Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 17 din 20 decembrie 2012  privind functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 17 din 20 decembrie 2012 privind functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012

    Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 404 şi 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte regulile de funcţionare a sistemului de plăţi TARGET2-România, care este componenta naţională a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2).
    ART. 2
    (1) Regulile de funcţionare a sistemului de plăţi TARGET2-România sunt prevăzute în anexele II şi V, dispoziţiile referitoare la acordarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit) sunt prevăzute în anexa III şi procedurile de decontare pentru sistemele auxiliare sunt prevăzute în anexa IV.
    (2) Regulile de funcţionare sunt aplicabile participanţilor la sistemul de plăţi TARGET2-România care au încheiat cu Banca Naţională a României contractul de participare la sistem prevăzut în anexa I.
    (3) Anexele I-V*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
-----
    *) Anexele I-V se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. 3
    (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
    (2) Dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. a) şi b), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 24 alin. (5), art. 25 şi 26 din anexa II, punctul 8 din apendicele VI, apendicele VII, definiţiile sau părţile de definiţii privind modalitatea lichiditate agregată (AL) din art. 1 al anexei II, referirile la modalitatea AL sau grup AL din art. 23, art. 24 alin. (4), (6) şi (7) din anexa II şi din paragrafele 9-11 din apendicele VI, anexa III, precum şi orice alte dispoziţii privind lichiditatea agregată şi creditul pe parcursul zilei (intraday credit) intră în vigoare la data aderării României la Eurosistem.
    (3) Începând cu data aderării României la Eurosistem, Banca Naţională a României va putea acorda participanţilor la TARGET2-România credit pe parcursul zilei şi va oferi metodele de agregare a lichidităţii prevăzute de regulile de funcţionare a sistemului TARGET2-România.
    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2011 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 şi 443 bis din 24 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   Preşedintele Consiliului de administraţie
                        al Băncii Naţionale a României,
                           Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 20 decembrie 2012.
    Nr. 17.

    ANEXA I

         Contract de participare la sistemul de plăţi TARGET2-România

    Între:
    Banca Naţională a României, cu sediul central în str. Lipscani nr. 25, cod poştal 030031, sector 3, Bucureşti, reprezentată de (Numele reprezentantului), având funcţia de (Funcţia reprezentantului) şi de (Numele reprezentantului), având funcţia de (Funcţia reprezentantului), în calitate de operator al sistemului TARGET2-România
    şi
    (Denumirea instituţiei solicitante), cu sediul social/real în (Adresa sediului social/sediului real din România), înmatriculat în registrul comerţului cu nr. (Numărul), având codul fiscal/codul unic de înregistrare (Cod), reprezentată de (Numele reprezentantului), având funcţia de (Funcţia reprezentantului) şi de (Numele reprezentantului), având funcţia de (Funcţia reprezentantului), cu persoană de contact (Nume şi prenume), telefon (Telefon), fax (Fax), adresă e-mail (E-mail), denumit în continuare "Participantul",

    a intervenit prezentul contract de participare la sistemul TARGET2-România:

    ART. 1
    (Denumirea instituţiei solicitante) dobândeşte calitatea de participant la sistemul TARGET2-România începând cu data de (data convenită).
    ART. 2
    Participarea la sistemul TARGET2-România este guvernată de regulile de sistem ale TARGET2-România stabilite prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. (număr/data).
    ART. 3
    Banca Naţională a României poate oricând modifica unilateral regulile de sistem ale TARGET2-România, aceste modificări fiind aduse la cunoştinţa participanţilor prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 4
    Contractul se încheie pe durată nelimitată.
    ART. 5
    (1) Relaţia bilaterală dintre Banca Naţională a României şi participanţii la TARGET2-România este guvernată de legea română.
    (2) Fără a aduce atingere competenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, orice litigiu rezultat dintr-un element referitor la relaţia menţionată la alineatul (1) este de competenţa exclusivă a instanţelor competente din România.
    (3) În privinţa raportului juridic dintre BNR şi participanţi, locul executării este România.
    ART. 6
    Prezentul contract este încheiat astăzi, (data încheierii), în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

                           BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

  (Nume şi prenume persoană autorizată) (Nume şi prenume persoană autorizată)

                 (Funcţia) (Funcţia)

                (Semnătură) (Semnătură)


                       Denumirea instituţiei solicitante

  (Nume şi prenume persoană autorizată) (Nume şi prenume persoană autorizată)

                 (Funcţia) (Funcţia)

                (Semnătură) (Semnătură)

    Ştampila instituţiei    ANEXA II


                      REGULI DE SISTEM ALE TARGET2-ROMÂNIA

    TITLUL I
    DISPOZIŢII GENERALE

    ART. 1
    Definiţii
    În sensul prezentelor reguli de sistem (denumite în continuare "reguli"), se aplică următoarele definiţii:
    (1) "acces multiadresant" (multi-addressee access) înseamnă facilitatea prin care sucursalele sau instituţiile de credit stabilite în Spaţiul Economic European (SEE) pot accesa sistemul component al TARGET2 relevant prin iniţierea ordinelor de plată direct către şi/sau primirea plăţilor direct de la sistemul component al TARGET2; această facilitate permite acestor entităţi să-şi iniţieze ordinele de plată prin contul PM al participantului direct, fără implicarea acelui participant direct,
    (2) "acord AL" (AL agreement) înseamnă acordul multilateral de agregare a lichidităţii, încheiat între membrii grupului AL şi băncile lor centrale naţionale AL respective, în scopul utilizării metodei AL,
    (3) "autorizare de debitare directă" (direct debit authorisation) înseamnă o instrucţiune generală dată de un plătitor băncii sale centrale prin care această bancă centrală este abilitată şi obligată să debiteze contul plătitorului în baza unei instrucţiuni de debitare directă provenită de la un beneficiar,
    (4) "bancă centrală din Eurosistem" (Eurosystem CB) înseamnă BCE sau o bancă centrală naţională din zona euro,
    (5) "bancă centrală naţională AL" (AL NCB) înseamnă o bancă centrală naţională din zona euro care este parte la un acord AL şi care are calitatea de contraparte pentru membrii grupului AL care participă la sistemul său component al TARGET2,
    (6) "bancă centrală naţională conectată" (connected NCB) înseamnă o bancă centrală naţională, alta decât o bancă centrală din Eurosistem, care este conectată la TARGET2 în temeiul unui acord specific,
    (7) "bancă centrală naţională din zona euro" (euro area NCB) înseamnă banca centrală naţională a unui stat membru a cărui monedă este euro,
    (8) "bancă centrală naţională manager" (managing NCB) înseamnă banca centrală naţională AL a sistemului component al TARGET2 la care participă managerul grupului AL,
    (9) "bănci centrale naţionale care furnizează SSP" (SSP-providing NCBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banque de France şi Banca d'Italia, în calitatea lor de bănci centrale care construiesc şi operează SSP în beneficiul Eurosistemului,
    (10) "bănci centrale" [central banks (CBs)] înseamnă băncile centrale din Eurosistem şi băncile centrale naţionale conectate,
    (11) "beneficiar" (payee), cu excepţia cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 39 din prezenta anexă, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi creditat ca urmare a decontării unui ordin de plată,
    (12) "cauză care determină executarea" (enforcement event) înseamnă, în privinţa unui membru al unui grup AL: (a) oricare dintre situaţiile de neîndeplinire a obligaţiilor menţionate la articolul 34 alineatul (1); (b) orice altă situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor sau eveniment menţionate la articolul 34 alineatul (2) în legătură cu care Banca Naţională a României (BNR), luând în considerare gravitatea situaţiei de neîndeplinire a obligaţiilor sau a evenimentului respectiv, a decis fie că trebuie executată o garanţie reală mobiliară în conformitate cu articolul 25b, fie că trebuie executate activele pentru garantare în conformitate cu articolul 25c, fie că trebuie declanşată o compensare bilaterală (set-off) a creanţelor în conformitate cu articolul 26; sau (c) orice decizie de suspendare sau de încetare a accesului la creditul pe parcursul zilei (intraday credit);
    (13) "cod de identificare a entităţii (BIC)" [Business Identifier Code (BIC)] înseamnă un cod, astfel cum este acesta definit de standardul ISO nr. 9362,
    (14) "cont local" (Home Account) înseamnă un cont deschis în afara PM de către o bancă centrală pentru o entitate eligibilă pentru a deveni participant indirect,
    (15) "cont PM" (PM account) înseamnă un cont deschis la o bancă centrală de un participant la TARGET2 în PM, cont necesar unui astfel de participant la TARGET2 pentru: (a) a iniţia ordine de plată sau a primi plăţi prin intermediul TARGET2; şi (b) a deconta astfel de plăţi la o astfel de bancă centrală,
    (16) "credit pe parcursul zilei" (intraday credit) înseamnă credit acordat pe o perioadă mai scurtă de o zi de operare,
    (17) "disfuncţionalitate tehnică a TARGET2" (technical malfunction of TARGET2) înseamnă orice dificultate, defecţiune sau întrerupere în funcţionare a infrastructurii tehnice şi/sau a sistemelor informatice utilizate de TARGET2-România sau orice alt eveniment care face imposibilă executarea şi finalizarea procesării în aceeaşi zi a plăţilor în TARGET2-România;
    (18) "etapă de procesare iniţială" (entry disposition) înseamnă o etapă în procesarea plăţilor pe parcursul căreia TARGET2-România încearcă să deconteze un ordin de plată care a fost acceptat în temeiul articolului 14, prin intermediul unor proceduri specifice astfel cum este descris la articolul 20,
    (19) "facilitate de credit marginală" (marginal lending facility) înseamnă o facilitate permanentă a Eurosistemului pe care contrapărţile o pot folosi pentru a primi credit overnight de la o bancă centrală din Eurosistem la rata prestabilită a dobânzii pentru facilitatea de credit marginală,
    (20) "formular de colectare a datelor statice" (static data collection form) înseamnă un formular elaborat de BNR în scopul înregistrării solicitanţilor de servicii TARGET2-România şi înregistrării oricăror schimbări în legătură cu prestarea acestor servicii,
    (21) "furnizor de servicii de reţea" (network service provider) înseamnă întreprinderea desemnată de Consiliul guvernatorilor BCE pentru a furniza conexiuni computerizate la reţea cu scopul de a iniţia mesaje de plată în TARGET2,
    (22) "grup" (group) înseamnă:
    (a) un ansamblu de instituţii de credit incluse în declaraţiile financiare consolidate ale societăţii-mamă în cazul în care societatea-mamă este obligată să prezinte declaraţii financiare consolidate conform Standardului internaţional de contabilitate nr. 27 (IAS 27), adoptat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2238/2004 al Comisiei*1) şi alcătuit din:
----------
    *1) Regulamentul (CE) nr. 2238/2004 al Comisiei din 29 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul internaţional de raportare financiară (IFRS) nr. 1, Standardele internaţionale de contabilitate (IAS) nr. 1-10, 12-17, 19-24, 27-38, 40 şi 41 şi interpretările Comitetului pentru interpretarea standardelor (SIC) nr. 1-7, 11-14, 18-27 şi 30-33 (JO L 394, 31.12.2004, p. 1).

    (i) o societate-mamă şi una sau mai multe filiale; sau
    (ii) două sau mai multe filiale ale unei societăţi-mamă; sau şi alcătuit
    (b) un ansamblu de instituţii de credit astfel cum este menţionat la litera (a) punctul (i) sau (ii), în cazul în care societatea-mamă nu prezintă declaraţii financiare consolidate în conformitate cu IAS 27, dar poate fi în măsură să satisfacă criteriile definite în IAS 27 pentru includerea lor în declaraţiile financiare consolidate, cu condiţia verificării băncii centrale a participantului direct sau, în cazul unui grup AL, a băncii centrale naţionale manager;
    (c) o reţea bilaterală sau multilaterală de instituţii de credit, care este:
    (i) organizată în baza unui cadru statutar care determină afilierea instituţiilor de credit la o astfel de reţea; sau
    (ii) caracterizată prin mecanisme de cooperare autoorganizate (care promovează, susţin şi reprezintă interesele comerciale ale membrilor săi) şi/sau printr-o solidaritate economică extinsă dincolo de cooperarea normală ce există de obicei între instituţiile de credit, acolo unde asemenea cooperare şi solidaritate sunt permise de statutele sau actele constitutive ale acestor instituţii de credit sau stabilite prin acorduri separate; şi, în fiecare caz menţionat la litera (c), Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat o cerere privind considerarea acestora ca fiind un grup,
    (23) "grup AL" (AL group) înseamnă un grup format din membrii grupului AL care utilizează metoda AL,
    (24) "grup CAI" (CAI group) înseamnă un grup format din participanţi la TARGET2, care folosesc metoda CAI,
    (25) "instituţie de credit" (credit institution) înseamnă fie: (a) o instituţie de credit în sensul articolului 7 alineatul (1) punctul 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului*2), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; sau (b) o altă instituţie de credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care este supusă verificării pe baza unor standarde comparabile cu cele folosite în supravegherea efectuată de o autoritate competentă,
------------
    *2) Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din 27.12.2006

    (26) "instrucţiune de debitare directă" (direct debit instruction) înseamnă o instrucţiune transmisă de un beneficiar către banca sa centrală, în conformitate cu care banca centrală a plătitorului debitează contul plătitorului cu suma specificată în instrucţiune, în baza unei autorizări de debitare directă,
    (27) "întreprindere de investiţii (societate de investiţii)" (investment firm) înseamnă o întreprindere de investiţii (societate de investiţii) în sensul articolului 7 alineatul (1) punctul 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de, credit şi adecvarea capitalului, cu excepţia instituţiilor prevăzute în articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE , cu condiţia ca întreprinderea de investiţii (societatea de investiţii) în cauză să fie:
    (a) autorizată şi supravegheată de o autoritate competentă recunoscută, care a fost desemnată ca atare în temeiul Directivei 2004/39/CE; şi
    (b) îndreptăţită să desfăşoare activităţile menţionate la punctul 1 litera (b), (c), (f), şi (g) din Anexa nr. 91 la Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, modificat şi completat;
    (28) "lichiditate disponibilă" (sau "lichiditate") [available liquidity (or liquidity)] înseamnă un sold creditor al contului PM al unui participant la TARGET2 şi, dacă este cazul, orice linie de credit pe parcursul zilei (intraday credit) acordată de către banca centrală relevantă în legătură cu un astfel de cont,
    (29) "manager al grupului AL" (AL group manager) înseamnă un membru al unui grup AL desemnat de către ceilalţi membri ai grupului AL să administreze lichiditatea disponibilă în cadrul grupului AL pe parcursul zilei de operare,
    (30) "manager al grupului CAI" (CAI group manager) înseamnă un membru al grupului CAI desemnat de către ceilalţi membri ai grupului CAI să monitorizeze şi să distribuie lichiditatea disponibilă în cadrul grupului CAI pe parcursul zilei de operare,
    (31) "membru al grupului AL" (AL group member) înseamnă un participant la TARGET2 care a încheiat un acord AL,
    (32) "mesaj transmis prin intermediul ICM" (ICM broadcast message) înseamnă informaţii puse în mod simultan la dispoziţia tuturor sau numai a unui grup selectat de participanţi la TARGET2 prin intermediul ICM,
    (33) "metoda AL" (AL mode) înseamnă agregarea lichidităţii disponibile în conturile PM,
    (34) "metoda CAI" (CAI mode) înseamnă furnizarea de informaţii consolidate despre cont în legătură cu conturile PM, prin intermediul ICM,
    (35) "modul de plăţi (PM)" [Payments Module (PM)] înseamnă un modul al SSP în care plăţile participanţilor la TARGET2 sunt decontate în conturile PM,
    (36) "modulul informaţii şi control (ICM)" [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite participanţilor să obţină informaţii online şi le oferă posibilitatea de a iniţia ordine de transfer de lichiditate, de a-şi administra lichiditatea şi de a iniţia ordine de plată de substituire (backup payment order) în situaţii de urgenţă,
    (37) "modulul pentru situaţii de urgenţă" (Contingency Module) înseamnă modulul SSP care permite procesarea, în situaţii de urgenţă, a plăţilor critice şi foarte critice,
    (38) "opinie juridică privind capacitatea" (capacity opinion) înseamnă o opinie juridică specifică unui participant, care conţine o evaluare a capacităţii juridice a participantului de a-şi asuma şi de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de prezentele reguli;
    (39) "ordin de plată nedecontat" (non-settled payment order) înseamnă un ordin de plată care nu este decontat în aceeaşi zi de operare în care este acceptat,
    (40) "ordin de plată" (payment order) înseamnă un ordin de transfer credit, un ordin de transfer de lichiditate sau o instrucţiune de debitare directă,
    (41) "ordin de transfer credit" (credit transfer order) înseamnă o instrucţiune dată de un plătitor pentru a pune fonduri la dispoziţia unui beneficiar, prin înregistrarea contabilă într-un cont PM,
    (42) "ordin de transfer de lichiditate" (liquidity transfer order) înseamnă un ordin de plată al cărui scop principal este transferul de lichiditate între conturi diferite ale aceluiaşi participant sau în cadrul unui grup CAI sau al unui grup AL,
    (43) "organism din sectorul public" (public sector body) înseamnă o entitate din cadrul "sectorului public", astfel cum acesta din urmă este definit la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definiţiilor necesare aplicării interdicţiilor menţionate la articolele 104 şi 104b alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (44) "participant indirect" (indirect participant) înseamnă o instituţie de credit stabilită în SEE, care a încheiat un acord cu un participant direct pentru iniţierea de ordine de plată şi primirea de plăţi prin intermediul contului PM al acelui participant direct şi care a fost recunoscut ca participant indirect de un sistem component al TARGET2,
    (45) "participant la TARGET2" (TARGET2 participant) înseamnă orice participant la oricare din sistemele componente ale TARGET2,
    (46) "participant ordonator" (instructing participant) înseamnă un participant la TARGET2 care a iniţiat un ordin de plată,
    (47) "participant" (sau "participant direct") [participant (or direct participant)] înseamnă o entitate care are cel puţin un cont PM deschis la BNR;
    (48) "platformă comună unică (SSP)" [Single Shared Platform (SSP)] înseamnă infrastructura platformei tehnice unice pusă la dispoziţie de băncile centrale naţionale care furnizează SSP,
    (49) "plătitor" (payer), cu excepţia cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 39 din prezenta anexă, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi debitat ca urmare a decontării unui ordin de plată,
    (50) "proceduri de insolvenţă" (insolvency proceedings) înseamnă proceduri de insolvenţă în sensul articolului 2 litera (j) din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare,
    (51) "rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală" (marginal lending rate) înseamnă rata dobânzii aplicabilă facilităţii de credit marginale,
    (52) "sistem auxiliar" [ancillary system] înseamnă un sistem administrat de o entitate stabilită în Spaţiul Economic European (SEE) care este supravegheată şi/sau monitorizată de o autoritate competentă şi care respectă cerinţele privind monitorizarea pentru localizarea infrastructurilor care oferă servicii în euro, astfel cum sunt acestea modificate periodic şi publicate pe website-ul BCE*3), în care sunt transmise reciproc şi/sau compensate plăţi şi/sau instrumente financiare, iar obligaţiile monetare rezultate sunt decontate în TARGET2 în conformitate cu Orientarea BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) şi cu acordul bilateral dintre sistemul auxiliar şi banca centrală aferentă,
---------
    *3) Politica actuală a Eurosistemului pentru localizarea infrastructurii este prevăzută în următoarele declaraţii, disponibile pe site-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu: (a) "Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area" din 3 noiembrie 1998; (b) "The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing" din 27 septembrie 2001; (c) "The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions" din 19 iulie 2007; (d) "The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area" din 20 noiembrie 2008; (e) "The Eurosystem oversight policy framework" din iulie 2011.

    (53) "sistem component al TARGET2" (TARGET2 component system) înseamnă oricare dintre sistemele cu decontare pe baza brută în timp real (RTGS) ale băncilor centrale care fac parte din TARGET2,
    (54) "situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor" (event of default) înseamnă orice eveniment iminent sau existent, a cărui apariţie poate ameninţa îndeplinirea de către un participant a obligaţiilor ce-i revin în temeiul prezentelor reguli sau a oricăror altor reguli care se aplică relaţiei dintre acel participant şi BNR sau oricare altă bancă centrală, inclusiv:
    (a) când participantul nu mai îndeplineşte criteriile de acces prevăzute la articolul 4 sau condiţiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (i);
    (b) deschiderea procedurilor de insolvenţă împotriva participantului;
    (c) depunerea unei cereri referitoare la procedura menţionată la litera (b);
    (d) emiterea de către participant a unei declaraţii scrise privind incapacitatea sa de a-şi plăti în întregime sau parţial datoriile sau de a-şi îndeplini obligaţiile legate de utilizarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit);
    (e) încheierea de către participant a unui acord sau a unui aranjament general amiabil cu creditorii săi;
    (f) când participantul este, sau banca sa centrală consideră că este, insolvabil sau incapabil de a-şi achita datoriile;
    (g) când soldul creditor al contului PM al participantului sau toate, ori o parte importantă a activelor participantului fac obiectul unui ordin de blocare, popririi/sechestrului, confiscării sau oricărei alte proceduri care are ca scop apărarea interesului public sau a drepturilor creditorilor participantului;
    (h) când participarea participantului la un alt sistem component al TARGET2 şi/sau la un sistem auxiliar a fost suspendată sau i s-a pus capăt;
    (i) când orice declaraţie asupra unor elemente esenţiale sau declaraţie precontractuală dată de participant sau despre care se presupune că a fost dată de participant conform legii aplicabile este incorectă sau falsă;
    (j) cesionarea tuturor activelor participantului sau a unei părţi importante a acestora,
    (55) "specificaţii funcţionale detaliate pentru utilizator (UDFS)" [User Detailed Functional Specifications (UDFS)] înseamnă cea mai actualizată versiune a UDFS şi reprezintă documentaţia tehnică care prezintă detaliat modul în care un participant interacţionează cu TARGET2.
    (56) "sucursală" (branch) înseamnă o sucursală în sensul articolului 7 alineatul (1) punctul 31 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;
    (57) "suspendare" (suspension) înseamnă blocarea temporară a drepturilor şi a obligaţiilor unui participant pentru o perioadă ce urmează să fie stabilită de BNR;
    (58) "TARGET2" (TARGET2) înseamnă ansamblul format din toate sistemele componente ale TARGET2 ale băncilor centrale,
    (59) "TARGET2-România" (TARGET2-[insert CB/country reference])" înseamnă sistemul component al TARGET2 al BNR;
    (60) "TARGET2 CUG" (TARGET2 CUG) înseamnă un subgrup de clienţi ai furnizorului de servicii de reţea grupaţi în scopul utilizării de către aceştia a serviciilor şi a produselor relevante ale furnizorului de servicii de reţea atunci când accesează PM,
    (61) "titular de BIC adresabil" (addressable BIC holder) înseamnă o entitate care: (a) are atribuit un cod de identificare a entităţii (BIC); (b) nu este recunoscută ca participant indirect; şi (c) este un corespondent sau un client al unui participant direct sau o sucursală a unui participant direct sau indirect şi poate transmite ordine de plată către şi primi plăţi de la un sistem component al TARGET2, prin intermediul participantului direct,
    (62) "zi de operare" (business day) înseamnă orice zi în care TARGET2 este deschis pentru decontarea ordinelor de plată, astfel cum este precizat în apendicele V.
    ART. 2
    Apendice
    (1) Următoarele apendice constituie parte integrantă din prezentele reguli:
    Apendicele I: Specificaţii tehnice pentru procesarea ordinelor de plată
    Apendicele II: Schema de compensaţie pentru TARGET2
    Apendicele III: Termeni de referinţă pentru opiniile juridice privind capacitatea şi ţara
    Apendicele IV: Proceduri de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă
    Apendicele V: Programul de operare
    Apendicele VI: Lista comisioanelor şi facturarea
    Apendicele VII: Acord privind agregarea lichidităţii
    (2) În caz de conflict sau inadvertenţe între conţinutul oricărui apendice şi conţinutul oricărei alte prevederi din prezentele reguli, prevalează acesta din urmă.
    ART. 3
    Descriere generală a TARGET2-România şi TARGET2
    (1) TARGET2 asigură decontarea pe bază brută în timp real a plăţilor în euro, cu decontare în banii băncii centrale.
    (2) În TARGET2-România sunt procesate următoarele ordine de plată:
    (a) ordine de plată rezultate în mod direct din, sau iniţiate în legătură cu, operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului;
    (b) decontarea pasului în euro al operaţiunilor de schimb valutar care implică Eurosistemul;
    (c) decontarea transferurilor în euro rezultate din tranzacţii în sistemele transfrontaliere de compensare a plăţilor de mare valoare;
    (d) decontarea transferurilor în euro rezultate din tranzacţii în sistemele de plăţi de mică valoare în euro de importanţă sistemică; şi
    (e) orice alte ordine de plată în euro adresate participanţilor la TARGET2.
    (3) TARGET2 este stabilit şi funcţionează pe baza SSP. Eurosistemul precizează configuraţia şi caracteristicile tehnice ale SSP. Serviciile aferente SSP sunt furnizate de băncile centrale naţionale care furnizează SSP în beneficiul băncilor centrale din Eurosistem, în baza unor acorduri separate.
    (4) BNR este furnizorul de servicii în temeiul prezentelor reguli. Actele şi omisiunile băncilor centrale naţionale care furnizează SSP sunt considerate ca fiind actele şi omisiunile BNR, pentru care aceasta îşi asumă răspunderea în conformitate cu articolul 31 de mai jos. Participarea în conformitate cu prezentele reguli nu dă naştere unei relaţii contractuale între participanţi şi băncile centrale naţionale care furnizează SSP când acestea din urmă acţionează în această calitate. Instrucţiunile, mesajele sau informaţiile pe care un participant le primeşte de la sau le trimite către SSP în legătură cu serviciile prestate în temeiul prezentelor reguli sunt considerate a fi primite de la sau trimise către BNR.
    (5) TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăţi, fiind compus din toate sistemele componente ale TARGET2, care sunt desemnate ca "sisteme" în conformitate cu legile interne care transpun Directiva 98/26/CE . TARGET2-România este desemnat ca "sistem" prin articolul 13 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare.
    (6) Participarea la TARGET2 intră în vigoare prin participarea la un sistem component al TARGET2. Prezentele reguli descriu drepturile şi obligaţiile reciproce ale participanţilor la TARGET2-România şi ale BNR. Regulile de procesare a ordinelor de plată (titlul IV) se referă la toate ordinele de plată iniţiate sau la plăţile primite de oricare din participanţii la TARGET2.

    TITLUL II
    PARTICIPARE

    ART. 4
    Criterii de acces
    (1) Pentru participarea directă la TARGET2-România sunt eligibile următoarele tipuri de entităţi:
    (a) instituţii de credit stabilite în SEE, inclusiv când acestea acţionează printr-o sucursală stabilită în SEE;
    (b) instituţii de credit stabilite în afara SEE, cu condiţia ca acestea să acţioneze printr-o sucursală stabilită în SEE;
    (c) bănci centrale naţionale ale statelor membre şi BCE;
     cu condiţia ca entităţile prevăzute la literele (a) şi (b) să nu facă obiectul unor măsuri restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre în temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (b), articolului 75 sau articolului 215 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, măsuri a căror punere în aplicare, din perspectiva BNR după informarea BCE, este incompatibilă cu buna funcţionare a TARGET2.
    (2) BNR poate, la alegerea sa, să admită ca participanţi direcţi şi următoarele entităţi:
    (a) departamentele de trezorerie ale guvernelor centrale sau regionale ale statelor membre, active pe pieţele monetare;
    (b) organismele din sectorul public din statele membre, autorizate să deschidă conturi pentru clienţi;
    (c) întreprinderile de investiţii (societăţile de investiţii) stabilite în SEE;
    (d) entităţile care administrează sistemele auxiliare şi acţionează în această calitate;
    (e) instituţiile de credit sau oricare dintre entităţile de tipul celor enumerate la literele (a)-(d), în ambele cazuri, când acestea sunt stabilite într-o ţară cu care Uniunea a încheiat un acord monetar care permite accesul oricăror astfel de entităţi la sistemele de plăţi din Uniune, în condiţiile stabilite prin acordul monetar şi cu condiţia ca regimul juridic aplicabil în acea ţară să fie echivalent cu legislaţia aplicabilă în Uniune.
    (3) Instituţiile emitente de monedă electronică, în sensul articolului (7) alineatul 1 punctul 10 litera (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, nu pot participa la TARGET2-România.
    ART. 5
    Participanţi direcţi
    (1) Participanţii direcţi la TARGET2-România îndeplinesc condiţiile stabilite în articolul 8 alineatele (1) şi (2). Aceştia au cel puţin un cont PM la BNR.
    (2) Participanţii direcţi pot desemna titulari de BIC adresabili, indiferent de locul de stabilire al acestora.
    (3) Participanţii direcţi pot desemna entităţi ca participanţi indirecţi, numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în articolul 6.
    (4) Accesul multiadresant prin intermediul sucursalelor poate fi furnizat după cum urmează:
    (a) O instituţie de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), care a fost admisă ca participant direct, poate acorda acces la contul său PM uneia sau mai multor sucursale ale sale stabilite în SEE în scopul iniţierii de ordine de plată şi/sau primirii de plăţi în mod direct, cu condiţia ca BNR să fi fost informată despre aceasta.
    (b) Când o sucursală a unei instituţii de credit a fost admisă ca participant direct, celelalte sucursale ale aceleiaşi persoane juridice şi/sau sediul său principal, condiţia în ambele cazuri,fiind ca acestea să fie stabilite în SEE, pot accesa contul PM al sucursalei, cu condiţia să fi informat BNR.
    ART. 6
    Participanţi indirecţi
    (1) Fiecare instituţie de credit stabilită în SEE poate să încheie un contract cu un participant direct care este fie o instituţie de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), fie o bancă centrală, cu scopul de a iniţia ordine de plată şi/sau de a primi plăţi şi de a le deconta prin intermediul contului PM al acelui participant direct. TARGET2-România recunoaşte participanţii indirecţi pe baza înregistrării participării indirecte în registrul TARGET2, astfel cum acesta din urmă este descris în articolul 9.
    (2) Când un participant direct, care este o instituţie de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), şi un participant indirect aparţin aceluiaşi grup, participantul direct poate autoriza în mod expres participantul indirect să utilizeze în mod direct contul PM al participantului direct pentru a iniţia ordine de plată şi/sau pentru a primi plăţi prin intermediul accesului multiadresant aferent grupului.
    ART. 7
    Responsobilitatea participantului direct
    (1) Pentru a evita orice incertitudine, se consideră că ordinele de plată iniţiate sau plăţile primite de către participanţii indirecţi în conformitate cu articolul 6 şi de către oricare dintre sucursalele prevăzute la articolul 5 alineatul (4), au fost iniţiate sau primite de către participantul direct însuşi.
    (2) Participantul direct se obligă prin aceste ordine de plată, indiferent de conţinutul aranjamentelor contractuale sau al altor aranjamente dintre acesta şi oricare dintre entităţile menţionate la alineatul (1) şi indiferent de orice neconformitate cu acestea.
    ART. 8
    Procedura de solicitare
    (1) Pentru a participa la TARGET2-România, solicitanţii trebuie:
    (a) să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice:
    (i) să instaleze, să administreze, să opereze şi să monitorizeze infrastructura IT necesară pentru conectarea la TARGET2-România şi pentru iniţierea de ordine de plată către acesta şi să asigure securitatea acestei infrastructuri IT. În acest scop, solicitanţii pot implica terţe părţi, însă rămân exclusiv răspunzători. În special, solicitanţii încheie un acord cu furnizorul de servicii de reţea pentru a obţine conexiunea şi drepturile de acces necesare, în conformitate cu specificaţiile tehnice din apendicele I; şi
    (ii) să fi parcurs cu succes testele impuse de BNR; şi
    (b) să îndeplinească următoarele condiţii juridice:
    (i) să furnizeze o opinie juridică privind capacitatea, conform modelului din apendicele III, cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către BNR în alt context; şi
    (ii) în privinţa entităţilor menţionate în articolul 4 alineatul (1) litera (b), să furnizeze o opinie juridică privind ţara, conform modelului din apendicele III, cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către BNR în alt context.
    (2) Solicitanţii adresează BNR o solicitare scrisă la care să ataşeze cel puţin următoarele documente/informaţii:
    (a) formularele de colectare a datelor statice furnizate de BNR, completate,
    (b) opinia juridică privind capacitatea, dacă este cerută de BNR, şi
    (c) opinia juridică privind ţara, dacă este cerută de BNR.
    (3) BNR poate solicita şi orice informaţii suplimentare pe care le consideră necesare în vederea adoptării unei decizii privind solicitarea de participare.
    (4) BNR respinge solicitarea de participare, dacă:
    (a) criteriile de acces menţionate în articolul 4 nu sunt îndeplinite;
    (b) unul sau mai multe dintre criteriile de participare menţionate la alineatul (1) nu sunt îndeplinite; şi/sau
    (c) în aprecierea BNR, o astfel de participare ar pune în pericol stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea generale ale TARGET2-România sau ale oricărui sistem component al TARGET2, sau ar periclita îndeplinirea de către BNR a atribuţiilor sale prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi a misiunilor prevăzute de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, sau prezintă riscuri din perspectiva prudenţei.
    (5) BNR comunică solicitantului decizia sa cu privire la solicitarea de participare în termen de o lună de la primirea solicitării de participare de către BNR. În cazul în care BNR solicită informaţii suplimentare în conformitate cu alineatul (3), decizia se comunică în termen de o lună de la primirea de către BNR a acestor informaţii de la solicitant. Orice decizie de respingere este motivată.
    ART. 9
    Registrul TARGET2
    (1) Registrul TARGET2 este baza de date a codurilor BIC folosite pentru direcţionarea ordinelor de plată adresate:
    (a) participanţilor la TARGET2 şi sucursalelor acestora cu acces multiadresant;
    (b) participanţilor indirecţi la TARGET2, inclusiv celor cu acces multiadresant; şi
    (c) titularilor de BIC adresabili ai TARGET2. Registrul TARGET2 se actualizează săptămânal.
    (2) În lipsa unei solicitări contrare din partea participantului codurile sale BIC se publică în registrul TARGET2.
    (3) Participanţii pot distribui registrul TARGET2 numai propriilor sucursale şi entităţi cu acces multiadresant.
    (4) Entităţile menţionate la alineatul (1) literele (b) şi (c) pot utiliza codul BIC propriu doar în relaţia cu un participant direct.
    (5) Participanţii confirmă că BNR şi alte bănci centrale pot publica numele şi codurile BIC ale participanţilor. În plus, numele şi codurile BIC ale participanţilor indirecţi înregistraţi de participanţi pot fi publicate şi participanţii se asigură că participanţii indirecţi au fost de acord cu o astfel de publicare.

    TITLUL III
    OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    ART. 10
    Obligaţiile BNR şi ale participanţilor
    (1) BNR oferă serviciile descrise la titlul IV. Cu excepţia cazului în care prezentele reguli sau legea dispun altfel, BNR utilizează toate mijloacele rezonabile pe care le are la dispoziţie pentru a-şi îndeplini obligaţiile în temeiul prezentelor reguli, fără a garanta atingerea unui rezultat.
    (2) Participanţii plătesc BNR comisioanele prevăzute în apendicele VI.
    (3) Participanţii se asigură că sunt conectaţi la TARGET2-România în zilele de operare, în conformitate cu programul de operare din apendicele V.
    (4) Participantul declară şi garantează BNR că prin îndeplinirea obligaţiilor sale în temeiul prezentelor reguli nu încalcă nicio dispoziţie legală, de reglementare sau statutară care îi este aplicabilă şi niciun acord de care acesta este ţinut.
    ART. 11
    Cooperare şi schimb de informaţii
    (1) În cadrul îndeplinirii obligaţiilor şi exercitării drepturilor lor în temeiul prezentelor reguli, BNR şi participanţii cooperează îndeaproape pentru a asigura stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea TARGET2-România. Aceştia îşi furnizează reciproc orice informaţii sau documente relevante pentru îndeplinirea obligaţiilor lor respective şi pentru exercitarea drepturilor lor respective în temeiul prezentelor reguli, fără a aduce atingere obligaţiilor de păstrare a secretului bancar.
    (2) BNR înfiinţează şi menţine un birou de asistenţă cu privire la sistem pentru a asista participanţii în legătură cu dificultăţile apărute în legătură cu operaţiunile din sistem.
    (3) În sistemul de informaţii al TARGET2 (T2IS) sunt disponibile informaţii actualizate privind starea operaţională a SSP. T2IS poate fi folosit pentru obţinerea de informaţii cu privire la orice eveniment care afectează funcţionarea normală a TARGET2.
    (4) BNR poate transmite mesaje către participanţi fie prin intermediul ICM, fie prin orice alte mijloace de comunicare.
    (5) Participanţii sunt responsabili pentru actualizarea la timp a formularelor existente de colectare a datelor statice şi pentru transmiterea de noi formulare de colectare a datelor statice către BNR. Participanţii sunt responsabili pentru verificarea acurateţei informaţiilor aferente lor care sunt introduse în TARGET2-România de către BNR.
    (6) Se consideră că BNR este autorizată să comunice băncilor centrale naţionale care furnizează SSP orice informaţii referitoare la participanţi de care băncile centrale naţionale care furnizează SSP ar putea avea nevoie, în calitatea lor de administratori de servicii, în conformitate cu contractul încheiat cu furnizorul de servicii de reţea.
    (7) Participanţii informează BNR cu privire la orice schimbare în capacitatea lor juridică şi cu privire la schimbările legislative relevante care afectează aspectele cuprinse în opinia juridică privind ţara, referitoare la respectivii participanţi.
    (8) Participanţii informează BNR cu privire la:
    (a) orice nou participant indirect, titular de BIC adresabil sau entitate cu acces multiadresant pe care îl (o) înregistrează; şi
    (b) orice modificări aduse entităţilor enumerate la litera (a).
    (9) Participanţii informează BNR imediat ce apare în legătură cu ei o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor.

    TITLUL IV
    ADMINISTRAREA CONTURILOR PM ŞI PROCESAREA ORDINELOR DE PLATĂ

    ART. 12
    Deschiderea şi administrarea conturilor PM
    (1) Pentru fiecare participant, BNR deschide şi operează cel puţin un cont PM. La cererea unui participant care acţionează în calitate de bancă de decontare, BNR deschide unul sau mai multe subconturi în TARGET2-România în scopul utilizării pentru dedicarea lichidităţii.
    (2) În conturile PM nu sunt permise solduri debitoare.
    (3) Conturile PM şi subconturile acestora nu sunt purtătoare de dobânzi, cu excepţia situaţiei în care sunt utilizate pentru menţinerea rezervelor minime obligatorii. În această situaţie, calcularea şi plata remuneraţiei pentru menţinerea rezervelor minime obligatorii este guvernată de Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană şi de Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9).
    (4) Pe lângă decontarea ordinelor de plată în modulul de plăţi, un cont PM poate fi utilizat pentru a deconta ordine de plată către şi de la conturile locale, în conformitate cu regulile stabilite de BNR.
    (5) Pentru obţinerea informaţiilor referitoare la propria lichiditate, participanţii utilizează ICM. BNR emite un extras de cont zilnic acelor participanţi care au optat pentru acest serviciu.
    ART. 13
    Tipuri de ordine de plată
    În sensul TARGET2, sunt considerate ca fiind ordine de plată următoarele:
    (a) ordine de transfer credit;
    (b) instrucţiuni de debitare directă efectuate în temeiul unei autorizări de debitare directă; şi
    (c) ordine de transfer de lichiditate.
    ART. 14
    Acceptarea şi respingerea ordinelor de plată
    (1) Ordinele de plată iniţiate de participanţi sunt considerate acceptate de BNR, dacă:
    (a) mesajul de plată respectă regulile stabilite de furnizorul de servicii de reţea;
    (b) mesajul de plată respectă regulile şi dispoziţiile referitoare la format ale TARGET2- România şi trece cu succes de verificarea dublei iniţieri descrise în apendicele I; şi
    (c) în cazurile în care un plătitor sau un beneficiar a fost suspendat, a fost obţinut acordul explicit al băncii centrale a participantului suspendat.
    (2) BNR respinge imediat orice ordin de plată care nu îndeplineşte condiţiile menţionate la alineatul (1). BNR informează participantul cu privire la respingerea oricărui ordin de plată, conform precizărilor din apendicele I.
    (3) SSP determină marca temporală pentru procesarea ordinelor de plată pe baza momentului în care primeşte şi acceptă ordinul de plată.
    ART. 15
    Reguli privind prioritatea
    (1) Participanţii ordonatori încadrează fiecare ordin de plată în una dintre următoarele categorii:
    (a) ordin de plată normal (clasă de prioritate 2);
    (b) ordin de plată urgent (clasă de prioritate 1);
    (c) ordin de plată foarte urgent (clasă de prioritate 0).
    În cazul în care un ordin de plată nu are atribuită o prioritate, acesta este considerat ca fiind un ordin de plată normal.
    (2) Ordinele de plată foarte urgente pot fi încadrate ca atare doar de către:
    (a) băncile centrale; şi
    (b) participanţi, în cazurile plăţilor către şi de la CLS International Bank şi ale transferurilor de lichiditate în legătură cu decontarea sistemului auxiliar care utilizează ASI.
    Toate instrucţiunile de plată iniţiate de un sistem auxiliar prin intermediul ASI pentru debitarea sau creditarea conturilor PM ale participanţilor sunt considerate ordine de plată foarte urgente.
    (3) Ordinele de transfer de lichiditate iniţiate prin intermediul ICM sunt ordine de plată urgente.
    (4) În cazul ordinelor de plată urgente şi normale, plătitorul poate modifica prioritatea acestora prin intermediul ICM, modificarea producând efecte imediat. Nu este posibilă modificarea priorităţii unui ordin de plată foarte urgent.
    ART. 16
    Limite de lichiditate
    (1) Un participant poate limita utilizarea lichidităţii disponibile pentru ordinele de plată în relaţia cu alţi participanţi la TARGET2, mai puţin în relaţie cu oricare dintre băncile centrale, prin stabilirea de limite bilaterale sau multilaterale. Aceste limite pot fi stabilite numai în ceea ce priveşte ordinele de plată normale.
    (2) Limitele pot fi stabilite numai de către un întreg grup AL sau numai în legătură cu un astfel de grup. Nu se pot stabili limite în legătură cu un singur cont PM al unui membru al unui grup AL sau de către membrii grupului AL în legătură cu fiecare dintre ei.
    (3) Prin stabilirea unei limite bilaterale, un participant dă instrucţiuni BNR să nu deconteze un ordin de plată acceptat, dacă diferenţa dintre suma valorilor ordinelor de plată normale iniţiate de acesta către contul PM al unui alt participant la TARGET2 şi suma valorilor tuturor plăţilor urgente şi normale primite din contul PM al acelui participant la TARGET2 depăşeşte această limită bilaterală.
    (4) Un participant poate stabili o limită multilaterală pentru orice relaţie care nu face obiectul unei limite bilaterale. O limită multilaterală poate fi stabilită numai dacă participantul a stabilit cel puţin o limită bilaterală. Dacă un participant stabileşte o limită multilaterală, acesta dă instrucţiuni BNR să nu deconteze un ordin de plată acceptat, dacă diferenţa dintre suma valorilor ordinelor de plată iniţiate către conturile PM ale tuturor participanţilor la TARGET2 faţă de care nu a fost stabilită o limită bilaterală şi suma valorilor tuturor plăţilor urgente şi normale primite din acele conturi PM depăşeşte această limită multilaterală.
    (5) Valoarea minimă a oricărei limite este de 1 milion EUR. În cazul în care valoarea unei limite bilaterale sau multilaterale este zero, se consideră că nu a fost stabilită nicio limită. Nu este posibilă stabilirea de limite a căror valoare este cuprinsă între zero şi 1 milion EUR.
    (6) Prin intermediul ICM, limitele pot fi modificate în timp real, producând efecte imediat sau începând cu următoarea zi de operare. Dacă o limită este modificată la zero, aceasta nu mai poate fi modificată din nou în aceeaşi zi de operare. Stabilirea unei noi limite bilaterale sau multilaterale produce efecte numai începând cu următoarea zi de operare.
    ART. 17
    Facilităţi de rezervare de lichiditate
    (1) Participanţii pot rezerva lichiditate pentru ordinele de plată foarte urgente sau urgente prin intermediul ICM.
    (2) Managerul grupului AL poate rezerva lichiditate doar pentru grupul AL în ansamblul său. Nu se rezervă lichiditate pentru conturile individuale din cadrul unui grup AL.
    (3) Solicitând rezervarea unui anumit nivel de lichiditate pentru ordinele de plată foarte urgente, participantul dă instrucţiuni BNR ca ordinele de plată urgente şi ordinele de plată normale să fie decontate numai dacă mai există lichiditate disponibilă după ce a fost dedusă suma rezervată pentru ordinele de plată foarte urgente.
    (4) Solicitând rezervarea unui anumit nivel de lichiditate pentru ordinele de plată urgente, participantul dă instrucţiuni BNR ca ordinele de plată normale să fie decontate numai dacă mai există lichiditate disponibilă după ce a fost dedusă suma rezervată pentru ordinele de plată urgente şi foarte urgente.
    (5) După primirea solicitării de rezervare, BNR verifică dacă nivelul lichidităţii din contul PM al participantului este suficient pentru efectuarea rezervării. În cazul în care nivelul lichidităţii nu este suficient, este rezervată doar lichiditatea disponibilă din contul PM. Diferenţa de lichiditate până la concurenţa nivelului solicitat este rezervată în cazul în care lichiditatea suplimentară devine disponibilă.
    (6) Nivelul lichidităţii rezervate poate fi modificat. Prin intermediul ICM, participanţii pot face o solicitare de rezervare a unor noi sume, rezervarea producând efecte imediat sau începând cu următoarea zi de operare.
    ART. 17a
    Instrucţiuni permanente pentru rezervarea de lichiditate şi dedicarea lichidităţii
    (1) Participanţii pot să stabilească anticipat valoarea standard a lichidităţii rezervate pentru ordine de plată foarte urgente sau urgente prin intermediul ICM. O astfel de instrucţiune permanentă sau o modificare a unei astfel de instrucţiuni produce efecte începând cu următoarea zi de operare.
    (2) Participanţii pot să stabilească anticipat prin intermediul ICM valoarea standard a lichidităţii păstrate pentru decontarea sistemului auxiliar. O astfel de instrucţiune permanentă sau o modificare a unei astfel de instrucţiuni produce efecte începând cu următoarea zi de operare. Se consideră că participanţii au dat instrucţiuni BNR pentru dedicarea de lichiditate în numele acestora la cererea sistemului auxiliar relevant.
    ART. 18
    Momente de decontare prestabilite
    (1) Participanţii ordonatori pot prestabili momentul decontării ordinelor de plată în cadrul unei zile de operare utilizând indicatorii "Earliest Debit Time Indicator" sau "Latest Debit Time Indicator".
    (2) Atunci când este utilizat indicatorul "Earliest Debit Time Indicator", ordinul de plată acceptat este stocat, fiind introdus în etapa de procesare iniţială doar la momentul indicat.
    (3) Atunci când este utilizat indicatorul "Latest Debit Time Indicator", ordinul de plată acceptat este returnat ca nedecontat dacă acesta nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare. Cu 15 minute înainte de momentul indicat pentru debitare, o notificare automată este transmisă participantului ordonator prin intermediul ICM. Participantul ordonator poate de asemenea utiliza indicatorul "Latest Debit Time Indicator" doar ca indicator de avertizare. În aceste cazuri, respectivul ordin de plată nu este returnat.
    (4) Participanţii ordonatori pot modifica indicatorii "Earliest Debit Time Indicator" şi "Latest Debit Time Indicator" prin intermediul ICM.
    (5) Detalii tehnice suplimentare sunt cuprinse în apendicele I.
    ART. 19
    Ordine de plată iniţiate în avans
    (1) Ordinele de plată pot fi iniţiate cu cel mult cinci zile de operare înainte de data stabilită pentru decontare (ordine de plată stocate).
    (2) Ordinele de plată stocate sunt acceptate şi introduse în etapa de procesare iniţială la data stabilită de către participantul ordonator, la începutul procesării în timpul zilei, astfel cum este prevăzut în apendicele V. Acestea sunt plasate înaintea ordinelor de plată din aceeaşi clasă de prioritate.
    (3) Articolul 15 alineatul (3), articolul 22 alineatul (2) şi articolul 29 alineatul (1) litera (a) se aplică mutatis mutandis ordinelor de plată stocate.
    ART. 20
    Decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare iniţială
    (1) Cu excepţia situaţiei în care participanţii ordonatori au indicat momentul decontării în modalitatea prevăzută la articolul 18, ordinele de plată acceptate sunt decontate imediat sau cel mai târziu până la închiderea zilei de operare în care acestea au fost acceptate, cu condiţia să fie disponibile suficiente fonduri în contul PM al plătitorului şi ţinând cont de orice limite de lichiditate şi rezervări de lichiditate prevăzute la articolele 16 şi 17.
    (2) Fondurile se pot constitui din:
    (a) lichiditatea disponibilă în contul PM; sau
    (b) plăţi de încasat de la alţi participanţi la TARGET2, care fac obiectul procedurilor de optimizare aplicabile.
    (3) Pentru ordinele de plată foarte urgente se aplică principiul "primul intrat, primul ieşit" (first in, first out)(FIFO). Aceasta înseamnă că ordinele de plată foarte urgente sunt decontate în ordine cronologică. Ordinele de plată urgente şi cele normale nu sunt decontate atât timp cât în cozile de aşteptare se află ordine de plată foarte urgente.
    (4) Principiul FIFO se aplică, de asemenea, şi ordinelor de plată urgente. Ordinele de plată normale nu sunt decontate dacă în cozile de aşteptare se află ordine de plată urgente sau foarte urgente.
    (5) Prin derogare de la prevederile alineatelor (3) şi (4), ordinele de plată cu prioritate mai mică (sau cu aceeaşi prioritate, dar acceptate ulterior) pot fi decontate înaintea ordinelor de plată cu prioritate mai mare (sau a celor cu aceeaşi prioritate care au fost acceptate anterior), dacă soldul rezultat din compensarea ordinelor de plată cu prioritate mai mică cu plăţile ce urmează a fi primite reprezintă o creştere de lichiditate pentru plătitor.
    (6) Ordinele de plată normale sunt decontate în conformitate cu principiul "FIFO by-passing". Aceasta înseamnă că ele pot fi decontate imediat (independent de alte ordine de plată normale acceptate la un moment anterior şi aflate în coada de aşteptare) şi, prin urmare, pot deroga de la principiul FIFO, cu condiţia disponibilităţii fondurilor necesare.
    (7) Detalii suplimentare referitoare la decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare iniţială sunt cuprinse în apendicele I.
    ART. 21
    Decontarea şi returnarea ordinelor de plată aflate în coada de aşteptare
    (1) Ordinele de plată care nu sunt decontate imediat în etapa de procesare iniţială sunt plasate în cozile de aşteptare în conformitate cu prioritatea atribuită de către participantul respectiv, astfel cum este prevăzut la articolul 15.
    (2) Pentru a optimiza decontarea ordinelor de plată aflate în coada de aşteptare, BNR poate utiliza procedurile de optimizare prevăzute în apendicele I.
    (3) Cu excepţia ordinelor de plată foarte urgente, plătitorul poate modifica poziţia ordinelor de plată în coada de aşteptare (adică le poate reordona) prin intermediul ICM. Ordinele de plată pot fi mutate, cu efect imediat, fie către începutul, fie către sfârşitul cozii de aşteptare respective, în orice moment pe parcursul procesării în timpul zilei, astfel cum este prevăzut în apendicele V.
    (4) La cererea unui plătitor, BNR sau, în cazul unui grup AL, banca centrală a managerului grupului AL poate decide să modifice poziţia unui ordin de plată foarte urgent în coada de aşteptare (cu excepţia ordinelor de plată foarte urgente în contextul procedurilor de decontare 5 şi 6) cu condiţia ca această modificare să nu afecteze decontarea în bune condiţii de către sistemele auxiliare în TARGET2 sau să nu determine apariţia riscului sistemic.
    (5) Ordinele de transfer de lichiditate iniţiate prin intermediul ICM sunt imediat returnate ca nedecontate în cazul în care nu există suficientă lichiditate. Alte ordine de plată sunt returnate ca nedecontate în cazul în care nu pot fi decontate până la momentele-limită stabilite pentru tipurile de mesaje respective, astfel cum este prevăzut în apendicele V.
    ART. 22
    Intrarea ordinelor de plată în sistem şi irevocabilitatea acestora
    (1) În sensul articolului 3 alineatul (1) prima teză din Directiva 98/26/CE şi articolului 3 alineatul (4) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare*4), ordinele de plată sunt considerate ca fiind introduse în TARGET2-România în momentul în care este debitat contul PM al participantului respectiv.
---------
    *4) Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 566 din 28.06.2004

    (2) Ordinele de plată pot fi revocate până la momentul intrării în TARGET2-România în conformitate cu alineatul (1). Ordinele de plată incluse într-un algoritm, prevăzute în apendicele I, nu pot fi revocate în perioada în care algoritmul rulează.

    TITLUL V
    CUMULARE (POOLING) A LICHIDITĂŢII

    ART. 23
    Metode de cumulare (pooling) a lichidităţii
    BNR oferă metoda "informaţii consolidate privind contul" (Consolidated Account Information) (CAI) şi metoda "lichiditate agregată" (aggregated liquidity)(AL).
    ART. 24
    Metoda "informaţii consolidate privind contul"
    (1) Metoda CAI poate fi folosită de către:
    (a) o instituţie de credit şi/sau sucursalele acesteia (indiferent dacă aceste entităţi participă sau nu la acelaşi sistem component al TARGET2), cu condiţia ca entităţile în cauză să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite; sau
    (b) două sau mai multe instituţii de credit care aparţin aceluiaşi grup şi/sau sucursalele acestora, fiecare având unul sau mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite.
    (2) (a) În cadrul metodei CAI, lista conturilor PM ale membrilor grupului şi următoarele informaţii suplimentare consolidate la nivelul grupului CAI sunt furnizate fiecărui membru al grupului CAI şi băncii sale centrale respective:
    (i) liniile de credit pe parcursul zilei (intraday credit) (dacă este cazul);
    (ii) soldurile, inclusiv soldurile subconturilor;
    (iii) rulajele în cont;
    (iv) plăţile decontate;
    (v) ordinele de plată din coada de aşteptare.
    (b) Managerul grupului CAI şi banca sa centrală au acces la informaţii referitoare la fiecare dintre elementele de mai sus în legătură cu oricare dintre conturile PM ale grupului CAI.
    (c) Informaţiile menţionate în prezentul alineat sunt furnizate prin intermediul ICM.
    (3) Managerul grupului CAI este abilitat să iniţieze, prin intermediul ICM, transferuri de lichiditate între conturile PM, inclusiv subconturile acestora, care fac parte din acelaşi grup CAI.
    (4) Un grup CAI poate include şi conturi PM care sunt incluse într-un grup AL. În acest caz, toate conturile PM ale grupului AL fac parte din grupul CAI.
    (5) În cazul în care două sau mai multe conturi PM fac parte dintr-un grup AL şi, în acelaşi timp, dintr-un grup CAI (cuprinzând alte conturi PM), în raporturile din cadrul grupului AL prevalează regulile aplicabile grupului AL.
    (6) Un grup CAI, care include conturile PM ale unui grup AL, poate desemna un manager al grupului CAI, altul decât managerul grupului AL.
    (7) Procedura de obţinere a autorizaţiei de utilizare a metodei AL, stabilită la articolul 25 alineatele (4) şi (5), se aplică mutatis mutandis procedurii de obţinere a autorizaţiei de utilizare a metodei CAI. Managerul grupului CAI nu adresează băncii centrale naţionale manager un acord perfectat pentru metoda CAI.
    ART. 25
    Metoda "lichiditate agregată"
    (1) Metoda AL poate fi utilizată de către:
    (a) o instituţie de credit şi/sau sucursalele acesteia (indiferent dacă aceste entităţi participă sau nu la acelaşi sistem component al TARGET2), cu condiţia ca entităţile în cauză să fie stabilite în zona euro şi să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite;
    (b) sucursalele stabilite în zona euro (indiferent dacă aceste sucursale participă sau nu la acelaşi sistem component al TARGET2) ale unei instituţii de credit stabilite în afara zonei euro, cu condiţia ca aceste sucursale să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite; sau
    (c) două sau mai multe instituţii de credit dintre cele menţionate la litera (a) şi/sau sucursale dintre cele menţionate la litera (b) care aparţin aceluiaşi grup.
    În fiecare dintre cazurile menţionate la literele (a)-(c) se adaugă condiţia ca entităţile implicate să fi încheiat acorduri de creditare pe parcursul zilei (intraday credit) cu băncile centrale naţionale din zona euro respective.
    (2) În cadrul metodei AL, lichiditatea disponibilă în toate conturile PM ale membrilor grupului AL este agregată în scopul de a verifica dacă există suficiente fonduri pentru un ordin de plată. Cu toate acestea, relaţia bilaterală dintre membrul grupului AL şi banca sa centrală naţională AL în privinţa contului PM este în continuare guvernată de aranjamentele sistemului component al TARGET2 aferent, sub rezerva modificărilor prevăzute în acordul AL. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) acordat oricărui membru al grupului AL în contul său PM poate fi acoperit din lichiditatea disponibilă în celelalte conturi PM ale unui astfel de membru al grupului AL sau în conturile PM ale oricăror altor membri ai grupului AL, deschise la aceeaşi bancă centrală naţională AL sau la oricare altă bancă centrală naţională AL.
    (3) În scopul utilizării metodei AL, unul sau mai mulţi participanţi la TARGET2 care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (1) încheie un acord AL cu BNR şi, dacă este cazul, cu alte bănci centrale ale sistemelor componente ale TARGET2 la care participă alţi membri ai grupului AL. Un participant la TARGET2 poate încheia doar un singur acord AL în legătură cu un cont PM determinat. Acordul AL este în conformitate cu modelul aplicabil din apendicele VII.
    (4) Fiecare grup AL desemnează un manager al grupului AL. În cazul în care grupul AL este constituit dintr-un singur participant, acest participant este şi managerul grupului AL. Managerul grupului AL adresează băncii centrale naţionale manager o solicitare scrisă de utilizare a metodei AL (cuprinzând formularele pentru colectarea datelor statice furnizate de BNR), împreună cu acordul AL perfectat pe baza modelului furnizat de banca centrală naţională manager. Ceilalţi membri ai grupului AL adresează solicitările lor scrise (cuprinzând formularele pentru colectarea datelor statice furnizate de BNR) către băncile lor centrale naţionale AL respective. Banca centrală naţională manager poate solicita orice informaţii sau documente suplimentare pe care le consideră adecvate pentru a lua o decizie cu privire la solicitare. În plus, banca centrală naţională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naţionale AL, poate solicita inserarea în acordul AL a oricăror prevederi suplimentare pe care le consideră adecvate pentru a asigura aducerea la îndeplinire în mod corespunzător şi la timp a oricărei obligaţii prezente şi/sau viitoare a tuturor membrilor grupului AL faţă de orice bancă centrală naţională AL.
    (5) Banca centrală naţională manager verifică dacă solicitanţii îndeplinesc condiţiile pentru constituirea unui grup AL, precum şi dacă acordul AL a fost perfectat în mod corespunzător. În acest scop, banca centrală naţională manager poate contacta celelalte bănci centrale naţionale AL. Decizia băncii centrale naţionale manager este adresată în scris managerului grupului AL, în termen de o lună de la primirea solicitării menţionate la alineatul (4) de către banca centrală naţională manager, sau, în cazul în care banca centrală naţională manager solicită informaţii suplimentare, în termen de o lună de la primirea acestor informaţii de către banca centrală naţională manager. Orice decizie de respingere este motivată.
    (6) Membrii grupului AL au în mod automat acces la metoda CAI.
    (7) Accesul la furnizarea de informaţii şi la toate măsurile interactive de control în cadrul unui grup AL se realizează prin intermediul ICM.
    ART. 25a
    Garanţie reală mobiliară/executare
    (1) Creanţele prezente şi viitoare ale BNR născute din raportul juridic dintre un membru al unui grup AL şi BNR, care sunt garantate cu garanţie reală mobiliară, conform articolului 36 alineatele (1) şi (2) din prezentele reguli, includ creanţele BNR asupra membrului grupului AL în cauză născute din acordul AL la care membrul grupului AL în cauză şi BNR sunt părţi.
    (2) Fără a aduce atingere acordului AL, o astfel de garanţie reală mobiliară nu împiedică participantul să utilizeze fondurile din conturile sale PM pe parcursul zilei de operare.
    (3) Membrul grupului AL afectează fondurile din contul său PM îndeplinirii tuturor obligaţiilor sale născute din regulile de sistem ale TARGET2-România.
    ART. 25b
    Executarea garanţiei reale mobiliare
    La apariţia unei cauze care determină executarea, BNR are un drept necondiţionat de a valorifica garanţia reală mobiliară, fără nicio notificare prealabilă.
    ART. 25c
    Executarea activelor pentru garantare
    La apariţia unei cauze care determină executarea, BNR are dreptul să valorifice activele pentru garantare în conformitate cu articolul 36.
    ART. 26
    Compensarea bilaterală (set-off) a creanţelor în conformitate cu articolul 36 alineatele (4) şi (5)
    La apariţia unei cauze care determină executarea, orice creanţă a BNR asupra unui astfel de membru al grupului AL devine automat şi imediat exigibilă şi se supune prevederilor articolului 36 alineatele (4) şi (5) din prezentele reguli.

    TITLUL VI
    CERINŢE PRIVIND SECURITATEA ŞI ASPECTE PRIVIND SITUAŢIILE DE URGENŢĂ

    ART. 27
    Proceduri de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă
    În cazul unui eveniment extern anormal sau al oricărui alt eveniment care afectează funcţionarea SSP, se aplică procedurile de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă prevăzute în apendicele IV.
    ART. 28
    Cerinţe privind securitatea
    (1) Participanţii pun în aplicare măsuri adecvate de securitate pentru a-şi proteja sistemele proprii împotriva accesului şi utilizării neautorizate. Participanţii sunt singurii responsabili pentru protecţia adecvată a confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii sistemelor proprii.
    (2) Participanţii aduc la cunoştinţa BNR orice incidente legate de securitate produse la nivelul infrastructurii tehnice proprii şi, atunci când este cazul, orice incidente legate de securitate care se produc la nivelul infrastructurii tehnice a terţilor furnizori. BNR poate solicita informaţii suplimentare despre incident şi, dacă este necesar, poate solicita participantului să ia măsurile adecvate pentru a preveni repetarea unui asemenea eveniment.
    (3) BNR poate impune cerinţe suplimentare privind securitatea tuturor participanţilor şi/sau participanţilor consideraţi critici de către BNR.

    TITLUL VII
    MODULUL INFORMAŢII ŞI CONTROL

    ART. 29
    Utilizarea ICM
    (1) ICM:
    (a) permite participanţilor să acceseze informaţiile referitoare la conturile proprii şi să-şi administreze lichiditatea;
    (b) poate fi utilizat pentru a iniţia ordine de transfer de lichiditate; şi
    (c) permite participanţilor să iniţieze plăţi de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution) şi plăţi de substituire în situaţii de urgenţă (backup contingency), în cazul unei întreruperi în funcţionarea infrastructurii de plăţi a participantului.
    (2) Apendicele I cuprinde detalii tehnice suplimentare referitoare la ICM.

    TITLUL VIII
    COMPENSAŢIA, REGIMUL RĂSPUNDERII ŞI PROBA

    ART. 30
    Schema de compensaţie
    În cazul în care un ordin de plată nu poate fi decontat în aceeaşi zi de operare în care a fost acceptat din cauza unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, BNR oferă o compensaţie participanţilor direcţi implicaţi, în conformitate cu procedura specială prevăzută în apendicele II.
    ART. 31
    Regimul răspunderii
    (1) În îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentelor reguli, BNR şi participanţii sunt ţinuţi de obligaţia generală reciprocă de diligenţă rezonabilă.
    (2) BNR răspunde faţă de participanţii săi în caz de fraudă (incluzând, dar fără a se limita la dol) sau culpă gravă pentru orice prejudiciu rezultat din funcţionarea TARGET2-România. În cazul culpei simple, răspunderea BNR se limitează la prejudiciul direct al participantului, şi anume la valoarea tranzacţiei în cauză şi/sau la pierderea dobânzii aferente, excluzând orice prejudiciu indirect.
    (3) BNR nu răspunde pentru niciun prejudiciu rezultat dintr-o disfuncţionalitate sau întrerupere în funcţionare a infrastructurii tehnice (inclusiv, dar fără a se limita la infrastructura informatică, programele, datele, aplicaţiile sau reţelele BNR), dacă o astfel de disfuncţionalitate sau întrerupere în funcţionare apare în ciuda faptului că BNR a adoptat măsurile considerate în mod rezonabil necesare pentru a proteja infrastructura în cauză împotriva disfuncţionalităţii sau întreruperii în funcţionare, precum şi pentru a înlătura consecinţele unei astfel de disfuncţionalităţi sau întreruperi în funcţionare (aceasta din urmă include, dar nu se limitează la, iniţierea şi finalizarea procedurilor de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă menţionate în apendicele IV).
    (4) BNR nu este răspunzătoare:
    (a) în măsura în care prejudiciul este cauzat de participant; sau
    (b) dacă prejudiciul rezultă din evenimente externe care se află în afara controlului rezonabil al BNR (forţă majoră).
    (5) Fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată*5), aprobată prin Legea nr. 197/2010, alineatele (1)-(4) se aplică în măsura în care este posibilă excluderea răspunderii BNR.
-----------
    *5) Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12.10.2009

    (6) BNR şi participanţii iau toate măsurile rezonabile şi realizabile în scopul diminuării oricăror daune sau prejudicii la care se referă prezentul articol.
    (7) În îndeplinirea unora sau a tuturor obligaţiilor sale conform prezentelor reguli, BNR poate mandata terţi să acţioneze în numele său, în special furnizori de reţele de telecomunicaţii sau de alt tip de reţele sau alte entităţi, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea de către BNR a obligaţiilor sale sau dacă aceasta este o practică normală a pieţei. Obligaţia BNR se limitează la selectarea şi împuternicirea în mod corespunzător a oricăror astfel de terţi, iar răspunderea BNR este limitată în mod corespunzător. În sensul prezentului alineat, băncile centrale naţionale care furnizează SSP nu sunt considerate terţi.
    ART. 32
    Proba
    (1) Cu excepţia cazului în care prezentele reguli dispun altfel, toate mesajele de plată şi legate de procesarea plăţii în legătură cu TARGET2, precum confirmările de debitare sau de creditare sau extrasele de cont, dintre BNR şi participanţi, se transmit prin intermediul furnizorului de servicii de reţea.
    (2) Înregistrările pe suport electronic sau pe suport de hârtie ale mesajelor păstrate de BNR sau de furnizorul de servicii de reţea sunt acceptate ca mijloace de probă a plăţilor procesate prin intermediul BNR. Versiunea salvată sau tipărită a mesajului original al furnizorului de servicii de reţea este acceptată ca mijloc de probă, indiferent de forma mesajului original.
    (3) În cazul în care conexiunea unui participant cu furnizorul de servicii de reţea nu mai funcţionează, participantul utilizează mijloacele alternative de transmitere a mesajelor, prevăzute în apendicele IV. În astfel de situaţii, versiunea salvată sau tipărită a mesajului prezentată de BNR are aceeaşi valoare probatorie ca şi mesajul original, indiferent de forma acestuia.
    (4) BNR păstrează evidenţe complete ale ordinelor de plată iniţiate şi ale plăţilor primite de participanţi pentru o perioadă de 5 ani de la data iniţierii acestor ordine de plată şi a primirii plăţilor, cu condiţia ca aceste evidenţe complete să acopere o perioadă de cel puţin cinci ani pentru orice participant la TARGET2 care face obiectul unei monitorizări continue în temeiul măsurilor restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre, sau chiar o perioadă mai lungă, în cazul în care aceasta este prevăzută de reglementări specifice.
    (5) Registrele contabile şi registrele proprii ale BNR (indiferent dacă sunt păstrate pe suport de hârtie, microfilm, microfişă, înregistrare electronică sau magnetică, în orice altă formă reproductibilă mecanic sau în alt mod) sunt acceptate ca mijloace de probă a oricăror obligaţii ale participanţilor şi a oricăror fapte şi evenimente pe care părţile le invocă.

    TITLUL IX
    ÎNCETAREA PARTICIPĂRII ŞI ÎNCHIDEREA CONTURILOR

    ART. 33
    Durata şi încetarea participării în situaţii normale
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor articolului 34, participarea la TARGET2-România este pe durată nedeterminată.
    (2) Un participant poate pune capăt participării sale la TARGET2-România în orice moment, cu un preaviz de 14 zile de operare, cu excepţia cazului în care convine cu BNR un preaviz mai scurt.
    (3) BNR poate pune capăt participării unui participant la TARGET2-România în orice moment, cu un preaviz de trei luni, cu excepţia cazului în care convine cu participantul respectiv un alt termen de preaviz.
    (4) În cazul încetării participării, obligaţia de păstrare a confidenţialităţii prevăzută la articolul 38 rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani de la data încetării participării.
    (5) La încetarea participării, conturile PM ale participantului în cauză se închid, în conformitate cu articolul 35.
    ART. 34
    Suspendarea participării şi încetarea participării în situaţii excepţionale
    (1) Participarea unui participant la TARGET2-România încetează imediat şi fără notificare prealabilă sau este suspendată la apariţia uneia dintre următoarele situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor:
    (a) deschiderea procedurilor de insolvenţă; şi/sau
    (b) participantul nu mai îndeplineşte criteriile de acces prevăzute la articolul 4.
    (2) BNR poate pune capăt fără notificare prealabilă sau poate suspenda participarea participantului la TARGET2-România, dacă:
    (a) apar una sau mai multe situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor [altele decât cele menţionate la alineatul (1)];
    (b) participantul a încălcat în mod substanţial prezentele reguli;
    (c) participantul nu îşi îndeplineşte o obligaţie substanţială faţă de BNR;
    (d) participantul este exclus din TARGET2 CUG sau calitatea sa de membru al TARGET2 CUG încetează în alt fel;
    (e) are loc orice alt eveniment în legătură cu un participant, eveniment care, în aprecierea BNR, ar pune în pericol stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea generale ale TARGET2-România sau ale oricărui alt sistem component al TARGET2, sau ar periclita îndeplinirea de către BNR a atribuţiilor sale prevăzute de Legea nr. 312/2004 şi de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, sau prezintă riscuri din perspectiva prudenţei; şi/sau
    (f) o bancă centrală naţională suspendă sau pune capăt accesului participantului la creditul pe parcursul zilei (intraday credit) în temeiul punctului 12 din anexa III.
    (3) În exercitarea libertăţii de apreciere în temeiul alineatului (2), BNR ia în considerare, printre altele, gravitatea situaţiei de neîndeplinire a obligaţiilor sau a evenimentelor menţionate la literele (a)-(c).
    (4) (a) În cazul în care BNR suspendă sau pune capăt participării unui participant la TARGET2-România conform alineatului (1) sau (2), BNR informează imediat acel participant, alte bănci centrale, precum şi alţi participanţi despre această suspendare sau încetare printr- un mesaj transmis prin intermediul ICM.
    (b) În cazul în care BNR este informată de către o altă bancă centrală cu privire la suspendarea sau încetarea participării unui participant la un alt sistem component al TARGET2, BNR îi informează imediat pe participanţii săi despre această suspendare sau încetare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.
    (c) Odată ce un astfel de mesaj transmis prin intermediul ICM a fost primit de către participanţi, se consideră că aceştia au fost informaţi despre încetarea/suspendarea participării unui participant la TARGET2-România sau la un alt sistem component al TARGET2. Participanţii suportă orice pierderi rezultate din iniţierea unui ordin de plată către participanţii a căror participare a fost suspendată sau a căror participare a încetat, dacă ordinul de plată în cauză a fost introdus în TARGET2-România după primirea mesajului transmis prin intermediul ICM.
    (5) După încetarea participării unui participant, TARGET2-România nu acceptă noi ordine de plată de la un astfel de participant. Ordinele de plată din coada de aşteptare, ordinele de plată stocate sau ordinele de plată noi în favoarea unui astfel de participant sunt returnate.
    (6) În cazul în care un participant este suspendat din TARGET2-România, toate plăţile primite de acesta şi ordinele de plată iniţiate de acesta sunt stocate şi introduse în etapa de procesare iniţială numai după ce au fost în mod explicit acceptate de către banca centrală a participantului suspendat.
    ART. 35
    Închiderea conturilor PM
    (1) Participanţii îşi pot închide conturile lor PM în orice moment, cu condiţia notificării BNR cu 14 zile de operare în avans.
    (2) În cazul încetării participării, în temeiul articolului 33 sau al articolului 34, BNR închide conturile PM ale participantului în cauză, după ce:
    (a) a decontat sau a returnat toate ordinele de plată din coada de aşteptare; şi
    (b) şi-a exercitat drepturile de garanţie reală mobiliară şi de compensare bilaterală (set-off) în conformitate cu articolul 36.

    TITLUL X
    DISPOZIŢII FINALE

    ART. 36
    Drepturile BNR de garanţie reală mobiliară şi de compensare bilaterală (set-off)
    (1) BNR are un drept de garanţie reală mobiliară asupra soldurilor creditoare prezente şi viitoare din conturile PM ale participantului, ca garanţie pentru orice creanţe curente şi viitoare născute din raportul juridic dintre părţi.
    (2) BNR are dreptul menţionat la alineatul (1), chiar dacă creanţele sale sunt afectate de condiţii sau nu sunt încă exigibile.
    (3) Participantul, acţionând în calitatea sa de titular de cont PM, consimte prin prezenta la constituirea garanţiei reale mobiliare în favoarea BNR la care a fost deschis contul respectiv; acest consimţământ constă în punerea la dispoziţia BNR a activelor-obiect al garanţiei reale mobiliare la care se face referire în legea română. Orice sume transferate în contul PM, al cărui sold constituie obiectul garanţiei reale mobiliare, devin în mod irevocabil obiect al garanţiei reale mobiliare, prin simplul fapt al transferării lor, fără niciun fel de restricţii, ca şi garanţie pentru îndeplinirea în totalitate a obligaţiilor garantate.
    (4) La apariţia:
    (a) unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor, menţionate la articolul 34 alineatul (1); sau
    (b) oricărei altei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor sau a unui eveniment prevăzute la articolul 34 alineatul (2) care a condus la încetarea sau suspendarea participării participantului, fără a ţine seama de deschiderea oricăror proceduri de insolvenţă împotriva unui participant şi fără a ţine seama de orice cesiune, poprire/sechestru judiciar sau de altă natură sau de orice altă formă de dispoziţie asupra drepturilor participantului ori cu privire la aceste drepturi, toate obligaţiile participantului sunt considerate de drept şi imediat scadente şi, ca urmare, imediat exigibile, fără notificare prealabilă şi fără a fi necesară vreo aprobare prealabilă de către o autoritate. În plus, obligaţiile reciproce dintre participant şi BNR sunt automat compensate bilateral (set-off), iar partea care datorează suma mai mare plăteşte celeilalte diferenţa.
    (5) BNR îl notifică fără întârziere pe participant cu privire la orice compensare bilaterală (set-off) efectuată potrivit alineatului (4), după ce aceasta a fost efectuată.
    (6) BNR poate, fără notificare prealabilă, să debiteze contul PM al oricărui participant cu orice sumă pe care participantul respectiv o datorează BNR, rezultată din raportul juridic dintre participant şi BNR.
    ART. 37
    Dreptul de garanţie în privinţa fondurilor din subconturi
    (1) BNR are o garanţie reală mobiliară asupra soldului subcontului unui participant deschis pentru decontarea instrucţiunilor de plată în legătură cu un sistem auxiliar, în conformitate cu aranjamentele dintre sistemul auxiliar respectiv şi banca sa centrală. Acest sold garantează obligaţia participantului menţionată la alineatul (7) faţă de BNR în legătură cu o astfel de decontare.
    (2) BNR blochează soldul subcontului participantului la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj "început de ciclu" (start-of-cycle message)]. Atunci când este cazul, BNR majorează sau reduce ulterior soldul blocat prin creditarea sau debitarea decontării între sisteme a plăţilor în sau din subcont sau prin creditarea transferurilor de lichiditate în subcont. Blocarea respectivă expiră la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj "sfârşit de ciclu" (end-of-cycle message)].
    (3) Prin confirmarea blocării soldului subcontului participantului, BNR garantează sistemului auxiliar plata în limita valorii soldului în cauză. Prin confirmarea, atunci când este cazul, a majorării sau a reducerii soldului blocat ca urmare a creditării sau debitării decontării între sisteme a plăţilor în sau din subcont sau creditării transferurilor de lichiditate în subcont, garanţia este majorată sau redusă automat în cadrul valorii plăţii. Fără a aduce atingere majorării sau reducerii sus-menţionate a garanţiei, garanţia este irevocabilă, necondiţionată şi plătibilă la prima cerere. În cazul în care BNR nu este banca centrală a sistemului auxiliar, se consideră că BNR a primit instrucţiunea de a furniza garanţia menţionată anterior băncii centrale a sistemului auxiliar.
    (4) În cazul în care nu s-a deschis nicio procedură de insolvenţă împotriva participantului, instrucţiunile de plată în legătură cu sistemul auxiliar, având ca scop soldarea obligaţiei de decontare a participantului, sunt decontate fără a dispune de garanţie şi fără a recurge la dreptul real de garanţie asupra soldului subcontului participantului.
    (5) În cazul insolvenţei participantului, instrucţiunea de plată în legătură cu sistemul auxiliar destinată soldării obligaţiei de decontare a participantului constituie o primă cerere de plată în temeiul garanţiei; debitarea subcontului participantului cu suma aferentă instrucţiunii (şi creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar) constituie, în consecinţă, eliberarea de obligaţia de garantare de către BNR şi o valorificare a dreptului său de garanţie asupra soldului subcontului participantului.
    (6) Garanţia se stinge la comunicarea de către sistemul auxiliar că decontarea s-a finalizat [prin intermediul unui mesaj "sfârşit de ciclu" (end-of-cycle message)].
    (7) Participantul este obligat să ramburseze către BNR orice plată făcută de către aceasta în temeiul garanţiei respective.
    ART. 38
    Confidenţialitate
    (1) BNR păstrează confidenţialitatea tuturor informaţiilor sensibile sau secrete, inclusiv când aceste informaţii se referă la plăţi, a informaţiilor tehnice sau organizaţionale aparţinând participantului sau clienţilor participantului, cu excepţia situaţiei în care participantul sau clientul său şi-a dat consimţământul în scris pentru divulgarea informaţiilor sau această divulgare este permisă ori impusă de legea română.
    (2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), participantul consimte că BNR poate să transmită informaţii referitoare la plăţi, informaţii tehnice sau organizaţionale aferente participantului sau clienţilor participantului obţinute pe parcursul operării TARGET2-România către alte bănci centrale sau terţi implicaţi în operarea TARGET2-România, în măsura în care divulgarea este necesară pentru funcţionarea eficientă a TARGET2, sau către autorităţile de supraveghere şi monitorizare ale statelor membre şi ale Uniunii, în măsura în care divulgarea informaţiilor este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor lor publice şi cu condiţia ca, în toate aceste cazuri, divulgarea să nu contravină legii aplicabile. BNR nu răspunde pentru consecinţele financiare şi comerciale ale unei asemenea divulgări.
    (3) Prin derogare de la prevederile alineatului (1) şi cu condiţia ca prin aceasta să nu fie posibilă identificarea directă sau indirectă a participantului sau a clienţilor participantului, BNR poate utiliza, divulga sau publica informaţii referitoare la plăţi aferente participantului sau clienţilor participantului în scopuri statistice, istorice, ştiinţifice sau în alte scopuri în exerciţiul funcţiilor sale publice sau în exerciţiul funcţiilor altor entităţi publice cărora le sunt divulgate aceste informaţii.
    (4) Informaţiile referitoare la funcţionarea TARGET2-România la care participanţii au avut acces pot fi utilizate numai în scopurile menţionate în prezentele reguli. Participanţii păstrează confidenţialitatea acestor informaţii, cu excepţia situaţiei în care BNR şi-a dat consimţământul în scris şi în mod expres pentru divulgarea acestora. Participanţii se asigură că orice terţi către care aceştia externalizează, deleagă sau subcontractează sarcini care au sau pot avea o influenţă asupra îndeplinirii obligaţiilor lor în temeiul prezentelor reguli sunt ţinuţi de obligaţia de confidenţialitate din prezentul articol.
    (5) În scopul decontării ordinelor de plată, BNR este autorizată să proceseze şi să transfere datele necesare către furnizorul de servicii de reţea.
    ART. 39
    Protecţia datelor, prevenirea spălării banilor, măsuri administrative sau restrictive şi aspecte conexe
    (1) Se consideră că participanţii cunosc şi respectă toate obligaţiile care le revin cu privire la legislaţia privind protecţia datelor, prevenirea spălării banilor, finanţarea terorismului, activităţile nucleare cu risc de proliferare sau dezvoltarea unor sisteme de transport al armelor nucleare, în special în ceea ce priveşte punerea în aplicare a măsurilor adecvate cu privire la orice plăţi debitate sau creditate în conturile PM ale acestora. Participanţii se informează şi cu privire la politica furnizorului de servicii de reţea privind extragerea datelor înainte de a intra în raporturi contractuale cu furnizorul de servicii de reţea.
    (2) Se consideră că BNR a fost autorizată de către participanţi să obţină orice informaţii referitoare la ei de la orice autoritate financiară sau de supraveghere sau de la un organism profesional, naţional(ă) sau străin(ă), în cazul în care aceste informaţii sunt necesare pentru participarea participantului la TARGET2-România.
    (3) Atunci când acţionează în calitate de furnizor de servicii de plată al unui beneficiar sau al unui plătitor, participanţii îndeplinesc toate cerinţele care rezultă din măsurile administrative sau restrictive impuse în temeiul articolului 75 sau 215 din Tratatul privind funcţionarea UE, care le sunt aplicabile, inclusiv în ceea ce priveşte notificarea şi/sau obţinerea acordului din partea unei autorităţi competente în legătură cu procesarea tranzacţiilor. În plus:
    (a) în cazul în care BNR este furnizorul de servicii de plată al unui participant care are calitatea de plătitor:
    (i) participantul efectuează notificarea necesară sau obţine aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obţină aprobarea, şi transmite BNR dovada efectuării notificării sau a obţinerii aprobării;
    (ii) participantul nu introduce în TARGET2 niciun ordin de transfer credit până nu a obţinut din partea BNR confirmarea că notificarea necesară a fost făcută sau că aprobarea a fost obţinută de către sau în numele furnizorului de servicii de plată al beneficiarului;
    (b) în cazul în care BNR este furnizor de servicii de plată al unui participant care are calitatea de beneficiar, participantul efectuează notificarea necesară sau obţine aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obţină aprobarea, şi transmite BNR dovada efectuării notificării sau a obţinerii aprobării.
    În sensul prezentului alineat, noţiunile "furnizor de servicii de plată", "plătitor" şi "beneficiar" au semnificaţiile care le sunt atribuite în cadrul măsurilor administrative sau restrictive aplicabile.
    ART. 40
    Notificări
    (1) Cu excepţia cazului în care prezentele reguli dispun altfel, toate notificările impuse sau permise în temeiul prezentelor reguli se trimit prin scrisoare recomandată, fax sau prin orice altă modalitate, în scris, sau printr-un mesaj autentificat prin intermediul furnizorului de servicii de reţea. Notificările către BNR sunt înaintate conducerii Direcţiei Plăţi din BNR, str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, cod 030031, România sau la NBORROBU. Notificările către participant sunt trimise la adresa, numărul de fax sau adresa sa de BIC, pe care participantul le aduce la cunoştinţă ocazional BNR.
    (2) Pentru a dovedi că o notificare a fost trimisă, este suficient a dovedi că notificarea a fost livrată la adresa corespunzătoare sau că plicul conţinând notificarea în cauză a fost adresat şi expediat în mod corect.
    (3) Toate notificările se formulează în limba română sau "în limba engleză".
    (4) Participanţii sunt ţinuţi de toate formularele şi documentele BNR pe care aceştia le-au completat şi/sau semnat, inclusiv, dar fără a se limita la, formularele de colectare a datelor statice, astfel cum este prevăzut la articolul 8 alineatul (2) litera (a), şi de informaţiile furnizate conform articolului 11 alineatul (5), care au fost transmise în conformitate cu alineatele (1) şi (2) şi pe care BNR consideră în mod rezonabil că le-a primit de la participanţi, de la angajaţii lor sau agenţii acestora.
    ART. 41
    Relaţia contractuală cu furnizorul de servicii de reţea
    (1) În sensul prezentelor reguli, furnizorul de servicii de reţea este SWIFT. Fiecare participant încheie un contract separat cu SWIFT cu privire la serviciile ce urmează a fi prestate de SWIFT în legătură cu utilizarea de către participant a TARGET2-România. Raportul juridic dintre participant şi SWIFT este guvernat în mod exclusiv de termenii şi condiţiile SWIFT.
    (2) Fiecare participant participă şi într-un TARGET2 CUG, indicat de băncile centrale naţionale care furnizează SSP care acţionează în calitate de administrator al serviciului SWIFT pentru SSP. Admiterea unui participant în şi excluderea unui participant dintr-un TARGET2 CUG produce efecte din momentul comunicării către SWIFT de către administratorul serviciului SWIFT.
    (3) Participanţii respectă TARGET2 SWIFT Service Profile, aşa cum este acesta pus la dispoziţie de către BNR.
    (4) Serviciile ce urmează a fi prestate de către SWIFT nu sunt incluse în serviciile ce urmează a fi prestate de către BNR în legătură cu TARGET2.
    (5) BNR nu este răspunzătoare pentru acţiunile, erorile sau omisiunile SWIFT (incluzând directorii, personalul şi subcontractorii săi) ca furnizor de servicii SWIFT sau pentru acţiunile, erorile sau omisiunile furnizorilor de reţea aleşi de participanţi pentru a avea acces la reţeaua SWIFT.
    ART. 42
    Procedura de modificare
    BNR poate oricând să modifice unilateral prezentele reguli, inclusiv apendicele la acestea. Modificările prezentelor reguli, inclusiv ale apendicelor sale, sunt aduse la cunoştinţă prin publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I. Dacă participantul nu se opune în mod expres modificărilor în termen de 14 zile de la data la care participantul a fost informat cu privire la modificările în cauză, acestea se consideră a fi fost acceptate. În cazul în care un participant formulează obiecţiuni cu privire la modificare, BNR este îndreptăţită să pună capăt imediat participării acelui participant la TARGET2-România şi să închidă oricare dintre conturile sale PM.
    ART. 43
    Drepturile terţilor
    (1) Participanţii nu transferă, constituie garanţii reale mobiliare asupra sau cesionează terţilor drepturile, beneficiile, obligaţiile, responsabilităţile şi creanţele născute din prezentele reguli sau referitoare la acestea, fără consimţământul scris al BNR.
    (2) Prezentele reguli nu creează drepturi în favoarea sau obligaţii în relaţie cu nicio altă entitate în afară de BNR şi participanţii la TARGET2-România.
    ART. 44
    Legea aplicabilă, jurisdicţia şi locul executării
    (1) Relaţia bilaterală dintre BNR şi participanţii la TARGET2-România este guvernată de legea română.
    (2) Fără a aduce atingere competenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, orice diferend rezultat dintr-un element referitor la relaţia menţionată la alineatul (1) este de competenţa exclusivă a instanţelor competente din România.
    (3) În privinţa raportului juridic dintre BNR şi participanţi, locul executării este România.
    ART. 45
    Nulitate parţială
    În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor reguli este sau devine nulă, aceasta nu aduce atingere aplicabilităţii tuturor celorlalte prevederi din prezentele reguli.
    ART. 46
    Intrarea în vigoare şi forţa obligatorie
    (1) Prezentele reguli intră în vigoare la data corespunzătoare.
    (2) Participând la TARGET2-România, participanţii consimt tacit la aplicarea prezentelor reguli între ei şi în relaţia cu BNR.

                 ECB-RESTRICTED until adoption, then ECB-PUBLIC

    Apendicele I

           SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU PROCESAREA ORDINELOR DE PLATĂ

    În plus faţă de regulile de sistem, următoarele reguli se aplică procesării ordinelor de plată:
    1. Cerinţe tehnice pentru participarea la TARGET2-România cu privire la infrastructura, reţeaua şi formatele mesajelor
    (1) Pentru schimbul de mesaje, TARGET2 foloseşte serviciile SWIFT. Prin urmare, fiecare participant trebuie să dispună de o conexiune la reţeaua cu protocol internet securizat Secure IP Network a SWIFT. Contul PM al fiecărui participant se identifică printr-un cod BIC SWIFT de opt sau unsprezece caractere. Mai mult, fiecare participant parcurge cu succes o serie de teste pentru a-şi demonstra capacitatea tehnică şi operaţională înainte de a putea participa la TARGET2-România.
    (2) Pentru iniţierea ordinelor de plată şi schimbul de mesaje de plată în PM se utilizează serviciul SWIFTNet FIN Y-copy. În acest scop, se înfiinţează un grup închis de utilizatori SWIFT (Closed User Group) (CUG) dedicat. Ordinele de plată în cadrul unui astfel de CUG TARGET2 se adresează direct participantului la TARGET2 beneficiar prin indicarea codului său BIC în antetul mesajului SWIFTNet FIN.
    (3) Pentru serviciile de informaţii şi control pot fi folosite următoarele servicii SWIFTNet:
    (a) SWIFTNet InterAct;
    (b) SWIFTNet FileAct; şi/sau
    (c) SWIFTNet Browse.
    (4) Securitatea schimbului de mesaje între participanţi se bazează exclusiv pe serviciul Public Key Infrastructure (PKI) al SWIFT. Informaţii referitoare la serviciul PKI sunt disponibile în documentaţia furnizată de SWIFT.
    (5) Serviciul de administrare a relaţiei bilaterale (bilateral relationship management) furnizat de aplicaţia Relationship Management Application (RMA) a SWIFT poate fi folosit numai cu destinaţia centrală BIC a SSP şi nu se utilizează pentru mesajele de plată între participanţii la TARGET2.
    2. Tipuri de mesaje de plată
    (1) Sunt procesate următoarele tipuri de mesaje ale sistemului SWIFTNet FIN/SWIFT:

┌────────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Tip de mesaj│Tipul utilizării│ Descriere │
├────────────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│MT 103 │Obligatorie │Plată clienţi │
│MT 103+ │Obligatorie │Plată clienţi [Procesare directă │
│ │ │(Straight Through Processing)] │
│MT 202 │Obligatorie │Plată interbancară │
│MT 202COV │Obligatorie │Plăţi de acoperire (Cover payments) │
│MT 204 │Opţională │Plată prin debitare directă │
│MT 011 │Opţională │Notificare de livrare │
│MT 012 │Opţională │Notificare iniţiator │
│MT 019 │Obligatorie │Notificare de eroare │
│MT 900 │Opţională │Confirmare de debitare/Modificări privind │
│ │ │linia de creditare │
│MT 910 │Opţională │Confirmare de creditare/Modificări privind │
│ │ │linia de creditare │
│MT 940/950 │Opţională │Extras de cont (client) │
└────────────┴────────────────┴────────────────────────────────────────────┘


    MT 011, MT 012 şi MT 019 sunt mesaje ale sistemului SWIFT.

    (2) La înregistrarea în TARGET2-România, participanţii direcţi declară ce tipuri de mesaje opţionale vor folosi, cu excepţia mesajelor MT 011 şi MT 012, în legătură cu care participanţii direcţi decid ocazional dacă să le primească sau să nu le primească, cu privire la anumite mesaje specifice.
    (3) Participanţii respectă structura mesajelor SWIFT şi specificaţiile de câmp, aşa cum sunt stabilite acestea în documentaţia SWIFT şi ţinând cont de restricţiile stabilite pentru TARGET2, aşa cum sunt prevăzute acestea în cartea 1, capitolul 9.1.2.2 din Specificaţiile funcţionale detaliate pentru utilizatori (User Detailed Functional Specifications/UDFS).
    (4) Conţinutul câmpurilor este validat la nivelul TARGET2-România în conformitate cu cerinţele UDFS. Participanţii pot conveni între ei asupra unor reguli specifice cu privire la conţinutul câmpurilor. Cu toate acestea, în TARGET2-România nu se efectuează verificări specifice în ceea ce priveşte respectarea de către participanţi a oricăror astfel de reguli.
    (5) Mesajele MT 202COV se utilizează pentru realizarea plăţilor de acoperire, adică a plăţilor realizate de către băncile de corespondent pentru a deconta (acoperi) mesajele de transfer credit care sunt transmise băncii unui client prin alte mijloace mai directe. Informaţiile referitoare la client conţinute în MT 202COV nu se afişează în ICM.
    3. Verificarea dublei iniţieri
    (1) Toate ordinele de plată sunt supuse unei verificări a dublei iniţieri, scopul acestei verificări fiind respingerea ordinelor de plată care au fost iniţiate de mai multe ori din greşeală.
    (2) Sunt verificate următoarele câmpuri ale tipurilor de mesaje SWIFT:

┌────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│ Elemente │ Partea mesajului │ Câmp │
│ │ SWIFT │ │
├────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│Iniţiator │Antet de bază │Adresă Terminal Logic │
│ │ │(LT Address) │
│Tip de mesaj │Antet aplicaţie │Tip de mesaj │
│Beneficiar │Antet aplicaţie │Adresă de destinaţie │
│Număr de referinţă al │Bloc text │:20 │
│tranzacţiei (TRN) │ │ │
│Referinţă complementară │Bloc text │:21 │
│Data valutei │Bloc text │:32 │
│Valoarea │Bloc text │:32 │
└────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘


    (3) În cazul în care toate câmpurile descrise la punctul 2 ale unui ordin de plată recent iniţiat sunt identice cu cele ale unui ordin de plată acceptat anterior, ordinul de plată recent iniţiat este returnat.
    4. Coduri de eroare
    În cazul în care un ordin de plată este respins, participantul ordonator primeşte o notificare de eroare (MT 019), indicând, prin utilizarea codurilor de eroare, motivul respingerii. Codurile de eroare sunt definite în capitolul 9.4.2 din UDFS.
    5. Momente predeterminate ale decontării
    (1) Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul "Earliest Debit Time Indicator" se foloseşte cuvântul de cod "/FROTIME/".
    (2) Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul "Latest Debit Time Indicator", sunt disponibile două opţiuni.
    (a) Cuvânt de cod "/REJTIME/": dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată este returnat.
    (b) Cuvânt de cod "/TILTIME/": dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată nu este returnat, ci este plasat în coada de aşteptare aferentă.
    Indiferent de opţiune, dacă un ordin de plată cu indicatorul "Latest Debit Time Indicator" nu este decontat cu 15 minute înainte de momentul indicat, în mod automat este transmisă o notificare prin intermediul ICM.
    (3) Dacă este utilizat cuvântul de cod "/CLSTIME/", ordinul de plată este tratat în acelaşi mod ca şi ordinul de plată menţionat la punctul 2 litera (b).
    6. Decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare iniţială
    (1) Pentru a deconta ordinele de plată pe bază brută, rapid şi cu un necesar redus de lichiditate, se efectuează verificări privind posibilitatea compensării şi, dacă este oportun, verificări extinse privind posibilitatea compensării (ambii termeni având semnificaţia prevăzută la alineatele (2) şi (3)), cu privire la ordinele de plată introduse în etapa de procesare iniţială.
    (2) Verificarea privind posibilitatea compensării determină dacă există ordine de plată ale beneficiarului la începutul cozii de aşteptare a ordinelor de plată foarte urgente sau, dacă nu este cazul, la începutul cozii de aşteptare a ordinelor de plată urgente, care pot fi compensate cu ordinul de plată al plătitorului (denumite în continuare "ordine de plată compensabile"). Dacă un ordin de plată compensabil nu disponibilizează suficiente fonduri pentru ordinul respectiv de plată al plătitorului în etapa de procesare iniţială, se calculează dacă există suficientă lichiditate disponibilă în contul PM al plătitorului.
    (3) Dacă verificarea privind posibilitatea compensării eşuează, BNR poate aplica o verificare extinsă privind posibilitatea compensării. Verificarea extinsă privind posibilitatea compensării determină dacă există, în oricare dintre cozile de aşteptare ale beneficiarului, ordine de plată compensabile, indiferent de momentul intrării acestora în coada de aşteptare. Cu toate acestea, dacă în coada de aşteptare a beneficiarului există ordine de plată cu prioritate mai mare adresate altor participanţi la TARGET2, principiul FIFO poate fi încălcat doar dacă în urma decontării acestor ordine de plată compensabile ar rezulta o creştere de lichiditate pentru beneficiar.
    7. Decontarea ordinelor de plată aflate în cozile de aşteptare
    (1) Modul de procesare a ordinelor de plată aflate în cozile de aşteptare depinde de clasa de prioritate alocată de participantul ordonator.
    (2) Ordinele de plată aflate în cozile de aşteptare foarte urgente şi urgente sunt decontate utilizând procedura de verificare a posibilităţii compensării, descrisă la punctul 6, începând cu ordinul de plată aflat la începutul cozii de aşteptare în cazurile în care există o creştere a lichidităţii sau o intervenţie la nivelul cozii de aşteptare (modificarea poziţiei în coada de aşteptare, a momentului decontării sau a priorităţii, sau revocarea ordinului de plată).
    (3) Ordinele de plată aflate în coada de aşteptare normală sunt decontate în mod continuu, inclusiv ordinele de plată foarte urgente şi urgente care nu au fost încă decontate. Sunt utilizate diferite mecanisme (algoritmi) de optimizare. Dacă un algoritm se finalizează cu succes, ordinele de plată incluse vor fi decontate; dacă un algoritm eşuează, ordinele de plată incluse rămân în coada de aşteptare. Pentru a compensa fluxurile de plăţi se utilizează trei algoritmi (de la 1 la 3). Prin intermediul algoritmului 4, procedura de decontare 5 (astfel cum este definită în capitolul 2.8.1 din UDFS) este disponibilă pentru decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemelor auxiliare. Pentru optimizarea decontării tranzacţiilor foarte urgente ale sistemelor auxiliare în subconturile participanţilor se utilizează un algoritm special (algoritmul 5).
    (a) În cazul algoritmului 1 ("totul-sau-nimic"), atât pentru fiecare relaţie în cadrul căreia a fost stabilită o limită bilaterală, cât şi pentru suma totală a relaţiilor pentru care a fost stabilită o limită multilaterală, BNR:
    (i) calculează poziţia lichidităţii globale a contului PM al fiecărui participant la TARGET2 determinând dacă suma totală a valorilor tuturor ordinelor de plată iniţiate şi primite, aflate în coada de aşteptare, este negativă sau pozitivă şi, în cazul în care este negativă, verifică dacă aceasta depăşeşte lichiditatea disponibilă a participantului (poziţia lichidităţii globale constituie "poziţia lichidităţii totale"); şi
    (ii) verifică dacă limitele şi rezervările stabilite de fiecare participant la TARGET2 în relaţie cu fiecare cont PM aferent sunt respectate.
    Dacă rezultatul acestor calcule şi verificări este pozitiv pentru fiecare cont PM aferent, BNR şi alte bănci centrale implicate decontează simultan toate plăţile în conturile PM ale respectivilor participanţi la TARGET2.
    (b) În cadrul algoritmului 2 ("parţial"), BNR:
    (i) calculează şi verifică poziţiile de lichiditate, limitele şi rezervările fiecărui cont PM aferent, la fel ca şi în cazul algoritmului 1; şi
    (ii) dacă poziţia lichidităţii totale a unuia sau mai multor conturi PM aferente este negativă, extrage câte un singur ordin de plată, până când poziţia lichidităţii totale a fiecărui cont PM aferent este pozitivă.
    Ulterior, cu condiţia existenţei unor fonduri suficiente, BNR şi celelalte bănci centrale implicate decontează simultan toate plăţile rămase (cu excepţia ordinelor de plată extrase) în conturile PM ale participanţilor la TARGET2 respectivi.
    În ceea ce priveşte extragerea ordinelor de plată, BNR începe de la contul PM al participantului la TARGET2 cu cea mai mare poziţie negativă a lichidităţii totale şi de la ordinul de plată aflat la sfârşitul cozii de aşteptare cu cea mai mică prioritate. Procesul de selecţie rulează doar o perioadă scurtă de timp, care va fi determinată de BNR la alegerea sa.
    (c) În cadrul algoritmului 3 ("multiplu"), BNR:
    (i) compară perechi de conturi PM ale participanţilor la TARGET2 pentru a determina dacă ordinele de plată aflate în coada de aşteptare pot fi decontate în limitele lichidităţilor disponibile ale conturilor PM ale celor doi participanţi la TARGET2 în cauză şi în limitele stabilite de aceştia (începând de la perechea de conturi PM cu diferenţa cea mai mică între ordinele de plată adresate reciproc); băncile centrale implicate înregistrează simultan acele plăţi în conturile PM ale celor doi participanţi la TARGET2; şi
    (ii) dacă, în ceea ce priveşte o pereche de conturi PM astfel cum este definită la punctul (i), lichiditatea este insuficientă pentru a acoperi poziţia bilaterală, extrage câte un ordin de plată până când există suficientă lichiditate. În acest caz, băncile centrale implicate decontează simultan în conturile PM ale celor doi participanţi plăţile rămase, cu excepţia celor extrase.
    După efectuarea verificărilor menţionate la punctele (i) şi (ii), BNR verifică poziţiile de decontare multilaterală (între un cont PM al unui participant la TARGET2 şi conturile PM ale altor participanţi, faţă de care a fost stabilită o limită multilaterală). În acest sens, procedura prevăzută la punctele (i) şi (ii) se aplică mutatis mutandis.
    (d) În cadrul algoritmului 4 ("decontare parţială plus sistem auxiliar"), BNR urmează aceeaşi procedură ca şi în cazul algoritmului 2, dar fără a extrage ordinele de plată aferente operaţiunilor de decontare ale unui sistem auxiliar (care decontează pe bază multilaterală simultană).
    (e) În cadrul algoritmului 5 ("decontare sistem auxiliar prin subconturi"), BNR urmează aceeaşi procedură ca şi în cazul algoritmului 1, cu diferenţa că BNR iniţiază algoritmul 5 prin intermediul ASI şi verifică doar dacă există suficiente fonduri în subconturile participanţilor. În plus, nu se iau în considerare niciun fel de limite sau rezervări. Algoritmul 5 rulează şi în timpul decontării din timpul nopţii.
    (4) Ordinele de plată introduse în etapa de procesare iniţială după iniţierea oricăruia dintre algoritmii 1-4 pot fi, cu toate acestea, decontate imediat în etapa de procesare iniţială, dacă poziţiile şi limitele conturilor PM ale participanţilor la TARGET2 implicaţi permit atât decontarea acestor ordine de plată, cât şi decontarea ordinelor de plată aflate în procedura de optimizare curentă. Cu toate acestea, doi algoritmi nu pot rula simultan.
    (5) În timpul procesării în timpul zilei algoritmii rulează în mod secvenţial. Atât timp cât nu se află în aşteptare o decontare multilaterală simultană aferentă unui sistem auxiliar, secvenţa de rulare este următoarea:
    (a) algoritmul 1,
    (b) dacă algoritmul 1 eşuează, atunci algoritmul 2,
    (c) dacă algoritmul 2 eşuează, atunci algoritmul 3, sau dacă algoritmul 2 nu eşuează, se repetă algoritmul 1.
    Atunci când se află în aşteptare o decontare multilaterală simultană ("procedura 5") aferentă unui sistem auxiliar, rulează algoritmul 4.
    (6) Algoritmii rulează flexibil prin stabilirea unui interval de timp predefinit între aplicarea diferiţilor algoritmi pentru a asigura existenţa unui interval minim între rularea a doi algoritmi. Succesiunea în timp este controlată automat. Este posibilă intervenţia manuală.
    (7) Un ordin de plată nu poate fi reordonat (schimbarea poziţiei în coada de aşteptare) sau revocat cât timp se află într-un algoritm care rulează. Solicitările de reordonare sau revocare a unui ordin de plată sunt plasate în coada de aşteptare până la terminarea rulării algoritmului. Dacă ordinul de plată respectiv este decontat în timpul rulării algoritmului, orice solicitare de reordonare sau revocare este respinsă. Dacă ordinul de plată nu este decontat, solicitările participantului sunt luate în considerare imediat.
    8. Utilizarea ICM
    (1) ICM poate fi utilizat pentru obţinerea de informaţii şi administrarea lichidităţii. Reţeaua Secure IP Network (SIPN) a SWIFT este reţeaua suport de comunicaţii tehnice pentru schimbul de informaţii şi aplicarea măsurilor de control.
    (2) Cu excepţia ordinelor de plată stocate şi a informaţiilor privind datele statice, doar informaţiile aferente zilei de operare în curs sunt disponibile prin intermediul ICM. Afişarea este disponibilă doar în limba engleză.
    (3) Informaţiile sunt furnizate în modul "tragere" (pull), ceea ce înseamnă că fiecare participant trebuie să solicite să i se furnizeze informaţii.
    (4) Pentru utilizarea ICM sunt disponibile următoarele moduri:
    (a) modul aplicaţie-către-aplicaţie (A2A)
    În cazul A2A, informaţiile şi mesajele sunt transmise între PM şi aplicaţia internă a participantului. Prin urmare, participantul trebuie să se asigure că o aplicaţie corespunzătoare este disponibilă pentru schimbul de mesaje XML (solicitări şi răspunsuri) cu ICM prin intermediul unei interfeţe standardizate. Detalii suplimentare sunt cuprinse în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook) şi în cartea 4 din UDFS.
    (b) modul utilizator-către-aplicaţie (U2A)
    U2A permite comunicarea directă între un participant şi ICM. Informaţiile sunt afişate într- un browser care rulează pe un sistem PC (SWIFT Alliance WebStation sau altă interfaţă eventual impusă de SWIFT). Pentru accesul U2A infrastructura IT trebuie să fie capabilă să accepte cookies şi JavaScript. Detalii suplimentare sunt prevăzute în "Manualul utilizatorului ICM" (ICM User Handbook).
    (5) Fiecare participant dispune de cel puţin o staţie de lucru SWIFT Alliance WebStation sau altă interfaţă eventual impusă de SWIFT pentru a avea acces la ICM prin intermediul U2A.
    (6) Drepturile de acces la ICM sunt acordate prin utilizarea serviciului "Role Based Access Control" al SWIFT. Serviciul SWIFT "Non Repudiation of Emission" (NRE), care poate fi utilizat de participanţi, permite celui care recepţionează un mesaj XML să demonstreze că acel mesaj nu a fost modificat.
    (7) Dacă un participant are probleme tehnice şi nu poate iniţia niciun ordin de plată, poate genera plăţi de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution) şi plăţi de substituire în situaţii de urgenţă (backup contingency), cu formate stabilite în prealabil, utilizând ICM. La cererea participantului, BNR pune la dispoziţie această funcţionalitate.
    (8) Participanţii pot utiliza ICM şi pentru a transfera lichiditate:
    (a) [inseraţi dacă este cazul] din propriul cont PM către propriul cont din afara PM;
    (b) între contul PM şi subconturile participantului; şi
    (c) din contul PM către contul "în oglindă" administrat de sistemul auxiliar.
    9. UDFS şi Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook)
    Detalii suplimentare şi exemple ilustrând regulile de mai sus sunt cuprinse în UDFS şi în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook), astfel cum sunt acestea modificate ocazional şi publicate pe website-ul BNR şi pe website-ul BCE în limba engleză.


    Apendicele II

                      SCHEMA DE COMPENSAŢIE PENTRU TARGET2

    1. Principii generale
    (a) În cazul unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, participanţii direcţi pot înainta cereri de compensaţie în conformitate cu schema de compensaţie pentru TARGET2 stabilită în prezentul apendice.
    (b) Cu excepţia situaţiei în care Consiliul guvernatorilor BCE decide altfel, schema de compensaţie pentru TARGET2 nu se aplică în situaţiile în care disfuncţionalitatea tehnică a TARGET2 este rezultatul unor evenimente externe care se află în afara controlului rezonabil al băncilor centrale implicate sau este urmarea acţiunilor sau a inacţiunilor terţilor.
    (c) Compensaţia conform schemei de compensaţie pentru TARGET2 este singura procedură de compensaţie oferită în cazul unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2. Cu toate acestea, participanţii pot recurge la alte mijloace legale pentru a solicita despăgubiri. Acceptarea de către un participant a unei oferte de compensaţie în cadrul schemei de compensaţie pentru TARGET2 constituie acordul irevocabil prin care participantul respectiv renunţă la toate pretenţiile în legătură cu ordinele de plată pentru care acceptă compensaţia (inclusiv pretenţiile referitoare la repararea prejudiciului indirect) pe care le-ar putea avea împotriva oricărei bănci centrale şi prin care consideră primirea plăţii compensatorii corespunzătoare ca fiind o soluţionare integrală şi definitivă a tuturor acestor pretenţii. Participantul despăgubeşte băncile centrale în cauză, până la concurenţa sumei primite în virtutea schemei de compensaţie pentru TARGET2, pentru orice alte cereri de compensaţie suplimentare înaintate de către oricare alt participant sau oricare alt terţ în legătură cu ordinul de plată sau plata în cauză.
    (d) Formularea unei oferte de compensaţie nu constituie acceptarea răspunderii BNR sau a răspunderii oricărei alte bănci centrale pentru disfuncţionalitatea tehnică a TARGET2.
    2. Condiţii pentru ofertele de compensaţie
    (a) Un plătitor poate înainta o cerere pentru cheltuieli administrative şi de compensaţie pentru dobândă dacă, din cauza unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, un ordin de plată nu a fost decontat în ziua de operare în care a fost acceptat.
    (b) Un beneficiar poate înainta o cerere pentru cheltuieli administrative dacă, din cauza unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, nu a primit o plată care trebuia primită într-o anumită zi de operare. De asemenea, beneficiarul poate înainta o cerere de compensaţie pentru dobândă dacă una sau mai multe dintre următoarele condiţii sunt îndeplinite:
    (i) în cazul participanţilor care au acces la facilitatea de credit marginală: din cauza unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, un beneficiar a recurs la facilitatea de credit marginală; şi/sau
    (ii) în cazul tuturor participanţilor: a fost imposibil din punct de vedere tehnic să apeleze la piaţa monetară sau obţinerea acestui tip de refinanţare a fost imposibilă din alte motive în mod obiectiv rezonabile.
    3. Calculul compensaţiei
    (a) În ceea ce priveşte oferta de compensaţie adresată unui plătitor:
    (i) cheltuielile administrative sunt stabilite la 50 EUR pentru primul ordin de plată nedecontat, 25 EUR pentru fiecare dintre următoarele patru asemenea ordine de plată şi 12,50 EUR pentru fiecare dintre următoarele asemenea ordine de plată şi se calculează separat, în relaţie cu fiecare beneficiar;
    (ii) compensaţia pentru dobândă se determină prin aplicarea unei rate de referinţă ce se va stabili zilnic. Rata de referinţă menţionată este cea mai mică dintre următoarele două rate: rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average) (EONIA) şi rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală. Rata de referinţă se aplică la valoarea ordinului de plată nedecontat ca urmare a disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2 pentru fiecare zi în perioada cuprinsă între data iniţierii efective sau, în ceea ce priveşte ordinele de plată menţionate la punctul 2 litera (b) punctul (ii), data la care s-a intenţionat iniţierea ordinului de plată şi data la care ordinul de plată a fost sau ar fi putut fi decontat. Din valoarea oricărei compensaţii se deduc orice beneficii realizate din plasarea fondurilor rezultate din ordinele de plată nedecontate în depozite în cadrul Eurosistemului; şi
    (iii) nu se plăteşte compensaţie pentru dobândă în situaţia în care şi doar în măsura în care fondurile rezultate din ordinele de plată nedecontate au fost plasate pe piaţă sau au fost utilizate pentru îndeplinirea obligaţiilor de constituire a rezervelor minime obligatorii.
    (b) În ceea ce priveşte oferta de compensaţie adresată unui beneficiar:
    (i) cheltuielile administrative sunt stabilite la 50 EUR pentru primul ordin de plată nedecontat, 25 EUR pentru fiecare dintre următoarele patru asemenea ordine de plată şi 12,50 EUR pentru fiecare dintre următoarele asemenea ordine de plată şi se calculează separat, în relaţie cu fiecare plătitor;
    (ii) se aplică metoda de calculare a compensaţiei pentru dobândă prevăzută la litera (a) punctul (ii), cu diferenţa că, în acest caz, compensaţia pentru dobândă se plăteşte luând în calcul o rată egală cu diferenţa dintre rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală şi rata de referinţă şi se calculează la suma pentru care s-a recurs la facilitatea de credit marginală ca urmare a disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2.
    4. Reguli de procedură
    (a) O cerere de compensaţie se formulează utilizând formularul de cerere disponibil pe website-ul BNR în limba engleză (a se vedea www.bnr.ro). Plătitorii depun un formular distinct de cerere pentru fiecare beneficiar, iar beneficiarii depun câte un formular distinct de cerere pentru fiecare plătitor. În dovedirea informaţiilor precizate în formularul de cerere se prezintă suficiente documente şi informaţii suplimentare. Pentru fiecare plată sau ordin de plată poate fi înaintată o singură cerere.
    (b) Participanţii depun formularele de cerere la BNR în termen de patru săptămâni de la apariţia disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2. Informaţiile şi probele suplimentare solicitate de BNR se transmit în termen de două săptămâni de la data la care acestea au fost solicitate.
    (c) BNR examinează cererile şi le înaintează BCE. Cu excepţia situaţiei în care Consiliul guvernatorilor BCE a decis altfel şi a comunicat acest lucru participanţilor, toate cererile de compensaţie primite vor fi evaluate nu mai târziu de 14 săptămâni de la apariţia disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2.
    (d) BNR comunică participanţilor în cauză rezultatul evaluării prevăzute la litera (c). Dacă evaluarea se concretizează într-o ofertă de compensaţie, participanţii în cauză trebuie fie să accepte oferta de compensaţie, fie să o refuze, în termen de patru săptămâni de la comunicarea ofertei respective, pentru fiecare plată sau ordin de plată la care se referă fiecare cerere, prin semnarea unei scrisori de acceptare în formă standard (modelul acesteia fiind disponibil pe website-ul BNR (a se vedea www.bnr.ro). În cazul în care BNR nu a primit această scrisoare în termen de patru săptămâni, se consideră că participanţii în cauză au refuzat oferta de compensaţie.
    (e) BNR efectuează plăţi compensatorii după primirea scrisorii de acceptare a compensaţiei emise de un participant. Nicio plată compensatorie nu este purtătoare de dobânzi.


    Apendicele III


             TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU OPINIILE JURIDICE PRIVIND
                              CAPACITATEA ŞI ŢARA

    Termeni de referinţă pentru opiniile juridice privind capacitatea participanţilor la TARGET2

    Banca Naţională a României
    Str. Lipscani nr.25, sector 3 Bucureşti,cod 030031, România
    Participare la [numele sistemului]
    [locul]
    [data]
    Stimate Doamne/Stimaţi Domni,
    În calitate de consilieri juridici [interni sau externi] ai [precizaţi numele participantului sau al sucursalei participantului], ni s-a solicitat emiterea prezentei opinii juridice cu privire la aspectele ce decurg din legea [jurisdicţia în cadrul căreia participantul este stabilit; în continuare, "jurisdicţia"] în legătură cu participarea [precizaţi numele participantului] (în continuare, "participant") la TARGET2-România (în continuare, "sistem").
    Prezenta opinie juridică se limitează la legea [jurisdicţia] în vigoare la data prezentei. Pentru elaborarea prezentei opinii juridice nu am examinat legea altor jurisdicţii şi nu exprimăm, nici nu sugerăm vreo opinie juridică în acest sens. Fiecare dintre declaraţiile şi opiniile juridice prezentate mai jos are aceeaşi acurateţe şi validitate conform legii [jurisdicţia], indiferent dacă participantul acţionează sau nu prin intermediul sediului principal sau prin intermediul uneia sau al mai multor sucursale stabilite în sau în afara [jurisdicţia] pentru iniţierea ordinelor de plată şi primirea plăţilor.
    I. DOCUMENTE ANALIZATE
    În scopul elaborării prezentei opinii juridice, am analizat:
    (1) o copie certificată a [precizaţi documentul (documentele) de constituire relevant(e)] a(le) participantului, în vigoare la data prezentei;
    (2) [dacă este cazul] un extras din [precizaţi registrul relevant al companiei] şi [dacă este cazul] [registrul instituţiilor de credit sau un registru similar];
    (3) [în măsura aplicabilă] o copie după autorizaţia participantului sau altă dovadă a autorizării de a presta servicii bancare, de investiţii, de transfer de fonduri sau alte servicii financiare în [jurisdicţia];
    (4) [dacă este cazul] o copie după hotărârea adoptată de consiliul de administraţie sau de organul de conducere competent al participantului la data de [inseraţi data], [inseraţi anul], care dovedeşte acordul participantului de a adera la prevederile documentaţiei sistemului, astfel cum este aceasta definită mai jos; şi
    (5) [precizaţi toate împuternicirile şi alte documente care constituie sau dovedesc autorizarea corespunzătoare a persoanei sau a persoanelor semnatare ale documentaţiei aferente a sistemului (astfel cum este aceasta definită mai jos) în numele participantului]; şi toate celelalte documente referitoare la constituirea, competenţele şi autorizaţiile participantului, necesare sau corespunzătoare pentru emiterea prezentei opinii juridice (în continuare "documentaţia participantului").
    În scopul elaborării prezentei opinii juridice, am mai analizat, de asemenea:
    (1) Regulile de sistem ale TARGET2-România, din data de [inseraţi data] (în continuare, "regulile"); şi
    (2) [...].
    Regulile şi [...] sunt denumite în continuare "documentaţia sistemului" (şi, împreună cu documentaţia participantului, sunt denumite "documentaţiile").
    II. PREMISE
    În scopul elaborării prezentei opinii juridice, în privinţa documentaţiilor am pornit de la următoarele premise:
    (1) documentaţia sistemului care ne-a fost furnizată este compusă din documente originale sau copii conforme ale acestora;
    (2) prevederile documentaţiei sistemului, precum şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta sunt valide şi au forţă juridică obligatorie conform legii române sub a căror guvernare a fost declarată că se află, iar posibilitatea alegerii legii române care să guverneze documentaţia sistemului este recunoscută de legea română;
    (3) documentaţia participantului corespunde capacităţii juridice şi competenţelor părţilor în cauză şi documentele componente au fost în mod valid autorizate, adoptate sau perfectate şi, unde era necesar, transmise de către părţile în cauză; şi
    (4) documentaţia participantului este obligatorie pentru părţile vizate şi nu a existat nicio încălcare a prevederilor acesteia.
    III. OPINII JURIDICE PRIVIND PARTICIPANTUL
    A. Participantul este o societate legal înfiinţată şi înregistrată sau, altfel, constituită sau organizată în mod corespunzător conform legii [jurisdicţia].
    B. Participantul deţine toate competenţele necesare la nivelul său pentru a exercita şi îndeplini drepturile şi obligaţiile prevăzute în documentaţia sistemului la care este parte.
    C. Asumarea sau executarea şi exercitarea de către participant a drepturilor şi a obligaţiilor conform documentaţiei sistemului la care participantul este parte nu vor contraveni în nicio privinţă prevederilor actelor cu putere de lege sau normelor administrative [jurisdicţia] aplicabile participantului sau documentaţiei participantului.
    D. Participantul nu are nevoie niciun fel de autorizări, aprobări, consimţăminte, notificări, înregistrări, autentificări notariale sau alte certificări suplimentare din partea sau către o instanţă sau autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicţia], în legătură cu adoptarea, validitatea sau executarea oricărui document care face parte din documentaţia sistemului sau executarea, ori exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor prevăzute de aceasta.
    E. Participantul a luat toate măsurile necesare la nivelul său şi alte măsuri necesare conform legii [jurisdicţia] pentru a se asigura că obligaţiile ce îi revin conform documentaţiei sistemului sunt legale, valide şi au forţă obligatorie.
    Prezenta opinie juridică este emisă la data menţionată în cuprinsul ei şi este adresată exclusiv Băncii Naţionale a României şi [participant]. Nicio altă persoană nu se poate prevala de prezenta opinie juridică şi este interzisă divulgarea conţinutului acesteia altor persoane decât destinatarilor ei declaraţi şi consilierilor juridici ai acestora, fără obţinerea în prealabil a acordului nostru scris în acest sens, cu excepţia Băncii Centrale Europene şi a băncilor centrale naţionale din Sistemul European al Băncilor Centrale [şi [a băncii centrale naţionale/autorităţilor de reglementare competente] din [jurisdicţia]].

    Cu stima,
    [semnatura]

    Termeni de referinţă pentru opiniile juridice referitoare la ţară pentru participanţii la TARGET2 din afara SEE

    Banca Naţională a României
    Str. Lipscani nr.25, sector 3, Bucureşti, cod 030031, România
    TARGET2-România
    [locul],
    [data]
    Stimate Doamne/Stimaţi Domni,
    În calitate de consilieri juridici [externi] ai [precizaţi numele participantului sau al sucursalei participantului] ("participant"), ni s-a solicitat emiterea prezentei opinii juridice în temeiul legii [jurisdicţia] cu privire la aspectele ce decurg din legea [jurisdicţia în care participantul este stabilit; în continuare, "jurisdicţia"] în legătură cu participarea participantului la un sistem component al TARGET2 (în continuare, "sistem"). Trimiterile din prezentului document la legea [jurisdicţia] includ toate reglementările aplicabile [jurisdicţia]. Prezenta reprezintă opinia noastră formulată în temeiul legii [jurisdicţia], cu privire la participantul stabilit în afara României în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din participarea la sistem, conform prevederilor documentaţiei sistemului definită mai jos.
    Prezenta opinie juridică se limitează la legea [jurisdicţia] în vigoare la data prezentei. Pentru elaborarea prezentei opinii juridice nu am examinat legea altor jurisdicţii şi nu exprimăm, nici nu sugerăm vreo opinie juridică în acest sens. Am pornit de la premisa că nu există prevederi în legea altei jurisdicţii care să afecteze prezenta opinie juridică.
    1. DOCUMENTE ANALIZATE
    În scopul elaborării prezentei opinii, am analizat documentele enumerate mai jos şi alte asemenea documente pe care le-am considerat necesare sau pertinente:
    (1) Regulile de sistem ale TARGET2-România din data de [inseraţi data] (în continuare, "regulile"); şi
    (2) orice alt document care guvernează sistemul şi/sau relaţia dintre participant şi alţi participanţi la sistem, precum şi dintre participanţii la sistem şi BNR.
    Regulile şi [ . ] sunt denumite în continuare "documentaţia sistemului".
    2. PREMISE
    În scopul elaborării prezentei opinii juridice, în privinţa documentaţiei sistemului am pornit de la următoarele premise:
    (1) documentaţia sistemului corespunde capacităţii juridice şi competenţelor părţilor în cauză şi documentele componente au fost în mod valid autorizate, adoptate sau perfectate şi, unde era necesar, transmise de părţile în cauză;
    (2) prevederile documentaţiei sistemului, precum şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta sunt valide şi au forţă juridică obligatorie conform legii române sub a căror guvernare a fost declarată că se află, iar posibilitatea alegerii legii române care să guverneze documentaţia sistemului este recunoscută de legea română;
    (3) participanţii la sistem prin care sunt iniţiate ordinele de plată sau sunt primite plăţile sau prin care drepturile sau obligaţiile stabilite prin documentaţia sistemului sunt executate sau exercitate sunt autorizaţi să presteze servicii de transfer de fonduri în toate jurisdicţiile relevante; şi
    (4) documentele ce ne-au fost înaintate în copie sau ca specimene sunt conforme cu originalele.
    3. OPINIE JURIDICĂ
    Pe baza şi sub rezerva celor menţionate mai sus şi, în fiecare caz în parte, sub rezerva prevederilor punctelor de mai jos, apreciem că:
    3.1. Aspecte legale specifice ţării [în măsura aplicabilă]
    Următoarele caracteristici ale legislaţiei [jurisdicţia] sunt conforme cu şi nu anulează obligaţiile participantului ce decurg din documentaţia sistemului: [lista aspectelor legale specifice ţării].
    3.2. Aspecte generale privind insolvenţa
    3.2.a. Tipuri de proceduri de insolvenţă
    Singurele tipuri de proceduri de insolvenţă (inclusiv concordatul sau reorganizarea), care, în sensul prezentei opinii juridice, includ toate procedurile cu privire la activele participantului sau la orice sucursală a sa din [jurisdicţia], care pot fi aplicate în cazul participantului în [jurisdicţia], sunt următoarele: [lista procedurilor în limba versiunii originale şi în traducere în limba engleză] (toate împreună fiind denumite "proceduri de insolvenţă").
    În plus faţă de procedurile de insolvenţă, participantul, oricare dintre activele sale sau orice sucursală a sa din [jurisdicţia] poate fi supusă în [jurisdicţia] la [enumeraţi în limba versiunii originale şi în traducere în limba engleză, orice moratoriu, procedură de administrare specială aplicabilă sau orice alte proceduri în urma cărora plăţile către şi/sau de la participant pot fi suspendate sau pot fi impuse limitări cu privire la aceste plăţi, sau orice proceduri similare] (toate împreună fiind denumite în continuare "proceduri").
    3.2.b. Tratate cu privire la insolvenţă
    [Jurisdicţia] sau anumite subdiviziuni politice din [jurisdicţia], conform precizărilor, este parte/sunt părţi semnatare la următoarele tratate cu privire la insolvenţă: [precizaţi, dacă se aplică, ce tratat are sau poate avea o influenţă asupra prezentei opinii juridice].
    3.3. Forţa juridică a documentaţiei sistemului
    Sub rezerva prevederilor punctelor de mai jos, toate prevederile documentaţiei sistemului au forţă obligatorie şi produc efecte juridice în conformitate cu prevederile lor în temeiul legii [jurisdicţia], în special în cazul deschiderii oricăror proceduri de insolvenţă sau proceduri în privinţa participantului.
    În special, considerăm că:
    3.3.a. Procesarea ordinelor de plată
    Prevederile privind procesarea ordinelor de plată [enumerarea secţiunilor] din reguli sunt valide şi produc efecte juridice. În special, toate ordinele de plată procesate conform acestor secţiuni vor fi valide, obligatorii şi vor produce efecte juridice conform prevederilor legii [jurisdicţia]. Prevederea cuprinsă în reguli care specifică exact momentul la care ordinele de plată transmise de participant către sistem devin definitive şi irevocabile ([inseraţi o referinţă la secţiunea din reguli]) este validă, obligatorie şi produce efecte juridice conform legii [jurisdicţia].
    3.3.b. Autoritatea conferită BNR pentru a-şi îndeplini funcţiile
    Deschiderea procedurilor de insolvenţă sau a procedurilor în privinţa participantului nu aduce atingere autorităţii conferite şi competenţelor BNR ce decurg din documentaţia sistemului. [Specificaţi [în măsura aplicabilă] că: aceeaşi opinie juridică este aplicabilă şi în legătură cu orice altă entitate care prestează participanţilor servicii cerute în mod direct şi necesar pentru participarea la sistem (de exemplu, furnizorul de servicii de reţea)].
    3.3.c. Soluţii de remediere în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor
    [În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile [enumerarea secţiunilor] din reguli cu privire la exigibilitatea anticipată a creanţelor care nu au ajuns încă la scadenţă, compensarea bilaterală (set-off) a creanţelor pentru utilizarea depozitelor participantului, executarea unei garanţii reale mobiliare, suspendarea sau încetarea participării, creanţele pentru dobânzile neachitate şi încetarea contractelor şi a tranzacţiilor ([inseraţi alte clauze relevante cuprinse în reguli sau în documentaţia sistemului]) sunt valide şi produc efecte juridice conform prevederilor legii [jurisdicţia].]
    3.3.d. Suspendare şi încetare
    În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile cuprinse în [enumerarea secţiunilor] din reguli (în privinţa suspendării şi încetării participării participantului la sistem la deschiderea procedurilor de insolvenţă sau a procedurilor sau în cazul altor situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor, astfel cum sunt acestea definite în documentaţia sistemului, sau dacă participantul poate induce orice tip de risc sistemic sau are probleme operaţionale grave) sunt valide şi produc efecte juridice conform legii [jurisdicţia].
    3.3.e. Regimul penalităţilor
    În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile cuprinse în [enumerarea secţiunilor] din reguli cu privire la penalităţile aplicate unui participant care se află în imposibilitatea de a rambursa la timp creditul pe parcursul zilei (intraday credit) sau creditul overnight, după caz, sunt valide şi produc efecte juridice conform legii [jurisdicţia].
    3.3.f. Cesiunea de drepturi şi obligaţii
    Drepturile şi obligaţiile participantului nu pot fi cesionate, modificate sau în alt mod transferate de către participant unor terţi, fără a fi obţinut în prealabil acordul scris al BNR.
    3.3.g. Alegerea legii aplicabile şi a jurisdicţiei
    Prevederile cuprinse în [enumerarea secţiunilor] din reguli şi, în special, cele cu privire la legea aplicabilă, soluţionarea litigiilor, instanţele competente şi notificarea actelor de procedură sunt valide şi produc efecte juridice conform legii [jurisdicţia].
    3.4. Acte preferenţiale anulabile
    Apreciem că nicio obligaţie născută din documentaţia sistemului, îndeplinirea sa sau respectarea acesteia înainte de deschiderea oricăror proceduri de insolvenţă sau proceduri în privinţa participantului nu pot fi anulate în cadrul unor astfel de proceduri ca fiind acte preferenţiale, tranzacţii anulabile sau într-un alt mod, conform legii [jurisdicţia].
    Prezenta opinie juridică se referă în special, dar fără a ne limita la cele prezentate mai sus, la orice ordine de plată iniţiate în sistem de către orice participant. În special, apreciem că prevederile din [enumerarea secţiunilor] din reguli care stabilesc caracterul definitiv şi irevocabil al ordinelor de plată vor fi valide şi vor produce efecte juridice şi că un ordin de plată iniţiat de orice participant şi procesat în conformitate cu prevederile din [enumerarea secţiunilor] din reguli nu poate fi respins în cadrul niciunei proceduri de insolvenţă sau proceduri ca fiind un act preferenţial, o tranzacţie anulabilă sau pentru alt motiv, conform legii [jurisdicţia].
    3.5. Poprire/sechestru
    În cazul în care un creditor al participantului solicită emiterea unui ordin de poprire/sechestru (inclusiv orice ordin de blocare, ordin de confiscare sau orice altă procedură de drept public sau privat destinată să protejeze interesul public sau drepturile creditorilor participantului) - denumit în continuare "poprire/sechestru", conform legii [jurisdicţia], de către o instanţă sau de către o autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicţia], considerăm că [inseraţi analiza şi concluziile].
    3.6. Active pentru garantare [dacă este cazul]
    3.6.a. Cesiunea/Transferul de drepturi sau depozitarea de active în scopuri de garantare, contractul de garanţie reală mobiliară şi/sau contractul de report (repo) Cesiunile/Transferurile în scopuri de garantare vor fi valide şi vor produce efecte juridice conform legii [jurisdicţia]. Astfel, constituirea şi executarea unui contract de garanţie reală mobiliară sau a unui contract de report (repo) conform [inseraţi o referinţă la aranjamentul aplicabil încheiat cu banca centrală] vor fi valide şi vor produce efecte juridice conform legii [jurisdicţia].
    3.6.b. Dreptul de prioritate al cesionarilor, al beneficiarilor garanţiilor reale mobiliare sau al cumpărătorilor din cadrul contractelor de report (repo) faţă de alţi creditori
    În cazul deschiderii procedurilor de insolvenţă sau a procedurilor în privinţa participantului, drepturile sau activele cesionate/transferate în scopuri de garantare sau afectate garanţiilor reale mobiliare constituite de participant în favoarea BNR sau a altor participanţi la sistem au un rang de prioritate la plată mai înalt decât creanţele tuturor celorlalţi creditori ai participantului, inclusiv ale creditorilor prioritari sau preferenţiali.
    3.6.c. Executarea garanţiei
    Chiar şi în cazul deschiderii procedurilor de insolvenţă sau a procedurilor în privinţa participantului, ceilalţi participanţi la sistem şi BNR, în calitate de [cesionari, beneficiari ai garanţiei reale mobiliare sau cumpărători în cadrul contractelor de report (repo), după caz] vor putea executa şi valorifica drepturile sau activele participantului prin intermediul măsurilor luate de BNR în conformitate cu regulile.
    3.6.d. Condiţii cu privire la formă şi înregistrare
    Nu există condiţii cu privire la formă pentru cesiunea/transferul în scopuri de garantare a drepturilor sau a activelor participantului şi nici pentru constituirea şi executarea unei garanţii reale mobiliare sau a unui contract de report (repo) cu privire la drepturile şi activele participantului şi nu este necesar ca [cesiunea/transferul în scopuri legate de garantare, contractul de garanţie reală mobiliară sau contractul de report (repo), după caz], sau orice elemente ale acestui/acestei [cesiuni, contract de garanţie reală mobiliară sau contract de report (repo), după caz] să fie înregistrat(e) sau depus(e) la o instanţă sau la o autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicţia].
    III.7. Sucursale [în măsura aplicabilă]
    3.7.a. Opinia juridică se aplică acţiunilor întreprinse prin intermediul sucursalelor
    Fiecare dintre declaraţiile şi opiniile juridice de mai sus cu privire la participant are aceeaşi acurateţe şi validitate conform legii [jurisdicţia] în cazurile în care participantul acţionează prin intermediul uneia sau al mai multora dintre sucursalele sale stabilite în afara [jurisdicţia].
    3.7.b. Conformitatea cu legea
    Nici executarea şi exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor conform documentaţiei sistemului, nici iniţierea, transmiterea sau recepţionarea ordinelor de plată de către o sucursală a participantului nu vor contraveni în nicio privinţă legii [jurisdicţia].
    3.7.c. Autorizaţii necesare
    Nici executarea şi îndeplinirea drepturilor şi obligaţiilor conform documentaţiei sistemului, nici iniţierea, transmiterea sau recepţionarea ordinelor de plată de către o sucursală a participantului nu vor necesita nicio autorizare, aprobare, consimţământ, notificare, înregistrare, autentificare notarială sau altă certificare suplimentară din partea sau către o instanţă sau autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicţia].
    Prezenta opinie juridică este emisă la data menţionată în cuprinsul ei şi este adresată exclusiv BNR şi [participant]. Nicio altă persoană nu se poate prevala de prezenta opinie juridică şi este interzisă divulgarea conţinutului acesteia altor persoane decât destinatarilor ei declaraţi şi consilierilor juridici ai acestora, fără obţinerea în prealabil a acordului nostru scris în acest sens, cu excepţia Băncii Centrale Europene şi a băncilor centrale naţionale din Sistemul European al Băncilor Centrale [şi [a băncii centrale naţionale/autorităţilor de reglementare competente] din [jurisdicţia]].

    Cu stimă,
    [semnătura]


    Apendicele IV

             PROCEDURI DE ASIGURARE A CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII ŞI
                           PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

    1. Dispoziţii generale
    (a) Prezentul apendice precizează aranjamentele stabilite între BNR şi participanţi sau sistemele auxiliare pentru situaţiile în care una sau mai multe componente ale SSP sau ale reţelei de telecomunicaţii nu mai funcţionează sau sunt afectate de un eveniment extern anormal sau în cazul în care întreruperea în funcţionare afectează un participant sau un sistem auxiliar.
    (b) Toate trimiterile din prezentul apendice la momente specifice în timp privesc ora locală la sediul BCE, adică ora Europei Centrale (CET*6)).
-----------
    *6) CET ia în considerare trecerea la ora de vară a Europei Centrale.

    2. Măsuri de asigurare a continuităţii activităţii şi de procesare în situaţii de urgenţă
    (a) În situaţia apariţiei unui eveniment extern anormal şi/sau a unei întreruperi în funcţionarea SSP sau a reţelei de telecomunicaţii care afectează funcţionarea normală a TARGET2, BNR este îndreptăţită să adopte măsuri de asigurare a continuităţii activităţii şi de procesare în situaţii de urgenţă.
    (b) În TARGET2 sunt disponibile următoarele măsuri principale de asigurare a continuităţii activităţii şi de procesare în situaţii de urgenţă:
    (i) transferarea operaţiunilor SSP la un sediu alternativ;
    (ii) modificarea programului de operare al SSP; şi
    (iii) iniţierea procesării în situaţii de urgenţă a plăţilor foarte critice şi critice, astfel cum sunt definite la punctul 6 litera (c) şi, respectiv, litera (d).
    (c) În ceea ce priveşte măsurile de asigurare a continuităţii activităţii şi de procesare în situaţii de urgenţă, rămâne la latitudinea exclusivă a BNR să decidă dacă se impune adoptarea unor măsuri şi ce măsuri trebuie adoptate pentru decontarea ordinelor de plată.
    3. Comunicări cu privire la incidente
    (a) Informaţiile privind întreruperea în funcţionarea SSP şi/sau apariţia unui eveniment extern anormal sunt comunicate participanţilor prin intermediul mijloacelor de comunicare naţionale, al ICM şi al T2IS. Comunicările către participanţi cuprind în special următoarele informaţii:
    (i) o descriere a evenimentului;
    (ii) întârzierea previzionată a procesării (dacă este cunoscută);
    (iii) informaţii privind măsurile deja adoptate; şi
    (iv) recomandări pentru participanţi.
    (b) În plus, BNR poate notifica participanţii cu privire la orice alt eveniment actual sau anticipat, care poate afecta funcţionarea normală a TARGET2.
    4. Transferarea operaţiunilor SSP la un sediu alternativ
    (a) În cazul apariţiei unui eveniment dintre cele menţionate la punctul 2 litera (a), activitatea SSP poate fi transferată la un sediu alternativ, fie în aceeaşi regiune, fie într-o altă regiune.
    (b) În situaţia în care activitatea SSP este transferată într-o altă regiune, participanţii depun toate eforturile pentru a reconcilia poziţiile proprii până la momentul întreruperii funcţionării sau până la momentul producerii evenimentului extern anormal şi furnizează BNR toate informaţiile relevante în acest sens.
    5. Modificarea programului de operare
    (a) Procesarea în timpul zilei în TARGET2 poate fi prelungită sau deschiderea unei noi zile de operare poate fi amânată. Pe durata oricărei perioade de funcţionare prelungite a TARGET2, ordinele de plată se procesează în conformitate cu regulile de sistem ale TARGET2-România, cu modificările prevăzute în prezentul apendice.
    (b) Procesarea în timpul zilei poate fi prelungită şi momentul închiderii poate fi astfel amânat, dacă o întrerupere în funcţionarea SSP a avut loc pe parcursul zilei, dar a fost rezolvată înainte de ora 18:00. Amânarea momentului închiderii nu depăşeşte, în mod normal, două ore şi este anunţată participanţilor cât mai devreme cu putinţă. Dacă amânarea este anunţată înainte de ora 16:50, se păstrează perioada minimă de o oră dintre momentul-limită pentru ordinele de plată ale clienţilor şi momentul-limită pentru ordinele de plată interbancare. După ce a fost anunţată amânarea, nu se mai poate reveni asupra deciziei de amânare.
    (c) Momentul închiderii este amânat în cazurile în care o întrerupere în funcţionarea SSP s-a produs înainte de ora 18:00 şi nu a fost rezolvată până la ora 18:00. BNR comunică imediat participanţilor amânarea momentului închiderii.
    (d) După rezolvarea întreruperii în funcţionarea SSP, se iau următoarele măsuri:
    (i) BNR încearcă să deconteze toate plăţile aflate în cozile de aşteptare în termen de o oră; această durată este redusă la 30 de minute în cazul în care întreruperea în funcţionarea SSP s- a produs la ora 17:30 sau mai târziu (atunci când întreruperea în funcţionarea SSP nu s-a rezolvat până la ora 18:00).
    (ii) Soldurile finale ale participanţilor sunt calculate în termen de o oră; această durată este redusă la 30 de minute în cazul în care întreruperea în funcţionarea SSP s-a produs la ora 17:30 sau mai târziu, atunci când întreruperea în funcţionarea SSP nu s-a rezolvat până la ora 18:00.
    (iii) Procesarea închiderii zilei (end-of-day), inclusiv apelarea la facilităţile permanente ale Eurosistemului, are loc la momentul-limită pentru plăţile interbancare.
    (e) Sistemele auxiliare care solicită lichiditate în primele ore ale dimineţii trebuie să dispună de modalităţi eficiente pentru situaţiile în care procesarea în timpul zilei nu poate începe la momentul stabilit din cauza unei întreruperi în funcţionarea SSP care s-a produs în ziua precedentă.
    6. Procesarea în situaţii de urgenţă
    (a) Dacă BNR consideră necesar, poate declanşa procesarea în situaţii de urgenţă a ordinelor de plată în modulul pentru situaţii de urgenţă al SSP. În aceste situaţii, participanţilor le este furnizat un nivel minim de servicii. BNR îşi informează participanţii, prin mijloacele de comunicare disponibile, cu privire la declanşarea procesării în situaţii de urgenţă.
    (b) În cazul procesării în situaţii de urgenţă, ordinele de plată sunt procesate manual de către BNR.
    (c) Următoarele plăţi sunt considerate "foarte critice", iar BNR depune toate eforturile pentru a le procesa în situaţii de urgenţă:
    (i) plăţi în relaţia cu CLS Bank International;
    (ii) decontarea la închiderea zilei (end-of-day) a operaţiunilor EURO1;
    (iii) apelurile în marjă ale contrapărţilor centrale.
    (d) Următoarele tipuri de plăţi sunt considerate "critice" şi, în ceea ce le priveşte, BNR poate declanşa procesarea lor în situaţii de urgenţă:
    (i) plăţi aferente decontării în timp real a operaţiunilor sistemelor interfaţate de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare; şi
    (ii) plăţi suplimentare, dacă sunt necesare pentru evitarea apariţiei unui risc sistemic.
    (e) Participanţii iniţiază ordine de plată în vederea procesării în situaţii de urgenţă, iar informaţiile către beneficiari sunt furnizate prin intermediul faxului sau poştei electronice. Informaţii referitoare la soldurile conturilor şi la debitarea şi creditarea acestora pot fi obţinute prin intermediul BNR.
    (f) Procesarea în situaţii de urgenţă este, de asemenea, posibilă şi în cazul ordinelor de plată deja iniţiate în TARGET2-România, dar care se află în cozile de aşteptare. În aceste cazuri, BNR va depune toate eforturile pentru a evita dubla procesare a ordinelor de plată, însă participanţii sunt cei care suportă riscurile dacă o astfel de dublă procesare are loc.
    (g) În vederea procesării în situaţii de urgenţă a ordinelor de plată, participanţii vor aduce active pentru garantare suplimentare. Pe parcursul procesării în situaţii de urgenţă, plăţile în situaţii de urgenţă primite pot fi utilizate pentru a disponibiliza fonduri pentru plăţile iniţiate în situaţii de urgenţă. În scopul efectuării procesării în situaţii de urgenţă, lichiditatea disponibilă a participanţilor poate să nu fie luată în considerare de BNR.
    7. Întreruperi în funcţionare legate de participanţi sau de sistemele auxiliare
    (a) În situaţiile în care un participant are o problemă care îl împiedică să deconteze plăţi în TARGET2, participantul este responsabil pentru rezolvarea problemei. În special, participantul poate utiliza soluţii interne sau funcţionalitatea ICM, adică plăţi de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution) şi plăţi de substituire în situaţii de urgenţă (backup contingency) (prefinanţare CLS, EURO1 şi STEP2).
    (b) Dacă un participant decide să utilizeze funcţionalitatea ICM pentru a efectua plăţi de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution), atunci BNR, la cererea participantului, face disponibilă această funcţionalitate prin intermediul ICM. La cererea participantului, BNR transmite un mesaj prin intermediul ICM pentru a-i informa pe ceilalţi participanţi cu privire la utilizarea de către participant a plăţilor de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution). Participantul este responsabil cu transmiterea unor astfel de plăţi de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution) doar către alţi participanţi cu care a convenit bilateral utilizarea acestor plăţi şi orice alţi paşi în legătură cu asemenea plăţi.
    (c) Dacă măsurile prevăzute la litera (a) sunt epuizate sau dacă sunt ineficiente, participantul poate solicita sprijinul BNR.
    (d) În situaţia în care o întrerupere în funcţionare afectează un sistem auxiliar, acel sistem auxiliar este responsabil pentru rezolvarea întreruperii în funcţionare. La cererea sistemului auxiliar, [inseraţi denumirea băncii centrale] poate să acţioneze în numele acestuia. Este la latitudinea [inseraţi denumirea băncii centrale] să decidă natura sprijinului oferit sistemului auxiliar, inclusiv pe parcursul operaţiunilor din timpul nopţii ale sistemului auxiliar. Pot fi luate următoarele măsuri în situaţii de urgenţă:
    (i) sistemul auxiliar iniţiază plăţi curate (adică plăţi care nu sunt legate de tranzacţia subiacentă) prin intermediul interfeţei participantului;
    (ii) BNR creează şi/sau procesează instrucţiuni/fişiere XML în numele sistemului auxiliar; şi/sau
    (iii) BNR efectuează plăţi curate în numele sistemului auxiliar.
    (e) Măsurile în situaţii de urgenţă aferente sistemelor auxiliare sunt detaliate în aranjamentele bilaterale dintre BNR şi sistemul auxiliar respectiv.
    8. Alte dispoziţii
    (a) În cazul în care anumite date nu sunt disponibile din cauza apariţiei unuia dintre evenimentele menţionate la punctul 3 litera (a), BNR este îndreptăţită să înceapă sau să continue procesarea ordinelor de plată şi/sau operarea TARGET2-România pe baza ultimelor date disponibile, determinate de BNR. La solicitarea BNR, participanţii şi sistemele auxiliare retransmit mesajele FileAct/Interact sau întreprind orice altă acţiune considerată potrivită de către BNR.
    (b) În cazul unei întreruperi în funcţionare la nivelul BNR, toate sau o parte dintre funcţiile sale tehnice aferente TARGET2-România pot fi îndeplinite de alte bănci centrale din Eurosistem.
    (c) Participanţilor li se poate cere de către BNR să participe la testarea periodică sau ad-hoc a măsurilor de asigurare a continuităţii activităţii şi de procesare în situaţii de urgenţă, la stagii de pregătire sau la alte aranjamente cu scop preventiv, după cum consideră necesar BNR. Orice costuri suportate de participanţi ca urmare a unor asemenea testări sau a altor aranjamente sunt în sarcina exclusivă a participanţilor.


    Apendicele V

                              PROGRAMUL DE OPERARE

    1. TARGET2 funcţionează în fiecare zi, cu excepţia următoarelor zile: sâmbătă, duminică, Anul Nou, Vinerea Mare şi Lunea Paştelui (conform calendarului aplicabil la sediul BCE), 1 mai, ziua de Crăciun şi 26 decembrie.
    2. Ora de referinţă pentru sistem este ora locală la sediul BCE, adică CET.
    3. Ziua de operare curentă se deschide în seara zilei de operare anterioare şi are următorul program:

┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ora │ Descriere │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│6:45-7:00 │Fereastră pentru pregătirea operaţiunilor din timpul│
│ │zilei(*) │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│7:00-18:00 │Procesare în timpul zilei │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│17:00 │Moment-limită pentru plăţile clienţilor, adică │
│ │plăţile în care iniţiatorul şi/sau beneficiarul unei│
│ │plăţi nu este un participant direct sau indirect, │
│ │după cum această plată este identificată în sistem │
│ │după utilizarea mesajului MT 103 sau MT 103+ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│18:00 │Moment-limită pentru plăţi interbancare, adică alte │
│ │plăţi decât plăţile clienţilor │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│18:00-18:45(**) │Procesarea închiderii zilei (end-of-day) │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│18:15(**) │Moment-limită general pentru utilizarea │
│ │facilităţilor permanente │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│(Imediat după) 18:30(***)│Datele pentru actualizarea sistemelor contabile sunt│
│ │disponibile pentru băncile centrale │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│18:45-19:30(***) │Procesarea deschiderii zilei (start-of-day) │
│ │(noua zi de operare) │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│19:00(***)-19:30(**) │Furnizare de lichiditate în contul PM │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│19:30(***) │Mesaj "început de procedură" (start-of-procedure) şi│
│ │decontare a ordinelor de plată programată de │
│ │transfer de lichiditate din conturile PM în │
│ │subconturi/contul "în oglindă" (decontări aferente │
│ │sistemelor auxiliare) │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│19:30(***)-22:00 │Realizarea transferurilor de lichiditate │
│ │suplimentară prin intermediul ICM, înainte de │
│ │transmiterea de către sistemul auxiliar a mesajului │
│ │"început de ciclu" (start-of-cycle); perioada de │
│ │decontare a operaţiunilor în timpul nopţii ale │
│ │sistemelor auxiliare (doar pentru procedura de │
│ │decontare 6 pentru sistemele auxiliare) │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│22:00-1:00 │Perioadă pentru întreţinere tehnică │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│1:00-7:00 │Procedura de decontare a operaţiunilor din timpul │
│ │nopţii ale sistemelor auxiliare (doar pentru │
│ │procedura de decontare 6 pentru sistemele auxiliare)│
└─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

----------
    (*) Operaţiuni în timpul zilei înseamnă procesarea în timpul zilei şi procesarea închiderii zilei (end-of-day).
    (**) Perioada se termină cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzute pentru rezervele Eurosistemului.
    (***) Perioada începe cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzute pentru rezervele Eurosistemului.

    4. ICM este disponibil pentru efectuarea transferurilor de lichiditate între orele 19:30*7) şi 18:00 ale zilei următoare, cu excepţia perioadei pentru întreţinerea tehnică, care se derulează între orele 22:00 şi 1:00.
------------
    *7) Perioada începe cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzute pentru rezervele Eurosistemului.

    5. Programul de funcţionare poate fi modificat în situaţia în care sunt adoptate măsuri de asigurare a continuităţii activităţii în conformitate cu punctul 5 din apendicele IV.


    Apendicele VI

                       LISTA COMISIOANELOR ŞI FACTURAREA

    Comisioane aplicabile participanţilor direcţi
    1. Comisionul lunar pentru procesarea ordinelor de plată în TARGET2-România aplicabil participanţilor direcţi, în funcţie de opţiunea aleasă de participanţii direcţi, este fie:
    (a) 150 EUR per cont PM, plus un comision fix de 0,80 EUR per tranzacţie (debitare cont); fie
    (b) 1 875 EUR per cont PM, plus un comision per tranzacţie (debitare cont), determinat în funcţie de volumul tranzacţiilor (numărul elementelor procesate) lunare, astfel:

┌────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Interval│ De la │ Până la │ Comision │
├────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 1│ 10 000│ 0,60 EUR│
├────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 2 │ 10 001│ 25 000│ 0,50 EUR│
├────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 3 │ 25 001│ 50 000│ 0,40 EUR│
├────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 4 │ 50 001│ 100 000│ 0,20 EUR│
├────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 5 │ Peste 100 000│ - │ 0,125 EUR│
└────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────┘


    Transferurile de lichiditate între contul PM al unui participant şi subconturile acestuia nu sunt supuse comisionării.
    2. Comisionul lunar pentru accesul multiadresant este de 80 EUR pentru fiecare cod BIC de 8 caractere, altul decât codul BIC al contului participantului direct.
    3. Un comision lunar suplimentar de 30 EUR per cont se aplică participanţilor direcţi care nu doresc publicarea în registrul TARGET2 a codului BIC al contului lor.
    4. Comisionul lunar pentru fiecare înregistrare în registrul TARGET2 a unui participant indirect de către un participant direct este de 20 EUR.
    5. Comisionul unic pentru fiecare înregistrare în registrul TARGET2 a unui titular de BIC adresabil, în cazul sucursalelor participanţilor direcţi şi indirecţi şi al sucursalelor corespondenţilor, precum şi a titularilor de BIC adresabil care sunt membri ai aceluiaşi grup, astfel cum sunt definiţi la articolul 1, este de 5 EUR.
    6. Comisionul lunar pentru fiecare înregistrare în registrul TARGET2 a unui titular de BIC adresabil pentru un corespondent este de 5 EUR.
    Comisioane pentru cumularea (pooling) lichidităţii
    7. Pentru metoda CAI, comisionul lunar este de 100 EUR per cont inclus în grup.
    8. Pentru metoda AL, comisionul lunar este de 200 EUR per cont inclus în grupul AL. Dacă grupul AL utilizează metoda CAI, conturile neincluse în metoda AL plătesc comisionul lunar CAI de 100 EUR per cont.
    9. Atât pentru metoda AL, cât şi pentru metoda CAI, tuturor plăţilor participanţilor din grup li se aplică structura comisioanelor degresive stabilită în tabelul de la punctul 1 litera (b), considerând aceste plăţi ca fiind efectuate din contul unui singur participant.
    10. Comisionul lunar de 1 875 EUR menţionat la punctul 1 litera (b) se plăteşte de către managerul grupului respectiv, iar comisionul lunar de 150 EUR menţionat la punctul 1 litera (a) se plăteşte de toţi ceilalţi membri ai grupului. În cazul în care un grup AL face parte dintr-un grup CAI, iar managerul grupului AL este şi managerul grupului CAI, comisionul lunar de 1 875 EUR se plăteşte o singură dată. În cazul în care grupul AL face parte dintr-un grup CAI, iar managerul grupului CAI este diferit de managerul grupului AL, atunci managerul grupului CAI plăteşte un comision suplimentar de 1 875 EUR. În aceste situaţii, factura pentru totalul comisioanelor aplicabile tuturor conturilor din grupul CAI (inclusiv conturile grupului AL) este transmisă managerului grupului CAI.
    Facturare
    11. În cazul participanţilor direcţi se aplică următoare reguli de facturare. Participantul direct (managerul grupului AL sau al grupului CAI, în situaţia în care sunt utilizate metodele AL sau CAI) primeşte factura pentru luna precedentă specificând comisioanele ce trebuie plătite, nu mai târziu de a cincea zi de operare a lunii următoare. Plata se efectuează cel mai târziu în a zecea zi lucrătoare a acelei luni, în contul indicat de BNR şi se debitează din contul PM al participantului respectiv.


    Apendicele VII


               ACORD PRIVIND AGREGAREA LICHIDITĂŢII - VARIANTA A

    Model pentru utilizarea metodei AL de către mai multe instituţii de credit

    Între, pe de o parte:
    [participant], titular(ă) al (a) conturilor PM nr. [ ], deschis(e) la BNR reprezentat(ă) de [ ], în calitate de [ ],
    [participant], titular(ă) al (a) conturilor PM nr. [ ], deschis(e) la [inseraţi denumirea băncii centrale] reprezentat(ă) de [ ], în calitate de [ ],
    [participant], titular(ă) al (a) conturilor PM nr. [ ], deschis(e) la [inseraţi denumirea băncii centrale] reprezentat(ă) de [ ], în calitate de [ ],
    (în continuare "membrii grupului AL") şi, pe de altă parte,
    Banca Naţională a României
    [inseraţi denumirea băncii centrale naţionale AL]
    [inseraţi denumirea băncii centrale naţionale AL]
    (în continuare "bănci centrale naţionale AL")
    (membrii grupului AL şi băncile centrale naţionale AL sunt împreună denumite în continuare "părţi")
    întrucât:
    (1) TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăţi, fiecare dintre acestea fiind desemnat ca sistem conform prevederilor legislaţiei interne în vigoare care transpun Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare.
    (2) În anumite condiţii prevăzute de condiţiile de participare la sistemele componente ale TARGET2 respective, participanţii la unul sau mai multe sisteme componente ale TARGET2 pot constitui un grup AL în care este agregată lichiditatea din conturile PM ale membrilor grupului AL.
    (3) Agregarea lichidităţii permite membrilor grupului AL să deconteze ordine de plată în valoare mai mare decât lichiditatea disponibilă în conturile lor PM respective, cu condiţia ca valoarea totală a tuturor acestor ordine de plată să nu depăşească niciodată valoarea agregată a lichidităţii disponibile în toate aceste conturi PM. Poziţia debitoare rezultată din unul sau mai multe conturi PM constituie credit pe parcursul zilei (intraday credit), acordarea acestuia fiind guvernată de aranjamentele naţionale respective, sub rezerva modificărilor cuprinse în prezentul acord; în special, această poziţie debitoare este garantată cu lichiditatea disponibilă în conturile PM ale altor membri ai grupului AL.
    (4) Rezultatul acestui mecanism nu este fuzionarea diferitelor conturi PM care, sub rezerva restricţiilor prevăzute de prezentul acord, continuă să aparţină în exclusivitate respectivilor titulari.
    (5) Un astfel de mecanism are ca scop evitarea fragmentării lichidităţii în diferitele sisteme componente ale TARGET2 şi facilitarea administrării lichidităţii în cadrul unui grup de instituţii de credit.
    (6) Acest mecanism sporeşte eficienţa globală a decontării plăţilor în TARGET2.
    (7) [Participant], [participant] şi [participant] sunt conectaţi (conectate) respectiv la TARGET2-România, TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi se supun Regulilor de sistem ale TARGET2-România din [inseraţi datele aferente],
    În consecinţă, părţile convin următoarele:

    ART. 1
    Intrarea în vigoare a prezentului acord
    Prezentul acord şi orice modificare la acesta intră în vigoare numai în momentul în care banca centrală naţională manager, după obţinerea în prealabil a informaţiilor sau a documentelor pe care le consideră necesare, confirmă în scris că prezentul acord sau modificările la acesta îndeplinesc condiţiile prevăzute de condiţiile respective de participare la sistemele componente ale TARGET2.
    ART. 2
    Interesul reciproc al membrilor grupului AL şi al băncilor centrale naţionale AL
    1. Membrii grupului AL declară în mod expres şi confirmă faptul că încheierea prezentului acord serveşte intereselor lor reciproce economice, sociale şi financiare, având în vedere că ordinele de plată ale tuturor membrilor grupului AL pot fi decontate în sistemele lor componente ale TARGET2 respective, până la o valoare ce corespunde lichidităţii disponibile în conturile PM ale tuturor membrilor grupului AL, prin aceasta influenţând nivelul lichidităţii disponibile în alte sisteme componente ale TARGET2.
    2. Băncile centrale naţionale AL au un interes reciproc în acordarea de credite pe parcursul zilei (intraday credit) membrilor grupului AL, deoarece aceasta promovează eficienţa globală a decontării plăţilor în TARGET2. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) este garantat în conformitate cu articolul 18 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, având în vedere că soldul debitor rezultat din executarea unui ordin de plată este acoperit cu lichiditatea disponibilă în conturile PM deschise de ceilalţi membri ai grupului AL la băncile lor centrale naţionale AL respective, care garantează îndeplinirea obligaţiilor oricăruia dintre membrii AL faţă de băncile centrale naţionale AL.
    ART. 3
    Drepturile şi obligaţiile membrilor grupului AL
    1. Membrii grupului AL răspund solidar şi individual faţă de toate băncile centrale naţionale AL pentru toate creanţele născute din decontarea ordinelor de plată ale oricărui membru al grupului AL în sistemele lor componente ale TARGET2 respective. Membrii grupului AL nu pot invoca niciun aranjament în interiorul grupului de divizare a obligaţiilor în scopul exonerării de orice răspundere faţă de băncile centrale naţionale AL în legătură cu agregarea obligaţiilor menţionate mai sus.
    2. Valoarea totală a tuturor ordinelor de plată decontate de membrii grupului AL în conturile lor PM nu poate să depăşească niciodată valoarea agregată a lichidităţii totale disponibile în toate aceste conturi PM.
    3. Membrii grupului AL sunt autorizaţi să utilizeze metoda CAI, astfel cum este descrisă în Regulile de sistem ale TARGET2-România.
    4. Membrii grupului AL se asigură că între ei este încheiat un acord intern care cuprinde, printre altele:
    (a) regulile de organizare internă a grupului AL;
    (b) condiţiile în care managerul grupului AL este obligat să raporteze membrilor grupului AL;
    (c) costurile metodei AL (inclusiv repartizarea acestora între membrii grupului AL); şi
    (d) comisioanele ce urmează să fie plătite drept remuneraţie între membrii grupului AL pentru serviciile prestate în conformitate cu acordul AL şi regulile de calculare a beneficiilor financiare.
    Cu excepţia literei (d), membrii grupului AL au posibilitatea să decidă dacă aduc sau nu aduc la cunoştinţa băncilor centrale naţionale AL acest acord intern sau părţi din acesta. Membrii grupului AL vor aduce la cunoştinţa băncilor centrale naţionale AL informaţiile la care se referă litera (d).
    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile băncilor centrale naţionale AL
    1. Când un membru al grupului AL iniţiază un ordin de plată în sistemul său component al TARGET2 cu o valoare ce depăşeşte lichiditatea disponibilă în contul PM al acelui membru al grupului AL, banca sa centrală naţională AL îi acordă un credit pe parcursul zilei (intraday credit), garantat cu lichiditatea disponibilă în alte conturi PM deschise de membrul grupului AL la banca sa centrală naţională sau în conturile PM deschise de ceilalţi membri ai grupului AL la băncile lor centrale naţionale AL respective. Un astfel de credit pe parcursul zilei (intraday credit) este guvernat de regulile aplicabile acordării creditelor pe parcursul zilei (intraday credit) de către banca centrală naţională AL în cauză.
    2. Ordinele de plată iniţiate de oricare dintre membrii grupului AL, care duc la depăşirea lichidităţii disponibile în toate conturile PM ale membrilor grupului AL, sunt plasate în coada de aşteptare până la momentul la care va fi disponibilă suficientă lichiditate.
    3. Cu excepţia situaţiei în care s-au deschis procedurile de insolvenţă împotriva unuia sau a mai multor membri ai grupului AL, o bancă centrală naţională AL poate pretinde de la fiecare dintre membrii grupului AL îndeplinirea în totalitate a tuturor obligaţiilor rezultate din decontarea ordinelor de plată ale oricăruia dintre membrii grupului AL în sistemele componente ale TARGET2 ale acestora.
    ART. 5
    Desemnarea şi rolul managerului grupului AL
    1. Prin prezentul acord, membrii grupului AL desemnează drept manager al grupului AL pe [indicaţi participantul desemnat ca manager al grupului AL], care este punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ referitoare la grupul AL.
    2. Toţi membrii grupului AL furnizează băncii lor centrale naţionale AL respective, precum şi managerului grupului AL orice informaţii care pot afecta validitatea, eficacitatea şi punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, orice modificare sau încetare a legăturilor dintre membrii grupului AL necesare pentru a se încadra în definiţia de grup prevăzută de regulile de sistem ale TARGET2-România, apariţia oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor în sensul regulilor de sistem ale TARGET2-România sau a oricărui eveniment care poate afecta validitatea şi/sau eficacitatea [inseraţi o referinţă la prevederile privind garanţia reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau alte prevederi aplicabile din aranjamentele de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].
    3. Managerul grupului AL transmite imediat băncii centrale naţionale manager informaţiile menţionate la alineatul (2) referitoare la propria persoană sau la oricare alt membru al grupului AL.
    4. Managerul grupului AL este responsabil în privinţa monitorizării pe parcursul zilei a lichidităţii disponibile în cadrul grupului AL.
    5. Managerul grupului AL are putere de reprezentare cu privire la conturile PM ale membrilor grupului AL şi, în special, este mandatarul membrilor grupului AL în privinţa următoarelor operaţiuni:
    (a) orice operaţiuni ICM aferente conturilor PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la, orice schimbare a priorităţii unui ordin de plată, revocare, schimbare a momentului decontării, transferuri de lichiditate (inclusiv din şi către subconturi), reordonare a tranzacţiilor din coada de aşteptare, rezervare de lichiditate în privinţa grupului AL, stabilire şi schimbare de limite în privinţa grupului AL;
    (b) toate operaţiunile cu privire la lichiditate de la închiderea zilei între conturile PM ale membrilor grupului AL, asigurând echilibrarea tuturor soldurilor conturilor PM ale membrilor grupului AL, astfel încât niciunul dintre aceste conturi să nu aibă un sold debitor la închiderea zilei sau, unde este cazul, un sold debitor negarantat cu active eligibile pentru garantare (în continuare, această procedură este denumită "echilibrare");
    (c) instrucţiuni generale conform cărora este efectuată o echilibrare automată, adică este stabilită ordinea în care conturile PM ale membrilor grupului AL cu lichiditate disponibilă urmează să fie debitate în operaţiunile de echilibrare;
    (d) în absenţa unor instrucţiuni clare ale managerului grupului AL, conform literelor (b) şi (c), echilibrarea automată este efectuată începând de la contul PM cu cel mai mare sold creditor până la contul PM cu cel mai mare sold debitor.
    Criteriile stabilite la literele (c) şi (d) sunt utilizate şi în cazul existenţei unei cauze care determină executarea, astfel cum este definită în regulile de sistem ale TARGET2-România.
    6. Membrii grupului AL renunţă în mod expres la orice drepturi pe care le-ar putea avea împotriva managerului grupului AL în conformitate cu [inseraţi o referinţă la, dacă este cazul, prevederile aplicabile din dreptul intern], născute din dubla calitate a managerului respectiv, de titular de cont PM şi de membru al grupului AL, pe de o parte, şi de manager al grupului AL, pe de altă parte.
    ART. 6
    Rolul băncii centrale naţionale manager
    1. Banca centrală naţională manager constituie punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ aferente grupului AL.
    2. Toate băncile centrale naţionale AL furnizează imediat băncii centrale naţionale manager orice informaţii aferente respectivilor membri ai grupului AL, informaţii care pot afecta validitatea, eficacitatea şi punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, orice modificare sau încetare a legăturilor dintre membrii grupului AL necesare pentru a se încadra în definiţia de grup, apariţia oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor în sensul Regulilor de sistem ale TARGET2-România sau a oricăror evenimente care pot afecta validitatea şi/sau eficacitatea [inseraţi o referinţă la prevederile privind garanţia reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice alte prevederi aplicabile din aranjamentele de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].
    3. Banca centrală naţională manager are acces la toate informaţiile relevante referitoare la toate conturile PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţii referitoare la orice linie de credit, soldul, mişcările în toate conturile PM, plăţile decontate, plăţile din coada de aşteptare, precum şi informaţii privind limitele şi rezervările de lichiditate ale membrilor grupului AL.
    ART. 7
    Durata şi încetarea prezentului acord
    1. Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.
    2. Fiecare membru al grupului AL poate înceta în mod unilateral participarea sa la prezentul acord, cu condiţia notificării în scris a băncii centrale naţionale AL la a cărui sistem component al TARGET2 participă şi a băncii centrale naţionale manager, cu 14 zile de operare în avans. Banca centrală naţională manager confirmă acelui membru al grupului AL data încetării participării sale la acordul AL şi comunică această dată tuturor băncilor centrale naţionale AL care, în consecinţă, îi informează pe membrii grupului AL aferenţi. În cazul în care acel membru al grupului AL era managerul grupului AL, ceilalţi membri ai grupului AL desemnează de îndată un nou manager al grupului AL.
    3. Prezentul acord sau participarea la acest acord a oricărui membru al grupului AL, după caz, încetează de drept, fără notificare prealabilă, şi cu efect imediat, în cazul apariţiei unuia sau a mai multora din evenimentele următoare:
    (a) modificarea sau încetarea legăturilor dintre toţi membrii grupului AL necesare pentru încadrarea în definiţia unui grup prevăzută de regulile de sistem ale TARGET2-România sau care afectează unul sau mai mulţi membri ai grupului AL; şi/sau
    (b) orice alte condiţii de utilizare a metodei AL, astfel cum sunt descrise în regulile de sistem ale TARGET2-România, nu mai sunt îndeplinite de către toţi membrii grupului AL sau de unul sau mai mulţi membri ai grupului AL.
    4. Fără a ţine seama de apariţia oricăruia dintre evenimentele menţionate la alineatul (3), un ordin de plată care a fost deja iniţiat de oricare dintre membrii grupului AL în sistemul component al TARGET2 aferent rămâne valid şi produce efecte faţă de toţi membrii grupului AL şi faţă de băncile centrale naţionale AL. [Inseraţi dacă este relevant: În plus, [inseraţi o referinţă la contractul de garanţie reală mobiliară şi/sau la clauza de compensare cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau la alt aranjament de garantare aplicabil] rămâne (rămân) valid(e) după încetarea prezentului acord până când toate poziţiile debitoare din conturile PM a căror lichiditate a fost agregată sunt în întregime descărcate de către membrii grupului AL.]
    5. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (3), banca centrală naţională manager, în acord cu banca centrală naţională AL aferentă, poate pune capăt, în orice moment, fără notificare prealabilă şi cu efect imediat, participării la prezentul acord a oricărui membru al grupului AL, dacă acest membru al grupului AL încalcă vreuna dintre prevederile din cuprinsul prezentului acord. Decizia respectivă se adresează în scris tuturor membrilor grupului AL, cuprinzând motivele luării deciziei. În cazul în care se pune capăt participării în acest mod, membrii grupului AL a căror participare la acest acord nu a încetat astfel, sunt îndreptăţiţi să-şi înceteze participarea la acest acord, cu condiţia acordării băncii centrale naţionale manager şi a băncii centrale naţionale AL aferente a unei notificări în scris, cu cinci zile de operare în avans. În cazul în care se pune capăt participării managerului grupului AL, ceilalţi membri ai grupului AL desemnează imediat un nou manager al grupului AL.
    6. Banca centrală naţională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naţionale AL, poate denunţa prezentul acord fără notificare prealabilă şi cu efect imediat, dacă continuarea acestuia ar pune în pericol stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea generală a TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea misiunilor băncilor centrale naţionale AL în temeiul Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene. Orice decizie în acest sens se adresează în scris membrilor grupului AL, menţionând motivele deciziei.
    7. Prezentul acord rămâne valid atât timp cât grupul AL are cel puţin doi membri.
    ART. 8
    Procedura de modificare
    Orice modificare a prezentului acord, inclusiv lărgirea grupului AL cu alţi participanţi, este validă şi produce efecte juridice, dacă toate părţile consimt la aceasta în mod expres şi în scris.
    ART. 9
    Legea aplicabilă
    Prezentul acord este guvernat de, interpretat şi pus în aplicare în conformitate cu [inseraţi o referinţă la legea care guvernează contul PM al managerului grupului AL deschis la banca centrală naţională manager]. Aceasta nu aduce atingere:
    (a) relaţiei dintre un membru al grupului AL şi banca sa centrală naţională AL, guvernată de legea băncii centrale naţionale AL respective; şi
    (b) drepturilor şi obligaţiilor dintre băncile centrale naţionale AL, guvernate de legea băncii centrale naţionale AL la care este deschis contul PM al membrului grupului AL a cărui lichiditate disponibilă este utilizată ca active pentru garantare.
    ART. 10
    Aplicarea regulilor de sistem ale TARGET2-România
    1. În privinţa fiecărui membru al grupului AL şi a băncii sale centrale naţionale AL respective, prevederile aplicabile din regulile de sistem ale TARGET2-România guvernează orice aspect care nu este guvernat în mod expres de prezentul acord.
    2. Regulile de sistem ale TARGET2-România şi prezentul acord se consideră ca făcând parte din aceeaşi relaţie contractuală.
    Redactat în atâtea exemplare câte părţi la prezentul acord, astăzi [... data ...]


               ACORD PRIVIND AGREGAREA LICHIDITĂŢII - VARIANTA B

    Model pentru utilizarea metodei AL de către o singură instituţie de credit

    Între, pe de o parte: [numele şi adresa unei instituţii de credit] reprezentat(ă) de [ ], în calitate de
    [participant], titular(ă) al(a) conturilor PM nr. [ ], deschise la BNR,
    [participant], titular(ă) al(a) conturilor PM nr. [ ], deschise la [inseraţi denumirea băncii centrale],
    [participant], titular(ă) al(a) conturilor PM nr. [ ], deschise la [inseraţi denumirea băncii centrale],
    (participanţii menţionaţi în continuare ca "membrii grupului AL")
    şi, pe de altă parte,
    Banca Naţională a României
    [inseraţi denumirea băncii centrale naţionale AL]
    [inseraţi denumirea băncii centrale naţionale AL]
    (în continuare "bănci centrale naţionale AL")
    (membrii grupului AL şi băncile centrale naţionale AL sunt împreună denumite în continuare "părţi")
    întrucât:
    (1) TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăţi, fiecare dintre acestea fiind desemnat ca sistem conform prevederilor legislaţiei interne în vigoare care transpun Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare.
    (2) În anumite condiţii prevăzute de condiţiile de participare la sistemele componente ale TARGET2 respective, o instituţie de credit care are mai multe conturi PM în unul sau mai multe sisteme componente ale TARGET2 poate constitui un grup AL în care este agregată lichiditatea din conturile PM ale membrilor grupului AL.
    (3) Agregarea lichidităţii permite membrilor grupului AL să deconteze ordinele de plată în valoare mai mare decât lichiditatea disponibilă într-un singur cont PM, cu condiţia ca valoarea totală a tuturor acestor ordine de plată să nu depăşească niciodată valoarea agregată a lichidităţii disponibile în toate conturile PM ale membrilor grupului AL. Poziţia debitoare rezultată din unul sau mai multe conturi PM constituie credit pe parcursul zilei (intraday credit), acordarea acestuia fiind guvernată de aranjamentele naţionale respective, sub rezerva modificărilor cuprinse în prezentul acord; în special, această poziţie debitoare este garantată cu lichiditatea disponibilă în toate conturile PM ale membrilor grupului AL.
    (4) Rezultatul acestui mecanism nu este fuzionarea diferitelor conturi PM care, sub rezerva restricţiilor prevăzute de prezentul acord, continuă să aparţină în mod separat membrilor grupului AL.
    (5) Un astfel de mecanism are ca scop evitarea fragmentării lichidităţii în diferitele sisteme componente ale TARGET2 şi facilitarea administrării lichidităţii membrilor grupului AL.
    (6) Acest mecanism sporeşte eficienţa globală a decontării plăţilor în TARGET2.
    (7) [Participant], [participant] şi [participant] sunt conectaţi (conectate) respectiv la TARGET2-România, TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi la TARGET2-[inseraţi referinţa băncii centrale/ţării] şi se supun regulior de sistem ale TARGET2-România din [inseţi datele aferente],
     În consecinţă, părţile convin următoarele:

    ART. 1
    Intrarea în vigoare a prezentului acord
    Prezentul acord şi orice modificare la acesta intră în vigoare numai în momentul în care banca centrală naţională manager, după obţinerea în prealabil a informaţiilor sau a documentelor pe care le consideră necesare, confirmă în scris că prezentul acord sau modificările la acesta îndeplinesc condiţiile prevăzute de condiţiile respective de participare la sistemele componente ale TARGET2.
    ART. 2
    Interesul reciproc al băncilor centrale naţionale AL
    Băncile centrale naţionale AL au un interes reciproc în acordarea de credite pe parcursul zilei (intraday credit) membrilor grupului AL, deoarece aceasta promovează eficienţa globală a decontării plăţilor în TARGET2. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) este garantat în conformitate cu articolul 18 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, având în vedere că soldul debitor rezultat din executarea unui ordin de plată este acoperit cu lichiditatea disponibilă în conturile PM deschise de membrii grupului AL la băncile lor centrale naţionale AL respective, care garantează îndeplinirea obligaţiilor oricăruia dintre membrii grupului AL faţă de băncile centrale naţionale AL.
    ART. 3
    Drepturile şi obligaţiile membrilor grupului AL
    1. Membrii grupului AL răspund faţă de toate băncile centrale naţionale AL pentru toate creanţele născute din decontarea ordinelor de plată ale oricărui membru al grupului AL în sistemele lor componente ale TARGET2 respective.
    2. Valoarea totală a tuturor ordinelor de plată decontate de membrii grupului AL în conturile lor PM nu poate să depăşească niciodată valoarea agregată a lichidităţii totale disponibile în toate aceste conturi PM.
    3. Membrii grupului AL sunt autorizaţi să utilizeze metoda informaţii consolidate privind contul (CAI), astfel cum este descrisă în regulile de sistem ale TARGET2-România.
    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile băncilor centrale naţionale AL
    1. Când un membru al grupului AL iniţiază un ordin de plată în sistemul său component al TARGET2 cu o valoare ce depăşeşte lichiditatea disponibilă în contul PM al acelui membru al grupului AL, banca sa centrală naţională AL îi acordă un credit pe parcursul zilei (intraday credit), garantat cu lichiditatea disponibilă în alte conturi PM deschise de membrul grupului AL la banca sa centrală naţională AL sau în conturile PM deschise de ceilalţi membri ai grupului AL la băncile lor centrale naţionale AL respective. Un astfel de credit pe parcursul zilei (intraday credit) este guvernat de regulile aplicabile acordării creditelor pe parcursul zilei (intraday credit) de către băncile centrale naţionale AL în cauză.
    2. Ordinele de plată iniţiate de membrii grupului AL, care duc la depăşirea lichidităţii disponibile în toate conturile PM ale membrilor grupului AL, sunt plasate în coada de aşteptare până la momentul la care este disponibilă suficientă lichiditate.
    3. Fiecare bancă centrală naţională AL poate pretinde de la membrii grupului AL îndeplinirea în totalitate a tuturor obligaţiilor rezultate din decontarea ordinelor de plată ale membrilor grupului AL în sistemele componente ale TARGET2 în care aceştia au deschise conturi PM.
    ART. 5
    Desemnarea şi rolul managerului grupului AL
    1. Prin prezentul acord, membrii grupului AL desemnează drept manager al grupului AL pe [indicaţi participantul desemnat ca manager al grupului AL], care este punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ referitoare la grupul AL.
    2. Membrii grupului AL furnizează băncilor centrale naţionale AL aferente orice informaţii care pot afecta validitatea, eficacitatea şi punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, apariţia oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor în sensul [inseraţi o referinţă la prevederile aplicabile din aranjamentele de punere în aplicare a condiţiilor armonizate] sau a oricărui eveniment care poate afecta validitatea şi/sau eficacitatea [inseraţi o referinţă la prevederile privind garanţia reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice alte prevederi aplicabile ale aranjamentelor de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].
    3. Managerul grupului AL transmite imediat băncii centrale naţionale manager informaţiile menţionate la alineatul (2).
    4. Managerul grupului AL este responsabil în privinţa monitorizării pe parcursul zilei a lichidităţii disponibile în cadrul grupului AL.
    5. Managerul grupului AL are putere de reprezentare cu privire la toate conturile PM ale membrilor grupului AL şi, în special, efectuează următoarele operaţiuni:
    (a) orice operaţiuni ICM aferente conturilor PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la, orice schimbare a priorităţii unui ordin de plată, revocare, schimbare a momentului decontării, transferuri de lichiditate (inclusiv din şi către subconturi), reordonare a tranzacţiilor din coada de aşteptare, rezervare de lichiditate în privinţa grupului AL, stabilire şi schimbare de limite în privinţa grupului AL;
    (b) toate operaţiunile cu privire la lichiditate de la închiderea zilei între conturile PM ale membrilor grupului AL, asigurând echilibrarea tuturor soldurilor conturilor PM ale membrilor grupului AL, astfel încât niciunul dintre aceste conturi să nu aibă un sold debitor la închiderea zilei sau, unde este cazul, un sold debitor negarantat cu active eligibile pentru garantare (în continuare, această procedură este denumită "echilibrare");
    (c) instrucţiuni generale conform cărora este efectuată o echilibrare automată, adică este stabilită ordinea în care conturile membrilor grupului AL cu lichiditate disponibilă urmează să fie debitate în operaţiunile de echilibrare;
    (d) în absenţa unor instrucţiuni clare ale managerului grupului AL, conform literelor (b) şi (c), echilibrarea automată este efectuată începând de la contul PM cu cel mai mare sold creditor până contul PM cu cel mai mare sold debitor.
    Criteriile stabilite la literele (c) şi (d) sunt utilizate şi în cazul existenţei unei cauze care determină executarea, astfel cum este definită în regulile de sistem ale TARGET2-România.
    ART. 6
    Rolul băncii centrale naţionale manager
    1. Banca centrală naţională manager constituie punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ aferente grupului AL.
    2. Toate băncile centrale naţionale AL furnizează imediat băncii centrale naţionale manager orice informaţii aferente unui membru al grupului AL care pot afecta validitatea, eficacitatea şi punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, apariţia oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor în sensul Regulilor de sistem ale TARGET2-România sau a oricăror evenimente care pot afecta validitatea şi/sau eficacitatea [inseraţi o referinţă la prevederile privind garanţia reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice alte prevederi aplicabile din aranjamentele de punere în aplicare a condiţiilor armonizate].
    3. Banca centrală naţională manager are acces la toate informaţiile relevante referitoare la toate conturile PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţii referitoare la orice linie de credit, soldul, mişcările în toate conturile PM, plăţile decontate, plăţile din coada de aşteptare, precum şi informaţii privind limitele şi rezervările de lichiditate ale membrilor grupului AL.
    ART. 7
    Durata şi încetarea prezentului acord
    1. Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.
    2. Fiecare membru al grupului AL poate înceta în mod unilateral participarea sa la prezentul acord, cu condiţia notificării în scris a băncii centrale naţionale AL la a cărui sistem component al TARGET2 participă şi a băncii centrale naţionale manager, cu 14 zile de operare în avans. Banca centrală naţională manager confirmă acelui membru al grupului AL data încetării participării sale la acordul AL şi comunică această dată tuturor băncilor centrale naţionale AL care, în consecinţă, îi informează pe membrii grupului AL aferenţi. În cazul în care acel membru al grupului AL era managerul grupului AL, ceilalţi membri ai grupului AL desemnează de îndată un nou manager al grupului AL.
    3. Prezentul acord încetează de drept, fără notificare prealabilă şi cu efect imediat dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru utilizarea metodei AL, astfel cum sunt descrise în regulile de sistem ale TARGET2-România.
    4. Fără a ţine seama de apariţia evenimentului menţionat la alineatul (3), un ordin de plată care a fost deja iniţiat de oricare dintre membrii grupului AL în sistemul component al TARGET2 aferent rămâne valid şi produce efecte faţă de toţi membrii grupului AL şi faţă de băncile centrale naţionale AL. [Inseraţi dacă este relevant: În plus, [inseraţi o referinţă la contractul de garanţie reală mobiliară şi/sau la clauza de compensare cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau la alt aranjament de garantare aplicabil] rămâne (rămân) valid(e) după încetarea prezentului acord până când toate poziţiile debitoare din conturile PM a căror lichiditate a fost agregată sunt în întregime descărcate de către membrii grupului AL.
    5. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (3), banca centrală naţională manager, în acord cu băncile centrale naţionale AL, poate oricând să pună capăt prezentului acord, dacă oricare dintre membrii grupului AL a încălcat oricare dintre prevederile acestuia. Decizia respectivă se adresează în scris tuturor membrilor grupului AL, cuprinzând motivele luării deciziei.
    6. Banca centrală naţională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naţionale AL, poate denunţa prezentul acord fără notificare prealabilă şi cu efect imediat, dacă continuarea acestuia ar pune în pericol stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea generală a TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea misiunilor băncilor centrale naţionale AL în temeiul Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene. Orice decizie în acest sens se adresează în scris membrilor grupului AL, menţionând motivele deciziei.
    ART. 8
    Procedura de modificare
    Orice modificare a prezentului acord, inclusiv lărgirea grupului AL cu alţi participanţi, este validă şi produce efecte juridice, dacă toate părţile consimt la aceasta în mod expres şi în scris.
    ART. 9
    Legea aplicabilă
    Prezentul acord este guvernat de, interpretat şi pus în aplicare în conformitate cu [inseraţi o referinţă la legea care guvernează contul PM al managerului grupului AL]. Aceasta nu aduce atingere:
    (a) relaţiei dintre membrii grupului AL şi băncile centrale naţionale AL respective ale acestora, guvernată de legea băncii centrale naţionale AL respective; şi
    (b) drepturilor şi obligaţiilor dintre băncile centrale naţionale AL, guvernate de legea băncii centrale naţionale AL la care este deschis contul PM a cărui lichiditate disponibilă este utilizată ca active pentru garantare.
    ART. 10
    Aplicarea regulilor de sistem ale TARGET2-România
    1. În privinţa fiecărui cont PM al membrilor grupului AL, prevederile aplicabile din regulile de sistem ale TARGET2-România guvernează orice aspect care nu este guvernat în mod expres de prezentul acord.
    2. Regulile de sistem ale TARGET2-România şi prezentul acord se consideră ca făcând parte din aceeaşi relaţie contractuală.
    Redactat în atâtea exemplare câte părţi la prezentul acord, astăzi [... data ...]


    ANEXA III

           ACORDAREA CREDITULUI PE PARCURSUL ZILEI (INTRADAY CREDIT)

    Definiţii
    În sensul prezentei anexe:
    (1) "instituţie de credit" (credit institution) înseamnă fie: (a) o instituţie de credit în sensul articolului 2 şi al articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit, astfel cum au fost transpuse în legislaţia naţională, care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; sau (b) o altă instituţie de credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care este supusă verificării pe baza unor standarde comparabile cu cele folosite în supravegherea efectuată de o autoritate competentă,
    (2) "facilitate de credit marginală" (marginal lending facility) înseamnă o facilitate permanentă a Eurosistemului pe care contrapărţile o pot folosi pentru a primi credit overnight de la o bancă centrală naţională la rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală, prestabilită,
    (3) "rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală" (marginal lending rate) înseamnă rata dobânzii aplicabilă facilităţii de credit marginale,
    (4) "sucursală" (branch) înseamnă o sucursală în sensul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2006/48/CE , astfel cum a fost transpus în dreptul intern,
    (5) "organism din sectorul public" (public sector body) înseamnă o entitate din cadrul "sectorului public", astfel cum acesta din urmă a fost definit la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definiţiilor necesare aplicării interdicţiilor menţionate la articolele 104 şi 104b alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea UE,
    (6) "întreprindere de investiţii (societate de investiţii)" (investment firm) înseamnă o întreprindere de investiţii (societate de investiţii) în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, cu excepţia instituţiilor prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE , cu condiţia ca întreprinderea de investiţii (societatea de investiţii) în cauză să fie: (a) autorizată şi supravegheată de o autoritate competentă recunoscută, care a fost desemnată ca atare în temeiul Directivei 2004/39/CE ; şi (b) îndreptăţită să desfăşoare activităţile menţionate la punctele 2, 3, 6 şi 7 ale secţiunii A din anexa I la Directiva 2004/39/CE ,
    (7) "legături strânse" (close links) înseamnă legături strânse în sensul capitolului 6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului,
    (8) "proceduri de insolvenţă" (insolvency proceedings) înseamnă proceduri de insolvenţă în sensul articolului 2 litera (j) din Directiva 98/26/CE ,
    (9) "situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor" (event of default) înseamnă orice eveniment iminent sau existent, a cărui apariţie poate ameninţa îndeplinirea de către o entitate a obligaţiilor sale în temeiul aranjamentelor naţionale de punere în aplicare a prezentei orientări sau în temeiul oricăror altor reguli (inclusiv acelea precizate de Consiliul guvernatorilor cu privire la operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului) care se aplică relaţiei dintre acea entitate şi oricare dintre băncile centrale din Eurosistem, inclusiv:
    (a) cazul în care entitatea nu mai îndeplineşte criteriile de acces şi/sau condiţiile tehnice prevăzute în anexa II şi, dacă este cazul, în anexa V, sau cazul în care eligibilitatea sa drept contraparte pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului a fost suspendată sau a încetat;
    (b) deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva acestei entităţi;
    (c) înaintarea unei cereri referitoare la procedura menţionată la litera (b);
    (d) emiterea de către această entitate a unei declaraţii scrise privind incapacitatea sa de a-şi plăti în întregime sau parţial datoriile sau de a-şi îndeplini obligaţiile legate de utilizarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit);
    (e) încheierea de către această entitate a unui acord sau aranjament general amiabil cu creditorii săi;
    (f) cazul în care această entitate este, sau banca centrală naţională din zona euro relevantă apreciază că este, insolvabilă sau incapabilă să îşi achite datoriile;
    (g) cazul în care soldul creditor al contului PM al acestei entităţi sau când toate ori o parte importantă a activelor acestei entităţi fac obiectul unui ordin de blocare a fondurilor, popririi/sechestrului, confiscării sau oricărei alte proceduri menite să apere interesul public sau drepturile creditorilor entităţii;
    (h) cazul în care participarea entităţii la un alt sistem component al TARGET2 şi/sau la un sistem auxiliar a fost suspendată sau a încetat;
    (i) cazul în care orice declaraţie asupra unor elemente esenţiale sau declaraţie precontractuală dată de această entitate sau despre care se presupune că a fost dată de această entitate conform legii aplicabile este incorectă sau falsă; sau
    (j) cesionarea tuturor activelor participantului sau a unei părţi importante a acestora.
    Entităţi eligibile
    1. Fiecare bancă centrală naţională din zona euro acordă credit pe parcursul zilei (intraday credit) entităţilor menţionate la punctul 2 şi care au un cont deschis la banca centrală naţională din zona euro respectivă, cu condiţia ca aceste entităţi să nu facă obiectul unor măsuri restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre în temeiul prevederilor articolului 65 alineatul (1) litera (b), articolului 75 sau articolului 215 din Tratatul privind funcţionarea UE, (măsuri a căror aplicare, din perspectiva BNR după informarea BCE, este incompatibilă cu buna funcţionare a TARGET2). Cu toate acestea, nu se poate acorda niciun credit pe parcursul zilei (intraday credit) unei entităţi stabilite în alt stat decât statul membru în care este situat sediul băncii centrale naţionale din zona euro la care acea entitate are un cont.
    2. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) poate fi acordat numai următoarelor entităţi:
    (a) instituţiilor de credit stabilite în SEE care sunt contrapărţi eligibile pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului şi care au acces la facilitatea de credit marginală, inclusiv atunci când acele instituţii de credit acţionează printr-o sucursală stabilită în SEE şi incluzând sucursalele stabilite în SEE ale instituţiilor de credit care sunt stabilite în afara SEE;
    (b) instituţiilor de credit stabilite în SEE care nu sunt contrapărţi eligibile pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului şi/sau nu au acces la facilitatea de credit marginală, inclusiv atunci când acestea acţionează printr-o sucursală stabilită în SEE şi incluzând sucursalele stabilite în SEE ale instituţiilor de credit care sunt stabilite în afara SEE;
    (c) departamentelor de trezorerie ale guvernelor centrale sau regionale ale statelor membre active pe pieţele monetare şi organismelor din sectorul public ale statelor membre autorizate să menţină conturi pentru clienţi;
    (d) întreprinderilor de investiţii (societăţilor de investiţii) stabilite în SEE, cu condiţia să fi încheiat un acord cu o contraparte la politica monetară a Eurosistemului pentru a se asigura că orice poziţie debitoare reziduală la închiderea zilei respective este acoperită; şi
    (e) entităţilor, altele decât cele care se încadrează la literele (a) şi (b), care administrează sistemele auxiliare şi acţionează în această calitate, cu condiţia ca aranjamentele pentru acordarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit) unor astfel de entităţi să fi fost prezentate în prealabil Consiliului guvernatorilor şi aprobate de acesta.
    3. În cazul entităţilor menţionate la punctul 2 literele (b)-(e), creditul pe parcursul zilei (intraday credit) se limitează la ziua respectivă şi nu este posibilă prelungirea acestuia printr-un credit overnight.
    Prin derogare, Consiliul guvernatorilor poate, printr-o decizie prealabilă motivată, să hotărască exceptarea anumitor contrapărţi centrale (CPC) eligibile de la aplicarea interdicţiei privind extinderea creditului overnight. Aceste CPC eligibile sunt cele care, în toate momentele relevante:
    (a) sunt entităţi eligibile în sensul punctului 2 litera (e), cu condiţia ca aceste entităţi eligibile să fie şi autorizate ca CPC în conformitate cu legislaţia Uniunii sau cu legislaţia naţională aplicabilă;
    (b) au sediul în zona euro;
    (c) sunt supuse supravegherii şi/sau monitorizării de către autorităţile competente;
    (d) îndeplinesc cerinţele de monitorizare cu privire la localizarea infrastructurilor care oferă servicii în euro, astfel cum sunt modificate periodic şi publicate pe website-ul BCE*8);
------------
    *8) Politica actuală a Eurosistemului pentru localizarea infrastructurilor este prevăzută în următoarele declaraţii, disponibile pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu: (a) "Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area" din 3 noiembrie 1998; (b) "The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing" din 27 septembrie 2001; (c) "The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro- denominated payment transactions" din 19 iulie 2007; şi (d) "The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area" din 20 noiembrie 2008; (e) "The Eurosystem oversight policy framework" din iulie 2011.

    (e) au conturi în modulul de plăţi (PM) din TARGET2;
    (f) au acces la credit pe parcursul zilei (intraday credit).
    Toate creditele overnight acordate CPC eligibile fac obiectul termenilor din prezenta anexă (inclusiv, pentru certitudine, al dispoziţiilor privind activele eligibile pentru garantare).
    Pentru certitudine, sancţiunile prevăzute la punctele 10 şi 11 din prezenta anexă se aplică în cazurile de nerambursare de către CPC eligibile a creditelor overnight extinse asupra acestora de către băncile lor central naţionale.
    Active eligibile pentru garantare
    4. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) se garantează cu active eligibile pentru garantare şi se acordă prin descoperiri de cont pe parcursul zilei (intraday overdraft) colateralizate şi/sau prin tranzacţii de report (repo) pe parcursul zilei (intraday) în conformitate cu condiţiile minime comune suplimentare (inclusiv situaţiile de neîndeplinire a obligaţiilor enumerate în cadrul acestor condiţii, precum şi consecinţele acestora) prevăzute de Consiliul guvernatorilor în ceea ce priveşte operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului. Activele eligibile pentru garantare se compun din aceleaşi tipuri de active şi instrumente ca şi activele eligibile pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului şi sunt supuse aceloraşi reguli de evaluare şi de control al riscurilor ca şi cele prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14.
    5. Titlurile de creanţă emise sau garantate de entitate sau de orice terţ cu care entitatea are legături strânse pot fi acceptate ca active eligibile pentru garantare numai în cazurile prevăzute în secţiunea 6.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14.
    6. Consiliul guvernatorilor, la propunerea băncii centrale naţionale din zona euro în cauză, poate excepta departamentele de trezorerie menţionate la punctul 2 litera (c) de la obligaţia furnizării de active adecvate pentru garantare înainte de obţinerea creditului pe parcursul zilei (intraday credit).
    Procedura de acordare a creditului
    7. Accesul la creditul pe parcursul zilei (intraday credit) poate fi acordat numai în zilele de operare.
    8. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) se acordă fără percepere de dobândă.
    9. Nerambursarea de către o entitate dintre cele menţionate la punctul 2 litera (a) a creditului pe parcursul zilei (intraday credit) la închiderea zilei este considerată în mod automat ca solicitare din partea acelei entităţi de acordare a facilităţii de credit marginale.
    10. Nerambursarea de către o entitate dintre cele menţionate la punctul 2 litera (b), (d) sau (e) a creditului pe parcursul zilei (intraday credit) la închiderea zilei, din orice motiv, atrage răspunderea acelei entităţi şi obligarea la plata următoarelor penalităţi:
    (a) dacă, la închiderea zilei, pentru prima oară pe parcursul unei perioade de 12 luni, soldul contului entităţii în cauză este debitor, atunci această entitate suportă dobânzi penalizatoare calculate la o rată de cinci puncte procentuale peste rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală, raportată la valoarea acelui sold debitor;
    (b) dacă, la închiderea zilei, cel puţin pentru a doua oară pe parcursul aceleiaşi perioade de 12 luni, soldul contului entităţii în cauză este debitor, atunci rata dobânzii penalizatoare menţionată la litera (a) se majorează cu 2,5 puncte procentuale pentru fiecare nouă situaţie în care o poziţie debitoare s-a înregistrat pe parcursul acestei perioade de 12 luni.
    11. Consiliul guvernatorilor poate decide renunţarea la penalităţile impuse sau micşorarea lor în conformitate cu punctul 10, dacă soldul debitor al entităţii în cauză la închiderea zilei poate fi atribuit forţei majore şi/sau disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2, sintagma "disfuncţionalitate tehnică a TARGET2" fiind definită în anexa II.
    Suspendarea, limitarea sau încetarea acordării creditului pe parcursul zilei (intraday credit)
    12. (a) băncile centrale naţionale din zona euro suspendă sau pun capăt accesului la creditele pe parcursul zilei (intraday credit) în cazul uneia dintre următoarele situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor:
    (i) contul entităţii deschis la banca centrală naţională din zona euro este suspendat sau închis;
    (ii) entitatea în cauză încetează să mai îndeplinească oricare dintre cerinţele prevăzute în prezenta anexă pentru acordarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit);
    (iii) o autoritate judiciară sau altă autoritate competentă adoptă o decizie de punere în aplicare a unei proceduri de lichidare a entităţii sau de desemnare a unui lichidator sau a unei persoane cu atribuţii echivalente pentru entitatea respectivă sau a oricărei alte proceduri similare;
    (iv) entitatea este supusă blocării fondurilor şi/sau altor măsuri impuse de Uniune care restricţionează capacitatea entităţii de utilizare a fondurilor proprii;
    (v) eligibilitatea entităţii drept contraparte pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului a fost suspendată sau a încetat.
    (b) Băncile centrale naţionale din zona euro pot suspenda sau pune capăt accesului la creditele pe parcursul zilei (intraday credit), dacă o bancă centrală naţională suspendă sau pune capăt participării participantului la TARGET2 în temeiul articolului 34 alineatul (2) literele (b)-(e) din anexa II, sau dacă intervin una sau mai multe situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor (altele decât cele prevăzute la articolul 34 alineatul (2) litera (a).
    (c) În cazul în care Eurosistemul decide să suspende, să limiteze sau să excludă accesul contrapărţilor la instrumentele de politică monetară din motive de prudenţă sau de altă natură, în conformitate cu secţiunea 2.4 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, băncile centrale naţionale din zona euro pun în aplicare respectiva decizie în ceea ce priveşte accesul la creditul pe parcursul zilei (intraday credit), conform prevederilor contractului sau reglementărilor aplicate de băncile centrale naţionale respective.
    (d) Băncile centrale naţionale din zona euro pot decide să suspende, să limiteze sau să pună capăt accesului unui participant la creditul pe parcursul zilei (intraday credit), dacă se consideră că participantul prezintă riscuri din perspectiva prudenţei. În astfel de cazuri, bancă centrală naţională din zona euro transmite imediat o notificare scrisă BCE şi altor bănci centrale naţionale din zona euro, precum şi băncilor centrale naţionale conectate. După caz, Consiliul guvernatorilor decide cu privire la punerea uniformă în aplicare a măsurilor adoptate în toate sistemele componente ale TARGET2.
    13. Atunci când o bancă centrală naţională din zona euro decide să suspende, să limiteze sau să pună capăt accesului la creditul pe parcursul zilei (intraday credit) al unei contrapărţi la politica monetară a Eurosistemului, în conformitate cu punctul 12 litera (d) de mai sus, această decizie produce efecte de la aprobarea acesteia de către BCE.
    14. Prin derogare de la prevederile punctului 13, în situaţii urgente, o bancă centrală naţională din zona euro poate suspenda, cu efect imediat, accesul la creditul pe parcursul zilei (intraday credit) al unei contrapărţi la politica monetară a Eurosistemului. În astfel de cazuri, banca centrală naţională din zona euro în cauză transmite imediat o notificare scrisă către BCE. BCE are competenţa de a anula măsura decisă de banca centrală naţională din zona euro. Cu toate acestea, dacă în termen de 10 zile de operare de la primirea notificării BCE nu transmite o notificare către banca centrală naţională din zona euro privind anularea menţionată, se consideră că BCE a aprobat măsura băncii centrale naţionale din zona euro.


    ANEXA IV

               PROCEDURI DE DECONTARE PENTRU SISTEMELE AUXILIARE

    1. Definiţii
    În sensul prezentei anexe şi în completarea definiţiilor din articolul 2:
    (1) "instrucţiune de creditare" (credit instruction) înseamnă o instrucţiune de plată iniţiată de un sistem auxiliar şi adresată băncii centrale a sistemului auxiliar pentru debitarea conturilor deschise şi/sau administrate de către sistemul auxiliar în PM şi pentru creditarea contului PM sau a subcontului unei bănci de decontare cu suma specificată în instrucţiune,
    (2) "instrucţiune de debitare" (debit instruction) înseamnă o instrucţiune de plată adresată băncii centrale de decontare şi iniţiată de un sistem auxiliar pentru a debita contul PM sau subcontul unei bănci de decontare cu suma specificată în instrucţiune, în baza unui mandat de debitare, şi pentru a credita fie unul dintre conturile PM ale sistemului auxiliar, fie un alt cont PM sau subcont al băncii de decontare,
    (3) "instrucţiune de plată" (payment instruction) sau "instrucţiune de plată a sistemului auxiliar" (ancillary system payment instruction) înseamnă o instrucţiune de creditare sau o instrucţiune de debitare,
    (4) "bancă centrală a sistemului auxiliar" [ancillary system central bank (ASCB)] înseamnă banca centrală din Eurosistem cu care sistemul auxiliar aferent a încheiat un aranjament bilateral pentru decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar în PM,
    (5) "bancă centrală de decontare" [settlement central bank (SCB)] înseamnă o bancă centrală din Eurosistem la care este deschis un cont PM al băncii de decontare,
    (6) "bancă de decontare" (settlement bank) înseamnă un participant al cărui cont PM sau subcont este utilizat pentru decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar,
    (7) "modulul informaţii şi control (ICM)" [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite participanţilor să obţină informaţii online şi le oferă posibilitatea de a iniţia ordine de transfer de lichiditate, de a-şi administra lichiditatea şi de a iniţia ordine de plată în situaţii de urgenţă,
    (8) "mesaj transmis prin intermediul ICM" (ICM broadcast message) înseamnă informaţii puse la dispoziţie în mod simultan tuturor sau numai unui grup selectat de participanţi la TARGET2 prin intermediul ICM,
    (9) "mandat de debitare" (debit mandate) înseamnă o autorizaţie dată de o bancă de decontare în forma pusă la dispoziţie de băncile centrale din Eurosistem în formularele de date statice şi adresată atât sistemului său auxiliar, cât şi băncii sale centrale de decontare, îndreptăţind sistemul auxiliar să iniţieze instrucţiuni de debitare şi dând dispoziţie băncii centrale de decontare să debiteze contul PM sau subcontul băncii de decontare ca urmare a instrucţiunilor de debitare,
    (10) "poziţie scurtă" (short) înseamnă o poziţie debitoare în timpul decontării instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar,
    (11) "poziţie lungă" (long) înseamnă o poziţie creditoare în timpul decontării instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar,
    (12) "decontare între sisteme" (cross-system settlement) înseamnă decontarea în timp real a instrucţiunilor de debitare în conformitate cu care plăţile se realizează de la o bancă de decontare a unui sistem auxiliar prin utilizarea procedurii de decontare 6 către o bancă de decontare a unui alt sistem auxiliar prin utilizarea procedurii de decontare 6,
    (13) "modulul (de administrare) date statice" [Static Data (Management) Module] înseamnă modulul SSP în cadrul căruia datele statice se colectează şi se înregistrează.
    2. Rolul băncilor centrale de decontare
    Fiecare bancă centrală din Eurosistem are calitatea de bancă centrală de decontare în relaţia cu orice bancă de decontare căreia i-a deschis un cont PM.
    3. Gestionarea relaţiei dintre băncile centrale, sistemele auxiliare şi băncile de decontare
    (1) Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care au aranjamente bilaterale furnizează o listă de bănci de decontare cuprinzând detaliile conturilor PM ale băncilor de decontare, pe care banca centrală a sistemului auxiliar o păstrează în modulul (de administrare) date statice [Static Data (Management)] al SSP. Orice sistem auxiliar poate accesa prin intermediul ICM lista băncilor sale de decontare.
    (2) Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care acestea au aranjamente bilaterale le informează fără întârziere cu privire la orice modificări în lista băncilor de decontare. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare informează banca centrală de decontare în cauză în privinţa oricăror astfel de modificări printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.
    (3) Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care acestea au aranjamente bilaterale colectează mandatele de debitare şi alte documente relevante de la băncile lor de decontare şi le înaintează băncii centrale a sistemului auxiliar. Aceste documente sunt furnizate în limba engleză şi/sau în limbile naţionale respective ale băncii centrale a sistemului auxiliar. În cazul în care limbile naţionale ale băncii centrale a sistemului auxiliar nu sunt identice cu limbile naţionale ale băncii centrale de decontare, documentele necesare se pun la dispoziţie numai în limba engleză sau atât în limba engleză, cât şi în limbile naţionale respective ale băncii centrale a sistemului auxiliar. În cazul sistemelor auxiliare care decontează prin TARGET2-ECB, documentele sunt furnizate în limba engleză.
    (4) În cazul în care o bancă de decontare este participant la sistemul component al TARGET2 al băncii centrale a sistemului auxiliar, banca centrală a sistemului auxiliar verifică validitatea mandatului de debitare dat de banca de decontare şi face înregistrările necesare în modulul (de administrare) date statice [Static Data (Management)]. În cazul în care o bancă de decontare nu este participant la sistemul component al TARGET2 aferent băncii centrale a sistemului auxiliar, banca centrală a sistemului auxiliar înaintează mandatul de debitare (sau o copie electronică a acestuia, dacă banca centrală a sistemului auxiliar şi banca centrală de decontare s-au înţeles în acest sens) către băncile centrale de decontare aferente, în scopul verificării validităţii sale. Băncile centrale de decontare fac această verificare şi informează banca centrală a sistemului auxiliar în cauză cu privire la rezultatul verificării în termen de cinci zile de operare de la primirea unei astfel de solicitări. După verificare, banca centrală a sistemului auxiliar actualizează lista băncilor de decontare în ICM.
    (5) Verificarea efectuată de banca centrală a sistemului auxiliar nu aduce atingere responsabilităţii sistemului auxiliar de a limita instrucţiunile de plată la lista băncilor de decontare menţionată la punctul 1.
    (6) Cu excepţia situaţiei în care banca centrală a sistemului auxiliar şi banca centrală de decontare sunt una şi aceeaşi entitate, băncile centrale ale sistemelor auxiliare fac schimb de informaţii cu băncile centrale de decontare privind orice eveniment semnificativ din timpul procesului de decontare.
    (7) Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care au încheiat aranjamente bilaterale furnizează denumirea şi codul BIC ale sistemului auxiliar cu care intenţionează să realizeze decontarea între sisteme (cross-system settlement) şi data de la care decontarea între sisteme (cross-system settlement) cu un sistem auxiliar individual ar trebui să înceapă şi să se încheie. Această informaţie se înregistrează în modulul (de administrare) date statice [Static Data (Management) Module].
    4. Iniţierea de instrucţiuni de plată prin intermediul ASI
    (1) Toate instrucţiunile de plată iniţiate de către un sistem auxiliar prin intermediul ASI se iniţiază sub forma mesajelor XML.
    (2) Toate instrucţiunile de plată iniţiate de către un sistem auxiliar prin intermediul ASI sunt considerate ca fiind "foarte urgente" şi sunt decontate în conformitate cu prevederile anexei II.
    (3) O instrucţiune de plată se consideră a fi acceptată dacă:
    (a) instrucţiunea de plată respectă regulile stabilite de furnizorul de servicii de reţea;
    (b) instrucţiunea de plată respectă regulile de formatare şi regulile sistemului component al TARGET2 al băncii centrale a sistemului auxiliar;
    (c) banca de decontare se află pe lista băncilor de decontare menţionată la punctul 3 alineatul (1);
    (d) în situaţia unei decontări între sisteme (cross-system settlement), sistemul auxiliar în cauză se află pe lista sistemelor auxiliare cu care se poate realiza decontarea între sisteme (cross- system settlement);
    (e) în situaţia în care participarea unei bănci de decontare la TARGET2 a fost suspendată, banca centrală de decontare a băncii de decontare suspendate şi-a dat în mod expres consimţământul.
    5. Intrarea instrucţiunilor de plată în sistem şi irevocabilitatea acestora
    (1) Instrucţiunile de creditare se consideră a fi intrate în sistemul component al TARGET2 respectiv, la momentul la care, şi se consideră irevocabile din momentul în care, acestea sunt acceptate de către banca centrală a sistemului auxiliar. Instrucţiunile de debitare se consideră a fi intrate în sistemul component al TARGET2 respectiv la momentul la care, şi se consideră irevocabile din momentul în care, acestea sunt acceptate de banca centrală de decontare.
    (2) Aplicarea alineatului (1) nu produce niciun efect asupra regulilor sistemelor auxiliare care stipulează un moment de intrare în sistemul auxiliar şi/sau de irevocabilitate a ordinelor de transfer iniţiate într-un astfel de sistem auxiliar anterior momentului intrării respectivei instrucţiuni de plată în sistemul component al TARGET2 respectiv.
    6. Proceduri de decontare
    (1) În cazul în care un sistem auxiliar solicită utilizarea unei proceduri de decontare, banca centrală a sistemului auxiliar implicată oferă una sau mai multe dintre procedurile de decontare enumerate mai jos:
    (a) procedura de decontare 1 ("transfer de lichiditate");
    (b) procedura de decontare 2 ("decontare în timp real");
    (c) procedura de decontare 3 ("decontare bilaterală");
    (d) procedura de decontare 4 ("decontare standard multilaterală");
    (e) procedura de decontare 5 ("decontare multilaterală simultană");
    (f) procedura de decontare 6 [lichiditate dedicată şi decontare între sisteme (cross-system settlement)].
    (2) Băncile centrale de decontare facilitează decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar în conformitate cu procedurile de decontare alese dintre cele menţionate la alineatul (1), între altele, prin decontarea de instrucţiuni de plată în conturile sau subconturile PM ale băncilor de decontare.
    (3) Procedurile de decontare menţionate la alineatul (1) sunt detaliate la punctele 9-14.
    7. Absenţa obligaţiei de a deschide cont PM
    Sistemele auxiliare nu sunt obligate să devină participanţi direcţi la un sistem component al TARGET2 şi nici să menţină un cont PM pentru a utiliza ASI.
    8. Conturi deschise pentru facilitarea procedurilor de decontare
    (1) Pentru procedurile de decontare menţionate la punctul 6 alineatul (1), pe lângă conturile PM, în PM pot fi deschise şi utilizate de către băncile centrale ale sistemelor auxiliare, sistemele auxiliare şi băncile de decontare următoarele tipuri de conturi:
    (a) conturi tehnice,
    (b) conturi "în oglindă",
    (c) conturi de garantare cu fonduri,
    (d) subconturi.
    (2) În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedurile de decontare 4, 5 sau 6 pentru modelele interfaţate, aceasta deschide pentru sistemele auxiliare în cauză câte un cont tehnic în sistemul său component al TARGET2. Astfel de conturi pot fi oferite de către banca centrală a sistemului auxiliar ca o opţiune pentru procedurile de decontare 2 şi 3. Pentru procedurile de decontare 4 şi 5, se deschid conturi tehnice separate. La sfârşitul procesului de decontare al sistemului auxiliar în cauză, soldul conturilor tehnice este zero sau este pozitiv, iar soldul la închiderea zilei este zero. Conturile tehnice se identifică prin codul BIC al sistemului auxiliar în cauză.
    (3) În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 1 sau 6 pentru modelele integrate, aceasta deschide conturi "în oglindă" în sistemul său component al TARGET2, iar în cazul în care oferă procedura de decontare 3 sau 6 pentru modelele interfaţate, aceasta poate deschide conturi "în oglindă" în sistemul său component al TARGET2. Conturile "în oglindă" sunt conturi PM specifice deschise de către banca centrală a sistemului auxiliar în sistemul său component al TARGET2 în scopul utilizării de către sistemul auxiliar. Conturile "în oglindă" sunt identificate prin codul BIC al băncii centrale a sistemului auxiliar în cauză.
    (4) În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 4 sau 5, aceasta poate deschide un cont de garantare cu fonduri în sistemul său component al TARGET2 pentru sistemele auxiliare. Soldurile acestor conturi se utilizează pentru decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar, în cazul în care nu există lichiditate disponibilă în contul PM al băncii de decontare. Pot fi titulari ai conturilor de garantare cu fonduri băncile centrale ale sistemelor auxiliare, sistemele auxiliare sau garanţii. Conturile de garantare cu fonduri sunt identificate prin codurile BIC ale titularilor conturilor respective.
    (5) În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 6 pentru modelele interfaţate, băncile centrale de decontare deschid pentru băncile de decontare unul sau mai multe subconturi în sistemele lor componente ale TARGET2, în scopul utilizării pentru dedicarea de lichiditate şi, dacă este cazul, pentru decontarea între sisteme (cross-system settlement). Subconturile se identifică prin codul BIC al contului PM aferent, împreună cu un număr de cont specific respectivului subcont. Numărul contului este compus din codul ţării plus maximum 32 de caractere (în funcţie de structura contului bancar naţional respectivă).
    (6) Conturile menţionate la alineatul (1) literele (a)-(d) nu se publică în registrul TARGET2. La cererea participantului, extrasele de cont (MT 940 şi MT 950) aferente tuturor acestor conturi pot fi furnizate titularului de cont la închiderea fiecărei zile de operare.
    (7) Regulile detaliate privind deschiderea tipurilor de conturi menţionate în prezentul punct şi privind aplicarea acestora în sprijinirea procedurilor de decontare pot fi precizate în detaliu în aranjamentele bilaterale dintre sistemele auxiliare şi băncile centrale ale sistemelor auxiliare.
    9. Procedura de decontare 1 - Transfer de lichiditate
    (1) În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 1, acestea facilitează transferul de lichiditate prin intermediul ASI dintr-un cont "în oglindă" către un cont PM al băncii de decontare. Transferul de lichiditate poate fi iniţiat fie de către sistemul auxiliar, fie de către banca centrală a sistemului auxiliar care acţionează pe seama sistemului auxiliar.
    (2) Procedura de decontare 1 este utilizată numai pentru modelul integrat în cadrul căruia sistemul auxiliar în cauză trebuie să utilizeze un cont "în oglindă", în primul rând pentru a colecta lichiditatea necesară ce a fost dedicată de banca sa de decontare şi, în al doilea rând, pentru a transfera această lichiditate înapoi către contul PM al băncii de decontare.
    (3) Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi decontarea instrucţiunilor de plată în anumite intervale de timp ce urmează să fie stabilite de către sistemul auxiliar, aşstfel cum este menţionat la punctul 15 alineatele (2) şi (3).
    (4) Băncile de decontare şi sistemele auxiliare au acces la informaţii prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării. În cazul în care sistemul auxiliar iniţiază transferul de lichiditate din contul "în oglindă" către contul PM al băncii de decontare, băncile de decontare care accesează TARGET2 prin intermediul furnizorului de servicii de reţea sunt informate cu privire la creditare printr-un mesaj SWIFT MT 202. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informaţi printr-un mesaj în ICM.
    10. Procedura de decontare 2 - Decontare în timp real
    (1) În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 2, acestea facilitează decontarea pasului în fonduri al tranzacţiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucţiunilor de plată iniţiate de către sistemul auxiliar pe baze individuale, şi nu în "pachete". În cazul în care o instrucţiune de plată de debitare a contului PM al băncii de decontare aflate în poziţie scurtă este plasată în coada de aşteptare conform anexei II, banca centrală de decontare implicată informează banca de decontare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.
    (2) Procedura de decontare 2 poate fi oferită sistemului auxiliar şi pentru decontarea soldurilor multilaterale şi, în astfel de cazuri, banca centrală a sistemului auxiliar deschide un cont tehnic pentru un astfel de sistem auxiliar. Mai mult, banca centrală a sistemului auxiliar nu oferă sistemului auxiliar servicii de administrare corespunzătoare a ordinii plăţilor primite sau iniţiate care ar putea fi necesare pentru o astfel de decontare multilaterală. Sistemul auxiliar îşi asumă singur responsabilitatea pentru administrarea ordonării necesare.
    (3) Banca centrală a sistemului auxiliar poate oferi decontarea instrucţiunilor de plată în anumite intervale de timp ce urmează să fie stabilite de către sistemul auxiliar, astfel cum este menţionat la punctul 15 alineatele (2) şi (3);
    (4) Băncile de decontare şi sistemele auxiliare au acces la informaţii prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării printr-un mesaj în ICM. La cererea băncilor de decontare care accesează TARGET2 prin intermediul unui furnizor de servicii de reţea, acestea sunt notificate cu privire la realizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informaţi printr-un mesaj în ICM.
    11. Procedura de decontare 3 - Decontare bilaterală
    (1) În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 3, acestea facilitează decontarea pasului în fonduri al tranzacţiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucţiunilor de plată iniţiate de sistemul auxiliar în modul "pachet". În cazul în care o instrucţiune de plată de debitare a contului PM al unei bănci de decontare aflate în poziţie scurtă este plasată în coada de aşteptare potrivit anexei II, banca centrală de decontare implicată informează banca de decontare în cauză printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.
    (2) Procedura de decontare 3 poate fi oferită sistemului auxiliar şi pentru decontarea soldurilor multilaterale. Punctul 10 alineatul (2) se aplică mutatis mutandis, dar cu următoarele modificări:
    (a) instrucţiunile de plată: (i) de debitare a conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă şi de creditare a contului tehnic al sistemului auxiliar; şi (ii) de debitare a contului tehnic al sistemului auxiliar şi de creditare a conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie lungă sunt iniţiate în fişiere diferite; şi
    (b) conturile PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie lungă sunt creditate numai după ce toate conturile PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă sunt debitate.
    (3) În cazul în care o decontare multilaterală nu se efectuează (de exemplu, deoarece nu toate colectările din conturile băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă sunt finalizate), sistemul auxiliar iniţiază instrucţiuni de plată în scopul inversării tranzacţiilor de debitare deja decontate.
    (4) Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi:
    (a) decontarea instrucţiunilor de plată în anumite intervale de timp stabilite de sistemul auxiliar, menţionate la punctul 15 alineatul (3); şi/sau
    (b) funcţionalitatea "perioadă de informare", menţionată la punctul 15 alineatul (1).
    (5) Băncile de decontare şi sistemele auxiliare au acces la informaţii prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării în funcţie de opţiunea selectată - notificare individuală sau globală. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informaţi printr-un mesaj în ICM.
    12. Procedura de decontare 4 - Decontare multilaterală standard
    (1) În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 4, acestea facilitează decontarea poziţiilor nete multilaterale aferente tranzacţiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucţiunilor de plată iniţiate de către sistemul auxiliar în modul "pachet". Băncile centrale ale sistemelor auxiliare deschid un cont tehnic specific pentru un astfel de sistem auxiliar.
    (2) Băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare asigură ordonarea instrucţiunilor de plată necesară. Acestea înregistrează creditele numai în cazul în care toate debitele au fost colectate cu succes. Instrucţiunile de plată: (a) pentru debitarea conturilor băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă şi creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar şi (b) pentru creditarea conturilor băncilor de decontare aflate în poziţie lungă şi debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar sunt iniţiate printr-un singur fişier.
    (3) Mai întâi se decontează instrucţiunile de plată de debitare a contului PM al băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă şi de creditare a contului tehnic al sistemului auxiliar; conturile PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie lungă se creditează numai după decontarea tuturor acestor instrucţiuni de plată (inclusiv după posibila alimentare a contului tehnic printr-un mecanism de garantare cu fonduri).
    (4) În cazul în care o instrucţiune de plată de debitare a contului PM al băncii de decontare aflate în poziţie scurtă este plasată în coada de aşteptare conform anexei II, băncile centrale de decontare informează acea bancă de decontare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.
    (5) În cazul în care o bancă de decontare aflată în poziţie scurtă nu are suficiente fonduri în contul său PM, este activat de către banca centrală a sistemului auxiliar un mecanism de garantare cu fonduri, dacă acest lucru este prevăzut în aranjamentul bilateral dintre banca centrală a sistemului auxiliar şi sistemul auxiliar.
    (6) Dacă mecanismul de garantare cu fonduri nu este prevăzut şi decontarea nu se efectuează, se consideră că băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare au primit instrucţiunea de a returna toate instrucţiunile de plată din fişier şi inversează instrucţiunile de plată deja decontate.
    (7) Băncile centrale ale sistemelor auxiliare informează băncile de decontare despre neefectuarea unei decontări printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.
    (8) Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi:
    (a) decontarea instrucţiunilor de plată în anumite intervale de timp definite de sistemul auxiliar, menţionate la punctul 15 alineatul (3);
    (b) funcţionalitatea "perioadă de informare", menţionată la punctul 15 alineatul (1);
    (c) un mecanism de garantare cu fonduri, menţionat la punctul 15 alineatul (4).
    (9) Băncile de decontare şi sistemele auxiliare au acces la informaţii prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informaţi printr-un mesaj în ICM.
    13. Procedura de decontare 5 - Decontare multilaterală simultană
    (1) În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 5, acestea sprijină decontarea poziţiilor nete multilaterale aferente tranzacţiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucţiunilor de plată iniţiate de sistemul auxiliar. Pentru decontarea instrucţiunilor de plată aferente este utilizat algoritmul 4 (a se vedea apendicele I din anexa II). Spre deosebire de procedura de decontare 4, procedura de decontare 5 funcţionează pe baza principiului "totul sau nimic". În cazul acestei proceduri, debitarea conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă şi creditarea conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziţie lungă se face simultan (iar nu consecutiv, ca în cazul procedurii de decontare 4). Punctul 12 se aplică mutatis mutandis, cu modificările următoare. În cazul în care una sau mai multe instrucţiuni de plată nu pot fi decontate, toate instrucţiunile de plată se plasează în coada de aşteptare, iar algoritmul 4, descris la punctul 16 alineatul (1), este repetat în scopul decontării instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar din coada de aşteptare.
    (2) Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi:
    (a) decontarea instrucţiunilor de plată în anumite intervale de timp definite de sistemul auxiliar, menţionate la punctul 15 alineatul (3);
    (b) funcţionalitatea "perioadă de informare", menţionată la punctul 15 alineatul (1);
    (c) un mecanism de garantare cu fonduri, menţionat la punctul 15 alineatul (4).
    (3) Băncile de decontare şi sistemele auxiliare au acces la informaţii prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informaţi printr-un mesaj în ICM.
    (4) În cazul în care o instrucţiune de plată de debitare a contului PM al băncii de decontare aflate în poziţie scurtă este plasată în coada de aşteptare conform anexei II, banca centrală de decontare implicată informează băncile de decontare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.
    14. Procedura de decontare 6 - Lichiditate dedicată şi decontare între sisteme (cross-system settlement)
    (1) Procedura de decontare 6 poate fi utilizată atât pentru modelul interfaţat, cât şi pentru modelul integrat, ambele descrise la alineatele (4)-(13), respectiv (14)-(18) de mai jos. În cazul modelului integrat, sistemul auxiliar în cauză trebuie să folosească un cont "în oglindă" pentru colectarea lichidităţii necesare rezervate de către băncile sale de decontare. În cazul modelului interfaţat, banca de decontare trebuie să deschidă cel puţin un subcont aferent unui anumit sistem auxiliar.
    (2) La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910, iar participanţii care folosesc accesul prin intermediul internetului sunt informaţi printr-un mesaj în ICM cu privire la creditarea şi debitarea conturilor lor PM şi, dacă este cazul, a subconturilor acestora.
    (3) Atunci când băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă decontarea între sisteme (cross-system settlement) în cadrul procedurii de decontare 6, acestea susţin decontarea între sisteme (cross-system settlement) a plăţilor, în cazul în care sunt iniţiate de sistemele auxiliare relevante. Un sistem auxiliar poate iniţia decontarea între sisteme (cross-system settlement) numai în cadrul ciclului său de procesare, iar procedura de decontare 6 trebuie să se deruleze în sistemul auxiliar care primeşte instrucţiunea de plată. Decontarea între sisteme (cross-system settlement) este oferită atât pentru procesarea în timpul zilei, cât şi pentru procesarea în timpul nopţii în cadrul procedurii de decontare 6. Posibilitatea de a realiza decontarea între sisteme (cross-system settlement) între două sisteme auxiliare individuale se înregistrează în modulul (de administrare) date statice [Static Data (Management) Module].
    (A) Modelul interfaţat
    (4) Atunci când băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 6, acestea facilitează decontarea poziţiilor nete bilaterale şi/sau multilaterale aferente tranzacţiilor sistemului auxiliar:
    (a) oferind unei bănci de decontare posibilitatea să prefinanţeze viitoarea sa obligaţie de decontare prin transferuri de lichiditate din contul său PM în subcontul său (în continuare "lichiditate dedicată") înainte de procesarea de către sistemul auxiliar; şi
    (b) decontând instrucţiunile de plată ale sistemului auxiliar subsecvente finalizării procesării de către sistemul auxiliar: în cazul băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă, prin debitarea subconturilor acestora (în limita fondurilor disponibile într-un astfel de cont) şi creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar şi, în cazul băncilor de decontare aflate în poziţie lungă, prin creditarea subconturilor acestora şi debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar.
    (5) Atunci când oferă procedura de decontare 6:
    (a) băncile centrale de decontare deschid cel puţin un subcont în relaţie cu un singur sistem auxiliar pentru fiecare bancă de decontare; şi
    (b) banca centrală a sistemului auxiliar deschide un cont tehnic pentru sistemul auxiliar în scopul: (i) creditării cu fondurile colectate din subconturile băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă; şi (ii) debitării cu fonduri în cazul creditării subconturilor dedicate ale băncilor de decontare aflate în poziţie lungă.
    (6) Procedura de decontare 6 este oferită atât pentru procesarea în timpul zilei, cât şi pentru operaţiunile în timpul nopţii ale sistemelor auxiliare. În acest din urmă caz, ziua nouă de operare începe imediat după îndeplinirea eventualelor obligaţii de constituire a rezervelor minime obligatorii; orice debit sau credit în conturile respective după acel moment se înregistrează în noua zi de operare.
    (7) În conformitate cu procedura de decontare 6 şi având în vedere dedicarea de lichiditate, băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă următoarele tipuri de servicii de transfer de lichiditate către şi din subcont:
    (a) ordine de plată programată ce pot fi iniţiate sau modificate de băncile de decontare în orice moment pe parcursul unei zile de operare prin intermediul ICM (când acesta este disponibil). Ordinele de plată programată iniţiate după transmiterea mesajului "început de procedură" (start-of-procedure) într-o anumită zi de operare sunt valabile numai pentru ziua de operare următoare. În cazul în care sunt mai multe ordine de plată programată de creditare a unor subconturi diferite, se decontează în ordinea valorii lor, începând de la cel cu valoarea cea mai mare. Pe parcursul operaţiunilor sistemului auxiliar în timpul nopţii, în cazul în care există ordine de plată programată pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acestea se decontează ca urmare a unei reduceri proporţionale a tuturor ordinelor de plată;
    (b) ordine curente, care pot fi iniţiate numai de către o bancă de decontare (prin intermediul ICM) sau de către sistemul auxiliar aferent printr-un mesaj XML pe parcursul derulării procedurii de decontare 6 [identificată prin intervalul de timp dintre mesajul tip "început de procedură" (start-of-procedure) şi mesajul "sfârşit de procedură" (end-of-procedure)] şi care va fi decontat numai atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar nu a fost încă declanşat. În cazul în care există un ordin curent iniţiat de către sistemul auxiliar pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acest ordin se decontează parţial;
    (c) ordine SWIFT care sunt transmise printr-un mesaj MT 202 sau, în cazul participanţilor care utilizează accesul prin intermediul internetului, printr-un sistem de stabilire automată a corespondenţei între datele afişate pe monitor şi cele existente într-un MT 202 şi care pot fi iniţiate numai în cursul derulării procedurii de decontare 6 şi numai în cursul procesării în timpul zilei. Astfel de ordine se decontează imediat.
    (8) Procedura de decontare 6 începe printr-un mesaj "început de procedură" (start-of-procedure) şi se termină printr-un mesaj "sfârşit de procedură" (end-of-procedure), iar ambele mesaje trebuie trimise de către sistemul auxiliar. Cu toate acestea, pentru operaţiunile din timpul nopţii ale sistemelor auxiliare, mesajul "început de procedură" (start-of-procedure) este trimis de către banca centrală a sistemului auxiliar. Mesajele "început de procedură" (start- of-procedure) declanşează decontarea ordinelor de plată programată pentru transferarea de lichiditate în subconturi. Mesajul "sfârşit de procedură" (end-of-procedure) implică un retransfer automat de lichiditate din subcont către contul PM.
    (9) În conformitate cu procedura de decontare 6, lichiditatea dedicată din subconturi este blocată atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar este în derulare [începând cu mesajul "început de ciclu" (start-of-cycle) şi terminând cu mesajul "sfârşit de ciclu" (end-of-cycle), ambele mesaje fiind trimise de către sistemul auxiliar] şi este eliberată ulterior. Soldul blocat poate fi modificat în timpul ciclului de procesare ca rezultat al decontării între sisteme a plăţilor sau în cazul în care o bancă de decontare transferă lichiditate din contul său PM. Banca centrală a sistemului auxiliar notifică sistemul auxiliar cu privire la reducerea sau creşterea lichidităţii din subcont ca urmare a decontării între sisteme a plăţilor. În cazul în care sistemul auxiliar solicită acest lucru, banca centrală a sistemului auxiliar îi notifică acestuia, de asemenea, creşterea lichidităţii din subcont ca rezultat al transferului de lichiditate de către banca de decontare.
    (10) În cadrul fiecărui ciclu de procesare al sistemului auxiliar, instrucţiunile de plată sunt decontate în funcţie de lichiditatea dedicată, când, de regulă, se utilizează algoritmul 5 (astfel cum este menţionat în apendicele I din anexa II).
    (11) În cadrul fiecărui ciclu de procesare al sistemului auxiliar, lichiditatea dedicată a unei bănci de decontare poate creşte prin creditarea anumitor plăţi încasate, direct în subconturile acesteia, adică plăţile cupoanelor şi pentru răscumpărări. În astfel de situaţii, lichiditatea trebuie creditată mai întâi în contul tehnic, apoi debitată din acest cont înaintea creditării în subcont (sau în contul PM).
    (12) Decontarea între sisteme între două sisteme auxiliare interfaţate poate fi iniţiată numai de un sistem auxiliar (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia) al cărui subcont al participantului este debitat. Instrucţiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucţiunea de plată din subcontul participantului sistemului auxiliar care iniţiază instrucţiunea de plată şi prin creditarea subcontului unui participant al unui alt sistem auxiliar. Sistemul auxiliar care iniţiază instrucţiunea de plată şi celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informaţi printr-un mesaj în ICM.
    (13) Decontarea între sisteme de la un sistem auxiliar care utilizează modelul interfaţat către un sistem auxiliar care utilizează modelul integrat poate fi iniţiată de sistemul auxiliar care utilizează modelul interfaţat (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia). Instrucţiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucţiunea de plată din subcontul participantului sistemului auxiliar care utilizează modelul interfaţat şi prin creditarea contului "în oglindă" utilizat de sistemul auxiliar care foloseşte modelul integrat. Instrucţiunea de plată nu poate fi iniţiată de sistemul auxiliar care utilizează modelul integrat al cărui cont "în oglindă" va fi creditat.
    Sistemul auxiliar care iniţiază instrucţiunea de plată şi celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informaţi printr-un mesaj în ICM.
    (B) Modelul integrat
    (14) În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 6 pentru modelele integrate, acestea facilitează o astfel de decontare. În situaţia în care procedura de decontare 6 este utilizată pentru modelul integrat pe parcursul procesării în timpul zilei, se oferă numai o funcţionalitate limitată.
    (15) În conformitate cu procedura de decontare 6 şi având în vedere modelul integrat, băncile centrale ale sistemelor auxiliare şi băncile centrale de decontare oferă următoarele tipuri de servicii de transfer de lichiditate într-un cont "în oglindă":
    (a) ordine de plată programată (pentru procesarea în timpul zilei şi pentru operaţiunile sistemului auxiliar în timpul nopţii) pe care băncile de decontare le pot iniţia sau modifica în orice moment pe parcursul unei zile de operare prin intermediul ICM (când acesta este disponibil). Ordinele de plată programată iniţiate după transmiterea mesajului "început de procedură" (start-of-procedure) într-o anumită zi de operare sunt valabile numai pentru ziua de operare următoare. În cazul în care există mai multe ordine de plată programată, acestea se decontează în ordinea valorii lor, începând cu cea mai mare valoare. În cazul în care un ordin de plată programată pentru procesarea în timpul zilei nu este acoperit, acesta va fi respins. Pe parcursul operaţiunilor sistemului auxiliar în timpul nopţii, în cazul în care există ordine de plată programată pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acestea se decontează ca urmare a unei reduceri proporţionale a tuturor ordinelor de plată;
    (b) ordine curente, care pot fi iniţiate numai de către o bancă de decontare (prin intermediul ICM) sau de către sistemul auxiliar aferent printr-un mesaj XML pe parcursul derulării procedurii de decontare 6 [identificată prin intervalul de timp dintre mesajul tip "început de procedură" (start-of-procedure) şi mesajul "sfârşit de procedură" (end-of-procedure)] şi care va fi decontat numai atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar nu a fost încă declanşat. În cazul în care există un ordin curent pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, un astfel de ordin este parţial decontat;
    (c) ordine SWIFT sub forma mesajului MT 202, care pot fi transmise numai pe parcursul procesării în timpul zilei. Astfel de ordine se decontează imediat.
    (16) Regulile privind mesajele "început de procedură" (start-of-procedure) şi "sfârşit de procedură" (end-of-procedure), precum şi cele privind începutul şi sfârşitul ciclului pentru modelul interfaţat se aplică mutatis mutandis.
    (17) Decontarea între sisteme între două sisteme auxiliare care utilizează modelul integrat poate fi iniţiată numai de un sistem auxiliar (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia) al cărui cont "în oglindă" este debitat. Instrucţiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucţiunea de plată din contul "în oglindă" utilizat de sistemul auxiliar care iniţiază instrucţiunea de plată şi prin creditarea contului "în oglindă" utilizat de alt sistem auxiliar. Instrucţiunea de plată nu poate fi iniţiată de sistemul auxiliar al cărui cont "în oglindă" va fi creditat.
    Sistemul auxiliar care iniţiază instrucţiunea de plată şi celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informaţi printr-un mesaj în ICM.
    (18) Decontarea între sisteme de la un sistem auxiliar care utilizează modelul integrat către un sistem auxiliar care utilizează modelul interfaţat poate fi iniţiată de sistemul auxiliar care utilizează modelul integrat (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia). Instrucţiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucţiunea de plată din contul "în oglindă" utilizat de sistemul auxiliar care utilizează modelul integrat şi prin creditarea subcontului unui participant al unui alt sistem auxiliar. Instrucţiunea de plată nu poate fi iniţiată de sistemul auxiliar care utilizează modelul interfaţat al cărui subcont al participantului va fi creditat.
    Sistemul auxiliar care iniţiază instrucţiunea de plată şi celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informaţi printr-un mesaj în ICM.
    15. Mecanisme conectate opţionale
    (1) Mecanismul conectat "perioadă de informare" opţional poate fi oferit de către băncile centrale ale sistemelor auxiliare pentru procedurile de decontare 3, 4 şi 5. În cazul în care sistemul auxiliar (sau banca centrală a sistemului auxiliar, pe seama acestuia) a specificat un moment "perioadă de informare" opţional, banca de decontare primeşte un mesaj transmis prin intermediul ICM în care se indică momentul până la care banca de decontare poate solicita inversarea instrucţiunii de plată respective. O astfel de solicitare este luată în considerare de către banca centrală de decontare numai în cazul în care este comunicată prin şi aprobată de către sistemul auxiliar. Decontarea începe dacă banca centrală de decontare nu primeşte o astfel de solicitare până la depăşirea momentului "perioadă de informare". La primirea unei astfel de cereri de către banca centrală de decontare în timpul "perioadă de informare":
    (a) când procedura de decontare 3 este utilizată pentru decontarea bilaterală, instrucţiunea de plată respectivă este inversată; şi
    (b) când procedura de decontare 3 este utilizată pentru decontarea poziţiilor multilaterale sau în procedura de decontare 4, decontarea nu se efectuează, toate instrucţiunile de plată din fişier sunt inversate şi toate băncile de decontare şi sistemul auxiliar sunt informate printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.
    (2) În cazul în care un sistem auxiliar trimite instrucţiunile de decontare înainte de momentul stabilit pentru decontare "de la" (from), instrucţiunile sunt stocate până la momentul stabilit. În acest caz, instrucţiunile de plată sunt iniţiate în etapa de procesare iniţială numai la momentul "de la" (from). Acest mecanism opţional poate fi utilizat în procedurile de decontare 1 şi 2.
    (3) Perioada de decontare ("până la") permite alocarea unei perioade de timp limitate pentru decontarea aferentă sistemului auxiliar pentru a nu împiedica sau întârzia decontarea altor tranzacţii aferente sistemului auxiliar sau TARGET2. În cazul în care instrucţiunile de plată nu sunt decontate până la momentul "până la" sau pe parcursul perioadei de decontare stabilite, aceste instrucţiuni de plată sunt fie returnate, fie, în cazul procedurilor de decontare 4 şi 5, poate fi activat mecanismul de garantare cu fonduri. Perioada de decontare ("până la") poate fi specificată pentru procedurile de decontare 1-5.
    (4) Mecanismul de garantare cu fonduri poate fi utilizat dacă lichiditatea unei bănci de decontare nu este suficientă să acopere obligaţiile născute din decontarea aferentă sistemului auxiliar. Pentru a permite decontarea tuturor instrucţiunilor de plată implicate în decontarea aferentă sistemului auxiliar, acest mecanism este utilizat pentru a furniza lichiditatea suplimentară necesară. Acest mecanism poate fi utilizat pentru procedurile de decontare 4 şi 5. În cazul în care mecanismul de garantare cu fonduri urmează să fie utilizat, este necesară menţinerea unui cont de garantare cu fonduri în care "lichiditatea pentru situaţii de urgenţă" este disponibilă sau pusă la dispoziţie la cerere.
    16. Algoritmii utilizaţi
    (1) Algoritmul 4 facilitează procedura de decontare 5. În scopul facilitării decontării şi reducerii necesităţilor de lichiditate, sunt incluse toate instrucţiunile de plată ale sistemului auxiliar (indiferent de prioritatea acestora). Instrucţiunile sistemului auxiliar ce urmează a fi decontate în procedura de decontare 5 nu intră în etapa de procesare iniţială şi sunt reţinute separat în PM până la sfârşitul procesului de optimizare curent. În cursul rulării aceluiaşi algoritm 4, vor fi incluse mai multe sisteme auxiliare ce utilizează procedura 5, dacă acestea intenţionează să efectueze decontarea în acelaşi timp.
    (2) În cazul procedurii de decontare 6, banca de decontare poate dedica o anumită lichiditate pentru decontarea poziţiilor dintr-un anumit sistem auxiliar. Dedicarea lichidităţii se realizează prin rezervarea lichidităţii necesare într-un subcont specific (modelul interfaţat). Algoritmul 5 este utilizat atât pentru operaţiunile din timpul nopţii ale sistemului auxiliar, cât şi pentru procesarea în timpul zilei. Procesul de decontare are loc prin debitarea subconturilor băncilor de decontare aflate în poziţie scurtă în favoarea contului tehnic al sistemului auxiliar şi apoi prin debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar în favoarea subconturilor băncilor de decontare aflate în poziţie lungă. În cazul soldurilor creditoare, înregistrarea poate avea loc direct - dacă acest lucru este indicat de către sistemul auxiliar în cadrul respectivei tranzacţii - în contul PM al băncii de decontare. Dacă decontarea uneia sau mai multor instrucţiuni de debitare eşuează (adică ca urmare a unei erori a sistemului auxiliar), plata în cauză este plasată în coada de aşteptare în subcont. Procedura de decontare 6 poate utiliza algoritmul 5 ce rulează în subconturi. Mai mult, algoritmul 5 nu trebuie să ţină cont de nicio limită sau rezervare. Poziţia totală este calculată pentru fiecare bancă de decontare în parte şi, dacă toate poziţiile totale sunt acoperite, toate tranzacţiile vor fi decontate. Tranzacţiile care nu sunt acoperite sunt plasate înapoi în coada de aşteptare.
    17. Efectele suspendării sau încetării
    În cazul în care suspendarea sau încetarea utilizării ASI de către un sistem auxiliar are loc pe parcursul ciclului de decontare a instrucţiunilor de plată ale sistemului auxiliar, banca centrală a sistemului auxiliar este considerată a fi autorizată să finalizeze ciclul de decontare pe seama sistemului auxiliar.
    18. Lista comisioanelor şi facturarea
    (1) Un sistem auxiliar care foloseşte ASI sau "interfaţa participantului", indiferent de numărul conturilor pe care le are deschise la banca centrală a sistemului auxiliar şi/sau la banca centrală de decontare, se supune listei comisioanelor formată din trei elemente, după cum urmează.
    (a) Un comision fix lunar de 1 000 EUR pentru fiecare sistem auxiliar (comision fix I).
    (b) Un al doilea comision lunar fix cuprins între 417 EUR şi 4 167 EUR, proporţional cu valoarea brută subiacentă a tranzacţiilor de decontare a fondurilor în euro ale sistemului auxiliar (comision fix II):

┌────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Interval│ De la │ La │Comision anual│Comision lunar│
│ │(milioane EUR/zi)│(milioane EUR/zi)│ │ │
├────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1 │0 │sub 1 000 │5 000 EUR │417 EUR │
├────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 2 │1 000 │sub 2 500 │10 000 EUR │833 EUR │
├────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 3 │2 500 │sub 5 000 │20 000 EUR │1 667 EUR │
├────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 4 │5 000 │sub 10 000 │30 000 EUR │2 500 EUR │
├────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 5 │10 000 │sub 50 000 │40 000 EUR │3 333 EUR │
├────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 6 │Peste 50 000 │ - │50 000 EUR │4 167 EUR │
└────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┘


    Valoarea brută a tranzacţiilor sistemului auxiliar de decontare a fondurilor în euro este calculată de către banca centrală a sistemului auxiliar o dată pe an pe baza valorii brute din anul anterior, iar valoarea brută calculată este aplicată pentru calcularea comisionului începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic.
    (c) Un comision per tranzacţie, calculat pe aceleaşi baze ca şi cel calculat pentru participanţii TARGET2 conform apendicelui VI din anexa II. Sistemul auxiliar poate alege una dintre următoarele opţiuni: fie să plătească un comision unic de 0,80 EUR per instrucţiune de plată (opţiunea A), fie să plătească un comision calculat pe bază degresivă (opţiunea B), cu următoarele modificări:
    (i) pentru opţiunea B, limitele benzilor referitoare la volumul instrucţiunilor de plată sunt împărţite la 2; şi
    (ii) un comision lunar fix de 150 EUR (conform opţiunii A) sau de 1 875 EUR (conform opţiunii B) se aplică în plus faţă de comisionul fix I şi comisionul fix II.
    (2) Orice comision plătibil în legătură cu o instrucţiune de plată iniţiată sau plată primită de către un sistem auxiliar, fie prin intermediul "interfeţei participantului", fie prin intermediul ASI, se comisionează exclusiv acelui sistem auxiliar. Consiliul guvernatorilor poate stabili reguli mai detaliate pentru determinarea tranzacţiilor comisionabile decontate prin intermediul ASI.
    (3) Nu mai târziu de a cincea zi de operare a lunii următoare, fiecare sistem auxiliar primeşte de la banca sa centrală o factură pentru luna anterioară, conform comisioanelor menţionate la alineatul (1). Plăţile se efectuează nu mai târziu de a zecea zi de operare a lunii curente în contul indicat de banca centrală a sistemului auxiliar sau sunt debitate dintr-un cont indicat de sistemul auxiliar.
    (4) În scopul prezentului punct, fiecare sistem auxiliar care a fost desemnat în temeiul Directivei 98/26/CE este tratat separat, chiar dacă două sau mai multe dintre acestea sunt operate de aceeaşi persoană juridică. Aceeaşi regulă se aplică sistemelor auxiliare care nu au fost desemnate în temeiul Directivei 98/26/CE , în care caz sistemele auxiliare sunt identificate pe baza următoarelor criterii: (a) un aranjament formal, bazat pe un instrument contractual sau legislativ (de exemplu, un acord între participanţi şi operatorul sistemului); (b) cu mai mulţi membri; (c) cu reguli comune şi aranjamente standardizate; şi (d) pentru compensarea şi/sau decontarea plăţilor şi/sau a instrumentelor financiare între participanţi.


    ANEXA V

               REGULI DE SISTEM SUPLIMENTARE ŞI MODIFICATE PENTRU
         PARTICIPAREA LA TARGET2 CU ACCES PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI


    ART. 1
    Domeniul de aplicare
    Regulile prevăzute în anexa II se aplică participanţilor care folosesc accesul prin intermediul internetului pentru a accesa unul sau mai multe conturi PM conform prevederilor prezentei anexe.
    ART. 2
    Definiţii
    În sensul prezentei anexe, în completarea definiţiilor prevăzute în anexa II, se aplică următoarele definiţii:
    (1) "autorităţi de certificare" (certification authorities) înseamnă una sau mai multe bănci centrale naţionale desemnate ca atare de Consiliul guvernatorilor pentru ca, în numele Eurosistemului, să emită, să administreze, să revoce sau să reînnoiască certificatele electronice,
    (2) "certificate electronice" sau "certificate" (electronic certificates sau certificates)înseamnă un fişier în format electronic, emis de autorităţile de certificare, care stabileşte legătura dintre o cheie publică şi o identitate şi care este folosit în următoarele scopuri: pentru a verifica dacă o cheie publică aparţine unei persoane fizice, pentru a stabili autenticitatea deţinătorului, pentru a verifica o semnătură a acestei persoane sau pentru a cripta un mesaj adresat acestei persoane. Certificatele sunt păstrate pe un suport fizic, cum ar fi un smart card sau un dispozitiv portabil de stocare de tip USB (USB stick), iar trimiterile la certificate privesc şi aceste suporturi fizice. Certificatele constituie instrumente esenţiale în cadrul procesului de verificare a autenticităţii participanţilor care accesează TARGET2 prin intermediul internetului şi iniţiază mesaje de plată sau de control,
    (3) "deţinător al certificatului" (certificate holder) înseamnă o persoană fizică, numită, identificată şi desemnată de un participant la TARGET2 ca fiind autorizată să aibă acces prin intermediul internetului la contul participantului în TARGET2. Solicitările acestora de eliberare a unor certificate sunt verificate de banca centrală naţională a statului membru gazdă al participantului şi transmise autorităţilor de certificare, care, la rândul lor, emit certificatele care stabilesc legătura dintre cheia publică şi datele de identificare a participantului respectiv,
    (4) "acces prin intermediul internetului" (Internet based access) înseamnă situaţia în care participantul a optat pentru un cont PM ce poate fi accesat numai prin intermediul internetului, iar participantul iniţiază mesaje de plată sau de control pentru TARGET2 prin intermediul internetului,
    (5) "furnizor de servicii de internet" (Internet service provider) înseamnă o societate sau organizaţie, şi anume portalul, utilizat de participantul la TARGET2 în scopul accesării contului său în TARGET2 prin intermediul internetului.
    ART. 3
    Reglementări inaplicabile
    Următoarele prevederi ale anexei II nu se aplică cu privire la accesul prin intermediul internetului: Articolul 4 alineatul (1) litera (c) şi alineatul (2) litera (d); articolul 5 alineatele (2), (3) şi (4); articolele 6 şi 7; articolul 11 alineatul (8); articolul 14 alineatul (1) litera (a); articolul 17 alineatul (2); articolele 23-26; articolul 41 şi apendicele I, VI şi VII.
    ART. 4
    Prevederi suplimentare şi modificate
    Următoarele prevederi ale anexei II se aplică cu privire la accesul prin intermediul internetului, după cum urmează:

    1. Articolul 2 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
    "1. Următoarele apendice constituie parte integrantă a prezentelor reguli şi se aplică participanţilor care accesează un cont PM prin intermediul internetului:
    Apendicele IA la anexa V: Specificaţii tehnice pentru procesarea ordinelor de plată în cazul accesului prin intermediul internetului
    Apendicele IIA la anexa V: Lista comisioanelor şi facturarea în cazul accesului prin intermediul internetului
    Apendicele II: Schema de compensaţie pentru TARGET2
    Apendicele III: Termeni de referinţă pentru opiniile juridice privind capacitatea şi ţara
    Apendicele IV, cu excepţia punctului 7 litera (b): Proceduri de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă
    Apendicele V: Programul de operare.".

    2. Articolul 3 se modifică după cum urmează:
    (a) Alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:
    "4. BNR este furnizorul de servicii în temeiul prezentelor reguli. Actele şi omisiunile băncilor centrale naţionale care furnizează SSP şi/sau ale autorităţilor de certificare sunt considerate ca fiind acte şi omisiuni ale BNR, pentru care aceasta îşi asumă răspunderea în conformitate cu articolul 31 de mai jos. Participarea în conformitate cu prezentele reguli nu dă naştere unei relaţii contractuale între participanţi şi băncile centrale naţionale care furnizează SSP când acestea din urmă acţionează în această calitate. Instrucţiunile, mesajele sau informaţiile pe care un participant le primeşte de la sau le trimite către SSP în legătură cu serviciile prestate în temeiul prezentelor reguli sunt considerate a fi primite de la sau trimise către BNR.";
    (b) Alineatul (6) se înlocuieşte cu următorul text:
    "6. Participarea la TARGET2 intră în vigoare prin participarea la un sistem component al TARGET2. Prezentele reguli descriu drepturile şi obligaţiile reciproce ale participanţilor la TARGET2-România şi ale BNR. Regulile de procesare a ordinelor de plată (titlul IV) se referă la toate ordinele de plată iniţiate sau la plăţile primite de oricare dintre participanţii la TARGET2 şi se aplică în condiţiile prevăzute în anexa V.".

    3. Articolul 4 alineatul (2) litera (e) se înlocuieşte cu următorul text:
    "(e) instituţiile de credit sau oricare dintre entităţile de tipul celor enumerate la literele (a)-(c), în ambele cazuri, când acestea sunt stabilite într-o ţară cu care Uniunea a încheiat un acord monetar care permite accesul oricăror astfel de entităţi la sistemele de plăţi din Uniune, în condiţiile stabilite prin acordul monetar şi cu condiţia ca regimul juridic aplicabil în acea ţară să fie echivalent cu legislaţia aplicabilă în Uniune.".

    4. Articolul 8 se modifică după cum urmează:
    (a) alineatul (1) litera (a) punctul (i) se înlocuieşte cu următorul text:
    "1. Pentru a deschide în TARGET2-România un cont PM accesibil prin intermediul internetului, participanţii solicitanţi:
    (a) îndeplinesc următoarele cerinţe tehnice:
    (i) să instaleze, să administreze, să opereze, să monitorizeze şi să asigure securitatea infrastructurii IT necesare pentru conectarea la TARGET2-România şi pentru iniţierea de ordine de plată către acesta, în conformitate cu specificaţiile tehnice din apendicele IA la anexa V. În acest scop, participanţii solicitanţi pot implica părţi terţe, însă rămân exclusiv răspunzători; şi"; şi
    (b) Se adaugă următorul alineat (1) litera (c):
    "(c) precizează că doresc să îşi acceseze contul PM prin intermediul internetului şi să solicite un cont PM separat în TARGET2 în cazul în care doresc să acceseze TARGET2 şi prin intermediul furnizorului de servicii de reţea. Solicitanţii depun un formular de cerere completat corespunzător pentru emiterea certificatelor electronice necesare pentru accesarea TARGET2 prin intermediul internetului.".

    5. Articolul 9 se modifică după cum urmează:
    (a) Alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:
    "3. Participanţii care folosesc accesul prin intermediul internetului au doar permisiunea de a vizualiza online registrul TARGET2 şi nu îl pot distribui pe plan intern sau extern."; şi
    (b) Alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:
    "5. Participanţii confirmă că BNR şi alte bănci centrale pot publica numele şi codurile BIC ale participanţilor.".

    6. Articolul 10 se modifică după cum urmează:
    (a) Alineatele (1) şi (2) se înlocuiesc cu următorul text:
    "1. BNR oferă accesul prin intermediul internetului descris în anexa V. Cu excepţia cazului în care prezentele reguli sau dispoziţiile legale dispun altfel, BNR utilizează toate mijloacele rezonabile pe care le are la dispoziţie pentru a-şi îndeplini obligaţiile care îi revin în temeiul prezentelor reguli, fără a garanta un rezultat.
    2. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului la TARGET2 plătesc comisioanele prevăzute în apendicele IIA la anexa V."; şi
    (b) Se adaugă următorul alineat (5):
    "5. Participanţii:
    (a) verifică în mod activ, la intervale regulate pe parcursul fiecărei zile de operare, toate informaţiile care le sunt puse la dispoziţie prin ICM, în special existenţa informaţiilor cu privire la evenimente importante din sistem (cum ar fi mesajele referitoare la decontările din sistemele auxiliare) şi evenimentele de excludere sau suspendare a unui participant. BNR nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi, directe sau indirecte, rezultate din neefectuarea acestor verificări de către participant; şi
    (b) asigură permanent atât respectarea cerinţelor privind securitatea prevăzute în apendicele IA la anexa V, în special cu privire la păstrarea în siguranţă a certificatelor, cât şi existenţa unor norme şi proceduri pentru a se asigura că deţinătorii de certificate îşi cunosc responsabilităţile în ceea ce priveşte păstrarea în siguranţă a certificatelor.".

    7. Articolul 11 se modifică după cum urmează:
    (a) Se adaugă următorul alineat (5a):
    "5a. Participanţilor le revine responsabilitatea actualizării la timp a formularelor pentru emiterea certificatelor electronice necesare pentru accesarea TARGET2 prin intermediul internetului şi pentru transmiterea noilor formulare pentru emiterea de astfel de certificate electronice către BNR. Participanţii sunt responsabili pentru verificarea acurateţei informaţiilor aferente lor care sunt introduse în TARGET2-România de către BNR."; şi
    (b) Alineatul (6) se înlocuieşte cu următorul text:
    "6. Se consideră că BNR este autorizată să comunice autorităţilor de certificare orice informaţii de care aceste autorităţi au nevoie în ceea ce îi priveşte pe participanţi.".

    8. Articolul 12 alineatul (7) se înlocuieşte cu următorul text:
    "7. BNR pune un extras de cont zilnic la dispoziţia oricărui participant care a optat pentru acest serviciu.".

    9. Articolul 13 litera (b) se înlocuieşte cu următorul text;
    "(b) instrucţiuni de debitare directă primite în temeiul unei autorizări de debitare directă. Participanţii care folosesc accesul prin intermediul internetului nu pot trimite din contul lor PM instrucţiuni de debitare directă;"

    10. Articolul 14 alineatul (1) litera (b) se înlocuieşte cu următorul text:
    "(b) mesajul de plată respectă regulile şi dispoziţiile referitoare la format ale TARGET2-România şi trece cu succes de verificarea dublei iniţieri descrise în apendicele IA la anexa V;"

    11. Articolul 16 alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
    "2. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului nu pot să utilizeze funcţia de grup AL cu privire la contul lor PM accesibil prin intermediul internetului şi nici să combine respectivul cont PM accesibil prin intermediul internetului cu alt cont TARGET2 pe care îl deţin. Limitele pot fi stabilite numai cu privire la un întreg grup AL. Limitele nu pot fi stabilite în legătură cu un singur cont PM al unui membru al unui grup AL.".

    12. Articolul 18 alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:
    "3. Atunci când este utilizat indicatorul "Latest Debit Time Indicator", ordinul de plată acceptat este returnat ca nedecontat dacă acesta nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare. Cu 15 minute înainte de momentul indicat pentru debitare, participantul ordonator este informat prin intermediul ICM, în loc să îi fie transmisă o notificare automată prin intermediul ICM. Participantul ordonator poate de asemenea utiliza indicatorul "Latest Debit Time Indicator" doar ca indicator de avertizare. În aceste cazuri, respectivul ordin de plată nu este returnat.".

    13. Articolul 21 alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:
    "4. La cererea unui plătitor, BNR poate decide să modifice poziţia unui ordin de plată foarte urgent în coada de aşteptare (cu excepţia ordinelor de plată foarte urgente în contextul procedurilor de decontare 5 şi 6), cu condiţia ca această modificare să nu afecteze decontarea fără probleme de către sistemele auxiliare din TARGET2 sau să nu determine în alte cazuri apariţia riscului sistemic.".

    14. Articolul 28 se modifică după cum urmează:
    (a) Alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
    "1. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului implementează măsuri adecvate de securitate, în special măsurile prevăzute în apendicele IA la anexa V, pentru a-şi proteja sistemele împotriva accesului şi utilizării neautorizate. Participanţii sunt singurii răspunzători pentru protecţia adecvată a confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii sistemelor proprii."; şi
    (b) Se adaugă următorul alineat (4):
    "4. Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului vor informa imediat BNR cu privire la orice eveniment care ar putea afecta validitatea certificatelor, în special cu privire la evenimentele prevăzute în apendicele IA la anexa V, inclusiv, dar fără a se limita la, orice pierdere sau utilizare necorespunzătoare.".

    15. Articolul 29 se înlocuieşte cu următorul text:
    "Articolul 29 Utilizarea ICM
    1. ICM:
    (a) permite participanţilor să iniţieze plăţi;
    (b) permite participanţilor să acceseze informaţiile referitoare la conturile proprii şi să-şi administreze lichiditatea;
    (c) poate fi utilizat pentru a iniţia ordine de transfer de lichiditate; şi
    (d) permite participanţilor să acceseze mesajele de sistem.
    2. Apendicele IA la anexa V cuprinde detalii tehnice suplimentare referitoare la ICM care urmează a fi utilizate în legătură cu accesul prin intermediul internetului.".

    16. Articolul 32 se modifică după cum urmează:
    (a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
    "1. Cu excepţia prevederilor contrare din prezentele reguli, toate mesajele de plată şi cele referitoare la procesarea plăţii cu privire la TARGET2, precum confirmările de debitare sau de creditare sau extrasele de cont, dintre BNR şi participanţi sunt puse la dispoziţia participantului prin intermediul ICM."; şi
    (c) Alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:
    "3. În cazul în care conexiunea unui participant nu mai funcţionează, participantul utilizează mijloacele alternative de transmitere a mesajelor, prevăzute în apendicele IV la anexa II. În astfel de situaţii, versiunea salvată sau tipărită a mesajului prezentată de BNR este acceptată ca mijloc de probă.".

    17. Articolul 34 alineatul (4) litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:
    "(c) Odată ce un astfel de mesaj transmis prin intermediul ICM a fost pus la dispoziţia participanţilor care utilizează accesul prin intermediul internetului, se consideră că aceştia au fost informaţi cu privire la încetarea/- suspendarea participării unui participant la TARGET2-România sau la un alt sistem component al TARGET2. Participanţii suportă orice pierderi rezultate din iniţierea unui ordin de plată către participanţii a căror participare a fost suspendată sau a încetat, dacă ordinul de plată în cauză a fost introdus în TARGET2-România după momentul la care mesajul transmis prin intermediul ICM le-a fost pus la dispoziţie.".

    18. Articolul 39 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
    "1. Se consideră că participanţii cunosc şi respectă toate obligaţiile care le revin cu privire la legislaţia privind protecţia datelor, prevenirea spălării banilor, finanţarea terorismului, activităţile nucleare cu risc de proliferare sau dezvoltarea unor sisteme de transport al armelor nucleare, în special în ceea ce priveşte punerea în aplicare a măsurilor adecvate cu privire la orice plăţi debitate sau creditate în conturile PM ale acestora. Înainte de a se angaja în relaţii contractuale cu un furnizor de servicii de internet, participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului se informează cu privire la politica furnizorului respectiv de servicii de internet privind recuperarea datelor.".

    19. Articolul 40 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
    "1. Cu excepţia dispoziţiilor contrare din prezentele reguli, toate notificările impuse sau permise în temeiul prezentelor reguli se trimit prin scrisoare recomandată, fax sau prin orice altă modalitate, în scris. Notificările către BNR sunt înaintate conducerii Direcţiei Plăţi din BNR, str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, cod 030031, România sau la NBORROBU. Notificările către participant sunt trimise la adresa, numărul de fax sau adresa sa de BIC, pe care participantul le aduce la cunoştinţă ocazional BNR.".

    20. Articolul 45 se înlocuieşte cu următorul text:
    "Articolul 45 Nulitate parţială
    În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor reguli sau ale anexei V este sau devine nulă, acest fapt nu aduce atingere aplicabilităţii tuturor celorlalte prevederi din prezentele reguli sau din anexa V.".


    Apendicele IA


                SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU PROCESAREA ORDINELOR
             DE PLATĂ PENTRU ACCESUL PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI


    Pe lângă prevederile regulilor, următoarele reguli se aplică în cazul procesării ordinelor de plată iniţiate prin utilizarea accesului prin intermediul internetului:
    1. Cerinţe tehnice pentru participarea la TARGET2-România cu privire la infrastructura, reţeaua şi formatele mesajelor
    (1) Fiecare participant care utilizează accesul prin intermediul internetului trebuie să se conecteze la ICM al TARGET2 utilizând o staţie de lucru locală, un sistem de operare şi o aplicaţie pentru navigarea pe internet astfel cum sunt specificate în anexa "Participarea prin intermediul internetului - cerinţele privind sistemul pentru accesul la internet" la Specificaţiile funcţionale detaliate pentru utilizatori (UFDS), cu parametrii stabiliţi. Contul PM al fiecărui participant se identifică printr-un cod BIC de opt sau unsprezece caractere. Mai mult, fiecare participant trebuie să parcurgă cu succes o serie de teste pentru a-şi demonstra capacitatea tehnică şi operaţională înainte de a putea participa la TARGET2-România.
    (2) Pentru iniţierea ordinelor de plată şi schimbul de mesaje de plată în PM se utilizează BIC-ul platformei TARGET2, TRGTXEPMLVP, drept iniţiator/beneficiar al mesajului. Ordinele de plată trimise unui participant care utilizează accesul prin intermediul internetului ar trebui să indice participantul beneficiar respectiv în câmpul referitor la instituţia beneficiară. Ordinele de plată iniţiate de un participant care utilizează accesul prin intermediul internetului indică participantul respectiv drept instituţia ordonatoare.
    (3) Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului utilizează serviciile de infrastructură cu cheie publică astfel cum este prevăzut în "Manualul utilizatorului: accesul prin internet la serviciul de certificare cu cheie publică" (User Manual: Internet Access for the public-key certification service).
    2. Tipuri de mesaje de plată
    (1) Participanţii prin intermediul internetului pot efectua următoarele tipuri de plăţi:
    (a) plăţi ale clienţilor, şi anume instrucţiuni de transfer-credit în care clientul ordonator şi/sau clientul beneficiar nu sunt instituţii financiare;
    (b) plăţi ale clienţilor total automatizate (straight through processing - STP), şi anume instrucţiuni de transfer-credit pentru care clientul ordonator şi/sau clientul beneficiar nu sunt instituţii financiare şi care sunt executate în mod total automatizat;
    (c) transferuri interbancare în vederea solicitării mişcării de fonduri între instituţiile financiare;
    (d) plăţi de acoperire (de tip "cover") în vederea solicitării mişcării de fonduri între instituţii financiare şi care au la bază un transfer-credit al unui client.
    În plus, participanţii care utilizează accesul la un cont PM prin intermediul internetului pot primi ordine de debitare directă.
    (2) Participanţii respectă specificaţiile privind completarea câmpurilor, astfel cum sunt stabilite în cartea 1, capitolul 9.1.2.2 din UDFS.
    (3) Conţinutul câmpurilor este validat la nivelul TARGET2-România în conformitate cu cerinţele UDFS. Participanţii pot conveni între ei asupra unor reguli specifice cu privire la conţinutul câmpurilor. Cu toate acestea, în TARGET2-România nu se efectuează verificări specifice în ceea ce priveşte respectarea de către participanţi a oricăror astfel de reguli.
    (4) Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului pot efectua plăţi de acoperire de tip "cover" prin intermediul TARGET2, şi anume plăţi efectuate de băncile de corespondent pentru a deconta (prin plăţi de acoperire de tip "cover") mesajele de transfer-credit care sunt transmise băncii unui client prin alte mijloace mai directe. Informaţiile referitoare la client conţinute în aceste plăţi de acoperire (de tip "cover") nu se afişează în ICM.
    3. Verificarea dublei iniţieri
    (1) Toate ordinele de plată sunt supuse unei verificări a dublei iniţieri, scopul acestei verificări fiind respingerea ordinelor de plată care au fost iniţiate de mai multe ori din greşeală.
    (2) Sunt verificate următoarele câmpuri ale tipurilor de mesaje:

┌─────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐
│Elemente │Parte a mesajului │Câmp │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│Iniţiator │Antet de bază │Adresă BIC │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│Tip de mesaj │Antet aplicaţie │Tip de mesaj │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│Beneficiar │Antet aplicaţie │Adresă de destinaţie │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│Număr de referinţă al tranzacţiei│Bloc text │:20 │
│(TRN) │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│Referinţă complementară │Bloc text │:21 │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│Data valutei │Bloc text │:32 │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│Valoarea │Bloc text │:32 │
└─────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘


    (3) În cazul în care toate câmpurile descrise la punctul 2 ale unui ordin de plată recent iniţiat sunt identice cu cele ale unui ordin de plată acceptat anterior, ordinul de plată recent iniţiat este returnat.
    4. Coduri de eroare
    În cazul în care un ordin de plată este respins, o notificare de respingere este trimisă prin ICM indicând, prin utilizarea codurilor de eroare, motivul respingerii. Codurile de eroare sunt definite în capitolul 9.4.2 din UDFS.
    5. Momente de decontare prestabilite
    (1) Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul "Earliest Debit Time Indicator" se foloseşte cuvântul de cod "/FROTIME/".
    (2) Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul "Latest Debit Time Indicator", sunt disponibile două opţiuni:
    (a) Cuvânt de cod "/REJTIME/": dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată este returnat;
    (b) Cuvânt de cod "/TILTIME/": dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată nu este returnat, ci este plasat în coada de aşteptare aferentă.
    Indiferent de opţiune, dacă un ordin de plată cu indicatorul "Latest Debit Time Indicator" nu este decontat cu 15 minute înainte de momentul indicat, în mod automat este transmisă o notificare prin intermediul ICM.
    (3) Dacă este utilizat cuvântul de cod "/CLSTIME/", ordinul de plată este tratat în acelaşi mod ca şi ordinul de plată menţionat la punctul 2 litera (b).
    6. Decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare iniţială
    (1) Pentru a deconta ordinele de plată pe bază brută, rapid şi cu un necesar redus de lichiditate, se efectuează verificări privind posibilitatea compensării şi, dacă este oportun, verificări extinse privind posibilitatea compensării [ambii termeni având semnificaţia prevăzută la alineatele (2) şi (3)], cu privire la ordinele de plată introduse în etapa de procesare iniţială.
    (2) Verificarea privind posibilitatea compensării determină dacă există ordine de plată ale beneficiarului la începutul cozii de aşteptare a ordinelor de plată foarte urgente sau, dacă nu este cazul, la începutul cozii de aşteptare a ordinelor de plată urgente, care pot fi compensate cu ordinul de plată al plătitorului (denumite în continuare "ordine de plată compensabile"). Dacă un ordin de plată compensabil nu disponibilizează suficiente fonduri pentru ordinul de plată al respectivului plătitor în etapa de procesare iniţială, se calculează dacă există suficientă lichiditate disponibilă în contul PM al plătitorului.
    (3) Daca verificarea privind posibilitatea compensării eşuează, BNR poate aplica o verificare extinsă privind posibilitatea compensării. Verificarea extinsă privind posibilitatea compensării determină dacă, în oricare dintre cozile de aşteptare ale beneficiarului, există ordine de plată compensabile, indiferent de momentul intrării acestora în coada de aşteptare.
    Cu toate acestea, dacă în coada de aşteptare a beneficiarului există ordine de plată cu prioritate mai mare adresate altor participanţi la TARGET2, principiul FIFO poate fi încălcat doar dacă în urma decontării acestor ordine de plată compensabile ar rezulta o creştere de lichiditate pentru beneficiar.
    7. Decontarea ordinelor de plată aflate în cozile de aşteptare
    (1) Modul de procesare a ordinelor de plată aflate în cozile de aşteptare depinde de clasa de prioritate alocată de participantul ordonator.
    (2) Ordinele de plată aflate în cozile de aşteptare foarte urgente şi urgente sunt decontate utilizând procedura de verificare a posibilităţii compensării, descrisă la punctul 6, începând cu ordinul de plată aflat la începutul cozii de aşteptare în cazurile în care există o creştere a lichidităţii sau o intervenţie la nivelul cozii de aşteptare (modificarea poziţiei în coada de aşteptare, a momentului decontării sau a priorităţii, sau revocarea ordinului de plată).
    (3) Ordinele de plată aflate în coada de aşteptare normală sunt decontate în mod continuu, inclusiv ordinele de plată foarte urgente şi urgente care nu au fost încă decontate. Sunt utilizate diferite mecanisme (algoritmi) de optimizare. Dacă un algoritm se finalizează cu succes, ordinele de plată incluse vor fi decontate; dacă un algoritm eşuează, ordinele de plată incluse rămân în coada de aşteptare. Pentru a compensa fluxurile de plăţi se utilizează trei algoritmi (de la 1 la 3). Prin intermediul algoritmului 4, procedura de decontare 5 (astfel cum este definită în capitolul 2.8.1 din UDFS) este disponibilă pentru decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemelor auxiliare. Pentru optimizarea decontării tranzacţiilor foarte urgente ale sistemelor auxiliare în subconturile participanţilor se utilizează un algoritm special (algoritmul 5).
    (a) În cazul algoritmului 1 ("totul-sau-nimic"), atât pentru fiecare relaţie în cadrul căreia a fost stabilită o limită bilaterală, cât şi pentru suma totală a relaţiilor pentru care a fost stabilită o limită multilaterală, BNR:
    (i) calculează poziţia lichidităţii globale a contului PM al fiecărui participant la TARGET2 determinând dacă suma totală a valorilor tuturor ordinelor de plată iniţiate şi primite, aflate în coada de aşteptare, este negativă sau pozitivă şi, în cazul în care este negativă, verifică dacă aceasta depăşeşte lichiditatea disponibilă a participantului (poziţia lichidităţii globale constituie "poziţia lichidităţii totale"); şi
    (ii) verifică dacă limitele şi rezervările stabilite de fiecare participant la TARGET2 în relaţie cu fiecare cont PM aferent sunt respectate.
    Dacă rezultatul acestor calcule şi verificări este pozitiv pentru fiecare cont PM aferent, BNR şi alte bănci centrale implicate decontează simultan toate plăţile în conturile PM ale respectivilor participanţi la TARGET2.
    (b) În cadrul algoritmului 2 ("parţial"), BNR:
    (i) calculează şi verifică poziţiile de lichiditate, limitele şi rezervările fiecărui cont PM aferent, la fel ca şi în cazul algoritmului 1; şi
    (ii) dacă poziţia lichidităţii totale a unuia sau mai multor conturi PM aferente este negativă, extrage câte un singur ordin de plată, până când poziţia lichidităţii totale a fiecărui cont PM aferent este pozitivă.
    Ulterior, cu condiţia existenţei unor fonduri suficiente, BNR şi celelalte bănci centrale implicate decontează simultan toate plăţile rămase (cu excepţia ordinelor de plată extrase) în conturile PM ale participanţilor la TARGET2 respectivi.
    În ceea ce priveşte extragerea ordinelor de plată, BNR începe de la contul PM al participantului la TARGET2 cu cea mai mare poziţie negativă a lichidităţii totale şi de la ordinul de plată aflat la sfârşitul cozii de aşteptare cu cea mai mică prioritate. Procesul de selecţie rulează doar o perioadă scurtă de timp, care va fi determinată de BNR la alegerea sa.
    (c) În cadrul algoritmului 3 ("multiplu"), BNR:
    (i) compară perechi de conturi PM ale participanţilor la TARGET2 pentru a determina dacă ordinele de plată aflate în coada de aşteptare pot fi decontate în limitele lichidităţilor disponibile ale conturilor PM ale celor doi participanţi la TARGET2 în cauză şi în limitele stabilite de aceştia (începând de la perechea de conturi PM cu diferenţa cea mai mică între ordinele de plată adresate reciproc); băncile centrale implicate înregistrează simultan acele plăţi în conturile PM ale celor doi participanţi la TARGET2; şi
    (ii) dacă, în ceea ce priveşte o pereche de conturi PM astfel cum este definită la punctul (i), lichiditatea este insuficientă pentru a acoperi poziţia bilaterală, extrage câte un ordin de plată până când există suficientă lichiditate. În acest caz, băncile centrale implicate decontează simultan în conturile PM ale celor doi participanţi plăţile rămase, cu excepţia celor extrase.
    După efectuarea verificărilor menţionate la punctele (i) şi (ii), BNR verifică poziţiile de decontare multilaterală (între un cont PM al unui participant la TARGET2 şi conturile PM ale altor participanţi, faţă de care a fost stabilită o limită multilaterală). În acest sens, procedura prevăzută la punctele (i) şi (ii) se aplică mutatis mutandis.
    (d) În cadrul algoritmului 4 ("decontare parţială plus sistem auxiliar"), BNR urmează aceeaşi procedură ca şi în cazul algoritmului 2, dar fără a extrage ordinele de plată aferente operaţiunilor de decontare ale unui sistem auxiliar (care decontează pe bază multilaterală simultană).
    (e) În cadrul algoritmului 5 ("decontare sistem auxiliar prin subconturi"), BNR urmează aceeaşi procedură ca şi în cazul algoritmului 1, cu diferenţa că BNR iniţiază algoritmul 5 prin intermediul interfeţei sistemului auxiliar şi verifică doar dacă există suficiente fonduri în subconturile participanţilor. În plus, nu se iau în considerare niciun fel de limite sau rezervări. Algoritmul 5 rulează şi în timpul decontării din timpul nopţii.
    (4) Ordinele de plată introduse în etapa de procesare iniţială după iniţierea oricăruia dintre algoritmii 1-4 pot fi, cu toate acestea, decontate imediat în etapa de procesare iniţială, dacă poziţiile şi limitele conturilor PM ale participanţilor la TARGET2 implicaţi permit atât decontarea acestor ordine de plată, cât şi decontarea ordinelor de plată aflate în procedura de optimizare curentă. Cu toate acestea, doi algoritmi nu pot rula simultan.
    (5) În timpul procesării în timpul zilei algoritmii rulează în mod secvenţial. Atât timp cât nu se află în aşteptare o decontare multilaterală simultană aferentă unui sistem auxiliar, secvenţa de rulare este următoarea:
    (a) algoritmul 1;
    (b) dacă algoritmul 1 eşuează, atunci algoritmul 2;
    (c) dacă algoritmul 2 eşuează, atunci algoritmul 3, sau dacă algoritmul 2 nu eşuează, se repetă algoritmul 1.
    Atunci când se află în aşteptare o decontare multilaterală simultană ("procedura 5") aferentă unui sistem auxiliar, rulează algoritmul 4.
    (6) Algoritmii rulează flexibil prin stabilirea unui interval de timp predefinit între aplicarea diferiţilor algoritmi pentru a asigura existenţa unui interval minim între rularea a doi algoritmi. Succesiunea în timp este controlată automat. Este posibilă intervenţia manuală.
    (7) Un ordin de plată nu poate fi reordonat (schimbarea poziţiei în coada de aşteptare) sau revocat cât timp se află într-un algoritm care rulează. Solicitările de reordonare sau revocare a unui ordin de plată sunt plasate în coada de aşteptare până la terminarea rulării algoritmului. Dacă ordinul de plată respectiv este decontat în timpul rulării algoritmului, orice solicitare de reordonare sau revocare este respinsă. Dacă ordinul de plată nu este decontat, solicitările participantului sunt luate în considerare imediat.
    8. Utilizarea ICM
    (1) ICM poate fi utilizat pentru introducerea de ordine de plată.
    (2) ICM poate fi utilizat pentru obţinerea de informaţii şi administrarea lichidităţii.
    (3) Cu excepţia ordinelor de plată stocate şi a informaţiilor privind datele statice, doar datele aferente zilei de operare în curs sunt disponibile prin intermediul ICM. Afişarea este disponibilă doar în limba engleză.
    (4) Informaţiile sunt furnizate în modul "tragere" (pull), ceea ce înseamnă că fiecare participant trebuie să solicite să i se furnizeze informaţii. Participanţii verifică ICM în mod regulat pe parcursul zilei de operare pentru mesaje importante.
    (5) Doar modul utilizator-către-aplicaţie (U2A) este disponibil pentru participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului. U2A permite comunicarea directă între un participant şi ICM. Informaţiile sunt afişate într-o aplicaţie pentru navigare pe internet care rulează pe un sistem PC. Detalii suplimentare sunt prevăzute în "Manualul utilizatorului ICM" (ICM User Handbook).
    (6) Fiecare participant dispune de cel puţin o staţie de lucru cu acces la internet pentru a accesa ICM prin intermediul U2A.
    (7) Drepturile de acces la ICM sunt acordate prin utilizarea certificatelor. Utilizarea acestora este detaliată la punctele 10-13.
    (8) Participanţii pot utiliza ICM şi pentru a transfera lichiditate:
    (a) din propriul cont PM către propriul cont din afara PM;
    (b) între contul PM şi subconturile participantului; şi
    (c) din contul PM către contul "în oglindă" administrat de sistemul auxiliar.
    9. UDFS, Manualul utilizatorului ICM şi "Manualul utilizatorului: accesul prin intermediul internetului la serviciul de certificare cu cheie publică"
    Detalii suplimentare şi exemple ilustrând regulile de mai sus sunt cuprinse în UDFS şi în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook), aşa cum sunt acestea modificate ocazional şi publicate pe website-ul BNR şi pe website-ul TARGET2 în limba engleză şi în "Manualul utilizatorului: accesul prin intermediul internetului la serviciul de certificare cu cheie publică".
    10. Emiterea, suspendarea, reactivarea, revocarea şi înnoirea certificatelor
    (1) Participantul solicită BNR emiterea de certificate care să le permită să acceseze TARGET2-BNR utilizând accesul prin intermediul internetului.
    (2) Participantul solicită BNR suspendarea şi reactivarea certificatelor, precum şi revocarea şi reînnoirea certificatelor, în cazul în care un deţinător al certificatului nu mai doreşte să aibă acces la TARGET2 sau în cazul în care participantul îşi încetează activităţile în TARGET2-România (de exemplu, ca rezultat al unei fuzionări sau achiziţii).
    (3) Participantul adoptă toate măsurile prudenţiale şi organizaţionale pentru a asigura faptul că certificatele sunt utilizate numai în conformitate cu regulile de sistem.
    (4) Participantul notifică cu promptitudine BNR orice schimbare materială a oricăreia dintre informaţiile cuprinse în formularele transmise BNR în legătură cu emiterea certificatelor.
    11. Utilizarea certificatelor de către participant
    (1) Participantul asigură păstrarea în siguranţă a tuturor certificatelor şi adoptă măsuri organizaţionale şi tehnice stricte pentru a evita prejudicierea terţilor şi pentru a asigura faptul că fiecare certificat este utilizat numai de deţinătorul respectiv al certificatului, căruia acesta i-a fost emis.
    (2) Participantul furnizează cu promptitudine toate informaţiile solicitate de BNR şi garantează fiabilitatea acestor informaţii. Participanţii sunt întotdeauna şi în întregime răspunzători pentru acurateţea tuturor informaţiilor furnizate BNR în legătură cu emiterea certificatelor.
    (3) Participantul îşi asumă întreaga răspundere pentru a asigura faptul că toţi deţinătorii de certificate îşi păstrează certificatele care le-au fost atribuite separat de codurile secrete PIN şi PUK.
    (4) Participantul îşi asumă întreaga răspundere pentru asigurarea faptului că niciunul dintre deţinătorii de certificate nu utilizează certificatele pentru alte funcţiunii sau scopuri decât cele pentru care certificatele au fost emise.
    (5) Participantul informează imediat BNR despre orice cerere şi motiv de suspendare, reactivare, revocare sau reînnoire a certificatelor.
    (6) Participantul solicită imediat BNR suspendarea oricăror certificate, sau a cheilor conţinute de acestea, care nu funcţionează sau nu se mai află în posesia deţinătorilor certificatelor.
    (7) Participantul notifică imediat BNR cu privire la orice caz de pierdere sau furt al certificatelor.
    12. Cerinţe privind securitatea
    (1) Sistemul informatic utilizat de un participant pentru a accesa TARGET2 prin intermediul internetului se află în sediul deţinut sau închiriat de participant. Accesul la TARGET2-România este permis doar din acest sediu şi, pentru a se evita orice îndoială, nu se permite accesul la distanţă.
    (2) Participantul utilizează toate programele informatice pe sisteme informatice instalate şi configurate în conformitate cu standardele internaţionale actuale de securitate IT, care prevăd, ca cerinţe minime, cerinţele prevăzute la punctul 12 alineatul (3) şi punctul 13 alineatul (4). Participantul adoptă măsuri adecvate, inclusiv, în special, protecţia antivirus şi antimalware, măsuri anti-phishing, măsuri de consolidare a securităţii şi proceduri de administrare a actualizărilor programelor informatice folosite. Toate aceste măsuri şi proceduri sunt actualizate periodic de participant.
    (3) Participantul stabileşte o legătură de comunicare criptată cu TARGET2-România pentru accesul prin intermediul internetului.
    (4) Conturile de utilizator de pe staţiile de lucru ale participantului nu au privilegii de administrator. Privilegiile se atribuie în conformitate cu principiul "privilegiilor minime".
    (5) Participantul protejează întotdeauna sistemele informatice utilizate pentru accesul prin intermediul internetului la TARGET2-România, după cum urmează:
    (a) acesta protejează permanent sistemele informatice şi staţiile de lucru contra accesului neautorizat fizic sau prin reţea, prin utilizarea unor firewall-uri care să protejeze atât sistemele informatice şi staţiile de lucru de traficul internet de intrare, cât şi staţiile de lucru de accesul neautorizat prin reţeaua internă. Acesta utilizează un firewall care asigură protecţia împotriva traficului de intrare, precum şi un firewall instalat pe staţiile de lucru care să asigure faptul că doar programele autorizate comunică cu exteriorul.
    (b) participanţilor li se permite să instaleze pe staţiile de lucru numai programele informatice care sunt necesare pentru accesarea TARGET2 şi care sunt autorizate conform politicii interne de securitate a participantului.
    (c) participanţii asigură permanent faptul că toate aplicaţiile software care rulează pe staţiile de lucru sunt actualizate periodic şi includ cea mai recentă versiune. Aceasta cerinţă se aplică în special în ceea ce priveşte sistemul de operare, aplicaţia pentru navigarea pe internet şi extensiile (plug-ins).
    (d) participanţii limitează permanent traficul de ieşire al staţiilor de lucru la cel către website-urile esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi către website-urile necesare pentru actualizările justificate şi rezonabile ale programelor informatice.
    (e) participanţii asigură faptul că toate fluxurile interne esenţiale de informaţii de la şi către staţiile de lucru sunt protejate împotriva divulgării şi a modificărilor rău- intenţionate, mai ales dacă fişierele sunt transferate printr-o reţea.
    (6) Participantul asigură faptul că deţinătorii de certificate urmează permanent practicile de navigare în siguranţă pe internet, inclusiv:
    (a) desemnarea anumitor staţii de lucru pentru accesarea unor website-uri cu acelaşi nivel de importanţă şi accesarea doar a acelor website-uri folosind numai staţiile de lucru desemnate;
    (b) redeschiderea întotdeauna a sesiunii aplicaţiei pentru navigarea pe internet înainte şi după fiecare sesiune de accesare a TARGET2-România;
    (c) verificarea certificatului SSL de autenticitate a fiecărui server la fiecare conectare prin intermediul internetului la TARGET2-România;
    (d) abordarea cu precauţie a mesajelor electronice care aparent provin de la TARGET2-România şi refuzarea furnizării parolei certificatului, dacă aceasta este cerută, întrucât TARGET2-România nu va solicita niciodată în cadrul unui mesaj electronic sau prin în orice alt mijloc divulgarea parolei certificatului.
    (7) Participantul aplică permanent următoarele principii de administrare în scopul diminuării riscurilor pentru sistemul său:
    (a) stabilirea de practici de administrare pentru utilizatori care să asigure faptul că în sistem sunt creaţi şi menţinuţi doar utilizatori autorizaţi şi păstrarea unei liste corecte şi actualizate a utilizatorilor autorizaţi;
    (b) compararea traficului zilnic de plăţi pentru detectarea eventualelor nepotriviri între traficul zilnic de plăţi autorizat şi cel real, atât în ceea ce priveşte traficul de intrare, cât şi pe cel de ieşire;
    (c) asigurarea faptului că un deţinător de certificat nu accesează TARGET2-România şi nu navighează pe orice alt website în mod simultan.
    13. Cerinţe suplimentare privind securitatea
    (1) Participantul asigură în mod permanent prin măsuri organizaţionale şi/sau tehnice adecvate faptul că elementele de identificare ale utilizatorilor divulgate pentru controlarea drepturilor de acces (Access Right Review) nu sunt folosite în mod abuziv şi, în special, nu pot fi cunoscute de persoane neautorizate.
    (2) Participanţii implementează un proces de administrare a utilizatorilor pentru a asigura ştergerea imediată şi permanentă a elementului de identificare a unui utilizator în cazul în care un angajat sau alt utilizator al sistemului de la sediul participantului părăseşte organizaţia participantului.
    (3) Participantul implementează un proces de administrare a utilizatorilor şi blochează imediat şi permanent elementele de identificare a utilizatorilor în cazul în care acestea sunt compromise în orice fel, inclusiv în cazurile în care certificatele sunt pierdute sau furate sau în care parolele au fost sustrase prin phishing.
    (4) Dacă un participant nu poate elimina deficienţele legate de securitate sau erorile de configurare (de exemplu, cele care rezultă din sistemele infectate cu malware) după trei incidente, băncile centrale naţionale care furnizează SSP pot bloca permanent toate elementele de identificare ale utilizatorilor alocate participantului.


    Apendicele IIA


    LISTA COMISIOANELOR ŞI FACTURAREA LA ACCESUL PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI

    Comisioane aplicabile participanţilor direcţi
    1. Comisionul lunar pentru procesarea ordinelor de plată în TARGET2-România pentru participanţii direcţi este de 70 EUR pentru comisionul de acces prin intermediul internetului pentru un cont PM plus 150 EUR pentru un cont PM şi un comision fix pentru fiecare tranzacţie (intrare de debit) de 0,80 EUR;
    2. Un comision lunar suplimentar de 30 EUR per cont se aplică participanţilor direcţi care nu doresc publicarea în registrul TARGET2 a codului BIC al contului acestora.
    3. BNR emite şi menţine în mod gratuit până la cinci certificate active pe participant pentru fiecare cont PM. BNR aplică un comision de 50 EUR pentru emiterea fiecărui certificat activ ulterior suplimentar. BNR aplică un comision anual de întreţinere de 11 EUR pentru fiecare certificat activ ulterior suplimentar. Certificatele active sunt valabile trei ani.
    Facturare
    4. În cazul participanţilor direcţi se aplică următoare reguli de facturare. Participanţii direcţi primesc factura pentru luna anterioară în care sunt specificate comisioanele care trebuie plătite, nu mai târziu de a cincea zi de operare din luna următoare. Plata se efectuează cel mai târziu în a zecea zi lucrătoare a acelei luni, în contul indicat de BNR şi se debitează din contul PM al participantului respectiv.

                                                           -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016