) În cazul în care unii dintre candidaţi, din diferite motive precum: corecturi numeroase, greşeli care ar putea fi considerate drept semn de recunoaştere etc., doresc sã-şi transcrie lucrarea, fãrã sã depãşeascã timpul stabilit, au dreptul sã primeascã alte coli tipizate. Colile folosite iniţial se anuleazã de cãtre asistenţi, menţionându-se pe ele "anulat", se semneazã de cãtre amândoi asistenţii şi se pãstreazã în condiţiile stabilite pentru lucrãrile scrise.
ART. 57
(1) În timpul desfãşurãrii probei scrise, profesorii asistenţi nu dau candidaţilor nici o indicaţie, nu discutã între ei şi nu rezolvã subiectul de examen. Pe timpul desfãşurãrii probei unul dintre asistenţi stã în faţa clasei, iar celãlalt în spatele ei şi nu au alte preocupãri decât cele legate de desfãşurarea acesteia.
(2) Asistenţii rãspund de asigurarea ordinii şi liniştii în sala de examen, nu permit candidaţilor sã comunice între ei, asigurã respectarea de cãtre candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Pentru orice încãlcare a prevederilor metodologiei profesorii asistenţi sesizeazã preşedintele comisiei de examinare pentru a lua mãsurile care se impun.
(3) În timpul desfãşurãrii probei scrise, în sãlile de examen au voie sã intre numai preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de examinare. Persoanele delegate ale CNEC şi CJEC/CMEC pot intra în sãlile de examen numai însoţite de preşedintele sau vicepreşedintele din centrul de examen.
ART. 58
(1) Pe mãsurã ce îşi încheie lucrãrile, candidaţii le predau profesorilor asistenţi. La expirarea timpului acordat, candidaţii predau lucrãrile în faza în care se aflã, fiind interzisã depãşirea timpului stabilit. Ultimii cinci candidaţi rãmân în salã pânã la predarea ultimei lucrãri.
(2) La predarea lucrãrilor, profesorii asistenţi bareazã spaţiile nescrise şi verificã numãrul paginilor scrise. Candidaţii consemneazã numãrul paginilor scrise şi semneazã procesul-verbal de predare a lucrãrii.
(3) În prezenţa membrilor comisiei de examinare, profesorii asistenţi predau cu proces-verbal preşedintelui sau vicepreşedintelui lucrãrile scrise, procesul-verbal de predare a lucrãrilor, ciornele şi lucrãrile anulate, colile tipizate şi ciornele nefolosite.
Preşedintele verificã dacã numãrul lucrãrilor predate corespunde cu numãrul candidaţilor prezenţi care au semnat procesul-verbal de predare a lucrãrii, dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel trecut în procesul-verbal.
ART. 59
(1) Toate lucrãrile de la aceeaşi calificare profesionalã sunt amestecate de cãtre preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de examinare, apoi sunt grupate în seturi şi numerotate de la 1 la n. Seturile de lucrãri se introduc în dosare/plicuri, dupã ce pe fiecare lucrare s-a scris numãrul de ordine al dosarului/plicului.
(2) Dosarele cu lucrãrile numerotate sunt predate de preşedinte sau vicepreşedinte, cu proces-verbal de predare-primire, pentru corectare, membrilor comisiei de examinare. Procesul-verbal conţine data, ora, numele şi prenumele persoanelor care predau/preiau lucrãrile, calificarea, numãrul de lucrãri predate/preluate şi numãrul de ordine al acestora.
(3) Corectarea şi notarea lucrãrilor scrise se efectueazã de cei doi profesori corectori, în mod obligatoriu în încãperi separate, stabilite de preşedintele comisiei. Schimbarea lucrãrilor între cei doi corectori se va face în prezenţa preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de examinare.
(4) Fiecare lucrare se corecteazã şi se apreciazã de fiecare corector, separat, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de corectare şi notare. Corectarea şi notarea, pe baza baremului, se înregistreazã în borderouri separate de fiecare corector.
(5) Zilnic, la terminarea corectãrii, seturile de lucrãri şi de borderouri individuale de notare, închise în plicuri sigilate, se predau cu proces-verbal preşedintelui sau vicepreşedintelui pentru a fi pãstrate în dulapuri metalice închise şi sigilate.
Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se pãstreazã în acelaşi regim cu lucrãrile scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrãrile scrise şi celelalte documente ale examenului de absolvire se pãstreazã separat de cãtre preşedinte şi vicepreşedinte.
ART. 60
(1) Dupã corectarea lucrãrilor de cãtre corectori, borderourile întocmite şi semnate de fiecare dintre aceştia sunt predate preşedintelui comisiei odatã cu lucrãrile corectate. Dacã preşedintele comisiei de examen constatã cã între notele acordate de membrii comisiei nu sunt diferenţe mai mari de un punct, notele se trec de cãtre aceştia pe fiecare lucrare în parte, cu cernealã rosie şi se semneazã. Media finalã se trece pe lucrare, în prezenţa membrilor comisiei, de cãtre preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei verificã media finalã, calculatã ca medie aritmeticã cu douã zecimale, fãrã rotunjire, semneazã alãturi de corectori şi aplicã ştampila "Examen de certificare a calificãrii profesionale****-CJEC".
(2) În cazul în care preşedintele comisiei de examinare constatã o diferenţã mai mare de un punct între notele acordate de cãtre membrii comisiei, acesta repartizeazã spre recorectare unui alt profesor de specialitate care, în prezenţa membrilor comisiei, stabileşte nota finalã a lucrãrii. Nota acordatã la recorectare se trece pe lucrare şi se semneazã de cãtre membrii comisiei, de profesorul care a recorectat lucrarea şi de presedintele comisiei de examinare. Toate acestea sunt consemnate într-un procesverbal, semnat de cei prevãzuţi mai sus.
ART. 61
Dupã ce toate lucrãrile scrise au fost corectate, acestea se deschid în prezenţa întregii comisii de examen, iar notele finale se înregistrezã imediat în cataloagele de examen de cãtre secretarul comisiei, cu cernealã sau pastã albastrã. Eventualele corecturi ale greşelilor de transcriere a rezultatelor finale în cataloagele de examen se fac numai cu cernealã roşie, de cãtre persoana din comisie care a greşit, sub semnãturã, iar preşedintele comisiei contrasemneazã şi ştampileazã.
ART. 62
(1) Pentru susţinerea proiectului, candidaţii planificaţi în ordine alfabeticã, se prezintã în sala de examinare la ora stabilitã şi anunţatã de comisia de examinare.
Dupã verificarea identitãţii de cãtre preşedinte sau vicepreşedinte candidatul primeşte proiectul şi, dacã este necesar, hârtie ştampilatã pentru ciornã.
(2) Pentru prezentarea proiectului şi, eventual, a dispozitivului/aparatului /produsului realizat, pentru susţinerea soluţiilor propuse prin proiect se acordã fiecãrui candidat 15 - 20 de minute.
(3) Membrii comisiei adreseazã candidatului întrebãri lãmuritoare, de regulã dupã terminarea prezentãrii proiectului, pe care le consemneazã şi apreciazã rãspunsurile primite în partea a IV-a a fişei de evaluare.
(4) Membrii comisiei de examen evalueazã global competenţele dovedite şi consemnate privind: planificarea, organizarea şi progresul activitãţilor pentru realizarea proiectului (I), calitatea activitãţilor desfãşurate (II), calitatea proiectului (III) şi calitatea susţinerii orale a proiectului (IV). Proiectul este notat de fiecare membru evaluator cu note de la 10 la 1. Nota finalã este media aritmeticã cu douã zecimale, fãrã rotunjire a notelor acordate de fiecare dintre cei doi membrii evaluatori. Nota minimã de promovare la susţinerea proiectului este 6 (şase).
(3) Rezultatul susţinerii proiectului, consemnat în Fişa de evaluare completatã pentru fiecare candidat, se afişeazã în ziua susţinerii probei şi nu poate fi contestat.
Rezultatul final se înscrie în catalogul de examen pentru fiecare candidat.
(4) Fişele de evaluare a proiectului, completate pentru fiecare candidat, sunt considerate documente de examen, se predau cu proces-verbal preşedintelui sau vicepreşedintelui pentru a fi pãstrate în dulapuri / fişete metalice, închise şi sigilate.
Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se pãstreazã în acelaşi regim cu cataloagele de examen.
(5) Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate documentele examenului de certificare a competenţelor profesionale se pãstreazã separat de cãtre preşedinte şi vicepreşedinte.
ART. 63
Desfãşurarea probei de susţinere a proiectului are caracter public, fãrã ca persoanele prezente în asistenţã sã poatã interveni. În mod excepţional, preşedintele poate dispune întreruperea examinãrii şi eliminarea din sala de examen a persoanelor cu atitudine şi comportament necorespunzãtoare.
ART. 64
Dupã ce toţi candidaţii dintr-o serie au fost examinaţi, rezultatele finale se trec în catalog în prezenţa întregii comisii de examinare de cãtre secretarul comisiei de examinare, cu cernealã sau pastã albastrã. Eventualele corecturi de transcriere a rezultatelor finale în cataloagele de examen se fac numai cu cernealã roşie, de cãtre persoana din comisie care a greşit, sub semnãturã, iar preşedintele comisiei contrasemneazã şi ştampileazã.

CAP. VI
Stabilirea şi comunicarea rezultatelor

ART. 65
(A) Pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 1:
(1) Sunt declaraţi "admişi" şi vor primi certificatul de calificare profesionalã nivel 1, candidaţii care obţin rezultatul final "admis".
(2) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile prevãzute de alin. (1) sunt declaraţi "respinşi" sau, dupã caz, "neprezentaţi" sau "eliminaţi din examen".
(3) Candidaţilor declaraţi "respinşi" li se consemneazã aceasta pe foaia matricolã.
(B) Pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 2:
(1) Sunt declaraţi "admişi" şi vor primi certificatul de calificare profesionalã nivel 2, candidaţii care obţin rezultatul final "admis".
(2) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile prevãzute de alin. (1) sunt declaraţi "respinşi" sau, dupã caz, "neprezentaţi" sau "eliminaţi din examen".
(3) Candidaţilor declaraţi "respinşi" li se consemneazã aceasta pe foaia matricolã.
(C) Pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 3:
(1) Sunt declaraţi "admişi" şi vor primi certificatul de calificare profesionalã nivel 3, candidaţii care obţin rezultatul final "admis".
(2) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile prevãzute de alin. (1) sunt declaraţi "respinşi" sau, dupã caz, "neprezentaţi" sau "eliminaţi din examen".
(3) Candidaţilor declaraţi "respinşi" li se consemneazã aceasta pe foaia matricolã.
ART. 66
(1) Dupã încheierea tuturor probelor de examen şi dupã completarea Fişei de evaluare şi a catalogului de examen, se comunicã rezultatul final al examenului prin afişare la avizierul şcolii a listelor nominale finale.
(2) Listele nominale care se întocmesc pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatelor de calificare profesionalã cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, precum şi rezultatul final obţinut la susţinerea oralã a proiectului, respectiv "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen", dupã caz. Un candidat se considerã "neprezentat", dacã a absentat la susţinerea oralã a proiectului.
ART. 67
(1) Media generalã de absolvire pentru candidaţii de la şcolile postliceale şi şcolile de maiştri este media aritmeticã, cu douã zecimale, fãrã rotunjire a notelor obţinute la proba practicã, proba scrisã şi susţinerea proiectului. Nu se calculeazã media de absolvire pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe de examen. Sunt declaraţi "admis" candidaţii care au obţinut cel puţin media 6(şase),media minimã de promovare a examenului de absolvire.
(2) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de la alin. (1) sunt declaraţi "respins" sau, dupã caz, "neprezentat" sau "eliminat din examen".
(3) Candidaţilor declaraţi "respins" li se consemneazã aceasta pe foaia matricolã.
ART. 68
(1) Dupã încheierea tuturor probelor şi a corectãrii lucrãrilor scrise, se comunicã rezultatele finale.
(2) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de absolvire se întocmesc şi se afişeazã liste nominale care cuprind : numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probã, media generalã şi rezultatul final, respectiv "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen". Un candidat se considerã neprezentat dacã a absentat la cel puţin una din probele de examen.

CAP. VII
Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

ART. 69
(1) Candidaţii pot solicita recorectarea lucrãrilor scrise. Contestaţiile se depun şi se înregistreazã la centrul de examen, în ziua prevãzutã în graficul de desfãşurare a examenului.
(2) Preşedintele centrului de examen, împreunã cu membrii comisiei, secretizeazã lucrãrile contestate pentru ca numele şi prenumele candidatului şi nota acordatã sã rãmânã necunoscute şi aplicã ştampila de examen. Secretizarea se va face cu acelaşi tip de hârtie pentru toate centrele de examen din judeţ/municipiu Bucureşti, pusã la dispoziţie de Comisia Judeţeanã/a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare.
(3) Lucrãrile însoţite de subiecte, baremul de corectare şi notare , un borderou centralizator, pentru fiecare disciplinã, care conţine numãrul de ordine al lucrãrilor şi numãrul de pagini pentru fiecare lucrare, se predau cu proces-verbal de cãtre preşedinte şi un membru al comisiei de examen Comisiei Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Contestaţii în vederea recorectãrii.
ART. 70
(1) Comisiile Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Contestaţii au urmãtoarea componenţã:
a) preşedinte - inspectorul şcolar general;
b) vicepreşedinte - inspectorul şcolar de specialitate;
c) secretar - inspector şcolar, director de unitate de învãţãmânt preuniversitar profesional şi tehnic, cadru didactic de specialitate;
d) membrii - câte doi profesori de specialitate pentru fiecare domeniu de bazã/calificare.
(2) În fiecare an, membrii Comisiei Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Contestaţii sunt alţi profesori decât cei din anul anterior. Alegerea corectorilor se face prin tragere la sorţi dintr-o listã de profesori recunoscuţi pentru competenţã profesionalã şi probitatea moralã, care nu au fãcut parte în sesiunea respectivã din comisiile de examen ca evaluatori ai lucrãrilor scrise.
ART. 71
(1) Comisiile Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Contestaţii recorecteazã lucrãrile primite şi acordã note conform baremelor pentru proba scrisã.
(2) Dacã nota acordatã iniţial este mai micã sau egalã cu 9,50, aceasta se va modifica, prin creştere sau descreştere, dacã între nota iniţialã şi nota acordatã de Comisia Judeţeanã de Contestaţii se va constata o diferenţã de cel puţin 0,50. Dacã diferenţa dintre cele douã note este mai micã de 0,50 puncte, nota iniţialã rãmâne neschimbatã. Dacã nota acordatã iniţial este de cel puţin 9,51, atunci nota finalã este nota obţinutã la recorectare.
(3) În cazul în care se constatã diferenţe mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între nota iniţialã şi nota acordatã dupã recorectare, inspectoratele şcolare analizeazã situaţia în termen de 30 de zile de la terminarea rezolvãrii contestaţiilor, consultând profesorii din ambele comisii şi iau mãsuri în vederea sancţionãrii celor vinovaţi. Comisia Naţionalã de Evaluare şi Certificare este înştiinţatã de sancţiunile aplicate pânã la data de 1 octombrie a anului în care s-a desfãşurat examenul.
(4) Hotãrârile Comisiei Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Contestaţii se consemneazã într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei.
(5) Lucrãrile scrise, baremele de corectare şi notare şi borderourile se restituie cu proces-verbal preşedintelui centrului de examen şi unui membru delegat împreunã cu o copie a procesului-verbal prevãzut de alin. (4).
ART. 72
(1) Comisiile din centrele de examen opereazã în cataloage schimbãrile ce se impun dupã recorectarea lucrãrilor contestate, recalculeazã, dupã caz, media generalã şi rectificã în mod corespunzãtor rezultatul examenului.
(2) Rezultatele la contestaţii se comunicã celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform graficului.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 73
Comisiile de examinare şi Comisiile Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare au obligaţia sã informeze telefonic şi în cel mai scurt timp Comisia Naţionalã de Evaluare şi Certificare cu privire la neregulile apãrute în organizarea şi desfãşurarea examenului de certificare.
ART. 74
(1) Lucrãrile scrise, proiectele, toate documentele referitoare la examenul de certificare a calificãrii profesionale din cadrul centrelor de examen se pãstreazã în arhiva instituţiei timp de trei ani, cu excepţia cataloagelor care se pãstreazã permanent.
(2) Copii ale cataloagelor de examen certificate de preşedintele comisiei de examen vor fi transmise unitãţilor de învãţãmânt arondate pentru afişarea rezultatelor şi pentru eliberarea certificatelor, conform prevederilor legale.
ART. 75
(1) Raportul comisiei de examinare din centrul de examen privind rezultatele examenului de certificare a calificãrii profesionale se transmit Inspectoratului Şcolar Judeţean/Municipiul Bucureşti - CJEC, pe cale electronicã şi în scris, în termen de 5 zile de la finalizarea examenului de certificare.
(2) Raportul prevãzut la aliniatul (1) se întocmeşte dupã modelul prevãzut în Anexa nr. 9, parte integrantã a prezentei metodologii.
ART. 76
(1) Inspectoratele şcolare - CJEC întocmesc un raport general cu privire la organizarea şi desfãşurarea examenului de certificare a competenţelor profesionale care se trimite, în forma electronicã şi în scris, dupã modelul prevãzut în Anexa nr. 9, parte integrantã a prezentei metodologii, la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii- Direcţiei Generale Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţã şi Programe, în termen de 15 zile de la încheierea examenului. Un exemplar al raportului anual se trimite şi tuturor unitãţilor de învãţãmânt profesional şi tehnic din judeţ.
(2) Raportul Comisiei Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare pentru învãţãmântul postliceal - domeniul sanitar se transmite şi Autoritãţii Judeţene de Sãnãtate Publicã şi Ordinului Asistenţilor Medicali din România.
ART. 77
(1) Respectarea prezentei metodologii de organizare şi desfãşurare a examenului de certificare este obligatorie pentru toate persoanele implicate în organizarea şi defãşurarea examenului de certificare.
(2) Încãlcarea dispoziţiilor prezentei metodologii de organizare şi desfãşurare a examenului de certificare se sancţioneazã astfel:
a) candidaţii care, în timpul desfãşurãrii probelor de examen, introduc în locurile de desfãşurare a examenului de certificare materiale ajutãtoare sau mijloace electronice, care sunt surprinşi transmiţând altor candidaţi soluţii de rezolvare a subiectelor, sunt eliminaţi din examen, pierzând sesiunea respectivã;
b) cadrele didactice care, în timpul exercitãrii rolului de examinator sau evaluator au un comportament pãrtinitor faţã de un anumit candidat sau au manifestãri care atestã neglijenţã sau lipsã de responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor, precum tolerarea unor acţiuni sau intenţii de fraudã sau mitã ale candidaţilor, pãrãsirea nejustificatã a locului de desfãşurare a probei de examen, nerespectarea normelor de protecţie a muncii sau punerea în pericol a unor candidaţi etc., se sancţioneazã conform prevederilor legale.
(3) Cadrele didactice sancţionate conform dispoziţiilor alin. (2) nu mai pot participa la examenul de certificare din anul urmãtor, ca membri în comisiile prevãzute de prezenta metodologie de organizare şi desfãşurare a examenului de certificare a calificãrii profesionale.
(4) Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfãşurarea activitãţii uneia dintre comisiile prevãzute de prezenta metodologie de organizare şi desfãşurare a examenului de certificare a calificãrii profesionale atrage diminuarea cu 20 - 70 % a indemnizaţiei vicepreşedintelui şi a preşedintelui acesteia.
ART. 78
Candidaţii care au fost înscrişi la examenul de certificare a calificãrii profesionale, fãrã a îndeplini condiţiile legale de înscriere la acesta, care au beneficiat de pãrtinire frauduloasã doveditã sau au prezentat un proiect dovedit a fi plagiat sunt eliminaţi din examen, pierzând sesiunea respectivã sau, dupã caz, li se anuleazã actele de studii obţinute fraudulos.
ART. 79
Colectarea unor fonduri materiale sau bãneşti de la candidaţi, de la pãrinţii sau rudele acestora este cu desãvârşire interzisã. Încãlcarea acestei dispoziţii atrage sancţionarea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.


ANEXA 1

CRITERII DE SELECŢIE

pentru nominalizarea unitãţilor de învãţãmânt drept centre de examen
pentru certificarea calificãrii profesionale

Centrele de examen se numesc prin decizia Inspectoratele Şcolare Judeţene/al Municipiului Bucureşti, în unitãţi de învãţãmânt acreditate care au absolvenţi ai şcolii de arte şi meserii, ai anului de completare, ai ciclului superior al liceului tehnologic, ai şcolii postliceale şi de maiştri propuse de Comisia Judeţeanã de Evaluare şi Certificare şi aprobate de Comisia Naţionalã de Evaluare şi Certificare.
La centrele de examen astfel constituite pot susţine examenul de certificare a calificãrii profesionale numai absolvenţii unitãţilor de învãţãmânt arondate, conform deciziei Comisiei Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare şi se pot certifica numai calificãrile profesionale stabilite prin decizie.
Pentru a fi numite centre de examen, unitãţile de învãţãmânt trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii obligatorii pentru asigurarea calitãţii examenelor de certificare a calificãrii profesionale:
1) pot asigura în spaţiile proprii sau ale colaboratorilor condiţii optime de desfãşurare a probelor de examen, cât mai apropiate de condiţiile de muncã la angajatori;
2) pot asigura materialele/consumabilele, utilajele, sculele, dispozitivele, instrumentele, birotica etc. necesare susţinerii probelor, pentru fiecare calificare profesionalã pentru care se organizeazã examen (în perioada sesiunii de examene, conform graficului de desfãşurare);
3) pot asigura desfãşurarea activitãţilor specifice comisiilor de examen în condiţii optime, precum şi securitatea documentelor comisiei.
4) au experienţã recunoscutã pe piaţa localã a muncii în pregãtirea profesionalã.
Asigurarea condiţiilor de examen este verificatã de Comisia Judeţeanã de Evaluare şi Certificare prin reprezentatul sãu, de monitorul de calitate, care viziteazã centrul înainte de examen şi care informeazã CJEC în acest sens.
Pot fi centre de examen: unitãţi de învãţãmânt acreditate care au şcolarizat şi au absolvenţi ai seriei curente cu calificãrile profesionale pentru care se organizeazã examenul, unitãţi de învãţãmânt împreunã cu întreprinderi care s-au implicat şi au dezvoltat parteneriate pentru dezvoltarea localã de curriculum, conform cerinţelor pieţii muncii, care asigurã pregãtirea practicã a elevilor, care prezintã oferte de angajare pentru absolvenţi, care oferã burse sau unitãţi de învãţãmânt împreunã cu centre de formare profesionalã a adulţilor, etc. cu condiţia îndeplinirii criteriilor de selecţie.


ANEXA 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETÃRII ŞI INOVÃRII

Examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 1 de calificare

Calificarea: ____________________________________________
Numãrul temei: ___________________
Tema:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________
Preşedinte de comisie:

Nume şi prenume/semnãtura________________

Profesori evaluatori:
Nume şi prenume/semnãtura _________________________


ANEXA 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETÃRII ŞI INOVÃRII


FIŞA DE EVALUARE
Examenul pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 1
Sesiunea: ______________

Centrul de examen:
___________________

Calificarea:_____________________________

Numele şi prenumele candidatului Calificativul final__________
_____________________________

Unitatea de învãţãmânt absolvitã
_____________________________

Tema:
A. Criterii de apreciere a performanţei candidatului la proba practicã:
1) []
2) []
3) []
4) []
5) []
B. Criterii de apreciere a performanţei candidatului la proba oralã:
1) []
2) []
3) []
4) []

Calificativul final__________

Numele, prenumele şi semnãtura evaluatorilor:
_____________________________________________
_____________________________________________


Stabilirea calificativului final, "admis" sau "respins", se face astfel:
1. Se bifeazã numai criteriile de apreciere care sunt considerate îndeplinite de candidat.
2. Calificativul final al candidatului este "ADMIS" numai în situaţia în care numãrul criteriilor îndeplinite este mai mare decât al celor neîndeplinite, la ambele probe (paracticã şi oralã). În caz contrar calificativul candidatului este "RESPINS".


ANEXA 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETÃRII ŞI INOVÃRII

FIŞA DE EVALUARE
Examenul pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 2
Sesiunea: ______________

Centrul de examen:
____________________

Calificarea:_____________________________

Numele şi prenumele candidatului
________________________________

Unitatea de învãţãmânt absolvitã
________________________________

Tema proiectului: ______________________________________________

Numele, prenumele şi specializarea îndrumãtorului de proiect
____________________________________________________________

Partea I: Monitorizarea progresului proiectului*1)
___________
*1) Se completeazã de cãtre îndrumãtor pe parcursul derulãrii proiectului.
Fişa de evaluare respectã şi documenteazã Principiul 5 al calitãţii - Implementare:predarea şi învãţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calitãţii în educaţia şi formarea profesionalã

1. Data începerii activitãţilor de realizare a proiectului:
2. Competenţe vizate/implicate în realizarea/execuţia proiectului (care se referã la tema proiectului conform standardului de pregãtire profesionalã)
-
-
-
-
2. Stabilirea planului activitãţilor individuale ale candidatului pentru proiect:
- Data:
- Semnãtura candidatului: Semnãtura îndrumãtorului:
3. Stabilirea planului de redactare a Proiectului - suport scris:
- Perioada:
- Revizuit:
- Forma finalã acceptatã de cãtre îndrumãtor:
4. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel puţin 5 întâlniri sãptãmânale):


┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │Observaţii │ Semnãtura elevului │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 4. │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 5. │ │ │
└────┴─────────────────────┴──────────────────────────┘Partea a II-a: Aprecierea calitãţii activitãţii candidatului*2)
___________
*)2 Se completeazã de cãtre îndrumãtor la finalul activitãţii de monitorizare, se discutã cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Criteriile vizeazã atât procesul de elaborare a proiectului, cât şi pe cel de redactare a pãrţii scrise a proiectului.
Fişa de evaluare respectã şi documenteazã Principiul 5 al calitãţii - Implementare:predarea şi învãţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calitãţii în educaţia şi formarea profesionalã┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│ CRITERIUL │DA/NU│ Observaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈕. Activitãţile practice întreprinse în cadrul │ │ │
│proiectului se raporteazã adecvat la tema proiectului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈖. Abordarea temei proiectului a fost fãcutã dintr-o │ │ │
│perspectivã personalã, candidatul demonstrând │ │ │
│reflecţie criticã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈗. Activitãţile practice au fost întreprinse sub │ │ │
│supravegherea îndrumãtorului de proiect sau/şi a │ │ │
│persoanelor autorizate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈘. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin │ │ │
│planul proiectului a fost fãcutã conform planificãrii │ │ │
│iniţiale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈙. Documentarea pentru proiect a fost fãcutã cu │ │ │
│sprijinul şi sub supravegherea îndrumãtorului de │ │ │
│proiect │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈚. Identificarea şi utilizarea bibliografiei pentru │ │ │
│redactarea pãrţii scrise a proiectului a fost │ │ │
│realizatã integral │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈛. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea │ │ │
│pãrţii scrise a proiectului au fost preluate şi │ │ │
│prezentate într-un mod personal şi nu sunt o │ │ │
│compilaţie de citate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈜. Soluţiile pentru situaţiile-problemã cu care s-a │ │ │
│confruntat candidatul pe parcursul executãrii │ │ │
│proiectului sunt personale şi au fost gãsite cu │ │ │
│ajutorul îndrumãtorului de proiect │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈝. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul │ │ │
│proiectului candidatul a fãcut dovada implicãrii şi │ │ │
│angajãrii personale, originalitãţii soluţiilor │ │ │
│propuse, a imaginaţiei şi creativitãţii în abordarea │ │ │
│şi îndeplinirea sarcinilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
󧓒. Soluţiile gãsite de cãtre candidat pentru │ │ │
│rezolvarea problemelor practice au transferabilitate │ │ │
│în alte contexte practice │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘Partea a III-a: Aprecierea calitãţii proiectului*3)
________
*3) Se completeazã de cãtre îndrumãtor la finalul activitãţii de monitorizare, se discutã cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Criteriile vizeazã atât proiectul în calitate de produs al activitãţii elevului, cât şi produsul ca atare, acolo unde este cazul.
Fişa de evaluare respectã şi documenteazã Principiul 5 al calitãţii - Implementare:predarea şi învãţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calitãţii în educaţia şi formarea profesionalã


┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│ CRITERIUL │DA/NU│ Observaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈕. Proiectul / produsul are validitate în raport cu │ │ │
│tema, scopul, obiectivele şi metodologia abordatã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈖. Proiectul / produsul demonstreazã completitudine şi│ │ │
│acoperire satisfãcãtoare în raport de tema aleasã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈗. Elaborarea proiectului şi redactarea pãrţii scrise │ │ │
│a proiectului au fost fãcute într-un mod consistent şi│ │ │
│concomitent, conform planificãrii │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈘. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor │ │ │
│resurse este bine justificatã şi argumentatã în │ │ │
│contextul proiectului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈙. Redactarea pãrţii scrise a proiectului demonstreazã│ │ │
│o bunã consistenţã internã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈚. Redactarea pãrţii scrise a proiectului demonstreazã│ │ │
│o bunã logicã şi argumentare a ideiilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈛. Proiectul / produsul reprezintã, în sine, o soluţie│ │ │
│practicã personalã, cu elemente de originalitate în │ │ │
│gãsirea soluţiilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈜. Proiectul / produsul are aplicabilitate practicã şi│ │ │
│în afara şcolii │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈝. Realizarea proiectului / produsului a necesitat │ │ │
│activarea unui numãr semnificativ de unitãţi de │ │ │
│competenţe, conform S.P.P.-ului pentru calificarea │ │ │
│respectivã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
󧓒. Redactarea pãrţii scrise a proiectului respectã │ │ │
│cerinţele de structurã impuse de metodologia de │ │ │
│organizare şi desfãşurare a examenului de certificare │ │ │
│profesionalã │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘Semnãtura candidatului____________________

Partea a IV-a : Aprecierea prezentãrii şi susţinerii orale a proiectului*4)
_________
*4) Se completeazã de cãtre un membru al comisiei de examinare, dupã susţinere şi consultarea cu ceilalţi membri ai Comisiei de examinare, doar dacã existã completate şi depuse Pãrţile I-III pentru proiectul evaluat.

Fişa de evaluare respectã şi documenteazã Principiul 5 al calitãţii - Implementare:predarea şi învãţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calitãţii în educaţia şi formarea profesionalã


┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│ CRITERIUL │DA/NU│ Observaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈕. Candidatul a realizat o comunicare oralã clarã, │ │ │
│coerentã şi fluentã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈖. Prezentarea a fost structuratã echilibrat în raport│ │ │
│cu tema proiectului şi cu obiectuvele acestuia │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈗. Candidatul a demonstrat putere de sintezã şi │ │ │
│adaptarea prezentãrii la situaţia de examinare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈘. Candidatul şi-a susţinut punctele de vedere şi │ │ │
│opiniile într-un mod personal şi bine argumentat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈙. În scopul accesibilizãrii informaţiei şi a │ │ │
│creşterii atractivitãţii prezentãrii, candidatul a │ │ │
│utilizat în prezentare strategii eficiente şi mijloace│ │ │
│de comunicare potrivite: elemente de graficã, modele, │ │ │
│aplicaţii, facilitãţi audio-video ale TIC etc. │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘

Aprecierea rãspunsurilor candidatului la întrebãrile Comisiei:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│ ÎNTREBARE │DA/NU│ Observaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘Rezultatul final stabilit de Comisia de examinare pe baza evaluãrii globale a activitãţilor realizate de candidat şi consemnat în Fişa de evaluare:

1. Admis []

2. Respins []

Examinatori: Preşedinte de comisie:

Data:


ANEXA 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETÃRII ŞI INOVÃRII

FIŞA DE EVALUARE
Examenul pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 3

Sesiunea: ______________

Centrul de examen:
____________________

Calificarea:_____________________________

Numele şi prenumele candidatului
_____________________________

Unitatea de învãţãmânt absolvitã
_____________________________

Tema proiectului: ______________________________________________

Numele, prenumele şi specializarea îndrumãtorului de proiect
____________________________________________________________

Partea I: Monitorizarea progresului proiectului*5)
____________
*5) Se completeazã de cãtre îndrumãtor pe parcursul derulãrii proiectului.
Fişa de evaluare respectã şi documenteazã Principiul 5 al calitãţii - Implementare:predarea şi învãţarea al Cadrului Naţional de
Asigurare a Calitãţii în educaţia şi formarea profesionalã


1. Data începerii activitãţilor de realizare a proiectului:
2. Competenţe vizate / implicate în realizarea / execuţia proiectului ( care se referã la tema proiectului conform standardului de pregãtire profesionalã)
-
-
-
-
2. Stabilirea planului activitãţilor individuale ale candidatului pentru proiect:
- Data:
- Semnãtura candidatului: Semnãtura îndrumãtorului:
3. Stabilirea planului de redactare a Proiectului - suport scris :
- Perioada:
- Revizuit:
- Forma finalã acceptatã de cãtre îndrumãtor:
4. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel puţin 5 întâlniri sãptãmânale):


┌─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt. │ Observaţii │ Semnãtura elevului │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈕. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈖. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈗. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈘. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈙. │ │ │
└─────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘Partea a II-a: Aprecierea calitãţii activitãţii candidatului*6)
__________
*6) Se completeazã de cãtre îndrumãtor la finalul activitãţii de monitorizare, se discutã cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Criteriile vizeazã atât procesul de elaborare a proiectului, cât şi pe cel de redactare a pãrţii scrise a proiectului.
Fişa de evaluare respectã şi documenteazã Principiul 5 al calitãţii - Implementare:predarea şi învãţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calitãţii în educaţia şi formarea profesionalã┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│CRITERIUL │DA/NU│Observaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈕. Activitãţile practice întreprinse în cadrul │ │ │
│proiectului se raporteazã adecvat la tema proiectului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈖. Abordarea temei proiectului a fost fãcutã dintr-o │ │ │
│perspectivã personalã, candidatul demonstrând │ │ │
│reflecţie criticã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈗. Activitãţile practice au fost întreprinse sub │ │ │
│supravegherea îndrumãtorului de proiect sau/şi a │ │ │
│persoanelor autorizate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈘. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin │ │ │
│planul proiectului a fost fãcutã conform planificãrii │ │ │
│iniţiale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈙. Documentarea pentru proiect a fost fãcutã cu │ │ │
│sprijinul şi sub supravegherea îndrumãtorului de │ │ │
│proiect │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈚. Identificarea şi utilizarea bibliografiei pentru │ │ │
│redactarea pãrţii scrise a proiectului a fost │ │ │
│realizatã integral │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈛. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea │ │ │
│pãrţii scrise a proiectului au fost preluate şi │ │ │
│prezentate într-un mod personal şi nu sunt o │ │ │
│compilaţie de citate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈜. Soluţiile pentru situaţiile-problemã cu care s-a │ │ │
│confruntat candidatul pe parcursul executãrii │ │ │
│proiectului sunt personale şi au fost gãsite cu │ │ │
│ajutorul îndrumãtorului de proiect │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈝. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul │ │ │
│proiectului candidatul a fãcut dovada implicãrii şi │ │ │
│angajãrii personale, originalitãţii soluţiilor │ │ │
│propuse, a imaginaţiei şi creativitãţii în abordarea │ │ │
│şi îndeplinirea sarcinilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
󧓒. Soluţiile gãsite de cãtre candidat pentru │ │ │
│rezolvarea problemelor practice au transferabilitate │ │ │
│în alte contexte practice │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘Partea a III-a: Aprecierea calitãţii proiectului*7)
________
*7) Se completeazã de cãtre îndrumãtor la finalul activitãţii de monitorizare, se discutã cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Criteriile vizeazã atât proiectul în calitate de produs al activitãţii elevului, cât şi produsul ca atare, acolo unde este cazul.
Fişa de evaluare respectã şi documenteazã Principiul 5 al calitãţii - Implementare: predarea şi învãţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calitãţii în educaţia şi formarea profesionalã┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│CRITERIUL │DA/NU│Observaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈕. Proiectul / produsul are validitate în raport cu │ │ │
│tema, scopul, obiectivele şi metodologia abordatã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈖. Proiectul / produsul demonstreazã completitudine şi│ │ │
│acoperire satisfãcãtoare în raport de tema aleasã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈗. Elaborarea proiectului şi redactarea pãrţii scrise │ │ │
│a proiectului au fost fãcute într-un mod consistent şi│ │ │
│concomitent, conform planificãrii │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈘. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor │ │ │
│resurse este bine justificatã şi argumentatã în │ │ │
│contextul proiectului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈙. Redactarea pãrţii scrise a proiectului demonstreazã│ │ │
│o bunã consistenţã internã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈚. Redactarea pãrţii scrise a proiectului demonstreazã│ │ │
│o bunã logicã şi argumentare a ideiilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈛. Proiectul / produsul reprezintã, în sine, o soluţie│ │ │
│practicã personalã, cu elemente de originalitate în │ │ │
│gãsirea soluţiilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈜. Proiectul/produsul are aplicabilitate practicã şi │ │ │
│în afara şcolii │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈝. Realizarea proiectului/produsului a necesitat │ │ │
│activarea unui numãr semnificativ de unitãţi de │ │ │
│competenţe, conform S.P.P.-ului pentru calificarea │ │ │
│respectivã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
󧓒. Redactarea pãrţii scrise a proiectului respectã │ │ │
│cerinţele de structurã impuse de metodologia de │ │ │
│organizare şi desfãşurare a examenului de certificare │ │ │
│profesionalã │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘Semnãtura candidatului____________________


Partea a IV-a : Aprecierea prezentãrii şi susţinerii orale a proiectului*8)
____________
*8) Se completeazã de cãtre un membru al comisiei de examinare, dupã susţinere şi consultarea cu ceilalţi membri ai Comisiei de examinare, doar dacã existã completate şi depuse Pãrţile I-III pentru proiectul evaluat.
Fişa de evaluare respectã şi documenteazã Principiul 5 al calitãţii - Implementare:predarea şi învãţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calitãţii în educaţia şi formarea profesionalã┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│CRITERIUL │DA/NU│Observaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈕. Candidatul a realizat o comunicare oralã clarã, │ │ │
│coerentã şi fluentã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈖. Prezentarea a fost structuratã echilibrat în raport│ │ │
│cu tema proiectului şi cu obiectuvele acestuia │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈗. Candidatul a demonstrat putere de sintezã şi │ │ │
│adaptarea prezentãrii la situaţia de examinare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈘. Candidatul şi-a susţinut punctele de vedere şi │ │ │
│opiniile într-un mod personal şi bine argumentat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈙. În scopul accesibilizãrii informaţiei şi a │ │ │
│creşterii atractivitãţii prezentãrii, candidatul a │ │ │
│utilizat în prezentare strategii eficiente şi mijloace│ │ │
│de comunicare potrivite: elemente de graficã, modele, │ │ │
│aplicaţii, facilitãţi audio-video ale TIC etc. │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘

Aprecierea rãspunsurilor candidatului la întrebãrile Comisiei:

┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│ ÎNTREBARE │DA/NU│Observaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘Rezultatul final stabilit de Comisia de examinare pe baza evaluãrii globale a activitãţilor realizate de candidat şi consemnat în Fişa de evaluare:

1. Admis []

2. Respins []


Examinatori: Preşedinte de comisie:

Data:


ANEXA 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETÃRII ŞI INOVÃRII

Examenul de absolvire a învãţãmântului postliceal

Calificarea: ____________________________________________

Numãrul temei: __________

Tema:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

____________________
Preşedinte de comisie:

Nume şi prenume/semnãtura ________________

Profesori evaluatori:

Nume şi prenume/semnãtura _________________________


ANEXA 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETÃRII ŞI INOVÃRII

FIŞA DE EVALUARE
Examenul de absolvire a învãţãmântului postliceal
Sesiunea: ______________

Centrul de examen:
____________________

Calificarea:_______________________
Numele şi prenumele candidatului
________________________________

Unitatea de învãţãmânt absolvitã
________________________________

Tema:
Criterii de apreciere a performanţei candidatului pentru executarea lucrãrii:

1) []
2) []
3) []
4) []
5) []

Criterii de apreciere a motivãrii teoretice şi susţinerii orale a lucrãrii:
1) []
2) []
3) []
4) []

Nota finalã__________

Numele, prenumele, nota acordatã şi semnãtura evaluatorilor:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Fişa se completeazã astfel:
1. Se bifeazã numai criteriile de apreciere care sunt considerate îndeplinite de candidat.
2. Candidatului este considerat "ADMIS", pentru urmãtoarele probe numai în situaţia în care nota finalã pentru proba practicã este cel puţin 6 (şase). În caz contrar candidatul este declarat "RESPINS".


ANEXA 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETÃRII ŞI INOVÃRII

FIŞA DE EVALUARE
Examenul de absolvire a învãţãmântului postliceal
Sesiunea: ______________

Centrul de examen:
____________________

Calificarea:___________________
Numele şi prenumele candidatului
________________________________

Unitatea de învãţãmânt absolvitã
________________________________

Tema proiectului: ______________________________________________

Numele, prenumele şi specializarea îndrumãtorului de proiect
____________________________________________________________

Partea I: Monitorizarea progresului proiectului*9)
________
*9) Se completeazã de cãtre îndrumãtor pe parcursul derulãrii proiectului.
Fişa de evaluare respectã şi documenteazã Principiul 5 al calitãţii - Implementare:predarea şi învãţarea al Cadrului Naţional de
Asigurare a Calitãţii în educaţia şi formarea profesionalã


1. Data începerii activitãţilor de realizare a proiectului:
2. Competenţe vizate / implicate în realizarea / execuţia proiectului ( care se referã la tema proiectului conform standardului de pregãtire profesionalã)
-
-
-
-
2. Stabilirea planului activitãţilor individuale ale candidatului pentru proiect:
- Data:
- Semnãtura candidatului: Semnãtura îndrumãtorului:
3. Stabilirea planului de redactare a Proiectului - suport scris:
- Perioada:
- Revizuit:
- Forma finalã acceptatã de cãtre îndrumãtor:
4. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel puţin 5 întâlniri sãptãmânale):


┌─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt. │ Observaţii │ Semnãtura elevului │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈕. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈖. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈗. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈘. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈙. │ │ │
└─────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘Partea a II-a: Aprecierea calitãţii activitãţii candidatului*10)
___________
*10) Se completeazã de cãtre îndrumãtor la finalul activitãţii de monitorizare, se discutã cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Criteriile vizeazã atât procesul de elaborare a proiectului, cât şi pe cel de redactare a pãrţii scrise a proiectului.
Fişa de evaluare respectã şi documenteazã Principiul 5 al calitãţii - Implementare:predarea şi învãţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calitãţii în educaţia şi formarea profesionalã┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│CRITERIUL │DA/NU│Observaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈕. Activitãţile practice întreprinse în cadrul │ │ │
│proiectului se raporteazã adecvat la tema proiectului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈖. Abordarea temei proiectului a fost fãcutã dintr-o │ │ │
│perspectivã personalã, candidatul demonstrând │ │ │
│reflecţie criticã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈗. Activitãţile practice au fost întreprinse sub │ │ │
│supravegherea îndrumãtorului de proiect sau/şi a │ │ │
│persoanelor autorizate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈘. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin │ │ │
│planul proiectului a fost fãcutã conform planificãrii │ │ │
│iniţiale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈙. Documentarea pentru proiect a fost fãcutã cu │ │ │
│sprijinul şi sub supravegherea îndrumãtorului de │ │ │
│proiect │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈚. Identificarea şi utilizarea bibliografiei pentru │ │ │
│redactarea pãrţii scrise a proiectului a fost │ │ │
│realizatã integral │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈛. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea │ │ │
│pãrţii scrise a proiectului au fost preluate şi │ │ │
│prezentate într-un mod personal şi nu sunt o │ │ │
│compilaţie de citate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈜. Soluţiile pentru situaţiile-problemã cu care s-a │ │ │
│confruntat candidatul pe parcursul executãrii │ │ │
│proiectului sunt personale şi au fost gãsite cu │ │ │
│ajutorul îndrumãtorului de proiect │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈝. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul │ │ │
│proiectului candidatul a fãcut dovada implicãrii şi │ │ │
│angajãrii personale, originalitãţii soluţiilor │ │ │
│propuse, a imaginaţiei şi creativitãţii în abordarea │ │ │
│şi îndeplinirea sarcinilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
󧓒. Soluţiile gãsite de cãtre candidat pentru │ │ │
│rezolvarea problemelor practice au transferabilitate │ │ │
│în alte contexte practice │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘
Partea a III-a: Aprecierea calitãţii proiectului*11)
___________
*11) Se completeazã de cãtre îndrumãtor la finalul activitãţii de monitorizare, se discutã cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Criteriile vizeazã atât proiectul în calitate de produs al activitãţii elevului, cât şi produsul ca atare, acolo unde este cazul.
Fişa de evaluare respectã şi documenteazã Principiul 5 al calitãţii - Implementare:predarea şi învãţarea al Cadrului Naţional de
Asigurare a Calitãţii în educaţia şi formarea profesionalã


┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│CRITERIUL │DA/NU│Observaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈕. Proiectul/produsul are validitate în raport cu │ │ │
│tema, scopul, obiectivele şi metodologia abordatã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈖. Proiectul/produsul demonstreazã completitudine şi │ │ │
│acoperire satisfãcãtoare în raport de tema aleasã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈗. Elaborarea proiectului şi redactarea pãrţii scrise │ │ │
│a proiectului au fost fãcute într-un mod consistent şi│ │ │
│concomitent, conform planificãrii │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈘. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor │ │ │
│resurse este bine justificatã şi argumentatã în │ │ │
│contextul proiectului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈙. Redactarea pãrţii scrise a proiectului demonstreazã│ │ │
│o bunã consistenţã internã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈚. Redactarea pãrţii scrise a proiectului demonstreazã│ │ │
│o bunã logicã şi argumentare a ideiilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈛. Proiectul/produsul reprezintã, în sine, o soluţie │ │ │
│practicã personalã, cu elemente de originalitate în │ │ │
│gãsirea soluţiilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈜. Proiectul/produsul are aplicabilitate practicã şi │ │ │
│în afara şcolii │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈝. Realizarea proiectului/produsului a necesitat │ │ │
│activarea unui numãr semnificativ de unitãţi de │ │ │
│competenţe, conform S.P.P.-ului pentru calificarea │ │ │
│respectivã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
󧓒. Redactarea pãrţii scrise a proiectului respectã │ │ │
│cerinţele de structurã impuse de metodologia de │ │ │
│organizare şi desfãşurare a examenului de certificare │ │ │
│profesionalã │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘Semnãtura candidatului____________________


Partea a IV-a : Aprecierea prezentãrii şi susţinerii orale a proiectului*12)
___________
*12) Se completeazã de cãtre un membru al comisiei de examinare, dupã susţinere şi consultarea cu ceilalţi membri ai Comisiei de examinare, doar dacã existã completate şi depuse Pãrţile I-III pentru proiectul evaluat.
Fişa de evaluare respectã şi documenteazã Principiul 5 al calitãţii - Implementare:predarea şi învãţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calitãţii în educaţia şi formarea profesionalã


┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│CRITERIUL │DA/NU│Observaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈕. Candidatul a realizat o susţinere oralã clarã, │ │ │
│coerentã şi fluentã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈖. Prezentarea a fost structuratã echilibrat în raport│ │ │
│cu tema proiectului şi cu obiectivele acestuia │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈗. Candidatul a demonstrat putere de sintezã şi │ │ │
│adaptarea prezentãrii la situaţia de examinare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈘. Candidatul şi-a susţinut punctele de vedere şi │ │ │
│opiniile într-un mod personal şi bine argumentat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
𗈙. În scopul accesibilizãrii informaţiei şi a │ │ │
│creşterii atractivitãţii prezentãrii, candidatul a │ │ │
│utilizat în prezentare strategii eficiente şi mijloace│ │ │
│de comunicare potrivite: elemente de graficã, modele, │ │ │
│aplicaţii, facilitãţi audio-video ale TIC etc. │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘

Aprecierea rãspunsurilor candidatului la întrebãrile Comisiei:

┌───────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│ ÎNTREBARE │DA/NU│Observaţii │
├───────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
├───────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
├───────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
├───────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
└───────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘Rezultatul final stabilit de Comisia de examinare pe baza evaluãrii globale a activitãţilor realizate de candidat şi consemnat în Fişa de evaluare:

Nota finalã _______________________

Numele, prenumele, nota acordatã şi semnãtura evaluatorilor:
___________________________________________________________
___________________________________________________________


Preşedinte de comisie:

Data:


ANEXA 9

Comisia Judeţeanã de Examinare şi Certificare
Judeţul ________________________


RAPORT
privind organizarea şi desfãşurarea*13) ________________
anul şcolar_________
__________
*13) Se completeazã dupã caz: examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 1, examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 2, examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã nivel 3, examenului de absolvire a învãţãmântului postliceal.


1. Modul de organizare a examenului - informaţii referitoare la:
- centre de examen - arondãri, calificãri, numãr de candidaţi
- asigurarea dotãrii centrelor de examen - resurse materiale şi financiare
- constituirea comisiilor de examen - resursele umane , eventuale probleme
- monitorizarea unitãţilor de învãţãmânt
2. Desfãşurarea examenului de certificare - informaţii privitoare la:
- respectarea legislaţiei în vigoare;
- monitorizarea calitãţii desfãşurãrii examenului de certificare, incidente şi modul de soluţionare a acestora;
- sancţiunile aplicate persoanelor implicate în defãşurarea unor eventuale incidente, precum şi numele persoanelor, cadre didactice cãrora CJEC le-a retras dreptul de a participa la examenul de certificare;
- sugestii de optimizare a organizãrii, administrãrii şi monitorizãrii examenului de certificare;
3. Evaluarea rapoartelor monitorilor de calitate - evaluarea calitativã şi cantitativã a examenului pe centre şi calificãri;
4. Opinii asupra temelor pentru proiecte aprobate de respectiva unitate de învãţãmânt şi asupra calitãţii examenului;
5. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare profesionalã;
6. Date statistice privind numãrul elevilor înscrişi, prezenţi, absenţi, promovaţi, respinşi şi procentul de promovabilitate, mediul urban(u) şi rural (r), fete (f) şi bãieţi (b) pe domenii şi calificãri profesionale.

______________

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice