Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 183 din 2 septembrie 2009 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare - Runda nr. 69/2009
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 183 din 2 septembrie 2009  privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare - Runda nr. 69/2009    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 183 din 2 septembrie 2009 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare - Runda nr. 69/2009

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 9 septembrie 2009
ORDIN nr. 183 din 2 septembrie 2009
privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitãţi de explorare - Runda nr. 69/2009
EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 9 septembrie 2009


În temeiul <>art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, al <>art. 40 din Normele pentru aplicarea <>Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , cu modificãrile ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

ART. 1
Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentã abilitatã sã aplice prevederile <>Legii minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, organizeazã concurs public de oferte pentru concesionarea de activitãţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.
ART. 2
Perimetrele în cuprinsul cãrora urmeazã a fi concesionate activitãţi de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice şi resursa mineralã, sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
(1) Ofertele redactate în limba românã vor fi depuse în douã exemplare, original şi copie, conform legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, str. I. D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.
(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.
ART. 4
Ofertele persoanelor juridice române sau strãine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor <>art. 42-45 din Normele pentru aplicarea <>Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , cu modificãrile ulterioare, urmãtoarele documente şi informaţii:
I. plic exterior:
A. în cazul persoanelor juridice române:
a) declaraţie de participare, semnatã şi ştampilatã de ofertant, fãrã ştersãturi sau adãugãri, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referã, respectiv denumirea, poziţia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 şi coordonatele topo-geodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea rãspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertã.
Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topo-geodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fãrã a se mai proceda la deschiderea plicului interior;
b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant cu care se vor face comunicãrile;
c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original;
e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizãrii de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;
f) dovada privind deţinerea legalã a datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisã de Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale şi ordinul de platã sau chitanţa corespunzãtoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale;
g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizatã, cuprinzând urmãtorii indicatori economici exprimaţi în procente: lichiditate globalã, solvabilitate patrimonialã, rata profitului brut şi rentabilitate financiarã. Lipsa oricãrui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricãrui alt indicator decât cei menţionaţi nu se ia în considerare;
h) certificate constatatoare/adeverinţe, în original sau în copie legalizatã, emise de autoritãţile/instituţiile publice care administreazã bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, bugetul asigurãrilor pentru şomaj, bugetul asigurãrilor pentru accidente de muncã şi boli profesionale, precum şi bugetele locale;
i) certificat de atestare privind capacitatea tehnicã pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrãrilor de cercetare geologicã şi memoriu cuprinzând prezentarea activitãţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale; sau
- documentaţie privind dotarea tehnicã a ofertantului, care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activitãţilor miniere de cercetare geologicã, deţinute de ofertant, şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitãţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activitãţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnicã proprie neatestaţi de Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale; sau
- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnicã pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrãrilor de cercetare geologicã a persoanei juridice cu care urmeazã sã fie executate activitãţile miniere, semnatã şi ştampilatã pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitãţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermã de executare a activitãţilor miniere, dacã acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fãrã capacitate tehnicã proprie.
Pentru capacitatea tehnicã se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior. În situaţia în care documentaţia pentru atestarea capacitãţii tehnice este depusã la Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale, dar nu s-a obţinut încã atestatul, se vor prezenta documentele prevãzute la paragrafele 2 sau 3 de la lit. i).
În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobatã prin prezentul ordin, originalele documentelor prevãzute la lit. d), g) şi h) vor fi prezentate în oferta aflatã pe poziţia superioarã din listã. Pentru celelalte oferte se prezintã copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresã în care dintre oferte se gãsesc originalele.
Documentele prevãzute la lit. d), g) şi h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;
B. în cazul persoanelor juridice strãine, plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevãzute la lit. A. a), b), e), f) şi i), precum şi urmãtoarele:
a) scrisoarea de bonitate, fãrã prezentarea indicatorilor prevãzuţi la <>art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea <>Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , cu modificãrile ulterioare;
b) raportul anual auditat.
Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filã finalã;
II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi strãine, conţine oferta propriu-zisã, respectiv:
a) programul de explorare propus;
b) proiectul tehnic de refacere a mediului.
Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrãri, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzãtoare acestora.
ART. 5
(1) În conformitate cu prevederile <>art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea <>Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , cu modificãrile ulterioare, lipsa oricãrui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fãrã a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
(2) Lipsa oricãrui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform <>art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea <>Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 6
(1) În vederea formulãrii ofertelor, Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale.
(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform <>art. 11 din Normele pentru aplicarea <>Legii minelor nr. 85/2003 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.208/2003 , cu modificãrile ulterioare, în baza solicitãrii scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitãrii de cãtre solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, altele decât petrolul, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 131/2009 .
ART. 7
Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrãtoare de la data împlinirii termenului prevãzut la art. 3.
ART. 8
(1) Organizarea şi desfãşurarea concursului public de ofertã pentru concesionarea de activitãţi de explorare se realizeazã în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea <>Normelor pentru aplicarea <>Legii minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile ulterioare.
(2) Modalitatea de evaluare a capacitãţii financiare, capacitãţii tehnice, programului de explorare şi a proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi datele-limitã ale evaluãrii ofertelor şi cea a declarãrii câştigãtorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertã de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
(3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021.317.00.96 ori 021.317.00.18, 021.317.00.94, 021.317.00.95/interior 132.
ART. 9
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare în termen de 3 zile de la data publicãrii.

Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale,
Gelu Agafiel Mãrãcineanu

Bucureşti, 2 septembrie 2009.
Nr. 183.


ANEXÃ

LISTA
perimetrelor pentru concesionarea de activitãţi de explorare
privind concursul public de ofertã - Runda nr. 69/2009┌───┬─────────────────────┬───────────────┬──────┬─────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │
│Nr.│ Denumirea │ Coordonate │Supra-│ │ │
│crt│ perimetrului │ │faţa │ Judeţul │ Substanţa │
│ │ ├───────┬───────┤ │ │ │
│ │ │ X │ Y │-kmp- │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 1.│ROTUNDA - VALEA GHEZA�.350�.400│ 0,780│Maramureş│andezit industrial │
│ │ �.300�.200│ │ │şi de construcţie │
│ │ �.000�.000│ │ │ │
│ │ �.400�.000│ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 2.│DEALUL COCOR SUD �.000�.575│ 6,027│Timiş │nisip şi pietriş │
│ │ �.000�.000│ │ │ │
│ │ �.000�.000│ │ │ │
│ │ �.000�.000│ │ │ │
│ │ �.900�.000│ │ │ │
│ │ �.500�.900│ │ │ │
│ │ �.500�.107│ │ │ │
│ │ �.100�.253│ │ │ │
│ │ �.100�.525│ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 3.│HADA MARE �.228�.634│ 0,777│Arad │nisip şi pietriş │
│ │ �.800�.198│ │ │ │
│ │ �.303�.199│ │ │ │
│ │ �.970�.006│ │ │ │
│ │ �.443�.146│ │ │ │
│ │ �.533�.200│ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 4.│BUCHIN VEST �.750�.000│ 5,562│Caraş- │granit │
│ │ �.500�.000│ │Severin │ │
│ │ �.500�.000│ │ │ │
│ │ �.000�.750│ │ │ │
│ │ �.000�.000│ │ │ │
│ │ �.750�.000│ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 5.│DEALOVÃŢ �.000�.500│ 1,000│Caraş- │granodiorit │
│ │ �.000�.500│ │Severin │ │
│ │ �.000�.500│ │ │ │
│ │ �.000�.500│ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 6.│CÃVÃRAN EST �.000�.150│ 0,805│Caraş- │calcar │
│ │ �.000�.550│ │Severin │ │
│ │ �.100�.100│ │ │ │
│ │ �.950�.300│ │ │ │
│ │ �.950�.600│ │ │ │
│ │ �.650�.600│ │ │ │
│ │ �.650�.250│ │ │ │
│ │ �.800�.650│ │ │ │
│ │ �.500�.650│ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 7.│VALEA CATALOI �.418�.031󧓓,679│Tulcea │calcar │
│ │ �.273�.944│ │ │ │
│ │ �.040�.120│ │ │ │
│ │ �.810�.750│ │ │ │
│ │ �.432�.804│ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 8.│DEALUL RODINII �.433�.677│ 3,416│Braşov │bazalt │
│ │ �.347�.593│ │ │ │
│ │ �.846�.176│ │ │ │
│ │ �.687�.590│ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 9.│JUPA SUD �.876�.842│ 0,312│Caraş- │nisip şi pietriş │
│ │ �.983�.380│ │Severin │ │
│ │ �.344�.462│ │ │ │
│ │ �.322�.107│ │ │ │
│ │ �.494�.900│ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
󧓒.│TERASA CÃVÃRAN �.000�.000│ 1,505│Caraş- │nisip şi pietriş │
│ │ �.000�.950│ │Severin │ │
│ │ �.750�.075│ │ │ │
│ │ �.650�.900│ │ │ │
│ │ �.150�.870│ │ │ │
│ │ �.025�.100│ │ │ │
│ │ �.850�.720│ │ │ │
│ │ �.600�.650│ │ │ │
│ │ �.700�.200│ │ │ │
│ │ �.100�.920│ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
󧓓.│FERMA VEST �.143�.585│ 7,121│Olt │nisip şi pietriş │
│ │ �.357�.313│ │ │ │
│ │ �.079�.369│ │ │ │
│ │ �.604�.421│ │ │ │
│ │ �.229�.281│ │ │ │
│ │ �.925�.398│ │ │ │
│ │ �.668�.190│ │ │ │
│ │ �.184�.721│ │ │ │
│ │ �.928�.758│ │ │ │
│ │ �.430�.779│ │ │ │
│ │ �.523�.001│ │ │ │
│ │ �.305�.477│ │ │ │
│ │ �.767�.927│ │ │ │
│ │ �.257�.022│ │ │ │
│ │ �.051�.931│ │ │ │
│ │ �.369�.544│ │ │ │
│ │ �.886�.404│ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
󧓔.│FERMA EST �.229�.671󧓒,200│Olt │nisip şi pietriş │
│ │ �.060�.887│ │ │ │
│ │ �.162�.718│ │ │ │
│ │ �.174�.434│ │ │ │
│ │ �.801�.046│ │ │ │
│ │ �.696�.057│ │ │ │
│ │ �.211�.428│ │ │ │
│ │ �.332�.460│ │ │ │
│ │ �.833�.677│ │ │ │
│ │ �.448�.207│ │ │ │
│ │ �.307�.219│ │ │ │
│ │ �.876�.637│ │ │ │
│ │ �.784�.074│ │ │ │
│ │ �.744�.027│ │ │ │
│ │ �.028�.086│ │ │ │
│ │ �.765�.784│ │ │ │
│ │ �.413�.893│ │ │ │
│ │ �.215�.743│ │ │ │
│ │ �.119�.394│ │ │ │
│ │ �.410�.504│ │ │ │
│ │ �.586�.512│ │ │ │
│ │ �.719�.418│ │ │ │
│ │ �.013�.880│ │ │ │
│ │ �.301�.394│ │ │ │
└───┴─────────────────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴───────────────────┘


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016