Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.965 din 14 noiembrie 2011  pentru modificarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune, aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 440/2004    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.965 din 14 noiembrie 2011 pentru modificarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune, aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 440/2004

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 28 noiembrie 2011
    În conformitate cu prevederile art. 27 din Hotãrârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune, cu modificãrile ulterioare,
    în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Lista cuprinzând standardele române care adoptã standardele europene armonizate, ale cãror prevederi se referã la echipamente sub presiune, aprobatã prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 4 august 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                Ministrul economiei, comerţului
                    şi mediului de afaceri,
                          Ion Ariton

    Bucureşti, 14 noiembrie 2011.
    Nr. 2.965.

    ANEXĂ
    -----
(Anexa la Ordinul nr. 440/2004)
-------------------------------

                            LISTA*)
           standardelor române din domeniul echipamente sub
           presiune care adoptã standarde europene armonizate
----------
    *) Lista urmãtoare conţine trimiteri la standardele armonizate pentru echipamente sub presiune şi la standardele armonizate pentru materiale utilizate în fabricarea echipamentelor sub presiune. În cazul standardului armonizat pentru materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de siguranţã este limitatã la datele tehnice standard ale materialelor şi nu presupune ca materialul sã fie corespunzãtor cu un anumit echipament. Prin urmare, datele tehnice menţionate în normele standard se evalueazã în raport cu normele de proiectare ale echipamentului, pentru a verifica dacã cerinţele esenţiale de securitate prevãzute în Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune sunt satisfãcute.
 ┌────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┐
 │Nr. │Indicativul standardului│ Titlul standardului │Standardul│Data încetãrii│
 │crt.│ │ │înlocuit │prezumţiei de │
 │ │ │ │ │conformitate a│
 │ │ │ │ │standardului │
 │ │ │ │ │înlocuit │
 │ │ │ │ │Nota 1 │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 1 │SR EN 3-8:2007 │Stingãtoare de incendiu portati-│ │ │
 │ │ │ve. Partea 8: Cerinţe suplimen- │ │ │
 │ │ │tare faţã de EN 3-7 pentru con- │ │ │
 │ │ │strucţie, rezistenţã la presiune│ │ │
 │ │ │şi încercãri mecanice pentru │ │ │
 │ │ │stingãtoarele care au presiunea │ │ │
 │ │ │maximã admisã egalã sau mai micã│ │ │
 │ │ │de 30 bari │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 2 │SR EN 3-8:2007/AC:2008 │Stingãtoare de incendiu portati-│ │ │
 │ │ │ve. Partea 8: Cerinţe suplimen- │ │ │
 │ │ │tare faţã de EN 3-7 pentru │ │ │
 │ │ │construcţie, rezistenţã la pre- │ │ │
 │ │ │siune şi încercãri mecanice │ │ │
 │ │ │pentru stingãtoarele care au │ │ │
 │ │ │presiunea maximã admisã egalã │ │ │
 │ │ │sau mai micã de 30 bari │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 3 │SR EN 19:2003 │Robinetãrie industrialã. Marca- │ │ │
 │ │ │rea aparatelor de robinetãrie de│ │ │
 │ │ │metal │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 4 │SR EN 267:2010 │Arzãtoare automate cu tiraj for-│ │ │
 │ │ │ţat care utilizeazã combustibili│ │ │
 │ │ │lichizi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 5 │SR EN 287-1:2004 │Calificarea sudorilor. Sudare │ │ │
 │ │ │prin topire. Partea 1: Oţeluri │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 6 │SR EN 287-1:2004/A2:2006│Calificarea sudorilor. Sudare │Nota 3 │ 30.09.2006 │
 │ │ │prin topire. Partea 1: Oţeluri │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 7 │SR EN 287-1:2004/AC:2005│Calificarea sudorilor. Sudare │ │ │
 │ │ │prin topire. Partea 1: Oţeluri │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 8 │SR EN 378-2+A1:2009 │Sisteme frigorifice şi pompe de │SR EN 378-│ 28.12.2009 │
 │ │ │cãldurã. Condiţii de securitate │2:2008 │ │
 │ │ │şi de mediu. Partea 2: Proiec- │Nota 2 │ │
 │ │ │tare, execuţie, încercãri, mar- │ │ │
 │ │ │care şi documentaţie │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 9 │SR EN 473:2008 │Examinãri nedistructive. Califi-│SR EN │ 31.12.2008 │
 │ │ │carea şi certificarea personalu-│473:2003 │ │
 │ │ │lui pentru examinãri nedistruc- │Nota 2 │ │
 │ │ │tive. Principii generale │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 10 │SR EN 593+A1:2011 │Robinetãrie industrialã. Robine-│SR EN │ 30.09.2011 │
 │ │ │te metalice cu fluture │593:2009 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 11 │SR EN 676+A2:2008 │Arzãtoare automate, cu tiraj │ │ │
 │ │ │forţat, care utilizeazã combus- │ │ │
 │ │ │tibili gazoşi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 12 │SR EN 676+A2:2008/ │Arzãtoare automate, cu tiraj │ │ │
 │ │AC:2009 │forţat, care utilizeazã │ │ │
 │ │ │combustibili gazoşi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 13 │SR EN 764-5:2004 │Echipamente sub presiune. │ │ │
 │ │ │Partea 5: Documente de conformi-│ │ │
 │ │ │tate şi de inspecţie pentru ma- │ │ │
 │ │ │teriale metalice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 14 │SR EN 764-7:2004 │Echipamente sub presiune. │ │ │
 │ │ │Partea 7: Sisteme de securitate │ │ │
 │ │ │pentru echipamentele sub pre- │ │ │
 │ │ │siune nesupuse la flacãrã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 15 │SR EN 764-7:2004/AC:2006│Echipamente sub presiune. │ │ │
 │ │ │Partea 7: Sisteme de securitate │ │ │
 │ │ │pentru echipamentele sub pre- │ │ │
 │ │ │siune nesupuse la flacãrã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 16 │SR EN 1057+A1:2010 │Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi │SR EN │ 31.08.2010 │
 │ │ │rotunde, fãrã sudurã, pentru apã│1057:2006 │ │
 │ │ │şi gaz utilizate la instalaţii │Nota 2 │ │
 │ │ │sanitare şi de încãlzire │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 17 │SR EN 1092-1:2008 │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe │ │ │
 │ │ │rotunde pentru conducte, robine-│ │ │
 │ │ │te, racorduri şi accesorii dese-│ │ │
 │ │ │mnate prin PN. Partea 1: Flanşe │ │ │
 │ │ │de oţel │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 18 │SR EN 1092-3:2004 │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe │ │ │
 │ │ │rotunde pentru conducte, robi- │ │ │
 │ │ │nete, racorduri şi accesorii │ │ │
 │ │ │desemnate prin PN. Partea 3: │ │ │
 │ │ │Flanşe de aliaj de cupru │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 19 │SR EN 1092-3:2004/ │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe │ │ │
 │ │AC:2008 │rotunde pentru conducte, robine-│ │ │
 │ │ │te, racorduri şi accesorii │ │ │
 │ │ │desemnate prin PN. Partea 3: │ │ │
 │ │ │Flanşe de aliaj de cupru │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 20 │SR EN 1092-4:2003 │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe │ │ │
 │ │ │rotunde pentru conducte, robi- │ │ │
 │ │ │nete, racorduri şi accesorii │ │ │
 │ │ │desemnate prin PN. Partea 4: │ │ │
 │ │ │Flanşe de aliaj de aluminiu │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 21 │SR EN 1171:2003 │Robinetãrie industrialã. Robi- │ │ │
 │ │ │nete cu sertar de fontã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 22 │SR EN 1252-1:2002 │Recipiente criogenice. Materia- │ │ │
 │ │ │le. Partea 1: Condiţii de rezis-│ │ │
 │ │ │tenţã pentru temperaturi mai │ │ │
 │ │ │mici de -80°C │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 23 │SR EN 1252-1:2002/ │Recipiente criogenice. Materia- │ │ │
 │ │AC:2004 │le. Partea 1: Condiţii de rezis-│ │ │
 │ │ │tenţã pentru temperaturi mai │ │ │
 │ │ │mici de -80°C │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 24 │SR EN 1252-2:2002 │Recipiente criogenice. Materia- │ │ │
 │ │ │le. Partea 2: Condiţii de tena- │ │ │
 │ │ │citate pentru temperaturi cu- │ │ │
 │ │ │prinse între -80°C şi -20°C │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 25 │SR EN 1349:2010 │Robinete de reglare pentru pro- │SR EN │ 31.05.2010 │
 │ │ │cese industriale │1349:2002 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 26 │SR EN 1515-4:2010 │Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoa-│ │ │
 │ │ │ne şi piuliţe. │ │ │
 │ │ │Partea 4: Alegerea prezoanelor │ │ │
 │ │ │şi piuliţelor pentru echipamente│ │ │
 │ │ │sub incidenţa Directivei echipa-│ │ │
 │ │ │mente sub presiune 97/23/CE │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 27 │SR EN 1562:1999 │Turnãtorie. Fontã maleabilã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 28 │SR EN 1562:1999/A1:2006 │Turnãtorie. Fontã maleabilã │Nota 3 │ 31.12.2006 │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 29 │SR EN 1563:1999 │Turnãtorie. Fontã cu grafit │ │ │
 │ │ │nodular │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 30 │SR EN 1563:1999/A1:2003 │Turnãtorie. Fontã cu grafit │Nota 3 │ 30.11.2002 │
 │ │ │nodular │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 31 │SR EN 1563:1999/A2:2006 │Turnãtorie. Fontã cu grafit │Nota 3 │ 31.01.2006 │
 │ │ │nodular │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 32 │SR EN 1564:1999 │Turnãtorie. Fontã bainiticã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 33 │SR EN 1564:1999/A1:2006 │Turnãtorie. Fontã bainiticã │Nota 3 │ 31.07.2006 │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 34 │SR EN 1591-1+A1:2009 │Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli │SR EN 1591│ 30.09.2009 │
 │ │ │de calcul al îmbinãrilor cu │- 1:2002 │ │
 │ │ │flanşe circulare cu garniturã de│Nota 2 │ │
 │ │ │etanşare. Partea 1: Metodã de │ │ │
 │ │ │calcul │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 35 │SR EN 1591- │Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli │ │ │
 │ │1+A1:2009/AC[2011]:2011 │de calcul al îmbinãrilor cu │ │ │
 │ │ │flanşe circulare cu garniturã de│ │ │
 │ │ │etanşare. Partea 1: Metodã de │ │ │
 │ │ │calcul │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 36 │SR EN 1626:2009 │Recipiente criogenice. Robinete │SR EN │ 31.05.2009 │
 │ │ │pentru uz criogenic │1626:2002 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 37 │SR EN 1653:2003 │Cupru şi aliaje de cupru. Plãci,│ │ │
 │ │ │table şi discuri pentru boilere,│ │ │
 │ │ │vase sub presiune şi rezervoare │ │ │
 │ │ │pentru depozitarea apei calde │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 38 │SR EN 1653:2003/A1:2003 │Cupru şi aliaje de cupru. Plãci,│Nota 3 │ 28.02.2001 │
 │ │ │table şi discuri pentru boilere,│ │ │
 │ │ │vase sub presiune şi rezervoare │ │ │
 │ │ │pentru depozitarea apei calde │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 39 │SR EN 1759-3:2004 │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe │ │ │
 │ │ │rotunde pentru conducte, robi- │ │ │
 │ │ │nete, racorduri şi accesorii │ │ │
 │ │ │desemnate prin clasã. Partea 3: │ │ │
 │ │ │Flanşe de aliaje de cupru │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 40 │SR EN 1759-3:2004/ │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe │ │ │
 │ │AC:2007 │rotunde pentru conducte, robi- │ │ │
 │ │ │nete, racorduri şi accesorii │ │ │
 │ │ │desemnate prin clasã. Partea 3: │ │ │
 │ │ │Flanşe de aliaje de cupru │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 41 │SR EN 1759-4:2004 │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe │ │ │
 │ │ │rotunde pentru conducte, robine-│ │ │
 │ │ │te, racorduri şi accesorii │ │ │
 │ │ │desemnate prin clasã. Partea 4: │ │ │
 │ │ │Flanşe de aliaje de aluminiu │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 42 │SR EN 1797:2002 │Recipiente criogenice. Compati- │ │ │
 │ │ │bilitate între gaz şi material │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 43 │SR EN 1866:2006 │Stingãtoare mobile de incendiu │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 44 │SR EN 1983:2006 │Armãturi industriale. Robinete │ │ │
 │ │ │de oţel cu bilã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 45 │SR EN 1984:2010 │Robinetãrie industrialã. Robi- │SR EN │ 9.09.2011 │
 │ │ │nete cu sertar, de oţel │1984:2002 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 46 │SR EN ISO 4126-1:2004 │Dispozitive de securitate pentru│ │ │
 │ │ │protecţie împotriva suprapre- │ │ │
 │ │ │siunilor. Partea 1: Supape de │ │ │
 │ │ │siguranţã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 47 │SR EN ISO 4126- │Dispozitive de securitate pentru│ │ │
 │ │1:2004/AC:2007 │protecţia împotriva suprapre- │ │ │
 │ │ │siunilor. Partea 1: Supape de │ │ │
 │ │ │siguranţã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 48 │SR EN ISO 4126-3:2006 │Dispozitive de securitate pentru│ │ │
 │ │ │protecţie împotriva suprapresiu-│ │ │
 │ │ │nilor. Partea 3: Supape de sigu-│ │ │
 │ │ │ranţã şi dispozitive de siguran-│ │ │
 │ │ │ţã cu membranã de rupere în │ │ │
 │ │ │combinaţie │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 49 │SR EN ISO 4126-4:2004 │Dispozitive de securitate pentru│ │ │
 │ │ │protecţie împotriva suprapresiu-│ │ │
 │ │ │nilor. Partea 4: Supape de sigu-│ │ │
 │ │ │ranţã pilotate │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 50 │SR EN ISO 4126-5:2004 │Dispozitive de securitate pentru│ │ │
 │ │ │protecţie împotriva suprapresiu-│ │ │
 │ │ │nilor. Partea 5: Dispozitive de │ │ │
 │ │ │siguranţã pentru descãrcarea │ │ │
 │ │ │controlatã împotriva suprapre- │ │ │
 │ │ │siunilor (DSDCS) │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 51 │SR EN ISO 4126- │Dispozitive de securitate pentru│ │ │
 │ │5:2004/AC:2009 │protecţie împotriva suprapresiu-│ │ │
 │ │ │nilor. Partea 5: Dispozitive de │ │ │
 │ │ │siguranţã pentru descãrcarea │ │ │
 │ │ │controlatã împotriva │ │ │
 │ │ │suprapresiunilor │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 52 │SR EN ISO 9606-2:2005 │Calificarea sudorilor. Sudare │ │ │
 │ │ │prin topire. Partea 2: │ │ │
 │ │ │Aluminiu şi aliaje de aluminiu │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 53 │SR EN ISO 9606-3:2001 │Calificarea sudorilor. Sudare │ │ │
 │ │ │prin topire. Partea 3: │ │ │
 │ │ │Cupru şi aliaje de cupru │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 54 │SR EN ISO 9606-4:2001 │Calificarea sudorilor. Sudare │ │ │
 │ │ │prin topire. Partea 4: │ │ │
 │ │ │Nichel şi aliaje de nichel │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 55 │SR EN ISO 9606-5:2002 │Calificarea sudorilor. Sudare │ │ │
 │ │ │prin topire. Partea 5: │ │ │
 │ │ │Titan şi aliaje de titan, zirco-│ │ │
 │ │ │niu şi aliaje de zirconiu │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 56 │SR EN 10028-1+A1:2009 │Produse plate din oţel pentru │SR EN │ 31.10.2009 │
 │ │ │recipiente sub presiune. │10028- │ │
 │ │ │Partea 1: Condiţii generale │1:2008 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 57 │SR EN 10028- │Produse plate din oţel pentru │ │ │
 │ │1+A1:2009/AC:2010 │recipiente sub presiune. │ │ │
 │ │ │Partea 1: Condiţii generale │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 58 │SR EN 10028-2:2009 │Produse plate din oţel pentru │SR EN │ 31.12.2009 │
 │ │ │recipiente sub presiune. │10028- │ │
 │ │ │Partea 2: Oţeluri nealiate şi │2:2004 │ │
 │ │ │aliate cu caracteristici speci- │Nota 2 │ │
 │ │ │ficate la temperaturã ridicatã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 59 │SR EN 10028-3:2009 │Produse plate din oţel pentru │SR EN │ 31.12.2009 │
 │ │ │recipiente sub presiune. │10028- │ │
 │ │ │Partea 3: Oţeluri sudabile cu │3:2004 │ │
 │ │ │granulaţie finã, normalizate │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 60 │SR EN 10028-4:2009 │Produse plate din oţel pentru │SR EN │ 31.12.2009 │
 │ │ │recipiente sub presiune. │10028- │ │
 │ │ │Partea 4: Oţeluri aliate cu ni- │4:2004 │ │
 │ │ │chel cu caracteristici specifi- │Nota 2 │ │
 │ │ │cate la temperaturã scãzutã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 61 │SR EN 10028-5:2009 │Produse plate din oţel pentru │SR EN │ 31.12.2009 │
 │ │ │recipiente sub presiune. │10028- │ │
 │ │ │Partea 5: Oţeluri sudabile cu │5:2004 │ │
 │ │ │granulaţie finã laminate │Nota 2 │ │
 │ │ │termomecanic │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 62 │SR EN 10028-6:2009 │Produse plate din oţel pentru │SR EN │ 31.12.2009 │
 │ │ │recipiente sub presiune. │10028- │ │
 │ │ │Partea 6: Oţeluri sudabile cu │6:2004 │ │
 │ │ │granulaţie finã, cãlite şi │Nota 2 │ │
 │ │ │revenite │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 63 │SR EN 10028-7:2008 │Produse plate din oţel pentru │SR EN │ 30.06.2008 │
 │ │ │recipiente sub presiune. │10028- │ │
 │ │ │Partea 7: Oţeluri inoxidabile │7:2001 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 64 │SR EN 10204:2005 │Produse metalice. Tipuri de │ │ │
 │ │ │documente de inspecţie │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 65 │SR EN 10213:2008 │Piese turnate din oţel pentru │SR EN │ 31.05.2008 │
 │ │ │funcţionarea sub presiune │10213- │ │
 │ │ │ │1:1996 │ │
 │ │ │ │SR EN │ │
 │ │ │ │10213- │ │
 │ │ │ │2:1996 │ │
 │ │ │ │SR EN │ │
 │ │ │ │10213- │ │
 │ │ │ │3:1996 │ │
 │ │ │ │SR EN │ │
 │ │ │ │10213- │ │
 │ │ │ │4:1996 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 66 │SR EN 10213:2008/AC:2009│Piese turnate din oţel pentru │ │ │
 │ │ │funcţionarea sub presiune │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 67 │SR EN 10216-1:2002 │Ţevi de oţel fãrã sudurã utili- │ │ │
 │ │ │zate la presiune. Condiţii │ │ │
 │ │ │tehnice de livrare. Partea 1: │ │ │
 │ │ │Ţevi de oţel nealiat, cu carac- │ │ │
 │ │ │teristici precizate la tempera- │ │ │
 │ │ │tura ambiantã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 68 │SR EN 10216-1:2002/ │Ţevi de oţel fãrã sudurã utili- │Nota 3 │ 30.09.2004 │
 │ │A1:2004 │zate la presiune. Condiţii │ │ │
 │ │ │tehnice de livrare. Partea 1: │ │ │
 │ │ │Ţevi de oţel nealiat şi aliat, │ │ │
 │ │ │cu caracteristici precizate la │ │ │
 │ │ │temperatura ambiantã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 69 │SR EN 10216-2+A2:2008 │Ţevi de oţel fãrã sudurã utili- │SR EN │ 29.02.2008 │
 │ │ │zate la presiune. Condiţii │10216- │ │
 │ │ │tehnice de livrare. Partea 2: │2:2003 │ │
 │ │ │Ţevi de oţel nealiat şi aliat, │Nota 2 │ │
 │ │ │cu caracteristici precizate la │ │ │
 │ │ │temperaturã ridicatã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 70 │SR EN 10216-3:2003 │Ţevi de oţel fãrã sudurã utili- │ │ │
 │ │ │zate la presiune. Condiţii │ │ │
 │ │ │tehnice de livrare. Partea 3: │ │ │
 │ │ │Ţevi de oţel cu granulaţie finã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 71 │SR EN 10216-3:2003/ │Ţevi de oţel fãrã sudurã utili- │Nota 3 │ 30.09.2004 │
 │ │A1:2004 │zate la presiune. Condiţii │ │ │
 │ │ │tehnice de livrare. Partea 3: │ │ │
 │ │ │Ţevi de oţel aliat cu granulaţie│ │ │
 │ │ │finã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 72 │SR EN 10216-4:2003 │Ţevi de oţel fãrã sudurã utili- │ │ │
 │ │ │zate la presiune. Condiţii │ │ │
 │ │ │tehnice de livrare. Partea 4: │ │ │
 │ │ │Ţevi de oţel nealiat şi aliat, │ │ │
 │ │ │cu caracteristici precizate la │ │ │
 │ │ │temperaturã scãzutã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 73 │SR EN 10216-4:2003/ │Ţevi de oţel fãrã sudurã utili- │Nota 3 │ 30.09.2004 │
 │ │A1:2004 │zate la presiune. Condiţii │ │ │
 │ │ │tehnice de livrare. Partea 4: │ │ │
 │ │ │Ţevi de oţel nealiat şi aliat, │ │ │
 │ │ │cu caracteristici precizate la │ │ │
 │ │ │temperaturã scãzutã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 74 │SR EN 10216-5:2005 │Ţevi de oţel fãrã sudurã utili- │ │ │
 │ │ │zate la presiune. Condiţii │ │ │
 │ │ │tehnice de livrare. Partea 5: │ │ │
 │ │ │Ţevi de oţel inoxidabil │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 75 │SR EN 10216-5:2005/ │Ţevi de oţel fãrã sudurã utili- │ │ │
 │ │AC:2008 │zate la presiune. Condiţii │ │ │
 │ │ │tehnice de livrare. Partea 5: │ │ │
 │ │ │Ţevi de oţel inoxidabil │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 76 │SR EN 10217-1:2002 │Ţevi de oţel sudate utilizate la│ │ │
 │ │ │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 1: Ţevi de oţel │ │ │
 │ │ │nealiat, cu caracteristici pre- │ │ │
 │ │ │cizate la temperatura ambiantã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 77 │SR EN 10217-1:2002/ │Ţevi de oţel sudate utilizate la│Nota 3 │ 31.07.2005 │
 │ │A1:2005 │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 1: Ţevi de oţel │ │ │
 │ │ │nealiat, cu caracteristici pre- │ │ │
 │ │ │cizate la temperatura ambiantã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 78 │SR EN 10217-2:2003 │Ţevi de oţel sudate utilizate la│ │ │
 │ │ │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 2: Ţevi sudate │ │ │
 │ │ │electric, de oţel nealiat şi │ │ │
 │ │ │aliat, cu caracteristici preci- │ │ │
 │ │ │zate la temperaturã ridicatã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 79 │SR EN 10217-2:2003/ │Ţevi de oţel sudate utilizate la│Nota 3 │ 31.07.2005 │
 │ │A1:2005 │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 2: Ţevi sudate │ │ │
 │ │ │electric, de oţel nealiat şi │ │ │
 │ │ │aliat, cu caracteristici preci- │ │ │
 │ │ │zate la temperaturã ridicatã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 80 │SR EN 10217-3:2003 │Ţevi de oţel sudate utilizate la│ │ │
 │ │ │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 3: Ţevi de oţel │ │ │
 │ │ │aliat cu granulaţie finã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 81 │SR EN 10217-3:2003/ │Ţevi de oţel sudate utilizate la│Nota 3 │ 31.07.2005 │
 │ │A1:2005 │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 3: Ţevi de oţel │ │ │
 │ │ │aliat cu granulaţie finã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 82 │SR EN 10217-4:2003 │Ţevi de oţel sudate utilizate la│ │ │
 │ │ │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 4: Ţevi sudate │ │ │
 │ │ │electric, de oţel nealiat, cu │ │ │
 │ │ │caracteristici precizate la │ │ │
 │ │ │temperaturã scãzutã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 83 │SR EN 10217-4:2003/ │Ţevi de oţel sudate utilizate la│Nota 3 │ 31.07.2005 │
 │ │A1:2005 │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 4: Ţevi sudate │ │ │
 │ │ │electric, de oţel nealiat, cu │ │ │
 │ │ │caracteristici precizate la │ │ │
 │ │ │temperaturã scãzutã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 84 │SR EN 10217-5:2003 │Ţevi de oţel sudate utilizate la│ │ │
 │ │ │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 5: Ţevi sudate │ │ │
 │ │ │sub strat de flux, de oţel nea- │ │ │
 │ │ │liat şi aliat, cu caracteristici│ │ │
 │ │ │precizate la temperaturã │ │ │
 │ │ │ridicatã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 85 │SR EN 10217-5:2003/ │Ţevi de oţel sudate utilizate la│Nota 3 │ 31.07.2005 │
 │ │A1:2005 │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 5: Ţevi sudate │ │ │
 │ │ │sub strat de flux, de oţel │ │ │
 │ │ │nealiat şi aliat, cu caracteris-│ │ │
 │ │ │tici precizate la temperaturã │ │ │
 │ │ │ridicatã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 86 │SR EN 10217-6:2003 │Ţevi de oţel sudate utilizate la│ │ │
 │ │ │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 6: Ţevi sudate │ │ │
 │ │ │sub strat de flux, de oţel │ │ │
 │ │ │nealiat, cu caracteristici pre- │ │ │
 │ │ │cizate la temperaturã scãzutã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 87 │SR EN 10217-6:2003/ │Ţevi de oţel sudate utilizate la│Nota 3 │ 31.07.2005 │
 │ │A1:2005 │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 6: Ţevi sudate │ │ │
 │ │ │sub strat de flux, de oţel │ │ │
 │ │ │nealiat, cu caracteristici pre- │ │ │
 │ │ │cizate la temperaturã scãzutã │ │ │
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 88 │SR EN 10217-7:2005 │Ţevi de oţel sudate utilizate la│ │ │
 │ │ │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 7: Ţevi de oţel │ │ │
 │ │ │inoxidabil │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 89 │SR EN 10222-1:2001 │Piese forjate din oţel pentru │ │ │
 │ │ │recipiente sub presiune. │ │ │
 │ │ │Partea 1: Prescripţii generale │ │ │
 │ │ │pentru piesele obţinute prin │ │ │
 │ │ │forjare liberã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 90 │SR EN 10222-1:2001/ │Piese forjate din oţel pentru │Nota 3 │ 31.10.2002 │
 │ │A1:2003 │recipiente sub presiune. │ │ │
 │ │ │Partea 1: Prescripţii generale │ │ │
 │ │ │pentru piesele obţinute prin │ │ │
 │ │ │forjare liberã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 91 │SR EN 10222-2:2002 │Piese forjate din oţel pentru │ │ │
 │ │ │recipiente sub presiune. │ │ │
 │ │ │Partea 2: Oţeluri feritice şi │ │ │
 │ │ │martensitice cu caracteristici │ │ │
 │ │ │specificate la temperaturã │ │ │
 │ │ │ridicatã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 92 │SR EN 10222-2:2002/ │Piese forjate din oţel pentru │ │ │
 │ │AC:2002 │recipiente sub presiune. │ │ │
 │ │ │Partea 2: Oţeluri feritice şi │ │ │
 │ │ │martensitice cu caracteristici │ │ │
 │ │ │specificate la temperaturã │ │ │
 │ │ │ridicatã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 93 │SR EN 10222-3:2002 │Piese forjate din oţel pentru │ │ │
 │ │ │recipiente sub presiune. │ │ │
 │ │ │Partea 3: Oţeluri cu nichel cu │ │ │
 │ │ │caracteristici specificate la │ │ │
 │ │ │temperaturã ridicatã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 94 │SR EN 10222-4:2002 │Piese forjate din oţel pentru │ │ │
 │ │ │recipiente sub presiune. │ │ │
 │ │ │Partea 4: Oţeluri sudabile cu │ │ │
 │ │ │granulaţie finã cu limitã de │ │ │
 │ │ │curgere ridicatã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 95 │SR EN 10222-4:2002/ │Piese forjate din oţel pentru │Nota 3 │ 31.01.2002 │
 │ │A1:2002 │recipiente sub presiune. │ │ │
 │ │ │Partea 4: Oţeluri sudabile cu │ │ │
 │ │ │granulaţie finã cu limitã de │ │ │
 │ │ │curgere ridicatã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 96 │SR EN 10222-5/AC:2001 │Piese forjate pentru aparate sub│ │ │
 │ │ │presiune. Partea 5: Oţeluri │ │ │
 │ │ │inoxidabile martensitice, auste-│ │ │
 │ │ │nitice şi austenito-feritice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 97 │SR EN 10222-5:2002 │Piese forjate din oţel pentru │ │ │
 │ │ │recipiente sub presiune. │ │ │
 │ │ │Partea 5: Oţeluri inoxidabile │ │ │
 │ │ │martensitice, austenitice şi │ │ │
 │ │ │austenito-feritice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 98 │SR EN 10253-2:2008 │Racorduri pentru sudare cap la │ │ │
 │ │ │cap. Partea 2: Oţeluri nealiate │ │ │
 │ │ │şi oţeluri aliate feritice cu │ │ │
 │ │ │condiţii de inspecţii specifice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 99 │SR EN 10253-4:2008 │Racorduri pentru sudare cap la │ │ │
 │ │ │cap. Partea 4: Oţeluri inoxida- │ │ │
 │ │ │bile austenitice şi austenito- │ │ │
 │ │ │feritice (duplex) cu condiţii de│ │ │
 │ │ │inspecţii specifice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │100 │SR EN 10253-4:2008/ │Racorduri pentru sudare cap la │ │ │
 │ │AC:2009 │cap. Partea 4: Oţeluri inoxida- │ │ │
 │ │ │bile austenitice şi austenito- │ │ │
 │ │ │feritice (duplex) cu condiţii de│ │ │
 │ │ │inspecţii specifice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │101 │SR EN 10269:2002 │Oţeluri şi aliaje de nichel │ │ │
 │ │ │pentru elemente de fixare cu │ │ │
 │ │ │caracteristici specificate la │ │ │
 │ │ │temperaturã ridicatã şi/sau │ │ │
 │ │ │scãzutã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │102 │SR EN 10269:2002/A1:2006│Oţeluri şi aliaje de nichel │Nota 3 │ 31.10.2006 │
 │ │ │pentru elemente de fixare cu │ │ │
 │ │ │caracteristici specificate la │ │ │
 │ │ │temperaturã ridicatã şi/sau │ │ │
 │ │ │scãzutã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │103 │SR EN 10269:2002/ │Oţeluri şi aliaje de nichel │ │ │
 │ │A1:2006/AC:2009 │pentru elemente de fixare cu │ │ │
 │ │ │caracteristici specificate la │ │ │
 │ │ │temperaturã ridicatã şi/sau │ │ │
 │ │ │scãzutã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │104 │SR EN 10272:2008 │Bare de oţel inoxidabil pentru │SR EN │ 30.04.2008 │
 │ │ │recipiente sub presiune │10272:2002│ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │105 │SR EN 10273:2008 │Bare laminate la cald din oţe- │SR EN │ 30.06.2008 │
 │ │ │luri sudabile pentru aparate sub│10273:2004│ │
 │ │ │presiune cu caracteristici spe- │Nota 2 │ │
 │ │ │cificate la temperaturi ridicate│ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │106 │SR EN 10305-4:2011 │Ţevi de oţel pentru utilizãri de│SR EN │ 09.09.2011 │
 │ │ │precizie. Condiţii tehnice de │10305- │ │
 │ │ │livrare. Partea 4: Ţevi fãrã su-│4:2003 │ │
 │ │ │durã trase la rece pentru circu-│Nota 2 │ │
 │ │ │ite hidraulice şi pneumatice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │107 │SR EN 10305-6:2005 │Ţevi de oţel pentru utilizãri de│ │ │
 │ │ │precizie. Condiţii tehnice de │ │ │
 │ │ │livrare. Partea 6: Ţevi sudate │ │ │
 │ │ │trase la rece pentru circuite │ │ │
 │ │ │hidraulice şi pneumatice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │108 │SR EN ISO 10931:2006 │Sisteme de canalizare de mate- │ │ │
 │ │ │riale plastice pentru aplicaţii │ │ │
 │ │ │industriale. Polifluorurã de │ │ │
 │ │ │viniliden (PVDF). Specificaţii │ │ │
 │ │ │pentru componente şi sistem │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │109 │SR EN 12178:2004 │Sisteme de rãcire şi pompe de │ │ │
 │ │ │cãldurã. Dispozitive pentru │ │ │
 │ │ │indicarea nivelului de lichid. │ │ │
 │ │ │Cerinţe, încercãri şi marcare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │110 │SR EN 12263:2002 │Sisteme de rãcire şi pompe de │ │ │
 │ │ │cãldurã. Dispozitive întrerup- │ │ │
 │ │ │toare de securitate, pentru │ │ │
 │ │ │limitarea presiunii. Condiţii şi│ │ │
 │ │ │încercãri │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │111 │SR EN 12266-1:2004 │Robinetãrie industrialã. Încer- │ │ │
 │ │ │cãrile aparatelor de robinetã- │ │ │
 │ │ │rie. Partea 1: Încercãri la pre-│ │ │
 │ │ │siune, proceduri de încercare şi│ │ │
 │ │ │criterii de acceptare. │ │ │
 │ │ │Cerinţe obligatorii │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │112 │SR EN 12284:2004 │Sisteme frigorifice şi pompe de │ │ │
 │ │ │cãldurã. Robinete. Condiţii, │ │ │
 │ │ │încercãri şi marcare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │113 │SR EN 12288:2010 │Robinetãrie industrialã. Robine-│SR EN │ 9.09.2011 │
 │ │ │te cu sertar de aliaj de cupru │12288:2004│ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │114 │SR EN 12334:2004 │Robinetãrie industrialã. Robine-│ │ │
 │ │ │te de reţinere de fontã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │115 │SR EN 12334:2004/A1:2005│Robinetãrie industrialã. Robine-│Nota 3 │ 28.02.2005 │
 │ │ │te de reţinere de fontã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │116 │SR EN 12334:2004/AC:2003│Robinetãrie industrialã. Robine-│ │ │
 │ │ │te de închidere de fontã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │117 │R EN 12392:2002 │Aluminiu şi aliaje de aluminiu. │ │ │
 │ │ │Produse obţinute prin deformare │ │ │
 │ │ │plasticã. Condiţii speciale │ │ │
 │ │ │pentru produse destinate execu- │ │ │
 │ │ │tãrii de echipamente sub │ │ │
 │ │ │presiune │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │118 │SR EN 12420:2002 │Cupru şi aliaje de cupru. Piese │ │ │
 │ │ │forjate │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │119 │SR EN 12434:2002 │Recipiente criogenice. Racorduri│ │ │
 │ │ │flexibile pentru uz criogenic │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │120 │SR EN 12434:2002/AC:2004│Recipiente criogenice. Racorduri│ │ │
 │ │ │flexibile pentru uz criogenic │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │121 │SR EN 12451:2002 │Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi │ │ │
 │ │ │rotunde, fãrã sudurã, pentru │ │ │
 │ │ │schimbãtoare de cãldurã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │122 │SR EN 12452:2002 │Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi │ │ │
 │ │ │laminate, fãrã sudurã, cu ari- │ │ │
 │ │ │pioare pentru schimbãtoare de │ │ │
 │ │ │cãldurã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │123 │SR EN 12516-1:2005 │Robinetãrie industrialã. Rezis- │ │ │
 │ │ │tenţa mecanicã a carcaselor. │ │ │
 │ │ │Partea 1: Metoda tabularã pri- │ │ │
 │ │ │vind carcasele aparatelor de │ │ │
 │ │ │robinetãrie de oţel │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │124 │SR EN 12516-1:2005/ │Robinetãrie industrialã. Rezis- │ │ │
 │ │AC:2007 │tenţa mecanicã a carcaselor. │ │ │
 │ │ │Partea 1: Metoda tabularã │ │ │
 │ │ │privind carcasele aparatelor de │ │ │
 │ │ │robinetãrie de oţel │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │125 │SR EN 12516-2:2004 │Robinetãrie industrialã. Rezis- │ │ │
 │ │ │tenţa mecanicã a carcaselor. │ │ │
 │ │ │Partea 2: Metoda de calcul │ │ │
 │ │ │privind carcasele aparatelor de │ │ │
 │ │ │robinetãrie de oţel │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │126 │SR EN 12516-3:2003 │Robinetãrie industrialã. Rezis- │ │ │
 │ │ │tenţa mecanicã a carcaselor. │ │ │
 │ │ │Partea 3: Metoda experimentalã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │127 │SR EN 12516-3:2003/ │Robinetãrie industrialã. Rezis- │ │ │
 │ │AC:2004 │tenţa mecanicã a carcaselor. │ │ │
 │ │ │Partea 3: Metoda experimentalã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │128 │SR EN 12516-4:2008 │Robinetãrie industrialã. Rezis- │ │ │
 │ │ │tenţa mecanicã a carcaselor. │ │ │
 │ │ │Partea 4: Metodã de calcul al │ │ │
 │ │ │carcaselor aparatelor de robine-│ │ │
 │ │ │tãrie din materiale metalice │ │ │
 │ │ │altele decât oţelul │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │129 │SR EN 12542:2011 │Echipamente şi accesorii pentru │SR EN │ 9.09.2011 │
 │ │ │GPL. Recipiente cilindrice sta- │12542:2003│ │
 │ │ │ţionare, sudate, de oţel, pro- │SR EN │ │
 │ │ │duse în serie, pentru depozita- │14075:2003│ │
 │ │ │rea gazului petrolier lichefiat │Nota 2 │ │
 │ │ │(GPL), având un volum mai mic │ │ │
 │ │ │sau egal cu 13 mc. │ │ │
 │ │ │Proiectare şi execuţie │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │130 │SR EN 12735-1:2011 │Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi │SR EN │ 9.09.2011 │
 │ │ │rotunde fãrã sudurã din cupru │12735- │ │
 │ │ │pentru echipamente de aer condi-│1:2003 │ │
 │ │ │ţionat şi de rãcire. Partea 1: │Nota 2 │ │
 │ │ │Ţevi pentru sisteme de conducte │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │131 │SR EN 12735-2:2011 │Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi │SR EN │ 9.09.2011 │
 │ │ │rotunde fãrã sudurã din cupru │12735- │ │
 │ │ │pentru echipamente de aer condi-│2:2003 │ │
 │ │ │ţionat şi de rãcire. Partea 2: │ │ │
 │ │ │Ţevi pentru echipamente │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │132 │SR EN 12778:2003 │Articole de gãtit de uz casnic. │ │ │
 │ │ │Vase de gãtit sub presiune de │ │ │
 │ │ │uz casnic │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │133 │SR EN 12778:2003/A1:2005│Articole de gãtit de uz casnic. │Nota 3 │ 31.12.2005 │
 │ │ │Vase de gãtit sub presiune de uz│ │ │
 │ │ │casnic │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │134 │SR EN 12778:2003/AC:2004│Articole de gãtit de uz casnic. │ │ │
 │ │ │Vase de gãtit sub presiune de uz│ │ │
 │ │ │casnic │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │135 │SR EN 12952-1:2002 │Cazane cu ţevi de apã şi insta- │ │ │
 │ │ │laţiile auxiliare. │ │ │
 │ │ │Partea 1: Generalitãţi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │136 │SR EN 12952-2:2002 │Cazane cu ţevi de apã şi insta- │ │ │
 │ │ │laţii auxiliare. │ │ │
 │ │ │Partea 2: Materiale utilizate │ │ │
 │ │ │pentru pãrţile sub presiune ale │ │ │
 │ │ │cazanelor şi pentru accesorii │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │137 │SR EN 12952-3:2002 │Cazane cu ţevi de apã şi insta- │ │ │
 │ │ │laţiile auxiliare. │ │ │
 │ │ │Partea 3: Proiectarea şi calcu- │ │ │
 │ │ │lul pãrţilor sub presiune │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │138 │SR EN 12952-5:2002 │Cazane cu ţevi de apã şi insta- │ │ │
 │ │ │laţiile auxiliare. │ │ │
 │ │ │Partea 5: Execuţia şi construc- │ │ │
 │ │ │ţia pãrţilor sub presiune ale │ │ │
 │ │ │cazanului │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │139 │SR EN 12952-6:2003 │Cazane cu ţevi de apã şi insta- │ │ │
 │ │ │laţii auxiliare. │ │ │
 │ │ │Partea 6: Examinare pe durata │ │ │
 │ │ │construcţiei a documentaţiei şi │ │ │
 │ │ │a marcãrii pãrţilor sub presiune│ │ │
 │ │ │ale cazanelor │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │140 │SR EN 12952-7:2003 │Cazane cu ţevi de apã şi insta- │ │ │
 │ │ │laţii auxiliare. │ │ │
 │ │ │Partea 7: Cerinţe referitoare la│ │ │
 │ │ │echipamentele cazanului │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │141 │SR EN 12952-8:2003 │Cazane cu ţevi de apã şi insta- │ │ │
 │ │ │laţiile auxiliare. │ │ │
 │ │ │Partea 8: Cerinţe referitoare la│ │ │
 │ │ │echipamentele de încãlzire ale │ │ │
 │ │ │cazanului care utilizeazã │ │ │
 │ │ │combustibili gazoşi şi lichizi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │142 │SR EN 12952-9:2004 │Cazane cu ţevi de apã şi insta- │ │ │
 │ │ │laţii auxiliare. │ │ │
 │ │ │Partea 9: Cerinţe referitoare la│ │ │
 │ │ │echipamentele de încãlzire ale │ │ │
 │ │ │cazanului care utilizeazã │ │ │
 │ │ │combustibili pulverizaţi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │143 │SR EN 12952-10:2003 │Cazane cu ţevi de apã şi insta- │ │ │
 │ │ │laţii auxiliare. │ │ │
 │ │ │Partea 10: Cerinţe referitoare │ │ │
 │ │ │la protecţia împotriva suprasar-│ │ │
 │ │ │cinii de lucru │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │144 │SR EN 12952-11:2007 │Cazane cu ţevi de apã şi insta- │ │ │
 │ │ │laţii auxiliare. │ │ │
 │ │ │Partea 11: Cerinţe referitoare │ │ │
 │ │ │la dispozitivele de limitare ale│ │ │
 │ │ │cazanului şi la accesoriile │ │ │
 │ │ │acestuia │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │145 │SR EN 12952-14:2004 │Cazane cu ţevi de apã şi insta- │ │ │
 │ │ │laţii auxiliare. │ │ │
 │ │ │Partea 14: Cerinţe referitoare │ │ │
 │ │ │la sistemele de denitrificare │ │ │
 │ │ │(DENOX) a gazelor arse care │ │ │
 │ │ │utilizeazã amoniac lichefiat sub│ │ │
 │ │ │presiune şi apã amoniacalã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │146 │SR EN 12952-16:2004 │Cazane cu ţevi de apã şi insta- │ │ │
 │ │ │laţii auxiliare. Partea 16: │ │ │
 │ │ │Cerinţe referitoare la echipa- │ │ │
 │ │ │mentele de încãlzire cu pat │ │ │
 │ │ │fluidizat şi cu grãtar pentru │ │ │
 │ │ │combustibili solizi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │147 │SR EN 12953-1:2003 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 1:│ │ │
 │ │ │Generalitãţi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │148 │SR EN 12953-2:2003 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 2:│ │ │
 │ │ │Materiale utilizate pentru pãr- │ │ │
 │ │ │ţile sub presiune ale cazanelor │ │ │
 │ │ │şi pentru accesorii │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │149 │SR EN 12953-3:2003 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 3:│ │ │
 │ │ │Proiectarea şi calculul pãrţilor│ │ │
 │ │ │sub presiune │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │150 │SR EN 12953-4:2003 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 4:│ │ │
 │ │ │Execuţia şi construcţia pãrţilor│ │ │
 │ │ │sub presiune ale cazanelor │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │151 │SR EN 12953-5:2003 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 5:│ │ │
 │ │ │Inspecţia în timpul execuţiei, a│ │ │
 │ │ │documentaţiei şi a marcãrii pãr-│ │ │
 │ │ │ţilor sub presiune ale cazanului│ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │152 │SR EN 12953-6:2011 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 6:│SR EN │ 31.08.2011 │
 │ │ │Cerinţe referitoare la echipa- │12953- │ │
 │ │ │mentele cazanului │6:2003 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │153 │SR EN 12953-7:2003 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 7:│ │ │
 │ │ │Cerinţe referitoare la echipa- │ │ │
 │ │ │mentele de încãlzire ale cazanu-│ │ │
 │ │ │lui care utilizeazã combustibili│ │ │
 │ │ │gazoşi şi lichizi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │154 │SR EN 12953-8:2002 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 8:│ │ │
 │ │ │Cerinţe tehnice referitoare la │ │ │
 │ │ │protecţia împotriva suprapresiu-│ │ │
 │ │ │nii │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │155 │SR EN 12953-8:2002/ │Cazane cu ţevi de fum. Partea 8:│ │ │
 │ │AC:2003 │Cerinţe tehnice referitoare la │ │ │
 │ │ │protecţia împotriva │ │ │
 │ │ │suprapresiunii │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │156 │SR EN 12953-9:2007 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 9:│ │ │
 │ │ │Cerinţe referitoare la dispozi- │ │ │
 │ │ │tivele de limitare ale cazanului│ │ │
 │ │ │şi ale accesoriilor acestuia │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │157 │SR EN 12953-12:2004 │Cazane cu ţevi de fum. │ │ │
 │ │ │Partea 12: Cerinţe referitoare │ │ │
 │ │ │la echipamentele de încãlzire cu│ │ │
 │ │ │grãtar ale cazanului care utili-│ │ │
 │ │ │zeazã combustibili solizi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │158 │SR EN 13121-1:2004 │Rezervoare şi recipienţi de PAS │ │ │
 │ │ │pentru aplicaţii deasupra │ │ │
 │ │ │solului. Partea 1: Materii │ │ │
 │ │ │prime. Condiţii pentru specifi- │ │ │
 │ │ │caţii şi condiţii de recepţie │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │159 │SR EN 13121-2:2004 │Rezervoare şi recipiente de PAS │ │ │
 │ │ │pentru aplicaţii deasupra │ │ │
 │ │ │solului. Partea 2: Materiale │ │ │
 │ │ │compozite. │ │ │
 │ │ │Rezistenţã chimicã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │160 │SR EN 13121-3+A1:2010 │Rezervoare şi recipienţi de PAS │SR EN │ 31.08.2010 │
 │ │ │pentru aplicaţii deasupra │13121- │ │
 │ │ │solului. Partea 3: Proiectare şi│3:2008 │ │
 │ │ │calitatea execuţiei │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │161 │SR EN 13121- │Rezervoare şi recipienţi de PAS │ │ │
 │ │3+A1:2010/AC:2011 │pentru aplicaţii deasupra │ │ │
 │ │ │solului. Partea 3: Proiectare şi│ │ │
 │ │ │calitatea execuţiei │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │162 │SR EN 13133:2002 │Lipire tare. Calificarea opera- │ │ │
 │ │ │torilor pentru lipire tare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │163 │SR EN 13134:2002 │Lipire tare. Calificarea proce- │ │ │
 │ │ │durilor de lipire tare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │164 │SR EN 13136:2002 │Sisteme frigorifice şi pompe de │ │ │
 │ │ │cãldurã. Dispozitive de supra- │ │ │
 │ │ │presiune şi conductele asociate.│ │ │
 │ │ │Metode de calcul │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │165 │SR EN 13136:2002/A1:2005│Sisteme frigorifice şi pompe de │Nota 3 │ 31.12.2005 │
 │ │ │cãldurã. Dispozitive de supra- │ │ │
 │ │ │presiune şi conductele asociate.│ │ │
 │ │ │Metode de calcul │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │166 │SR EN 13175+A2:2007 │Echipamente şi accesorii pentru │SR EN │ 30.09.2007 │
 │ │ │GPL. Specificaţii şi încercãri │13175:2003│ │
 │ │ │pentru echipamente şi accesorii │Nota 2 │ │
 │ │ │ale rezervoarelor de gaz │ │ │
 │ │ │petrolier lichefiat │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │167 │SR EN 13348:2009 │Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi │SR EN │ 28.02.2009 │
 │ │ │rotunde, fãrã sudurã, din cupru │13348:2002│ │
 │ │ │pentru gaze medicale sau vid │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │168 │SR EN 13371:2002 │Recipiente criogenice. Racorduri│ │ │
 │ │ │pentru serviciu criogenic │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │169 │SR EN 13397:2002 │Robinetãrie industrialã. Robine-│ │ │
 │ │ │te metalice cu membranã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │170 │SR EN 13445-1:2009 │Recipiente sub presiune nesupuse│SR EN │ 31.12.2009 │
 │ │ │la flacãrã. │13445- │ │
 │ │ │Partea 1: Generalitãţi │1:2003 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │171 │SR EN 13445-2:2009 │Recipiente sub presiune nesupuse│SR EN │ 31.12.2009 │
 │ │ │la flacãrã. │13445- │ │
 │ │ │Partea 2: Materiale │2:2003 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │172 │SR EN 13445-3:2009 │Recipiente sub presiune nesupuse│SR EN │ 31.12.2009 │
 │ │ │la flacãrã. │13445- │ │
 │ │ │Partea 3: Proiectare │3:2003 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │173 │SR EN 13445-4:2009 │Recipiente sub presiune nesupuse│SR EN │ 31.12.2009 │
 │ │ │la flacãrã. │13445- │ │
 │ │ │Partea 4: Execuţie │4:2003 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │174 │SR EN 13445-5:2009 │Recipiente sub presiune nesupuse│SR EN │ 31.12.2009 │
 │ │ │la flacãrã. │13445- │ │
 │ │ │Partea 5: Inspecţie şi examinare│5:2003 │ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │175 │SR EN 13445-6:2009 │Recipiente sub presiune nesupuse│SR EN │ 31.12.2009 │
 │ │ │la flacãrã. Partea 6: Cerinţe │13445- │ │
 │ │ │referitoare la proiectarea şi │6:2003 │ │
 │ │ │execuţia recipientelor sub pre- │Nota 2 │ │
 │ │ │siune şi a pãrţilor sub presiu- │ │ │
 │ │ │ne, turnate din fontã cu grafit │ │ │
 │ │ │nodular │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │176 │SR EN 13445-8:2009 │Recipiente sub presiune nesupuse│SR EN │ 31.12.2009 │
 │ │ │la flacãrã. Partea 8: Cerinţe │13445- │ │
 │ │ │suplimentare pentru recipientele│8:2007 │ │
 │ │ │sub presiune executate din alu- │Nota 2 │ │
 │ │ │miniu şi aliaje de aluminiu │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │177 │SR EN 13458-1:2003 │Recipiente criogenice. Recipien-│ │ │
 │ │ │te fixe, izolate sub vid. │ │ │
 │ │ │Partea 1: Condiţii de bazã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │178 │SR EN 13458-2:2004 │Recipiente criogenice. Recipien-│ │ │
 │ │ │te fixe, izolate sub vid. │ │ │
 │ │ │Partea 2: Proiectare, execuţie, │ │ │
 │ │ │inspecţie şi încercãri │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │179 │SR EN 13458-2:2004/ │Recipiente criogenice. Recipien-│ │ │
 │ │AC:2007 │te fixe, izolate sub vid. │ │ │
 │ │ │Partea 2: Proiectare, execuţie, │ │ │
 │ │ │inspecţie şi încercãri │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │180 │SR EN 13458-3:2004 │Recipiente criogenice. Recipien-│ │ │
 │ │ │te fixe, izolate sub vid. │ │ │
 │ │ │Partea 3: Condiţii de exploatare│ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │181 │SR EN 13458-3:2004/ │Recipiente criogenice. Recipien-│Nota 3 │ 31.12.2005 │
 │ │A1:2005 │te fixe izolate sub vid. │ │ │
 │ │ │Partea 3: Condiţii de exploatare│ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │182 │SR EN 13480-1:2003 │Conducte industriale metalice. │ │ │
 │ │ │Partea 1: Generalitãţi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │183 │SR EN 13480-1:2003/ │Conducte industriale metalice. │Nota 3 │ 31.12.2005 │
 │ │A1:2005 │Partea 1: Generalitãţi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │184 │SR EN 13480-1:2003/ │Conducte industriale metalice. │Nota 3 │ 30.11.2008 │
 │ │A2:2008 │Partea 1: Generalitãţi │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │185 │SR EN 13480-2:2003 │Conducte industriale metalice. │ │ │
 │ │ │Partea 2: Materiale │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │186 │SR EN 13480-2:2003/ │Conducte industriale metalice. │Nota 3 │ 09.09.2011 │
 │ │A1:2011 │Partea 2: Materiale │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │187 │SR EN 13480-2:2003/ │Conducte industriale metalice. │Nota 3 │ 31.05.2010 │
 │ │A2:2011 │Partea 2: Materiale │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │188 │SR EN 13480-3:2003 │Conducte industriale metalice. │ │ │
 │ │ │Partea 3: Proiectare şi calcul │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │189 │SR EN 13480-3:2003/ │Conducte industriale metalice. │Nota 3 │ 28.02.2006 │
 │ │A1:2006 │Partea 3: Proiectare şi calcul │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │190 │SR EN 13480-3:2003/ │Conducte industriale metalice. │Nota 3 │ 31.05.2007 │
 │ │A2:2007 │Partea 3: Proiectare şi calcul │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │191 │SR EN 13480-3:2003/ │Conducte industriale metalice. │Nota 3 │ 31.07.2009 │
 │ │A3:2009 │Partea 3: Proiectare şi calcul │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │192 │SR EN 13480-3:2003/ │Conducte industriale metalice. │Nota 3 │ 30.11.2010 │
 │ │A4:2010 │Partea 3: Proiectare şi calcul │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │193 │SR EN 13480-4:2003 │Conducte industriale metalice. │ │ │
 │ │ │Partea 4: Fabricaţie şi │ │ │
 │ │ │instalare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │194 │SR EN 13480-5:2003 │Conducte industriale metalice. │ │ │
 │ │ │Partea 5: Inspecţie şi control │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │195 │SR EN 13480-6:2004 │Conducte industriale metalice. │ │ │
 │ │ │Partea 6: Cerinţe suplimentare │ │ │
 │ │ │pentru conductele îngropate │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │196 │SR EN 13480-6:2004/ │Conducte industriale metalice. │Nota 3 │ 30.06.2006 │
 │ │A1:2006 │Partea 6: Cerinţe suplimentare │ │ │
 │ │ │pentru conductele îngropate │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │197 │SR EN 13480-8:2007 │Conducte industriale metalice. │ │ │
 │ │ │Partea 8: Cerinţe suplimentare │ │ │
 │ │ │pentru conductele de aluminiu şi│ │ │
 │ │ │aliaje de aluminiu │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │198 │SR EN 13611:2008 │Echipamente auxiliare pentru │ │ │
 │ │ │arzãtoare cu gaz şi aparate cu │ │ │
 │ │ │gaz. Cerinţe generale │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │199 │SR EN 13648-1:2009 │Recipiente criogenice. Dispozi- │SR EN │ 31.05.2009 │
 │ │ │tive de protecţie împotriva su- │13648- │ │
 │ │ │prapresiunii. Partea 1: Supape │1:2003 │ │
 │ │ │de siguranţã pentru uz criogenic│Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │200 │SR EN 13648-2:2003 │Recipiente criogenice. Dispozi- │ │ │
 │ │ │tive de protecţie împotriva su- │ │ │
 │ │ │prapresiunii. Partea 2: Dispozi-│ │ │
 │ │ │tive cu discuri de rupere pentru│ │ │
 │ │ │uz criogenic │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │201 │SR EN 13648-3:2004 │Recipiente criogenice. Dispozi- │ │ │
 │ │ │tive de protecţie împotriva su- │ │ │
 │ │ │prapresiunii. Partea 3: Determi-│ │ │
 │ │ │narea debitului de evacuat. │ │ │
 │ │ │Capacitate şi dimensionare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │202 │SR EN 13709:2010 │Robinetãrie industrialã. Robine-│SR EN │ 9.09.2011 │
 │ │ │te de închidere şi reţinere cu │13709:2003│ │
 │ │ │ventil de oţel │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │203 │SR EN 13789:2010 │Robinetãrie industrialã. Robine-│SR EN │ 9.09.2011 │
 │ │ │te cu ventil de fontã │13789:2003│ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │204 │SR EN 13799:2003 │Indicatoare de nivel pentru re- │ │ │
 │ │ │cipiente cu GPL │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │205 │SR EN 13799:2003/AC:2007│Indicatoare de nivel pentru re- │ │ │
 │ │ │cipiente cu GPL │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │206 │SR EN 13831:2008 │Vase de expansiune închise cu │ │ │
 │ │ │membranã încorporatã pentru in- │ │ │
 │ │ │stalaţia cu sisteme de încãlzire│ │ │
 │ │ │cu apã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │207 │SR EN 13835:2003 │Turnãtorie. Fontã austeniticã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │208 │SR EN 13835:2003/A1:2006│Turnãtorie. Fontã austeniticã │Nota 3 │ 31.12.2006 │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │209 │SR EN 13923:2006 │Recipiente de PAS sub presiune, │ │ │
 │ │ │cu înfãşurare filamentarã. │ │ │
 │ │ │Materiale, proiectare, fabrica- │ │ │
 │ │ │ţie şi încercare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │210 │SR EN 14071:2005 │Supape de siguranţã pentru re- │ │ │
 │ │ │zervoare de gaz petrolier liche-│ │ │
 │ │ │fiat (GPL). Echipament auxiliar │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │211 │SR EN 14129:2005 │Supape de siguranţã pentru re- │ │ │
 │ │ │cipiente GPL │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │212 │SR EN 14197-1:2004 │Recipiente criogenice. Recipien-│ │ │
 │ │ │te fixe, neizolate sub vid. │ │ │
 │ │ │Partea 1: Condiţii de bazã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │213 │SR EN 14197-2:2004 │Recipiente criogenice. Recipien-│ │ │
 │ │ │te fixe, neizolate sub vid. │ │ │
 │ │ │Partea 2: Proiectare, execuţie, │ │ │
 │ │ │inspecţie şi încercare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │214 │SR EN 14197-2:2004/ │Recipiente criogenice. Recipien-│Nota 3 │ 28.02.2007 │
 │ │A1:2007 │te fixe, neizolate sub vid. │ │ │
 │ │ │Partea 2: Proiectare, execuţie, │ │ │
 │ │ │inspecţie şi încercare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │215 │SR EN 14197-2:2004/ │Recipiente criogenice. Recipien-│ │ │
 │ │AC:2007 │te statice neizolate sub vid. │ │ │
 │ │ │Partea 2: Proiectare, execuţie, │ │ │
 │ │ │inspecţie şi încercãri │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │216 │SR EN 14197-3:2004 │Recipiente criogenice. Recipien-│ │ │
 │ │ │te fixe, neizolate sub vid. │ │ │
 │ │ │Partea 3: Condiţii de │ │ │
 │ │ │funcţionare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │217 │SR EN 14197-3:2004/ │Recipiente criogenice. Recipien-│Nota 3 │ 31.12.2005 │
 │ │A1:2005 │te fixe, neizolate sub vid. │ │ │
 │ │ │Partea 3: Condiţii de │ │ │
 │ │ │funcţionare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │218 │SR EN 14197-3:2004/ │Recipiente criogenice. Recipien-│ │ │
 │ │AC:2005 │te fixe, neizolate sub vid. │ │ │
 │ │ │Partea 3: Condiţii de │ │ │
 │ │ │funcţionare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │219 │SR EN 14222:2004 │Cazane cu ţevi de fum executate │ │ │
 │ │ │din oţel inoxidabil │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │220 │SR EN 14276-1+A1:2011 │Echipamente sub presiune pentru │SR EN │ 31.08.2011 │
 │ │ │sisteme frigorifice şi pompe de │14276- │ │
 │ │ │cãldurã. Partea 1: Recipiente. │1:2007 │ │
 │ │ │Cerinţe generale │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │221 │SR EN 14276-2+A1:2011 │Echipamente sub presiune pentru │SR EN │ 31.08.2011 │
 │ │ │sisteme frigorifice şi pompe de │14276- │ │
 │ │ │cãldurã. Partea 2: Conducte. │2:2007 │ │
 │ │ │Cerinţe generale │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │222 │SR EN 14341:2007 │Robinetãrie industrialã. Robine-│ │ │
 │ │ │te de reţinere de oţel │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │223 │SR EN 14359+A1:2011 │Acumulatoare hidropneumatice │SR EN │ 9.09.2011 │
 │ │ │pentru transmisii hidraulice │14359:2007│ │
 │ │ │ │Nota 2 │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │224 │SR EN 14382+A1:2009 │Dispozitive de siguranţã pentru │SR EN │ 30.09.2009 │
 │ │ │staţiile şi instalaţiile de │14382:2005│ │
 │ │ │reglare a presiunii gazelor. │Nota 2 │ │
 │ │ │Dispozitive de blocare pentru │ │ │
 │ │ │presiuni de intrare pânã la │ │ │
 │ │ │100 bari │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │225 │SR EN │Dispozitive de siguranţã pentru │ │ │
 │ │14382+A1:2009/AC:2009 │staţiile şi instalaţiile de re- │ │ │
 │ │ │glare a presiunii gazelor. Dis- │ │ │
 │ │ │pozitive de blocare pentru pre- │ │ │
 │ │ │siuni de intrare pânã la │ │ │
 │ │ │100 bari │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │226 │SR EN 14394+A1:2009 │Cazane de încãlzire. Cazane │ │ │
 │ │ │echipate cu arzãtoare cu tiraj │ │ │
 │ │ │forţat. Putere utilã mai micã │ │ │
 │ │ │sau egalã cu 10 MW şi temperatu-│ │ │
 │ │ │rã maximã de funcţionare de │ │ │
 │ │ │110°C │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │227 │SR EN 14570:2005 │Echipamente şi accesorii GPL. │ │ │
 │ │ │Echipament pentru recipiente de │ │ │
 │ │ │GPL supraterane şi subterane │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │228 │SR EN 14570:2005/A1:2006│Echipamente şi accesorii GPL. │Nota 3 │ 31.08.2006 │
 │ │ │Echipament pentru recipiente de │ │ │
 │ │ │GPL supraterane şi subterane │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │229 │SR EN 14585-1:2006 │Furtunuri metalice flexibile │ │ │
 │ │ │ondulate utilizate sub presiune.│ │ │
 │ │ │Partea 1: Prescripţii │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │230 │SR EN 14917:2009 │Compensatoare de dilatare cu │ │ │
 │ │ │burduf metalic pentru aplicaţii │ │ │
 │ │ │sub presiune │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │231 │SR EN 15001-1:2009 │Sisteme de alimentare cu gaze. │ │ │
 │ │ │Conducte de gaz cu o presiune de│ │ │
 │ │ │lucru mai mare de 0,5 bari │ │ │
 │ │ │pentru instalaţii industriale şi│ │ │
 │ │ │mai mare de 5 bari pentru insta-│ │ │
 │ │ │laţii industriale şi neindus- │ │ │
 │ │ │triale. Partea 1: Cerinţe func- │ │ │
 │ │ │ţionale detaliate pentru pro- │ │ │
 │ │ │iectare, materiale, construcţie,│ │ │
 │ │ │inspecţie şi încercãri │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │232 │SR EN ISO 15493:2004 │Sisteme de canalizare de mate- │ │ │
 │ │ │riale plastice pentru aplicaţii │ │ │
 │ │ │industriale. Acrilonitril-buta- │ │ │
 │ │ │dien-stiren (ABS), policlorurã │ │ │
 │ │ │de vinil neplastifiatã (PVC-U) │ │ │
 │ │ │şi policlorurã de vinil clorura-│ │ │
 │ │ │tã (PVC-C). Specificaţii pentru │ │ │
 │ │ │componente şi sistem. Serie │ │ │
 │ │ │metricã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │233 │SR EN ISO 15494:2004 │Sisteme de canalizare de mate- │ │ │
 │ │ │riale plastice pentru aplicaţii │ │ │
 │ │ │industriale. Polibutenã (PB), │ │ │
 │ │ │polietilenã (PE) şi polipropi- │ │ │
 │ │ │lenã (PP). Specificaţii pentru │ │ │
 │ │ │componente şi sistem. Serie │ │ │
 │ │ │metricã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │234 │SR EN ISO 15613:2004 │Specificaţia şi calificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurilor de sudare pentru mate-│ │ │
 │ │ │riale metalice. Calificarea ba- │ │ │
 │ │ │zatã pe o încercare de sudare │ │ │
 │ │ │înainte de fabricaţie │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │235 │SR EN ISO 15614-1:2004 │Specificaţia şi calificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurilor de sudare pentru mate-│ │ │
 │ │ │riale metalice. Verificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurii de sudare. Partea 1: │ │ │
 │ │ │Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz│ │ │
 │ │ │a oţelurilor şi sudarea cu arc a│ │ │
 │ │ │nichelului şi a aliajelor de │ │ │
 │ │ │nichel │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │236 │SR EN ISO 15614- │Specificaţia şi calificarea pro-│Nota 3 │ 31.08.2008 │
 │ │1:2004/A1:2008 │cedurilor de sudare pentru mate-│ │ │
 │ │ │riale metalice. Verificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurii de sudare. Partea 1: │ │ │
 │ │ │Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz│ │ │
 │ │ │a oţelurilor şi sudarea cu arc a│ │ │
 │ │ │nichelului şi a aliajelor de │ │ │
 │ │ │nichel. Amendament 1 │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │237 │SR EN ISO 15614-2:2005 │Specificaţia şi calificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurilor de sudare pentru mate-│ │ │
 │ │ │riale metalice. Verificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurii de sudare. Partea 2: │ │ │
 │ │ │Sudare cu arc electric a alumi- │ │ │
 │ │ │niului şi aliajelor sale │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │238 │SR EN ISO 15614- │Specificaţia şi calificarea pro-│ │ │
 │ │2:2005/AC:2009 │cedurilor de sudare pentru mate-│ │ │
 │ │ │riale metalice. Verificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurii de sudare. Partea 2: │ │ │
 │ │ │Sudare cu arc electric a alumi- │ │ │
 │ │ │niului şi aliajelor sale │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │239 │SR EN ISO 15614-4:2006 │Specificaţia şi calificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurilor de sudare pentru mate-│ │ │
 │ │ │riale metalice. Verificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurii de sudare. Partea 4: │ │ │
 │ │ │Sudarea în scopul finisãrii a │ │ │
 │ │ │pieselor turnate din aluminiu │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │240 │SR EN ISO 15614- │Specificaţia şi calificarea pro-│ │ │
 │ │4:2006/AC:2008 │cedurilor de sudare pentru mate-│ │ │
 │ │ │riale metalice. Verificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurii de sudare. Partea 4: │ │ │
 │ │ │Sudare de finisaj a pieselor │ │ │
 │ │ │turnate de aluminiu │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │241 │SR EN ISO 15614-5:2004 │Specificaţia şi calificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurilor de sudare pentru mate-│ │ │
 │ │ │riale metalice. Verificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurii de sudare. Partea 5: │ │ │
 │ │ │Sudarea cu arc electric a tita- │ │ │
 │ │ │nului, zirconiului şi a aliaje- │ │ │
 │ │ │lor acestora │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │242 │SR EN ISO 15614-6:2006 │Specificaţia şi calificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurilor de sudare pentru mate-│ │ │
 │ │ │riale metalice. Verificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurii de sudare. Partea 6: │ │ │
 │ │ │Sudarea cu arc electric şi cu │ │ │
 │ │ │gaze a cuprului şi aliajelor │ │ │
 │ │ │sale │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │243 │SR EN ISO 15614-7:2007 │Specificaţia şi calificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurilor de sudare pentru mate-│ │ │
 │ │ │riale metalice. Verificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurii de sudare. Partea 7: │ │ │
 │ │ │Încãrcare prin sudare │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │244 │SR EN ISO 15614-8:2003 │Specificaţia şi calificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurilor de sudare pentru mate-│ │ │
 │ │ │riale metalice. Verificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurii de sudare. Partea 8: │ │ │
 │ │ │Sudarea îmbinãrilor ţeavã - │ │ │
 │ │ │placã tubularã │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │245 │SR EN ISO 15614-11:2003 │Specificaţia şi calificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurilor de sudare pentru mate-│ │ │
 │ │ │riale metalice. Verificarea pro-│ │ │
 │ │ │cedurii de sudare. Partea 11: │ │ │
 │ │ │Sudare cu fascicul de electroni │ │ │
 │ │ │şi cu laser │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │246 │SR EN ISO 15620:2002 │Sudare. Sudarea prin frecare a │ │ │
 │ │ │materialelor metalice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │247 │SR EN 15776:2011 │Recipiente sub presiune, nesupu-│ │ │
 │ │ │se la flacãrã. Cerinţe pentru │ │ │
 │ │ │proiectarea şi executarea reci- │ │ │
 │ │ │pientelor sub presiune şi a pãr-│ │ │
 │ │ │ţilor sub presiune turnate din │ │ │
 │ │ │fontã cu o alungire dupã rupere │ │ │
 │ │ │mai micã sau egalã cu 15% │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │248 │SR EN ISO 16135:2006 │Robinetãrie industrialã. Robine-│ │ │
 │ │ │te cu sferã de materiale termo- │ │ │
 │ │ │plastice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │249 │SR EN ISO 16136:2006 │Robinetãrie industrialã. Robine-│ │ │
 │ │ │te cu fluture de materiale │ │ │
 │ │ │termoplastice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │250 │SR EN ISO 16137:2006 │Robinetãrie industrialã. Robine-│ │ │
 │ │ │te de închidere de materiale │ │ │
 │ │ │termoplastice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │251 │SR EN ISO 16138:2006 │Robinetãrie industrialã. Robine-│ │ │
 │ │ │te cu diafragmã de materiale │ │ │
 │ │ │termoplastice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │252 │SR EN ISO 16139:2006 │Robinetãrie industrialã. Robine-│ │ │
 │ │ │te cu sertar de materiale │ │ │
 │ │ │termoplastice │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
 │253 │SR EN ISO 21787:2006 │Robinetãrie industrialã. Robine-│ │ │
 │ │ │te cu ventil de materiale │ │ │
 │ │ │termoplastice │ │ │
 └────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘    Nota 1: În general, data încetãrii prezumţiei de conformitate va fi data de anulare stabilitã de cãtre Organismul European de Standardizare, însã se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului cã aceasta poate diferi în anumite cazuri excepţionale.
    Nota 2: Standardul nou (sau amendamentul) are acelaşi domeniu de aplicare ca şi standardul înlocuit. La data precizatã, standardul înlocuit înceteazã sã confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.
    Nota 3: În cazul modificãrilor, standardul de referinţã este SR EN CCCCC:YYYY, modificãrile sale anterioare, dacã existã, şi noua modificare menţionatã. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din SR EN CCCCC:YYYY şi modificãrile sale anterioare, dacã existã, însã fãrã noua modificare menţionatã. La data menţionatã, standardul înlocuit înceteazã sã confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.

                          --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice