Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 190 din 25 septembrie 2006 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare Runda nr. 51/2006
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 190 din 25 septembrie 2006  privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare Runda nr. 51/2006    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 190 din 25 septembrie 2006 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare Runda nr. 51/2006

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 octombrie 2006

În temeiul <>art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, al <>art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

ART. 1
Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentã abilitatã sã aplice prevederile <>Legii minelor nr. 85/2003 , organizeazã concurs public de oferte pentru concesionarea de activitãţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.
ART. 2
Perimetrele în cuprinsul cãrora urmeazã a fi concesionate activitãţi de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate şi resursa mineralã, sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
(1) Ofertele redactate în limba românã pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.
(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zi lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.
ART. 4
Ofertele persoanelor juridice române sau strãine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor <>art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , urmãtoarele documente şi informaţii:
I. plic exterior:
A. în cazul persoanelor juridice române:
a) declaraţie de participare, semnatã şi ştampilatã de ofertant, fãrã ştersãturi sau adãugãri, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referã, respectiv denumirea, poziţia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 şi coordonatele topogeodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea rãspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertã.
Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fãrã a se mai proceda la deschiderea plicului interior;
b) date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicãrile;
c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termenul de valabilitate;
e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în Fondul geologic naţional (F.G.N.) şi/sau în Fondul naţional de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.M.), utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizãrii de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;
f) dovada privind deţinerea legalã a datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R./R.M., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisã de Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale şi ordinul de platã sau chitanţa corespunzãtoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale;
g) scrisoare de bonitate cuprinzând situaţia lichiditãţii globale, a solvabilitãţii patrimoniale, a ratei profitului brut şi a rentabilitãţii financiare a ofertantului. Lipsa menţionãrii situaţiei oricãrui indicator privind bonitatea financiarã, precum şi prezentarea altor indicatori decât cei prevãzuţi la <>art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , atrag depunctarea ofertei;
h) certificate constatatoare/adeverinţe emise de autoritãţile/instituţiile publice care administreazã bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, bugetul asigurãrilor pentru şomaj, bugetul asigurãrilor pentru accidente de muncã şi boli profesionale, precum şi bugetele locale;
i) - certificat de atestare privind capacitatea tehnicã şi memoriu cuprinzând prezentarea activitãţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale; sau
- documentaţie privind dotarea tehnicã a ofertantului care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activitãţilor miniere deţinute de ofertant şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitãţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activitãţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnicã proprie, neatestaţi de Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale; sau
- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnicã a persoanei juridice cu care urmeazã sã fie executate activitãţile miniere, semnatã şi ştampilatã pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitãţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermã de executare a activitãţilor miniere, dacã acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fãrã capacitate tehnicã proprie;
B. în cazul persoanelor juridice strãine, plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevãzute la lit. A.a), b), e), f) şi i), precum şi urmãtoarele:
a) scrisoarea de bonitate, fãrã prezentarea indicatorilor prevãzuţi la <>art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 ;
b) raportul anual auditat;
II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi strãine, conţine oferta propriu-zisã, respectiv:
a) programul de explorare propus;
b) proiectul de refacere a mediului.
Programul de explorare propus şi proiectul de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrãri, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzãtoare acestora.
ART. 5
În conformitate cu prevederile <>art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , lipsa oircãrui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fãrã a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
ART. 6
(1) În vederea formulãrii ofertelor Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale pune la dispoziţie persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice.
(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform <>art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , în baza solicitãrii scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitãrii de cãtre solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din Fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, cu excepţia petrolului, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.
ART. 7
Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zi lucrãtoare de la data împlinirii termenului prevãzut la art. 3.
ART. 8
(1) Organizarea şi desfãşurarea concursului public de ofertã pentru concesionarea de activitãţi de explorare se desfãşoarã în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea <>Legii minelor nr. 85/2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacitãţii financiare, capacitãţii tehnice, ale programului de explorare şi proiectului de refacere a mediului, precum şi datele limitã ale evaluãrii ofertelor şi cea a declarãrii câştigãtorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertã de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
(3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 317.00.96 ori 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.
ART. 9
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare în termen de 3 zile de la data publicãrii.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Buliga

Bucureşti, 25 septembrie 2006.
Nr. 190.


ANEXĂ

LISTA
perimetrilor scoase la concurs public de oferte Runda nr. 51/2006
pentru concesionarea activitatilor miniere de exploatare


┌────┬───────────────────┬───────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┐
│NR. │ PERIMETRU │ COORDONATE │ SUPRAFAŢA │PERIMETRUL│SUBSTANŢA │
│CRT.│ ├───────────────┤ │ │ │
│ │ │ X Y │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┬───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1│Gavojdia-Cireşu │465.250│267.520│Total: 1,143│Timiş │Nisip şi │
│ │(zona A) │464.850│267.940│Zona A: 0,452│ │pietriş │
│ │ │464.250│268.180│ │ │ │
│ │ │464.240│267.940│ │ │ │
│ │ │464.460│267.760│ │ │ │
│ │ │464.520│267.450│ │ │ │
│ │ │464.475│267.220│ │ │ │
│ │ │464.600│267.100│ │ │ │
│ │ │464.800│267.400│ │ │ │
│ │ │465.000│267.490│ │ │ │
│ │ │465.220│267.460│ │ │ │
│ │ ├───────┼───────┤ │ │ │
│ │(zona B) │464.380│267.000│Zona B: 0,691│Timiş │Nisip şi │
│ │ │464.340│267.310│ │ │pietriş │
│ │ │464.360│267.590│ │ │ │
│ │ │464.230│267.790│ │ │ │
│ │ │464.000│267.840│ │ │ │
│ │ │463.450│267.160│ │ │ │
│ │ │464.000│266.600│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 2│Jena V │464.100│272.360│ 1,223│Timiş │Nisip şi │
│ │ │460.000│273.000│ │ │pietriş │
│ │ │459.700│274.000│ │ │ │
│ │ │459.400│274.800│ │ │ │
│ │ │458.700│274.850│ │ │ │
│ │ │458.880│274.140│ │ │ │
│ │ │459.200│273.800│ │ │ │
│ │ │459.400│273.350│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 3│Cireşu │465.000│266.450│ 2,179│Timiş │Nisip şi │
│ │ │465.900│266.800│ │ │pietriş │
│ │ │465.700│267.800│ │ │ │
│ │ │464.320│269.330│ │ │ │
│ │ │463.750│268.550│ │ │ │
│ │ │463.500│268.370│ │ │ │
│ │ │463.650│267.830│ │ │ │
│ │ │464.250│268.180│ │ │ │
│ │ │464.850│267.940│ │ │ │
│ │ │465.250│267.520│ │ │ │
│ │ │465.450│267.000│ │ │ │
│ │ │465.000│266.550│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 4│Criciova-Râul Timiş│462.820│269.180│ 1,698│Timiş │Nisip şi │
│ │ │463.080│269.620│ │ │pietriş │
│ │ │462.500│271.380│ │ │ │
│ │ │461.420│270.700│ │ │ │
│ │ │461.720│270.400│ │ │ │
│ │ │461.720│270.050│ │ │ │
│ │ │461.820│269.840│ │ │ │
│ │ │462.000│269.900│ │ │ │
│ │ │462.200│269.780│ │ │ │
│ │ │462.600│269.680│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 5│Milova Terasã │515.270│253.600│ 0,272│Arad │Nisip şi │
│ │ │515.500│254.200│ │ │pietriş │
│ │ │514.780│254.100│ │ │ │
│ │ │514.870│253.950│ │ │ │
│ │ │514.900│253.660│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 6│Zãvoiu-Vãcãreasa │351.110│532.666│ 3,992│Dâmboviţa │Nisip şi │
│ │ │351.855│533.433│ │ │pietriş │
│ │ │351.063│533.910│ │ │ │
│ │ │351.232│534.522│ │ │ │
│ │ │351.235│535.062│ │ │ │
│ │ │350.893│535.598│ │ │ │
│ │ │349.538│535.278│ │ │ │
│ │ │349.758│534.743│ │ │ │
│ │ │349.892│534.535│ │ │ │
│ │ │349.864│534.195│ │ │ │
│ │ │349.249│533.783│ │ │ │
│ │ │349.677│532.867│ │ │ │
│ │ │349.810│533.252│ │ │ │
│ │ │350.354│533.442│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 7│Mãnãstirea │348.821│532.828│ 2,857│Dâmboviţa │Nisip şi │
│ │ │348.981│533.026│ │ │pietriş │
│ │ │348.721│533.748│ │ │ │
│ │ │349.023│534.275│ │ │ │
│ │ │348.685│534.628│ │ │ │
│ │ │348.589│535.080│ │ │ │
│ │ │347.765│534.900│ │ │ │
│ │ │347.200│534.500│ │ │ │
│ │ │348.137│532.966│ │ │ │
│ │ │348.931│532.024│ │ │ │
│ │ │349.227│532.236│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 8│Câmpul Bocioc-Giriş│627.066│252.598│ 1,952│Bihor │Nisip şi │
│ │ │625.864│254.157│ │ │pietriş │
│ │ │624.857│253.775│ │ │ │
│ │ │626.512│252.044│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 9│Santãul Mic - Şura │631.330│260.290│ 0,970│Bihor │Nisip şi │
│ │ │630.430│261.260│ │ │pietriş │
│ │ │629.780│260.650│ │ │ │
│ │ │630.510│259.990│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 10│Orlat - Cristian │476.487│424.101│ 3,751│Sibiu │Nisip şi │
│ │ │476.099│424.389│ │ │pietriş │
│ │ │475.904│424.343│ │ │ │
│ │ │475.691│424.369│ │ │ │
│ │ │475.792│424.140│ │ │ │
│ │ │475.682│423.699│ │ │ │
│ │ │475.750│423.500│ │ │ │
│ │ │475.650│423.050│ │ │ │
│ │ │474.225│420.192│ │ │ │
│ │ │475.518│421.057│ │ │ │
│ │ │475.473│421.146│ │ │ │
│ │ │475.689│421.343│ │ │ │
│ │ │475.723│421.475│ │ │ │
│ │ │475.790│421.480│ │ │ │
│ │ │475.840│421.556│ │ │ │
│ │ │475.984│421.897│ │ │ │
│ │ │476.135│422.122│ │ │ │
│ │ │476.015│422.280│ │ │ │
│ │ │476.402│422.782│ │ │ │
│ │ │476.430│423.116│ │ │ │
│ │ │476.352│423.317│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 11│Borş - Santãu │631.601│258.634│ 0,558│Bihor │Nisip şi │
│ │ │630.985│259.247│ │ │pietriş │
│ │ │630.477│259.134│ │ │ │
│ │ │630.685│258.388│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 12│Orlat - Vaieruga │474.449│419.739│ 0,752│Sibiu │Nisip şi │
│ │ │474.652│420.297│ │ │pietriş │
│ │ │473.244│420.798│ │ │ │
│ │ │475.625│420.680│ │ │ │
│ │ │475.862│420.505│ │ │ │
│ │ │474.596│419.572│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 13│Udeni - Zãvoi │370.000│497.000│ 3,170│Argeş │Nisip şi │
│ │ │370.250│497.000│ │ │pietriş │
│ │ │370.250│498.000│ │ │ │
│ │ │368.500│501.400│ │ │ │
│ │ │367.700│501.400│ │ │ │
│ │ │367.900│500.200│ │ │ │
│ │ │369.350│498.900│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 14│Petelea │ 474449│ 419739│Total: 0,610│Sibiu │Nisip şi │
│ │(Zona A) │ 474652│ 420297│Zona A: 0,347│ │pietriş │
│ │ │ 475244│ 420789│ │ │ │
│ │ │ 475500│ 420719│ │ │ │
│ │ │ 474513│ 419666│ │ │ │
│ │ │X │Y │ │ │ │
│ │(Zona B) │ 474549│ 419626│Zona B: 0,274│ │ │
│ │ │ 475625│ 420680│ │ │ │
│ │ │ 475862│ 420505│ │ │ │
│ │ │ 474596│ 419573│ │ │ │
│ │ │ 474449│ 419739│ │ │ │
│ │ │ 474652│ 420297│ │ │ │
│ │ │ 475244│ 420789│ │ │ │
│ │ │ 475500│ 420719│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 15│Bocşa Românã │439.075│240.200│ 1,974│Caraş │Grano- │
│ │ │439.400│241.175│ │Severin │diorit │
│ │ │438.000│241.800│ │ │ │
│ │ │437.100│240.925│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 16│Cerna - Bujorul │405.886│755.156│ 0,481│Tulcea │Granit │
│ │Bulgãresc │405.875│755.032│ │ │ │
│ │ │405.690│754.746│ │ │ │
│ │ │405.573│754.731│ │ │ │
│ │ │405.557│754.641│ │ │ │
│ │ │405.517│754.699│ │ │ │
│ │ │405.419│754.714│ │ │ │
│ │ │405.187│755.181│ │ │ │
│ │ │405.107│755.245│ │ │ │
│ │ │405.137│755.320│ │ │ │
│ │ │405.266│755.325│ │ │ │
│ │ │405.272│755.359│ │ │ │
│ │ │405.260│755.593│ │ │ │
│ │ │405.444│755.630│ │ │ │
│ │ │405.690│755.561│ │ │ │
│ │ │405.841│755.453│ │ │ │
│ │ │405.821│755.277│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 17│Mãgura - Dobreşti │602.675│292.000│ 4,716│Bihor │Calcar │
│ │ │603.820│293.000│ │ │ │
│ │ │602.000│295.625│ │ │ │
│ │ │600.925│294.575│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 18│Valea Şesului │646.995│379.630│ 1,124│Sãlaj │Calcar │
│ │ │646.996│380.280│ │ │ornamental│
│ │ │646.100│380.560│ │ │ │
│ │ │646.100│378.700│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 19│Haida Petrila │438.245│373.628│ 0,350│Hunedoara │Produs │
│ │ │439.029│373.967│ │ │rezidual │
│ │ │438.814│374.257│ │ │minier │
│ │ │438.510│374.342│ │ │ │
│ │ │438.225│374.027│ │ │ │
│ │ │438.145│373.623│ │ │ │
│ │Observaţie: Limitã în adâncime-cotã max.+ 680m. │
├────┼───────────────────┬───────┬───────┬─────────────┬──────────┬──────────┤
│ 20│Lupoiţa Sud │374.180│338.147│ 0,148│Gorj │Lignit │
│ │ │374.260│338.100│ │ │ │
│ │ │374.580│338.211│ │ │ │
│ │ │374.580│338.721│ │ │ │
│ │ │374.432│338.730│ │ │ │
│ │ │374.310│338.449│ │ │ │
│ │ │374.328│338.329│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 21│Valea lui Ivan │371.200│344.000│ 0,399│Gorj │Lignit │
│ │ │371.400│345.075│ │ │ │
│ │ │371.000│344.820│ │ │ │
│ │ │370.965│345.250│ │ │ │
│ │ │370.725│344.500│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 22│Ocna Şugatag │697.800│419.700│ 0,438│Maramureş │Apã │
│ │ │696.900│419.800│ │ │mineralã │
│ │ │698.800│420.250│ │ │terape- │
│ │ │698.400│420.250│ │ │uticã │
│ │ │697.800│419.950│ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ 23│Sânmihaiu German │476.000│191.250│ 1,000│Timiş │Apã │
│ │ │476.000│192.250│ │ │geotermalã│
│ │ │475.000│192.250│ │ │ │
│ │ │475.000│191.250│ │ │ │
└────┴───────────────────┴───────┴───────┴─────────────┴──────────┴──────────┘----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016