Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 171 din 21 octombrie 2013  privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2014    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 171 din 21 octombrie 2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2014

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 octombrie 2013

    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5.9 şi 7.2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Contractul-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 324/2012 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 29 noiembrie 2012.


            Preşedintele Agenţiei Naţionale
                pentru Resurse Minerale,
                    Gheorghe Duţu


    Bucureşti, 21 octombrie 2013.
    Nr. 171.

    ANEXĂ

                         CONTRACT-CADRU
         pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului
                        şi etanului lichid

           nr. ..... din anul ...... luna ...... ziua .......

    CAP. I
    Părţile contractante

    Între ......., cu sediul în ......, judeţul ......, cod poştal ........, telefon ....., fax ...., telex ......., C.U.I. ........., înscrisă în registrul comerţului la nr. ...., cod SIRUES ........, cod IBAN ............, deschis la ........., capital social subscris şi vărsat ........, reprezentată legal prin director general ......... şi prin director economic ........., denumită expeditor, pe de o parte, şi
    .............., cu sediul în ........, judeţul ......., cod poştal ........, telefon ......, fax ......., telex ........., C.U.I. ......., înscrisă în registrul comerţului la nr. ......., cod SIRUES ......., cod IBAN ........, deschis la ........., capital social subscris şi vărsat ........., reprezentată legal prin director general ....... şi director economic ........., denumită transportator, pe de altă parte, sa încheiat prezentul contract.

    CAP. II
    Obiectul contractului

    ART. 1
    (1) Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, după caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de părţi, respectându-se normele prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul lichid pot fi, după caz, proprietatea expeditorului sau a unei terţe persoane. În toate situaţiile expeditorul acţionează şi răspunde în nume propriu pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.
    (3) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 2.

    CAP. III
    Durata contractului

    ART. 2
    Contractul se încheie pe o perioadă de ............ convenită de părţi.

    CAP. IV
    Programe de transport

    ART. 3
    (1) Programul cantităţilor anuale şi lunare de ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid ce vor fi transportate va avea la bază solicitarea depusă de expeditor şi acceptată de transportator în conformitate cu anexele nr. 3 şi 3.1.
    (2) În cazul în care cantităţile prevăzute în anexa nr. 3 se modifică, transportatorul va accepta, în limita capacităţii disponibile pe destinaţia respectivă şi cu stabilirea termenului de transport, prestarea serviciilor de transport pentru cantităţile solicitate suplimentar de expeditor. Neacceptarea transportului de cantităţi suplimentare va putea fi justificată numai de lipsa capacităţii de transport disponibile şi va trebui să fie făcută în scris în termen de ...... zile de la primirea solicitării de la expeditor.
    (3) Diminuarea cantităţilor lunare prezentate în anexele nr. 3 şi 3.1 se va face prin act adiţional, la solicitarea expeditorului, comunicată cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii al cărei program se diminuează. Diminuarea va avea ca obiect o cantitate maximă reprezentând 5% din programul iniţial lunar stabilit la încheierea contractului.
    (4) În cazul reviziilor programate, expeditorul poate solicita anularea programului de transport pentru o perioadă de maximum 45 de zile calendaristice pe an.
    ART. 4
    (1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii un program cuprinzând estimarea predării produselor pe destinaţii.
    (2) Expeditorul confirmă transportatorului, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinaţii. În lipsa acestuia sau în cazul nerespectării lui, transportatorul se obligă să reia transportul în cel mult 24 de ore de la primirea solicitării de transport.
    ART. 5
    (1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru activităţile de primire, depozitare, transport şi predare sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al uleiurilor minerale şi produselor petroliere tipice şi atipice din activităţile specifice industriei petroliere, şi sunt prevăzute în anexa nr. 4.
    (2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de către transportator prin balanţa (mişcarea) produselor.
    ART. 6
    (1) În funcţie de condiţiile de operare a dotărilor transportatorului şi ca urmare a solicitării în scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire şi/sau predare, a sortimentelor şi a cantităţilor de ţiţei, gazolină şi condensat ce urmează să fie transportate.
    (2) În eventualitatea unui refuz al transportatorului, acesta va transmite expeditorului o justificare în termen de ........ zile de la data primirii cererii din partea expeditorului.
    (3) Transportatorul este în drept să calculeze costuri suplimentare pentru:
    a) transportul unor cantităţi de ţiţei, gazolină şi condensat de la alte locaţii şi/sau către alte destinaţii decât cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată, conform anexei nr. 3.1;
    b) transportul unor cantităţi de ţiţei, gazolină şi condensat suplimentare faţă de cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată, conform anexei nr. 3.1.
    (4) Costurile suplimentare apărute ca urmare a modificărilor menţionate la alin. (3) şi care constau în diferenţa dintre costurile de operare şi tariful prestaţiei prevăzut la art. 9 alin. (1) vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate expeditorului şi facturate de transportator în baza acceptului expeditorului în termen de ........ zile de la transmitere. Expeditorul va achita factura în termen de ......... zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere.

    CAP. V
    Stocul de operare

    ART. 7
    (1) În scopul realizării transportului, expeditorul are obligaţia de a pune la dispoziţia transportatorului cantităţile de ţiţei necesare constituirii stocului de operare. Stocul de operare se va determina de părţi în funcţie de capacitatea disponibilă de transport şi fluxul tehnologic disponibil pentru destinaţia solicitată convenită de părţi de comun acord.
    (2) Transportatorul va putea contribui la constituirea stocului de operare cu propriul său ţiţei în măsura în care nivelul stocurilor sale depăşeşte cantitatea necesară pentru asigurarea securităţii tehnologice a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid.
    ART. 8
    (1) Expeditorul şi transportatorul îşi vor reconstitui stocurile fizice de ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid, proprietatea lor, având la bază cantităţile de la începutul contractului, primirile, livrările şi consumul tehnologic, atât cantitativ, cât şi calitativ.
    (2) În cazul în care reconstituirea cantitativă şi calitativă a stocului fizic total al produselor nu este posibilă, la sfârşitul anului, până la data de .........., se va face regularizarea cantitativă şi valorică la preţul produselor de la data facturării. Termenul de decontare al facturii de regularizare este de .......... zile de la data primirii facturi, confirmată de documentul poştal de remitere. Transportatorul/Expeditorul este îndreptăţit să pretindă dobânzi pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

    CAP. VI
    Tariful şi modul de plată

    ART. 9
    (1) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al cantităţilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 3.1 sunt cele stabilite de autoritatea competentă în condiţiile legii. Facturarea acestor servicii se va face de către transportator decadal/săptămânal pentru cantităţile de produse efectiv predate la destinaţie, certificate de procesele-verbale de predare-primire.
    (2) Valoarea consumurilor tehnologice şi TVA nu sunt cuprinse în tarifele de transport al produselor.
    (3) Termenul de decontare care devine şi termen de scadenţă este de ...... zile de la data primirii facturii de către expeditor, confirmată de documentul poştal.
    (4) Plata facturilor se va face de expeditor la Ploieşti, cod IBAN ......., deschis la Banca ................... .
    (5) Garantarea plăţii prestaţiilor de transport va fi stipulată în contractul de transport ce se va încheia între expeditor şi transportator. Forma de constituire a garanţiilor va fi negociată şi convenită de părţile contractante.
    (6) Refuzul total sau parţial al expeditorului de a plăti o factură emisă de transportator se va aduce la cunoştinţa acestuia în termen de .......zile lucrătoare de la data primirii ei. În caz contrar, facturile emise sunt considerate acceptate în totalitate de expeditor.
    (7) Plăţile se consideră efectuate în momentul decontării contului expeditorului.
    (8) Transportatorul are obligaţia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu menţiunea că acestea se aplică de la data stabilită de autoritatea de reglementare în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.

    CAP. VII
    Penalităţi şi despăgubiri

    ART. 10
    (1) Transportatorul este îndreptăţit să pretindă dobânzi pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Transportatorul va notifica lunar expeditorului penalităţile datorate şi va emite factura în termen de 10 zile de la notificare. Penalităţile vor fi plătite în termen de 5 zile de la primirea facturii.
    (2) În cazul neîndeplinirii la scadenţă a oricărei obligaţii de plată certe, lichide şi exigibile rezultate din executarea prezentului contract, transportatorul va notifica expeditorului că în termen de 5 zile se va proceda la oprirea pompării până la încasarea integrală a valorii facturilor, iar eventualele consecinţe ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe expeditor.
    (3) Transportatorul va relua prestarea serviciului de transport în termen de maximum 24 de ore de la data la care expeditorul face dovada achitării integrale a valorii facturilor a căror neplată a generat întreruperea pompării.
    ART. 11
    La sfârşitul fiecărui trimestru, transportatorul va stabili cantităţile contractate şi, respectiv, pe cele efectiv predate la transport de către expeditor, cumulate de la începutul derulării contractului. În situaţia în care cantitatea cumulată efectiv predată de la începutul derulării contractului nu este cel puţin egală cu cea contractată cumulată de la începutul anului, transportatorul va proceda la calcularea sumei datorate de către expeditor, astfel: în cazul în care expeditorul predă la transport o cantitate care reprezintă mai puţin de 90% din programul de transport pentru trimestrul respectiv, expeditorul datorează transportatorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de ...... euro, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferenţa dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport trimestrial şi cantitatea efectiv predată pe aceeaşi perioadă. Transportatorul va emite factura în ultima zi a trimestrului respectiv, la cursul euro/lei din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat să o achite în termen de ......... zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere.

    CAP. VIII
    Obligaţiile şi drepturile expeditorului şi transportatorului

    SECŢIUNEA 1
    Obligaţiile şi drepturile expeditorului

    ART. 12
    (1) Expeditorul se obligă să predea ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul lichid în condiţiile de calitate prezentate în anexa nr. 1.
    (2) În situaţii deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalaţiile de tratare, lipsa dezemulsionanţilor), se vor putea admite derogări de la condiţiile de calitate prevăzute în anexele la normele cuprinse în anexa nr. 1, la cererea scrisă a expeditorului, cu plata de către acesta a costurilor suplimentare generate astfel.
    (3) Cuantumul costurilor suplimentare va fi convenit de părţi şi va fi facturat expeditorului. Termenul de scadenţă a facturii este de ........ zile.
    ART. 13
    (1) Expeditorul se obligă să asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare a cantităţilor prevăzute în anexa nr. 3, în cazul în care transportatorul nu deţine stocuri de operare pe relaţia respectivă, conform art. 7, sau stocul de operare respectiv este proprietatea unui terţ. Cantităţile aferente stocurilor de operare respective vor fi acceptate de expeditor pe baza fundamentărilor justificative ale transportatorului.
    (2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparaţii capitale şi modernizare, expeditorii deţinători ai stocului de operare vor completa stocul cu cantităţile de produse fundamentate de transportator în vederea reluării pompării.
    ART. 14
    (1) În cazul unor avarii pe conductele de gazolină şi etan, expeditorul se obligă să asigure stocarea gazolinei şi etanului conform anexei nr. 5.
    (2) În cazul unor avarii pe conductele de ţiţei, expeditorul se obligă să asigure stocarea ţiţeiului în rezervoarele de recepţie pentru ....... ore.
    ART. 15
    În situaţia în care se recuperează ţiţeiul rezultat în urma avariilor, expeditorul se obligă să primească ţiţeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, dacă este cazul. La predarea ţiţeiului se va încheia un proces-verbal în care se vor menţiona cantitatea şi calitatea ţiţeiului primit. În cazul în care este necesară recondiţionarea ţiţeiului, costurile aferente acestei operaţiuni se vor recupera de la transportator pe bază de documente justificative.
    ART. 16
    (1) Expeditorul se obligă să asigure efectuarea analizelor de laborator şi emiterea rapoartelor de încercare cu privire la calitatea produselor, având ca referinţă standardele prevăzute în anexele la prezentul contract, în prezenţa părţilor interesate.
    (2) Expeditorii care deţin laboratoare proprii au obligaţia să le doteze în mod corespunzător.
    ART. 17
    Expeditorul se obligă să notifice transportatorului, în cazul opririlor programate, cu 30 de zile lucrătoare înainte, situaţiile în care rafinăriile şi rampele de descărcare sunt oprite. În caz contrar, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate în totalitate din vina sa.
    ART. 18
    (1) Expeditorul are obligaţia să asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevăzute de către firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Tabelele de calibrare ale rezervoarelor utilizate vor fi lizibile şi vor fi puse la dispoziţia transportatorului. Rezervoarele trebuie să întrunească condiţiile de funcţionare privind depunerile de şlam, funcţionarea serpentinelor de încălzire cu abur (după caz) şi a conductei de scurgere a apei tehnologice, să asigure posibilitatea de sigilare a ventilelor de pe conductele tehnologice, precum şi de sigilare şi eşantionare a probelor, să fie dotate şi întreţinute conform prevederilor în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. Reglementările relevante în acest sens sunt: Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
    (2) Expeditorul are obligaţia ca pentru incintele lui să propună şi să încheie contracte sau convenţii privind dotarea, utilizarea instalaţiilor şi respectarea normelor în vigoare privind tehnica securităţii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.
    ART. 19
    (1) Expeditorul este obligat să primească cu prioritate la descărcare ţiţeiul şi gazolina expediate de transportator prin rampele sale de încărcare, în cantităţile stabilite prin programul de transport.
    (2) Dacă din vina expeditorului apar staţionări ale navetelor de ţiţei, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli suplimentare determinate de aceste staţionări. Cheltuielile suplimentare vor fi transmise de transportator, pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate expeditorului. Expeditorul va transmite acceptul cheltuielilor suplimentare în termen de ...... zile lucrătoare de la comunicare; în caz contrar, transportatorul va considera acceptate cheltuielile solicitate.
    (3) Facturarea de către transportator a cheltuielilor suplimentare se va face în ...... zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), termenul de scadenţă a facturii fiind de ...... zile de la primirea facturii.
    ART. 20
    Expeditorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate, în condiţiile şi la termenele stabilite în cap. VI şi VII.
    ART. 21
    Expeditorul are dreptul să conteste balanţa de transport al produselor în maximum ...... zile lucrătoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune că balanţa a fost acceptată.
    ART. 22
    Expeditorul se obligă să predea la transport ţiţei din import în condiţiile specificate la art. 25. Luarea în primire a ţiţeiului în vederea transportului se face la solicitarea expeditorului sau a persoanei împuternicite de acesta, pe baza unei notificări scrise, transmisă transportatorului. Această notificare va cuprinde: proprietarul ţiţeiului, numărul rezervorului, cantitatea predată pentru pompare, punctul de destinaţie şi ora la care se efectuează recepţia.
    ART. 23
    Expeditorul şi transportatorul vor încheia convenţii de încărcare-descărcare, în conformitate cu fluxul proceselor tehnologice în rampele proprii de încărcare-descărcare.
    ART. 24
    Expeditorul este obligat să transmită transportatorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.
    ART. 25
    Expeditorul garantează pe propria răspundere că ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul lichid nu fac obiectul unui litigiu şi că este liber de orice sarcini. În caz contrar, expeditorul este obligat să înştiinţeze transportatorul, acesta nefiind obligat să accepte transportul produsului care este obiect de litigiu.
    ART. 26
    Expeditorul are obligaţia ca până pe data de ......... octombrie a fiecărui an să prezinte transportatorului cantităţile estimative ale produselor care vor fi transportate anul următor.
    ART. 27
    La solicitarea scrisă a transportatorului, expeditorul se obligă să recepţioneze în termen de ........ ore ţiţeiul adus la destinaţie de către transportator, dacă ţiţeiul îndeplineşte condiţiile de recepţie stipulate în contract, sub sancţiunea plăţii unor penalităţi în cuantum de .......% din valoarea serviciului de transport al cantităţii respective, pentru fiecare oră de întârziere.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile şi drepturile transportatorului

    ART. 28
    (1) Transportatorul se obligă să transporte prin conductă cantităţile de produse prevăzute în anexa nr. 3 şi să le predea la destinaţie în cel mult ..... zile lucrătoare de la primirea acestora.
    (2) În cazul în care transportatorul nu predă la destinaţie produsele în cel mult .........zile de la primirea acestora, expeditorul este în drept să solicite daune-interese egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii prestaţiilor de transport neefectuate în termenul prevăzut. Acestea vor fi transmise de expeditor, pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate transportatorului. Facturarea acestora de către expeditor, în baza acceptului transportatorului, se face în termen de ........ zile de la transmitere. Transportatorul va achita factura în termen de ....... zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere.
    (3) Pentru cazul în care ţiţeiul şi gazolina sunt transportate pe calea ferată sau combinat, pe conducte şi calea ferată, părţile contractante vor conveni programe de transport şi termene compatibile cu normele de transport pe calea ferată.
    ART. 29
    (1) Transportatorul se obligă să primească, să transporte şi să predea cantităţile zilnice de ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid conform programului stabilit cu expeditorul.
    (2) Transportatorul răspunde de cantitatea şi calitatea (conform anexei nr. 1) ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid din momentul primirii de la expeditor şi până în momentul predării la destinaţie, influenţată de consumul tehnologic.
    (3) Transportatorul se obligă să asigure cazane de cale ferată goale în rampele de încărcare şi să optimizeze încărcarea şi transportul produselor astfel încât să se asigure cazane de cale ferată pline în rampele de descărcare ale expeditorului, la nivelul capacităţii acestora de descărcare conform convenţiilor de încărcare-descărcare.
    ART. 30
    Transportatorul se obligă să acţioneze în mod corespunzător pentru remedierea eventualelor avarii.
    ART. 31
    Transportatorul este obligat să transmită expeditorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.
    ART. 32
    (1) Transportatorul are obligaţia să asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevăzute de către firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Rezervoarele trebuie să întrunească condiţiile de funcţionare privind depunerile de şlam, funcţionarea serpentinelor de încălzire cu abur (după caz) şi a conductei de scurgere a apei tehnologice, să asigure posibilitatea de sigilare a ventilelor de pe conductele tehnologice, precum şi de sigilare şi de eşantionare a probelor, să fie dotate şi să le întreţină conform prevederilor în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. Reglementările relevante în acest sens sunt: Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Legea nr. 307/2006, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 211/2011.
    (2) Transportatorul are obligaţia ca pentru incintele lui să propună şi să încheie contracte sau convenţii privind dotarea, utilizarea instalaţiilor şi respectarea normelor în vigoare privind tehnica securităţii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.
    (3) Transportatorul are obligaţia, dacă deţine laboratoare proprii, să le doteze în mod corespunzător.
    ART. 33
    (1) În termen de ...... zile lucrătoare de la încheierea lunii, precum şi la încetarea contractului din orice motiv, transportatorul va întocmi şi prezenta expeditorului balanţa (mişcarea) produselor transportate, conform anexelor nr. 7.1 şi 7.2, având la bază procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se întocmesc şi se semnează de expeditor şi transportator pe baza bonurilor provizorii şi a rapoartelor de încercare.
    (2) În cazul în care expeditorul contestă în mod justificat balanţa, transportatorul va întocmi şi prezenta expeditorului balanţa refăcută în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei.
    ART. 34
    Transportatorul se obligă să anunţe cu minimum 30 de zile calendaristice înainte reviziile şi reparaţiile programate pentru echipamentele şi instalaţiile de transport.
    ART. 35
    Transportatorul va analiza toate solicitările de transport primite şi va decide înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an, conform condiţiilor şi procedurilor stabilite, dacă aprobă cererile primite. Decizia incluzând opţiunile selectate în mod corect şi nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica în scris fiecărui solicitant.
    ART. 36
    Transportatorul nu este obligat să presteze servicii de transport al produselor atunci când:
    a) nu există capacitate disponibilă în conductele Sistemului naţional de transport, în raport cu programul de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului şi cu rutele solicitate. În cazul în care nu există suficientă capacitate disponibilă pentru a transporta întreaga cantitate solicitată, transportatorul va informa expeditorul, iar acesta va putea să îşi modifice cererea în mod corespunzător;
    b) există considerente de ordin tehnic, operaţional sau de siguranţă care ar putea afecta exploatarea Sistemului naţional de transport al produselor prin conducte;
    c) calitatea produselor solicitate să fie transportate nu respectă:
    - specificaţiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;
    - specificaţiile de pompabilitate corespunzătoare pentru conductele Sistemului naţional de transport;
    - calitatea transporturilor de produse solicitate, cărora li s-a acordat un nivel mai înalt de prioritate în cadrul cererii;
    d) capacitatea disponibilă este necesară în vederea îndeplinirii unor obligaţii pentru prestarea unor servicii publice de către transportator conform legislaţiei în vigoare;
    e) expeditorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile financiare faţă de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior şi nu prezintă garanţii sau siguranţă cu privire la obligaţiile de plată viitoare;
    f) expeditorul sau entitatea împuternicită de acesta nu a transmis notificarea privind luarea în primire a ţiţeiului în vederea transportului;
    g) expeditorul nu asigură capacităţi de descărcare la nivelul programelor stabilite, pentru cantităţile transportate pe calea ferată.
    ART. 37
    Transportatorul are dreptul să sisteze toate operaţiunile privind prestarea serviciilor de transport în condiţiile menţionate la art. 10 alin. (2).

    CAP. IX
    Răspunderea contractuală

    ART. 38
    Dacă din vina dovedită a expeditorului se ajunge la deteriorarea conductelor sau a instalaţiilor sistemului de transport, transportatorul nu poate fi răspunzător faţă de expeditor pentru nicio întârziere, deteriorare ori pierdere a produselor pe timpul transportului.
    ART. 39
    (1) Expeditorul are obligaţia să despăgubească transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de transportator, care este din vina sa sau ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.
    (2) Transportatorul are obligaţia să despăgubească expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de expeditor, care este din vina sa ori s-a produs ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.
    ART. 40
    După semnarea cumulativă a documentelor de recepţie a produselor (bon provizoriu şi raport de încercare la punctul de primire), răspunderea cantitativă şi calitativă trece în sarcina transportatorului până la predarea lor la destinaţie pe baza documentelor de recepţie (bon provizoriu şi raport de încercare la punctul de predare), moment în care răspunderea cantitativă şi calitativă trece în sarcina expeditorului.
    ART. 41
    Transportatorul răspunde de integritatea produselor transportate. Orice eveniment care conduce la pierderi apărute pe parcursul executării prestaţiei de către acesta, dacă nu este în culpa expeditorului, se impută transportatorului.

    CAP. X
    Reclamaţii

    ART. 42
    Părţile vor transmite în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la recepţia ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid reclamaţiile în legătură cu calitatea acestora. Confirmarea reclamaţiei se va face prin analizarea probelor- martor sigilate şi păstrate. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune însuşirea de către părţi a rezultatelor de la recepţia produsului.

    CAP. XI
    Clauze speciale

    ART. 43
    Prezentul contract este sub incidenţa legii române.
    ART. 44
    Părţile contractante se obligă să respecte confidenţialitatea prezentului contract.
    ART. 45
    Arhivarea documentelor pe baza cărora se întocmeşte balanţa (mişcarea) de transport al produselor se face de ambele părţi, conform normelor specifice de păstrare a documentelor.
    ART. 46
    Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi destinată stabilirii unei relaţii de subordonare între părţi, fiecare parte fiind în întregime responsabilă pentru obligaţiile care îi incumbă conform contractului.
    ART. 47
    Recepţiile se vor face în intervalul orar 8,00-16,00 al zilei. Situaţiile excepţionale vor fi anunţate transportatorului prin fax.
    ART. 48
    Părţile contractante se vor informa reciproc, în formă scrisă, cu cel puţin ........ zile înaintea luării măsurilor tehnice, organizatorice şi de restructurare cu impact asupra activităţii de transport, pentru a se pune de acord asupra activităţilor curente şi viitoare.
    ART. 49
    Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părţilor contractante conform dispoziţiilor legale.
    ART. 50
    Litigiile apărute în cursul derulării acestui contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar, în caz contrar, vor fi supuse spre soluţionare instanţelor de drept comun competente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 51
    Orice modificare a condiţiilor prezentului contract se va face prin act adiţional însuşit de ambele părţi.
    ART. 52
    Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi se comunică celeilalte părţi contractante în termen de 5 zile, iar în următoarele 15 zile trebuie transmise documentele care să ateste evenimentele respective, astfel cum au fost convenite de părţi. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate pe toată perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuvin părţilor până la apariţia acesteia.
    ART. 53
    Denunţarea unilaterală a contractului se poate face de către partea interesată cu un termen de preaviz de 30 de zile faţă de data la care aceasta devine operaţională.
    ART. 54
    Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7.1 şi 7.2 fac parte integrantă din prezentul contract. Prezentul contract a fost încheiat la data de ........, în două exemplare, cu anexe, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data de ........... .

             Expeditor Transportator

          Director general, Director general,
         .................. .................

          Director economic, Director economic,
         ................... ..................

          Oficiul juridic, Oficiul juridic,
         ................... ..................    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                                   NORME
          privind calitatea, recepţia şi predarea ţiţeiului, gazolinei,
                        condensatului şi etanului lichid

    Calitatea
    1. Expeditorul va prezenta la semnarea contractului fişele de calitate ale produselor ce urmează să fie transportate (anexele A1-A4 care fac parte integrantă din prezentele norme).
    2. Expeditorul va prezenta la semnarea contractului fişele de securitate ale produselor ce urmează să fie transportate, conform legislaţiei în vigoare.
    3. Transportatorul va preda la destinaţie produsele primite de la expeditor în parametrii de calitate cu care acestea au fost preluate, ţinându-se cont de eventualele amestecuri cu stocul de operare existent în conducte, de stocul din rezervoarele de primire din rafinării, de abaterile admise ale determinărilor calitative, precum şi de modificările acelor parametri de calitate ce pot apărea independent de acţiunea transportatorului.
    4. În cazul în care pe aceeaşi conductă se transportă mai multe sortimente de ţiţei, la destinaţie se va preda sortimentul de ţiţei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare.
    Condiţii de pompabilitate
    a) Pentru ţiţeiul din import
    1. Expeditorul va preda pentru pompare transportatorului ţiţei care la recepţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    - temperatura de congelare = mai mică cu cel puţin 7°C decât temperatura solului, măsurată pe traseul conductei;
    - vâscozitatea la temperatura minimă a solului: cSt.maxim =
    2. Temperatura solului măsurată pe traseul conductei va fi comunicată zilnic de transportator expeditorului pentru ca acesta să pregătească ţiţeiul conform condiţiilor precizate la pct. 1.
    3. Condiţia de omogenitate:
    ● pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei omogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie se încadrează în limitele de +/- 5 kg/mc), se constituie proba compusă din cele 3 probe individuale prin amestecare proporţională determinându-se caracteristicile ţiţeiului;
    ● pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei neomogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie nu se încadrează în limitele de +/- 5 kg/mc), se recoltează probe punctuale de la nivelele intermediare sau echidistante, astfel încât să fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusă, la care se determină caracteristicile ţiţeiului. De asemenea, se determină densitatea şi pentru probele intermediare;
    ● se verifică conţinutul de apă la proba de aspiraţie care trebuie să fie de maximum 1% (condiţia de recepţie a ţiţeiului).
    b) Pentru ţiţeiul din ţară
    Pentru asigurarea pompării pe conductă a ţiţeiurilor parafinoase acestea trebuie să îndeplinească condiţia de pompabilitate privind punctul de congelare (minimum 7°C sub temperatura solului măsurată pe traseul conductei).
    Recepţia şi predarea
    a) Pentru transport pe conductă
    1. Primirea produselor din producţia internă de la punctele de primire se va face numai pe timpul zilei, prin recepţie la intervalele prevăzute în anexa B, care face parte integrantă din prezentele norme, întocmită de expeditor de comun acord cu transportatorul.
    2. Primirea ţiţeiului din import în punctul de primire Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. se face la solicitarea Societăţii Comerciale OIL TERMINAL - S.A., de regulă pe timpul zilei, pe bază de notificare scrisă, care trebuie să cuprindă următoarele: proprietarul ţiţeiului, numărul rezervorului, cantitatea liberă la pompare, punctul de destinaţie al transportului şi ora la care se efectuează recepţia.
    3. Înainte de umplerea rezervorului în vederea recepţiei se izolează conducta de legătură dintre părţi, prin închiderea şi sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage răspunderea legală pentru partea vinovată.
    4. Recepţia calitativă şi cantitativă a produselor se efectuează în rezervoarele/skiduri de măsură (unde este cazul) şi laboratoarele expeditorului sau transportatorului cu respectarea standardelor de referinţă, prevăzute în anexele C1-C4, care fac parte integrantă din prezentele norme.
    5. În cazul în care transportatorul/expeditorul va pune în funcţiune sisteme automate de măsură a livrărilor de ţiţei (skiduri de măsură) părţile vor agrea şi vor întocmi proceduri de lucru şi măsurare în conformitate cu standardele româneşti şi/sau internaţionale în care se vor specifica modul de determinare a cantităţii de ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid livrate/primite.
    6. Transportatorul împreună cu expeditorul vor întocmi: raportul de încercare, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire, în două exemplare semnate de cele două părţi conform anexelor D1-D5, care fac parte integrantă din prezentele norme.
    7. Predarea către terţi a ţiţeiului şi gazolinei se face de către transportator numai la comunicarea scrisă a expeditorului şi cu acordul părţilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru facturare.
    8. În vederea recepţiei se vor eşantiona probe de către transportator în prezenţa expeditorului.
    9. Din rezervoarele recepţionate se va păstra la transportator sau expeditor, după caz, câte o probă-martor de un litru, sigilată de ambele părţi, timp de ........ zile de la recepţie, pentru analiză în caz de reclamaţie. În caz de litigiu analiza se efectuează la un laborator stabilit de comun acord de ambele părţi contractante. În situaţia în care prin analiza probei-martor reclamaţia se dovedeşte întemeiată, partea în culpă suportă consecinţele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care păstrează probele.
    10. Predarea etanului lichid la destinaţie se face prin contorul transportatorului. Pentru eliminarea neconcordanţelor, prin grija părţilor vor fi verificate cele 3 aparate (al expeditorului, al transportatorului şi al destinatarului).
    11. Expeditorul împreună cu transportatorul vor verifica calitatea etanului lichid care trebuie să corespundă fişei de calitate eliberate de expeditor la predare către transportator. Eventualele neconcordanţe vor fi rezolvate de comun acord.
    b) Pentru transport pe calea ferată
    1. Recepţia cantitativă a ţiţeiului şi gazolinei ce se transportă pe calea ferată se poate face astfel:
    ● la rezervoare, înainte şi după transvazare în/din vagoane, respectându-se instrucţiunile în vigoare prevăzute în anexele C1-C2;
    ● la cazane, prin cântărirea vagoanelor-cisternă la plin şi la gol pe cântare pod-basculă, aprobate metrologic, în prezenţa expeditorului şi transportatorului, întocmindu-se fişa de cântar în care se consemnează: numerele cazanelor, cantitatea brută determinată prin cântărire şi tara înscrisă pe tăbliţa fiecărui vagon-cisternă.
    Pe baza raportului de încercare şi a fişei de cântar, se întocmeşte procesul-verbal de predare-primire a ţiţeiului sau gazolinei, pentru un lot (o navetă) de cazane, care se semnează de către expeditor şi transportator.
    Procesul-verbal de predare-primire a ţiţeiului sau gazolinei va conţine următoarele date:
    - cantitatea brută, determinată prin diferenţa la cântărire între gol şi plin;
    - cantitatea totală de impurităţi (apă, sedimente, sare) determinată pe baza raportului de încercare;
    - cantitatea netă, rezultată ca diferenţă între cantitatea brută determinată prin cântărire şi cantitatea totală de impurităţi.
    Când nu există posibilitatea de transvazare într-un rezervor sau cântărire pe pod-basculă se determină volumul de ţiţei prin calibrare. Standardul de referinţă privind stabilirea cantităţii de ţiţei este SR 1165/2004.
    2. Recepţia calitativă a ţiţeiului şi gazolinei se face de către expeditor, în prezenţa transportatorului, prin eşantionarea probelor manual sau prin sistemul automat, cu întocmirea raportului de încercare.

            Expeditor, Transportator,
        ...................... ................


    ANEXA A1
    la norme

    UNITATEA ........................

                         Fişa de calitate a ţiţeiului

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sortiment Conţinut maxim în apă + % m/m Congelare păcură
              impurităţi mecanice Cloruri
                    (% m/m)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A1 Vest 1 maximum 0,06 sub -15°C
 A3 Vest 1 maximum 0,06 sub -15°C
 A3 Rest 1 maximum 0,06 sub -15°C
 A3 Sel 1 maximum 0,06 sub -30°C
 A3 Nesel 1 maximum 0,06 sub -15°C
 A3 Videle 1 maximum 0,06 sub -30°C
 A3 Ind. 1 maximum 0,06 sub -30°C
 A3 Suplac 1 maximum 0,06 sub -30°C
 B (Olt, Rest) 1 maximum 0,06 între -15 şi 18°C
 C (Mold, Rest) 1 maximum 0,06 peste +18°C
 C Sel 1 maximum 0,06 peste +18°C
 C Marin 1 maximum 0,06 peste +18°C
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Expeditor, Transportator,
        ...................... ................    ANEXA A2
    la norme

    UNITATEA ........................

                           Fişa de calitate a gazolinei

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Caracteristica Valoare admisă Standardele de referinţă
                                                         privind metoda de
                                                            încercare*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Densitate maximum 0,650
 Conţinut de apă maximum 50 ppm
 Presiune de vapori la 37,8°C maximum 15 bar
 Temperatura finală de distilare maximum 215°C
 Compoziţie, conţinut C1-C3 maximum 30% v/v
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Expeditor, Transportator,
        ...................... ................


_____________
    *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.


    ANEXA A3
    la norme

    UNITATEA ........................

                   Fişa de calitate a etanului lichid

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Componenţi Limita % m/m
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   C(1) maximum 3
   C(2) minimum 32
   C(3) maximum 43
   IC(4) maximum 13,5
   IC(4) minimum 12,5
   C(5+) maximum 1
   CO(2) maximum 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Expeditor, Transportator,
        ...................... ................


    ANEXA A4
    la norme

    UNITATEA ......................

                    Fişa de calitate a condensatului

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Caracteristica Valoarea admisă Standardele de referinţă
                                                          privind metoda de
                                                             încercare*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Densitate la 15°C 0,720-0,800 g/cmc
 Conţinut de impurităţi:
 - apă
 - mecanice + apă maximum 1% m/m
 Cloruri maximum 0,06% m/m
 Distilare la 100°C
                              maximum 21% v/v
                                     200°C
                              maximum 80% v/v
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Expeditor, Transportator,
        ...................... ................


_________
    *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.


    ANEXA B
    la norme

    UNITATEA ........................

             Puncte de predare-primire a ţiţeiului, gazolinei, condensatului
                  şi etanului lichid şi periodicitatea predării

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Estimat Perioada de
 crt. Locaţia Punctul de predare Produsul tone/zi recepţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   0 1 2 3 4 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Expeditor, Transportator,
        ...................... ................    ANEXA C1
    la norme

    UNITATEA ..........................

           Lista operaţiilor care se pot efectua (după caz) la recepţia
                             ţiţeiului din ţară

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Standardele de referinţă
 crt. Operaţiunea privind metoda
                                                             de încercare*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Măsurarea stocului, temperaturii ţiţeiului din
    rezervor şi calculul cantităţii
 2. Eşantionare probe
 3. Determinarea densităţii
 4. Determinarea conţinutului de apă
 5. Determinarea conţinutului de cloruri
 6. Determinarea punctului de congelare
 7. Determinarea vâscozităţii cinematice
 8. Determinarea conţinutului de sediment
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Expeditor, Transportator,
        ...................... ................


___________
    *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.


    ANEXA C2
    la norme

    UNITATEA ........................

              Lista operaţiilor care se pot efectua (după caz)
                         la recepţia gazolinei

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Standardele de referinţă
 crt. Operaţiunea privind metoda
                                                             de încercare*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Determinare densitate
  2. Determinarea presiunii de vapori la 37,8°C
  3. Determinarea umidităţii
  4. Compoziţie, conţinut C(1)-C(3)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Expeditor, Transportator,
        ...................... ................


__________
    *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.


    ANEXA C3
    la norme

    UNITATEA ....................

             Lista operaţiilor care se pot efectua (după caz)
                     la recepţia condensatului

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Standardele de referinţă
 crt. Operaţiunea privind metoda
                                                             de încercare*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Măsurarea stocului, temperaturii ţiţeiului din
     rezervor şi calculul cantităţii
  2. Eşantionare probe
  3. Determinarea densităţii
  4. Determinarea conţinutului de apă
  5. Determinarea conţinutului de cloruri
  6. Determinarea punctului de congelare
  7. Determinarea vâscozităţii cinematice
  8. Determinarea conţinutului de sediment
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Expeditor, Transportator,
        ...................... ................

___________
    *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.


    ANEXA C4
    la norme

    UNITATEA ........................

            Lista operaţiilor care se pot efectua (după caz)
                   la recepţia ţiţeiului din import

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Standardele de referinţă
 crt. Operaţiunea privind metoda
                                                             de încercare*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Măsurarea stocului, temperaturii ţiţeiului din
     rezervor şi calculul cantităţii nete
  2. Eşantionarea probelor
  3. Determinarea densităţii
  4. Determinarea conţinutului de apă prin metoda distilării
  5. Determinarea conţinutului de cloruri
  6. Determinarea punctului de congelare
  7. Determinarea vâscozităţii cinematice
  8. Determinarea sedimentului prin extracţie
  9. Determinarea conţinutului de sulf
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Expeditor, Transportator,
        ...................... ................

__________
    *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.


    ANEXA D1
    la norme

           - model de raport de încercare a ţiţeiului din import -

    UNITATEA .....................

                          Raport de încercare
                       nr. ......... data ..........

    Ţiţei probă .............. din rezervor nr. ..................
    Predat de ....................................................

┌────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┐
│ Caracteristici │ U.M. │Valoarea│ Valoarea │Metoda de│
│ │ │ admisă │determinată│încercare│
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Temperatură ţiţei în laborator │°C │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Densitate ţiţei la temperatura din │ │ │ │ │
│laborator │g/cmc │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Densitate la 15°C în vid │g/cmc │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Densitate la 15°C în aer │g/cmc │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Vâscozitate la temperatura solului │Cst. │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Conţinut sulf │% m/m │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Temperatura de congelare │°C │ │ │ │
├─────────────────────────┬──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Conţinut de impurităţi │Apă │% m/m │ │ │ │
│ ├──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │Sediment │% m/m │ │ │ │
│ ├──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │Cloruri │% m/m │ │ │ │
│ ├──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │ │ │
│ │impurităţi│% m/m │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┘

            Expeditor, Transportator,
        ...................... ................


             - model de raport de încercare a ţiţeiului din ţară -

    UNITATEA .....................

                             Raport de încercare
                           nr. ....... data ........

    Ţiţei probă .......... din rezervor nr. ...........
    Predat de ................................

┌────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┐
│ Caracteristici │ U.M. │Valoarea│ Valoarea │Metoda de│
│ │ │ admisă │determinată│încercare│
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Temperatură ţiţei în laborator │°C │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Densitate ţiţei la temperatura din │ │ │ │ │
│laborator │g/cmc │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Densitate la 15°C în vid │g/cmc │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Densitate la 15°C în aer │g/cmc │ │ │ │
├─────────────────────────┬──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Conţinut de impurităţi │Apă │% m/m │ │ │ │
│ ├──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │Sediment │% m/m │ │ │ │
│ ├──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │Cloruri │% m/m │ │ │ │
│ ├──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │ │ │
│ │impurităţi│% m/m │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┘

            Expeditor, Transportator,
        ...................... ................    ANEXA D2
    la norme

               - model de raport de încercare a gazolinei -

    UNITATEA .....................

                         Raport de încercare
                       nr. ........ data ........

    Gazolină probă ........... din rezervor (tanc) nr. ..............
    Predat de ...........................................

┌────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┐
│ Caracteristici │ U.M. │Valoarea│ Valoarea │Metoda de│
│ │ │ admisă │determinată│încercare│
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Densitate │g/cmc │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Presiune de vapori la............ │bar │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Temperatură finală distilare │°C │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Compoziţie │% v/v │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Conţinut apă │ppm │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┘

           Expeditor, Transportator,
        ................ .....................    ANEXA D3
    la norme

                                Bon provizoriu

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [siglă]CONPET │
│ │
│Depozitul .......................... │
│Bon provizoriu nr. ................ │
│ │
│ │
│ Pentru rezervorul nr. ............. │
│Rezervor plin │
│Predător ....................................................... │
│Primitor ....................................................... │
│Data ................................................ │
│Ora ................................................. │
│ │
│ ┌────┬─────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────┐ │
│ │Nr. │ │ │Valoarea │ │
│ │crt.│ Caracteristici │ U.M. │determinată │ │
│ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤ │
│ │ 1. │Înălţime stoc │ cm │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤ │
│ │ 2. │Temperatură rezervor │ °C │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤ │
│ │ 3. │Factor corecţie volum │ │ │ │
│ └────┴─────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┘ │
│ │
│ Am predat. Am primit. │
│ │
│ Rezervor stoc "la gol" │
│ Predător ............................................................. │
│ Primitor ............................................................. │
│ Data ................................................ │
│ Ora ................................................. │
│ │
│ ┌────┬─────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────┐ │
│ │Nr. │ │ │Valoarea │ │
│ │crt.│ Caracteristici │ U.M. │determinată │ │
│ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤ │
│ │ 1. │Înălţime stoc │ cm │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤ │
│ │ 2. │Temperatură rezervor │ °C │ │ │
│ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤ │
│ │ 3. │Factor corecţie volum │ │ │ │
│ └────┴─────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┘ │
│ │
│ Am predat. Am primit. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA D4
    la norme

    [siglă
     CONPET]

                    Proces-verbal de predare-primire gazolină
                        nr. .............. data .........

    Expeditor ............................

┌────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tanc sau│Calibrare│ Datele recepţiei │
│rezervor│ l/cm ├────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │ Stoc │ Măsură │ Cantităţi │
│ │ │ ├────┬──────────┬───────────┼───────┬────┬─────────┤
│ │ │ │ cm │densitatea│temperatura│ litri │ kg │ kg │
│ │ │ │ │ │ °C │ │ │recepţie │
├────────┼─────────┼────────┼────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │Plin │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │Plin │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │Plin │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │Plin │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │Gol │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼─────────┤
│ │ │Plin │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴────────┴────┴──────────┴───────────┴───────┴────┴─────────┘

                     TOTAL:

               Predător, Primitor,
           ................... ....................    ANEXA D5
    la norme

    [siglă
     CONPET]

    Depozit .........................

                   Proces-verbal de predare-primire ţiţei
                      nr. ........... data ..........

    Expeditor ................


┌────────┬────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────┬─────────┐
│Rezervor│Măsură │Tempera-│ Nr. │Densitatea │Impurităţi│ Volum │Deplasare│ Volum │Factor de │Volum │Cantitate│Canti-│Cantitate│
│nr. │rezervor│tură │raportului│la 15°C(ae)│ totale │ total │ capac │ total │corecţie │ brut │ brută │tate │ netă │
│ │ [cm] │rezervor│de încer- │[g/cmc ] │[% m/m] │calibrare│ [litri] │corectat│volum │[litri] │ [kg] │impuri│ [kg] │
│ │ │ [°C] │care │ │ │ [litri] │ │[litri] │[tab. 54 A│ │ │tăţi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform │ │ │ [kg] │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ STAS │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ASTM D │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1250/2004]│ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7- 8* │ │7 x 10 │ │12 x 6│12 - 13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9* x 10 │ 5 x 11 ├──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100 │ │
├────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8* │ 9* │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│Plin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│Gol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│Dife- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│renţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────┴─────────┘    Observaţii ............................................................................................................
    Conform B.P. nr. .............................................

    NOTE:
    1. Rubricile 8*şi 9* sunt valabile în cazul rezervoarelor cu capac plutitor.
    2. Pentru rezervoarele cu capac plutitor 11 = 9*x10.

             Predător,
       ........................... Vizat
                                             ──────────────
             Primitor, Inspector,
       ........................... ....................    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                               DEFINIŢII
    Act adiţional - actul scris, încheiat între părţile contractante, prin care se aduc modificări sau completări contractului.
    An calendaristic - perioada de 12 luni începând cu 1 ianuarie şi încheindu-se la 31 decembrie.
    An contractual - perioada de 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului.
    Balanţă - documentul care reflectă evoluţia cantităţilor de ţiţei primite, pompate şi predate pe o perioadă determinată.
    Bon provizoriu - documentul primar de primire şi predare a ţiţeiului care atestă parametrii iniţiali (înălţimea lichidului, temperatura, densitatea, impurităţile mecanice şi conţinutul de sare), ce vor fi folosiţi ulterior pentru determinarea masei nete (kg).
    Raport de încercare - certificatul de calitate care atestă proprietăţile fizico-chimice ale ţiţeiului care va fi transportat.
    Contract - actul juridic încheiat între expeditor şi transportator pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid.
    Condensat - amestec de hidrocarburi lichide, constituite din produse cu tensiune joasă de vapori, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiţi parametrii de presiune şi temperatură.
    Consum tehnologic normat - cota procentuală din cantitatea primită, admisă de părţile contractante ca pierdere pe timpul transportului.
    Consum tehnologic efectiv - cantitatea de produs determinată la inventarierea stocului, ţinându-se seama de cantităţile primite, cantităţile predate şi stocul iniţial de ţiţei.
    Densitate - masa pe unitate de volum la 15°C sau la 20°C, exprimată în g/cmc.
    Durata contractului - perioada pentru care se încheie contractul.
    Expeditor - persoana care, în nume propriu şi pe seama sa sau în numele şi pe seama unui terţ, încheie contractul de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid.
    Etan - o hidrocarbură obţinută prin separarea gazelor de sondă, ce trebuie transportată sub forma lichidă de la punctul de primire la punctul de predare la anumiţi parametrii de presiune şi debit.
    Forţă majoră - evenimentul independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil apărut după încheierea contractului care determină dispariţia bunurilor sau împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    Gazolină - fracţiune petrolieră lichidă, sub presiune, cuprinzând hidrocarburi C1 ● C15, rezultată din degazolinarea gazelor prin diferite procedee.
    Notificare - orice comunicare având legătură cu contractul, făcută în scris celeilalte părţi şi transmisă prin fax, e-mail sau scrisoare recomandată. Data notificării este data confirmării de primire a faxului sau data depunerii la poştă a scrisorii recomandate.
    Părţi contractante - expeditorul şi transportatorul.
    Proces-verbal de predare-primire - documentul care atestă calitatea şi cantitatea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid predate, respectiv primite.
    Produse - ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid.
    Program de transport - programul cu cantităţile contractate de expeditor în vederea transportului.
    Punct de primire - locul nominalizat de expeditor, în care transportatorul primeşte cantitativ şi calitativ ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul lichid.
    Punct de predare - locul nominalizat de expeditor, în care transportatorul predă cantitativ şi calitativ ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul lichid.
    Rafinării oprite - nefuncţionarea acestora, determinată de reviziile şi opririle prevăzute să aibă loc la instalaţiile de prelucrare şi la rampele de descărcare.
    Sistem naţional de transport - ansamblul actual de conducte şi staţii de pompare, precum şi instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, care asigură transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid între punctele de primire şi punctele de predare.
    Stoc de operare - cantitatea de produs corespunzătoare volumului interior al conductei (zestrea conductei) şi stocului mort din rezervoare care au caracter de permanenţă şi nu fac obiectul transportului. Rolul stocului de operare este acela de a asigura siguranţa tehnologică a Sistemului naţional de transport şi participă ca element accesoriu la activitatea de transport, fără de care activitatea de transport nu se poate efectua.
    Stoc mort din rezervor - cantitatea de produs corespunzătoare nivelului din rezervor la care nu mai poate fi pompat produsul.
    Stoc fizic - cantitatea de ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid existentă în conducte, rezervoare sau cazane de cale ferată aflată în proprietatea expeditorului şi/sau a transportatorului.
    Şlam - deşeu periculos de natură organică şi anorganică care se separă de ţiţei şi se depune în rezervor în urma procesului de depozitare.
    Terţ - persoană în numele şi pe seama căreia, în baza împuternicirii primite, expeditorul exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile potrivit clauzelor contractuale.
    Transport - activitatea de primire, condiţionare, pompare şi predare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid.
    Transportator - concesionar al Sistemului naţional de transport - persoană juridică română care efectuează primirea, depozitarea, transportul şi predarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid la rafinărie.
    Ţiţei - amestec de hidrocarburi lichide, ce se poate încadra în sortimentele parafinos, semiparafinos şi asfaltos, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiţi parametri de presiune şi temperatură.
    Ţiţei liber la pompare - ţiţei degrevat de orice sarcini, inclusiv cele fiscale.
    Trimestru - fiecare dintre perioadele de 3 luni consecutive în care este împărţit anul calendaristic.
    Zestrea conductei - cantitatea de fluid, în condiţiile de presiune şi temperatură de operare, corespunzător volumului interior al ţevii, fără de care nu se poate efectua transportul pe conductă. Rolul zestrei conductei este acela de a asigura siguranţa tehnologică a Sistemului naţional de transport şi participă ca element accesoriu la activitatea de transport, fără de care activitatea de transport nu se poate efectua.

               Expeditor, Transportator,
           .................. ...................


    ANEXA 3
    la contractul-cadru

    Unitatea ........................

                                   PROGRAM DE TRANSPORT
                                  pentru anul ...............                                                                            - tone -
┌────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┐
│Nr. │Punctul de│Sortimentul│Punctul de│Total│Ian.│Febr.│Mart.│Apr.│Mai│Iun.│Iul.│Aug.│Sept.│Oct.│Nov.│Dec.│
│crt.│ primire │ │ predare │ an │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┘

                 Expeditor, Transportator,
           ...................... .........................    ANEXA 3.1
    la contractul-cadru

    Unitatea ........................

                      PROGRAM DE TRANSPORT ŢIŢEI ŞI GAZOLINĂ CU CAZANE
                               pentru anul ...................

┌─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┐
│Sucursala│ Schela │ Rampa de │ Calitate │ An │ Medie │ Destinaţie │
│ │ │ încărcare │ │(tone) │(tone/zi) │ │
├─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┘

             Expeditor, Transportator,
           ............... ..................    ANEXA 4
    la contractul-cadru

   Unitatea ........................

                                LIMITELE MAXIME ANUALE
         admise drept consumuri tehnologice pentru activităţile de primire,
      depozitare, transport şi predare a ţiţeiului, gazolinei şi condensatului

    - ţiţei din ţară = ...............%
    - ţiţei marin = ...............%
    - ţiţei din import = ...............%
    - gazolină = ...............%
    - condensat = ...............%

             Expeditor, Transportator,
           ............... ..................


    ANEXA 5
    la contractul-cadru

    Unitatea ........................

                                      SITUAŢIA
               privind spaţiul de depozitare a gazolinei şi a etanului
                                lichid în caz de avarii

┌────┬───────────┬───────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Produsul │ Punctul de depozitare │ Capacitatea (tone) │
├────┼───────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────────────────┴─────────────────────┘

             Expeditor, Transportator,
           ............... ..................    ANEXA 6
    la contractul-cadru

    Unitatea ........................

                              LISTA
             cuprinzând documentele şi termenele de transmitere


┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Denumirea documentului │ Termenul de transmitere │Întocmit de ........│
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 1. │Predarea ţiţeiului, gazolinei, │ │ │
│ │condensatului şi etanului lichid │ a doua zi a decadei │transportator │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2. │Program de predare a produselor │ 10 zile lucrătoare înainte │ │
│ │estinate prelucrării │ de începerea lunii │expeditor │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 3. │Graficul lunar al transportului │cel mai târziu pe data de 5 │expeditor │
│ │ţiţeiului şi gazolinei cu cazane │pentru luna următoare │ │
│ │de cale ferată │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 4. │Graficul anual al transportului │cel mai târziu pe data de 15 │expeditor │
│ │ţiţeiului şi gazolinei cu cazane │noiembrie pentru anul următor│ │
│ │de cale ferată │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 5. │Balanţa de transport al ţiţeiului │a opta zi lucrătoare a lunii │transportator │
│ │şi gazolinei cu cazane de cale │următoare │ │
│ │ferată lunară şi cumulat an │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 6. │Raport de sinteză privind │zilnic (telefon/fax) │transportator │
│ │activitatea de transport al │ │ │
│ │ţiţeiului pe conductă şi cale │ │ │
│ │ferată │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 7. │Balanţa de transport al produselor│a opta zi lucrătoare a lunii │transportator │
│ │lunară, la schimbarea preţului │următoare │ │
│ │produselor şi cumulat an │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 8. │Graficul de încărcare şi sosire la│săptămânal │transportator │
│ │destinaţie a navetelor de cale │ │ │
│ │ferată │ │ │
└────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┘

             Expeditor, Transportator,
           ............... ..................    ANEXA 7.1
    la contractul-cadru

                                       BALANŢA (MIŞCAREA)
               ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid


┌────┬──────────────────┬────┬────┬────┬───┬─────┬──────┬─────┬──────┬───┬────┬───┬────┬─────┬────┬─────┬─────────┬────────┬───────────┐
│Nr. │ │A1 │ A3 │ A3 │A3 │ A3 │ A3 │ A3 │ A3 │ B │ B │ C │ C │ C │ C │Total│Condensat│Gazolină│Etan lichid│
│crt.│ Locaţia │Vest│Vest│Rest│Sel│Nesel│Videle│Indep│Suplac│Olt│Rest│Sel│Mold│Marin│Rest│ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Stoc 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Primiri + stoc 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Transfer 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Total intrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Total livrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Terţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Transfer gazolină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Transfer 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Total ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Stoc 2 Conpet │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼────┼───┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼────┼─────┼────┼─────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Stoc 2 terţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴────┴────┴────┴───┴─────┴──────┴─────┴──────┴───┴────┴───┴────┴─────┴────┴─────┴─────────┴────────┴───────────┘

                    Transportator,
                 ......................    ANEXA 7.2
    la contractul-cadru

                                BALANŢA (MIŞCAREA)
                ţiţeiului transportat pe reţeaua de conducte pentru
                                ţiţeiul din import

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┐
│ │Luna │Cumulat an │
│ │[kg] │ [kg] │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Stoc iniţial │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Primit de la Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Primit + Stoc │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Transfer │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Total intrări │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Livrat la Rafinăria ......................... │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Consum tehnologic efectiv │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Total ieşiri │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤
│Stoc final │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────┘

                      Transportator,
                ...........................


                      ___________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice