Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 3.130/C din 19 noiembrie 2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.130/C din 19 noiembrie 2009  pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3.130/C din 19 noiembrie 2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 3 decembrie 2009

Având în vedere prevederile <>art. II din Legea nr. 170/2009 privind aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2009,
în temeiul <>art. 13 din Hotãrârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti,

ministrul justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Criteriile şi metodologia de desfãşurare a examinãrii pentru dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special de cãtre personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti,
Octavian-Virgiliu Ojog,
secretar de stat

Bucureşti, 19 noiembrie 2009.
Nr. 3.130/C.


ANEXĂ

CRITERIILE ŞI METODOLOGIA
de desfãşurare a examinãrii pentru dobândirea calitãţii de
funcţionar public cu statut special de cãtre personalul
contractual din sistemul administraţiei penitenciare


CAP. I
Criteriile pentru dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special de cãtre personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 1
Personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare, aflat în funcţie la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 170/2009 privind aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, poate dobândi, la cerere, calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, dacã sunt întrunite cumulativ urmãtoarele criterii:
a) îndeplineşte condiţiile generale prevãzute la <>art. 11 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, republicatã;
b) este încadrat cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã într-o funcţie ale cãrei atribuţii prevãzute în fişa postului sunt similare cu cele stabilite în fişa postului pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
c) a fost declarat "admis" la examinarea organizatã potrivit prezentei metodologii.
ART. 2
Posturile care fac obiectul prezentului ordin, ale cãror titulari au solicitat dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, sunt:
a) posturile de personal contractual - încadrate;
b) posturile care prevãd posibilitatea încadrãrii cu funcţionar public cu statut special ori personal contractual - încadrate cu personal contractual.
ART. 3
Transformarea posturilor personalului contractual care întruneşte cumulativ criteriile stabilite la art. 1 se face pe nivelul de studii al postului prevãzut anterior transformãrii, cu respectarea prevederilor <>art. 15 alin. (7) din Legea nr. 293/2004 , republicatã.
ART. 4
Personalului contractual din sistemul administraţiei penitenciare care dobândeşte calitatea de funcţionar public cu statut special i se acordã grade profesionale de ofiţer sau agent, în raport cu vechimea în instituţii publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã ale statului, astfel:
- la o vechime de pânã la 5 ani - subinspector de penitenciare sau agent de penitenciare;
- la o vechime între 5 şi 10 ani - inspector de penitenciare sau agent principal de penitenciare;
- la o vechime între 10 şi 15 ani - inspector principal de penitenciare sau agent şef adjunct de penitenciare;
- la o vechime între 15 şi 20 de ani - subcomisar de penitenciar sau agent şef de penitenciare;
- la o vechime de peste 20 de ani - comisar de penitenciare sau agent şef principal de penitenciare.
ART. 5
Numirea personalului contractual ca funcţionar public cu statut special se face cu respectarea termenului prevãzut de dispoziţiile legale pentru emiterea deciziei de încadrare ca funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, potrivit competenţelor.

CAP. II
Metodologia de desfãşurare a examinãrii pentru dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special de cãtre personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare

ART. 6
(1) Personalul contractual care îşi exprimã voinţa de a dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special completeazã o cerere care cuprinde şi declaraţia prin care confirmã cã a luat cunoştinţã de criteriile şi metodologia de desfãşurare a examinãrii.
(2) Cererea se depune la compartimentul resurse umane al unitãţii unde este încadrat personalul contractual care a solicitat dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special, în termenul prevãzut la <>art. II din Legea nr. 170/2009 .
ART. 7
(1) Examinarea personalului contractual care a solicitat dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare se organizeazã de cãtre unitatea unde este încadrat personalul contractual respectiv, în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
(2) Personalul contractual care a solicitat dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special are dreptul sã îşi exercite aceastã opţiune o singurã datã.
(3) Personalul contractual care a solicitat dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare depune la compartimentul resurse umane al unitãţii unde este încadrat un dosar, care conţine în mod obligatoriu:
- cererea de dobândire a calitãţii de funcţionar public cu statut special;
- copia fişei postului în care este încadrat prin care se atestã cã îndeplineşte atribuţii similare cu cele ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
- copia carnetului de muncã care sã ateste vechimea în muncã şi, dupã caz, în specialitate;
- cazierul judiciar;
- fişa medicalã;
- declaraţia pe propria rãspundere care sã ateste cã nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publicã în ultimii 7 ani;
- declaraţia pe propria rãspundere sau adeverinţa care sã ateste cã nu a desfãşurat activitãţi de poliţie politicã;
- avizul psihologic, care se transmite, dupã susţinerea testãrii psihologice, de cãtre structura specializatã din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(4) Copiile de pe actele prevãzute la alin. (3) sunt însoţite de documentele originale, care se certificã, pentru conformitatea cu originalul, de cãtre compartimentul resurse umane.
(5) Personalul contractual care a solicitat dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special este supus unei testãri psihologice, care se efectueazã de cãtre specialişti din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; testarea psihologicã şi eliberarea avizului psihologic se realizeazã în termen de maximum 10 zile de la data depunerii cererii.
ART. 8
(1) Directorul fiecãrei unitãţi de penitenciare unde sunt formulate cereri ale personalului contractual pentru dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special stabileşte, prin decizie, urmãtoarele comisii:
a) comisia de selectare a dosarelor şi examinare scrisã a cunoştinţelor teoretice, denumitã în continuare comisie de examinare;
b) comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Fiecare comisie este formatã din preşedinte, membri şi secretar, dupã cum urmeazã:
a) comisia de examinare:
- preşedinte - un ofiţer din domeniul de activitate al personalului contractual;
- membri - 2 ofiţeri din unitate;
- secretar - un funcţionar public cu statut special din compartimentul resurse umane;
b) comisia de soluţionare a contestaţiilor:
- preşedinte - un ofiţer din domeniul de activitate al personalului contractual, altul decât cei din comisia prevãzutã la lit. a);
- membri - 2 ofiţeri din unitate, alţii decât cei din comisia prevãzutã la lit. a);
- secretar - un funcţionar public cu statut special din compartimentul resurse umane.
(3) La examinarea personalului contractual care a solicitat dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special pot participa ca observatori reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din unitatea organizatoare a sesiunii.
ART. 9
(1) Persoanele care întrunesc condiţiile pentru a face parte din comisiile prevãzute la art. 8 pot deţine calitatea de membru al unei singure comisii.
(2) Din comisiile prevãzute la art. 8 nu pot face parte acele persoane care sunt soţi, rude sau afini pânã la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul contractual participant la sesiune.
(3) Persoanele desemnate în comisiile prevãzute la art. 8 semneazã, dupã numire, o declaraţie pe propria rãspundere, în care precizeazã cã:
a) nu se aflã în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevãzute la alin. (2);
b) vor respecta secretul şi confidenţialitatea lucrãrilor comisiei şi ale variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.
ART. 10
Examinarea personalului contractual care a solicitat dobândirea calitãţii de funcţionar public cu statut special constã, cronologic, în douã probe:
a) selectarea dosarelor, sub aspectul îndeplinirii criteriilor stabilite prin prezentul ordin de cãtre personalul contractual;
b) examinarea scrisã a cunoştinţelor teoretice, pe baza tematicii stabilite.
ART. 11
(1) La examinarea scrisã se prezintã doar personalul contractual declarat "admis" la proba selectãrii dosarelor; examinarea scrisã se susţine în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatelor la proba selectãrii dosarelor.
(2) Subiectele pentru examinarea scrisã se stabilesc de cãtre comisia stabilitã la art. 8 alin. (2) lit. a), pe baza bibliografiei şi a tematicii stabilite pentru examinare, astfel încât sã reflecte capacitatea de analizã şi sintezã a personalului contractual, denumit în continuare candidat, precum şi nivelul dobândirii cunoştinţelor legislative care vizeazã statutul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
(3) Bibliografia şi tematica pentru examinarea scrisã se stabilesc de cãtre Direcţia management resurse umane din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi cuprind <>Legea nr. 293/2004 , republicatã, precum şi actele normative subsecvente acesteia.
(4) Bibliografia şi tematica se transmit fiecãrei unitãţi de penitenciare şi se afişeazã pe pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
ART. 12
(1) Modalitatea de examinare scrisã a cunoştinţelor teoretice este tip sintezã sau întrebãri deschise.
(2) Comisia de examinare are obligaţia de a elabora minimum 2 variante de subiecte pentru examinarea scrisã.
(3) Fiecare variantã cu subiecte este introdusã într-un plic sigilat şi semnat de toţi membrii comisiei de examinare cu cel puţin douã ore înainte de desfãşurarea examinãrii scrise.
(4) Timpul alocat pentru elaborarea lucrãrilor scrise este stabilit de comisia de examinare şi nu poate depãşi 3 ore din momentul comunicãrii subiectelor.
(5) Plicul cu subiecte este ales şi deschis de cãtre un candidat care semneazã procesul-verbal încheiat în ziua examinãrii scrise.
(6) Dupã extragerea variantei de subiecte, comisia de examinare întocmeşte grila de corectare.
(7) Grila de corectare corespunzãtoare examinãrii scrise se afişeazã la sediul fiecãrei unitãţi unde s-a desfãşurat sesiunea, pânã la expirarea termenului alocat examinãrii scrise.
ART. 13
Directorul unitãţii organizatoare a sesiunii desemneazã, prin decizie, persoanele care vor supraveghea desfãşurarea examinãrii scrise.
ART. 14
(1) Accesul candidaţilor în salã este permis pe baza documentelor care atestã identitatea, potrivit legii, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei; dupã efectuarea apelului nominal şi verificarea identitãţii, fiecare candidat pãstreazã pe bancã actul de identitate pânã la predarea lucrãrii scrise; pe listã se menţioneazã prezenţa fiecãrui candidat.
(2) Se interzice candidaţilor sã intre în salã cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc de comunicare la distanţã.
(3) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (2) duce la eliminarea din salã a candidatului de cãtre preşedintele comisiei de examinare, indiferent dacã materialele interzise au fost folosite sau nu.
(4) Înainte de începerea examinãrii scrise, comisia de examinare va prezenta candidaţilor modul de desfãşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foile de redactare a lucrãrii scrise.
(5) Situaţiile în care sunt eliminaţi candidaţii din sala de examinare se consemneazã în procesul-verbal întocmit cu ocazia desfãşurãrii acestei probe, fiind evidenţiate motivele acestor mãsuri.
ART. 15
(1) Dupã comunicarea subiectelor este interzis accesul în sala de examinare a candidaţilor sau al oricãrei persoane, cu excepţia membrilor comisiei de examinare, observatorilor şi a persoanelor care asigurã supravegherea desfãşurãrii probei. Ieşirea din salã a candidaţilor atrage eliminarea din examinare, cu excepţia situaţiilor de urgenţã în care aceştia pot fi însoţiţi de persoanele care asigurã supravegherea.
(2) Orice fraudã sau încercare de fraudare doveditã se sancţioneazã prin eliminarea din examinare. În aceste cazuri, persoanele care asigurã supravegherea îl sesizeazã de îndatã pe preşedintele comisiei de examinare, care întocmeşte un proces-verbal despre constatãrile fãcute şi mãsurile luate, iar lucrarea se anuleazã cu menţiunea "fraudã".
(3) Lucrarea scrisã va fi redactatã, sub sancţiunea anulãrii, doar pe seturile de hârtie asigurate de unitatea organizatoare a examinãrii, purtând ştampila acesteia pe fiecare filã, în colţul din stânga sus; dupã înscrierea datelor personale de cãtre candidat, în colţul din dreapta, prima filã este lipitã astfel încât datele înscrise sã nu poatã fi identificate, dupã care se va aplica ştampila unitãţii organizatoare; se poate folosi numai cernealã sau pix cu minã de culoare albastrã; la cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie tipizate, iar dacã este necesar, cernealã sau pixuri.
(4) Candidaţii care doresc sã corecteze o greşealã anuleazã pasajul greşit cu o linie orizontalã; în cazul în care aceştia, din diferite motive, doresc sã îşi transcrie lucrarea, fãrã sã depãşeascã timpul stabilit, primesc alte coli de hârtie tipizate; acest lucru este consemnat de cãtre persoanele care asigurã supravegherea în procesul-verbal de predare-primire a lucrãrilor scrise; colile folosite iniţial se anuleazã şi se semneazã de persoanele care asigurã supravegherea.
ART. 16
(1) Candidaţii au obligaţia de a preda comisiei de examinare lucrãrile scrise, în faza în care se aflã, respectiv foile cu subiectele primite şi ciornele, la expirarea timpului alocat, depãşirea acestuia fiind interzisã; persoanele care asigurã supravegherea desfãşurãrii probei bareazã spaţiile nescrise, verificã numãrul de pagini şi îl trec în procesul-verbal de predare-primire care va fi semnat de candidaţi.
(2) Preşedintele şi ceilalţi membri ai comisiei de examinare verificã dacã numãrul lucrãrilor scrise corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare-primire a lucrãrilor scrise şi numeroteazã lucrãrile; comisia de examinare depoziteazã lucrãrile scrise, împreunã cu documentele constituite pentru susţinerea examinãrii scrise, în spaţiul destinat corectãrii, care va fi sigilat de cãtre preşedintele comisiei.
(3) Ciornele şi lucrãrile anulate se strâng separat şi se distrug dupã o lunã de la finalizarea examinãrii scrise, acest lucru consemnându-se într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de examinare, care se pãstreazã la unitatea unde se desfãşoarã examinarea.
ART. 17
(1) Examinarea scrisã se noteazã cu note de la 0 la 10. Comisia de examinare stabileşte nota acordatã pentru fiecare subiect.
(2) Pe baza grilei de corectare, fiecare membru al comisiei de examinare corecteazã lucrãrile sigilate, acordând note, care sunt trecute în borderoul de notare care se semneazã pe fiecare filã de membrii comisiei de examinare; nota finalã acordatã la proba scrisã fiecãrui candidat se obţine pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare.
(3) Dupã corectare şi notare, lucrãrile scrise se desigileazã.
(4) În urma susţinerii examinãrii scrise, este declarat "admis" candidatul care a obţinut minimum nota 7 (şapte).
ART. 18
(1) Rezultatele obţinute de cãtre candidaţi la examinarea scrisã se consemneazã într-un proces-verbal, în ordinea descrescãtoare a notelor. Procesul-verbal se semneazã pe fiecare paginã de fiecare dintre membrii comisiei de examinare.
(2) Rezultatele examinãrii scrise se afişeazã la locul desfãşurãrii examinãrii, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data începerii acestei probe.
ART. 19
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul examinãrii scrise pot face contestaţie în termen de douã zile lucrãtoare de la afişarea rezultatelor, sub sancţiunea decãderii din acest drept; soluţionarea contestaţiilor se va efectua în urmãtoarele douã zile lucrãtoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, de cãtre comisia de soluţionare a contestaţiilor.
ART. 20
(1) Contestaţiile la examinarea scrisã se depun şi se înregistreazã la unitatea organizatoare; la primirea contestaţiilor, persoana din cadrul compartimentului secretariat care efectueazã înregistrarea va consemna data şi ora depunerii acestora şi va semna, dupã care le va preda imediat, pe bazã de condicã, secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Dupã expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, comisia de soluţionare a contestaţiilor:
a) verificã dacã contestaţiile au fost depuse în termenul prevãzut la art. 19, cele depuse dupã expirarea termenului fiind respinse;
b) verificã dacã aspectele contestate au legãturã cu examinarea scrisã şi se referã numai la lucrarea candidatului care a formulat contestaţia, cele care nu îndeplinesc aceste condiţii fiind respinse;
c) recorecteazã lucrãrile, pe baza grilei de corectare, conform procedurii prevãzute la art. 17 alin. (1) şi (2).
(3) În vederea soluţionãrii contestaţiilor, lucrãrile scrise se resigileazã.
ART. 21
Dupã recorectarea lucrãrilor scrise, comisia de soluţionare a contestaţiilor:
a) respinge contestaţia în situaţia în care nota obţinutã la recorectare este mai micã sau egalã cu nota iniţialã acordatã de comisia de examinare;
b) admite contestaţia în situaţia în care nota obţinutã la recorectare este mai mare decât nota iniţialã acordatã de comisia de examinare.
ART. 22
(1) Nota obţinutã în cazul admiterii contestaţiei este nota finalã obţinutã de candidat la examinarea scrisã; în situaţia respingerii contestaţiei rãmâne valabilã, ca notã finalã, nota acordatã iniţial de cãtre comisia de examinare; rezultatele obţinute de cãtre candidaţi în urma soluţionãrii contestaţiilor se consemneazã într-un proces-verbal.
(2) Hotãrârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
ART. 23
Rezultatele contestaţiilor la examinarea scrisã, precum şi rezultatele finale se afişeazã la sediul fiecãrei unitãţi unde se desfãşoarã examinarea, imediat dupã soluţionarea contestaţiilor, dar nu mai mult de douã zile lucrãtoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
ART. 24
În cazul respingerii contestaţiei, candidaţii se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
ART. 25
(1) Pentru fiecare examinare se întocmeşte un dosar care conţine toate documentele întocmite cu prilejul organizãrii acesteia.
(2) Dosarele se pãstreazã o perioadã de 2 ani la compartimentul de resurse umane din fiecare unitate unde s-a organizat sesiunea.
ART. 26
Pentru personalul contractual care a dobândit calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare se întocmesc dosare profesionale, conform prevederilor legale.

------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016