Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 284 din 22 iunie 2009  pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizatiile prevazute la   art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 284 din 22 iunie 2009 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizatiile prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 6 iulie 2009
ORDIN nr. 284 din 22 iunie 2009
pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizaţiile prevãzute la <>art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 6 iulie 2009


Având în vedere prevederile <>art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile <>art. 54 din Hotãrârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea <>Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
în temeiul prevederilor <>art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 239/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Metodologia de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizaţiile prevãzute la <>art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţiile de specialitate din cadrul Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Preşedintele
Autoritãţii Naţionale
pentru Persoanele cu Handicap,
Doina Micşunica Dreţcanu


Bucureşti, 22 iunie 2009.
Nr. 284.


ANEXÃ

METODOLOGIE
de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizaţiile prevãzute la <>art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, denumitã în continuare Autoritate, urmãtoarelor organizaţii neguvernamentale, denumite în continuare organizaţii: Asociaţia Nevãzãtorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Rãzboi Nevãzãtori din România, Asociaţia Naţionalã a Surzilor din România, Liga Naţionalã a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugãreascã, Consiliul Naţional al Dizabilitãţii din România.
(2) Subvenţiile se acordã exclusiv în completarea veniturilor proprii ale organizaţiilor respective.
ART. 2
Sumele provenite din subvenţii de la bugetul de stat se utilizeazã pentru urmãtoarele cheltuieli:
a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal şi de întreţinere, cu excepţia chiriilor;
b) cheltuieli pentru activitãţi specifice de interes general ale organizaţiei.
ART. 3
(1) În vederea obţinerii subvenţiilor, organizaţiile depun la registratura Autoritãţii, în fiecare an, dupã aprobarea bugetului acesteia, un dosar care cuprinde, obligatoriu, urmãtoarele documente:
a) statutul organizaţiei, însoţit de actele adiţionale;
b) raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunarea generalã a membrilor organizaţiei;
c) statul de funcţii;
d) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
e) bilanţul contabil, avizat de administraţia financiarã;
f) proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs;
g) cererea de obţinere a subvenţiei, adresatã preşedintelui Autoritãţii;
h) proiectul programelor organizaţiei, care cuprinde o descriere detaliatã a activitãţilor specifice de interes general ale acesteia, propuse a fi subvenţionate, denumit în continuare proiectul;
i) centralizator cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative şi cheltuieli cu activitãţile specifice de interes general.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) documentele menţionate la lit. b) şi e), care trebuie depuse la registratura Autoritãţii pânã la data de 15 mai a anului pentru care s-a solicitat subvenţia.
(3) Documentele enunţate la alin. (1) lit. a)-f) se depun în copii certificate, iar cele menţionate la lit. g)-h) se depun în original.
(4) În vederea planificãrii bugetare, organizaţiile depun proiectul şi estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul urmãtor, pânã la data de 31 iulie a fiecãrui an, la sediul Autoritãţii.
(5) Descrierea activitãţilor specifice de interes general cuprinde obligatoriu urmãtoarele puncte, pentru fiecare activitate:
a) denumirea activitãţii;
b) obiectivele urmãrite;
c) o scurtã motivaţie a organizãrii/derulãrii activitãţii respective;
d) rezultatele aşteptate;
e) costurile implicate de activitatea respectivã, atât cele suportate de organizaţie, cât şi cele solicitate din subvenţie, defalcate pe tipuri de cheltuieli;
f) perioada de desfãşurare a activitãţii;
g) statul de funcţii pentru fiecare dintre activitãţile specifice de interes general, dupã caz.

CAP. II
Acordarea subvenţiilor

SECŢIUNEA 1
Cheltuieli de administrare

ART. 4
Acordarea subvenţiilor pentru cheltuieli de administrare se face pentru urmãtoarele cheltuieli eligibile:
1. cheltuieli de personal - cheltuieli cu salariile pentru 5 persoane la nivel central şi douã persoane la nivel de filialã; nu este permisã cumularea funcţiilor subvenţionate de cãtre Autoritate;
2. cheltuieli de întreţinere - cheltuieli cu utilitãţi: energie electricã, apã, canal, salubrizare, energie termicã, cablu TV şi internet, douã abonamente de telefonie la nivel central şi câte unul pentru fiecare filialã.

SECŢIUNEA a 2-a
Cheltuieli pentru activitãţi specifice de interes general

ART. 5
(1) Cheltuielile pentru activitãţi specifice de interes general sunt aprobate prin ordin al preşedintelui Autoritãţii, la solicitarea motivatã a organizaţiei.
(2) Ordinul este aprobat în baza evaluãrii proiectului de cãtre direcţiile de specialitate din cadrul Autoritãţii.
ART. 6
(1) Evaluarea cuprinde douã etape distincte: evaluarea din punct de vedere metodologic a conţinutului şi relevanţei activitãţilor specifice de interes general propuse de organizaţii şi evaluarea din punct de vedere economico-financiar a tipurilor de cheltuieli şi sumelor solicitate pentru subvenţionare.
(2) În urma evaluãrii se poate decide subvenţionarea tuturor activitãţilor propuse de organizaţii, a unora dintre ele sau se poate decide sã nu fie subvenţionatã niciuna.
ART. 7
(1) Evaluarea din punct de vedere metodologic foloseşte ca reper definiţia activitãţii specifice de interes general.
(2) În sensul prezentei metodologii, termenul activitãţi specifice de interes general are urmãtoarea semnificaţie: "activitatea de importanţã socialã sau utilã unei colectivitãţi/unui grup, desfãşuratã în conformitate cu misiunea, scopul şi obiectivele stabilite prin statutul organizaţiei sau în interesul membrilor pe care aceasta îi reprezintã."
(3) Caracteristicile activitãţii specifice de interes general sunt urmãtoarele:
- este definitorie pentru organizaţia care solicitã subvenţia, conform statutului sãu;
- concurã la îndeplinirea obiectivelor proprii;
- se adreseazã unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-ţintã specificat în statutul organizaţiei care solicitã subvenţia;
- satisface nevoile şi interesele acestor beneficiari, este utilã celor cãrora îi este destinatã;
- diminueazã riscul de excludere socialã a acestora şi creşte gradul de incluziune socialã;
- implicã beneficiarii direcţi şi membrii comunitãţii în organizare şi derulare, facilitând coeziunea şi solidaritatea socialã;
- nu urmãreşte obţinerea unui profit.
ART. 8
(1) Evaluarea din punct de vedere economico-financiar urmãreşte corelarea tipurilor de cheltuieli propuse pentru derularea activitãţilor specifice cu cheltuielile menţionate în prevederile legale în vigoare.
(2) Fiecare dintre cele douã etape ale evaluãrii este eliminatorie în vederea decontãrii cheltuielilor prevãzute la art. 5 alin. (1).
(3) În urma evaluãrii se vor deconta urmãtoarele cheltuieli pentru activitãţile specifice de interes general, în funcţie de tipul activitãţii, astfel:
1. pentru activitãţi educative, culturale, sportive, concursuri şi seminarii:
a) transport şi cazare numai pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, în conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar;
b) taxe de participare, pentru persoanele cu handicap;
c) taxe de intrare la muzee şi sãli de spectacol, pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, în strãinãtate;
d) plata arbitrului, instructorului sau contravaloarea închirierii salii, amenajãrii şi sonorizãrii;
e) mediatizarea activitãţii - afişe, pliante şi anunţuri;
f) materiale consumabile necesare desfãşurãrii activitãţii;
g) combustibilul pentru transportul persoanelor şi/sau al materialelor necesare desfãşurãrii activitãţii, cu autoturismul aflat în dotarea organizaţiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
2. pentru activitãţi de informare şi creştere a gradului de accesibilizare la mediul informaţional şi comunicaţional - publicaţii, interpreţi de limbaj mimico-gestual şi surdocecitate:
a) materiale consumabile necesare realizãrii obiectivelor activitãţii - hârtie, carton, cleiuri, hârtie specialã Braille, sisteme de legãtorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri;
b) servicii şi materiale de întreţinere pentru aparatura de tipografie;
c) taxe poştale în vederea transmiterii publicaţiilor cãtre membrii organizaţiei;
d) servicii prestate de cãtre persoane fizice sau juridice autorizate, în scopul realizãrii obiectivelor acestor activitãţi;
e) salarii pentru persoanele care participã la realizarea obiectivelor acestor activitãţi, precum şi pentru interpreţii de limbaj mimico-gestual, cu condiţia ca aceştia sã fie autorizaţi sau calificaţi.
(4) Achiziţia bunurilor şi serviciilor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii:
a) sã fie indispensabilã desfãşurãrii activitãţilor respective;
b) sã aibã o valoare în conformitate cu preţul de pe piaţã al bunului/serviciului respectiv;
c) sã respecte prevederile legale în vigoare pentru sistemul bugetar.

CAP. III
Decontarea cheltuielilor

ART. 9
(1) Decontarea cheltuielilor de administrare se face lunar, iar decontarea cheltuielilor pentru activitãţile specifice de interes general ale organizaţiei se face pe mãsura realizãrii lor, conform anexei la ordinul menţionat la art. 5 alin. (1).
(2) Acordarea subvenţiilor se face pe bazã de decont, în luna urmãtoare depunerii documentelor justificative, în funcţie de deschiderile de credite aprobate de ordonatorul principal de credite.
(3) Solicitãrile pentru decontare se vor depune pânã la data de 14 a lunii în curs pentru luna precedentã.
(4) Pentru cheltuielile de personal, decontarea se face pe baza copiilor statelor de platã şi a centralizatorului acestora. Atât statele de platã, cât şi centralizatorul trebuie sã fie semnate şi ştampilate "conform cu originalul".
(5) Pentru cheltuielile de întreţinere, decontarea se face pe baza unui centralizator al documentelor justificative, semnat şi ştampilat de conducerea organizaţiei, la care se anexeazã copii ale documentelor justificative, semnate şi ştampilate "conform cu originalul".
(6) Pentru cheltuielile privind activitãţile specifice de interes general, decontul se întocmeşte pe baza unui centralizator pentru fiecare dintre activitãţile desfãşurate, semnat şi ştampilat de conducerea organizaţiei, la care se anexeazã copii ale documentelor justificative semnate şi parafate "conform cu originalul", precum şi copie de pe tabelul participanţilor.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 10
Autoritatea îşi rezervã dreptul de a executa misiuni de audit şi control referitoare la modul în care sunt cheltuite sumele obţinute din subvenţii.

____________


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice