Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 200 din 22 noiembrie 2007  privind aprobarea Listei perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 57/2007, pentru concesionarea de activitati miniere de explorare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 200 din 22 noiembrie 2007 privind aprobarea Listei perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 57/2007, pentru concesionarea de activitati miniere de explorare

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 28 noiembrie 2007

În temeiul <>art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, al <>art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , cu modificãrile ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

ART. 1
Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentã abilitatã sã aplice prevederile <>Legii minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, organizeazã concurs public de oferte pentru concesionarea de activitãţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.
ART. 2
Perimetrele în cuprinsul cãrora urmeazã a fi concesionate activitãţi de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate şi resursa mineralã, sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
(1) Ofertele redactate în limba românã pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din Bucureşti, str. I.D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.
(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 30-a zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.
ART. 4
Ofertele persoanelor juridice române sau strãine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor <>art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , cu modificãrile ulterioare, urmãtoarele documente şi informaţii:
I. plic exterior:
A. în cazul persoanelor juridice române:
a) declaraţie de participare, semnatã şi ştampilatã de ofertant, fãrã ştersãturi sau adãugãri, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referã, respectiv denumirea, poziţia din anexã potrivit art. 2, şi coordonatele topogeodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea rãspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertã.
Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fãrã a se mai proceda la deschiderea plicului interior;
b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicãrile;
c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original;
e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în Fondul Geologic Naţional şi/sau în Fondul Naţional de Resurse/Rezerve Minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizãrii de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;
f) dovada privind deţinerea legalã a datelor şi informaţiilor incluse în Fondul Geologic Naţional şi/sau în Fondul Naţional de Resurse/Rezerve Minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisã de Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale şi ordinul de platã sau chitanţa corespunzãtoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale;
g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizatã, cuprinzând urmãtorii indicatori economici exprimaţi în procente: lichiditate globalã, solvabilitate patrimonialã, rata profitului brut şi rentabilitate financiarã. Lipsa oricãrui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricãrui alt indicator decât cei menţionaţi nu se ia în considerare;
h) certificate constatatoare/adeverinţe, în original sau copie legalizatã, emise de autoritãţile/instituţiile publice care administreazã bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, bugetul asigurãrilor pentru şomaj, bugetul asigurãrilor pentru accidente de muncã şi boli profesionale, precum şi bugetele locale;
i) - certificat de atestare privind capacitatea tehnicã şi memoriu cuprinzând prezentarea activitãţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale; sau
- documentaţie privind dotarea tehnicã a ofertantului care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activitãţilor miniere deţinute de ofertant şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitãţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activitãţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnicã proprie, neatestaţi de Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale; sau
- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnicã a persoanei juridice cu care urmeazã sã fie executate activitãţile miniere, semnatã şi ştampilatã pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitãţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermã de executare a activitãţilor miniere, dacã acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fãrã capacitate tehnicã proprie.
În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobatã prin prezentul ordin, originalele prevãzute la lit. d), g) şi h) vor fi prezentate în oferta aflatã pe poziţia superioarã din listã. Pentru celelalte oferte se prezintã copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresã în care dintre oferte se gãsesc originalele.
Documentele prevãzute la lit. d), g) şi h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;
B. în cazul persoanelor juridice strãine, plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevãzute la lit. A.a), b), e), f) şi i), precum şi urmãtoarele:
a) scrisoarea de bonitate, fãrã prezentarea indicatorilor prevãzuţi la <>art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii nr. 85/2003 , cu modificãrile ulterioare;
b) raportul anual auditat.
Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filã finalã;
II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi strãine, conţine oferta propriu-zisã, respectiv:
a) programul de explorare propus;
b) proiectul tehnic de refacere a mediului.
Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrãri, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzãtoare acestora.
ART. 5
(1) În conformitate cu prevederile <>art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile ulterioare, lipsa oricãrui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fãrã a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
(2) Lipsa oricãrui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform <>art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 6
(1) În vederea formulãrii ofertelor Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în Fondul Geologic Naţional şi/sau în Fondul Naţional de Resurse/Rezerve Minerale.
(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform <>art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza solicitãrii scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitãrii de cãtre solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din Fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, cu excepţia petrolului, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002 privind aprobarea tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, cu excepţia petrolului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.
ART. 7
Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrãtoare de la data împlinirii termenului prevãzut la art. 3.
ART. 8
(1) Organizarea şi desfãşurarea concursului public de ofertã pentru concesionarea de activitãţi de explorare se realizeazã în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea <>Legii minelor nr. 85/2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificãrile ulterioare.
(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacitãţii financiare, capacitãţii tehnice, programului de explorare şi proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi datele limitã ale evaluãrii ofertelor şi cea a declarãrii câştigãtorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertã de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
(3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale ori la telefon: 317.00.96 sau 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.
ART. 9
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare în termen de 3 zile de la data publicãrii.

Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale,
Bogdan Gãbudeanu

Bucureşti, 22 noiembrie 2007.
Nr. 200.


ANEXĂ

LISTA
perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 57/2007,
pentru concesionarea de activitãţi miniere de explorare
────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────┬──────────┬────────────┐
Nr. │ Denumirea │ Coordonate │Suprafaţa│ Judeţul │ Substanţa │
crt.│ perimetrului ├────────┬────────┤ kmp │ │ │
│ │ X │ Y │ │ │ │
────┼─────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
1.│ Dealul Pietros │532.320 │ 561.715│ 0,248 │Harghita │andezit │
│ │533.150 │ 561.910│ │ │ │
│ │533.140 │ 562.060│ │ │ │
│ │532.000 │ 562.030│ │ │ │
────┼─────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
2.│ Santãu-La Cazemate 1│630.150 │ 261.701│ 0,132 │Bihor │nisip │
│ │629.847 │ 262.078│ │ │şi pietriş │
│ │629.634 │ 261.819│ │ │ │
│ │629.859 │ 261.567│ │ │ │
│ │629.998 │ 261.624│ │ │ │
────┼─────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
3.│ Santãu-Borş │630.300 │ 261.500│ 0,280 │Bihor │nisip │
│ │630.150 │ 261.701│ │ │şi pietriş │
│ │629.998 │ 261.624│ │ │ │
│ │629.859 │ 261.567│ │ │ │
│ │629.634 │ 261.819│ │ │ │
│ │629.400 │ 261.520│ │ │ │
│ │629.400 │ 261.180│ │ │ │
────┼─────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
4.│ Highiş Sud │529.000 │ 254.500│ 59,750 │Arad │minereu │
│ │529.000 │ 259.000│ │ │polimetalic │
│ │523.000 │ 259.000│ │ │ │
│ │524.920 │ 255.000│ │ │ │
│ │524.000 │ 254.000│ │ │ │
│ │520.000 │ 249.900│ │ │ │
│ │520.000 │ 248.500│ │ │ │
│ │523.500 │ 247.000│ │ │ │
│ │527.000 │ 250.500│ │ │ │
────┼─────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
5.│ Santãul Mic Simbac │631.411 │ 261.394│ 0,625 │Bihor │nisip şi │
│ │631.239 │ 262.337│ │ │pietriş │
│ │630.478 │ 261.742│ │ │ │
│ │630.808 │ 261.270│ │ │ │
│ │630.946 │ 261.124│ │ │ │
────┼─────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
6.│ Bonda Rovina │624.553 │ 282.136│ 2,684 │Bihor │nisip şi │
│ │624.882 │ 282.979│ │ │pietriş │
│ │624.905 │ 284.676│ │ │ │
│ │624.716 │ 285.631│ │ │ │
│ │624.266 │ 285.611│ │ │ │
│ │624.248 │ 284.400│ │ │ │
│ │623.500 │ 283.000│ │ │ │
│ │624.000 │ 283.000│ │ │ │
│ │624.001 │ 282.374│ │ │ │
────┼─────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
7.│ Ineu Pusta Hususãu │625.362 │ 279.557│ 1,128 │Bihor │nisip şi │
│ │624.946 │ 279.746│ │ │pietriş │
│ │624.606 │ 278.782│ │ │ │
│ │623.230 │ 278.809│ │ │ │
│ │623.517 │ 278.337│ │ │ │
│ │624.988 │ 278.412│ │ │ │
────┼─────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
8.│Sãrata Monteoru │407.900 │ 627.500│ 2,040 │Buzãu │apã mineralã│
│ │407.900 │ 628.800│ │ │ │
│ │406.300 │ 628.800│ │ │ │
│ │406.300 │ 627.500│ │ │ │
│ ├────────┼────────┤ │ │ │
│Se exclude perimetrul│407.131 │ 628.386│ │ │ │
│ │407.108 │ 628.508│ │ │ │
│ │406.979 │ 628.483│ │ │ │
│ │406.943 │ 628.522│ │ │ │
│ │406.823 │ 628.483│ │ │ │
│ │406.830 │ 628.459│ │ │ │
│ │406.837 │ 628.404│ │ │ │
│ │406.844 │ 628.351│ │ │ │
│ │406.844 │ 628.337│ │ │ │
────┼─────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
9.│Santãul Mic Seben 1 │630.807 │ 261.270│ 0,11 │Bihor │nisip şi │
│ │630.538 │ 261.651│ │ │pietriş │
│ │630.343 │ 261.494│ │ │ │
│ │630.639 │ 261.130│ │ │ │
────┼─────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
10.│Roşiori │643.916 │ 270.418│ 3,857 │Bihor │nisip şi │
│ │643.690 │ 271.176│ │ │pietriş │
│ │641.618 │ 270.828│ │ │ │
│ │642.138 │ 268.703│ │ │ │
│ │643.493 │ 269.226│ │ │ │
────┼─────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
11.│Haieu Glamour │615.187 │ 271.484│ 0,027 │Bihor │apã mineralã│
│ │615.095 │ 271.639│ │ │ │
│ │615.000 │ 271.622│ │ │ │
│ │615.017 │ 271.403│ │ │ │
────┴─────────────────────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┴────────────┘


------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice