Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.118 din 14 iulie 2005  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2005 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 3.118 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2005 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 2 august 2005
În temeiul prevederilor <>art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societãţile comerciale de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
potrivit Hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor din data de 14 iulie 2005, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilã la 30 iunie 2005 a societãţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare,
având în vedere Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 460.923 din 13 iulie 2005,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Sistemul de raportare contabilã la 30 iunie 2005 a societãţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare, cuprins în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.107/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilã la 30 iunie 2004 a societãţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 22 iulie 2004.
ART. 3
Direcţia reglementãri contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor va lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,
Nicolae Eugen Crişan

Bucureşti, 14 iulie 2005.
Nr. 3.118.

SISTEMUL
de raportare contabilã la 30 iunie 2005 a societãţilor comerciale de asigurare, de asigurare - reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare


CAP. I

A. NORME METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI VERIFICAREA RAPORTĂRILOR CONTABILE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DE ASIGURArE, DE ASIGURARE - REASIGURARE ŞI DE REASIGURARE, PRECUM ŞI ALE BROKERILOR DE ASIGURAE LA 30 IUNIE 2005

1. GENERALITĂŢI

Societãţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurãtori, precum şi brokerii de asigurare, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi a normelor emise în aplicarea acesteia, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã raportãri contabile la 30 iunie 2005 astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, dupã caz, la registratura acestora sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de cãtre agenţii economici şi alţi contribuabili, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale <>Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

2. PREZENTAREA ŞI MODUL DE COMPLETARE A RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2005

Asigurãtorii şi brokerii de asigurare, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, vor întocmi şi prezenta raportãrile contabile care cuprind urmãtoarele formulare:
1. Bilanţ (cod 01);
2. Contul de profit şi pierdere compuns din:
● pentru asigurãtori:
- Contul tehnic al asigurãrii generale (cod 02)
- Contul tehnic al asigurãrii de viaţã (cod 03)
- Contul netehnic (cod 04)
● pentru brokerii de asigurare:
- Contul de profit şi pierdere - brokeri de asigurare (cod 05);
3. Date informative (cod 06).
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor completa datele de identificare (denumirea societãţii, adresa, telefonul şi numãrul de înmatriculare la Registrul Comerţului), precum şi cele referitoare la încadrarea corectã în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fãrã a se folosi prescurtãri sau iniţiale. În cãsuţe se vor trece codurile care delimiteazã încadrarea asigurãtorilor şi a brokerilor de asigurare.
Necompletarea pe prima paginã a formularului "Bilanţ" a datelor prevãzute mai sus, conduce la imposibilitatea identificãrii societãţii şi, în consecinţã, se considerã ca lucrarea nu a fost depusã, asigurãtorii sau brokerii de asigurare fiind sancţionaţi potrivit prevederilor <>art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi a prevederilor <>art. 42 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare completeazã codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitãţi), din Clasificarea activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizatã prin <>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 601/2002 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
Bilanţul prezintã elementele de activ şi de pasiv, grupate dupã naturã şi lichiditate, respectiv dupã naturã şi exigibilitate.
Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2005, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiatã dupã înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Pentru prezentarea contului de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2005 asigurãtorii, în funcţie de activitatea de asigurare pe care o desfãşoarã, vor completa formularul contului tehnic al asigurãrii generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurãrii de viaţã (cod 03) şi formularul contului netehnic (cod 04).
Brokerii de asigurare vor întocmi formularul contului de profit şi pierdere (cod 05).
Datele care se raporteazã în formularele contului de profit şi pierdere sunt cumulate de la începutul anului pânã la sfârşitul perioadei de raportare.
În formularul Date informative, la rândurile 01 şi 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunitãţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numãrul acestora.
La rândurile privind plãţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depãşit termenele de platã prevãzute în contracte sau acte normative.
Societãţile comerciale care au beneficiat de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 37/2004 privind mãsuri de diminuare a arieratelor din economie vor prezenta sumele reprezentând facilitãţile acordate în baza prevederilor acestui act normativ, la rândurile 47 şi 48 din formularul cod 06.
Formularele de raportare contabilã la 30 iunie 2005 se semneazã de administratorul societãţii şi conducãtorul compartimentului financiar - contabil, iar în lipsa acestora, de cãtre înlocuitorii lor de drept.
Administratorul societãţii şi conducãtorul compartimentului financiar-contabil poartã rãspunderea, potrivit legii, asupra realitãţii informaţiilor cu privire la poziţia financiarã, performanţa financiarã, precum şi asupra celorlalţi indicatori cuprinşi în formularele de raportare.
Conducãtorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia sã respecte prevederile din prezentele norme metodologice, corelaţiile dintre indicatorii din formulare, urmãrind realitatea datelor care se raporteazã, precum şi încadrarea în termenul de depunere la organele în drept.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare care au în subordine sucursale sau subunitãţi fãrã personalitate juridicã, vor verifica şi centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportãrile contabile la 30 iunie 2005.
Societãţile comerciale care au în subordine sucursale sau subunitãţi fãrã personalitate juridicã, care desfãşoarã activitate şi au sediul în strãinãtate, vor evalua în lei, rulajele şi soldurile exprimate în valutã, din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmitã pentru operaţiunile economico-financiare desfãşurate în ţarã.
În situaţia în care operaţiunile subunitãţilor proprii în strãinãtate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valutã, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportãrile contabile la 30 iunie 2005 ale persoanei juridice din ţarã, vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor, exprimate în lei.
Formatul electronic al raportãrilor contabile la 30 iunie 2005, conţinând formularistica necesara si programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentã se obţine prin folosirea programului de asistenţã elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
Programul de asistenţã este pus la dispoziţia asigurãtorilor şi brokerilor de asigurare, gratuit, de unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descãrcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante,ro.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare depun la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice discheta cu raportãrile contabile la 30 iunie 2005, însoţitã de raportãrile contabile listate cu ajutorul programului de asistenţã, semnate şi ştampilate, conform legii. Aceste raportãri se depun împreunã cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, Asigurãtorii care practicã cele douã categorii de asigurãri (asigurãri de viaţã şi asigurãri generale) vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor atât balanţe sintetice şi analitice aferente fiecãrei categorii de asigurãri, cât şi balanţa centralizatã.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la 30 iunie 2005 nu întocmesc raportãri contabile la 30 iunie 2005, urmând sã depunã o declaraţie pe propria rãspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care sã cuprindã toate datele de identificare a societãţii;
- denumirea completã (conform certificatului de înmatriculare)
- adresa şi numãrul de telefon
- numãrul de înregistrare la Registrul Comerţului
- codul unic de înregistrare capitalul social
O declaraţie similarã vor depune şi persoanele juridice care se aflã în curs de lichidare, potrivit legii.

3. TERMENUL PENTRU DEPUNEREA RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2005 LA COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR SI LA UNITĂŢILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE

Depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 2005 pentru asigurãtori şi brokerii de asigurare se va efectua pânã la data de 19 august 2005.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la 30 iunie 2005, precum şi asigurãtorii şi brokerii de asigurare care se aflã în curs de lichidare depun declaraţie pânã la data de 10 august 2005.
Nedepunerea dischetelor şi a formularelor listate, semnate şi ştampilate, sau a declaraţiilor, dupã caz, pentru data de 30 iunie 2005, se sancţioneazã conform prevederilor <>art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi a prevederilor <>art. 42 din Legea nr. 32/1991 , republicatã.

4. COMPLETAREA RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2005 DE CĂTRE ASIGURĂTORI ŞI BROKERII DE ASIGURARE SE EFECTUEAZĂ FOLOSIND PLANUL, DE CONTURI APROBAT PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE ŞI AL PREŞEDINTELUI COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR NR. 2328/2390/2001 PRIVIND APROBAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE SPECIFICE DOMENIULUI ASIGURĂRILOR, ARMONIZATE CU DIRECTIVELE EUROPENE ŞI STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE.

B. NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE

COD DENUMIRE


20 PROPRIETATE MIXTĂ(cu capital de stat şi privat)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat-sub 50%)

21 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
22 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi
strãin
23 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)

25 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
26 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi
strãin
27 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin

30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
(cu capital: privat autohton, privat autohton şi strãin,
privat strãin)

34 Societãţi comerciale pe acţiuni
35 Societãţi comerciale cu rãspundere limitatã
37 Societãţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul
anului 2002CAP. II
CONŢINUTUL DE INFORMAŢII AL MODELELOR DE RAPORTARE CONTABILĂ LA DATA DE 30 IUNIE 2005Judetul____________________|_|_| Forma de proprietate__________|_|_|
Persoana juridica_________________ Activitatea preponderenta
Adresa:loc.___________, sector____ (denumire clasa CAEN)
str._____________________nr.______ __________________________________
bl.__________ap._______sc.________ Cod clasa CAEN_____________|_|_|_|
Tel__________Fax__________________
Numarul din registrul codul fiscal / cod unic
comertului________________________ de inregistrare __|_|_|_|_|_|_|_|_

BILANT
la data de 30 iunie 2005


01 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐
│ ACTIV │Nr │ Sold la │
│ │rd ├────────────┬────────────┤
│ │ │ 01.01.2005 │ 30.06.2005 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────┬────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│A │ACTIVE NECORPORALE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ I│Imobilizari necorporale │ │ │ │
│ │ Cheltuieli de constituire(501-58011- │ │ │ │
│ │ 58021) │ 01 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Cheltuielile de dezvoltare (503-58013- │ │ │ │
│ │58023-59013-59023) │ 02 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Concesiuni, brevete, licente, marci, │ │ │ │
│ │drepturi si valori similare si alte imo-│ 03 │ │ │
│ │bilizari necorporale, daca au fost: │ │ │ │
│ │(505-58015-58025-59015-59025) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Fondul comercial, in cazul in care a │ │ │ │
│ │fost achizitionat (507-58017-58027-59017│ 04 │ │ │
│ │-59027) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Avansuri si imobilizari necorporale in │ │ │ │
│ │curs de executie (523+524-59213-59223) │ 05 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte imobilizari necorporale │ │ │ │
│ │(508-58018-58028-59018-59028) │ 06 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.01 la 06) │ 07 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│B │PLASAMENTE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ I│Plasamente in imobilizari corporale si │ │ │ │
│ │in curs │ │ │ │
│ │Terenuri si constructii (211-281-291) │ 08 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Avansuri si plasamente in imobilizari │ │ │ │
│ │corporale in curs de executie │ │ │ │
│ │(231+232-293) │ 09 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.08+09) │ 10 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ II│Plasamente detinute la societatile din │ │ │ │
│ │cadrul grupului si sub forma de interese│ │ │ │
│ │de participare si alte plasamente in │ │ │ │
│ │imobilizari financiare │ │ │ │
│ │Titluri de participare detinute la fili-│ │ │ │
│ │ale din cadrul grupului (261-29611- │ │ │ │
│ │29621) │ 11 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Titluri de creanta si imprumuturi acor- │ │ │ │
│ │date societatilor din cadrul grupului │ │ │ │
│ │(26711+26721+26731+26741-29615-29625) │ 12 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Participari la societatile in care │ │ │ │
│ │exista interese de participare │ │ │ │
│ │(263-29613-29623) │ 13 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Titluri de creanta si imprumuturi acor- │ │ │ │
│ │date societatilor in care exista inte- │ │ │ │
│ │rese de participare │ │ │ │
│ │(26713+26723+26733+26743-29617-29627) │ 14 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte plasamente in imobilizari finan- │ │ │ │
│ │ciare │ │ │ │
│ │(262+264+265+26712+26714+26722+26724+ │ │ │ │
│ │26732+26734+26742+26744-29612-29622- │ │ │ │
│ │29614-29624-29616-29626-29619-29629) │ 15 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.11 la 15) │ 16 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ III│Alte plasamente financiare. │ │ │ │
│ │Actiuni, alte titluri cu venit variabil │ │ │ │
│ │si unitati la fondurile comune de pla- │ │ │ │
│ │sament │ │ │ │
│ │(2711+2712-29711-29721) │ 17 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Obligatiuni si alte titluri cu venit fix│ │ │ │
│ │(2721+2722-29712-29722) │ 18 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Parti in fonduri comune de investitii │ │ │ │
│ │(273+274) │ 19 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Imprumuturi ipotecare (26715+26725- │ │ │ │
│ │29631) │ 20 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte imprumuturi (26716+26726-29632) │ 21 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Depozite la institutiile de credit │ │ │ │
│ │(26717+26727+26737+26747-29641-29651) │ 22 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte plasamente financiare (278-297) │ 23 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.17 la 23) │ 24 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ IV│Depozite la societati cedente (268- │ │ │ │
│ │29642-29652) │ 25 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│C │PLASAMENTE AFERENTE CONTRACTELOR IN │ │ │ │
│ │UNITATI DE CONT (241-294) │ 26 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL PLASAMENTE (rd.10+16+24+25+26) │ 27 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│D │PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE │ │ │ │
│ │CONTRACTELOR CEDATE IN REASIGURARE │ │ │ │
│ │Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate in reasigurare la │ │ │ │
│ │asigurari generale │ │ │ │
│ │(3922+3935+395+397+398+399) │ 28 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate in reasigurare la │ │ │ │
│ │asigurari de viata │ │ │ │
│ │(391+3921+3931+396) │ 29 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor in unitati de cont cedate │ │ │ │
│ │reasiguratorului (3941+3942) │ 30 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.28 la 30) │ 31 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│E │CREANTE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de incasat de la societatile din │ │ │ │
│ │cadrul grupului (4511+4518-4951) │ 32 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de incasat din interese de parti- │ │ │ │
│ │cipare (4521+4528-4952) │ 33 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.32+33) │ 34 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ I│Creante provenite din operatiuni de │ │ │ │
│ │asigurare directa │ │ │ │
│ │Asigurati (401*) │ 35 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Intermediari in asigurari (404) │ 36 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte creante provenite din operatiuni de│ │ │ │
│ │asigurare directa (4051+4052) │ 37 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.35 la 37) │ 38 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ II│Creante provenite din operatiuni de │ │ │ │
│ │reasigurare (411*+412*-491) │ 39 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ III│Alte creante │ │ │ │
│ │(425+428*+431*+437*+438*+441*+4424+ │ │ │ │
│ │4428*+443*+444*+445+446*+447*+448*+4581+│ │ │ │
│ │461-496+54512+54522+464+475*) │ 40 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ IV│Creante privind capitalul subscris si │ │ │ │
│ │nevarsat (456-495) │ 41 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│F │ALTE ELEMENTE DE ACTIV │ │ │ │
│ I│Imobilizari corporale si stocuri │ │ │ │
│ │Echipamente tehnologice │ │ │ │
│ │(51112+51122-58112-58122-59112-59122) │ 42 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Aparate si instalatii de masurare, con- │ │ │ │
│ │trol si reglare (51113+51123-58113- │ │ │ │
│ │58123-59113-59123) │ 43 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Mijloace de transport │ │ │ │
│ │(51114+51124-58114-58124-59114-59124) │ 44 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Mobilier, aparatura birotica, echipa- │ │ │ │
│ │mente de protectie a valorilor umane si │ │ │ │
│ │materiale si alte active corporale │ │ │ │
│ │(51116+51126-58116-58126-59116-59126) │ 45 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Avansuri si imobilizari corporale in │ │ │ │
│ │curs de executie │ │ │ │
│ │(52112+52113+52118+52122+52123+52128+ │ │ │ │
│ │52212+52213+52214+52218+52222+52223+ │ │ │ │
│ │52224+52228-59211-59221) │ 46 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.42 la 46) │ 47 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Stocuri │ │ │ │
│ │Materiale consumabile (531-593) │ 48 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Materiale de natura obiectelor de inven-│ │ │ │
│ │tar (532-594) │ 49 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.48 + 49) │ 50 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ II│Casa de conturi la banci │ │ │ │
│ │(542+543+544+547+551+552) │ 51 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ III│Actiuni proprii (541) │ 52 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ IV│Alte elemente de activ (548) │ 53 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│G │CHELTUIELI IN AVANS │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ I│Dobanzi si chirii inregistrate in avans │ │ │ │
│ │(471) │ 54 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ II│Cheltuieli de achizitie reportate (472) │ 55 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ III│Alte cheltuieli inregistrate in avans │ │ │ │
│ │(473) │ 56 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.54 la 56) │ 57 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL ACTIV (rd.07+27+31+34+38+39+40+41+│ │ │ │
│ │47+50+51+52+53+57) │ 58 │ │ │
├────┴────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ PASIV │ │ │ │
├────┬────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│A │CAPITAL SI REZERVE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ I│Capital │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Capital social (1011+1012+1013) din care│ 59 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │- capital subscris varsat (10112+10122+ │ │ │ │
│ │10132) │ 60 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ II│Prime de capital (1041+1042) │ 61 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ III│Rezerve din reevaluare (1051+1052) │ 62 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ IV│Rezerve │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerve legale (10611+10621) │ 63 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerve pentru actiuni proprii (10612+ │ │ │ │
│ │10622) │ 64 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerve statutare sau contractuale │ │ │ │
│ │(10613+10623) │ 65 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte rezerve (10618+10628)+/-(1071+1072)│ 66 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.63 la 66) │ 67 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ V│Rezultatul reportat │ │ │ │
│ │Profitul nerepartizat(sold creditor │ │ │ │
│ │(11711+11721) │ 68 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Pierdere neacoperita(sold debitor │ │ │ │
│ │11711+11721) │ 69 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat provenit din adop- │ │ │ │
│ │tarea pentru prima data a IAS mai putin │ │ │ │
│ │IAS29(sold creditor 11712+11722) │ 70 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat provenit din adop- │ │ │ │
│ │tarea pentru prima data a IAS mai putin │ │ │ │
│ │IAS29(sold debitor 11712+11722) │ 71 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat provenit din modi- │ │ │ │
│ │ficarea politicilor contabile(sold cre- │ │ │ │
│ │ditor 11713+11723) │ 72 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat provenit din modi- │ │ │ │
│ │ficarea politicilor contabile(sold debi-│ │ │ │
│ │tor 11713+11723) │ 73 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat provenit din corec- │ │ │ │
│ │tarea erorilor fundamentale(sold credi- │ │ │ │
│ │tor 11714+11724) │ 74 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat provenit din corec- │ │ │ │
│ │tarea erorilor fundamentale(sold debi- │ │ │ │
│ │tor 11714+11724) │ 75 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat reprezentand sur- │ │ │ │
│ │plusul realizat din rezerve din reeva- │ │ │ │
│ │luare(sold creditor 11715+11725) │ 76 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat reprezentand sur- │ │ │ │
│ │plusul realizat din rezerve din reeva- │ │ │ │
│ │luare(sold debitor 11715+11725) │ 77 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ VI│Rezultatul exercitiului │ │ │ │
│ │Profit(121) │ 78 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Pierdere(121) │ 79 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ VII│Repartizarea profitului(129) │ 80 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│B │DATORII SUBORDONATE(1631+1632) │ 81 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│C │REZERVE TEHNICE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva de prime(315) │ 82 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerve matematice(311) │ 83 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva pentru participare la beneficii │ │ │ │
│ │si risturnuri privind asigurarile de │ │ │ │
│ │viata(312) │ 84 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte rezerve tehnice(313) │ 85 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva pentru participare la beneficii │ │ │ │
│ │si risturnuri pribind asigurarile gene- ├────┼────────────┼────────────┤
│ │rale(332) │ 86 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva de daune privind asigurarile │ │ │ │
│ │generale(327) │ 87 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva de daune privind asigurarile de │ │ │ │
│ │viata(326) │ 88 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva de egalizare(338) │ 89 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva pentru riscuri neexpirate(334) │ 90 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva de catastrofa(333) │ 91 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte rezerve tehnice(335) │ 92 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL(rd.82 la 92) │ 93 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│D │REZERVE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR │ │ │ │
│ │IN UNITATI DE CONT(314) │ 94 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│E │PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI│ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Provizioane pentru pensii si alte obli- │ │ │ │
│ │gatii similare(15115+15125) │ 95 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Provizioane pentru impozite(15116+15126)│ 96 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte provizioane │ │ │ │
│ │(15111+15113+15114+15118+15121+15123+ │ │ │ │
│ │15124+15128) │ 97 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│F │DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI │ │ │ │
│ │(1651+1652+16818+16828) │ 98 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│G │DATORII │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Sume datorate societatilor din cadrul │ │ │ │
│ │grupului(16411+16421+16815+16825+26911+ │ │ │ │
│ │26921+4511**+4518**) │ 99 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Sume datorate privind interesele de │ │ │ │
│ │participare(16412+16422+16816+16826+ │ │ │ │
│ │26912+26922+4521**+4528**) │100 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ I│Datorii provenite din operatiuni de │ │ │ │
│ │asigurare directa(402+404+405**) │101 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ II│Datorii provenite din operatiuni de │ │ │ │
│ │reasigurare(411**+412**) │102 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ III│Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni,│ │ │ │
│ │(16111+16114+16115+16117+16118+16121+ │ │ │ │
│ │16124+16125+16127+16128+16811+16821- │ │ │ │
│ │1691-1692) │103 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ IV│Sume datorate institutiilor de credit │ │ │ │
│ │(16211+16212+16214+16215+16217+16218+ │ │ │ │
│ │16221+16222+16224+16225+16227+16228+ │ │ │ │
│ │16812+16822) │104 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ V│Alte datorii, inclusiv datorii fiscale │ │ │ │
│ │si datorii pentru asigurarile sociale │ │ │ │
│ │(16213+16216+16223+16226+1671+1672+ │ │ │ │
│ │16817+16827+421+422+423+424+426+427+ │ │ │ │
│ │4281**+431+437+4381+441**+4423+443+ │ │ │ │
│ │4428**+444**+446**+447**+448**+4511**+ │ │ │ │
│ │4518**+4521**+4528**+4551+4558+456**+ │ │ │ │
│ │457+4582**+462+463+475**+249+26913+ │ │ │ │
│ │26923+279+549+54511+54521+5461+5462) │105 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│H │VENITURI IN AVANS │ │ │ │
│ │Venituri inregistrate in avans(131+4741+│ │ │ │
│ │4742) │106 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL PASIV (rd.59+61+62+67+68-69+70-71+│ │ │ │
│ │72-73+74-75+76-77+78-79-80+81+93+94+95 │ │ │ │
│ │la 106) │107 │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘
* soldurile debitoare ale conturilor respective
** soldurile creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele, prenumele Numele, prenumele
semnatura si si semnatura
stampila unitatii

CONTUL TEHNIC AL ASIGURARII GENERALE
la data de 30 iunie 2005


02 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐
│ │Nr │Realizari aferente peri- │
│ │rd │oadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ Denumirea indicatorilor │ │ precedenta │ curenta │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Venituri din prime, nete de reasigurare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) venituri din prime brute subscrise(+) │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) prime cedate in reasigurare (-) │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) variatia rezervei de prime (+/-) │ 03 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d) variatia rezervei de prime, cedate in │ │ │ │
│ reasigurare(+/-) │ 04 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd.01-02-03+04) │ 05 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.Cota din venitul net (diferenta intre veni-│ │ │ │
│turile si cheltuielile din plasamente) al │ │ │ │
│plasamentelor transferata din contul netehnic│ │ │ │
│(+) │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3.Alte venituri tehnice,nete de reasigurare │ │ │ │
│ (+) │ 07 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4.Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) daune platite: │ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│sume brute │ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│partea reasiguratorilor(-) │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) variatia rezervei de daune, neta de │ │ │ │
│ reasigurare (+/-) │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 09-10+11) │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5.Variatia altor rezerve tehnice, nete de │ │ │ │
│reasigurare, din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) Variatia rezervei pentru riscuri │ │ │ │
│neexpirate(+/-) │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b)Variatia rezervei de catastrofa (+/-) │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c)Variatia altor rezerve tehnice (+/-) │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd 13+14+15) │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6.Variatia rezervei pentru participare la │ │ │ │
│beneficii si risturnuri (+/-) │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7.Cheltuieli de exploatare nete │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) cheltuieli de achizitie │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) variatia sumei cheltuielilor de achizitie │ │ │ │
│reportate (+/-) │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) cheltuieli de administrare │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d) comisioane primite de la reasiguratori si │ │ │ │
│participari la beneficii (-) │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd 18+19+20-21) │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│8.Alte cheltuieli tehnice, nete de │ │ │ │
│ reasigurare │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│9.Variatia rezervei de egalizare(+/-) │ │ │ │
│suma bruta │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│partea reasiguratorilor (-) │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 24-25) │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│10.Rezultat tehnic al asigurarii generale │ │ │ │
│Profit (rd. 05+06+07-12-16-17-22-23-26) │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd. 12+16+17+22+23+26-05-06-07) │ 28 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele, prenumele Numele, prenumele
semnatura si si semnatura
stampila unitatii
CONTUL TEHNIC AL ASIGURARII DE VIATA
la data de 30 iunie 200503 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐
│ │Nr │Realizari aferente peri- │
│ │rd │oadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ Denumirea indicatorilor │ │ precedenta│ curenta │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Venituri din prime, nete de reasigurare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) venituri din prime brute subscrise(+) │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) prime cedate in reasigurare (-) │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd.01-02) │ 03 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.Venituri din plasamente │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) Venituri din participari la societatile │ │ │ │
│in care exista interese de participare, cu │ 04 │ │ │
│prezentarea distincta a veniturilor din pla- │ │ │ │
│samente la societatile din cadrul grupului │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) Venituri din alte plasamente cu prezen- │ │ │ │
│tarea distincta a veniturilor din plasamente │ 05 │ │ │
│la societatile din cadrul grupului: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│venituri provenind din terenuri si │ │ │ │
│constructii │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│venituri provenind din alte plasamente │ 07 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c)Venituri din diminuarea sau anularea │ │ │ │
│provizioanelor cu plasamentele │ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d)Venit provenit din realizarea plasamentelor│ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 04+05+08+09) │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3.Plusvalori nerealizate din plasamente │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4.Alte venituri tehnice, nete de reasigurare │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare│ │ │ │
│TOTAL(rd. 15-16+18-19) │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a)sume platite: │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- sume brute │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- partea reasiguratorilor (-) │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) variatia rezervei de daune (+/-) │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- suma bruta │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- partea reasiguratorilor (-) │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6.Variatia rezervelor tehnice privind │ │ │ │
│asigurarile de viata │ │ │ │
│TOTAL (rd. 22-23+25-26+28-29) │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) variatia rezervei matematice │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- suma bruta │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- partea reasiguratorilor (-) │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) variatia rezervei pentru participare la │ │ │ │
│beneficii si risturnuri │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- suma bruta │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- partea reasiguratorilor (-) │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) variatia altor rezerve tehnice │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- suma bruta │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- partea reasiguratorilor (-) │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7.Variatia rezervelor tehnice privind │ │ │ │
│contractele in unitati de cont (+/-) │ │ │ │
│TOTAL(rd 31-32) │ 30 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- suma bruta │ 31 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- partea reasiguratorilor │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│8.Cheltuieli de exploatare nete: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) cheltuieli de achizitii │ 33 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) variatia sumei cheltuielilor de achizitii │ │ │ │
│reportate │ 34 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) cheltuieli de administrare │ 35 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d) comisioane primite de la reasiguratori si │ │ │ │
│participari la beneficii (-) │ 36 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 33+34+35-36) │ 37 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│9.Cheltuieli cu plasamente: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a)cheltuieli de gestionare a plasamentelor, │ │ │ │
│inclusiv cheltuielile cu dobanzile │ 38 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) cheltuieli privind constituirea │ │ │ │
│provizioanelor pentru plasamente │ 39 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) pierderi provenind din realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ 40 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 38+39+40) │ 41 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│10.Minusvalori nerealizate din plasamente │ 42 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│11.Alte cheltuieli tehnice, nete de │ │ │ │
│reasigurare │ 43 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│12.Cota din venitul net al plasamentelor │ │ │ │
│transferata in contul netehnic │ 44 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│13.Rezultatul tehnic al asigurarii de viata │ │ │ │
│Profit(rd. 03+10+11+12-13-20-30-37-41-42-43- │ │ │ │
│44) │ 45 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere │ │ │ │
│(rd. 13+20+30+37+41+42+43+44-03-10-11-12) │ 46 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele, prenumele Numele, prenumele
semnatura si si semnatura
stampila unitatiiCONTUL NETEHNIC
la data de 30 iunie 2005


04 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐
│ │Nr │Realizari aferente peri- │
│ │rd │oadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ Denumirea indicatorilor │ │ precedenta│ curenta │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1.Rezultatul tehnic al asigurarii generale │ │ │ │
│Profit │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.Rezultatul tehnic al asigurarii de viata │ 03 │ │ │
│Profit │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere │ 04 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3.Venituri din plasamente │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a)Venituri din participari la societatile in │ │ │ │
│care exista interese de participare, cu │ │ │ │
│prezentarea distincta a veniturilor din │ │ │ │
│plasamente la societatile din cadrul grupului│ 05 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b)Venituri din alte plasamente cu prezentarea│ │ │ │
│distincta a veniturilor din plasamente la │ │ │ │
│societatile din cadrul grupului: │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│venituri provenind din terenuri si │ │ │ │
│constructii │ 07 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│venituri provenind din alte plasamente │ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c)Venituri din diminuarea sau anularea │ │ │ │
│provizioanelor cu plasamentele │ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d)Venituri provenind din realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 05+06+09+10) │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4.Cota din venitul net al plasamentelor │ │ │ │
│transferata din contul tehnic al asigurarii │ │ │ │
│de viata │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Cheltuieli cu plasamentele │ │ │ │
│TOTAL (rd 14+15+16) │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a)cheltuieli de gestionare a plasamentelor, │ │ │ │
│inclusiv cheltuielile cu dobanzile │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) cheltuieli privind constituirea │ │ │ │
│provizioanelor pentru plasamente │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) pierderi provenind din realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6.Cota din venitul net al plasamentelor │ │ │ │
│transferata in contul tehnic al asigurarilor │ │ │ │
│generale │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7.Alte venituri netehnice │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│8.Alte cheltuieli netehnice, inclusiv │ │ │ │
│provizioanele │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│9. Rezultatul curent - │ │ │ │
│Profit (rd.01-02+03-04+11+12-13-17+18-19) │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd. 13+17+19-01+02-03+04-11-12-18) │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│10.Venituri extraordinare │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│11.Cheltuieli extraordinare │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│12.Rezultatul extraordinar │ │ │ │
│Profit (rd 22-23) │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd 23-22) │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│13.Venituri totale │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│14.Cheltuieli totale │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│15.Rezultatul brut │ │ │ │
│Profit (rd.26-27); (20-21+24-25); │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd 27-26); (rd 21-20+ 25-24); │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│16.Impozit pe profit │ 30 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│17.Alte impozite (care nu figureaza la │ │ │ │
│pozitiile precedente) │ 31 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│18.Rezultatul net al exercitiului │ │ │ │
│Profit (rd 28-30-31) │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd 29+30+31) │ 33 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele, prenumele Numele, prenumele
semnatura si si semnatura
stampila unitatii
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2005
BROKERI DE ASIGURARE


05 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐
│ │Nr │Realizari aferente peri- │
│ │rd │oadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ Denumirea indicatorilor │ │ precedenta│ curenta │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Venituri din activitatea de brokeraj: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) negocierea contractelor de asigurare si │ │ │ │
│reasigurare │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b)efectuarea inspectiilor de risc │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c)regularizari in caz de daune │ 03 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d)comisariat de avarii │ 04 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│e)alte activitati in legatura cu obiectul │ │ │ │
│de activitate │ 05 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd.01+02+03+04+05) │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.Venituri din plasamente: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) Venituri din participari la societatile │ │ │ │
│in care exista interes de participare, cu │ │ │ │
│prezentarea distincta a veniturilor din │ │ │ │
│plasamente la societatile din cadrul grupului│ 07 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) Venituri din alte plasamente, cu prezen- │ │ │ │
│tarea distincta a veniturilor din plasamente │ │ │ │
│la societatile din cadrul grupului │ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) Venituri din diminuarea sau anularea pro- │ │ │ │
│vizioanelor cu plasamentele │ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d) Venituri provenind din realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd.07+08+09+10) │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Cheltuieli cu plasamentele: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) Cheltuieli de gestionare a plasamentelor, │ │ │ │
│inclusiv cheltuielile cu dobanzile │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) Cheltuieli privind constituirea de │ │ │ │
│provizioane pentru plasamente │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) Pierderi provenind din realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd.12+13+14) │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Alte venituri │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Alte cheltuieli │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6. Rezultatul curent │ │ │ │
│Profit (rd.06+11-15+16-17) │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd. 15+17-06-11-16) │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7. Venituri extraordinare │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│8. Cheltuieli extraordinare │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│9. Rezultatul extraordinar │ │ │ │
│Profit (rd.20-21) │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd. 21-20) │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│10. Venituri totale (rd.06+11+16+20) │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│11. Cheltuieli totale (rd.15+17+21) │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│12. Rezultatul brut │ │ │ │
│Profit (rd.24-25) │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd.25-24) │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│13. Impozitul pe profit │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│14. Alte impozite (care nu figureaza la │ │ │ │
│pozitiile precedente) │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│15. Rezultatul net al exercitiului │ │ │ │
│Profit(rd.26-28-29) │ 30 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd.27+28+29) │ 31 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele, prenumele Numele, prenumele
semnatura si si semnatura
stampila unitatii

DATE INFORMATIVE


06 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐
│ │Nr │Nr. unitati Sume │
│I. Date privind rezultatul inregistrat │rd ├────────────┬────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Societati care au inregistrat profit │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Societati care au inregistrat pierdere │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤
│II. Date informative privind situatia crean- │ │Termen de lichiditate a │
│telor si datoriilor │ │activului │
│ │ ├─────────┬───────┬───────┤
│ │ │ Sold │ sub 1 │ peste │
│ │ │(col.2+3)│ an │ 1 an │
│ │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Creante │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
│Creante imobilizate(267+268) │ 03 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Sume de incasat de la societatile din cadrul │ │ │ │ │
│grupului(4511+4518) │ 04 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Sume de incasat din interese de participare │ │ │ │ │
│(4521+4528) │ 05 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Creante provenite din operatiuni de asigurare│ │ │ │ │
│directa (401*+404+405) │ 06 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Creante provenite din operatiuni de reasigu- │ │ │ │ │
│rare (411*+412*) │ 07 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Creante fata de bugetul de stat │ │ │ │ │
│(441*+4424+4428*+444*+446*+448*) │ 08 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Alte creante (425+428*+431*+437* │ │ │ │ │
│438*+443+445+447*+ │ │ │ │ │
│4581+461+54512+54522+464+475*) │ 09 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Cheltuieli inregistrate in avans │ │ │ │ │
│(471+472+473) │ 10 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│ TOTAL CREANTE (rd. 03 la 10) │ 11 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴───────┴───────┤
│ │ │Termen de exigibilitate a│
│ │ │pasivului │
│ Datorii │ ├─────────┬───────┬───────┤
│ │ │ Sold │ sub 1 │ peste │
│ │ │(col.2+3)│ an │ 1 an │
│ │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni │ │ │ │ │
│(16111+16114+16115+16117+ │ │ │ │ │
│16118+16121+16124+16125+16127 │ │ │ │ │
│+16128+16811+16821) │ 12 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Sume datorate societatilor din cadrul │ │ │ │ │
│grupului si sume datorate privind interesele │ │ │ │ │
│de participare │ │ │ │ │
│(16411+16412+16421+16422+16815+ │ │ │ │ │
│16816+16825+16826+26911+26912+ │ │ │ │ │
│26921+26922+4511**+4521**+4518**+4528**) │ 13 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Sume datorate institutiilor de credit │ │ │ │ │
│(16211+16212+16214+16215+16217+ │ │ │ │ │
│16218+16221+16222+16224+16225+ │ │ │ │ │
│16227+16228+16812+16822) │ 14 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Datorii provenite din operatiuni de asigurare│ │ │ │ │
│directa(402+404+405**) │ 15 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Datorii provenite din operatiuni de │ │ │ │ │
│reasigurare(411**+412**) │ 16 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Datorii fata de bugetul statului │ │ │ │ │
│(441**+4423+4428**+444**+446**+448**) │ 17 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si │ │ │ │ │
│datorii pentru asigurarile sociale │ │ │ │ │
│(16213+16216+16223+16226+1671+1672 +16817+ │ │ │ │ │
│16827+421+422+423+424+426+ 427+4281**+431+437│ │ │ │ │
│+4381+443++447**+4511**+4518**+4521** │ │ │ │ │
│+4528**+4551+4558+456**+457+4582**+462+463+ │ │ │ │ │
│475**+249+26913+26923+279+549+54511+54521+ │ │ │ │ │
│5461+5482) │ 18 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Venituri inregistrate in avans │ │ │ │ │
│(131+4741+4742) │ 19 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│TOTAL DATORII (rd. 12 la 19) │ 20 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┴───────┤
│ │ │ │ din care: │
│ │ │ ├───────┬───────┤
│ │Nr. │ Total │Pentru │Pentru │
│ │rd. │ col. │activi-│activi-│
│ │ │ 2+3 │tatea │tatea │
│ │ │ │curenta│investi│
│ │ │ │ │tii │
│III. Date privind platile restante │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Plati restante - total │ │ │ │ │
│(rd. 22+26+31 la 36) din care: │ 21 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Obligatii restante provenite din operatiuni │ │ │ │ │
│de asigurare directa si reasigurare │ │ │ │ │
│(402+404+405**+411**+412**) │ │ │ │ │
│Total (rd. 23+24+25) │ 22 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│ peste 30 zile │ 23 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│ peste 90 zile │ 24 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│ peste un an │ 25 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Obligatii restante fata de bugetul │ │ │ │ │
│asigurarilor sociale │ │ │ │ │
│total (rd. 27 la 30) din care │ 26 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Contributii pentru asigurari sociale de stat │ │ │ │ │
│datorate de angajatori, salariati si alte │ │ │ │ │
│persoane asimilate (4311+4312) │ 27 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Contributii pentru fondul asigurarilor │ │ │ │ │
│sociale de sanatate datorate de angajatori si│ │ │ │ │
│de persoanele asigurate (4313+4314) │ 28 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Contributii pentru ajutorul de somaj datorate│ │ │ │ │
│de angajatori si de persoanele asigurate │ │ │ │ │
│(4371+4372) │ 29 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Alte datorii sociale (4381) │ 30 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Obligatii restante fata de bugetele │ │ │ │ │
│fondurilor speciale(443+447) │ 31 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Obligatii restante fata de alti creditori │ │ │ │ │
│(161+164+167+168+269+279+421+423+424+426+ │ │ │ │ │
│427+4281+451+457+4582+462) │ 32 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul │ │ │ │ │
│(stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
│(441+442+444+446+448) │ 33 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul │ │ │ │ │
│(stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │
│(441+442+444+446+448) │ 34 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenta │ │ │ │ │
│(162+546) │ 35 │ │ │ │
│- total (rd.(36 la 38), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│ - restante dupa 30 zile │ 36 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│ - restante dupa 90 zile │ 37 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│ - restante dupa 1 an │ 38 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
│Dobanzi restante( 16812+16822+54617+54627) │ 39 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴──┬────┴───────┤
│IV. Numar mediu de salariati │ Nr.│ 30 iunie │ 30 iunie │
│ │ rd.│ 2004 │ 2005 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Numar mediu de salariati │ 40 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤
│V. Plati de dobanzi si redevente │ Nr.│ Sume │
│ │ rd.│ - Mii lei - │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de │ │ │
│persoanele juridice romane cãtre persoanele │ │ │
│fizice nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ 41 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 42 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de │ │ │
│persoanele juridice romane cãtre persoane │ │ │
│juridice afiliate nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ 43 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 44 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri din redevente plãtite de persoanele │ │ │
│juridice romane cãtre persoane juridice │ │ │
│afiliate*** nerezidente din statele membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, din care: │ 45 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 46 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│VI Obligaţii amânate la plata conform │ │ │
│prevederilor art. 3(4) din Ordonanţa de │ │ │
│Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind │ Nr.│ Sume │
│masuride diminuare a arieratelor din economie│ rd │ - Mii lei- │
│evidenţiate în conturi extrabilantiere │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Obligaţii cãtre bugete amânate la plata │ 47 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Obligaţii comerciale amânate la plata │ 48 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ │ │ Sume │
│ VII Tichete de masa │ │ -mii iei- │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masa acordate │ │ │
│salariaţilor │ 49 │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────────────────┘

* soldurile debitoare ale conturilor respective
** soldurile creditoare ale conturilor respective
*** Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere
prevederile <>art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificãrile si completãrile ulterioare.Administrator Intocmit

Numele si prenumele __________ Numele si prenumele _________
Semnatura ___________________ Semnatura
_____________________
Stampila unitatii


____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016