Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 259 din 29 februarie 2012  privind procedura de acordare a compensatiei lunare pentru chirie, precum si pentru stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru unele categorii de personal din sistemul justitiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 259 din 29 februarie 2012 privind procedura de acordare a compensatiei lunare pentru chirie, precum si pentru stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru unele categorii de personal din sistemul justitiei

EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 28 martie 2012

    Ţinând cont de Raportul de audit financiar nr. XII/6/08.08.2011/D din 4 august 2011 al Curţii de Conturi,
    având în vedere propunerile instanţelor judecãtoreşti şi parchetelor de pe lângã acestea,
    luând în considerare prevederile art. 21 şi 22 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    având în vedere faptul cã ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale,
    în temeiul art. 23 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 45/2007, cu modificãrile ulterioare, al art. 67^1 alin. (3) şi al art. 90^1 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea şi al personalului care funcţioneazã în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 14 alin. (2) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, cu modificãrile ulterioare,

    ministrul justiţiei, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie emit urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Judecãtorii, procurorii, personalul asimilat acestora, magistraţii-asistenţi, consilierii preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ai preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, ai procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ai procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ai procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism şi ai ministrului justiţiei, personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex din cadrul instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, care au dreptul la compensarea diferenţei dintre chiria datoratã pentru o locuinţã de serviciu, potrivit legii, şi chiria plãtitã pe baza contractului de închiriere încheiat în condiţiile legii, beneficiazã de decontare în limita unui plafon lunar, stabilit la nivelul fiecãrui judeţ şi al municipiului Bucureşti, pentru localitãţile în care funcţioneazã instanţe judecãtoreşti şi parchete, potrivit anexei care face parte integrantã din prezentul ordin.
    (2) Plafonul maxim se stabileşte în euro, iar decontarea diferenţei contravalorii chiriei lunare se va efectua în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data stipulatã în contractul de închiriere pentru plata chiriei, iar în lipsa acestei menţiuni, în data de 15 a lunii respective.
    ART. 2
    În înţelesul prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 45/2007, cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 671 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea şi al personalului care funcţioneazã în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, termenii utilizaţi în cuprinsul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 45/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al Legii nr. 567/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au urmãtorul înţeles:
    a) contract de închiriere încheiat în condiţiile legii - contractul de închiriere încheiat cu proprietarul locuinţei, persoanã fizicã sau juridicã, fiind exceptate contractele de subînchiriere;
    b) locuinţã - construcţie alcãtuitã din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotãrile şi utilitãţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii, fiind exceptate camerele izolate ale unei locuinţe, locurile de parcare, terasele, grãdinile;
    c) situaţie excepţionalã determinatã de inexistenţa unui fond locativ adecvat - împrejurare obiectivã existentã într-o localitate, caracterizatã de imposibilitatea identificãrii de locuinţe oferite spre închiriere, doveditã în principal prin rãspunsurile unor agenţii imobiliare, extrase din rubricile de micã publicitate ale publicaţiilor locale/regionale/naţionale.
    ART. 3
    (1) Documentele necesare pentru decontarea chiriei sunt:
    a) copie de pe contractul de închiriere, înregistrat potrivit legii la organul fiscal teritorial competent, doar în cazul în care proprietarul locuinţei este persoanã fizicã;
    b) schiţa imobilului închiriat, cu indicarea suprafeţelor fiecãrei încãperi;
    c) declaraţie pe propria rãspundere cã titularul, soţul/soţia acestuia sau copiii aflaţi în întreţinerea acestora nu deţin o locuinţã în proprietate în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea ori nu li s-a atribuit o locuinţã de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale în aceastã localitate dupã data numirii în funcţie în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea;
    d) declaraţie pe propria rãspundere cã titularul nu este rudã de gradul I sau II cu proprietarul locuinţei închiriate;
    e) declaraţie pe propria rãspundere cã titularul, soţul/soţia acestuia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor nu au înstrãinat o locuinţã proprietate personalã dupã data numirii în funcţie în localitatea unde se aflã locuinţa pentru care solicitã decontarea chiriei;
    f) declaraţie pe propria rãspundere cã soţul/soţia nu beneficiazã de compensarea/decontarea chiriei în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea.
    (2) Personalul prevãzut la art. 1 alin. (1) depune anual documentele prevãzute la alin. 1 lit. c), e) şi f) la departamentul economic al ordonatorului principal, secundar sau terţiar de credite, dupã caz, pânã la data de 25 ianuarie, iar documentele prevãzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) se depun o singurã datã, dupã încheierea contractului de închiriere.
    (3) Personalul prevãzut la art. 1 alin. (1) depune lunar cererea de decont împreunã cu dovada de platã a chiriei la departamentul economic al ordonatorului principal, secundar sau terţiar de credite, dupã caz, cel târziu pe data de 25 a fiecãrei luni; cererea de decont va cuprinde numele şi prenumele, luna pentru care solicitã chiria şi valoarea chiriei.
    (4) Pentru contractele de închiriere încheiate cu persoanele juridice nu sunt aplicabile dispoziţiile privitoare la înregistrarea contractului de închiriere la organul fiscal competent.
    (5) Dovada plãţii chiriei se poate face cu foaia de vãrsãmânt cu extrasul de cont eliberat şi ştampilat de cãtre banca unde proprietarul are deschis contul bancar sau cu chitanţa eliberatã de proprietar, în cazul plãţii chiriei în numerar, semnatã atât de proprietar, cât şi de chiriaş. În cazul în care proprietarul este persoanã juridicã, dovada plãţii în numerar se va face cu chitanţa şi factura eliberate de acesta.
    (6) Orice modificare a situaţiei de fapt care apare pe durata contractului de închiriere va fi comunicatã de beneficiar departamentului economic al ordonatorului principal, secundar sau terţiar de credite, dupã caz, în termen de 15 zile de la data intervenirii ei.
    ART. 4
    (1) În situaţia în care atât soţul, cât şi soţia ocupã una dintre funcţiile prevãzute la art. 1 şi îşi desfãşoarã activitatea în aceeaşi localitate, se acordã o singurã compensaţie lunarã pentru chirie pentru unul dintre cei 2 soţi.
    (2) În situaţia în care unul dintre soţi ocupã una dintre funcţiile prevãzute la art. 1, iar soţul/soţia ocupã o funcţie în sistemul public sau privat în virtutea cãreia beneficiazã de compensarea/decontarea chiriei, iar soţii îşi desfãşoarã activitatea în aceeaşi localitate, se acordã o singurã compensaţie pentru chirie soţului care beneficiazã de condiţii legale/contractuale mai favorabile.
    ART. 5
    (1) Responsabilul din cadrul departamentului economic care gestioneazã decontarea compensãrii chiriei întocmeşte centralizatorul persoanelor care beneficiazã de compensarea contravalorii chiriei, în vederea plãţii prin virament a acestor drepturi, în a doua decadã a fiecãrei luni, în funcţie de fondurile bugetare alocate
    (2) Responsabilul întocmeşte dosarul de chirie pentru fiecare beneficiar de drept şi actualizeazã fişa de calcul al chiriei pentru locuinţa de serviciu, pe categorii de suprafeţe închiriate.
    ART. 6
    (1) Modul de calcul al contravalorii chiriei se va aplica în mod unitar de ordonatorul principal şi ordonatorii secundari şi terţiari de credite, dupã urmãtorul algoritm: valoarea chiriei decontate este egalã cu valoarea chiriei conform contractului de închiriere minus valoarea chiriei pentru locuinţa respectivã calculatã conform Hotãrârii Guvernului nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unitãţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi cãminele pentru salariaţi ale societãţilor comerciale, companiilor naţionale, societãţilor naţionale şi regiilor autonome.
    (2) În situaţia în care chiria este stabilitã în contractul de închiriere în valutã, calculul va avea în vedere cursul de referinţã al Bãncii Naţionale a României, potrivit art. 1 alin (2).
    (3) În situaţia în care chiria este stabilitã în contractul de închiriere la un nivel superior plafonului prevãzut de prezentul ordin, chiria decontatã va fi egalã cu diferenţa dintre valoarea plafonului maxim şi valoarea chiriei pentru locuinţa respectivã calculatã conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 310/2007.
    ART. 7
    Sumele plãtite cu titlu de compensare a chiriei în temeiul prezentului ordin nu constituie drepturi salariale şi nu sunt supuse impozitului pe venit.
    ART. 8
    Plafoanele stabilite conform anexei pot fi actualizate în raport cu evoluţia preţului chiriei practicat la nivelul pieţei, cu condiţia încadrãrii în limita bugetului alocat anual în acest scop în legea bugetului de stat.
    ART. 9
    Dreptul la compensarea lunarã a chiriei înceteazã în urmãtoarele situaţii:
    a) la data dobândirii de cãtre personalul prevãzut la art. 1 sau de cãtre soţul/soţia acestuia a unei locuinţe proprietate personalã în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea;
    b) la data încheierii cãsãtoriei, dacã soţul/soţia are locuinţã în proprietate personalã în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea personalul prevãzut la art. 1;
    c) la data încheierii contractului de închiriere pentru locuinţa de serviciu de cãtre personalul prevãzut la art. 1;
    d) la data când se refuzã nejustificat, în scris, atribuirea unei locuinţe de serviciu corespunzãtoare;
    e) în ziua urmãtoare celei în care înceteazã contractul de închiriere a locuinţei;
    f) în cazul în care soţul beneficiarului primeşte compensare/decont pentru o locuinţã în localitatea în care soţii îşi desfãşoarã activitatea;
    g) în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea compensãrii chiriei;
    h) în cazul în care se constatã cã declaraţiile cuprinse în dosar nu corespund realitãţii;
    i) în cazul încetãrii raporturilor de serviciu.
    ART. 10
    Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Naţionalã Anticorupţie duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
    ART. 11
    Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 12
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã:
    a) Ordinul ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nr. 1.397/C/15.869/98/933/C/926/C/2009 privind stabilirea plafonului maxim în limita cãruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecãtoreşti şi parchetelor de pe lângã acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 364 din 29 mai 2009;
    b) Ordinul ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nr. 1.398/C/15.867/99/919/C/914/C/2009 privind stabilirea plafonului maxim în limita cãruia se poate deconta chiria pentru judecãtori, procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 2 iunie 2009.


                              Ministrul justiţiei,
                             Cãtãlin Marian Predoiu

                       Preşedintele Consiliului Superior
                               al Magistraturii,
                              Alina Nicoleta Ghica

                     Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie
                                  şi Justiţie,
                              Livia Doina Stanciu

                      Procurorul general al Parchetului de
                 pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
                              Laura Codruţa Kovesi

                          Procurorul-şef al Direcţiei
                            Naţionale Anticorupţie,
                              Daniel Marius Morar

    ANEXÃ

                                    PLAFOANE
                   pentru decontarea chiriilor, pe localitãţi ┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────┐
 │Nr.│ Judeţul │ Localitatea │Plafonul │
 │crt│ │ │maxim │
 │ │ │ │(în euro)│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 1.│Municipiul Bucureşti │ │ 600│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 2.│Alba │Alba Iulia │ 190│
 │ │ │Câmpeni │ 120│
 │ │ │Aiud │ 150│
 │ │ │Blaj │ 120│
 │ │ │Sebeş │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 3.│Arad │Arad │ 190│
 │ │ │Ineu │ 120│
 │ │ │Lipova │ 120│
 │ │ │Gurahonţ │ 100│
 │ │ │Chişineu-Criş │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 4.│Argeş │Piteşti │ 340│
 │ │ │Câmpulung │ 225│
 │ │ │Curtea de Argeş │ 190│
 │ │ │Costeşti │ 150│
 │ │ │Topoloveni │ 225│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 5.│Bacãu │Bacãu │ 300│
 │ │ │Oneşti │ 105│
 │ │ │Moineşti │ 135│
 │ │ │Podu Turcului │ 105│
 │ │ │Buhuşi │ 105│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 6.│Bihor │Oradea │ 340│
 │ │ │Beiuş │ 250│
 │ │ │Marghita │ 270│
 │ │ │Aleşd │ 250│
 │ │ │Salonta │ 250│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 7.│Bistriţa-Nãsãud │Bistriţa │ 300│
 │ │ │Nãsãud │ 100│
 │ │ │Beclean │ 100│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 8.│Botoşani │Botoşani │ 270│
 │ │ │Dorohoi │ 120│
 │ │ │Sãveni │ 100│
 │ │ │Darabani │ 100│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 9.│Braşov │Braşov │ 375│
 │ │ │Fãgãraş │ 120│
 │ │ │Rupea │ 120│
 │ │ │Zãrneşti │ 210│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │10.│Brãila │Brãila │ 300│
 │ │ │Fãurei │ 100│
 │ │ │Însurãţei │ 100│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │11.│Buzãu │Buzãu │ 190│
 │ │ │Râmnicu Sãrat │ 150│
 │ │ │Pãtârlagele │ 100│
 │ │ │Pogoanele │ 100│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │12.│Caraş-Severin │Reşiţa │ 250│
 │ │ │Caransebeş │ 250│
 │ │ │Oraviţa │ 100│
 │ │ │Moldova Nouã │ 120│
 │ │ │Bozovici │ 100│
 │ │ │Bocşa │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │13.│Cãlãraşi │Cãlãraşi │ 270│
 │ │ │Olteniţa │ 150│
 │ │ │Lehliu-Garã │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │14.│Cluj │Cluj-Napoca │ 450│
 │ │ │Turda │ 150│
 │ │ │Dej │ 120│
 │ │ │Huedin │ 120│
 │ │ │Gherla │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │15.│Constanţa │Constanţa │ 340│
 │ │ │Medgidia │ 120│
 │ │ │Hârşova │ 120│
 │ │ │Mangalia │ 300│
 │ │ │Cernavodã │ 120│
 │ │ │Bãneasa │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │16.│Covasna │Sfântu Gheorghe │ 150│
 │ │ │Târgu Secuiesc │ 150│
 │ │ │Întorsura Buzãului │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │17.│Dâmboviţa │Târgovişte │ 225│
 │ │ │Gãeşti │ 100│
 │ │ │Pucioasa │ 120│
 │ │ │Rãcari │ 100│
 │ │ │Moreni │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │18.│Dolj │Craiova │ 300│
 │ │ │Bãileşti │ 120│
 │ │ │Filiaşi │ 120│
 │ │ │Segarcea │ 120│
 │ │ │Calafat │ 120│
 │ │ │Bechet │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │19.│Galaţi │Galaţi │ 250│
 │ │ │Tecuci │ 165│
 │ │ │Târgu Bujor │ 100│
 │ │ │Lieşti │ 100│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │20.│Giurgiu │Giurgiu │ 205│
 │ │ │Bolintin-Vale │ 150│
 │ │ │Comana │ 150│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │21.│Gorj │Târgu Jiu │ 150│
 │ │ │Târgu Cãrbuneşti │ 100│
 │ │ │Novaci │ 110│
 │ │ │Motru │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │22.│Harghita │Miercurea-Ciuc │ 270│
 │ │ │Odorheiu Secuiesc │ 190│
 │ │ │Topliţa │ 150│
 │ │ │Gheorgheni │ 140│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │23.│Hunedoara │Deva │ 225│
 │ │ │Hunedoara │ 190│
 │ │ │Petroşani │ 120│
 │ │ │Orãştie │ 100│
 │ │ │Brad │ 105│
 │ │ │Haţeg │ 105│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │24.│Ialomiţa │Slobozia │ 160│
 │ │ │Urziceni │ 160│
 │ │ │Feteşti │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │25.│Iaşi │Iaşi │ 450│
 │ │ │Paşcani │ 120│
 │ │ │Hârlãu │ 120│
 │ │ │Rãducãneni │ 225│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │26.│Ilfov │Buftea │ 400│
 │ │ │Cornetu │ 400│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │27.│Maramureş │Baia Mare │ 225│
 │ │ │Sighetu Marmaţiei │ 130│
 │ │ │Vişeu de Sus │ 100│
 │ │ │Târgu Lãpuş │ 100│
 │ │ │Dragomireşti │ 100│
 │ │ │Şomcuta Mare │ 100│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │28.│Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │ 190│
 │ │ │Strehaia │ 120│
 │ │ │Orşova │ 150│
 │ │ │Vânju Mare │ 120│
 │ │ │Baia de Aramã │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │29.│Mureş │Târgu Mureş │ 350│
 │ │ │Sighişoara │ 270│
 │ │ │Reghin │ 150│
 │ │ │Târnãveni │ 150│
 │ │ │Luduş │ 150│
 │ │ │Sângeorgiu de Pãdure │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │30.│Neamţ │Piatra-Neamţ │ 375│
 │ │ │Roman │ 120│
 │ │ │Târgu-Neamţ │ 150│
 │ │ │Bicaz │ 150│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │31.│Olt │Slatina │ 190│
 │ │ │Caracal │ 120│
 │ │ │Corabia │ 100│
 │ │ │Balş │ 100│
 │ │ │Scorniceşti │ 100│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │32.│Prahova │Ploieşti │ 300│
 │ │ │Câmpina │ 175│
 │ │ │Vãlenii de Munte │ 175│
 │ │ │Mizil │ 120│
 │ │ │Sinaia │ 180│
 │ │ │Urlaţi │ 100│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │33.│Satu Mare │Satu Mare │ 300│
 │ │ │Carei │ 180│
 │ │ │Negreşti-Oaş │ 200│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │34.│Sãlaj │Zalãu │ 150│
 │ │ │Şimleu Silvaniei │ 150│
 │ │ │Jibou │ 100│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │35.│Sibiu │Sibiu │ 340│
 │ │ │Mediaş │ 100│
 │ │ │Agnita │ 100│
 │ │ │Avrig │ 200│
 │ │ │Sãlişte │ 100│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │36.│Suceava │Suceava │ 225│
 │ │ │Câmpulung Moldovenesc │ 120│
 │ │ │Rãdãuţi │ 120│
 │ │ │Fãlticeni │ 100│
 │ │ │Vatra Dornei │ 225│
 │ │ │Gura Humorului │ 135│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │37.│Teleorman │Alexandria │ 200│
 │ │ │Roşiori de Vede │ 150│
 │ │ │Turnu Mãgurele │ 120│
 │ │ │Videle │ 120│
 │ │ │Zimnicea │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │38.│Timiş │Timişoara │ 375│
 │ │ │Lugoj │ 190│
 │ │ │Deta │ 150│
 │ │ │Sânnicolau Mare │ 150│
 │ │ │Fãget │ 135│
 │ │ │Jimbolia │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │39.│Tulcea │Tulcea │ 190│
 │ │ │Babadag │ 120│
 │ │ │Mãcin │ 120│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │40.│Vaslui │Vaslui │ 225│
 │ │ │Bârlad │ 190│
 │ │ │Huşi │ 100│
 │ │ │Murgeni │ 100│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │41.│Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │ 300│
 │ │ │Drãgãşani │ 120│
 │ │ │Horezu │ 150│
 │ │ │Brezoi │ 100│
 │ │ │Bãlceşti │ 100│
 ├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
 │42.│Vrancea │Focşani │ 205│
 │ │ │Panciu │ 100│
 │ │ │Adjud │ 100│
 └───┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────┘                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016