Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 232 din 4 noiembrie 2009  privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2010    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 232 din 4 noiembrie 2009 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2010

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 noiembrie 2009

În temeiul <>art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi al <>art. 5.9 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitãţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotãrilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercialã "Conpet" - S.A. Ploieşti, cu modificãrile ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Contractul-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2010, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 3 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 181/2008 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului, şi etanului lichid pentru anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 6 octombrie 2008.

Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale,
Alexandru Pãtruţi

Bucureşti, 4 noiembrie 2009.
Nr. 232.


ANEXĂ

CONTRACT-CADRU
pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului
şi etanului lichid
nr. ..... din anul ..... luna ...... ziua ......

CAP. I
Pãrţile contractante

Între ..........., cu sediul în ........., judeţul ......., cod poştal ......, telefon ......, fax ......, telex ....., C.U.I. ......, înscrisã în registrul comerţului la nr. ......, cod SIRUES ....., cod IBAN ......, deschis la ............, capital social subscris şi vãrsat .........., reprezentatã legal prin director general ............. şi prin director economic ..........., denumitã expeditor, pe de o parte, şi
. ............., cu sediul în ..........., judeţul ..........., cod poştal .........., telefon ......., fax ......., telex ......., C.U.I. ........, înscrisã în registrul comerţului la nr. .........., cod SIRUES ........, cod IBAN ..........., deschis la ........, capital social subscris şi vãrsat .........., reprezentatã legal prin director general .......... şi director economic ............, denumitã transportator, pe de altã parte, s-a încheiat prezentul contract.

CAP. II
Obiectul contractului

ART. 1
(1) Obiectul contractului constã în prestarea serviciilor de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, dupã caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de pãrţi, respectându-se normele prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul lichid pot fi, dupã caz, proprietatea expeditorului sau a unei terţe persoane. În toate situaţiile expeditorul acţioneazã şi rãspunde în nume propriu în ceea ce priveşte proprietatea produsului transportat.
(3) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 2.

CAP. III
Durata contractului

ART. 2
Contractul se încheie pe o perioadã de ..............., convenitã de pãrţi.

CAP. IV
Programe de transport

ART. 3
(1) Programul cantitãţilor anuale şi lunare de ţiţei, gazolinã, condensat şi etan lichid ce vor fi transportate va avea la bazã solicitarea depusã de expeditor şi acceptatã de transportator în conformitate cu anexele nr. 3 şi 3.1.
(2) În cazul în care cantitãţile prevãzute în anexa nr. 3 se modificã, transportatorul va accepta, în limita capacitãţii disponibile pe destinaţia respectivã şi cu stabilirea termenului de transport, prestarea serviciilor de transport pentru cantitãţile solicitate suplimentar de expeditor. Neacceptarea transportului de cantitãţi suplimentare va putea fi justificatã numai de lipsa capacitãţii de transport disponibile şi va trebui sã fie fãcutã în scris în termen de ...... zile de la primirea solicitãrii de la expeditor.
(3) Diminuarea cantitãţilor lunare prezentate în anexele nr. 3 şi 3.1 se va face prin act adiţional, la solicitarea expeditorului, comunicatã cu minimum 5 zile lucrãtoare înainte de începerea lunii al cãrei program se diminueazã. Diminuarea va avea ca obiect o cantitate maximã reprezentând 5% din programul iniţial lunar stabilit la încheierea contractului.
(4) În cazul reviziilor programate, expeditorul poate solicita anularea programului de transport pentru o perioadã de maximum 45 de zile calendaristice pe an.
ART. 4
(1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucrãtoare înainte de începerea lunii un program cuprinzând estimarea predãrii produselor pe destinaţii.
(2) Expeditorul confirmã transportatorului, cu 5 zile lucrãtoare înainte de începerea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinaţii. În lipsa acestuia sau în cazul nerespectãrii lui, transportatorul se obligã sã reia transportul în cel mult 24 de ore de la primirea solicitãrii de transport.
ART. 5
(1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru primire, depozitare, transport şi predare sunt conforme cu lucrarea privind determinarea consumurilor tehnologice la activitatea de transport al ţiţeiului, condensatului şi gazolinei de la punctele de preluare pânã la rafinãrii şi sunt prezentate în anexa nr. 4.
(2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de cãtre transportator prin balanţa (mişcarea) produselor.
ART. 6
(1) În funcţie de condiţiile de operare a dotãrilor transportatorului şi ca urmare a solicitãrii în scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire şi/sau de predare, a sortimentelor şi a cantitãţilor de ţiţei, gazolinã şi condensat ce urmeazã sã fie transportate.
(2) În eventualitatea unui refuz al transportatorului, acesta va transmite expeditorului o justificare în termen de ........ zile de la data primirii cererii din partea expeditorului.
(3) Transportatorul este în drept sã calculeze costuri suplimentare pentru:
a) transportul unor cantitãţi de ţiţei, gazolinã şi condensat la alte destinaţii decât cele prevãzute în programul anual de transport pe calea feratã, conform anexei nr. 3.1;
b) transportul unor cantitãţi de ţiţei, gazolinã şi condensat suplimentare faţã de cele prevãzute în programul anual de transport pe calea feratã, conform anexei nr. 3.1.
(4) Costurile suplimentare apãrute ca urmare a modificãrilor menţionate la alin. (3) şi care constau în diferenţa dintre costurile de transport pe calea feratã, inclusiv tarifele accesorii (TOU, TUI, manevrã, avizare) şi tariful prestaţiei prevãzut la art. 9 alin. (1), vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate expeditorului şi facturate de transportator în baza acceptului expeditorului în termen de ........ zile de la transmitere. Expeditorul va achita factura în termen de ......... zile de la primirea ei, confirmatã de documentul poştal de remitere.

CAP. V
Stocul de operare

ART. 7
Pentru a putea presta servicii de transport în condiţii egale pentru toţi expeditorii, transportatorul va utiliza stocul existent în conducte.
ART. 8
(1) Expeditorul şi transportatorul îşi vor reconstitui stocurile fizice de ţiţei, gazolinã, condensat şi etan lichid, proprietatea lor, astfel cum erau constituite la începutul contractului, atât cantitativ, cât şi calitativ.
(2) În cazul în care reconstituirea cantitativã şi calitativã a stocului fizic total al produselor nu este posibilã, la sfârşitul anului, pânã la data de .........., pe bazã de inventariere, se va face regularizarea valoricã la preţul produselor de la data inventarierii. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de .......... zile de la data primirii facturii, confirmatã de documentul poştal de remitere. În cazul neachitãrii în termen de 30 de zile de la scadenţã a sumelor datorate, partea în culpã se obligã sã plãteascã penalitãţi de întârziere egale cu nivelul majorãrii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare stabilite conform reglementãrilor în vigoare la acea datã, calculate asupra valorii neachitate, începând cu prima zi de la scadenţã.

CAP. VI
Tariful şi modul de platã

ART. 9
(1) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al cantitãţilor prevãzute în anexele nr. 3 şi 3.1 sunt cele stabilite de autoritatea competentã în condiţiile legii. Facturarea acestor servicii se va face de cãtre transportator decadal/sãptãmânal pentru cantitãţile de produse efectiv predate la destinaţie, certificate de procesele-verbale de predare-primire.
(2) Valoarea consumurilor tehnologice şi TVA nu sunt cuprinse în tarifele de transport al produselor.
(3) Termenul de decontare care devine şi termen de scadenţã este de ...... zile de la data primirii facturii de cãtre expeditor confirmatã de documentul poştal.
(4) Plata facturilor se va face de expeditor la Ploieşti, cod IBAN .........., deschis la Banca ........ .
(5) Garantarea plãţii prestaţiilor de transport va fi stipulatã în contractul de transport ce se va încheia între expeditor şi transportator. Forma de constituire a garanţiilor va fi negociatã de pãrţile contractante.
(6) Refuzul total sau parţial al expeditorului de a plãti o facturã emisã de transportator se va aduce la cunoştinţa acestuia în termen de ....... zile lucrãtoare de la data primirii ei. În caz contrar facturile emise sunt considerate acceptate în totalitate de expeditor.
(7) Plãţile se considerã efectuate în momentul decontãrii contului expeditorului.
(8) Transportatorul are obligaţia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu menţiunea cã acestea se aplicã de la data stabilitã de autoritatea de reglementare în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.

CAP. VII
Penalitãţi şi despãgubiri

ART. 10
(1) Transportatorul este îndreptãţit ca începând cu prima zi de la scadenţã, în conformitate cu art. 9 alin. (3), sã pretindã penalitãţi egale cu nivelul majorãrii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementãrilor în vigoare la acea datã, calculate asupra valorii neachitate începând cu prima zi de la scadenţã. Transportatorul va notifica lunar expeditorului penalitãţile datorate şi va emite factura în termen de 10 zile de la notificare. Penalitãţile vor fi plãtite în termen de 5 zile de la primirea facturii.
(2) În cazul neîndeplinirii la scadenţã a oricãrei obligaţii de platã certe, lichide şi exigibile rezultate din executarea prezentului contract, transportatorul va notifica expeditorului cã în termen de 5 zile se va proceda la oprirea pompãrii pânã la încasarea integralã a valorii facturilor, iar eventualele consecinţe ce rezultã din aceastã întrerupere îl privesc în exclusivitate pe expeditor.
(3) Transportatorul va relua prestarea serviciului de transport în termen de maximum 24 de ore de la data la care expeditorul face dovada achitãrii integrale a valorii facturilor a cãror neplatã a generat întreruperea pompãrii.
ART. 11
În cazul în care expeditorul predã la transport o cantitate care reprezintã mai puţin de 90% din programul de transport trimestrial, expeditorul datoreazã transportatorului o sumã în cuantum de ...... euro, fãrã TVA, pentru fiecare tonã nepredatã rezultând din diferenţa dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport trimestrial şi cantitatea efectiv predatã, în vederea recuperãrii cheltuielilor de întreţinere şi supraveghere în condiţii de securitate a Sistemului naţional de transport. Transportatorul va emite factura în ultima zi a trimestrului respectiv, la cursul euro/leu din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat sã o achite în termen de ......... zile de la primirea ei.

CAP. VIII
Obligaţiile şi drepturile expeditorului şi transportatorului

Obligaţiile şi drepturile expeditorului

ART. 12
(1) Expeditorul se obligã sã predea ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul lichid în condiţiile de calitate prezentate în anexa nr. 1.
(2) În situaţii deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalaţiile de tratare, lipsa dezemulsionanţilor), se vor putea admite derogãri de la condiţiile de calitate prevãzute în anexele la normele cuprinse în anexa nr. 1, la cererea scrisã a expeditorului, cu plata de cãtre acesta a costurilor suplimentare generate astfel.
(3) Costurile suplimentare vor fi stabilite de transportator pe bazã de documente justificative şi vor fi facturate expeditorului. Termenul de scadenţã a facturii este de ........ zile.
ART. 13
(1) Expeditorul se obligã sã asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare a cantitãţilor prevãzute în anexa nr. 3, în cazul în care transportatorul nu deţine stocuri de operare pe relaţia respectivã, conform art. 7, sau stocul de operare respectiv este proprietatea unui terţ. Cantitãţile aferente stocurilor de operare respective vor fi acceptate de expeditor pe baza fundamentãrilor justificative ale transportatorului.
(2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparaţii capitale şi modernizare, expeditorii deţinãtori ai stocului de operare vor completa stocul cu cantitãţile de produse fundamentate de transportator în vederea reluãrii pompãrii.
ART. 14
În cazul unor avarii pe conductele de gazolinã şi etan, expeditorul se obligã sã asigure stocarea gazolinei şi condensatului conform anexei nr. 5.
ART. 15
În situaţia în care se recupereazã ţiţeiul rezultat în urma avariilor, expeditorul se obligã sã primeascã ţiţeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, dacã este cazul. La predarea ţiţeiului se va încheia un proces-verbal în care se vor menţiona cantitatea şi calitatea ţiţeiului primit. În cazul în care este necesarã recondiţionarea ţiţeiului, costurile aferente acestei operaţiuni se vor recupera de la transportator pe bazã de documente justificative.
ART. 16
(1) Expeditorul se obligã sã asigure efectuarea analizelor de laborator şi emiterea rapoartelor de încercare cu privire la calitatea produselor, având ca referinţã standardele prevãzute în anexele la prezentul contract, în prezenţa pãrţilor interesate.
(2) Expeditorii care deţin laboratoare proprii au obligaţia sã le doteze în mod corespunzãtor.
ART. 17
Expeditorul se obligã sã notifice transportatorului, în cazul opririlor programate, cu 30 de zile lucrãtoare înainte, situaţiile în care rafinãriile şi rampele de descãrcare sunt oprite. În caz contrar, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate în totalitate din vina sa.
ART. 18
(1) Expeditorul are obligaţia sã asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevãzute de cãtre firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legalã. Tabelele de calibrare a rezervoarelor utilizate vor fi lizibile şi vor fi puse la dispoziţia transportatorului. Rezervoarele trebuie sã întruneascã condiţiile de funcţionare privind depunerile de şlam, funcţionarea serpentinelor de încãlzire cu abur (dupã caz) şi a conductei de scurgere a apei tehnologice, sã asigure posibilitatea de sigilare a ventilelor de pe conductele tehnologice, precum şi de sigilare şi eşantionare a probelor, sã fie dotate şi întreţinute conform normelor în vigoare privind tehnica securitãţii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului. Standardele relevante în acest sens sunt cele prevãzute în anexele la prezentul contract.
(2) Expeditorul are obligaţia ca pentru incintele lui sã propunã şi sã încheie contracte sau convenţii privind dotarea, utilizarea instalaţiilor şi respectarea normelor în vigoare privind tehnica securitãţii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.
ART. 19
(1) Expeditorul este obligat sã primeascã cu prioritate la descãrcare ţiţeiul şi gazolina expediate de transportator prin rampele sale de încãrcare, în cantitãţile stabilite prin programul de transport.
(2) Dacã din vina expeditorului apar staţionãri ale navetelor de ţiţei, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli suplimentare determinate de aceste staţionãri. Cheltuielile suplimentare vor fi transmise de transportator, pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate expeditorului. Expeditorul va transmite acceptul cheltuielilor suplimentare în termen de ..... zile lucrãtoare de la comunicare; în caz contrar transportatorul va considera acceptate cheltuielile solicitate.
(3) Facturarea de cãtre transportator a cheltuielilor suplimentare se va face în ...... zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. (2), termenul de scadenţã a facturii fiind de ...... zile de la primirea facturii.
ART. 20
Expeditorul se obligã sã achite contravaloarea serviciilor prestate, în condiţiile şi la termenele stabilite în cap. VI şi VII.
ART. 21
Expeditorul are dreptul sã conteste balanţa de transport al produselor în maximum ...... zile lucrãtoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept în termenul prevãzut presupune cã balanţa a fost acceptatã.
ART. 22
Expeditorul este obligat sã prezinte la transportul ţiţeiului de import numai ţiţei liber la pompare. În acest scop, la punctul de primire, expeditorul sau persoana desemnatã sã predea ţiţeiul va prezenta documentul "Înştiinţare scrisã" ori "Telefonogramã de propunere de predare", care va cuprinde: proprietarul ţiţeiului, numãrul rezervorului, cantitatea liberã la pompare, punctul de destinaţie.
ART. 23
Expeditorul şi transportatorul vor încheia convenţii de încãrcare-descãrcare, în conformitate cu fluxul proceselor tehnologice în rampele proprii de încãrcare-descãrcare.
ART. 24
Expeditorul este obligat sã transmitã transportatorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.
ART. 25
Expeditorul garanteazã pe propria rãspundere cã ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul lichid nu fac obiectul unui litigiu şi cã este liber de orice sarcini. În caz contrar, expeditorul este obligat sã înştiinţeze transportatorul, acesta nefiind obligat sã accepte transportul produsului care este obiect de litigiu.
ART. 26
(1) Expeditorul are obligaţia ca pânã pe data de ..........octombrie a fiecãrui an sã prezinte transportatorului cantitãţile estimative ale produselor care vor fi transportate anul urmãtor.
(2) La solicitarea scrisã a transportatorului, expeditorul se obligã sã recepţioneze în termen de ........ ore ţiţeiul adus la destinaţie de cãtre transportator, dacã ţiţeiul îndeplineşte condiţiile de recepţie stipulate în contract, sub sancţiunea plãţii unor penalitãţi în cuantum de .......% din valoarea serviciului de transport a cantitãţii respective, pentru fiecare orã de întârziere.

Obligaţiile şi drepturile transportatorului

ART. 27
(1) Transportatorul se obligã sã transporte prin conductã cantitãţile de produse prevãzute în anexa nr. 3 şi sã le predea la destinaţie în cel mult ..... zile lucrãtoare de la primirea acestora.
(2) În cazul în care transportatorul nu predã la destinaţie produsele în cel mult ......... zile de la primirea acestora, expeditorul este în drept sã solicite daune-interese egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementãrilor în vigoare la acea datã, calculate asupra valorii prestaţiilor de transport neefectuate în termenul prevãzut. Acestea vor fi transmise de expeditor, pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate transportatorului. Facturarea acestora de cãtre expeditor, în baza acceptului transportatorului, se face în termen de ........ zile de la transmitere. Transportatorul va achita factura în termen de ....... zile de la primirea ei, confirmatã de documentul poştal de remitere.
(3) Pentru cazul în care ţiţeiul şi gazolina sunt transportate pe calea feratã sau combinat pe conducte şi calea feratã, pãrţile contractante vor conveni programe de transport şi termene compatibile cu normele de transport pe calea feratã.
ART. 28
(1) Transportatorul se obligã sã primeascã, sã transporte şi sã predea cantitãţile zilnice de ţiţei, gazolinã, condensat şi etan lichid conform programului stabilit cu expeditorul.
(2) Transportatorul rãspunde de cantitatea şi calitatea (conform anexei nr. 1) ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid din momentul primirii de la expeditor şi pânã în momentul predãrii la destinaţie, influenţatã de consumul tehnologic.
(3) Transportatorul se obligã sã asigure cazane de cale feratã goale în rampele de încãrcare şi sã optimizeze încãrcarea şi transportul produselor astfel încât sã se asigure cazane de cale feratã pline în rampele de descãrcare ale expeditorului, la nivelul capacitãţii acestora de descãrcare conform convenţiilor de încãrcare-descãrcare.
ART. 29
Transportatorul se obligã sã acţioneze în mod corespunzãtor pentru remedierea eventualelor avarii.
ART. 30
Transportatorul este obligat sã transmitã expeditorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.
ART. 31
(1) Transportatorul are obligaţia sã asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevãzute de cãtre firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legalã. Rezervoarele trebuie sã întruneascã condiţiile de funcţionare privind depunerile de şlam, funcţionarea serpentinelor de încãlzire cu abur (dupã caz) şi a conductei de scurgere a apei tehnologice, sã asigure posibilitatea de sigilare a ventilelor de pe conductele tehnologice, precum şi de sigilare şi de eşantionare a probelor, sã fie dotate şi întreţinute conform normelor în vigoare privind tehnica securitãţii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului. Standardele relevante în acest sens sunt cele prevãzute în anexele la prezentul contract.
(2) Transportatorul are obligaţia ca pentru incintele lui sã propunã şi sã încheie contracte sau convenţii privind dotarea, utilizarea instalaţiilor şi respectarea normelor în vigoare privind tehnica securitãţii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.
(3) Transportatorul are obligaţia, dacã deţine laboratoare proprii, sã le doteze în mod corespunzãtor.
ART. 32
(1) În termen de ...... zile lucrãtoare de la încheierea lunii, precum şi la încetarea contractului din orice motiv, transportatorul va întocmi şi va prezenta expeditorului balanţa (mişcarea) produselor transportate, conform anexei nr. 7.1 şi anexei nr. 7.2, având la bazã procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se întocmesc şi se semneazã de expeditor şi de transportator pe baza bonurilor provizorii şi a rapoartelor de încercare.
(2) În cazul în care expeditorul contestã în mod justificat balanţa, transportatorul va întocmi şi prezenta expeditorului balanţa refãcutã în termen de 4 zile lucrãtoare de la primirea contestaţiei.
ART. 33
Transportatorul se obligã sã anunţe cu minimum 30 de zile calendaristice înainte reviziile şi reparaţiile programate pentru echipamentele şi instalaţiile de transport.
ART. 34
Transportatorul va analiza toate solicitãrile de transport primite şi va decide înainte de data de 30 noiembrie a fiecãrui an, conform condiţiilor şi procedurilor stabilite, dacã aprobã cererile primite. Decizia incluzând opţiunile selectate în mod corect şi nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica în scris fiecãrui solicitant.
ART. 35
Transportatorul nu este obligat sã presteze servicii de transport al produselor atunci când:
a) nu existã capacitate disponibilã în conductele Sistemului naţional de transport, în raport cu programul de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului şi cu rutele solicitate. În cazul în care nu existã suficientã capacitate disponibilã pentru a transporta întreaga cantitate solicitatã, transportatorul va informa expeditorul, iar acesta va putea sã îşi modifice cererea în mod corespunzãtor;
b) existã considerente de ordin tehnic, operaţional sau de siguranţã care ar putea afecta exploatarea Sistemului naţional de transport al produselor prin conducte;
c) calitatea produselor solicitate sã fie transportate nu respectã:
- specificaţiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;
- specificaţiile de pompabilitate corespunzãtoare pentru conductele Sistemului naţional de transport;
- calitatea transporturilor de produse solicitate, cãrora li s-a acordat un nivel mai înalt de prioritate în cadrul cererii;
d) capacitatea disponibilã este necesarã în vederea îndeplinirii unor obligaţii pentru prestarea unor servicii publice de cãtre transportator conform legislaţiei în vigoare;
e) expeditorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile financiare faţã de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior şi nu prezintã garanţii sau siguranţã cu privire la obligaţiile de platã viitoare;
f) expeditorul sau entitatea împuternicitã de acesta nu a prezentat documentul "Înştiinţare scrisã" sau "Telefonogramã de propunere de predare";
g) expeditorul nu asigurã capacitãţi de descãrcare la nivelul programelor stabilite, pentru cantitãţile transportate pe calea feratã.
ART. 36
Transportatorul are dreptul sã sisteze toate operaţiunile privind prestarea serviciilor de transport în condiţiile menţionate la art. 10 alin. (2).

CAP. IX
Rãspunderea contractualã

ART. 37
Dacã din vina doveditã a expeditorului se ajunge la deteriorarea conductelor sau instalaţiilor sistemului de transport, transportatorul nu poate fi rãspunzãtor faţã de expeditor pentru nicio întârziere, deteriorare ori pierdere a produselor pe timpul transportului.
ART. 38
(1) Expeditorul are obligaţia sã despãgubeascã transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuialã doveditã de transportator, care este din vina sa sau ca urmare a nerespectãrii prevederilor prezentului contract.
(2) Transportatorul are obligaţia sã despãgubeascã expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuialã doveditã de expeditor, care este din vina sa ori ca urmare a nerespectãrii prevederilor prezentului contract.
ART. 39
Dupã semnarea cumulativã a documentelor de recepţie a produselor (bon provizoriu şi raport de încercare la punctul de primire), rãspunderea cantitativã şi calitativã trece în sarcina transportatorului pânã la predarea lor la destinaţie pe baza documentelor de recepţie (bon provizoriu şi raport de încercare), moment în care rãspunderea cantitativã şi calitativã trece în sarcina expeditorului.
ART. 40
Transportatorul rãspunde de integritatea produselor transportate. Orice eveniment care conduce la pierderi apãrute pe parcursul executãrii prestaţiei de cãtre acesta, dacã nu este în culpa expeditorului, se imputã transportatorului.

CAP. X
Reclamaţii

ART. 41
Pãrţile vor transmite în scris, în termen de 5 zile lucrãtoare de la recepţia ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului, reclamaţiile în legãturã cu calitatea acestora. Confirmarea reclamaţiei se va face prin analizarea probelor-martor sigilate şi pãstrate. Neexercitarea acestui drept în termenul prevãzut presupune însuşirea de cãtre pãrţi a rezultatelor de la recepţia produsului.

CAP. XI
Clauze speciale

ART. 42
Prezentul contract este sub incidenţa legii române.
ART. 43
Pãrţile contractante se obligã sã respecte confidenţialitatea prezentului contract.
ART. 44
Arhivarea documentelor pe baza cãrora se întocmeşte balanţa (mişcarea) de transport al produselor se face de ambele pãrţi, conform normelor specifice de pãstrare a documentelor.
ART. 45
Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi destinatã stabilirii unei relaţii de subordonare între pãrţi, fiecare parte fiind în întregime responsabilã pentru obligaţiile care îi incumbã conform contractului.
ART. 46
Recepţiile se vor face în intervalul orar 8,00-16,00 al zilei. Situaţiile excepţionale vor fi anunţate transportatorului prin fax.
ART. 47
Pãrţile contractante se vor informa reciproc, în formã scrisã, cu cel puţin ........ zile înaintea luãrii mãsurilor tehnice, organizatorice şi de restructurare cu impact asupra activitãţii de transport, pentru a se pune de acord asupra activitãţilor curente şi de viitor.
ART. 48
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage rãspunderea pãrţilor contractante conform dispoziţiilor legale.
ART. 49
Litigiile apãrute în cursul derulãrii acestui contract se rezolvã pe cale amiabilã, iar în caz contrar vor fi supuse spre soluţionare instanţelor de drept comun competente, în conformitate cu prevederile Codului de procedurã civilã.
ART. 50
Orice modificare a condiţiilor prezentului contract se va face prin act adiţional însuşit de ambele pãrţi.
ART. 51
Forţa majorã apãrã de rãspundere partea care o invocã şi se comunicã celeilalte pãrţi contractante în termen de 5 zile, iar în urmãtoarele 15 zile trebuie transmise documentele care sã ateste evenimentele respective, astfel cum au fost convenite de pãrţi. Forţa majorã exonereazã pãrţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate pe toata perioada în care aceasta acţioneazã. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendatã în perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuvin pãrţilor pânã la apariţia acesteia.
ART. 52
Denunţarea unilateralã a contractului se poate face de cãtre partea interesatã cu un termen de preaviz de 60 de zile faţã de data la care aceasta devine operaţionalã.
ART. 53
Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7.1 şi 7.2 fac parte integrantã din prezentul contract-cadru.
Prezentul contract a fost încheiat la data de........, în douã exemplare, cu anexe, câte unul pentru fiecare parte contractantã, şi intrã în vigoare la data de ............ .

Expeditor Transportator,

Director general, Director general,
....................... ....................

Director economic, Director economic,
..................... ..................

Oficiul juridic, Oficiul juridic,
.................... ....................


ANEXA 1
-------
la contractul-cadru
-------------------

NORME
privind calitatea, recepţia şi predarea ţiţeiului, gazolinei,
condensatului şi etanului lichid

Calitatea
1. Expeditorul va prezenta la semnarea contractului fişele de calitate ale produselor ce urmeazã sã fie transportate (anexele A1-A4 la prezentele norme).
2. Transportatorul va preda la destinaţie produsele primite de la expeditor în parametrii de calitate cu care acestea au fost preluate, ţinându-se cont de eventualele amestecuri cu stocul de operare existent în conducte, de stocul din rezervoarele de primire din rafinãrii, de abaterile admise ale determinãrilor calitative, precum şi de modificãrile acelor parametri de calitate ce pot apãrea independent de acţiunea transportatorului.
3. În cazul în care pe aceeaşi conductã se transportã mai multe sortimente de ţiţei, la destinaţie se va preda sortimentul de ţiţei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare.
Condiţii de pompabilitate
a) Pentru ţiţeiul din import
1. Expeditorul va preda transportatorului pentru pompare ţiţei care la recepţie trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
- temperatura de congelare = cu 7°C mai micã decât temperatura minimã a solului, mãsuratã pe traseul conductei;
- viscozitatea la temperatura minimã a solului:
cst.maxim =
2. Temperatura solului mãsuratã pe traseul conductei va fi comunicatã zilnic de transportator expeditorului pentru ca acesta sã pregãteascã ţiţeiul conform condiţiilor precizate la pct. 1.
3. Condiţia de omogenitate:
● pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei omogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie se încadreazã în limitele de +/- 5 kg/mc), se constituie proba compusã din cele 3 probe individuale prin amestecare proporţionalã, determinându-se caracteristicile ţiţeiului;
● pentru recepţia rezervoarelor neomogene (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie nu se încadreazã în limitele de +/- 5 kg/mc), se recolteazã probe punctuale de la nivelele intermediare sau echidistante, astfel încât sã fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusã, la care se determinã caracteristicile ţiţeiului. De asemenea, se determinã densitatea şi pentru probele intermediare;
● se verificã conţinutul de apã la proba de aspiraţie care trebuie sã fie de maximum 1% (condiţia de recepţie a ţiţeiului).
b) Pentru ţiţeiul din ţarã
Pentru asigurarea pompãrii pe conductã a ţiţeiurilor parafinoase, acestea trebuie sã îndeplineascã condiţia de pompabilitate privind punctul de congelare (minimum 7°C sub temperatura solului mãsuratã pe traseul conductei).
Recepţia şi predarea
a) Pentru transport pe conductã
1. Primirea produselor din producţia internã de la punctele de primire se va face numai pe timpul zilei, prin recepţie la intervalele prevãzute în anexa B la prezentele norme, întocmitã de expeditor de comun acord cu transportatorul.
2. Primirea ţiţeiului din import în punctul de primire OIL TERMINAL se face la solicitarea OIL TERMINAL, de regulã pe timpul zilei, pe bazã de "Înştiinţare scrisã" sau "Telefonogramã de propunere la predare", care trebuie sã cuprindã urmãtoarele: proprietarul ţiţeiului, numãrul rezervorului, cantitatea liberã la pompare, punctul de destinaţie al transportului.
3. Înainte de umplerea rezervorului în vederea recepţiei se izoleazã conducta de legãturã dintre pãrţi, prin închiderea şi sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage rãspunderea legalã pentru partea vinovatã.
4. Recepţia calitativã şi cantitativã a produselor se efectueazã în rezervoarele şi laboratoarele expeditorului sau transportatorului, cu respectarea standardelor de referinţã, prevãzute în anexele C1-C4 la prezentele norme.
5. În cazul în care transportatorul/expeditorul va pune în funcţiune sisteme automate de mãsurã a livrãrilor de ţiţei (skiduri de mãsurã), pãrţile vor agrea şi vor întocmi proceduri de lucru şi mãsurare în conformitate cu standardele româneşti şi/sau internaţionale în care se va specifica modul de determinare a cantitãţii de ţiţei, gazolinã, condensat şi etan livrate/primite.
6. Transportatorul împreunã cu expeditorul vor întocmi: raportul de încercare, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire, în douã exemplare semnate de cele douã pãrţi, conform anexelor D1-D5 la prezentele norme.
7. Predarea cãtre terţi a ţiţeiului şi gazolinei se face de cãtre transportator numai la comunicarea scrisã a expeditorului şi cu acordul pãrţilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru facturare.
8. În vederea recepţiei se vor eşantiona probe de cãtre transportator în prezenţa expeditorului.
9. Din rezervoarele recepţionate se va pãstra la transportator şi la expeditor câte o probã-martor de un litru, sigilatã de ambele pãrţi, timp de 30 de zile de la recepţie, pentru analizã în caz de reclamaţie. În caz de litigiu analiza se efectueazã la un laborator stabilit de comun acord de ambele pãrţi contractante. În situaţia în care prin analiza probei-martor reclamaţia se dovedeşte întemeiatã, partea în culpã suportã consecinţele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care pãstreazã probele.
10. Predarea etanului la destinaţie se face prin contorul transportatorului. Pentru eliminarea neconcordanţelor, prin grija pãrţilor vor fi verificate cele 3 aparate (al expeditorului, al transportatorului şi al destinatarului).
11. Expeditorul împreunã cu transportatorul vor verifica calitatea etanului lichid care trebuie sã corespundã fişei de calitate eliberate de expeditor la predare cãtre transportator. Eventualele neconcordanţe vor fi rezolvate de comun acord.
b) Pentru transport pe calea feratã
1. Recepţia cantitativã a ţiţeiului şi gazolinei ce se transportã pe calea feratã se poate face astfel:
● la rezervoare, înainte şi dupã transvazare în/din vagoane, respectându-se instrucţiunile în vigoare prevãzute în anexele C1-C2;
● la cazane, prin cântãrirea vagoanelor-cisternã la plin şi la gol pe cântare pod-basculã, în prezenţa expeditorului şi a transportatorului, întocmindu-se fişa de cântar în care se consemneazã: numerele cazanelor, cantitatea brutã determinatã prin cântãrire şi ţara înscrisã pe tãbliţa fiecãrui vagon-cisternã.
2. Recepţia calitativã a ţiţeiului şi gazolinei se face de cãtre expeditor, în prezenţa transportatorului, prin recoltarea probelor din vagoane-cisternã, cu întocmirea raportului de încercare.
Pe baza raportului de încercare şi a fişei de cântar, se întocmeşte procesul-verbal de predare-primire a ţiţeiului sau gazolinei, pentru un lot (navetã) de cazane, care se semneazã de cãtre expeditor şi transportator.
Procesul-verbal de predare-primire a ţiţeiului sau gazolinei va conţine urmãtoarele date:
- cantitatea brutã, determinatã prin diferenţa la cântãrire între gol şi plin;
- cantitatea totalã de impuritãţi (apã, sedimente, sare) determinatã pe baza raportului de încercare;
- cantitatea netã rezultatã ca diferenţã între cantitatea brutã determinatã prin cântãrire şi cantitatea totalã de impuritãţi.
Când nu existã posibilitatea de transvazare într-un rezervor sau cântãrire pe pod-basculã se determinã volumul de ţiţei prin calibrare. Standardul de referinţã privind stabilirea cantitãţii de ţiţei este SR 1.165/2004.

Expeditor, Transportator,
............. ..................


ANEXA A1
--------
la norme
--------

UNITATEA ............................


Fişa de calitate a ţiţeiului


┌─────────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────────────┐
│ │ Conţinut maxim │ % m/m │ │
│ Sortiment │în apã + impuritãţi mecanice│ Cloruri │Congelare pãcurã │
│ │ (% m/m) │ │ │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│A1 Vest │ 1 │max. 0,06│ sub -15°C │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│A3 Vest │ 1 │max. 0,06│ sub -15°C │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│A3 Rest │ 1 │max. 0,06│ sub -15°C │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│A3 Sel. │ 1 │max. 0,06│ sub -30°C │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│A3 Nesel │ 1 │max. 0,06│ sub -15°C │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│A3 Videle │ 1 │max. 0,06│ sub -30°C │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│A3 Ind. │ 1 │max. 0,06│ sub -30°C │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│A3 Suplac │ 1 │max. 0,06│ sub -30°C │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│B (Olt, Rest) │ 1 │max. 0,06│între -15 şi 18°C│
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│C (Mold, Rest) │ 1 │max. 0,06│ peste +18°C │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│C Sel │ 1 │max. 0,06│ peste +18°C │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│C Rest leb. │ 1 │max. 0,06│ peste +18°C │
└─────────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴─────────────────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................ANEXA A2
--------
la norme
---------

UNITATEA ........................


Fişa de calitate a gazolinei


┌───────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│ Caracteristica │Valoarea admisã│ Standardele de referinţã │
│ │ │ privind metoda de încercare │
├───────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Densitate │ max. 0,650 │ NT 312-0 │
├───────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Conţinut de apã │ max. 50 ppm │ SR ISO 10101-2:1995 │
├───────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Presiune de vapori la 37,8°C │ max. 15 bar │ NT 312-0 │
├───────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Temperatura finalã de distilare│ max. 215°C │ SR EN ISO 3405:2003 │
├───────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Compoziţie, conţinut C1-C3 │ max. 30% v/v │ SR EN ISO 6974-3:2002 │
└───────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................
ANEXA A3
--------
la norme
--------

UNITATEA ..........................


Fişa de calitate a etanului lichid


┌───────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐
│ Componenţi │ Limita │ % m/m │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ C1 │ max. │ 3 │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ C2 │ min. │ 32 │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ C3 │ max. │ 43 │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ IC4 │ max. │ 13,5 │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ IC4 │ min. │ 12,5 │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ C5+ │ max. │ 1 │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│ CO2 │ max. │ 3 │
└───────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................
ANEXA A4
--------
la norme
--------

UNITATEA .......................

Fişa de calitate a etanului lichid


┌─────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Caracteristica │ Valoarea admisã │ Standardele de referinţã │
│ │ │privind metoda de încercare│
├─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Densitate la 15°C │0,720-0,750 g/cmc │SR EN ISO 3675:2002 │
│ │ │SR EN ISO 12185:2002 │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Conţinut impuritãţi: │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│- apã │ │SR EN ISO 9029:2002 │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│- mecanice+apã │max. 1% m/m │SR ISO 9030:1995 │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Cloruri │max. 0,06% m/m │STAS 1166-89 │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Distilare │la 100°C max. 21% v/v │SR EN ISO 3405:2003 │
│ │200°C max. 80% v/v │ │
└─────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................
ANEXA B
-------
la norme
--------

UNITATEA ........................


Puncte de predare-primire a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi
etanului lichid şi periodicitatea predãrii


┌────┬───────────┬───────────────────┬──────────┬─────────┬────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Estimat │ │
│crt.│ Locaţia │Punctul de predare │ Produsul │ to/zi │Perioada de recepţie│
├────┼───────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────────────┴──────────┴─────────┴────────────────────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................
ANEXA C1
--------
la norme
--------

UNITATEA ..........................


Lista ce cuprinde operaţiile care se efectueazã la
recepţia ţiţeiului din ţarã


┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ │ Standardele de referinţã │
│crt.│ Operaţiunea │privind metoda de încercare│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1. │Mãsurarea stocului, temperaturii ţiţeiului din│SR 1165:2004 │
│ │rezervor şi calculul cantitãţii │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2. │Eşantionare probe │SR EN ISO 3170:2004 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 3. │Determinarea densitãţii │SR EN ISO 3675:2002 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 4. │Determinarea densitãţii │SR EN ISO 12185:2002 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 5. │Determinarea conţinutului de apã şi sediment │SR ISO 9030:1995 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 6. │Determinarea conţinutului de apã │SR EN ISO 9029:2002 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 7. │Determinarea conţinutului de cloruri │STAS 1166-89 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 8. │Determinarea punctului de congelare │STAS 39-80 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 9. │Determinarea viscozitãţii cinematice │SR EN ISO 3104:2002 │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................ANEXA C2
--------
la norme
--------

UNITATEA ........................


Lista ce cuprinde operaţiile care se efectueazã la recepţia gazolinei


┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Standardele de referinţã │
│crt.│ Operaţiunea │ privind metoda de încercare │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1. │Determinarea densitãţii │NT 312-0 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 2. │Determinarea presiunii de vapori la 37,8°C│NT 312-0 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3. │Determinarea umiditãţii*) │SR ISO 10101-2:1995*) │
└────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................


--------------
*) Proba de gazolinã se recolteazã în bombã la presiunea din tanc, dupã care se recondiţioneazã prin destindere la presiunea atmosfericã, cu dirijarea gazelor prin trape cu alcool absolut.


ANEXA C3
--------
la norme
--------

UNITATEA ....................

Lista ce cuprinde operaţiile care se efectueazã la recepţia condensatului
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ │ Standardele de referinţã │
│crt.│ Operaţiunea │privind metoda de încercare│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1. │Mãsurarea stocului, temperaturii ţiţeiului din rezervor│SR 1165:2004 │
│ │şi calculul cantitãţii │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2. │Eşantionare probe │SR EN ISO 3170:2004 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 3. │Determinarea densitãţii │SR EN ISO 3675:2003 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 4. │Determinarea densitãţii │SR EN ISO 12185:2002 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 5. │Determinarea conţinutului de apã şi sediment │SR ISO 9030:1995 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 6. │Determinarea conţinutului de apã │SR EN ISO 9029:2002 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 7. │Determinarea conţinutului de cloruri │STAS 1166-89 │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................
ANEXA C4
--------
la norme
--------

UNITATEA ........................

Lista ce cuprinde operaţiile care se efectueazã la recepţia
ţiţeiului din import


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Operaţiunea │Metoda de încercare*)│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1. │Mãsurarea stocului, temperaturii ţiţeiului din rezervor│ │
│ │şi calculul cantitãţii nete │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 2. │Eşantionarea probelor │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 3. │Determinarea densitãţii │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 4. │Determinarea conţinutului de apã prin metoda distilãrii│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 5. │Determinarea conţinutului de cloruri │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 6. │Determinarea punctului de congelare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 7. │Determinarea viscozitãţii cinematice │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 8. │Determinarea sedimentului prin extracţie │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 9. │Determinarea conţinutului de sulf │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................


-------------
*) Standardele de referinţã privind metoda de încercare vor fi convenite de pãrţi.


ANEXA D1
--------
la norme
--------
- model de raport de încercare ţiţei din import -

UNITATEA .....................

Raport de încercare
nr. ........ data .....


Ţiţei probã ....... din rezervor nr. ..............
Predat de .........................................

┌────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────┬────────────┐
│ Caracteristici │ U.M. │ Valoare │ Valoare │ Metoda │
│ │ │ admisã │determinatã│de încercare│
├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Temperaturã ţiţei în laborator │ °C │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Densitate ţiţei la temperatura din │g/cmc │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Densitate la 15°C în vid │g/cmc │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Densitate la 15°C în aer │g/cmc │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Viscozitate la temperatura solului │ Cst. │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Conţinut sulf │% m/m │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Temperatura de congelare │ °C │ │ │ │
├───────────────────┬────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Conţinut impuritãţi│Apã │% m/m │ │ │ │
│ ├────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │Sediment │% m/m │ │ │ │
│ ├────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │Cloruri │% m/m │ │ │ │
│ ├────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │Total impuritãţi│% m/m │ │ │ │
└───────────────────┴────────────────┴──────┴─────────┴───────────┴────────────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................


- model de raport de încercare ţiţei din ţarã -

UNITATEA .....................

Raport de încercare
nr. ............ data ..........

Ţiţei probã ........... din rezervor nr. .............
Predat de ............................................

┌────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┬────────────┐
│ Caracteristici │ U.M. │Valoare│ Valoare │ Metoda │
│ │ │admisã │determinatã│de încercare│
├────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Temperaturã ţiţei în laborator │ °C │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Densitate ţiţei la temperatura din │ g/cmc │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Densitate la 15°C în vid │ g/cmc │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Densitate la 15°C în aer │ g/cmc │ │ │ │
├───────────────────┬────────────────┼────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Conţinut impuritãţi│Apã │ % m/m │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │Sediment │ % m/m │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │Cloruri │ % m/m │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │Total impuritãţi│ % m/m │ │ │ │
└───────────────────┴────────────────┴────────┴───────┴───────────┴────────────

Expeditor, Transportator,
..................... .....................
ANEXA D2
--------
la norme
--------- model de raport de încercare gazolinã -

UNITATEA ...............................

Raport de încercare
nr. ............ data ..........

Gazolinã probã ............ din rezervor (tanc) nr. ...........
Predat de .............................................

┌─────────────────────┬─────┬──────────────┬────────────────────┬──────────────┐
│ Caracteristici │U.M. │Valoare admisã│Valoare determinatã │ Metoda de │
│ │ │ │ │ încercare │
├─────────────────────┼─────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Densitate │g/cmc│ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Presiune de vapori la│ bar │ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Temperaturã finalã │ °C │ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Compoziţie │% v/v│ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼──────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Conţinut apã │ ppm │ │ │ │
└─────────────────────┴─────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................
ANEXA D3
--------
la norme
---------┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [SIGLĂ] │
│ │
│S.C. CONPET - S.A. │
│Depozitul ................. │
│Bon provizoriu nr. ............ │
│ │
│ Pentru rezervorul nr. ........ │
│ │
│Rezervor plin │
│Predãtor ................ │
│Primitor ................. │
│Data ............. │
│Ora .......... │
│┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐│
││Nr. │ │ │ ││
││crt.│ Caracteristici │ U.M. │Valoare determinatã││
│├────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│
││ 1. │Înãlţime stoc │ cm │ ││
│├────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│
││ 2. │Temperaturã rezervor │ °C │ ││
│├────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│
││ 3. │Factor corecţie volum │ │ ││
│└────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘│
│ │
│ Am predat Am primit │
│ │
│Rezervor stoc "la gol" │
│Predãtor ....................... │
│Primitor ................ │
│Data ............. │
│Ora ........ │
│ │
│┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐│
││Nr. │ │ │ ││
││crt.│ Caracteristici │ U.M. │Valoare determinatã││
│├────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│
││ 1. │Înãlţime stoc │ cm │ ││
│├────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│
││ 2. │Temperaturã rezervor │ °C │ ││
│├────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│
││ 3. │Factor corecţie volum │ │ ││
│└────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘│
│ │
│ Am predat Am primit │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA D4
--------
la norme
--------
[SIGLĂ]

S. C. CONPET - S.A.
Proces-verbal predare gazolinã nr. ......
din data ..........
Expeditor ...............

┌─────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Datele recepţiei │
│ Tanc sau │Calibrare├────┬────────────────────────────┬────────────────────┤
│ rezervor │ L. cm │ │ Mãsurã │ Cantitãţi │
│ │ │Stoc├──┬──────────┬──────────────┼─────┬──┬───────────┤
│ │ │ │Cm│Densitatea│Temperatura °C│Litri│Kg│Kg recepţie│
├─────────────┼─────────┼────┼──┼──────────┼──────────────┼─────┼──┼───────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼──┼──────────┼──────────────┼─────┼──┼───────────┤
│ │ │Plin│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────┼──┼──────────┼──────────────┼─────┼──┼───────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼──┼──────────┼──────────────┼─────┼──┼───────────┤
│ │ │Plin│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────┼──┼──────────┼──────────────┼─────┼──┼───────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼──┼──────────┼──────────────┼─────┼──┼───────────┤
│ │ │Plin│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────┼──┼──────────┼──────────────┼─────┼──┼───────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼──┼──────────┼──────────────┼─────┼──┼───────────┤
│ │ │Plin│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────┼──┼──────────┼──────────────┼─────┼──┼───────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼──┼──────────┼──────────────┼─────┼──┼───────────┤
│ │ │Plin│ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴────┴──┴──────────┴──────────────┴─────┴──┴───────────┘

TOTAL:
Predãtor, Primitor,
..................... .....................ANEXA D5
--------
la norme
--------


[SIGLA]

S. C. CONPET - S.A.
Depozit ...................

PROCES-VERBAL
de predare-primire ţiţei

nr. ........... data ...........

Expeditor ...............................

┌─────┬─────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬───────┬─────┬──────┬─────┐
│Rezer│Mãsu │Tempera│ Nr. │Densi │Impuri │Volum │Depla │ Volum │Factor de│ Volum │Canti│Canti │Canti│
│vor │ rã │turã │rapor│tatea │ tãţi │total │sare │ total │corecţie │ brut │tate │tate │tate │
│ nr. │rezer│rezer- │tului│ la │totale │cali- │capac │corectat│ volum │(litri)│brutã│impuri│netã │
│ │vor │vor │ de │ 15°C │(% m/m)│brare │(litri)│(litri) │(tab.54A)│ │(kg) │tãţi │(kg) │
│ │(cm) │(°C) │încer│ (aer) │ │(litri)│ │ │ │ │ │ (kg) │ │
│ │ │ │care │(g/cmc)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7-8* │ │ 7x10 │5x11 │ 12x6 │12-13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 9*x10 │ │ ──── │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100 │ │
├─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8* │ 9* │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│Plin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│Gol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│Dif. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴─────┴──────┴─────┘

Observaţii .....................................
Conform B.P. nr. ..........................
NOTĂ:
- Rubricile 8* şi 9* sunt valabile în cazul rezervoarelor cu capac plutitor.
- Pentru rezervoarele cu capac plutitor 11=9*x10.

Predãtor,
................. Vizat
Inspector,
Primitor, ......................
...................
ANEXA 2
--------
la contractul-cadru
-------------------

DEFINIŢII


Act adiţional - actul scris, încheiat între pãrţile contractante, prin care se aduc modificãri sau completãri contractului.
An calendaristic - perioada de 12 luni începând cu 1 ianuarie şi încheindu-se la 31 decembrie.
An contractual - perioada de 12 luni calculate de la data intrãrii în vigoare a contractului.
Balanţã - documentul care reflectã evoluţia cantitãţilor de ţiţei primite, pompate şi predate pe o perioadã determinatã.
Bon provizoriu - documentul primar de primire şi predare a ţiţeiului care atestã parametrii iniţiali (înãlţimea lichidului, temperatura, densitatea, impuritãţile mecanice şi conţinutul de sare), ce vor fi folosiţi ulterior pentru determinarea masei nete (kg).
Raport de încercare - certificatul de calitate care atestã proprietãţile fizico-chimice ale ţiţeiului ce va fi transportat.
Contract - actul juridic încheiat între expeditor şi transportator pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid.
Condensat - amestec de hidrocarburi lichide, constituite din produse cu tensiune joasã de vapori, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiţi parametri de presiune şi temperaturã.
Consum tehnologic normat - cota procentualã din cantitatea primitã, admisã de pãrţile contractante ca pierdere pe timpul transportului.
Consum tehnologic efectiv - cantitatea de produs determinatã la inventarierea stocului, ţinându-se seama de cantitãţile primite, cantitãţile predate şi stocul iniţial de ţiţei.
Densitate - masa pe unitate de volum la 15°C sau la 20°C, exprimatã în g/cmc.
Durata contractului - perioada pentru care se încheie contractul.
Expeditor - persoana care, în nume propriu şi pe seama sa sau în numele şi pe seama unui terţ, încheie contractul de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid.
Etan - o hidrocarburã obţinutã prin separarea gazelor de sondã, ce trebuie transportatã sub formã lichidã de la punctul de primire la punctul de predare la anumiţi parametri de presiune şi debit.
Forţã majorã - evenimentul independent de voinţa pãrţilor, imprevizibil şi insurmontabil apãrut dupã încheierea contractului care determinã dispariţia bunurilor sau împiedicã pãrţile sã îşi execute obligaţiile asumate.
Gazolinã - fracţiune petrolierã lichidã, sub presiune, cuprinzând hidrocarburi C(1) 'f7 C(15), rezultatã din degazolinarea gazelor prin diferite procedee.
Notificare - orice comunicare având legãturã cu contractul, fãcutã în scris celeilalte pãrţi şi transmisã prin fax sau scrisoare recomandatã. Data notificãrii este data confirmãrii de primire a faxului sau data depunerii la poştã a scrisorii recomandate.
Pãrţi contractante - expeditorul şi transportatorul.
Proces-verbal de predare-primire - documentul care atestã calitatea şi cantitatea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid predate, respectiv primite.
Produse - ţiţei, gazolinã, condensat şi etan lichid.
Program de transport - programul cu cantitãţile contractate de expeditor în vederea transportului.
Punct de primire - locul nominalizat de expeditor, în care transportatorul primeşte cantitativ şi calitativ ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul lichid.
Punct de predare - locul nominalizat de expeditor, în care transportatorul predã cantitativ şi calitativ ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul lichid.
Rafinãrii oprite - nefuncţionarea acestora, determinatã de reviziile şi opririle prevãzute sã aibã loc la instalaţiile de prelucrare şi la rampele de descãrcare.
Sistem naţional de transport - ansamblul actual de conducte şi staţii de pompare, precum şi instalaţiile, echipamentele şi dotãrile aferente, care asigurã transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid între punctele de primire şi punctele de predare.
Stoc de operare - acel produs corespunzãtor volumului interior al conductei şi stocului mort din rezervoare care are caracter de permanenţã şi nu face obiectul transportului.
Stoc mort din rezervor - volumul de produs corespunzãtor nivelului din rezervor care nu mai poate fi pompat.
Stoc fizic - cantitatea de ţiţei, gazolinã, condensat şi etan lichid existentã în conducte, rezervoare sau cazane CF aflatã în proprietatea expeditorului şi/sau a transportatorului.
Şlam - deşeu periculos de naturã organicã şi anorganicã care se separã de ţiţei şi se depune în rezervor în urma procesului de depozitare.
Terţ - persoanã în numele şi pe seama cãreia, în baza împuternicirii primite, expeditorul exercitã drepturile şi îndeplineşte obligaţiile potrivit clauzelor contractuale.
Transport - activitatea de primire, condiţionare, pompare şi predare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid.
Transportator - persoanã juridicã românã care efectueazã primirea, depozitarea, transportul şi predarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid la rafinãrie.
Ţiţei - amestec de hidrocarburi lichide, ce se poate încadra în sortimentele parafinos, semiparafinos şi asfaltos, care trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiţi parametri de presiune şi temperaturã.
Ţiţei liber la pompare - ţiţei degrevat de orice sarcini, inclusiv cele fiscale.
Trimestru - perioadã de 3 luni consecutive a anului calendaristic, începând cu 1 ianuarie.

Expeditor, Transportator,
..................... .....................


ANEXA 3
--------
la contractul-cadru
--------------------


UNITATEA ........................


PROGRAM DE TRANSPORT
pentru anul ...................

- tone -
┌────┬───────┬───────────┬───────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬───┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┐
│Nr. │Punctul│ │Punctul│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│ de │Sortimentul│ de │ an │Ian.│Feb.│Mart.│Apr.│Mai│Iun.│Iul.│Aug.│Sept.│Oct.│Nov.│Dec.│
│ │primire│ │predare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────────┴───────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴───┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................
ANEXA 3.1
---------
la contractul-cadru
--------------------

UNITATEA ........................

PROGRAM DE TRANSPORT ŢIŢEI ŞI GAZOLINĂ CU CAZANE
pentru anul ...................


┌───────────┬────────┬────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬──────────┐
│ Sucursala │ Schela │ Rampa de încãrcare │Calitate│ An │ Medie │Destinaţie│
│ │ │ │ │(tone)│(tone/zi)│ │
├───────────┼────────┼────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴──────────┘


Expeditor, Transportator,
..................... .....................
ANEXA 4
-------
la contractul-cadru
-------------------

UNITATEA ................


LIMITELE MAXIME
admise drept consumuri tehnologice pentru activitãţile de primire,
depozitate, transport şi predare a ţiţeiului,
gazolinei şi condensatului


- ţiţei din ţarã =.............%
- ţiţei marin =.............%
- ţiţei din import = ............%
- gazolinã = ............%
- condensat = ............%

Expeditor, Transportator,
..................... .....................


ANEXA 5
-------
la contractul-cadru
--------------------

UNITATEA ........................


SITUAŢIA
privind spaţiul de depozitare a gazolinei şi a etanului în caz de avarii┌────┬──────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ Capacitatea │
│crt.│ Produsul │ Punctul de depozitare │ (t) │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Expeditor, Transportator,
..................... .....................
ANEXA 6
-------
la contractul-cadru
--------------------

UNITATEA ....................


LISTA
cuprinzând documentele şi termenele de transmitere
┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Denumirea documentului │ Termenul de transmitere │Întocmit de ...│
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │Predarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi │a doua zi a decadei │transportator │
│ │etanului lichid │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 2. │Program de predare a produselor destinate │10 zile lucrãtoare înainte de │expeditor │
│ │prelucrãrii │începerea lunii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 3. │Graficul lunar al transportului ţiţeiului şi │cel mai târziu pe data de 5 │expeditor │
│ │gazolinei cu cazane de cale feratã │pentru luna urmãtoare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 4. │Graficul anual al transportului ţiţeiului şi │cel mai târziu pe data de │expeditor │
│ │gazolinei cu cazane de cale feratã │15 noiembrie pentru anul urmãtor│ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 5. │Balanţa de transport al ţiţeiului şi gazolinei cu│a opta zi lucrãtoare a lunii │transportator │
│ │cazane de cale feratã lunarã şi cumulat an │urmãtoare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 6. │Raport de sintezã privind activitatea de │zilnic (telefon/fax) │transportator │
│ │transport al ţiţeiului pe conductã şi cale feratã│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 7. │Balanţa de transport al produselor, lunarã şi la │a opta zi lucrãtoare a lunii │transportator │
│ │schimbarea preţului produselor şi cumulat an │urmãtoare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 8. │Graficul de încãrcare şi sosire la destinaţie a │sãptãmânal │transportator │
│ │navetelor de cale feratã │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────┘


Expeditor, Transportator,
..................... .....................
ANEXA 7.1
---------
la contractul-cadru
-------------------

BALANŢA (MIŞCAREA)
ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
┌────┬─────────────────┬────┬────┬────┬───┬─────┬──────┬──────┬──────┬───┬────┬───┬────┬────┬────┬─────┬─────────┬────────┬──────┐
│Nr. │ │ A1 │ A3 │ A3 │A3 │ A3 │ A3 │ A3 │ A3 │ B │ B │ C │ C │ C │ C │ │ │ │ Etan │
│crt.│ Locaţia │Vest│Vest│Rest│Sel│Nesel│Videle│Indep.│Suplac│Olt│Rest│Sel│Mold│Rest│Rest│Total│Condensat│Gazolinã│lichid│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Leb.│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Stoc 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Primiri+stoc 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Transfer 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Total intrãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Total livrãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Terţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Transfer gazolinã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Transfer 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Total ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Stoc 2 Conpet │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Stoc 2 Terţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴────┴────┴────┴───┴─────┴──────┴──────┴──────┴───┴────┴───┴────┴────┴────┴─────┴─────────┴────────┴──────┘

Transportator,
.......................
ANEXA 7.2
---------
la contractul-cadru
-------------------

BALANŢA (MIŞCAREA)
ţiţeiului transportat pe reţeaua de conducte pentru ţiţeiul din import


┌──────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│ │ Luna │ Cumulat an │
│ │ (kg) │ (kg) │
├──────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Stoc iniţial │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Primit de la OIL TERMINAL │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Primit + Stoc │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Transfer │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Total intrãri │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Livrat la Rafinãria │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Consum tehnologic efectiv │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Total ieşiri │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Stoc final │ │ │
└──────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘


Transportator,
....................


-------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice