Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 140 din 10 septembrie 2013  privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activitati de explorare, privind concursul public de oferta - Runda nr. 83/2013    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 140 din 10 septembrie 2013 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activitati de explorare, privind concursul public de oferta - Runda nr. 83/2013

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 25 septembrie 2013

    În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 83/2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.
    ART. 3
    (1) Ofertele, redactate în limba română, vor fi depuse, în original şi în copie, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, str. I. D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.
    (2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    ART. 4
    Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente şi informaţii:
    I. plic exterior:
    A. în cazul persoanelor juridice române:
    a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din anexă potrivit art. 1 şi coordonatele topogeodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.
    Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;
    b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;
    c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;
    d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată;
    e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;
    f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimaţi în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut şi rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator în afara celor menţionaţi nu se ia în considerare;
    h) certificate constatatoare/adeverinţe, în original sau copie legalizată, emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi bugetele locale;
    i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; ori
    - documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activităţilor miniere de cercetare geologică, deţinute de ofertant şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau
    - copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.
    Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele trei cazuri prezentate anterior.
    În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d), g) şi h) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care anume dintre oferte se găsesc originalele.
    Documentele prevăzute la lit. d), g) şi h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.
    B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A. lit. a), b), e), f) şi i), precum şi următoarele:
    a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;
    b) raportul anual auditat.
    Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală.
    II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi al persoanelor juridice străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv:
    a) programul de explorare propus;
    b) proiectul tehnic de refacere a mediului.
    Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzătoare acestora.
    ART. 5
    (1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
    (2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.
    ART. 6
    (1) În vederea formulării ofertelor, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale.
    (2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.
    ART. 7
    Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (2).
    ART. 8
    (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.
    (2) Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, capacităţii tehnice, programului de explorare şi proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi data-limită a evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
    (3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021-317.00.96, 021-317.00.18, 021-317.00.94 sau 021-317.00.95.
    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.


            Preşedintele Agenţiei Naţionale
               pentru Resurse Minerale,
                    Gheorghe Duţu


    Bucureşti, 10 septembrie 2013.
    Nr. 140.


    ANEXĂ

                               LISTA
      perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind
             concursul public de ofertă - Runda nr. 83/2013

┌────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
│Nr. │ │ Coordonate │Suprafaţa│ │ │
│crt.│Denumirea perimetrului├──────┬──────┤ (kmp) │ Judeţul │ Substanţa │
│ │ │ X │ Y │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ 1 │Hoaga lui Dinu │359342│366328│ 1,501│Gorj │lignit │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │358184│365519│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │358980│364767│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │360110│365533│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ 2 │Culmea Frasinului │355591│362761│ 1,512│Gorj │lignit │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │355500│363540│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │354000│363420│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │354280│361950│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │354690│362440│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ 3 │Pecinişca Nord │377788│295390│ 0,003│Caraş-Severin│ape │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │geotermale │
│ │ │377769│295425│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │377708│295391│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │377727│295356│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4 │Ciuta │496800│337750│ 1,420│Hunedoara │ape minerale│
│ │ ├──────┼──────┤ │ │naturale │
│ │ │496290│337550│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │495770│338350│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │495200│338000│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │495200│337000│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │496600│337000│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ 5 │Jena VI │460720│273730│ 0,765│Timiş │nisip şi │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │pietriş │
│ │ │459845│273985│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │459700│274000│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │460000│273000│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │460102│272429│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │460438│272568│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │460285│272700│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │460350│273270│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │460620│273265│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ 6 │Valea Lunata │354420│360700│ 1,586│Gorj │lignit │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │355840│361600│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │355600│362500│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │354820│362280│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │354330│361680│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ 7 │Vârciorova - │429300│293000│ 2,445│Caraş-Severin│lignit │
│ │Valea Bolnicioara ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │429300│293400│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │428200│293500│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │428200│294000│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │427500│294000│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │427000│292800│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │427000│292250│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │427500│292250│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ 8 │Secula │423770│242380│ 0,809│Caraş-Severin│ape minerale│
│ │ ├──────┼──────┤ │ │naturale │
│ │ │423000│243100│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │422525│242730│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │423000│241800│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ 9 │Izvor Rudi │516000│566075│ 0,150│Harghita │ape minerale│
│ │ ├──────┼──────┤ │ │terapeutice │
│ │ │516100│566075│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │516100│566063│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │516066│566038│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │516000│566011│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │515941│566003│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │515887│566056│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │515769│566085│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │515624│566064│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │515460│566060│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │515380│566095│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │515415│566335│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │515997│566269│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│10 │Gura Săliştei │387000│256700│ 9,130│Caraş-Severin│minereu de │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │cupru │
│ │ │387000│258000│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │382000│258000│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │382000│256200│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │383150│256200│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │383500│255700│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │383900│255450│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │385800│256600│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│11 │Miluani │614556│371350│ 3,317│Sălaj │cărbune brun│
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │614556│372773│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │612863│372773│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │612863│371316│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │613529│370291│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│12 │Puturoasa │699440│380188│ 1,927│Satu Mare, │ape minerale│
│ │ ├──────┼──────┤ │Maramureş │terapeutice │
│ │ │700542│381251│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │699668│382157│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │698566│381093│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│13 │Lunca Bradului - │603200│504300│ 4,080│Mureş │ape minerale│
│ │Pârâul Neamţului ├──────┼──────┤ │ │naturale │
│ │ │603200│506700│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │601500│506700│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┤ │ │ │
│ │ │601500│504300│ │ │ │
└────┴──────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────────┴────────────┘

                  ________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016